Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 44

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 1 1916

1 NOVEMBER 1916

Economïsch~St

atistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1
E
JAARGANG

WOENSDAG 1 NOVEMBER 1916

No. 44
1

INHOUD

BIz.

ONZE DISCONTOMARKT

…………………………
693
De kunstmatig hooge varkensprijzen ………………
(394
De belangengemeenschap onzer groote spoorwegmaat-
schappijen………………………………..
605 De economische ontwikkeling der gasbedrijven

……..
696
De rubberproductie van het Maleische schiereiland

……
697
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIEO

…………
698
MAANDCIJFERS:
Emissies

in

October

1916

……………………
698
Nederlandsche

handeisstatistiek ………………….
699
STATISTIEKÈN EN OVERZICHTEN

…………..
. …

700-707
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.


Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen’den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Siatistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10085.

Abonnementspri.js franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

llfededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

31 OCTOBER 1916.

De groote geidbehoefte, die ieder jaar omstreeks

November zich doet gevoelen, is ook in de afgeloopen

week duidelijk merkbaar geworden. Kon in het begin

dezer maand nog gezegd worden. dat de geldvoorraad

onuitputtelijk leek, zoodat aan ieder beroep. op de

markt zonder merkbaren invloed kon worden voldaan,
gedurende de afgeloopen week zijn de direct beschik-

bare middelen sterk gekrompen en de koersen bedui-

dend vaster geworden.

De noteering voor particulier disconto steeg van

1% tot 2
3
% pOt.; de prolongatie-rente van 2% tot

3% pOt.; een verhooging tegenover de zomermaanden

van circa 2 pOt.

Eenzelfde verschijnsel deed zich ook in April voor;

er blijkt wel uit, dat voor Nederland deze twee perio-

den de moeilijkste zijn en dat ook de oorlog daarin

geen verandering heeft gebracht. Hierbij valt in het

oog

te houden, dat toen zoowel als nu de regeering

voor groote bedragen in de markt was; in Mei voor

de stortingen op de Staatsleening en nu voor het

geplaatste schatkistpapier.

In’ den weekstaat der Nederlandsche Bank is het

bovenstaande reeds zichtbaar. Het tegoed in Rekening-

Courant van particulieren is met circa 14 millioen,

de schuld van de regeering met circa 8 niillioen ver-
minderd. Daarentegen is de biljetten-omloop met 15

millioen toegenomen en de beleenin en met 2%

millioen.

ONZE DISCONTOMARKT.

De omvatg en het belang van de Nederlandsche

discontomarkt zijn nimmer geschetst: toch is het een

onderwerp van bizonder, actueel belang.

Zooals bekend, vindt men in dag- en weekbladen de
noteering van het particulier -disconto, aangevende

het percentage waartoe wissels, welke aan zekere
eischen voldoen (prima accept, minstens 60 dagen

looptijd), worden verhandeld. Dit, in tegenstelling

met het ,,officieele” der Nederlandsche Bank ge-
noemde ,,particulièr-disconto” geeft
bij
ons met pro-
longatie- en call-rente den maatstaf voor de waarde
van het geld op de open markt voor korteren en lan-
geren termijn.

Zoo belangrijk als deze discontomarkt bijvoorbeeld
te Londen is, zoo onbelangrijk is zij hier. Het is hoogst

wenschelijk, dat hierin spoedig verbetering komt.
Waarom zulks gewenscht moet worden volgt uit een

korte omschrijving van den huidigen toestand.
Het papier, dat op dé discontomarkt verhandeld
wordt, bestaat vooreerst uit schatkistpapier e.d.: de accepten of promessen van openbare lichamen. De
omzet in dit disconto is niet groot; wel gaat soms
gemeentelijk of provinciaal papier van hand tot hand,

doch de voornaamste post, de schatkistpromessen, ko-
men gewoonlijk grootendeels niet ter markt, maar
verdwijnen terstond in de portefeuille der Nederland-
sche Bank. Een tweede categorie is het zuiver-com-
mercieele papier: de lange trekkingen van koopman

op koopman voor verkochte goederen of gepresteerde
diensten; hieronder. zijn ook te rangschikken de wis-
sels van de Indische huizen en cultuurondernemin-

gen op hun hoofdkantoren of vertegenwoordigers in
Nederland voor verscheepte (verkochte of geconsig-

neerde) goederen. Waar in ons land de kooplieden
over het algemeen niet gaarne accepteeren, is dit ge-
deelte niet het belangrijkste van het disconto-mate-
riaal: van meer gewicht zijn de accepten van banken
en bankiers of van huizen, welke daarmede gelijk ge-
steld kunnen worden. Deze bankacceptatiën – welke
dikwijls het commercieel accept vervangen – vloeien
in hoofdzaak voort uit transacties, die onder drie
rubrieken kunnen worden gebracht: goederen-, ere-
diet- en financieringstransacties. Volledigheidshalve
een korte aanteekening bij elk dezer rubrieken.
De goederentransacties zijn te splitsen in
twee hoofdgroepen.

Vooreerst:
export-transacties
(consignatie-credie-
ten). De industrieel of koopman exporteert goederen.

De bankier staat hem toe, tot een zeker percentage van
de waarde op hem te trekken, mits de goederen tot de
aflevering aan den buitenlandschen kooper aan hem
verbonden blijven en het provenu aan hem wordt af-
gedragen.

694

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

Deze transacties zijn bij ons van belang en zeer be-

kend uit den export op Indië. Door de traites van

industrieelen en Indische exporthuizen op hun ban-

kiers voor hun uitvoer van katoentjes en andere goe-

deren, werd vooral vroeger een groot gedeelte van

dezen uitvoer gefinancierd. Sedert de exporteur

krachtiger werd, had hij minder behoefte aan steun

van den bankier en nam de belangrijkheid van het

Indisch consignatie-accept af. Aangezien nu de ex-

‘port naar andere landen ten onzent helaas nog zeer

onontwikkeld is – groote exporthuizen kennen wij

nauwelijks – vormt het accept-materiaal uit deze

rubriek geen factor van beteekenis meer.

Daarnaast:
import-transacties
(rembours-credie-

ten). De Hollandsche kooper voert goederen in. Hij ar-
rangeert met den buitenlandschen verkooper, dat deze

een wissel met langeren of korteren looptijd op den

bankier van den .kooper zal kunnen trekken (rem-

boursement) en dat tegen de acceptatie door den ban-

kier. de goederen aan hem zullen worden uitgeleverd.

Dit accept komt bij ons op het oogenblik nog slechts
in zeer beperkte mate voor. Het overgroote gedeelte

dezer transacties werd tot het uitbrèken van den

oorlog over Londen gefinancierd. De exporteur van

koffie in Santos en van graan in Argentinië vroeg

van den Hollandschen importeur rembours in Lon-
den, omdat een Pondeii-wissel algemeen en overal

verhandelbaar was, een guldenwissel geenszins. Rem-

bours-accepten zijn dus schaarsch op onze geidmarkt.

Behoudens één soort: in den tabakshandel worden veel-

vuldig door hier ter markt zijnde Amerikaansche koo-

pers wissels getrokken tegen remboiirs-credieten, wel-

ke door de overzeesche bankiers bij de Hollandsche

bankinstellingen
zijn
geopend; Amerikaansche im-

port-credieten dus, die hier worden gefinancierd en
waarvan tot hooge bedragen accepten voorkomen.

Bij de c r e d i e t-t r a n s a c t ie sverleent de ban-

kier aan industrieel of koopman een zeker crediet. Om
zich niet te zeer van middelen te ontblooten, komt hij
overeen, dat de credietnemer ôf steeds, èf wanneer
de bankier zulks wenscht, op den bankier voor het op

te nemen bedrag zal trekken en zich door discontee-
ring van den wissel de noodige middelen zal ver-

schaffen.
Deze rubriek is thans bij ons de voornaamste. Oor-

spronkelijk bedoeld als
tijdelijke
transactie, is zij in
vele gevallen overgegaan in een permanente, waar-
door zij neerkomt op een bij voortduring verleend be-

drijfscrediet.
Dikwijls is de aard van dit papier niet meer eerste-
klas, doordat in plaats van het bankaccept de pro-

messe van den credietnemer treedt, welke dan ook
echter soms niet onbelangrijk boven het privaatdis-
conto moet worden geplaatst.

Ten slotte de financierings-transacties.
‘Ter uitvoering van een of andere financieele trans-
actie (wissel- of effectenarbitrage b.v.) trekt de eene

bank op de andere, opdat op deze wijze geen te groote
bedragen in de transactie worden vastgelegd. Deze
accepten komen weinig voor; aangezien de Neder-
landsche Bank als regel de disconteering van dit z.g.
,,geldpapier” (D’uitsch: Finanzpapier) rigoureus wei-

gert, vinden deze wissels slechts bij buitengewone om-
standigheden (bizondere geidruimte bijvoorbeeld)
plaatsing.

Is de discontdmarkt dus bij ons beperkt,, zij behoeft
met het oog op het aangeboden materiaal nauwelijks
belangrijker te zijn. Het hoofdbestanddeel vormen uit-
sluitend de crediet-accepten, waarvan weer een be-
langrijk onderdeel de credietpromessen zijn. Deze

laatste hebben ten slotte de open markt niet noodig: is zij tot opname weinig gedisponeerd, dan verhuist
dit papier direct naar de Nederlandsche Bank, die
het, zij het ook al niet buitengewoon gaarne, zonder
bezwaar aanneemt.

Deze onbelangrijkheid van het disconto-materiaal

volgt ook uit de acceptrekeningen op de ‘balansen der

,groote banken. Het totaal geaccepteerde bedrag is in
verhouding tot de kapitalen veel geringer dan bij de

meeste buitenlandsche banken en bankiers.

Het is nu met stelligheid te verwachten, dat aan

onze discontomarkt in de toekomst hoogere eischen
zullen worden gesteld. Na den oorlog zullen èn de

export- èn de importtransacties, vooral de laatste,

zeer belangrijk toenemen. Verscheidene grondstoffen

voor onze industrie (huiden, katoen, wol), die vroe-

ger over vreemde havens werden ingevoerd, zullen

voortaan direct worden geïmporteerd. Er is groote

waarschijnlijkheid, dat de financiering van deze nieu-
we importen – en evenzeer van de goederen, die hier

wel direct worden ingevoerd, maar met een vreemd

rembours voldaan – voor een groot gedeelte over Hol-
land ielf zullen kunnen worden geleid. Hiervoor is

echter meer dan één ding noodig.

Ten eerste: de verhandelbaarheid van het devies
Holland in het buitenland. Deze is reeds zeer bevor-

derd door de leidende plaats, welke de Gulden langen

tijd gedurende den oorlog heeft gôkend, maar niet

minder door de nieuw gevestigde Nederlandsche

bankinstellingen in het buitenland.

Ten tweede: de verruiming van de discontomarkt.
Als niet vlot zeer
belangrijke
bedragen disconto’s uit
de markt genomen worden, zoodat importaccepten
voor elk bedrag
dagelijks
plaatsbaar zijn, kan men met
een zelfstandige overzeesche financiering thuis blij-

ven. De banken en bankiers zullen eenerzijds voor

grootere bedragen moeten accepteeren, anderzijds groo-
tere portefeuilles moeten houden; zij zullen elkander

daarbij loyaal de hand moeten reiken ter bereiking
van het gemeenschappelijk doel.

De Nederlandsche Bank zal daarbij tegen hoogere
disconto-cijfers voor een firma of instelling niet moe-
ten opzien: van haar
bijstand
is men, bij de tegen-
woordige energieke en bekwame leiding,
bij
voorbaat
verzekerd.

En ten slotte zal de meest belangrijke factor zijn,
of de z.g. armoede aan deposito’s en creditsaldi, welke
de Hollandsche banken v66r den oorlog, in tegenstel-

ling met het buitenland, kenmerkte, zich na sluiting
van den vrede opnieuw zal voordoen. De Hollander,
die tijdelijk over liquide middelen beschikt, koopt

fondsen of sluit prolongaties: hij schuwt deposito’s.
Maar juist de belangrijke deposito’s waren ten allen
tijde de kracht van b.v. de Engelsche banken en daar-
door van de Londensche discontomarkt. Onze banken
hebben getoond, dat zij een geduchte crisis doorstaan
kunnen; het daaruit geboren vertrouwen zal haar
ongetwijfeld belangrijker kapitalen doen toevloeien dan voorheen: daarmede kan de Nederlandsche dis-
contomarkt groot worden.
DE KUNSTMATIG HOOGE VARKENS-

PRIJZEN.

Een medewerker schrijft:

Tijdens den oorlog zijn we al aan zooveel omkeerin-
gen van de gewone economische verhoudingen gewend
geraakt, dat we ook zonder groote verbazing een maat-

regel aanvaarden, die bedoelt te verplichten tot ht
koopen tegen hoogeren prijs dan waarvoor de verkoo-
per wil leveren. Hieroj toch komt in dezen het minis-
terieele voorschrift neer, hetwelk bepaalt, dat met
ingang van 23 October e.k. elk leverancier van regee-
i’ingsvarkens aan den varkenshouder
f
1,20 per K.G.
slachtgewicht moet betalen op straffe van uitgesloten
te worden van het recht verdere regeeringsvarkens
te leveren. Dat we hier niet te doen hebben met een
maatregel tegen prijsop drijving, maar integendeel met een maatregel tot prijsopdrijving, is duidelijk,
zoodra we maar even de noteeringen der laatste we-ken op de voornaamste markten nagaan. Niet alleen
werd de prijs van
f
1,20 niet bereikt – en is er dus

1 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

695

geen sprake van, dat de een of andere koopman
f
1,25

had willen betalen, wat de miiiister door het stellen
van den prijs van
f
1,20 poogde te beletten

– maar

het had er zelfs allen schijn van, dat men hoe langer

hoe verder van dezen prijs af kwam te staan: de

markten bewogen zich regelmatig in dalende richting.-

De ministerieele oekasè schrijft dus den handel een

kunstmatige hausse voor!
Toch zijn we er ver van af hier te spreken van eene

ongezonde economische politiek, en er is ook maar een

heel schijntje handigheid voor noodig, om de stelling
te verdedigen, dat de maatregel tot prijsopdrijving er

ook eigenlijk weer een is tegen prjsopdrjving.
Het geval is n.l., dat we met onze varkenshouderij

er niet best voorstaan. De duurte, de schaarschte,

maar vooral de onregelmatigheid en onzekerheid van

den aanvoer van veevoeder heeft den landbouwer hui-
verig gemaakt varkens te mesten. Allerwege krimpen

de varkenshouders hun bedrijf in, uit de vrees eer-
– lang geen veevoeder te ontvangen om hun halfvette
varkens’ slachtrijp te mesten. Wie varkens heeft, die

zoo ten naaste
bij
slachtrjp zijn, ruimt ze op, in de

hoop zoodoende tevens wat veevoeder Vrij te krijgen

voor zijn rundvee. Ieder wil van

zijn varkens af.

Uiteraard heeft de stemming om te verkoopen ook

weer een ongunstigen invloed op de prijzen. Deze

loopen steevast terug, en
zijn
zoodanig, dat eiken dag


langer houden beteekent een grooter verlies lijden,
en op zijn beurt is dit weer een nieuwe factor om te
verkoopen. Geen veevoeder en daarbij verlies – die
combinatie is den meesten fokkers en mesters te kras,
en het consigne wordt hoe langer hoe meer opruimen.
Op zich zelf zou dit nog zoo heel erg niet zijn, als

er maar een voldoende reserve van aankomende var-
kens was. Het fatale echter is, naar de berichten eens-luidend aangeven, dat zulks niet het geval is; integen-
deel wordt er hoe langer hoe minder aangefokt, en

de vrees
schijnt
niet ongewettigd te zijn, dat we eer-
lang niet genoeg varkensvleesch produceeren om in

het normale binnenlandsche verbruik te voorzien.
De maatregel van den minister, die een bepaalden prijs garandeert, is nu blijkbaar bedoeld als een dam
tegen den’ stroom van opruiming. De zekerheid, dat

hij, op welken datum er ook verkocht wordt, een loo-
nenden prijs voor het product zal ontvangen, zal al-
lièht menig varkenshouder er toe brengen de varkens
nog wat aan te houden en ze tot volle slachtrijpheid
te mesten. Hij wordt immers nu ontlast van de vrees,
dat, indien hij en anderen wegens geheél stilstaan
van den aanvoer van krachtvoeder op een bepaald

oogenblik de varkens
moeten
opruimen, het aanbod

plotseling zoo overweldigend woidt, dat een paniek-
achtige daling der prijzen zal optreden; hij behoeft
dus ook niet meer te trachten, dat moment te voor-
komen, maar is er zeker van, dat wanneer het ook

aanbreekt, er een redelijken prijs gebeurd zal worden.
Overigens zou het ons niet verwonderen, of ook
moreele motieven hebben den minister tot den maat-
regel geleid. Nederland heeft nu twee jaar lang goed-
koop varkensvieesch gehad, dank zij den winsten met
den export behaald.. Naar de minister in een der bij-
lagen bij de Memorie van Toelichting tot, het 20-mil-
lioén ontwerp heeft meegedeeld, zou het beschikbaar-
stellen van goedkoop varkensvleesch en spek door den
export in de periode van 27 April
1915
tot 11 Maart.
1916
den consumenten een som van niet minder dan,
f46.000.000
ten goede hebben doen komen. In een
tijd, dat export mogelijk was, ontving de consument
het vleesch aanmerkelijk beneden productieprjs; wel-
nu, het is billjk, dat, nu er geen export ‘meer is, de
producent althans den kostprijs voor zijn product ont-vangt, al zou de producent, om erger te ontgaan, voor
het oogenblik daar beneden willen verkoopen.
De strekking van het ministerieele voörschrift
wordt door een en ander duidelijk. Dat dit voorschrift
nu ook het effect zal hebben, hetwelk de minister er
mee wil bereiken, wil er echter vooralsnog niet erg

bij ons in. Tal van varkenshouders zullen de varkens

blijven opruimen, om veevoeder
vrij
te maken voor

hun koeien. In de weken; die nog verloopen eer het

rundvee gestald wordt en de eerste weken daarna, zal

het aanbod van varkens zoo ruim blijven, dat men er

geen weg mee weet en dus wel export môet toestaan,

niettegenstaande men zoodoende den voorraad op-

ruimt, die voor enkele maanden binnenlandsch ver-

bruik moet dienen. Dat is een gevaar dat men moet

voorkomen.
De kwestie, ‘waar o.i. alles op aankomt, is het,vin-

den van een’ weg, die den fokker prikkelt
zijn
half-

vette of bijna slachtrijpe varkens nog eenige weken
aan te houden, en die belet, dat men eenige weken

lang een overgroot aanbod heeft, dat dan door maan-
denlang te klein aanbod wordt gevolgd.
De oplossing ligt, meenen we, voor de hand: men

make het aanhouden voordeeliger dan het opruimen,
door te garandeeren, dat naarmate de varkens zwaar-

der worden afgeleverd, een hooger prijs betaald zal

worden. Geen uniforme
prijs
dus van
f
1,20 per K.G.
slachtgewicht voor varkens van 100 K.G. en 200 K.G.,

maar opklimmende prijzen, naarmate het slachtge-

wicht stijgt
Heeft men over dit denkbeeld wel eens met de bon-

den van produdenten gesproken?
DE BELANGENGEMEENSCHAP ONZER

GROOTE SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN.

Een medewerker schrijft:
Als een belangrijk moment in de geschiedenis van

het Nederlandsche Spoorwegwezen, dat wellicht in

deze veelbewogen
tijden
niet de aandacht trekt, die

het verdient, mag zeker worden aangemerkt het huwe-
lijk, dat staat te worden voltrokken tusschen, de beide
exploitanten van ons spoorwegnet.
De concentratie, welke daarmede in ons spoorweg-

wezen
1)
zal worden bereikt, ligt geheel in de lijn,

welke nagenoeg overal elders de spoorwegpolitiek ver-
tont, en de aard van het spoorwegbedrijf meebrengt;
ook ten onzent valt die historische lijn waar te ne-
men, zij het dan ook ten gevolge van onze -bedacht-

zaamheid en particularisme veel minder gepronon-
ceerd dan elders; wat meer concentratie, wat minder
versnippering van krachten, zoowel op het gebied
van den aanleg als van de exploitatie van groote, zoo-
wel als .van secundaire spoorwegen (men denke aan
België), had zeker met minder kosten een beter spoor-
en tramwegnet opgeleverd.
Intusschen beter laat dan nooit; de groote spoor-

wegmaatschappijen hebben thans, na 27 jaren ,,ge-

zonde concurrentie”, ingezien, dat hare gezondheid
nog beter gewaarborgd zal zijn door algeheele samen-

werking.
De neiging daartoe
schijnt,
althans
bij
S.S., blij-
kans Prof. Quack’s ,,Herinneringen” wel steeds te

hebben bestaan, maar hoewel sedert den aanvang de-
zer eeuw wel een afueming van’ den onderlingen na-
ijver viel te constateeren, tot een innige verbintenis,
als thans beoogd, schijnt eerst de groote Kladdera-

datsch, die wij thans beleven, haar te’ hebben kunnen
bewegen.
Omtrent de détails der voorgenomen regeling, wel-
ke uit de dagbladen voldoende bekend geacht mogen
worden, behoeft te dezer plaatse niet te worden uit-
geweid; blijkbaar hebben de Maatschappijen de zaak

zoo weten te construecren, dat de bekende spoorweg-

overeenkomsten van
1890,
welke elk der beide Maat-
schappijen met den Staat der Nederlanden heeft ge-
sloten, geheel intact blijven, hetwelk zij vermoedelijk

1)
Niet alleen wat de groote, maar ook wat de secundaire
spoorvegen betreft, nu niet alleen 1-lollandsche Spoor, maar
vooral- in de latere jaren ook de S.S. en hare beide dochters,
N. C. S. en N B. D. S., zich meer en meer direct
of
indirect
inlaten met de exploitatie der buurtspoorwegen.

696

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

ook wel als een conditio sine qua non hebben be-

schou*d, aangezien bij wijziging dier overeenkomsten

en de daarmee noodwendig gepaard gaande parlemen-

taire behandeling de oude quaestie van Staats- of

Particuliere exploitatie, met den aankleve van dien,

weer zou zijn gerezen. Zooals bekend, laten de bedoel-.

de overeenkomsten de Maatschappijen in hare finan-

tieele gestie, stortingen in de reserves enz., nagenoeg

algeheele vrijheid en heeft de Staat zich behalve de

vaste huur voor de Staatslijnen slechts een deel in de

overwinst bedongen. De afrekening met den Staat
.

betreffende het hem toekomende aandeel in de over-

winst (t.w. de helft van hetgeen het winstsaldo van

elke Maatschappij meer bedraagt dan 4 pOt. van haar

aandeelenkapitaal) zal dus ingevolge die overeen-

komsten door elke Maatschappij afzonderlijk moeten
geschieden.

Alleen het met het oog op de bepalingen der spoor-

wegovereenkomsten voor dividend-uitkeering beschik-

bare gedeelte van het winstsaldo zal eventueel over-

eenkomstig de bepaling der huwelijksvoorwaarden
worden verdeeld. Wel zal de regeling moeten zijn on-

derworpen aan de goedkeuring der Regeering, al ware

het alleen wegens de vereischte goedkeuring op de

nieuwe statuten door de Ministers van Waterstaat
en Financiën, ingevolge de spoorwegovereenkomsten.

Wegens de groote voordeelen aan de belangenge-

meenschap verbonden, niet zoozeer voor de Maat-

schappijen zelve (hoewel ook hier de Staat wegens zijn

aahdeel in de overwinst belanghebbende is), maar

vooral voor het spoorwegbedrijf als geheel genomen,

zal de Regeering vermoedelijk heengestapt zijn over

het bezwaar, dat de onderhavige regeling, zij moge
dan niet in strijd zijn met de letter, toch niet geheel
strookt met den geest der spoorwegovereenkomsten,’

die zooals bekend onder de dubbele leus ,,concurrentie
en concentratie” in het leven zijn geroepen.

Vermoedelijk zal zij over de miskenning van een
der beide hoofdbeginselen, waarop de regeling van

1890 berust, door de voorstanders der ,,concürrentie”
niet met rust worden gelaten. Toch
zijn,
meen ik,

deze voorstanders, buiten de kringen der direct be-

langhebbenden, die daardoor de gelegenheid vonden
om bij het aangaan van vervoercontracten de eene

Maatschappij tegen de andere uit te spelen, niet zeer

talrijk; aangenomen toch mag worden, dat onder de
voorstanders van het behoud van het bestaande twee-
maatschappijen-stelsel velen zijn, die het nut van meer

concentratie zeer wel inzien, doch die vreezen, dat in-
dien tot het brengen van alle spoorwegen in ééne hand

zou worden overgegaan, dit de hand van den Staat
zoude moeten zijn en die dit kwaad grooter achten

dan het nut van de meerdere concentratie. Hunne be-
– zwaren zijn uiteraard door de onderhavige regeling
weggenomen.

Over de voordeelen, welke van de thans beoogde

concentratie voor het spoorwegbedrijf en het publiek

mogen worden verwacht, in een volgend nummer.

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING DER.

GASBEDRIJVEN.

Eeiï der maatregelen, door vele gemeenten van ons

land reeds spoedig na het uitbreken van de crisis in
Augustus 1914 genomen, was de beperking der Open-
bare verlichting. Men wilde hiermede twee dingen
bereiken: vooreerst beperking in het kolenver.bruik

der lichtfabrieken, daar in ‘t geheel niet te voorzien

was, wat er van den kolenaanvoer worden zou; maar
ook bedoelde de maatregel een aanvang te maken met

een bezuiniging op het verbruik.

Wat het eerste punt betreft, den koleiiaauvoer, deze
is, zij het dan ook met veel moeite en onder aanzien-lijke prijsverhoogingen, in stand gebleven, zoodat de
gasfabiieken over ‘t algemeen er in geslaagd zijn
hunne voorraden op peil te houden. De bovengenoem-

de besparing is daarbij niet van grooten invloed ge-

bleken: zijbedroeg slechts enkele percenten der totale

gasaflevering en of het aanmoedigend voorbeeld voor
de particulieren tot zuinigheid zijn doel heeft be–

reikt, moet in elk geval worden betwijfeld. Zeker is

in deze richting de maatregel van 1916: invoering

van den zomertijd, veel doeltreffender geweest, en
men mag met. belangstelling naar de resultaten daar-

van in dit opzicht uitzien.

Wat betreft de noodzakelijke bezuinigingen op het
bedrijf, in ‘t bijzonder het gasbedrijf, ook deze is ge-

bleken niet z66 dringend noodig te
zijn
als men in
den aanvang meende. Niettegenstaande de verhoogde

productiekosten zijn de bedrijfsresultaten meegeval-

len en hebben de fabrieken oven 1914 en 1915 toch

nog winst opgeleverd. Of dit ook in de toekomst zoo
blijven zal, is een tweede vraag; vooreerst willen we

nagaan, waaraan tot dusver de gunstige resultaten

te danken zijn. De jaarverslagen der gasfabrieken

over 1915 geven hierovër waardevolle inlichtingen
1)•

De Rotterdamsche gasfabrieken b.v., die in 1913
een winstuitkeering aan de gemeente deden van (af-
gerond)
f
491.000, brachten in 1914 en ’15 op

f
248.000 en
f
455.000; . de Haagsche fabrieken rep.

f
380.000,
f
86.000 en
f
56.000. Dit is inderdaad be-
vredigend, wanneer men in aanmerking neemt, dat

alleen al de gedistilleerde kolen b.v. voor Den Haag in

1915 een bedrag van ruim
f
400.000 meer vertegen-

woordigen dan in 1913. De reden van deze gunstige

verhouding is gelegen in de opbrengst der bijproduc-

ten, die de gasfabrieken vervaardigen en welker ver-

hoogde opbrengst een compensatie tegenover de vei-

hoogde productiekosten vormt.

De voornaamste dezer nevenproducten is de cokes,

waarvan een gedeelte in het bedrijf noodig is, maar
het grootste deel toch verkocht wordt. De prijs werd
daarbij door de gemeentebesturen steeds geregeld

naar de geldende marktprijzen voor huisbrandkolen,

anthraciet e.d., en is sinds Augustus 1914 met deze
regelmatig omhooggegaan. Weliswaar is in de meeste

gemeenten voor mindergegoeden cokes tegen vermin-

derden prij..verkrijgbaar gesteld, maar de totaalop-
brengst is belangrijk gestegen. De mate dezer stijging

is het best te beoordeelen, wanneer men ze beschouwt
over de gemiddelde waarde ervan per geproduceerde

M
3
. kolengas. Nemen wij als voorbeeld de nieuwe gas-
fabriek in Den Haag, dan zien we voor de cokesop-
brengst per M
3
.
gas in 1914 2,138 cent, voor 1915

daarentegen 2,644 cent of 24 pOt. meer.

Een ander bijproduct is de teer, welker prijs echter

niet veel veranderd is, daar bij het beperkte af zet-
gebied, in verband met uitvoerverboden, de vraag niet

is toegenomen.

Anders echter is het met de nevenproducten, die
behalve de bovengenoemde, in de grootere fabrieken worden vervaardigd en waarvoor een verdere bewer-
king der uit het bedrijf verkregen stoffen noodzake-

lijk is. Als zoodanig kunnen geiioemd worden zwavel-
zure ammoniak, die als kunstmêststof in den handel
wordt gebracht en door verschillende fabrieken wordt
vervaardigd, en bloedloogzout, dat slechts -door enkelen

geproduceerd wordt.
De zwavelzure ammoniak is sinds 1914 voortdurend

in prijs gestegen. Bracht ze b.v. in Rotterdam over
1914 gemiddeld
f
13,96 per 100 K.G. op, voor 1915
was dit
f
22,40, terwijl in het eind van dat jaar reeds

f
26 werd genoteerd (prijs van de kunstmestcommis-

sie). Hoewel het voor de fabricage noodige zwavelzuur
zeer in prijs steeg, wierp het artikel toch belangrijke

baten af.

Het geelbloedloogzout, dat in de chemische indus-
trie wordt gebruikt, levert een aardig voorbeeld van
oorlogswinst: terwijl het in normale tijden
f
35 per

1)
Het betreffende verslag van de gemeente Amsterdam
is nog niet verschenen.

1 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

697

100 K.G. opbracht en niet heel veel meer deed dan

zijn kosten goedmaken, is de prijs thans circa
f
250

per 100 K.G.

Overziet men dan ook de bedrijfsrekeningen der

gasfabrieken, dan ontwaart men, dat die, welke hunne
bijproducten het meest verwerken, hierin een belang-
rijke compensatie vinden tegen de stijging der kolen-

prijzen. Het duidelijkst ziet men dat
bij
de nieuwe

gasfabriek in Den Haag, die een uitgebreide bijpro-

ducten-fabricage heeft, en daardoor. de gunstigste

resultaten vertoont. Houden we de bovengekozen ver-

gelijking per M
3
.
gas aan, dan nemen we het volgende

waar:

In de totale productiekosten van het gas speelt de

post steenkolen de voornaamst rol; met de verdere
kosten komt men hiervoor tot een totaal, dat men
moet vermindeien met de opbrengst der bijproduc-

ten, om den kostprijs van het gas in de gashouders te

krijgen. Deze getallen nu bedroegen in centen per

M
3
.
gas:

1914

1915

Steenkolen

…………..3,024

3,878

Totale productiekosten .

6,406

7,161

Opbrengst bijproducten . . .

2,519

3,256

Kostprijs kolengas ……..3,887

3,905

Hieruit blijkt dus, dat de resulteerende kostprijs
haast niet gestegen is, hoewel de kosten der steen-
kolen met 28 püt.
zijn
omhooggegaan. Dit is inder-

daad zeer bevredigend, maar men moet zich hierdoor
niet laten misleiden. De meeste fabrieken toch wer-

ken niet zoo gunstig als de hier aangehaalde; de bij-
productenopbrengst is daar minder en men ziet

daar. dan ook een achteruitgang in het winstcijfer.
Voor de toekomst komt daar een andere ongunstige
factor bij: de kolenprijzen stijgen n.l. voortdurend,

maar de conpenseerende prijzen der bijproducten zijn
aan een zekere limiet gebonden. Het zijn nl. produc-ten, die men tot de eerste levensbehoeften kan reke-

nen, zoodat de cokesprijs van gemeentewege onder
een bepaald maximum zal moeten worden gehouden,

dat men waarschijnlijk thans wel bereikt kan achten,
terwijl de zwavelzure ammoniak als kunstmeststof

aan regeeringsprijzen is gebonden. En waar het bloed-
loogzout – dat vrij is – reeds zulk een enormen prijs
bereikt heeft, mag men hiervan ook geen groote ver-

hooging meer wachten.

Wanneer men dus thans de opbrengst der gasfabrie-

ken ziet dalen, dient men bij de overweging van ver-
dere maatregelen in ‘t oog te houden, dat hieraan tot
zekere hoögte medewerken factoren, die buiten het

bedrijf als zoodanig vallen, en welker invloed men

dus niet op het bedrijf mag schuiven. In een volgend
artikel zullen we deze toekomstige ontwikkeling nog
nader bezien. . – H.

e
DE .RUBBERPRODUCTIE VAN 1HET

MALEISCHE SCHIEREILAND.

De jaarvergaderingen van rubbermaatschappijen,
op het Maleische Schiereiland werkzaam, zijn in En-

geland thans aan de orde van den dag.
Bij
vergelij-
king der verslagen van 1915116 met die van het voor-
afgaande boekjaar, springt dadelijk in het oog, dat

1915 voor het meerendeel der ondernemingen een
goed jaar was. Onder de jongere maatschappijen, die
voor het eerst winst uitkeeren, is een dividend van
minder dan 10 pOt. een uitzondering; terwijl bij de

oudere ondernemingen uitkeeringen van 100 pOt.

lang geen zeldzaamheid zijn. Er zijn er zelfs, die 150
.

pOt. en meer dividend’aan haar aandeelhouders uit-
betalen.

Van hoeveel belang de rubberproductie op het Ma-
leische Schiereiland thans is, moge uit de volgende
cijfers blijken:

De met rubber beplante oppervlakte van onderne-

mingen, grooter dan 100 acres, was einde 1915 ruim

703.000 acres (175 acres = 100 bouws), waarvan 347.750 in productie waren. De opbrengst was in

1915 70.214 tons of ca. 73 pOt. van de totale wereld-

productie van plantage-rubber en ongeveer de helft
van de wereldproductie van alle rubbersoorten teza-
men. De snel toegenomen productie blijkt uit de cij-

fers der voorafgaande jaren n.l.:

1905
130 ton.

1910
6.504

1911
10.782

1912 20.327

1913
33.641
IOIA
A7flflt

terwijl het eerste halfjaar 1916: 50.700 tons tegen
34.800 tons eerste halfjaar 1915 opbracht. Deze cij-

fers spreken voor zichzelf, vooral wanneer men in

aanmerking neemt, dat de Para-productie, die zoo-

lang aan het hoofd stond, thans slechts een vierde
van de totale wereldproductie bedraagt.

Van grooten invloed op de bestemming der uitge-

voerde rubber is gedurende de laatste jaren de Euro-
peesche oorlog. Werden in 1914 slechts 5815 tons
plantagerubber uitgevoerd naar Amerika, tegen 37.733

tons naar Engeland, in 1915 waren deze getallen resp.

24.187 tons en 40.849 tons, d.w.z. de directe export

naar Amerika verviervoudigde zich, terwijl die naar
Engeland slechts met 8 pOt. toenam tegen een pro-

ductie-vermeerdering van 67 pOt. Ook de markt te
Singapore neemt steeds in beteekenis toe. In 1912
vonden daar de eerste veilingen plaats,- waarbij 600
tons verkocht werden; in 1915 werden reeds 11.167

tons op deze wijze verhandeld. –

Van groot belang was steeds voor de plantages het arbeidersvraagstuk. In 1905 waren 39.274 koelies op
de rubberondernemingen aan het werk, in 1910 be-
droeg dit aantal 179.030 en in 1915 237.379. Het is
duidelijk, dat deze quaestie bij het toenemen der tap-
baré oppervlakte steeds acuter wordt en reeds moest
men er toe overgaan, op eenige ondernemingen com-

plexen. van pas aangetapte jonge boomèn weder te

laten rusten, daar met dè beschikbare werkkrachten
voordeeliger de oudere aanplant alleen geëxploitèerd

kou worden. De beperkingen, door het Engelsche Gou-
vernement opgelegd bij het weriren van Tamil-koelies,

thans de meest gebruikte werkkrachtèn, zoomede de
maatregelen, genomen door het Nederlandsch-Indi-

sche Gouvernement, betreffende de werving van Java-
nen, maken het vraagstuk voor de planters niet een-
voudiger. Zonder twijfel zal, als de moeilijkheden bij het verkrijgen van werkvolk grooter worden, de pro-

ductie hierdoor in sterke mate ongunstig worden

beïnvloed.

De wervingskosten zijns reeds aanmerkelijk geste-
gen en ook de bonen moesten hier en daar verhoogd
worden, hetgeen, wat nauwelijks gezegd behoeft te
worden, in de eerste productiekosten tot uitdrukking
komt. In planterskringen is men het over de vraag,

hoeveel arbeiders gemiddeld noodig zijn, niet geheel
eens. Gaat men de verschillende jaarverslagen na en

berekent men het aantal koelies per beplante acre,
dan blijkt, dat de meeste ondernemingen voor iedere
2 k 3 acres een koelie gebruiken; er zijn er, die met
één koelie per 4 acres volstaan, doch geniddeld mag
aangenomen worden, dat één koelie per 2% acre ge-
bruikt wordt. In den loop der jaren zal het gebruik

van koelies, noodig voor het ontginnen, schoon hou-
den der tuinen enz. minder worden, doch aan den
anderen kant zullen bij het tapbaar worden der boo-
men meer werkkrachten benoodigd zijn. Men acht
over het algemeen toename van het aantal koelies on-
vermijdelijk en mocht er op het Maleische Schier-
eiland voor het arbeidersvraagstuk geen bevredigende
oplossing worden gevonden, dan zal het meerendeel der ondernemingen niet -tot zijn maximumproductie
gebracht kunnen worden.
1
•1
k .

698

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

RECEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

U i
t
v o e r v e r b o d e n. Verboden is de uitvoer
van matw ark voor verpakking,
alsmede die va
wilde
kast anjes, beukenoten en
eikeis.

Distributie v a n
ij
z e r en staal.
Wegens de moeilijkheden, welke de aanvoer van het
voor de Nederlandsche industrie benoodigde ijzer en

staal in den laatsten tijd ondervond, is ingesteld een

Rijkscommissie voor de distributie van ijzer en staal,
waarin verschillende groepen van belanghebbenden

vertegenwoordigd zijn. Voorzitter is de heer H. J. E.

Wenckebach, oud-directeur-generaal der Staatsmij-

nen in Limburg, oud-directeur van Gouvernements-
bedrijven in Ned.-Indië; als adviseerende leden zijn

aan de commissie toegevoegd de drie nijverheidscon-
sulenten. –

Distributie van levensmicfdelen.
Van de ingevolge art. 1 der Distributiewet-1916 aan-
gewezen artikelen worden thans ook aardappelen,

stapel- en vatgroenten, geregeld aan de gemeenten
geleverd.

Van 1 November af zullen ter beschikking van de

gemeentebesturen worden gesteld rundvet, spek, rijst, gort en havermout.

Aardappelvoorziening. Hetvervoer-

verbod voor aardappelen is uitgestrekt tot alle klei-

aardappelen, dus ook tot de op de klei verbouwde

Eigenheimers en Borgers. Van dit verbod zijn uitge-

zonderd_partijen, welke reeds in soorwegwagons of
schepen waren geladen.

De aardappelen van zand- en veengrond mogen alle
worden vervoerd. Voor de consumptie komen hiervan
vooral in aanmerking Eigen.heimers, Groninger Kro-
nen en Roode Star. Met het oog op den slechten oogst
van consumptie-aardappelen op de kleigronden wordt

het publiek nogmaals opgewekt om, ter voorkoming
van aardappelschaarschte in het aanstaande voor-
jaar, voor de eerstvolgende maanden vooral aardap-

pelen van zand- en veengrond opte slaan.

B r o o d. Door den Minister van Landbouw is aan
de burgemeesters verzocht, hem v66r 1 November op-
gave te toekomen van:

het aantal broodkaarten, op 1 October j.L in de
gemeente afgegeven;

het aantal broodkaarten, op 1 November in om-
loop;

de hoeveelheid brood, welke vdôr 1 October in
de gemeente gemiddeld per maand werd verstrekt;

de hoeveelheid brood, welke gedurende de maand
October werd verstrekt.

Deze opgaven moeten geschieden zoowel van rogge-
als van tarwebrood.
Nieuwe maximumprijzen zijn vastgesteld voor in-landsch tarwebloem, ongebuild tarwemeel en tarwe-
brood.

Melkvoorziening. De regeling der melk-
voorziening, reeds eerder besproken, is met eenige

maatregelen uitgebreid. Fabrikanten van geconden-
seerde melk en melkpoeder zullen met hun inkoops-

prijzen niet mogen gaan boven de prijzen, die, met
inbegrip van den toeslag, voor consumptiemelk kun-
nen worden betaald. Ter verzekering van den aanvoer
van consumptiemelk in de groote steden worden spe-
ciale melktreinen ingelegd, die uit het Noorden en
Oosten van het land melk aanvoeren.

Verduurzamen van fruit. Door den Mi-
nister zijn regelen vastgesteld inzake het verduur-
zamen vaii fruit.. Het verwerken van fruit in eenige
daartoe bestemde onderneming is alleen geoorloofd,

indien die onderneming als inrichting voor het ver-
werken van fruit is ingeschreven bij de Rijkscom-
missie van Toezicht op de vereeniging ,.Fruitcen-
trale” en overigens de gestelde voorschriften in acht
worden genomen. – Appelen en peren, waarvan de

uitvoer verboden is, mogen alleen verwerkt worden

tot pulp, jam, marmelade en appelstroop, indien zij
afkomstig. zijn uit voor het buitenland geveilde par-

tijen of zij behooren tot het zoogenaamde kroet. De

bepalingen gelden niet voor het verwerken van fruit,

dat niet geschiedt met de bedoeling, het product in
het groot in den handel te brengen.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN OOTOBER 1916.

Provinciale en Gemeentelijke leeningen f13.501.000,-
zijnde:
Friesland
f
800.000 4
0
/0
Obi. á 97
Olo.

Soerabaja
f 3.000.000 5
O/,
Obi.
0.100
0/s.
Amsterdam
f
10.000.000 4
0
1 Obi.
0.
971/
4
0/

Bank- en Oredietinstellingen ………… ,,10.670.000,-
zijnde:
Ned. Coöp. Spaar- en Credietbank
f150.000
5
O/
Obi.. á, 99
0
10
Ned.-Ind. Escompto-Mij.
f
1.500.000
aand.
0.
122112
01

Roll. Bank voor Zuid-Amerikaf
6.000.000
aand.
0.
120
O
lo.

Unie Bank v. Ned. en
Kol. f 1.000.000
aand. ii. 109
O
lo.

Hyp. Credietbank
f
400.000 5
0/
Obi.
0.
98’12
0
10.

Industriëele Ondernemingen …………,, 3.414.500,-
zijnde:
Electr. Mij. Eist 1140.000 aand.
0.
100
0
/0
C. J. Begeer
f
600.000 6
0/
pref. aand.
0.
102
0
/0
Bontweverij Batavier
f
500.00 5
o/o Obi.
0.991/,
0/
.

Rijwiel- en mach. fabr. Burgers
f100.000
aand.
0.
125
Olo.

Bierbrouwerij ‘t llaautje
f
600.000 6
0/
Obi.
0.
100
0/•

S. Smith & Söns Motor Access. £ 100.000
aand.
0.
120
0/

Oultuurond., Handeisvereen. en Han-

delsvenn. …………………………… ,,

306.250,-
zijnde:
Roll. Transatl. Handelsvereen.
f
250.000
aand.
0.
122
1
12
O
lo.

Thee-Ondernemingen . ……….. ……… ,,

115.000.-
zijnde:
Assam Thee Ond. Tjilangla
f
115.000
6
0/
Obl.
0.
100
O
lo.

Diversen …………………………………

Veget. Hotel-Rest. Pomona
f
250.000
4
1
1 o/
o
Obl.
0.
100
O/o
Roll. Mij. Onroerend Bezit
f 130.000
aand.
0.
105
O
lo.

Amst. Rijtuig Mij.
f
800.000 5 % Obl.
99
?/o.

Gebr. Gerzon’s Modemag.f
1.000.000 6
0/
pref. aand.
0.
100
0
/0.

Totaal……
f
30.185.250,-

Totaal der emissies in Januari


f

26.282.800,-
Februari

,,-
18.978.475,—
Maart
,, 132.756.462,50
April
,,

2.507.000,-
Mei

………
,,

9.708.625,—

Juni ………
,, 108.229.300,—
Juli

………
,,

20.344.900,-
Augustus…
,,

7.418.375,-
September..
,,

8.755.772,50
October


,,

30.185.250,-

Algemeen totaal……
f
365.166.960,—’

Bovendien:

f23.523.000 é0njarige 4112
°/o
schatkistbiljett.en
af
ioio,—.
f
9.450.000
6
mcl. schatkistpromessea
0.
f
988,19.

1, November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEK.

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsarikelen en tot die, vier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
cijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
vooral vOOr 1 Aug. 1914 goederen voor invoer tot verbruik werden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(In duizenden Kilogrammen).

Algemeene
voeding8-
middelen.
Aardappelmeel..
Boter ………
Eieren ……..
Tarwe en -meel ‘)
Rijst ……….
Ande’Fe granen 1)

Kaas ……….
Versche zeevisch Haringenbokking Versch vleesch.
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel

Genotmiddelen.

Invoer tot verbruik
September

‘1914

1

1915

1

1916

Uitv.uithetvrjeverkeer

.

September

’11

1915

11′

Invoer tot verbruik
eerste negen maanden

19 14

1

1915

1

1916

tJitv.uithetvrijeverkeer
eerste negen maanden

’11

1915

1916

174
0 5
6.849 3.203
482
15.883
25
S
70.402
76.057-
63.264

6
30
1
3.399
4.025
2.709
1.697
347
450
28.551 32.858 29.873

7
6
0
1.731
3.01.5
2.340 9.236
58
37
20.291
30.062
28890

9.500
42.895 59.889
2.109
16.563
9
1.396.759
658.121
631.492
1.021.551
39.630
744

375
4.565
973
15.549
23
1
342.812 46.719 56.426
221.880
3.221 4.136
27.105 70.920
143.766 1.214
407 212
1.654.273
949.217 657.402
860.798
23.502
533 8.897
10.644 9.339
? ?
49.399 70.254 80.130
911
6.271
8.620
? ?
15.383
34.395 50.228

137
150
0
11.626
16.517
10.493
6.248
11.623
727
45.940
61.530 58.454
?
6.874
735
‘608
?
?
48.352 57.173
30.343
4.389

630
2.953
?
?
14.645
11.881
18.754
11.615
16.732 19.056
?
?
194.197
188.339 150.535
?

Cacaohoonen..
355
1.398 1.450
2.417
8
0
35.128
32.787 14.538 13.179
528 924

Cacaopoeder ..
2
12
0
1.554 1.616
681
38
1.632
138
12.106 16.788
9.309
2.654 7.309 4.189 9.790


9.729
1.494 81.281 164.166
77.987 72.707

139.058
62.607

Ruwsuiker

..
2.058
1.360
93
0
1.066
0
92.228
7.326
984
3.380 24.489 29.286

Kandij, melis,

Koffie
.
………

27
118
1.240
4.098
1.169
0
6.503
7.752 5.786 102.452
83.150
16.895
basterd ………
Tabak

……..
1.213
2.159
2.128 286
893
441
16.743 16.943 17.212
3.964
6.119 5.554

Sigaren ……..0,8
0,4 0,2
159
223
202

11
8
28
1.528
1.631
2.291

Oliën, vetten en
grondstoffen daarvoor.
12.010
5.134
5.325
3.058′
,

0
68.362
181.409
62.716 48.778
106.297
0

Kokosnootolie
256
1.022
33
334
1.197
42
10.840
10.359
51
2369
10.598
6.250
Copra

……….2.065

363
.299
1.710
5 0
15.686
15.465
12.115 16.292
2.005
48
Reuzel

………..1.109
Margar.(eetbare)
0
18
9
6.712 9.462
14.328
424
112
9
55.313

102.017
114.957

Margar.(ruwe)
3.908
1.182 1.948
649
10
0
29.991
28.980
17.608 14.978
3.266
460

Katoenpittenolie
495
2.419
2.036
0
0 0
9.955
59.639
23.159
4

30
14.429
89

Grondnoten ..
251
683
48 21
0
0
64.170 44.102
16.041
21.531 6.476
43

Palmpitten

..
2.593

.

1.021

4.958 3.739
447
3 0
47.198
‘19.823
21.231
35.324
83
0

Palmolie
1.546
1.169
311
186
63
0
15.183
13.876
682
4.888
1.778
139

Sojaboonen ..
0
0 0
0
0 0
16.468
13.374
3.443
13.531
106
0

Sojolie
474 503 1.592
91
4
1
8.201 11.630
6.169
1.535
987
1
2.147
2.452
525
5 3
18.546 10.413
12.703 5.628
177
428

Lijnzaad
8.973
14.118
31.410
5.981
1
1
216.303
302.961
131.789
66.658
2.193 3.007

Lijnolie
5
1
0
1.315
332
91
299
29.511
7
20.772
85.477
1.173

Koolzaad

.’ ……2.051

Petroleum…….
8.852
13.591
168
5
12
114.255 124.245
124.526
237 26 29

Miner.smeeroliën
.
758
456
1.624
? ?
12.836
21.716
10.982
?
Talk,roetensmeer
2.717
2.070
1.080
2.704
916
51
39.833
32.796
8.850 29.503
15.897
1.787

Weefstoffen.
Hennep (ongeh.)
2.398
1.517
138
366
124
0
24.670
19.366
3.135
9.310
6.608
15

Ongetw.en ongev.
katoenen garen
1.552

1.632
2.642
24
0
63
24.793
15.999 14.429
607
51
71
Katoen (ongesp.)
982
5.521
3.866
384
35
15
46.896
67.913
31.228
21.968
40.857
241

Vlas

(geroot en
gezwingeld)
57
75

1
1.066
783
20
255
1.192
257
4.203
7.777 13.821
Wol (alle soorten,
wolaf val en
kunstwol) ..
376
323
607
181
4
13
12.094
6.951
6.785 6.615
217
97

Metalen.
IJzer (ruw gegot.)
2.068 3.505
2.005
592
129
0
,
193.618
36.307 49.190 .122.852 3.876
38
IJzer (smeed-,
band-enpl.ijzer)
21.600
37.331 23.062
1.728
3.093
1.759
515.332
413.806 329.489 323.310
100.373
20.072
IJzer (spoorstav.)
1.339
1.997
272
798 336
1
37.294
24.472
14.457
23.869
6.469
1.844
IJzer (gaspijpen)
1.985
2.275
1.786
101
318
85
31.672
25.255 33.832
6.622
1.691
2.192

Staal (in staven)
.

584 4.827 1.549
332
125
217
161.671
23.239 31.889 90.807
1.528
2.026
Koper (ruw)..
1.678
23
65
3.703
12
0
56.5661
1.108 1.066
54.745
894
3
Lood (ruw)

….
85
1.596
387
144
0
5
27.4301
6.953 3.128
18.448 592
710
Tin (ruw)
639

5 0
1.523
122
3
15.9441
2.119
995
12.389
5.073
37
Zink (ruw)

. . . .
106
8
153
2.192
2.027
446
29.6641
479
2.318 44.168
14.532 6.742

Steenkolen.
Steenkolen

. . . .
621.9901
678.6211 509.2601 2.7001
4.6811
7.692 19.527.3131
5.498.056
1
4.648.618
1

3.583.230
1
240.412

1
70.004

Diversen.
1
33.835 31.985
17.115
5.332
3.265

10
Chilisalpeter

22

0

0

411

0 0
149.160
37.880
48.687 111.548
204
1
Cement, tras..

25.957

32.858

35.754

797

5.629
41
399.357 292.018
315.894
113.314
44.016
1.163

Soda

………..5.106

1.256

2.590

330

.

384

ifuiden (gedroogd


en onbereid)

179

237

254

108

57
25
11.578
5.092
1.637
7.424
312
287
Huiden. (gezout.)

163

29

384

525

555
792
11.144 2.203
2.123 12.375
2.015
7.918

1)
Tarwemeel is uitgedrukt in tarwe; aangenomen is, dat 75
K.G.
meel met 100 K.G.
tarwe gefijk staat.

Bij
,,andere
granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

700

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

Voor Berlijn was de vaste stemming reeds eerder omge-
slagen. Kon aanvankelijk de koers van 42.30 tot 43,-
opkomen, Woensdag liep deze weder tot 42,40 terug en bleef daarna tusschen 42,45 en 42,60 schommelen. Weenen 28,55-
28,75-28,-.
Ook Skandinavië was zeer onregelmatig. Een rijzing van
80 cents en een daaropvolgende daling van 60 cents kwamen voor. Bij een dergelijke onregelmatige markt waren de zaken
natuurlijk zeermoeiljk; het slot was dan ook ‘ongeanimêerd.

N

Disc. Wissels.
ed.
4
1
/2
sedert 1Juli ’15
Be1.Binn.Eff.
Ba
RC
{Vrsch.in
4’/2

,,
1

’15
512

,,
10Aug.
1
14
Bank van Engeland
6

,,
14 Juli ’16
Duitsche Rijksbank
S

,,
23 Dec. ’14
Bank van Frankrijk
5

,,
20Aug.’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,
10Apr.’15
Russische Staatsbk.
6

,,
27 Juli ’14
Nat. Bank v.Denem.
5
10

,,

’15
Zweedsclie Rijksbk.
4
1
12
1 Mei
1
16
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12
2 Jan.’15
Bank van Italië..
5
1Juni’16
Feder. Bes. Bk.N.Y.
3-5 ,,
4Febr.’15
Javasche Bank….
3
1
12

,,
1 Aug.’09

3’/2sedert23 Mrt.
1
14
4

,,
23

,,

’14
5

,,
23

,,

’14
3

,,
29Jan. ’14
4
5 Febr.’14
3112

,,
29Jan. ’14
4

,,
12 Mrt. ’14
5

,,
1Apr.’14
5

,,
6 Febr.’14
4’12

,,
6

,,

’14
312

,,
19

,,

’14
5

..
9Mei
1
14

3112 ,,

1Aug.’09

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht
D t
a
0
Lo,aden
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. ,)
P. Rm. 4)
per gld.)

28 October

1916
4.76.35 5.84
1
/2
7018
41
Laagste d. week..
4.76.35
5.84’14
70
1
18
41
Hoogste,,

,,

. .
4.76.45 5.84
1
12
70
3
18
41
1
18
21 October

1916
4.76.35
5.84’/l
70
1
18
411,
14

1916
4.76.40
5.84
70’14
4018
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18’14
9511
4

402/
jo

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
P
Part.
N. York
CalI.
Part.
Prolon-
disconto gatie disconto
disconto
disc.
,noney

28

Oct. ’16
221
4
1)
3’12
1)
5’°182
4-’18

2114-1121)
23-28 ,,

’16
1
‘/4-2/4
214-3
‘Iz
510/32
4-118

2112
16-21
,,

’16
l-Is
2114314
520132
4-’18

2 ‘/4-3
9-14,,

’16
1118-114
2114.112

5
19
182-18
4

18

2
1
/2.4

25-30 0. ’15

3214.4112
41e-5


.
111
4
-71
8

26-31 0. ’14
– –
3
,
116


6

20-24Ju1.’14
3
1
18.
2
110
2
l/4_2/4

2 114_214
2
‘Ia-‘/a
20/4

1
2
/d_2
1
12

1) Noteering van 27 October.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen,

Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksehe. koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere.opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
Aew York

23 Oct.

1916

..
11.61
42.65
41.80
2.42’12 24

1916

..
11.61’1
4

42.95
41.80
2.42’17 25

1916

..
11.62
1
/2
42.80 41.85
2.43’/2
26

1916

..
11.64 42.57
1
/2
41.90

2.44
27

1916

. .-
11.64
42.60 41.90 2.44
2
18
28

,,

1916

. .
11.62
1
/4
42.60 41.82
1
12
2.43/4
Laagste der week
11.60

.
42.32
1
12
41.75
2.42’14
Hoogste

,,

,,
11.641
43.-
41.92’12
2.4418
21

Oct.

1916

..
11.61
42.35 41.80
2.43
8
/8
14

,,

1916

. .
11.65
42.32’/2
41.95 2.44
Muntpariteit

..
12.10’18
59.26
48.-
2.4821
4

Da a
Zwitser-

w
eenen
Kopen-
Stock.
Batavia
land
hagen
holm
telegrafisch

28 Oct.

1916
46.50
28.-
66.25 69.25
99-100
Laagste d. w.
46.20
27.90

68.90

Hoogste
,,

,,
46.55 28.75

69.80

21Oct.

1916
46.20
28.52’12
66.07
1
/2
68.90
99*100
14

,,

1916
46.35 28.65 66.05
69.-
99*-100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt was de afgeloopen week zeer onregelmatig.
Voor Londen en Pârijs was de stemming aanvankelijk zeer
vast, zoodat de koersen van 11,60
1
14 tot 11,64
1
14 en van
41,77
‘/o
tot 41,92’12 konden stijgen. In den loop van Donderdag
werd de stemming echter weder flauwer en de volgende dagen
ging het avance weder goeddeels verloren.

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
13
Oct.
1916
20Oct.
1916

Week
21-26 Oct.
2)

LaagsteHoogste

26
Oct.
1916
2)

Alexanclrië..
Piast. p. £
97e18
97
2
18
9718
9718
97/8
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
49
9
1I2
49122
49
91
49
9
182
49
9
122
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
114
1
1
114
1
1s
114’/g
114
1
I8
114
1
18
Hongkong . .
id. p. $
212
1
14
2121
2’2
1
18
212
3
18
21218
Lissabon….
d.p.eseudo
34
1
18
34
1
18
3318
34818
3318
Madrid

.. ..
Peset. p. £
23.61
1
12
23.50 23.35 23.50
23.40
Montevideo..
d. p. peso
52
1
12
52
5
18
521
52/s
5218
Montreal.. . .
$ per £
4.76
1
12
4.7618
4.76
2
18
4.76
8
/8
4.76e/s
Petrograd ..
R. p. £ 10
152
153
152’12
154
154
R.d.Janeiro 1)
d. p. milr.
121
12
7
152
12/o
1211
4

1211
4

Rome

……
Lires p. £
30.80
31.- 31.-
31.20
31.20
Shanghai

. .
sh/d p. tael
311
311114
311’14
311
2
1
4

31121
4

Singapore

. .

..

id. p: $
214
8
11,2
214/,
2148/,
214/,
214/,,,
Talparaiso ,1)
d. p.pap.p.
10
1
12
10
1
0122
1071,0

10

/22
10
2
12
Yokohama ..
sh/d.p. yen
211 O/
2/1
12
/1,2
2/1 0/
2/1 °/io
211 0/

Noteeringen op 90 dagen:
Koersen van 27 October nog niet.ontvangen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Ruim aanbod van Amerikaansche zijde deed den zilver-
prijs wederom eenige verlaging ondergaan. Niettemin werd
al. het aangeboden materiaal gemakkelijk opgenomen voor
muutdoeleinden, waarvoor nog steeds tal van regeeringen
als koopers in de markt zijn. Op het lagere niveau was de
markt bijna zonder fluctuatie: vier dagen achtereen werd
32
1
18 genoteerd, alleen den eersten en den laatsten dag der
week was de prijs 32
1
14.
Het Oosten was deze week noch kooper noch verkooper.
Doordat de Chineesche wisselkoers vast is gebleven, niet-
tegenstaande de daling der zilverprijzen, zijn verkoopen van
die zijde thans niet mogelijk. Aankoopen waren hij dezen
stand van den wisselkoers eerder te verwachten, maar de
beperkte algemeene export van het Hemelsche Rijk maakt,
naar de firma Mocatta & Goldsmid opmerkt, zilveraankoopen
op ruime schaal niet waarschijnlijk.

Noteering te Londen.

te New York.

28 Oct.

1916 ……..32’/4

67
1
18
21

1916 …….. 32
3
18
67
7
18
14

1916 …….. 32’/l

68
7

,,

1916 ……..32’/s

68V4

30 Oct..

1915 …….. 24
1
1,o

4918
31 Oct. 1914 ……..22/i

48°/s
20 Juli 1914 ……..24
11
/iø

54118

.
1 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.
701

NEDERLANDSCHE BANK.


OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 28 OCTOBER 1916.
(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
Bank

opcischbare
Andere Activa,

.
1
biljettn

schulden

Binnen’.wis.{H.-bk.

f
86.566.805,39
sels, Prom.,

B.-bk.

307.364,64
enz.indisc.

Ag.sch.

12.160.463,54
28

Oct.

1916

….
583.642
6.531
730.338
76.022

f

99.034.633,57
21

1916

….
583.658
6.410
715.965
91.762

Papier o.h. Buiteni. in
14

1916

….
584.677
6.273
715.453
90.348

disconto

…….. ………………..

1916

.:
..
587.354
6.189
708.521 99.070
1
)

Idem eigen portef..
f

8.006.907

30

Sept.

1916

….
587.360
6.597
700.782

108.636

Af
:
Verkocht maar voor
23

,,

1916

….
587.367 6.931
678.644

143.451

debk.nognietafgel.


16

,,

1916

….
587.373
7.000
678.243

146.374

8.006.907,-
9

,,

1916

.. ..
583.879
7.160
675.829

146.397
Beleeningen
f
22.352.063,27
2

,,

1916

. . . .
584.865
7.460
679.571

134.879.
{H..bk.
mcl.
vrsch.

B
.
-bk.

4.513.989,48’/t
,,
26 Aug.

1916

….
585.813
8.231
657.109

140467
in rek.-crt.

Ag.sch.

36.287.407,64112
19

,,

1916

….
587.278
8.694
659.399

133.792 op
onderp.
12

1916

….
588.254
9.074
662.369

124.635

t
63.153.460,40
5

1916

.. ..
588.114
9.788
668.017

116.044

Op Effecten

……/ 57.104.760,40
30

Oct.

1915

. .
..
399.824
2.522
569.850
16.749

Op Goederen en Spec.

6.048.700,-
31

Oct.

1914

.. ..
171.142 4.310
478.986 20.510

63.153.460,40
25

Juli

1914

….
162.114 8.228 310.437 6.198
Voorschotten a. li. Rijk …………….

5.406.384,62

Waarvan Rek.
crt. saldo van
het Rijk
/
2.694.000.
Munt en Muntmateriaal

.
,
Di..conto’s
Munt, Goud ……/ 61.449.840,-
Muntmat. Goud…: ,,522.192.008,20’/2
De/ee. Beschik-
baar
S

Dek-
kings-
Hiervan
Data
Totaal
Schatkist.
ningen
Metaal.
percen.
/583.641.848,20′!,

.
pro,nrssen
saldo
togo
Munt, Zilver, enz..

6.531.083,60
rechtstreeks

28 Oct. 1916
99.035 83.000
63.153 428.001
73
Muntmat. Zilver ..


‘1
590.172.931,80
’12
21

1916
98.853
83.000 60.507
427.622
73
Effecten
14

,,

1916
93.911 78.000 59.502
428.889
73
Bel. v. h. Res.fonds..
f

5.145.970,12
1
12
7

,,

1916
105.286 89.500 59.986
431.122
73
id. van ‘/.v.h.kapit.

3.961.173,25

.
30Sept.1916
105.616
89.500 60.662 431.171
73
9.107.143,37 112
23.

1916
106.005
89.500 61.692
428.984
72
Geb. en Meub. der Bank …………….,,

1.400.000,-
16

1916
106.348
89.500
62.736 428.547
72
Diverse rekeningen

………………,,

60.134.847,49
1
12
9

,,

1916′
105.368
88.500′
63.168
425.731
72

/
836.416.308,26’/
2

1916
97.276 80.500 64.043 428.532
73
26 Ag. 1916
75.887
59.500
64.757
433.626
74
19

,,

1916
70.087
53.500
65.766 436.430
75
Passiva.
,
12,,

1916
66.467 49.500 66.421
439.024
76

Kapitaal………………………..
f

20.000.000,-
5

1916
64.058 46.500 67.203 440.195
76

Reservefonds …………………….

5.155.090,93 /2
30 Oct. 1915
77.945 45.560 97.470 284.506
69
Bankbiljetten in omloop …………..

,, 730.338.355,-
31 Oct. 1914
185.162
73.000
134.193 75.372
35
Bankassignatiën in omloop …………

,,

2.389.193,67
Rekening-Courant saldo’s:
25 Juli 1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54
Van het Rijk ……
/


0
Op de basis
van”!,
mctaaldekking.
Van anderen. ……

.,
73.632.450,08

73.632.450,08
Diverse rekeningen

………………,,

4.901.218,58
JAVASCHE BANK.

/
836.416.308,2611,
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)
Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

428.000.945,68

Bank.

1
And
peischb.
ere
Op de basis van
21

metaaldekking ……

,,

266.728.945,93
Minderbedragaanbankbiljett’eninomloop
Data
Goud
Zilver
biljetten
o

dan waartoe de Bank gerechtigd is ..

2.140.004.725,-

schulde,,

70.069
24.377 145.373 60.171
19

Aug. 1916 …….
67.687 23.825
146.577
54.478
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
12

1916 …….
67.664 24.013
154.044
53.451
verschillen:


64.204′
25.674′
150.635
56.645
Meer

Minder Disconto’s

……………181.321,58

5

1916 …….
29

Juli

1916 …….

37.212
31.275 127.018
27.040
Buitenlandsche wissels

4.852,-
21

Aug. 1915 …….
21.880
22.023
124.235
16.426
Beleeningen

………….2.646.759,38’/2

22

Aug. 1914 …….

25 Juli

1914
…….
22.057 31.907 110.172
12.634
Goud

16.179,08
Zilver ………………121.246,35′!,
Wissels,
.

1
Diver
Beschik.
Dek-
Bankbiljetten…………14.373.540,-
Part. Rek.-Crt.’ saldo’s

..

15.679.794,39
1
12
Data
Dis-
conto’s
buiten
N..Ind.
De/ee-
ningen
rekefl
baar
snetaal.
kings-
percen. betaalbaar
saldo
tage

19Aug.1916

7.151

37.544

61.677

7.796

53.337

46


N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
12

1916

6.921

38.059

61.028

6.318

51.301

45
,,
blijkt, dat uitstonden op:
5

1916

6.747

38.089

60.006

6.491

51.178

44
29 Juli1916

6.694

38.787

68.711

5.896

48.422

43


21 Oct. 1916 28 Oct. 1916

21Aug.1915

6.176

11.071

52.418

18.017

37.675

44
Aan schatkistpromessen
f137.460.000,- /146.910.000,-
22Aug.1914

8.784

6.494

70.733

3.472

16.771

31
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,, 83.000.000,- ,, 83.000.000,-
25 Juli1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.8422)

44

Aan schatkistbiljetten
,, 61.567.000,-
,, 61.567.000,-
‘) Sluitpost der activa.
Aan zilverbons

………
,, 15.786.035,50
,, 15.862.302,- ‘) Op de basis van
‘/,
metaaldekking.

702

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

.1 November 1916
SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Div. reke.
n ingen
1)

9

Sept.

1916..
643 1.155
745
885
727
2

,,

1916..
708 1.054
791
882
623
26

Aug.

1916..I
715 3.035
978
891
563
19

,,

1916..
700
1.049
975
890
657

4

Sept.

1915..
867
1.094
1.451 847
1.292
5

Sept.

1914..
716 1.078
851
737
448

25

Juli

1914..
645
1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 25 OCTOBER 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 72.628.275

Governm.Debt £ 11.015.100

Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and

bullion.. .. ,, 54.] 78.275

£ 72.628.275

£ 72.628.275

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.171.954
securities
. .

£

42.187.852
Public deposits,,
52.543.213
Othersecurities,, 102.442.757
Other deposits ,,
112.171.721
Notes ……..,,

35.942.255
Seven-day and
Gold and siWer
other bills.. ,,
18.167
coin

……..1.885.191

£182.458.055
1

£182.458.055

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de ].legeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

25 Oct. 1916 56.063

36.686

***

18

1916

56.455

36.668

134.934 28.500 102.633
11

1916

55.696

36.854

134.527 .28.500 102.978
4

,,

1916

54.631

37.064

132.991 28.500 101.266

27 Oct. 1915

56.231

32.795

81.852 28.500

44.621
28 Oct. 1914

61.873

35.113

31.367 .9.500

13.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re.
serve

Dek-
kngs-
Perce’s. lage
t)

25 Oct. 1916
42.188
102.443
52.543
112.172 37.827
23
18

1916
42.188
101.390
55.589 108.496 38.237
23
‘I
11

,,

1916
42.188
102.773
55.135
109.361
37.292
2214
4

,,

1916
42.188
109.168 52.236 117.402
36.016
21’1

27 Oct. 1915
18.896
96.565 39.885
90.670
41.886
30
28 Oct 1914
19.427
104.868
24.994
126.737
45.210
293/
4

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52e/t

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 23 OCTOBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet invisselbaar.

Metallbestand ………………….Mk

2.519.997.000

davon Goldbestand …………….,,

2.503.402.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

360.971.000
Noten anderer Banken …………..

12.739.000
Wechsel ………………………….7.615.881.000
Lombardiorderungen …………….,,

11.395.000
Effekten……………………….,,

82.352.000
Sonstige Aktiva ………………..

,,

660.254.000

Grundkapital ……………………
. ,,

180.000.000
Reservefonds ……………………..85.471.000
Notenumlauf ……………………,,

7.033.624.000
Sonstige tbglich fitllige Verbindlichkeiten

,,
3.586.148.000
Sonstige Passiva ………………….378.346.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevtt tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheiue. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darleheuskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
1

Daarvan
Goud
Kas çen-
scheine
Circu.
Mik

Dek-
1

frjjgç..
percen-

23 Oct. 1916
2.519.997
2.503.402
360971
7.033.624
41
14

,,

1916
2.518.042
2.501.223
340.427
7.126.516
40
7

,,

1916
2.511.291
2.492.933
370.072
7.230.214
40
30Sept.1916
2.503.636
2.484.774
392.091
7.369.965
39

23 Oct. 1915
2.466.446
2.429.680
1.125.454 5.675.017
63
23 Oct. 1914
1.858.173
1.828.085
741.578
3.967.953
66

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Dato
Wissels
Rek. Crt.

Darkhenskassenschcjne

Totaal
In kas bij
uitge.
dc Rcichs-
1

_____________

geven
bank

23 Oct.

1916
7.615.881
3.586.148 2.520.700
346.700
14

1916
7.478.921
3.289.675 2.466.000
326.600
7

,,

1916
7.468.061
3.216.339
2.467.700
356.400
30 Sept. 1916
10.758.831
6.266.453
2.484.200 377.800

23 Oct.

1915
3.923.447 1.618.594 2.032.000 1.078.000
23 Oct.

1914
2.928.679
1.555.058
947.000 737.000

23 Juli

1914
750.892 943.964
BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

•Te goed
•Uitge-
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

26 Oct. 1916
4.921.979
328.047 870.920
479.672 1.374.928
19

1916
4.885.785 328.560 778.340
452.150 1.377.592
12

1916
4.856.533
332.287
889.830
435.227
2.379.850
5

1916
4.840.446 335.105 829.806 512.155
1.382.977

28

Oct. 1915
4.729.979
363.246
1.015.183
280.270
1.916.363
29Oct.1914


-.

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

1.541.080
…….

Data
Beleening
*
Buitgew.

rsch
B

k
btljett;n
Rek. Crt. Pa?iicu.
k
R

C
e5.r

aa

26 Oct. 1916
1.118.351 8.600.000
16.589.150
2.730.840
200.977
19

1916
1.175.617 8.600.000
16.800.016 2.541.756
79.451
32

,,

1916
1.177.319 8.600.000
17.028.894 2.345.844
48.298
5

,,

1916
1.185.844 8.600.000
17.011.144 2.252.168
59.108

28 Oct. 1915
567.971 6.900.000
13.867.554 2.545.863
38.451
29Oct.1914– –

23 Juli 1914
769.400 5.911.910 942.570
400.590

1 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

703

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAJ4STE POSTEN
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914
fl.
St.
in den veekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data
ti.
St.
Goud
Tegoed
uh bui-
tenland


oer

Schat- kistbil-
jetten
onto’s
~„
‘ helee-
nlngen

Circu-
latie Rek.
cel’.
t
1-ont

21 Oct.

16
1.556
2.055
104
5.278
779
7.720
1.659
14

’16
1.554
2.055
104
5.144
798
7.587
1.620
6

,,

’16 1.556
2.001
98
5.034
765
7.443
1.685
29 Sept. ’16
1.553
2.055
96
4.819
786
7.304
1.542

21 Oct.

’15
1.596
37
19
2.803
1.341
4.991
1.377
21 Oct.

’14
1.621 216
42
..

.

.
1.458
2.699
942

21 Juli ’14
1.601
144 74
..

.

.
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Soci
é
té G6nérale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
I3eleen.
Beleen.
Binn.
Rek.
Data
i,;cl.
van van
wissets
Circu- Cet.
buitenl.
buitenl.
prom. d.
en
lat
je.
saldi.
saldi
,’ordcr.
proviuc.
beleen.

19 Oct.

1916
352.872
76.033
480.000
39.834
828.739
110.068
12

1916
351.119
75.847
480.000
43.101
828.252
111.877
5

1916
333.478
73.864
480.000
.43.940
813.344
110.199
28 Sept. 1916
334.019
73.332
480.000
48.176 808.911
118.918

21 Oct.

1915
158.994
34.315 440.000
50.433 495.530
189.052

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
c

.
l
at
i
e

Dekkings.
Percen-
tage

29Sept.’16
387.195
7.811
106.578 560:725
16.249
71
22

,,

’16
378.443
7.642 111.590
558.403
17.519
70 15

,,

’16
377.473
7.898
110.322
554.542
17.437
70
8

,,

16
369.680
27.487 107.335
558.461 18.410
68

1 Oct.’15
283.656
16.493
44.880
339.884
14.359
83

)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
Beleeningen
en
diçconto’s
Surplus
Reserve

28 Oct.’16
670.440
3.441.070
31.600
3.304.560
105.730
21

,,

’16
638.450
3.426.210
31.630
3.320.730 76.010
14

’16
638.280 3.448.810
31.340
3.344.110
72.320
7

,,

’16
651.660
3.469.040
31.160
3.349.510
82.520

30 Oct. ’15
734.040 3.262.360 35.690 3.039.670
193.700
31 Oct. ’14
448.350 1.919.680
142.360
2.157.250
14.910

25 Juli’14
467.880
1.958.320
41.730
2.057.570 26.170

EFFECTENBEURZEN.

Amstrdam, .28 October 1916.
De groote stortingen, die geleidelijk op de vele belang-
rijke emissiën, in den laatsten tijd geschied, plaats moeten
hebben, beginnen, tezamen met de geldeischen voor denade-
rende maandwisseling, hun invloed op de gelcimarkt te
doen gevoelen. Prolongatie bereikte de iedert lang niet ge-
kende noteering van
31%
pCt.
Deze vastere houding van de geldprijzen heeft op onze
Necterlandsehe
Staatsfondsen
een minder goede uitwerking
gehad. Over de geheele linie, 3 pCt. obligatiën uitgezonderd,
vallen fractioneele koersverliezen te vermelden.
Ook voor bnitenlandsche Staatsfondsen
was de belangstel-
ling gering. Russen alleen konden hun opwaartsche koers-
beweging weer krachtig voortzetten. 4 pCt. B.othschild’s sta-
gen 2 pCt., 4 pCt.
I4oskow
Jaroslaw’s
43/4
pCt., Nico1ais
4 pCt. enz. Naast de reeds vroeger vermelde eenyoudiger
wijze van couponbetaling schijnt ook het bericht nopens de
wederopenstelling van de beurs te Petrograd tot dcze vastere
houding te hebben bijgedragen, daar zulks op vertrouwen in
den binnenlandschen toestand wijst.
Brazilianen, inzonderheid de fundingleening, varen ander-
maal zwakker. De Braziliaansche financiën vinden nog steeds
geen gunstige pers, ondanks belangrijke bezuinigingen, die
op het staatshuishouden worden doorgevoerd

of mis-
schien juist daarom; deze bezuinigingen gaan namelijk
grootendeels ten koste van belangrijke openbare verken,
onderwijs en hygiëne en vallen dèrhalve niet toe te juichen.
Buitendien is de Braziliaansche uitvoerhandel, die over
1912 nog £ 138 millioen en over 1913 £ 132 millioen be-droeg, over 1914 en 1915 tot respectievelijk £ 82 en £ 83
millioen gedaald. Desondanks was wel het uitvoersaldo
gunstig, daar de invoer naar verhouding nog sterker is
teruggegaan, doch dit voordeel is slechts schijnbaar, daar
dientengevolge de voor den staat zeer belangrijke invoer-
rechten aanmerkelijk verminderd zijn.

21

(

4.

fl

4.

c

c

Q

c
.
Rijzing of
daling.

5
0/

Ned. Werk. Schuld
. . .
102
18
/to
102
3
14
102%

0
110
4112
0/

Ned. Werk. Schuld
.
102
1
1
102
101’1

0/16
3
°
/o
Ned. Werk. Schuld
. . .
76
767
1,6
76°/i6
+
0/10
2
‘/1
0/

Ned. Werk. Schuld
.
64
13
1,
64’14
64/,o

11
4

5
%

Oost-Indië

……….
100 ‘/io
100
1
12
100
112

71,
6

4112
0/

Bulgarije 1909

– . .
44’/
43
43

3112 01

Italië

1862-1881 ….
60
57 57

3
4112 01

Portugal 1890

– . .
77
77
77
‘/t6
+

‘/io
411I 01

Iwang. Dombrowa. –
65
1
18
67
1
12
67
7
18
+
2
2
14
4
01

Nicolaï 1867-1869
59 64
71
63
+
4
4
0/

Rusland Geconsol. 1880
59
58°116
59814
+
114

4
0/

Obi. Zuidwest 1885

..
56 ’12 5971
59
1
116
+
31,0
4
0/

Hope & Co. 1889-1890.
67
8/io

66
‘/io
66
1
8
11
4
0/

Obl. Rothschild 1891.
.
61 62
1
1
4

61114
+
114

4 °/o Obl. Rothschild 5e em.
6012
65 62’12
+
2
4
0/

Obl.Mosk.-Jarosl.-Arch.
55
591
59
2
14

+
4214

4
0/

Servië

1895 ……….
46
’18
4818
48
7
18
+
2214
4
0/

Turkije 1903

…….
.
4521
49
48V2 +
2814

412 01

China

1898 ……..
65
63’/4
60218

418

De houding van de
locale
markt was zeer verdeeld.
Industrieele
fondsen werden aanmerkelijk hooger ge-
zocht onder leiding van Centrale Guano’s (thans overge-
gaan in de Vereenigde Chemische Fabrieken), die een di-
vidend van niet minder dan 190 pCt. uitkeeren tegen
20 pCt. het vorig jaar.
Het belangrijke bericht nopens de belangengemeenschap
onzer groote
spoorweçjmaatschappijen,
heeft op (le koers-
beweging van beide aandeelensoorten een gunstigen invloed
gehad.
Het koersverloop van
cuitnurfondsan
was onregelmatig.
Zoo stegen Bangak’s 25 pCt., Moluksche II. V. 20 pCt., doch
verloren Temoeloes 32 pCt, Handelsvereen. Amsterdam 51% pCt. enz. De zaken waren in deze afdeeling beperkt,
mede ten gevolge van de zwakkere houding der suiker-
prijzen.
Met uitzondering van Nederlandsch Indische Handelsbank
werden ook
bctnlctiancieelen
op afbrokkelende koersen ver-
handeld.
De kortstondige hausse in
rnmjnaandeelen
behoort weer
tot het verleden en heeft voor een reactie plaate gemaakt.
Slechts enkele buitenlandsche soorten: Frank Smith en
Swansea Copper sluiten hooger.
De gebeurtenissen aan het Roemeensche front, vooral
de bezetting van de belangrijke olie-stapeiplaats Constanza
door de Centralen, drukken begrijpelijkerwijze het koers-
peil van oliesoorten. Toch was het aanbod niet van belang
en waren ook de koersverliezen betrekkelijk gering. Men

n

704

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

dient dan ook in het oog te houden, dat de geallieerden,
voornamelijk Rusland – op belangrijke schaal als koopers
van de Rumeensche petroleumproducteu optreden. De
grootsté daling hadden Geconsolideerde te boeken:
93%
pCt..
Steana Romana’s herstelden zich van
991%
tot 1097/s pCt.

Rub bërfond8en
waren voor het meerendeel verwaarloosd

en zwakker.’
&1&eepvaart fondsen
bleken zeer gevoelig voor het onge-
luk, het stoomschip ,,Fortuna” van de Koninklijke Neder-
landsche Stoomboot overkomen.Het betrokken aandeel liep
van 2111% tot 2021% pCt.’terug, waartoe ook het onjuist
gebleken bericht nopens het torpedeeren van de ,,Frisia” heeft bijgedragen. De tegenspraak van dit naar men zegt
moedwillig gelanceerde ‘oericht veroorzaakte een gevoel van
opluchting, dat met een matig koersherstel gepaard ging.
Toch bleef de belangstelling voor scheepvaartfondsen ge-
drukt.
Ook
tabaksaandeelen
waren aan den zwakken kant, daar
de sluiting van de Duitsche grenzen,voor tabak zich in het
verloop van de jongste Java-inschrijving duidelijk weer-

spiegelde.
Slechts thee-aandeelen – meestal een totaal verlaten
hoek – onderscheidden zich thans door » een opwaartsche
prijsbeweging (Alg. Ned. md. Thee wonnen 131%, Amster-
dam Thee 6
1
%
pCt.) op gunstige statistische gegevens.

21 Oct. 25 Oct. 28 Oct. Rijzingof

Koloniale Bank……….164
8
/g
16318 162112 – 2’14

Ned. md. Handelsbank

228

232

232

+ 4
Nederlandsche Bank cert

233

231

230

_ 3

Ned. Handel Mij., rescontre 192

191

191112 – 112
A’damsche Superfosfaa.t .

189

192
8
/g
19214 + 3714
,,Insulinde” Oliefabrieken. 260
1
12 2691 266

+ 512

Vereenigde Blikfabrieken. 1821a 180 180 – 2
Kon. Papierfabr. v. Gelder 15618 15814 157
1
18 + 12

Westér Suikerraffinaderj 210 . 209/4 207 – 3
Bangak Landbouw Mij.

535

550

560

+ 25

Vorstenlanden ………..233

2341

236

+ 3
Handeisvereen. Amsterdam 395
1
14 388

390

– 511
4

Kalibagor …………..390

37911
2
379714 – 10/4

Moluksche Haudelsvenn.. 225

237

245

+ 20

Panggoonredjo ………..295

301

301

+ 6
Temoeloes Landbouw Mij.:

600

568

568

,- 32

Bolang Mongondou …… 199

190.

190

– 9

Ketahoen …………..27
2
/3

26
1
14

26114 –
11/
4

Oost Borneo …………47

421/
4

45’/2 – 1
1
12

Frank Smith Diamond

40

47
1
12 47
1
12 + 712

Swausea Cons. ……….

342/4

45

41

+ 6114

Dordtsche Petroleum

199 . 197
8
14 195

– 4

Geconsolideerde Hol!. Petr. 171

165

161114 – 921
4

Kon. Ned. Petr… …….. 517fs 508’12 512

-. 5718

Sumatra Palembang …… 240

236

238112 – 1112

Orion ………………58

55
1
/2

55
,
1
2

– 2’/2

Steaua Romans ……….. 99
1
/

110

1091

+.
lO°/

Amsterdam Rubber

20714 20612 206112 – 1’14

Malabar Rubber ……….

65

69

75

+ 10

Oost Java Rubber……..258

256

256 VI – 1
1
12

Serbadjadi …………..312

309
1
1
2
. 309112 – .21/2

Timbang Dcli ………… 159
1
/2 154
1
12 152 /2 – 7

Lankat Rubber ……….260

269

270

+ 10

Holland-Amerika-Lijn
.
.

444

439
1
1 439 1/2 – 412

Kon. Ned. Stoomboot
….
260e18 256% 254718 – 5112

Kon. Hollandsehe Lloyd.. 211
1
14 210
1
12 207

– 421
4

Kon. Pa.ketvaart ……..187

184

180
1
12 – 6’12

Amsterdam Deli ……..243

242

237

– 6

Dcli Batavia …………431

428

423

8
Dcli Mij ……………..

517

514
81

512

–.5

Rotterdam Dcli ……….254

240*

241

3

Senembah cert…. ……. 539

544

526

– 13

Alg. Ned. md. Thee……98

103
1
12 111
1
12 + 13112

A’dam Thee …………62/4

65

69

+ 614

Oscar Rohte en jiskoot’s
Tabaksh……………134

155

150

+ 16

* ex div.

In de
Amerilsaansche
afdeeling hier tr beurze viel een
sinds lang niet gekende vraag naar de lagergeprijsde aan-
deelensoorten waar te nemen. Bijzondere vraag genoten
Chicago Rock Islands: 25-33
5
/8 op de verbeterende netto-
ontvangsten, waardoor ten slotte (evenals bij de Marine)
dc reorganisatie-voorwaarden minder hard zullen worden. Daarnaast vonden Denvers, Missouri’s en zelfs de gewone

Rock Islands veel vraag.
Het zeer verschillend beheer van Am. Hide & Leather
en Central Leather. weerspiegelt zich ook sterk in het
koersverloop. Terwijl eerstgenoemde aandeelen hier ter heurze
2Y
8
pOt. lager sluiten werden Centra! Leathers 14
7
/8
pCt.

hooger gezocht.

21 Oct. 25 Oct.
28 Oct.
Rijzingof

American Beet Sugar.
9.8
1
12
100
-102
VI
+
4

Aanerican Can

……….
62
64’12
604
+
214

American Car
&
Foundry.

72
1
12
72
3
/2*
721
-1-

1
18

American Hide
&
Leather.

73518
747/ o
71114

298

American Sme!ting
&
Ref.

108718*

i0914
108V4

Amer. Waterw. Cert. enz
2418
26
1
11a
25
15
1ja
+
l/ig

Anaconda Copper……..
194
193
1
12
196
+
2

Centra! Leather

……..
84
9971
98/a
+
141

Dominion Steel Corp…..
67/8
69’°/ia
7014
+
218

Marconi Wireless Tel. Cy.

80
1
1s
84
84
+
371s

Studebaker

Corp ……….
135
13614
137
+
2

United Ciar …………
49
1
12
50/4
50
+
112

Tjnited States Steel

…..
1l7
15
/ja
117°/ia 11814
±

‘/ia

Atchison Topeka ……..
107
11
108
1
14
108
+
112

Chicago Rock Island

….
25
27
3318
+
8/8

Denvér

…………….
18
1
12
181
2018
+
2
1
18

Ene

………………
39/ia
39
39714
+
11i6

Missouri Kansas
&
Texas
7 “lio
8
1
/je
10VI
+
2°/ja

Ivlissouni Pacific cert. v. obl
4711
47214
50
+
2114

Southern Pacific ……..
102’/io
103
1/4*

103
+
2/jo

Southern Railway

……
-28/o
28
1
18
29I16
+
l/

Union Pacific

……….
l5O’/a
152
1
12
152
1
12
+
2°14

Intern. Mercantile Mar
4612
4511
s

45
1
12

1

Intern. Merc. Mar. pref.
11812
1161
11618

118
*
ex div.

De beursstemming te L o nd en is bij voortduring ge-
drukt. Consols brokkelden verder af: 57-561%. Argen-
tijnsche sporen waren gedrukt daar deze in strijd met
vroegere beloften verplicht worden, stedelijke belasting

te betalen. De beursaandacht wordt thans afgeleid door de uitgifte
van de nieuwe Engelsche leening groot £ 60 millioen ren-
tende 5 pCt: en gesplitst in een looptijd van 3 en 5 jaar,
in de Vereenigcle StaVen.

Te P.a rij s is zoolang de inschrijving op de oorlogs-
leening nog openstaat de hande1 in andere fondsen uiterst
miniem. Pransche rente brokkelden verder af.

In D u i tse h land duren de samensmeltingen van in-
dustnieele ondernemingen voort. De Gelsen-Kirchener heeft
haar vleugels weer wijder uitgeslagen door overneming
van M. 1.500.000 aandeelen van de Stalilwerk Krieger te
Düsseldorf. Het pas vernieuwde Rhijnsch-Westfaalsche
Kolensyndicaat is reeds voornemens den prijs voor steenkool
te verhoogen wegens de toenemende vraag, dia ook valt af
te leiden uit de vermeerderde staalproductie: over de eerste
negen maanden van dit jaar: 11.930.000 ton tegen 9.673.000
ton in de eerste maanden van 1915.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
30 October 1916.

T a r w e. Het wordt steeds duidelijker, hoe bezwaar-
lijk het zal zijn, in de eerste helft van 1917 de tarwe-im-
porteerende landen van Europa te voorzien van voldoende
tarwe. De slechte oogstén in Noord-Amerika en Canada
en de droogte in Argentinië, die, nu en dan afgebroken
door geringen, geheel onvoldoenden regenval, nog steeds
voortduurt, zijn oorz&ak, dat deze gewone tarwe-leveran-
ciers niet in die mate kunnen voorzien in de Europeesche
behoefte, als juist nu zoo noodig is. Het gebrek aan scheeps-
ruimte, dat door de in den laatsten tijd zon zeer versterkte
actie der duikbooten langzaam maar zeker wordt verergerd,
geeft juist aan tarwe-voorraden in nabij gelegen export-
landen zoo groote waarde en een groote oogst in Australië
moge een gelukkig verschijnsel zijn bij allen tegenspoed,
voldoende uitkomst brengt hij niet. Een stoomschip, dat
per jaar 234 reis naar Australië kan maken, kan in het-
zelfde tijdsverloop in den tegenwoordigen tijd van voort-
durend oponthoud in laad- en loshavens, zoowel als onder-
weg, 7 of 8 maal eene lading tarwe van Amerika naar
Europa brengen en 4 of 5 maal eene rondreis naar Argen-
tinië volbrengen.
De positie van de tarwemarkt is dan ook zeer vast, de
prijzen stijgen voortdurend. December:tarwe te Chicago
was op 28 October weder 151% cent honger dan vijf dagen
tevoren en heeft darmede de ongekende hoogte van bijna
$ 1,90 bereikt, terwijl de prijs op 23 October 1915 973%
cent bedroeg. In Argentinië is in het midden der week
eenige regen gevallen, waardoor aan de Argentijnsche
niarkten alle artikelen eene flinke prijsdaling vertoonden.

1 November 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

705

De regenval was echter weder geheel onvoldoende om in
den onguustigen toestand blijvende verbetering te brengen
en in de laatste dagen is de prijsverlaging weder ingehaald.
Ouder deze omstandigheden lag het voor de hand, dat in
Engeland de tarwe-aauvoer in handen der regeering overging
en evenmin behoeft het verwondering te wekken, dat in
ons land sprake schijnt te zijn van een uitbreiding van
het broodkaarten-stelsel.
Ma ï s. Ook de voedergranen verkeeren in eene derge-
lijke positie als tarwe. De droogte in Argentinië treft ook
den nieuwen maïsoogst en het bezwaar, aan den aanvoer
van tarwe verbonden, geldt gedeeltelijk evenzeer voor maï.
Gelukkig is de maïsoogst in Noord-Amerika bevredigend
uitgevallen. In dat land is dan ook de maïsprijs in de
afgeloopen week slechts weinig gestegen. In Argentinië
veroorzaakte de regen eene veelbelovende prijsdaling, doch
deze behoort reeds weder tot het verleden en de in het
begin der week bereikte hoogste prijs is sedert de daling
reeds weder overtroffen. De voor de voorziening van
Europa beschikbare hoeveelheid mais — en hetzelfde
geldt voor h a v e r – behoeft vooralsnog niet tot dezelfde
ongerustheid te stemmen als in het geval van de tarwe,
daar behalve de Vrij goede Amerikaansche oogst ook nog
van den ouden Argentijnschen oogst een groot gedeelte
beschikbaar is. Het groote bezwaar ligt hier echter in den
inoeilijken aanvoer en bovendien is door de ongunstige
tarweoogsten alsmede de langdurige droogte, clie in Argen-
tinië de opbrengst der alfalfa vermindert, het verbruik in
de voortbrengingslanclen van grooteren omvang dan ge-
woonlijk. In Engeland is de ma.ïsprijs weder flink gestegen.
G e rs t blijft schaarsch aangeboden en bedingt even-
voortdurend hoogere prijzen, vooral in de goede soorten.
L ij n z a a d Ook dit artikel scheen in den loop der
week goedkôoper te zullen worden door den regen in -Ar-
gentinië en eenige prijsverlaging viel reeds te constateeren.
Daar de oogst echter reeds zoo sterk had geleden, dat
niet veel meer goed te maken was, had de verlaging minder
te beteekenen dan voor mais en toen bovendien de regen
niet voortduurde, stegen de prijzen opnieuw boven het laat-ste hoogste niveau. Het zal een moeilijk op te lossen vraag-
stuk zijn, de Amerikaansche en Europeesche olieslagerijen
aan voldoende lijnzaad te helpen en het is zeker een ge-
lukkig verschijnsel, dat de oogst van soyaboonen in Mant-sjoerije zeer goed is uitgevallen.

Markten in Nederland.

De September-distributie van v e e v o e d e r is vrijwel af-geloopen en de October-aflevering is in vollen gang. De ver-
strekte hoeveelheden zijn echter zeer beperkt en uit ver-schillende gedeelten van ons land wordt inkrimping van
den varkensstapel gemeld. Wanneer die verminderiiig
werkelijk van beteekenis blijkt te zijn, zoude de veevoeder-
schaarschte tot zeer ernstige gevolgen kunnen leiden.
Voor de mouterjen is circa 4000 ton, bijna uitsluitend
Amerikaansche brouwgerst, beschikbaar gesteld, waarvan
de aflevring dezer dagen zal plaats -vinden.
In den loop dezer week is geen 1 ij n z a ad door bemid-
deling derN. 0. T. aan de olieslagers verkocht, doch bij de
eerstvolgende distributie mag een belangrijke prijsver-
hooging worden verwacht.

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Aires )

Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Lijn:.
Dec.

Dec.

Dec.
1
Nov.

Nov.

Nov.

30 Oct. 1916 190
1
/2

87,-
54
1
/
14,45
6,90
20,50.

23

,,

1916

174
5
1,

88
8
/g
52
1
1,
12,30
6,35
18,50
30 Oct. 1915

1018/4

57
1
18
3881
4

10,508)
5,15

13,408)

30 Oct. 1914
115814

68’/8
4818

4,551) 10,20
20 Juli1914

82
1
)

56’/s

1

)
36’/s’)
9,40′)
5,38
2
)
13,70
2
)

1)
per Dec.
2)
per Sept.
‘)
per Jan.
*)
De

noteeringen van
Buenos
Aires
zijn

van
25

en
18 October.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
30Oct.
23 Oct.
Soorten.
30
Oct.
23
Oct.

426′)
426
1
)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,—’)
17,—’)
Western ..
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaIs LaPlata
285
1
)
2851)

clipped

…. ….

Amer. van La
Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
180
1
)
–180
1
)
feeding….
3601)

360
1
)
LijnzaadLaPlata
610,—
610,-

1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdar,s

22-28
Oct.
Sedert
22-28 Oct.
Sedert
1915
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

15.337
1.359.257

21.153
(waarvan voor de Bel-
Tarwe

……………

gium Relief Comm.)

760.331
– –


18.763

525

10.032

500

41.9.995
4.720
158.603
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

79.609
– –

Boekweit

…………….
Mais

………………..


92.023

18.726

Rogge

………………


44.430

7.840

88.607

50.012

Gerst ……………….. Haver ……………….

10.155
138985

5.735
Lijuzaad

…………….

105
22.735
– –
Lijukoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.260

-,

METALEN.

IJZER EN STAAL.

In Engeland is er geen merkbare verandering in den
toestand i ngetreden.
Connal’s Stocks verminderden wederom en omvatten op
20 October 5298 tons.
Uit Duits c h land wordt bericht, dat in de aanstaande
vergadering van het Stahlwerksverband prijsverhooging voor
haiffabrikaat en vormijzer in overweging genomen zal
worden, aangezien bij de tegenwoordige noteeringen voor
sommige soorten ruw-ijzer en schroot de fabrieken niet
in staat zijn, hare productiekosten te dekken.
Het voorstel zal naar alle waarschijnlijkheid door het –
meerendeel der leden van het Syndicaat ondersteund worden,
doch een nieuwe regeling behoeft ook de bekrachtiging van
den Minister van Handel en Nijverheid. De A me r i k a a n s c h e markt heeft nog nimmer zoo’n
overstelpende vraag gekend als in de afgeloopen week en er
zijn tastbare bewijzen, dat de levendigheid, die thans in alle
takken van de ijzer-industrie heerscht, waarschijnlijk voor
het grootste gedeelte van het komende jaar zal aanhouden.
Prijzen voor halffabrikaat zijn $ 20 boven de noteeringen
in. 1915, terwijl de stijging voor afgewerkt matejiaal $ 20
tcst $ 30 bedraagt. De noteering voor ruw-ijzer, die maanden
lang onveranderd bleef, is plotseling met $1 tot $ 3 verhoogd.

Loco-Noteeringen te Londen:


Data
IJzer
Clev.
1

Koper
Standard

Tin
Lood
Zink
No.3

27 Oct. 1916..
nom.
124.101-
181.-!-
30.101- 54.101-
20

,,

1916..
nom.
124.-!-
179.101-
30d01- 54.-/-
29

Oct. 1915..
6714
72.1716
159-/-
24.151-
76.-!-
30 Oct. 1914..
4911
50.101-
131.-!- 18.-!-
24.-!-
20 Juli 1914..
5114
61.-I-
145.151-
19.-/-
21.101-

STEENKOLEN.

De condities ter beurze van Londen bleven nagenoeg on-
veranderd en de omvang der nieuwe zaken, die tot stand
kwamen, was buitengewoon gering. De ongunstige weers-
gesteldheid heeft een groote vertraging veroorzaakt in de aankomst der booten en het gevolg hiervan is, dat het ge-
brek aan prompte tonnage meer op den voorgrond trad. De handelaars ondervinden groote moeilijkheden in het
verkrijgen van uitvoer-vergunningen, zelfs voor bestemming
naar Frankrijk.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 1.8 October 1916.
Na een tijdelijke daling in het begin van de week zijn
de prijzen van Amerikaansche katoen weer sterk gestegen.
Men schijnt algemeen vel te meenen, dat de Amerikaansche
oogst zeer zal tegenvallen, zoowel door de uitbreiding van
de Boll-weevilplaag als wel, doordat de top-erop waar- schijnlijk van weinig beteekenis zal zijn. De aanvoeren
blijven zeker zeer groot, maar de oorzaak daarvan moet
hoofdzakelijk gezocht worden in het mooie weer, waardoor de pluk begunstigd wordt, en verder door de hooge prijzen,
waardoor de landbouwers zich haasten hun product te ver-

706

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

kcopen. Neili Brothers schatten den oogst in hun circulaire
van gisteren op 13.150.000 balen en de consumptie op
14.707.000 balen, terwijl zij meenen, dat op 1 Sept. j.l. van
vorige oogsten totaal nog 3.830.000 balen over waren, zoo-
dat volgens hen gedurende dit seizoen wel geen gebrek aan
katoen zal ontstaan. Egyptische katoen blijft sterk in prijs
fhictueeren, maar is ten slotte toch weer duurder. ])e direc-
tei!ren van de Liverpool Katoenbeurs hebben hun leden
verzocht, speculaties in Egyptische katoen te .beerken,
daar zij anders genoodzaakt zullen zijn de regeering te laten
ingrijpen. Deze markt is n.l. zeer beperkt en kan daar-
door gemanipuleerd worden, waardoor de’ toestand zeer
gevaarlijk is.
Het is moeilijk veel over garens te zeggen. Men kan
niet spreken van een goede vraag naar .A.merikaansche
garens, hoewel er toch wel wat gedaan schijnt te worden,
zoodat de markt zeer vast blijft. Grove nummers
worden
wel voor spoedige levering aangeboden, doch overigens
zijn de meeste spinners goed bezet. Ofschoon het binnen-
land de meeste belangstelling toont, wordt er ook voor
export zoowel in enkele als in getwijnde garens wel wat
gedaan. Het Verre Oosten eehijnt de tegenwoordige prijzen
nog niet te kunnen besteden. Eg’ptische garens blijven
goed gevraagd, maar spinners verkoopen ongaarne, tenzij voor spoedige levering of aan prima klanten.
De doekmarkt is beslist hooger en ofschoon er van de
meeste markten meer vraag is, wordt het steeds moeilijker
tot zaken te komen door de vlugge stijging van de markt.
Calcutta doet weer vat in dhootie, China blijft rustig,
maar
de importeurs daar maken goede prijzen voor hun
voorraden, d
V
ie trouwens niet groot zijn. Lichte goederen
om te drukken of te bleeken zijn goed gevraagd, maar
fabrikanten daarvan zijn goed bezet en ondervinden groote
moeilijkheden voldoende werklieden te krijgen, zoodat ook
reeds vele weefgetouwen stilstaan.

NOTEERINGEN VOOR LOCO.KATOEN.

(Middling Uplands.)

270ct.’16
200ct.116
113
0ct.116
127
0,t.’15
27
O.t.
’14

New York
….
19, c 18,40e 17,60,c 12,15e
Liverpool
….
11,03 d 10,5,7 d 10,11 d

7,08 d

4,80 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
Overeonkonistiqe perioden
tot
24 Oct.
’16
1915-
1
16

1914—’IS

Ontvangsten Gulf-Havéns..
1661 1207
815
11

Atlant. Havens
799
824
402
Uitvoer naar Gr. Brittannië
776
506
225
‘t Vasteland.
641
610
165
Japan etc…
107
73 66

Voorraden in duizendtallen
20Oct.
1
16
20
0ct.-’15 20Oct.
1
14

1175
1217 601
Binnenland …………..

1005
872
623
Amerik.
havens ………..

300
66
New. York

……………89
.

270 201
85
New Orleans ………….
Liverpool

……………
558
943
760

WOL

De veilingen te L o
n d en zijn in zeer vaste stemming
aangevangen; de prijsverhoogingen bedragên 5
0
/0
voor men-
nos, 7 á 10 o/o voor ,,fine crossbreds” en
5 O
lo voor de overige
crossbredsoorten.
Ook te B r a d f o r d is de stemming zeer vast: aanzienlijke
omzetten worden gemeld, vooral in merinos en fine cross-
breds, tot eenigszins verhoogde prijzen.
De uitvoeren van Australië hebben van 1 Juli tot 30
September
1916 ongéveer 271.000 balen bedragen, tegen
336.000 balen in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar.

Noteeringen te Bradford:

Coloniol carded
64

Data

~
average

56
J

5b

1

46,
1

40

27 October 1916 …….54

39

33

27iji

25
12

20

,,

1916 …….54

39

33

2’1’/

25’1
27 October 1915 …….37

31

27
1
12

24

22
1
12

SUIKER.

De stemming onzer B ietsu iker markt
was gedu.
rende de
afgeloopen week zeer onregelmatig. Na eene flauwe
opefling verkeerde de niarkt eenige dagen in eene vaste
stemming met rijzende prijzen, zoodat de waarde voor
October van
f
22,— kon oploopen tot
f
23,— en voor
I)ecember van
f
22
3
/s tot bijna
f
24,—. De markt sloot
echter weer flauwer en noteert- men voor October/Novem.
ber
f
23,— en voor December
f
2334.

Uit Maagdenburg wordt bericht, dat in D u i t s cli-
lan d het rooien en afleveren der bieten niet zoo snel en
regelmatig gaat als in normale jaren. De krijgsgevangenen,
‘velke daarbij moeten helpen, zijn namelijk niet altijd even
gewillig en ook niet överal geschikt voor dat werk, als
het weder eenigszins ongunstig is. Dan is er nog de alge-
meene schaarsehte aaii trekdieren en aan spoorwagens,
die het vervoer der bieten vertraagt. Het gevolg is, dat
eensdeels een groot gedeelte van de bieten langer, aan den
invloed van het weder onderworpen wordt en anderdeels de fabrieken niet met volle kracht kunnen werken, waar
door hun bedrijf duurder wordt en langer dan gewoonlijk
zal duren. De in Duitschland nog te velde staande bieten
konden de laatste dagen, als gevo]g van de te lage tempo.
ratuur niet meer noemenswaard in vortelgewicht toe-
nemen, maar het suikergehalte ging goed vooruit.

De Ja
v
amarkt bleef zeer geanimeerd voor oogst 1917.
Belangrijke partijen Mei/Juni levering werden tot
f
1434
voor Superieur,
-f
12
3
/8 voor No. 16 en honger en
f
12,—
voor No. 12114 afgedaan, terwijl voor Juli levering
f
2%

minder en voor nog latere Superieur
f
.13% en
f
134
werd aangelegd. Behalve Chineesche speculanten waren
ook eenige exporteurs in de markt.
In suikers uit den- oogst van dit jaar waren de omzetten
van minder beteekenis. Superieur werd tot
f
15
5
/8 en in
een
enkel geval tot
f
153% verhandeld.

In A m e r i k a bleef de stemming vast en liep de no-
teering voor Spot

Centrifugals opnieuw Y
4
c. op. Men no-
teert 6.52 c. koopers en 6.64 e. verkoopers. De raffinaderijen
hadden zich blijkbaar slecht van ruwsuiker voorzien en
bij de
tegenwoordige kleine voorraden zullen de hooge no-
teeringen waarschijnlijk gehandhaafd blijven totdat dc
nieuwe Cuba-oogst weder belangrijke kwantiteiten op de
markt
brengt.
De ontvangsten der week beliepen 43.000
tons, de versmeltingen 59.000 tons en cle voorraad 70.000
tons tegen 213.000 tons verledeh jaar.

NOTEERINGEN

Ainsterdani
Londen
New
York
Data
per
Tates
Whitc
96%
December.
Cubes
Java:

lated
Cen trifug.
No.
1
fob.

27 Oct.

1916….
f
23/ii
47/P/2
22,9 30/9
6,52 0.6,64
20

,,

1916….
23
8
/
47/l1/

21/6 29/3
6,27 ,,6,39
27 Oct.

1915..
..
,

18
°
/it
50/-
19/6
32
1
6

27Oct.

1914….
l3
1
/i
31/-

14,39

4,01
21 Juli 1914….
11182
181-


3,26

RUBBER.

In de afgeloopen week is de átemming vrij levendig ge-
weest en de prijzen zijn weder iets gestegen. De markt
staat nog altijd onder den invloed van den oorlog. Verkoo-
pers blijven
gereserveerd en bij een eenigszins constante
vraag zijn belangrijk hoogere prijzen waarschijnlijk.
Para-soorten zijn bijzonder vast en men betaalde voor
November-levering reeds 3/4.

Noteeringen:

Prima HeveaCrepe loco 215
1
12 einde vorige week Oct./Nov. 215
Nov./Jan. 215
8
14

Dec.-Jun’i 21581
4

Smoked Sheets
1
12
d. minder

,,

/80.
1
/4d.minder.
Hard cure fine Para 314

,,

313.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff
& Witkamp en Leonard Jacobson &
Zonen).

Ook deze week kwam er geen verandering in dit artikel.
In eerste hand werd wederom weinig aangeboden en vond
gedeeltelijk koopers tot de bestaande prijzen. Santos, geregeld gevraagd; het aanbod blijft beperkt.

1 November .1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

707

Noteeringen en voorraden.
lust af te sluiten, tengevolge van het langdurige oponthoud,
.
dat schepen daar in den laatsten tijd hebben.
Naar Nederland werden eenige booten voor hout van Zweden
Rio

1 1
Santos Data
Wisselkoers
afgesloten op basis van ca.
f
95,- per Std. D. B.
&
B.
Voorraad
Prijs

Voorraad

Prijs
No.7.I
No.4
GRAAN.
28 Oct.

1916
1

481.000
1
6400

2.635.000
1

12/2
Petro.
Odessa
AtI. Kust
Ver. Stateii
San Lorenzo
21

,,

1916
1

473.000

6325

2.646,000
1
6300

12
8
1
16

28

Oct.

1915
1

477.000

5525

2.013.000
1
6050

1211182
Data
grad
Londen!
Rotter.

Rotter-
Bristol
Rotter.
Enge-
24 Juli

1914
1

353.000
J
4900

889.000

700

16
R’dam
dam
dom
Kanaal
dam
land

Ontvangsten.
23128 Oct.

1916

1116

12716
16121

,,

1916

-.

1116

1241-
Rio
1

Santos
1
Data
25130 Oct.

1915

1216

1213

f
48,-

821-
1
Afgeloopen 1
Sedert
1
Afgeloopen
____
Sedert
1

week
1
Juli
1

week
1
Juli
26131 Oct.

1914

– –

3/-

31-

261-

Juli 1914

11 d.

713

1111
1
14

1111
1
14

121-

121-

1

11.042.0001
28 0ct. 1916

..

64.000

317.000

5.178.000
28 Oct. 1915

..

125.000

1.415.000
1

362.000

5.757.000
HOUT.

Cronstadt
Golf van Mexico

VETTEN EN OLlN.
Data
Holland
1

Oostk.
Engeland
Holland
Engeland

01e o

M
a r ga r
i
n e

belangrijk hooger.

Op November-
(gc3ga!)
1

(mijn-
(pitch. pine)
(pdch-
pine)
aflading

van

Amerika werden deze week groote posten
1
stuften)
_____________________________

_________

23128 October

1916
..

4851-
1
)
,,Choicest” verkocht á f106,- en later 4 f107,-. De vraag-
prijzen loopen thans van f108,- tot
f 112,-.
16121

11

1916
..

4751.1)
Oleo-Stearine.

Voor een partij Zuid-Amerikaansche


25130 October

1915
op November-aflading werd
f
86,- betaald.
.

.
26/31 October

1914
..

1201-
Premier – Jus eveneens belangrijk hooger.
Juli

1914 ..

f12,-

2416

751-

7716
Noord-Amerikaansche. Voor ,,Choicest” werd op November-
aflading f105,- en f106,- betaald.
ERTS.
Zuid-Amerikaansche. Eerste soorten werden op November-

____
_______
1

Cartho.
t
Grieken.
Poti
en December-aflading tot f 86,- gedaan en naderhand tot

f
89,-; 2e soorten tot
f
86,- en derde soorten totf 83,-.
Dato
1
Middle
1

genu
1
Middles- 1
land
Middles.
Middles-
M u t ton J u s, werd op November-aflading tot f 83,-
.
kro’
kro’

1
bro’
bro’

gedaan.

.
-Neutrallard.

De loco

voorraad werd opgeruimd tot
23128

October

1916 ..

t
1816

1916


ƒ
106’14
16121

,,

1916
. .

1
1816

1916


Op
aflading wordt f118,- gevraagd.
25130

October

1915
..

1

1619

181-

201-


Imitatie N e
u
t r all ard. Verkocht:
1000
Trcs.
loco
tot
26!31

October

1914
. .

1

419

61-

f
103’1. Juli 1914
..

413

514
1
12

519

816
Katoen z a a d olie. Voor
loco
Boterolie werd 177,-tot
f 78,- betaald. Thans wordt
f
80,- en hooger gevraagd.
KOLEN.
Er waren offerten aan de markt voor November/December-
Cardiff
Oostk. Engeland
aflading

tot

f
82/83,-
c. i.
f. Rotterdam,

inclusief molest.

Bar-
5O

Rotter-
Cro,,.
Daar de termijn-markt in Amerika z6dr onregelmatig
is,
.

Data

hebben lagere biedingen waarschijnlijk kans aangenomen te
.
dcau.r
Genua
çor,

.
ata
Rivier
dam
stadt
worden.
Gerffineerd

Cocosvet.

Noteering:

f78,-

voor
23128 Oct.

1916

341-

651-

601-

301-

f6,50


November-levering.

.
16121

,,

1916

341-

7716

601-

311-

,,6,50


25/30 Oct.

1915 fr 30,75

415

481-

3914

COPRA.
26131 Oct.

1914
,,

6,50

1016

1119

1115112


Juli 1914
,,

7,-

71-

713

1416

3!2

51-
De markt voor dit artikel was deze week weder zeer vast
gestemd; er werden weder hoogere prijzen betaald. Van Java
DIVERSEN.
en Macassar

f.
m.
s.

werd een en ander gedaan tot resp.
Bombay
Bnr,noh
Vladivo. Chili
f41
1
/4 en f41,-. Molukken telquel f39,- koopers.
Data
West
West
stock
1

West
Ceylon

cif.

Londen

£
35.5.-

en

cif. Marseille
£
39.5.-
Europa Europa
West
J
Europa

koopers.
_____________________________
(d. w.)
(rijst)
Europa
i

(salpeter)

23128 October

1916
. .

1501-

1751-


1501-
NOTEERINGEN.

Java f.m.s.
16121

,,

1916
. .

1351-

1651-

28 October

1916 ……
f 41114)
25130 October

1915
– –

601-

821-

21

1916

41

N.
0.
T.-condities.
……
.
26!31 October

1914
. .

181711
2

301-

28

October

1915 ……..33.
Juli

1914
..

1416

1613-

251-

2213

28

October

1914
……,,
38’1
)
Per zeilschip.

20-25

Juli

1914
……

28′!.,
,,
Graan Petrograd per quarter van
496
lbs. zwaar, Odcssa per Unit,
Ver. Staten per quarter van
480
lf,s. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St.

Pet. Sta,,dard van
165
kub. ot.,
,nijnsfntten per vadem van
216
kub. vt.

VERKEERS WEZEN.
Overige noteeringen per ton von
1015
K.G.

BEVRACHTINGEN.

28 Oct. 1916.

De markt was flauw gestemd voor bevrach-
BINNENVRACHTEN.

tingen van Noord- en Zuid-Amerika. Een aantal neutrale
Er
is
geen wijziging in den toestand te vermelden.
reederijen,

hoofdzakelijk

Grieksche,

schonk daarom

meer
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
aandacht aan Engelsch Indië, waar levendige vraag naar
scheepsruimte

was.

Neutrale

schepen

konden

belangrijk
(in Gld. per. 2000 K.G.)

verhoogde vrachten bedingen, waarvan door de Britsche
Erts nr. Ruhrhavens
Massalel
regeering vrijgelaten schepen eveneens profiteerden.
Dato
goe1.

‘Waterstand
Kolenbevrachters namen
i

het begin der week, toen
1/
4
lastijdl
11

lostijd
1
rijii

officieel kennis gegeven was, dat de

regeling betreffende
maximum-prijzen en -vrachten
op
30 dezer in werking
zou
23-28 October 1916..
0,35
0,45

gunstig

treden, hun orders voor Italiaansche en Fransche Middel-
16-21

. ,,

1916gunstig

landsche-Zeehavens terug. Opgave der maximum-vrachten
25-30 October 1915..
. –
0,45
0,55

vallende

stellen
wij
wegens plaatsgebrek uit tot het volgende nummer.
0,25 0,35

gunstig

Naar Fransche Westkusthavens was bij de reeders weinig

26-31

October 1914
…..
20-24 Juli

1914…..
0,60 0,70
1,05
gunstig

708

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 November 1916

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in 1ssurantin

Anno 1836′

ROTTERDAM

De Lever’s Zeeplaatschappij

TE ROTTERDAM

UITGIFTE VAN

/3.000.000— 5-Jarige Obligatiën

rentende
52
pCt.

in stukken van
f
1000,_,
aflosbaar op i November
1921,

voor hoofdsom en rente gegarandeerd door. de

firma
Lever Brothers Limited te Port-Sunlight.

De ondergeteekenden berichten, dat de INSCHRIJVING op de

bovengenoemde 5Y
2
pCt. Obligatiën te hunnen Kantoren zal zijn

opengesteld op

• DONDERDAG 2 NOVEMBER 1916

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur

tot den koers van
100 pCt.

Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de inschrijvings-

/’A. N R IJ N & C

kantoren verkrijgbaar.

UTRECHT – POSTBUS 40
ROTTERDAM,)

R. MEES & ZOONEN.

AMSTERDAM,
28
October 1916. LTPPMANN ROSENTHAL & Co.
EENIGE FABRIKANTEN

GRONINGEN,
J
.

REINDERS & KNOL BRUINS.
VAN DE UTRECHTSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD
AMSTERDAMSCHE BANK

Kapitaal
/
19.653.200,—

Reserven f12.870.000,

AMSTERDAM

Heerengracht 5971603

Sarphatistraat 29131
N IJGH & 1jN

Damrak 95

Van Baerlestraat 58

D ITMAR
9
S

ROTTERDAM, ALMELO, -EINDHOVEN, ENSCHEDE,

1
‘s-GRAVENHAGE, LEEUWARDEN, MAASTRICHT,

UITGEVERS-MIJ

TILBURG
EN
UTRECHT.

ROTTERDAM
RENTEVERGOEDING

Wijnhaven 111-113
voor gelden

deposito gestort:

Telef. 7841 -’42 -’43
Zonder

termijn

…………….
/2
pCt.)
.
i

n
Met 10 dagen opzegging ……

3
14
1

c
Met 1

maand

112

,,

1
In
Met
3
maandesi

……..2

Belast zich
I

Met 6 maanden

,,

……..

21

Met

1

jaar

4

,,

1

met’t verzorgen
Voor een jaar
fixe

4

.

J

van uitgaven
Voor andere termijnen volgens overeenkomst.

en tijdschriften
Uitgifte van een beperkt bedrag 4 pCt. Deposito-Obligatiën

aan toonder

pan.

op eik gebied
Alles tot nadere aankondiging en onder de voorwaarden, in

het reglement omschreven.

VERHURING VAN SAFE-LOKETTEN

Auteur