Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 43

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 25 1916

25 OCTOBER 1916


I

•1i

Ec’onomisch~
,
Statistische

Ber
‘i*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1
1
JAARGANG

WOENSDAG 25 OCTOBER 1916

No. 43
1

INHOUD

Blz.

EXPANSIE

PIONIERS …………………………….
677
Een paar opmerkingen naar aanleiding van ,,Gevaren
van het gemeentelijk

girowezen”

………………
678
De
Surinaamsche bacoven
in
Nederland

…………..
680
De

Rijksmiddelen

…………………………….
681
De

stijging

der

katoenprijzen
……………………
681
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSCEBIED

…………
683
MAANDCIJFERS:
Overzicht der Rijksmiddelen
………………….
883
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………684-692
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
.

Goederenhandel. Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de
afdeeling
,,Statistièlcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10685.

Abonnenaentsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—.
buitenland en icoloniën
1
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën t
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

)llededeelingen betreffende abonnement ei en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

24 OCTOBER 1916.

De geidmarkt was gedurende de afgeloopen week

iets vaster. Particulier disconto steeg van 1 k 1% pOt.

tot 1% á 1% pOt. Met het oog op de behoeften

voor den November-termijn waren geidgevers wat te-

rughoudender, maar het aanbod van wissels was zeet

gering, zoodat er geen belangrijke stijging plaats

vond. De prolongatie-rente was ongeveer 2% pOt.

De wisselmarkt was zeer onregelmatig: aanvanke-

lijk zeer flauw met bijzonder sterke daling op Don-

derdag voor alle wissels, uitgezonderd Zwitserland,

waar de koersen dezelfda richting völgden als hier.

Later trad eenig herstel in, waarbij echter alleen Mar-

ken weder tot hun oorspronkelijke hoogte terugkeer-
den; voor de overige wissels bleef de stemming mat.

De uitgifte van
t
40 millioen schatkistpromessen

en -biljetten op 20 dezer werd niet geheel volteekend.

Toegewezen werden f 9.450.000 zesmaaiads promessen

. f988,19, gevende een rendement van 2/io pOt. en

f23.523.000 4% pOt. eenjarige biljetten
a
f1010,

gevende voor bankiers een rendement van 3,59 pOt

en voor particulieren van 3,47 pOt. –

Dat het publiek niet dadelijk aan een nieuwen beleg-

gingsvorm gewend
is
laat zich begrijpen. Niettemin
is het teleurstellend, dat tot deze betrekkelijk hooge

rente het geheele aangeboden bedrag niet kon worden

geplaatst. Dit rendement heeft intusschen het voor-

deel, dat het er toe zal medewerken, tal van beleggers

bij volgende aanbiedingen van schatkistpapier tot

deelneming te bewegen.

ËXPANSIE PIONIERS.

Men schrijft ons uit ‘s-Gravenhage:

Het onthaal, dat het zeer te waardeeren voorstel

van Minister Loudon, tot uitbreiding van den dienst
van economische voorlichting in het buitenland, in de Tweede Kamer gevonden heeft, kan niet onver-
deeld gunstig genoemd worden. Het Voorloopig Ver-

slag bezit eene qualiteit, die de Memorie van Toelich-

ting ter zake miste, t.w. minutieuse bepaling, maar
verheugt zich daarentegen niet in het voor het onder-
werp zoo gelukkige kenmerk: breedheid van opvat-

ting, waarop ‘s ministers toelichting zich mag be-
roemen. Toch mag niet worden ontkend, dat het V. V.
beschouwingen bevat, die ernstige overweging ver-
dienen.

,,Eenige leden merkten op, dat er op het huidige
oogenblik slechts naar gegist kan worden op hoedanige

wijze de economische toestanden zich zullen ontwik-kelen.” Het verslag bevat meerdere opmerkingen van

dergelijke strekking, en deze zijn het, die ons aanlei-
ding geven het oordeel van de Kamer niet breed te

vinden. Het. ingediendé ontwerp is niet pasklaar
bedoeld voor eene bepaalde conjunctuur, het ontwerp

houdt zich bezig met den z.g. consulairen dienst in
het algemeen en deze dienst moet zijn een
,,passe-
partout”.
Wee het land, dat met de samenstelling van
zijn legers wacht tot de vijand aan de grenzen staat en
wee het land, dat eerst expansie pioniers recruteert

als de strijd om het economischbestaan reedsis los-
gebroken.

,,Bij sommige leden rees de vraag of de Regeering
niet eene reorganisatie van den consulairen dienst

had moeten bevorderen.” Verandering, dt is steeds
het lot van den consulairen dienst geweest, in Neder-

land en in vele andere landen en nimmer heeft het
nieuw dewrochte systeem zoodanige bevrediging ge-

geven, dat de praktijk er op den duur mee inge-
nomen kon zijn. En hoe zou ook anders te verwachten
zijn;
,,the best regulated machine canrtot produce
impossibilities”
lazen wij eens in de ,,Economist”.
Van den consulairen djenst is echter nog
altijd
het on-
mogelijke verwacht en wist hij dat niet te bieden, dan
was het de organisatie die niet deugde. Consuls moe-
ten wondermenschen zijn; als men de eischen ziet, die
gesteld wordenom in deze carrière te treden: waren-
kennis naast procesrecht, toestand van handel, nijver-
heid, landbouw en scheepvaart naast volkenrecht,
juiste kennis van schiiftelijk en mondeling Neder-
landsch, Fransch, Engelsch en Duitsch naast inrich-

ting der handels- en scheepvaartstatistiek, dan begrijpt
men niet, dat er menschen gevonden worden,die in-
derdaad over al deze kennis zouden beschikken. Inte-
gendeel ieder zal gewonnen geven, dat dérgelijke
universaal-genieën niet bestaan en wil de Kamer een

678

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

ontwerp, dat weer gebaseerd is op dergelijke begin-

selen, dan behouden we onzen consulairen, dienst
waarbij de Nederlandsche economisch-nijveren geen

baat vinden, en weiks ambtenaren vernederd blijven

tot het afstempelen van paspoorten en het samenstel-

len van compilatie-rapporten. Wil men hierin veran-

dering ten goede brengen, welnu dan zal er minder

verwacht, minder gereglementeerd, maar meer iroor-

bereid moeten worden. Dt is het prijzenswaardige

kenmerk van de toelichting van Minister Loudon, dat,

meenen wij, de Kamer niet op waarde heeft geschat.

De memorie had in overweging gegeven de consu-

laire ambtenaren, die eene standplaats in het Verre

Oosten hebben, eenigen tijd aan het departement van

landbouw, nijverheid en handel in Nederlandsch-Indië

werkzaam te stellen. Wij kunnen dit voorstel niet

anders dan toejuichen, al deelen wij de meening van

de Kamer, dat het verblijf aan het departement een

ambulant ‘karakter moet hebben en de detachés voor-

al door bezoeken aan de nijverheidscentra van Indië

hun kennis moeten zien te verrijken. Er zij echter de

vraag gesteld, of wat het moederland betreft, er voor

gewaakt wordt, dat onze consulaire ambtenaren vol-

doende begrip krijgen van de beteekenis van het Ne-

derlandsche economische milieu, of ook voor Neder-

land gelegenhëid gegeven wordt zich, door directe

kennismaking met de brandpunten van nijverheid, in

te leven in de bestaanseischen van onze takken van
economische bezigheid. Wij gelooven, dat deze vraag

ontkennend beantwoord moet worden en betreuren

het, dat noch in de memorie, noch in het antwoord van

de Kamer hierin voorzien, respectievelijk op gewezen

wordt. Het zal den candidaten voor den consulairen

dienst niet gemakkelijk vallen zich voor de examen-
vakken van groep III (art. 5 Oons. Reg. 1911, Stbl.

no. 83) te bekwamen. Litteratuur over Neerlands han-
dels- en verkeerswegen, toestand van handel en nij-

verheid, landbouw en scheepvaart, handelsgeschiede-

nis van den nieuweren tijd, wijze van voortbrenging

der moederlandsche en koloniale artikelen, inrichting
der handels- en scheepvaartstatistiek, ‘is schaarsch,
voor zoover ze in raadpleegbaren vorm niet geheel

ontbreekt. De Nederlandsche Handels-Hoogeschool
heeft enkele aanvullende colleges t. b. v. de opleiding
voor den consulairên dienst ingesteld. Hiermee is den

candidaten althans eenige hulp geboden, eene afdoen-

de voorziening is door de Handels-Hoogeschool echter
niet gegeven; tusschën deze inrichting en de Reg,ee-
ring bestaat, voor zoôver wij weten, ten deze geen
contact. Het is schrijver dezes bekend, dat de candi-daten vanwege het departement van Buitenlandsche

Zaken aangemoedigd worden in hun leerjaren eenigen

tijd door te brengen op een handelskantoor of in eene
nijverheidsonderneming en dat voorts aanbevolen
wordt bezoeken te brengen aan fabrieken enz.; wij

weten echter ook, dat aan de keus en aflegging van

deze stages en bezoeken zoo goed als geen leiding

wordt gegeven. De conclusie van de memorie van
toelichting voor reizen in Indië: ,,zopder behoor-
lijke leiding begrijpelijkerwijs weinig vrucht”, kan dan
ook zonder schroom hier eveneens toepasselijk worden

verklaard. En daar moeten de consuls toch juist het meest van weten, van de conjunctuur van hun land,
van de econômische verhoudingen in Nederland, van
zijn beperkte en onbeperkte mogelijk- en onmogelijk-

heden, van wat de Nederlandsche economische wereld
leven doet, van de ziel van den nationalen arbeid. Daar
moeten ,ze in onderwezen worden, ‘daarvoor gaan ze
werken, niet als vertegenwoordigers van eene speciale

branche, niet als ,,staats-handelsreizigers”, maar als

pioniers voor de nationale expansie. En zijn de orga-
nen te talrijk waarvoor zij het veld moeten belichten,
welnu dan schifte men en stelt de bijzondere mede-
werkers aan, die belast zullen worden ,,met zendingen
en opdrachten van tijdelijken aard”.

Het blijkt, dat de Kamer zich geen voorstelling

kan maken, he de consulaire dienst volgens deze

principes practisch zal handelen en ze heeft hierom-

trent inlichtingen gevraagd. Uit den aard der zaak
zullen Minister Loudon en
zijn
staf hiervan evenmin
eene scherpe voorstelling hebben. Principes zijn
onlichamelijk, de Kamer vraagt hier geloovcn wij iets

onvervulbaars. Ieder geval der practijk zal zich anders

toedragen en ontwikkelen, thans reeds daarvan een

beeld op te hangen schijnt ons eene onmogelijkheid.

Wat wij dus hopen, dat door de Regeering nader in

overweging zal worden genomen is de uitwerking van

de voorbereiding voor de uitvoerende werkzaamheid,

niet alleen de opleiding der recruteii, maar ook de

uitrusting van de uit te zenden pioniers. Ook aan dat
laatste wordt immers zoo goed als niet gedacht. Wij
weten gevallen van consulaire ambtenaren, die op

,,flying mission” werden gezonden, zonder grondige
voorstudie te hebben gemaakt van het land, dat zij

plaatselijk bestudeeren moesten. Of echter de juiste

inrichting bestaat, die het volvoeren van de noodza-

kelijke studie mogelijk maakt, kan weer betwijfeld
worden. Economische bibl.iotheken en departementale
archieven bieden hiertoe niet genoeg.

Wil onze consulaire reportage niêt langer van

poover allooi blijven, dan is meer noodig. Misschien

zou de oprichting van een ,,economisch-geogiaphisch

centraal-bureu”, gelijk door
Dr. H. BU&c
in de Sep-tember-aflevering van het
Tijdschrift
voor Economi-
sche Geographie bepleit, verbetering kunnen brengen.

Wij zijn vol belangstelling wat Minister Loudon de
Kamer antwoorden zal.
h
11

EEN PAAR OPMEÉKINGEN NAAR ‘

AANLEIDING VAN ,,GEVAREN VAN HET

GEMEENTELIJK GIRO WEZEN”.

Van de mij door de redactie geboden gelegenheid
om enkele opmerkingen te maken tegen. de beschou-

vingen, vervat in het artikel ,,Gevaren van het ge-

meentelijk girowezen” in ,,Economisch Statistische
Berichten” van 27 September 1916,
no.
39, maak ik
gaarne gebruik.

De geachte
schrijver,
de heer Mr. F. E. Posthumus
Meyjes, directeur van de Kasvereeniging te Amster-
dam, acht het noodig, dat, indien de gemeenten giro-

diensten ,gaan inrichten, zij er aan denkefl, niet

alle saldi, die de rekeninghouders hebben te vor-
deren, te beleggen in de keien van straten en grach-ten, in baksteenen en kalk ‘ van de openbare gebou-
wen, in kilometers kabel voor licht en telèfoon, enz.,
ma.ar
dat zij een goed deel dier saldi hebben te beleg-
gen in gemakkelijk’ realiseerbare waarden; dat zij voor liquiditeit dier saldi hebben te zorgen, opdat,
wanneer
bij
een crisis de rekeninghouders hunne saldi
opvragen, de giro-instelling in staat zal zijn de con-
tanten ,,op tafel te leggen”, die de crediteuren komen
opeischen.
Reeds dadelijk wil ik den schrijver eenigermate ge-
ruststellen door hem te verzekeren, dat ook ik van
meening ben, dat de eventueel op te richten gemeen-
telijke girodienst van Amsterdam dat onderdeel van
haar taak niet zal mogen verwaarloozen en dat de
regeling van de gestie van dien dienst met bétrekking
tot dit punt de noodige waarborgen zal moeten be-
vatten.
Doch het zal niet moeilijk vallen een zoodanige
regeling te treffen, dat niemand bevreesd behoeft te
zijn, dat hij op het tijdstip, dat het hem noodig voor-
komt zijn saldo op te eischen
bij
de gemeentelijke
giro-instelling, dit niet zou, kunnen krijgen.

Immers den gemeenteljken dienst staan daarbij
alle hulpmiddelen ter beschikking, waarover eenige
particuliere bank beschikt en daarenboven, zal hij
door liet machtige credietmiddel der gemeente, de be-

leening van anticipatiebiljetten, in staat zijn contan-
ten uit te betalen zelfs dan wanneer het bij een solide
particuliere bank mocht hokken.

25 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

679

Dat dit onderwerp in het praeadvies niet is behan-

deld ligt voor de hand. Het ging er daar veel meer

om een duidelijk beeld te geven van wat giro is, op

welke wijze het zijn diensten verricht, en hoe dat giro

met zijn boven allen lof verheven goede qualiteiten

tot een algemeen toegepast betalingsmiddel zou kun-

nen worden gemaakt. Duidelijk meen ik daarbij te

hebben aangetoond, dat het juist de gemeenten zijn,
die er zooveel toe kunnen bijdragen om dit stelsel te

populariseeren en in toepassing te brengen. Hoe

daarin èn de handel èn de staat noodzakelijkerwijze

te kort schieten, te kort moeten schieten en hoe juist

de gemeenten zoo bijzonder in aanmerking komen dit

stelsel in het belang der samenleving tot bloei te bren-

gèn. Of nu juist de gemeenten daarbij over die enorme

saldi zullen komen te beschikken als de
schrijver
zich

dat voorstelt, dat is nog een geheel open vraag. Dat
zal voörnamelijk afhangen van den groei, ‘en die
groei – al wordt het giro-verkeer, dank zij de be-

moeiing der gemeenten, een populair betalingsmiddel

– zal stellig z66 zijn, dat de groote saldi in de eerste

plaats terecht zullen komen bij die banken, die den

credietzoekenden en credietnemenden handelsstand

zullen weten te bereiken. Maar voor de burgerij, wier
‘geldverkeer geringer is, met veel kleiner rekening-

saldi, daarvoor zal de gemeentelijke instelling het aan-
gewezen lichaam zijn. En wel voornamelijk omdat –
en hier
zijn
het de woorden van den geachten schrij-
ver, die wij aanhalen – het gevaar niet geheel denk-
beeldig is, dat een groote opeenhooping van gelden
in de kassen van bijzondere credietinstellingen, voor-
al bij de eigenlijke banken, welker operatiën niet aan

zeer beperkende regelen ondërworpen zijn, deze in-
stellingen zal brengei op den weg van beleggingen
en uitzettingen, die niet altijd een waarborg van
groote liquiditeit bieden.

Dit nu voelt de voorzichtige Nederlitnder als bij

instinct en daarom zal in ons land het groote publiek
er niet toe zijn te brengen een girorekening bij de
particuliere instellingen te openen.

Geheel iets anders is het, wanneer de gemeenten
daartoe de gelegenheid bieden.

Dan weet nien, dat het geld veilig is, omdat een
gemeentelijke dienst aan bepaalde regelen zal zijn ge-
bonden. .Het publiek weet, dat de gemeente die waar-
borgen biedt, die het behoeft om met vol vei’trouwen

een girorekening te openen. Juist hierdoor zal het
groote publiek kunnen worden bereikt en zal het giro-
wezen kans hebben algemeene toepassing te vinden.

En tevens zal, vooral wanneer het gemeentegiro

zich aan het handelsgiro weet aan te passen, daarvan het gevolg kunnen zijn, dat in de kassen der particu-
liere credietinstellingen een groote opeenhooping van
gelden plaats vindt. En nu zal deze omstandigheid

wel vérre van als een gevaar te worden gebandmerkt
een zegen zijn voor ons land. Op ruimer schaal dan
ooit te voren zal men onder de noodige waarborgen
credieten kunnen verleenen en dat brengt ongetwijfeld
een gunstig economisch gevolg mede.

Dat de gemeenten, die zoo zeer lijden onder gêbrek
aan vlottende kasgelden, hierdoor zich ook contante
middelen zien toevloeien, is niet, zooals de schrijver
meent, hoofdzaak, doch een voor het gemeentelijk fi-
nancieel beheer in hooge mate gunstige bijkomstige
omstandigheid. –

Duitsche gemeenten weten door middel van de giro-
saldi hunne kasbehoeften op goedkoope en practische
wijze te bevredigen. Aldaar hebben talrijke gemeenten
tezamen voor dat doel een centrale gevormd, waarbij
de gemeenten en hunne diensten als credietgevende
en credietnemende klanten optreden.

Een ontwikkeling van het gemeentecredietvraag-
stuk, ook in die richting, zou voor de Nederlandsche
gemeenten in vele opzichten een uitkomst zijn. En
daarbij geldt, dat hoe goedkooper de gemeenten wer-
ken, en hoe gemakkelijker zij hare credietbehoeften

weten te bevredigen, hoe meer -dit de geheele burgerij

zal ten goede komen.
In plaats van in het gemeentelijk girowezen een

gevaar te zien, zal elke bankiers- en kassiersinstelling
het stelsel met vreugde moeten begroeten, omdat juist

door het gemeentelijk girowezen de algemeene toepas-

sing van het giro zal worden bevorderd en dit zal be-

halve aan het publiek ook aan de bankiers- en kas-

siersinstellingen ten goede komen. Mede door het ge-

meentelijk girowezen zal het giroverkeer zich ont-

wikkelen en ons geldverkeer zich omvormen tot een

modern en beter stelsel, waaraan de handel in de
eerste plaats groote behoefte heeft.

Met eenige bevreemding namen wij kennis van het

ongunstige oordeel, dat de schrijver vermeldt over het

giro in het algemeen.
Hij noemt het een vreemd instituut, dat bij ons
weinig kans heeft op populariteit. Hij voorziet een
bureaucratie, die de Nederlanders niet zouden begee-

ren. En ten slotte noemt
hij
het stelsel anti-nationaal

en in tijden van crisis uitermate gevaarlijk.
Een vreemd instituut is het, doch de oorsprong is
noch Duitsch noch Engelsch. Het stamt, zooals ook

in het praadvies staat vermeld, uit Italië en kwam
van daar het eerst naar Amsterdam. Helaas is het hier

verloren geraakt. Het Amsterdamsche stelsel vond
echter navolging in Hamburg om zich daarna over

geheel Duitschland te verbreiden.
1)

De vraag is overigens niet of het giro een vreemd
instituut is, of dat het anti-nationaal is, het komt er
slechts op aan of het stelsel goed is. De administratie,
die het girowezen met zich meebrengt, behoeft niet

van de invoering terug te houden. De practijk’ in.
Duitschland heeft dit voldoende bewezen. Tot bureau-
cratie in den verkeerden zin van het woord leidt
het in geenen deele. In plaats van vertraging en last
brengt het gemak en vereenvôudiging. Vooral maakt
de practische toepassing, doordat daarbij het giro-
formulier als chéque gaat werken, het stelsel nog vol-
maakter en eenvoudiger. Zonder het nadeel, dat de
chêque aankleeft, worden door de practijk ook de voor-
deelen, daaraan verbonden, aan het stelsel toegevoegd.
Een. Duitsch professor, Dr. Rudolf Eberstadt, heeft
daarop zelfs een geheel systeem opgebouwd.

Het girostelsel in tijden van crisis uitermate ge-
vaarlijk te noemen, is den schrijver dunkt ons geen
ernst. Immers juist in tijden van crisis is het stelsel
eigenlijk onmisbaar. De geweldige crisis, die Duitsch-

land thans doormaakt, heeft het groote nut van een
algemeen giro meer dan ooit doen inzien, zoodat men
het giro aldaar tot de uiterste consequentie tracht
door te voeren. –

– Op officieele papieren leest men:
,,Beteiligung am Giroverkehr ist vaterlindische
,,Pflicht. Wer seine Geldeingange auf einem Giro-
,,konto sammelt und seine Zahiungen daraus im
,,Girowege anweist, nutzt dem Vaterland.
,,Er erleichtert sich nicht nur selbst den Zahlungs-
,,verkehr, sondern auch den Behörden der Post, dem
,,offentlichen Kassen, und seinen Geschaftsfreunden.
,,Das ganze. Volk und jeder einzelne hat Vorteil
,,davon, wenn der Giroverkehr mehr eingebürgert
,,wird, weil die deutsche Wë,hrung im Ausland umso
,,höher steht, je weniger.Papiergeld im Umlauf ist.
,,Je höher aber unsere W,hrung im Ausland steht,
,,desto billiger kaufen wir vom Ausland em.
,,Der Giroverkehr hilft also dazu, unsere Lebens-
,,haltung zu verbilligen.”

De geachte schrijver houde ons deze Duitsche aan-
haling ten goede. Doch zij doet zien, welke beteekenis
juist het giroverkeer in crisistijden heeft,en daarom
meenden wij goed te doen haar te vermelden.

1)
Het woord ,,overwijzing” hebben
wij
bij nalezing in het
praeadvies en in het daaraan toegevoegde gi’roformulier niet
aangetroffen, wel de woorden ,,overschrjving” en ,,over-
boeking”.

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

Het deed ons genoegen aan het slot van het artikel

te lezen, dat de schrijver hooptbeter te worden 6nder-

richt en zich zou verheugen van ongelijk te worden
overtuigd.

Wij hopen daartoe in deze regelen iets te hebben
bijgedragen. Grijpt
hij
dan weer naar de pen om
1
over
het girowezen te schrijven, misschien kiest hij dan

niet weer zulk een schrikaanjagend opschrift, doch

geeft iets over dé zegeningen, die het girowezen kan

brengen, ten beste. De zaak is het waard.

Mr. S. DE VRIES Cz.

DE SURINAAMSCFIE BACOVEN IN’

NEDERLAND.

Vele Rotterdamsche lezers van dit tijdschrift zul-

len zich nog goed herinneren kunnen hoe het s.s.

,,Imataka” hare smakelijke lading in hun vaderstad

loste en hoe het goed deed een zoo schoone vrucht te

zien, komende uit het ongelukkig stukje Guyana, dat
ons
altijd
veel gekost, maar weinig geboden had. Het

was voor het eerst, dat het product van minister

Lely’s bacoven-cultuur naar Nederland gevoerd werd,

wel niet spontaan, om het moederland te toonen, dat
met de meer dan 2 millioen gulden, die aan voorschot-

ten waren verstrekt, toch wol iet tot stand was ge-

bracht; integendeel, de aanvoer kwam voort uit het
aanbod van een vreemdeling (de firma Brooker Bros,

MacOonnell & Co.’ te Georgetown) eene proefzen-

ding naar Liverpool te ondernemen, waarop de plan-
ters gretig ingegaan waren, bij het totaal gemis aan

verschepingsgelegenheid voor dê voortrijpende baco-
venvruchten.

Op pag. 625 van dit tijdschrift, waar de voorge-
schiedenis van de bacoven-misère beschreven werd, is
medegedeeld, dat de vaarten van de ,,Imataka” de

mogelijkheid verschaften éénmaal per maand uit Su-riname bacoven te verzenden, hetgeen .natuurlijk ten

eenenmale ontoereikend was. Deze toestand scheen

echter eene gunstige verandering in uitzicht te heb-

ben. Wat toch gebeurde. Vooraanstaande mannen in
Nederlandsche scheepvaartkringen beraamden plan-

nen om voor de Surinaamsche hacovencultuur eene

vaste verscheping te scheppen, welke plannen in den

ioop van 1913 uiting kregen in voorstellen van min
of meer uitgewerkten vorm.

Slechts vluchtig zijn aangestipt de besprekingen,
die belangstellenden uit Amsterdam met de Regee-
ring hielden. In het algemeen kan men zeggen, dat

deze onderhandelingen door den ,,Koninklijken West-
Indischen Maildienst” gevoerd werden. Deze maat-

schappij schijnt wel geneigd geweest te zijn, zich met

het regelmatig transport van bacoven van Suriname

naar Nederland te belasten. De Regeering wilde ech-

ter geen deel nemen aan nieuwe plannen, wanneer

daarbij niet gelijktijdig in de verdere behoeften van

het bacovenbedrijf werd voorzien. Zich met deze in
te laten, zooals de financiering der cultuur en den
verkoop van het product, wenschtè de K. W. I. M.
evenwel niet.

In Rotterdam waren er twee firma’s, die eveneens
met denkbeelden rondgingen voor verscheping der
bacoven naar Nederland. Beide bedoelden dan niet

alleen het vervoef van de vruchten in handen te ne-
men, doch ook zich bezig te houden met den opkoop

in de kolonie en den afzet in het groot in Nederland
en via Nederland in Europa. De firma Van Nievelt

Goudriaan & Co. deed in dezen zin aan den Minister
van Koloniën voorstellen, de firma Wambersie &
Zoon volgde. Minister Pleyte vond het w.enschelijk,

dat de beide firma’s samen zouden gaan. De betrok-

kenen waren hiertoe bereid, waarop door hun combi-natie een ontwerp-regeling voor de veuscheping enz.

der Surinaamsche bacoven werd aangeboden. Ik ga
nu alle besprekingen der ontwerpen voorbij en wil

dadelijk de hoofdpunten van het, tot p heden nog

niet in extenso gepubliceerde, eind-concept der Rot-

terdamsche firma’s geven, zooals dit, nadat planters

en Regeering hunne gevoelens hadden kenbaar ge-

maakt, in Juli 1914 aan den Minister van Koloniën
is aangeboden.

Het Gouvergement der Kolonie Suriname zou zich

borg stellen, tot een jaarlijksch maximum gedurende
vijf jaar van
f
150.000, voor de betaling van boete,
welke de planters ingevolge de na te noemen regeling

eventueel zouden verschuldigd
zijn.
Daarenboven zei

het Gouvernement aan de Rotterdamsche firma’s
enkele faciliteiten toe. De beide Rotterdamsche fir-

ma’s, welke ik verder zal aanduiden als ,,de combi-

natie”, verplichtten zich aanvankelijk een dienst in
te stellen met 2 booten, in staat 13.000 bossen te la-

den, waarmee één afvaart in 25 k 31 dagen zou wor-

den verkregen. Na een jaar zou er een derde boot bij-

komen, waardoor de tijd tusschen iedere afvaart op
17 á 23 dagen kon worden teruggebracht. Bij even-

tueele verlenging van de overeenkomst zou men om-

streeks einde 1917 komen tot 4 schepen, van 40.000
bossen capaciteit elk, waarmee dan om de 8
?t
12 da-
gen kon gevaren worden. De planters moesten zich
verbinden een oppervlakte met bacovenplanten in

cultuur te houden als benoodigd voor het verkrijgen

van het aantal bossen, waarvoor zij contracteerden.

Als waarborg daarvoor moesten ze op eerste vordèring

der combinatie, ten behoeve van deze laatste, recht

van opstal vestigen op hun ondernemingen
1)
De
combinatie zou voorschotten verstrekken op het af

te leveren product. Over de voorschotten zou rente
berekend worden. Als waarborg voor deze voorschot-

ten verlangde de combinatie van de planters hypo-

thecair-verband en oogst-verband op de bezittingen
van laatstgenoemden. Er waren boeten bepaald in ge-
val van manco in de levering door de planters. De

combinatie zou bevoegd zijn haar rekening met een

planter af te sluiten en het saldo op te vorderen,

wanneer zij van oordeel was, dat de terugbetaling
harer voorschotten gevaar liep, of verdere voorschot-

ten niet zouden leiden tot resultaat. Averij der sche-
pen zou voor de combinatie gelden als overmacht. Ik
wil hiermee het excerpt besluiten, wie er meer van

wil weten• veroorloof ik mij wederom te verwijzen
haar het reeds vroeger genoemde opstel in het Mei-
nummer van het
„TiI*dschrifh voor Economische Geo-
graphie”.

De planters hadden tegen de Rotterdamsche con-
cepten bezwaren te over. De bedoeling van de ver-

handelingen, die in dit tijdschrift aan de bacoven-
zaak gewijd zullen worden, brengt niet mee diep in
to gaan op de tegenwerpingen door planters geuit,

het zij mij echter vergund iets te ontieenen aan ,,de Surinamer” van 12 en 16 December 1913. Volgens
dit blad zou bij een aanvankelijken dienst met twee
hooten 60 pOt. van het oogstbare product niet afge-
voerd kunnen worden. Men leest voorts in eene bere-
kening, waarbij de getallen, waarvan wordt uitgegaan,
niet geheel juist zijn, maar die om de conclusie be-

langrijk is, daar de werkelijke cijfers de redeneering

van ,,de Surinamer” nog zôuden versterken, dat, bij
een aanvankelijke drie-wekelijksche verscheping van 20.000 bossen, in het eerste jaar 340.000 bossen kun-

nen afgevoerd. Na plm. 6 jaar, zegt het blad, krijgt
men een tiendaagsche verscheping, waarbij het moge-
lijk is 1.440.000 bossen af te voeren (schepen voor
40.000 bossen), dat is driemaal zooveel als bij den

1)
De bedoeling van deze bepaling is nooit juist tot uit-
drukking gekomen, steeds heeft men, volkomen ten onrechte,
een verband gelegd tusschen het verleenen van opstal en het
genieten van voorschotten. Ik acht het daarom niet over-
bodig nadrukkelijk te zeggen, dat ter waarborging der voor-
schotten, door de planters, uitsluitend hypotheek en oogst-
verband gegeven zou worden en het recht van opstal bedoeld
was als een waarborg voor behoorlijke cultuur..

5 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

aanvang geproduceerd wordt. De eindbeschotiwing

van het blad is, dat zoo’n sprong niet ineens kan ge-
maakt worden, maar dat voor geleidelijke uitbreiding

wel weinig animo zal bestaan, omdat het meerdere

product aanvankelijk toch niet afgevoerd wordt.

In het middeh gelaten dan wat naar het mij voor-

komt voor de belanghebbenden in Suriname den door-

slag heeft gegeven, aan den vertegenwoordiger der

Rotterdamsche combinatie te Paramaribo werd op 25
Aug. 1914 door de vergadering van planters een brief

geschreven, die merkwaardigerwijze niet een weige-

ring inhoudt het concept-contract te aanvaarden,

maar toch hieromtrent geen
twijfel
laat bij de talrijke

bezwaren, tegen dit concept, welke de brief inhoudt.
In ‘Nederland kreeg men het eerste bericht van dit

einde der besprekingen op 30 Aug. 1914, door een

telegram, van den Gouveneur aan den Minister van
Koloniën, waarbij bericht werd; dat de planters het
contract niet wenschten aan te’gaan. Ook deze poging

was dus weer van de baan. De ,,Imataka” kreeg met
den oorlog een andere bestemming, het stoomschip

was eenigen tijd gerequireerd voor de behoeften van

het Britsche Gouvernement. Op 9 Juli 1914 werden

voor het laatst Surinaamsche bacoven in Nederland
aangevoerd, zij zouden ook niet meer elders hun weg

vinden, de bacovenverschepingen behoorden tot het
verleden; met de beslissing van de planters, kan men
zeggen, werd het bacovenbedrijf opgegeven.

Het kan niet anders dan bedroevend genoemd wor-
den, dat het voorstel van de Rotterdamers niet tot
een resultaat kwam. Dit plan toch droeg juist het
karakter,, dat m.i. den eenigen waarborg biedt voor
verknochting van moederland en de ,,kolonisten-
kolonie”, wel te verstaan: het zooveel doenlijk uit-

breiden van de moederlandsche nijverheid tot de sfeer
van de ovërzeesche gewesten en het zoeken van aan-

knooping tusschen de economische bedrijvigheid van
de kolonie met die van het moederland in het alge-
meen, en met de voorziening in zijn bestaansbehoeften

in het bijzonder. In het artikel
,,De Deensche Antil-
ten en het Amerilcaansche gevaar”
in het vorig num-

mer van dit tijdschrift, is de’ nuttig- en noodigheid
van een dergelijk opzet toegelicht, in dat verband was’
van Curaçao sprake, maar ook de betrekkingen met

Suriname kunnenvelen, wat nationaler ge-
maakt te worden. Er zou hier van de bacoven-‘
cultuur sprake zijft en wat we nog van haar verwach-

ten mogen, ik zal het daarom bij deze ontboezeming
laten, maar de opmerking moge toch verguud zijn,

dat bij kennisneming van de onlangs verschenen over-

zichten, uitgegeven door de Kamers van Arbeid en van

Koophandel en Fabrieken te Paramaribo, naast vol-
doening over de werkverschaffing, die de bevolking
daarmee gegeven wordt, toch de angst om het hart
slaat bij zooveel belangstelling van Amerikaansche

zijde; en evenmin vertoont het voorstel van den Voor-
zitter van de Koloniale Staten, in zijn rapport aan
den Gouveriieur, dat voor eenige maanden in de pers,
de ronde deed, een perspectief zonder donkeren hori-,
zon. Men leze de volgende zinnen uit zijn rapport.

,,Wellicht kan later overwogen worden of de spe-

ciale Agent, vanwege.de
kolonie, kan worden uitge-
zonden naar- de Vereenigde Staten, om daar door
woord en geschrift voor de kolonie reclame te, maken.

Het maken van reclame zal, vooral als men Amen-
kaansch kapitaal tot zich wil trekken, op den duur

onontbeerlijk blijken.”

A
bon entendeur salut!

De betrekkingen met Surinaihe kunnen velen, wat
nationaler gemaakt te worden, schreef ik hierboven;
met vreugde îalt te constateeren, dat Nederland zijn
goeden wil daartoe getoond heeft. Een studie-syndi-

caat voor Suriname heeft zich op initiatief van den
nieuwbenoemden Gouverneur, van Suriname, den
beer G. J. Staal, gevormd. De beteekenis van de in-stelling dezer commissie zal in een volgend bericht

nader besproken worden, er zij echter thans reeds ge-

zegd, dat de, in de dagbladen gepubliceerde, namen
der deelnemers aanleiding geven tot goede verwach-

ting in de resultaten van het syndicaat.

G. E.
Hd

DE RIJK1SMIDDËLEN..

Over de maand September – zie het overzicht der

Rijksmiddelen onder de maandcijfers
_L
bedroegen de

ontvangsten de som van
f
13.087.878,24. Zij overtrof-
fen de ontrangsteu over dezelfde maand in 1915 met

f
1.864.274,08, maar bleven ruim tweè millioen gul-
den beneden het een-twaalfde gedeelte der raming.

Voor de eerste maal vermeldt het ovei’icht eene
ontvangst uit belastingen in verband met de buiten-

gewone omstandigheden geheven, en wel
f
181.106,83

verkregen uit de Verdedigingsbelasting la (welke be-
lasting feitelijk neerkomt op het heffen van honderd
opcenten op de bestaande vermogensbelasting). Het

behoeft geen verwondering te wekken, dat de overige
cnisisheffingen (Oorlogswinstbelasting, Verdedigings-

belastingen Ib en II) nog niets in het laadje hebben

gebracht, aangezien zij, in tegerstelling met de eerst-

genoemde, die zich geheer aan de vermogensbelasting
aansluit, eene zelfstandige voorbereiding vereischen.
Treffen wij nu eene vergelijking tusschen den loop

der gewone middelen gedurende het tijdvak Januari
tot en met September 1916 en dien over hetzelfde
tijdvak van het jaar 1913, toen de oorlog zijn invloed
nog niet deed gevoelen. Wordt buiten beschouwing
gelaten de vervanging van de bedrijfsbelasting door de

Rijksinkomstenbelasting en de daarmede samenhan-
gende wijziging in de vermogensbelasting en vermeer-
dert men de ontvangsten over de genoemde maanden
in 1916 wegens den suikeraccijns met hetgeen tot dus-
ver in dat jaar ‘uit de opcenten op dien accijns ten
behoeve van het Leeningfonds 1914 is verkregen, dan
verkrjgt men de volgende cijfers:

1916 tijdvak Januari tot en met Sept.
f
125.102.000

1913

,, .

,,

,,

,,

,,

,,

,, 110.816.000

Meer ….
f
14.286.000

Deze vermeerdering bedraagt 12,89 pOt. of, per

jaar gerekend, 4,29 pOt., welke percentages echter
dalen tot 12,5 en 4,16, indien de opbrengst der suc-
cessierechten in beide tijdvakken buiten rekening
wordt gelaten. Bij toepassing van deze correctie wordt

het genoemde verschil van
f
14.286.000 teruggebracht

tot
f
12.449.000.
Alvorens op grond van de gebleken vermeerdering
omtrent den vooruitgang der ontvangsten van ‘s Rijks

schatkist eenige gevolgtrekking ‘kan worden gemaakt,
dient men er wel op te letten, dat het genoemde gun-
stige verschil voor verreweg het grootste gedeelte,

immers voor
f
11.395.000, op rekening komt van de

zeer hooge opbrengst van den suikeraccijns en van
den geslachtaccijus, welke opbrengst. – gelijk in dit
blad reeds meermalen werd betoogd – eenerzijds
door de buitengewone omstandigheden in sterke mate
wordt beïnvloed en anderzijds ten deele (voor zoover n.l. den suikeraccijns betreft) door restitutie bij even-
tueelen uitvoer voor ‘s Rijks schatkist kan verloren

gaan. –

DE STIJGING DER KATOENPRIJZEN

Een medewerker uit de katoenbranche schrijft:

De prijzen van ruwe katoen zijn sedert het begin
van den oorlog geregeld gestegen en hebben thans
een niveau beieikt, zooals men dat sedert den Amen-
kaanschen burgeroorlog niet meen heeft gekend. Toen begin Augustus 1914 de oorlog,uitbnak, wa-
ren de katoenprjzen vrij hoog, omdat de Amerikaan-

sche oogst 1913114 van circa
141%
millioen balen, ge-vôlgd op den oogst 1912/13 van circa 14 millioen ba-

len, niet heel groot genoemd kon worden en bij de
steeds -toenemende wereldconsumtie de voorraden

682

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

over het algemeen niet groot waren. De loco-notee-

ring voor middling bedroeg einde Juli 1914 in New
York 13 cents en in Liverpool 7 pence. De vooruit-

zichten voor den Amerikaanschen katoenoogst 1914/15
waren echter zeer gunstig.

Na het uitbreken van den wereldoorlog had men
rekening te houden met de zeer verminderde con-
sumptie op het vasteland van Europa en de waar-

schijnlijkheid van een zeer grooten oogst in Amerika,

zoodat de prijzen dan ook gevoelig daalden. Om moei-

lijkheden in de termijnmarkten te voorkomen,’ werden

dèze einde Juli 1914 voorloopig gesloten en duurde het eenige maanden, voordat men weer van een ge-

wone markt kon spreken. In Liverpool had men nog
wel een officieele noteering, die successievelijk ver-

laagd werd, naarmate meer oude posities geliquideerd

konden worden en de nieuwe oogst begon binnen te

komen. Zoodoende werd in Liverpool’ slechts één
maand n.l. Jan./Febr. genoteerd en werd de
prijs
suc-
cessievelijk verlaagd van 6,12 pence in Augustus tot

4,25 pence in November 1914. In New York bleef de markt langer gesloten, doch bij opening in November

was ook de loco-nojeering, die einde Juli nog 13 cents

bedroeg, gedaald tot 734 cent. Deze prijzen waren lager

dan men sedert jaren had gezien en men verwachtte

algemeen een zeer grooten overvloed van ruwe katôen.

Niet alleen werd de Amerikaansche katoenoogst
1914/15 toen reeds op ruim 16 millioen balen ge-

taxeerd, doch men meende ook, dat het verbruik in

Duitschland, Oostenrijk, België en een groot gedeelte

van Noord-Frankrijk, dat samen zeker meer dan 3

millioen balen per jaar bedroeg, geheel zou uitvallen
en dat dus de uitvoeren van Amerika zeer sterk zou-

den verminderen. Doordat katoen echter toen nog
geen contrabande was en Engeland waarschijnlijk
door pressie van de Vereenigde Staten, waar men een
afzet voor de overvloedige katoen wenschte, katoen-
verschepingen ,,aan order” naar Oontinentale havens

en met Amerikaansche schepen zelfs naar Bremen

vrij doorliet, werden de midden-Europeesche staten
toch nog goed voorzien en werd hoofdzakelijk via Ge-

nua, Gothenburg en Rotterdam nog een zeer groot
gedeelte van den oogst 1914115 naar Duitschlaud en
Oostenrijk verscheept
1).
De volgende cijfers zullen
eenigszins den omvang van dit vervoer doen beseffen:

Uitvoeren van Noord-Amerika naar de volgende
havens in duizenden balen gedurende het seizoen:

1913114
1914/15
1915116

Gothenburg
23
744
66
Genua

……….
446
1059
768
Rotterdam

……..
37
521
“100
Ohristiania
2
47
19
Bremen

……….
2583
231

Hamburg

……..
220

52

Antwerpen
120
1

Gent

………… 93-
– –
Triest

…………
101
– –

Totaal …. 3625

2655

953

Men taxeert dus, dat in de wintermaanden van
1914115 ruim 2 millioen balen Amerikaansche katoen,

voor een klein gedeelte direct naar Bremen, doch voor
het overgroote gedeelte via neutrale havens naar
Duitschland en Oostenrijk verscheept werden. Niet-

tegenstaande dit verbruik dus veel grooter was dan

men verwacht had, bleven de prijzen voor katoen toch

1)
Begin 1915 had men zelfs de abnormaliteit dat, terwijl
katoen voor het verbruik van de Nederlandsche spinnerijen
uit Noord-Amerika aan de Nederlaadsche Regeering werd
geconsigneerd en de spinners zoodoende ten aanzien hunner
productie aan zeer strenge banden werden gelegd, heele
scheepsladingen katoen geadresseerd aan een neutralen ex-
pediteur in een der bovengenoemde havens zonder eenige
moeilijkheden hun midden-Europeesche eindbestemming
konden bereiken.

zeer laag en was in Maart 1915 de loco-noteering in

New York nog 834 cent en in Liverpool 534 pence.
In April 1915 werd katoen door de Britsche Regee-

ring tot contrabande verklaard en traden daarmede

tevens de Engelsche blokkade-regelen in kracht,

waarbij de eindbestemming der goederen als maatstaf
werd aangenomen. Hierdoor kwam een einde aan de

katoenverschepingen naar Duitschiand en Oostenrijk,
zoodat wel verondersteld mag worden, dat. na
April
1915, wat katoen betreft, slechts enkele gerookkclde

partijen, benevc-.nc de oogst van Klein-Azië, die ehtcr

in den regel niet meer dan 150.000 balen per jaar be-,
draagt, de midden-Europeesche landen. hebben be-

reikt. Het ophouden van dezen afzet had echter geen

daling van prijzen tengevolge; integendeel, toen bleek,

dat de berichten omtrent den oogst 1915116 minder
gunstig luidden, werd de markt spoedig vaster en
stegen de
prijzen
in Juli/Augustus 1915 tot circa 10

cents in New York en 6 pence in Liverpool.

Later in het najaar 1915 werden de berichten om-

trent den nieuwen oogst nog ongunstiger en stegen

de prijzen successievelijk, totdat einde 1915 een prijs
van 12 cents in New York en 734 pence in Liverpooi
bereikt werd.

In de eerste helft van 1916 veranderden de prijzen

niet veel, zoodat einde Juli 1916 de noteeringen nog
resp. 13 cents en 8 pence bedroegen.

De vooruitzichten van den oogst 1916117 waren
aanvankelijk niet ongunstig. De oogst 1915116 had

incl.linters slechts pim.’ 12 millioen balen opgeleverd

en toen volgens het Rapport van het Landbouw-Bu-

reau te Washington de conditie van den nieuwen
oogst op 1 Juli 1916 81,1 pOt. bedroeg tegen 80,3

pOt. op 1 Juli 1915, bij een aanplant van 36 millioen

acres tegen 32 millioen acres in het vorige jaar,

meende men algemeen een oogst van plm. 14 millioen
balen te . mogen verwachten. Gedurende de zomer-

maanden werden de weerberichten echter steeds on-

gunstiger, zooais uit onderstaande maandcijfers van
het Landbouw-Bureau blijkt:

Aanplant Oogst

Oogst-

Conditie in procenten

in duiz. in duiz.

jaar

1
Juni

1
Juli
1
Aug.
1
Sept.
1
Oct.

acres ‘balen

1913114

79,1

81,8

79,6

68,2

64,1

37.458

14.614

1914115

74,3

79;6

76,4

78,-

73,5

37.406

16.738

1915116

80,-

80,3

75,3

69,2

60,8

32.107

12.013

1918117

77,5

81,1

72,3

61,2

56,3

35.994 –

Dit cijfer van 56,3 pOt. op 1 Oct. 1916 was het
laagst tot nu toe gepubliceerde
cijfer
en men verwacht
thans algemeen, dat de Amerikaansche katoenoogst
1916117 mci. linters niet meer dan pim. 12 millioen
balen zal opleveren.’ Waar de cônsumptie, zelfs na uit-
schakeling van Duitschland enOostenrijk nog op 1334
miljoen balen Ajnerikaansche katoen wordt geschat,
is het geen wonder, dat de
prijzen,
na publicatie van
dit bericht, geregeld gestegen zijn, zoodat de loco-no-
teering in New York thans (18 Oct.) 18,60 cents en
in Liverpool 1134 pence bereikt heeft, en de katoen-prijzen daardoor een niveau bereikt hebben, dat men

zeker in het begin van den oorlog niet voor mogelijk,
zou hebben gehouden.

Van den verderen loop der markt is thans weinig
te zeggen. Het schijnt werkelijk wel, alsof de op-
brengst van den thans binnenkomen den Amerikaan-
schen oogst niet groot zal zijn. De Egyptische oogst
waarvan de berichten aanvankelijk zoo gunstig luid-
den, valt ook niet mede, zoodat de loco-prijs van fully
good fair Brown Egyptische te Liverpool van 1134 pence in -Juli j.l. thans tot boven 16 pence is geste-
gen, terwijl de Engelsch-Indische oogst zeer goed
schijnt te zullen wordeh en de opbrengst op circa 6
millioen balen wordt geschat, tegen 5 millioen in

1915116 en 4,7 naillioen in 1914115. Men moet echter
afwachten of bij de ,abnormaal hooge prijzen de con-
sumptie niet zal afnemen en of de industrie ten

slotte deze prijzen zal kunnen betalen. Veel hangt
natuurlijk ook af van den duur van den oorlog, want

25 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

683

nu na April 1915 feitelijk slechts zeer weinig katoen
bouwer, is thans in zooverre beperkt, dat de burge-

in Duitschiand en Oostenrijk is ingevoerd, zijn de
meesters opheffing van het verbod kunnen verleenen,

voorraden daarvan in die landen uiterst miniem. De
doch alleen voor vervoer binnen de gemeente en van

fabrieken daar hebben reeds sedert een jaar onder
die aardappelen, welke op 30 Sept. j.1. in de gemeente

Regeeringscontrôle gewerkt, nadat in den zomer van
aanwezig waren.

1915 de beschikbare hoeveelheden reeds successieve

lijk

door

de Regeering waren

gedistribueerd.

De

meeste fabrieken staan dan ook reeds sedert maanden
MAANDCIJFERS.

stil of brengen slechts een klein percentage hunner OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.
vroegere productie voort op Regeeringsorders, zoodat

in Duitschland en Oostenrijk niet alleen een enorm
Ui

Guldens).

Septeibcr
Eerste negen Eerste negen
gebrek aan ruwe katoen is ontstaan, doch langzamer-

hand ook aan katoengarens en manufacturen.

Men
.
1916
,,Laanden
,naanden

mag dus wel verwachten, dat na afloop van den oor-

van 1916
van 1915

Directe belastingen.
log voor deze landen een zeer groote vraag zal ont-

staan en dat in de zeer dringendebehoefte, die daar
Grondbelasting
502.221 12.041.140
11.543.599

dan zal heerschen, tot eIken prijs voorzien zal moeten
Personeele belasting
.
822.153
9.628.046 9.309.149
Inkomstenbelasting

.
1.112.711
25.735.861
1.290.665
worden. Wanneer zal zulks het geval zijn?4
Belastingopbedrijfs- en
andere inkomsten.
. .


9.560.109
w

REGEERINGSMAATREGELEN OP
Vermogensbelasting
.
182.258
1.405.700
4.994.187
Mijnen ……………
31.453 51.349
11.923

HANDELSGEBIED.
2.650.796
48.862.096 36.709.632

Ui t v o e r v e r b o d e n.

Bij Kon. besluit van 17
1.395.019
13.155.428
11.052.366

dezer is verboden de uitvoer van verschillende
zaden,
Formaatzegel ……….
1.950
19.623 17.719

1.396.969 13.175.051
11.070.085
t.w. radijs-, sla-, komkommer-, augurken-, cichorei- en

Invoerrechten ………..

anclijviezaad, terwijl met ingang van 20 dezer verbo-

Totaal

………

Accijnzen.

den werd de uitvoer van aloxite, alundum, amaril,
2.149.898 24.240.637 18.295.975

carborun.dum, corundum en alle gelijksoortige
slip-

Totaal

……….

339.416 1.091.105 1.199.880

9niddelen
in elken vorm.

Suiker

…………….

2.212.701
19.360.616
17.813.001
Wijn ………………

169.076 1.660.762 1.601.049
Vergunningen tot uitvoer van onder

Gedistilleerd

……….

139.878
1.243.384 1.189.984

eenig

uitvoerverbod

vallende goeder
742.501
6.928.600 5.974.332

5.753.470
54.525.104
46.074.221
r e n.

Door den Minister van Landbouw, Nijverheid

en Handel, is ter kennis van belanghebbenden ge-
Goudenenzilverenwerken
57.162 462.311
311.739
bracht, dat vergunningen tot uitvoer van onder eenig

Totaal

……….

Essaailoon
39 .428
452

uitvoerverbod vallehde goederen, behoudens de daar-
57.201
462.739
312.191
aan verbonden voorwaarden, in door of vanwege den
Indirecte belastingen.
Minister van Financiën te bepalen gevallen slechts
608.892
5.716.012 4.057.355

dan geldig zijn, indien de consenten voor het vervoer

Zout ………………
Bier en azijn

……….
Geslacht

…………..

Registratierechten
849.214
7.230.913
3.803.655

der

goederen

in het grensgebied volgens de voor-
Hypotheekrechten
89.169 737.457
353.428

schriften van dien Minister voorzien zijn van een
1.383.343
13.708.476 13.330.790

2.930.618
27.392.858 21.545.228
ambtelijke aanwijzing van het vervoermiddel waarme-

Totaal

……….

Zegelrechten

……….

de, van den vervoerder door wien, van den weg waar-
194.140
1.706.104 658.580

langs en van den tijd waar binnen vervoer en uitvoer

Successierechten ……..

Totaal ………..

17.175
453.385
466.006

moeten plaats hebben.

Dorneinen

…………..

Jacht en visscherj
13.303 183.326
153.511

In verband hiermede is nader door den Minister

Staatsloterj

…………

foodsgelden

…………
74.205 635.722
863.003

13.087.878
147.396.387 117.852.456
van Financiën bepaald, dat met ingang van 8 Novem-
Totaal generaal

ber a.s. de vergunningen van een dergelijke ambte-
OPOENTEN VOOR
HET LEENINGPONDS
1914.
lijke aanwijzing moeten voorzien zijn in alle gevallen,

Septe;ber
Eerstenegcn Eerstenegen
waarin het vervoer der goederen in het grensgebied

gedekt moet zijn door een geldig document, behalve
1916
maanden
van 1916
maanden
van 1915
voor zoover het vervoer geschiedt te water of door ondernemingen van geregelde diensten als bedoeld
Directe belastingen.

in de beschikking van 28 Februari j.l.
Grondbelasting

100.887

2.249.201

2.168.489 Personeele belasting

185.569

2.046.504

1.769.961
Distributie

van

Regeeringsgoede-
Inkomstenbelasting

423.875

7.839.243

425.920
r en.

Door den Minister van Landbouw is opnieuw
Vermogensbelasting

58.540

384.507

126.739
eene uitvoerige circulaire gericht tot de gemeente-
Accijnzen.
besturen inzake de distributie van regeeringsgoede-
ren

krachtens de Disti’ibutiewet.

Uit de reeds ter
goedkeuring ingezonden gemeentelijke distributiere-

Wijn
……………..67.883

218.221

59.624
Gedist. (binn.- en buit!.)

2
.21.270

1.936.062

1.740.103

gelingen, als bedoeld in art. 8, 4e lid dier wet, is den

Suiker

…………….
429.980

4.848.127

3.108.710

Indirecte belastingen.

Minister van zoo groote verschillen gebleken ten aan-
Zegelrechtvanbuitl.eff.

30.944

353.434

186.629

zi.en van het ten deze te volgen beleid, dat het hem
Registratierechten ..

84.741

720.132

362.711

in het a’gemeen belang wenscheljk voorkomt meer
Hypotheekrechten

8.880

73.104

33.611

eenvormigheid te bevorderen. In verband hiermede
Totaal ….

1.612.569

20.668.535

9.982.497

wordt in de circulaiie een uiteenzetting gegeven van
BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-
den toekomstigen gang van

gelijk de Minister
,zaken,
ich dien denkt; in deze uiteenzetting liggen uit den
GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

1
Eerste negen
aard der zaak de grondregelen opgesloten, waaraan
de ter goedkeuring overgelegde gemeentelijke distri-
September
1
9
16
1
maanden

butieregelingen zullen worden getoetst
van 1916

Oorlogswinstbelasting
– –
Vervoer van aardappelen.

Het tot dus-
verre geldende verbod tot vervoer van de volgende
181.106,83 181.106,83

soorten klei-aardappelen, namelijk Bravo’s, Blauwen,
Verdedigiiigsbe!asting Ib
– –

Bonte blauwen, Roode Star, Frisia, de Wet en Indus-

Verdedigingsbe!asting
1’I
……..

Verdedigingsbelasting II

181.106,83
181.106,83
trie, anders dan naar de opslagplaats van den ver-

684

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

STAÏISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ** beteekent: Cijfers nog niet ont;angen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

21
October 1916

20 Juli 1914


Dise.Wissels.
Ne i
4’/sedert 1Juli ’15
3’/,sedert23
Mrt. ’14
BelBinnEff
an
{Vrsch.in
4’/2

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
R.C.
5112

,,

19 Aug.’14
5

,,

23

,,

1
14
Bank van Engeland
6

14 Juli ’16
3

29 Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5
Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
12

,,

29 Jan. ’14 Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr. ’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27Juli’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
12.

1 Mei
1
16
4
1
12

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4’/2

,,

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank vaii Italië ..
5

,,-

1Juni’16
5

9Mei

1
14
Ferler. Res.Bk.N.Y.
3-5
,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
12

1Aug.’09
3112

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.


Data
An,sterdani
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
(-all-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
money

21

Oct. ’16
1°I8-
1
I8
2 ’12
5191
451

2°14-3
16-21 ,,

’16
l-°/s
2
1
14-
8
14
5′
0
182
4-°18

2’1-3
9-14 ,,

’16
1 ‘/s’/
2114-115
5I01.51
4

18
2’12-4
2-7

’16
1’/s1
2-
1
1
5°18
4-
1
18

2’14-°14

1823 0.’15
2 15116
3.11
4

451_71
– –
l°/s
19-24 0.’14

3’18.’1
– –
6

20-24Jul.’14
3
‘/s-°Iii
2
l/4_8/4

2 I14_214
2 ‘/s’/,
2
8
1
1 8/.2
II,

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen; Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
1jkche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

Londen
Berlijn
Parijs
New York

16

Oct.

1916

. . 11.6411
2

42.35
41.92’/s
2.44
17

1916

. .
,

11.63’12
42.30
41.92’/2
2.4314
18

1916

. .
11.61
1
14
42.17’1
41.82’11
2.43
1
/
19

1916

..
11.58
1
/2
42.15 41.75 2.43
20

,,

1916

. .
11.61
1
14
42.30 41.80 2.43
1
/4
21

,,

1916

. .
11.61
42.35 41.80
2.43
8
/8

Laagste der week
11.57
42.-
41.70 2.42 ‘/
Hoogste

,,

,,

,.
11.65
1
I
42.42/2
41.95
2.44
1
1
14 Oct.

1916

..
11.65
42.32’1
41.95 2.44
7

,,

1916

. .
11.66
1
1
42.429
41.95
2.44
1
18
Iluutpariteit

..
12.10°/s
59.26
48.-
2.48°/4

Data
Zwitser.
land.-
Wcenen
Kopen-
hagen
Stock.
holm
1

Batavia

J
telegrafisch

21 Oct.

1916
46.20
28.52
1
/2
66.07
1
/2
68.90
99-100
Laagste d. w.
46.17 Va
28.40
65.80
68.70

Hoogste ,,

,,
46.37
1
12
28.70 66.15
69.-

14 Oct.

1916
46.35
28.65
66.05
69.-
99-100
7 Sept. 1916
46.20
28.70
66.32
1
12
69.50 99*

100
Muntparitit –
48.-
50.41
66.67 66.67

100

OVERZICHT.

De reeds de vorige week aangevangen daling in de wissel.
koersen ging ook deze week verder. Londen daalde van
11,65 tot 11,57. Parijs van 41,92
1
12 tot 41,70, daarna trad
eenig herstel in, zoodat de week sloot op 11,61 en 41,80.

Berlijn was zeer onregelmatig, daalde aanvankelijk van
42,32
1
12 tot 42,02
1
12 en ging daarna weder sprongsgewijze
naarboven; slot 42,30

na 42,42
1
12. Weenen was minder
oniegelmatig, maar daalde gestadig.
•De neutrale landen gingen ongeveer gelijkelijk op en neer
met Londen. uitgezonderd Zwitserland, dat aanvankelijk
vast was en daarentegen den laatsten dag sterk daalde.
De noteering was de geheele week 46,32
1
12 t 46,35; Zaterdag
echter plotseling 0. 46,20 aangeboden.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zic/t
Zicht
D
61 0
t
Londen
Parijs
Berlijn
Asnsterd.
(in

,
(in frs.
(in cents (in

cents
per £)
P. ,)
P. Rot. 4)
pet gid.)

21 October

1916
4.76.35 5.84
1
1
70’18
41°116
Laagste ii. w’eek. .
4.76.35
5.84
70
1
18
40
15
116
Hoogste,,

,,

. .
4.76.45
5.84°14
70
1
/s
41°/ic
14 October

1916
4.76.40
5.84
70
1
14
40
7
/s
7

1916
4.76.45
5.83
3
14
’70
8
18
40
7
fs
LVluntpariteit.. ..
4.86.67
5.18’1
95V4
. 40
3
/1,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen Noteerings.
eenheden
6
Oct.
1916
3Oct.
1916

Week
14-20 October
20 Oct.
1916
Lao
g
ste
l
Hoo
g
sie

Alexandrië. .
Piast. p. £
972/s
97
1
,
1
,
97
8
18
97
1
18
97
8
18
B. Aires ….
d.p.gd.pes. 49l/
49
9
1
49
1
/10
4.9
9
132
49
7
/82
sh/d.p.rup.
11418
114
1
18
1/4 ‘/s
114
1
18
114’/s
I-Iongkong ..
id. p. $
212
1
18
212’14
21
2%
212
8
18
212
8
18
Lissabon….
d.p.escudo
34
1
/8
34
1
18
34
1
/s
34
5
18
34
‘Is
Madrid

.. . .
Peset. P. £
23.70
23.61 l/z
23.50
23.62k
23.50
Montevideo..
d. p. peso
53’/4
52 Vi
52
1
12
52
1
18
52e18

Calcutt’t

…..

Montreal….
$ per £
4.76
3
18
4.76
1
12
4.76V4
4.76°18
4.76
1
18
Petrograd . .
R. P. £ 10
151
1
1
152
152’12
lSS°/s
153
R.d.Janeiro ‘)
d. p. milr.
12 Il/,
12
1
/iø
12
1
18

12
9
1a
12
1
1s2
Rome

.. . …
Lires p. £
30.78 30.80
30.821
31 31
Shanghai

..
sh/d p. tael
310
7
18
311
3/1
311 I/

311 ‘/
Singapore . .
id. p. $
21011s
214/i
214°/is
214
3
/je
214°/,
Valparaiso
2)

d.p.pap.p.
10
2
°J
10 ’12
10′
8
122
10″15
10

0
182
Yokohama ..
sh/d.p. yen
211
8
18
211
9
1i
211
0
11s
211-
1
,
211″/jo

‘) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Tengevolge van het ophouden van de verkoopen vcor Chi.
neesche en Indische rekening opende de zilvermarkt deze
week niet iets betere noteeringen. Ruimer aanbod van Anie-
rikaansche zijde deed den prijs evenwel van 32
9
/io tot 32
1
1is
terugloopen, van welk verlies slechts
1
/11 d. kon worden in-
gehaald: het slot was 32
3
18.
Het Oosten was ook niet als kooper op de markt, zoodat
de Amerikaansche verkoopers slechts de muntorders tegenover
zich zagen; deze zijn echter, steeds omvangrijk genoeg om
het aangeboden materiaal te kunnen opnemen, hoewel de
koopers bij vermeerdering van aanbod weleens aarzelen en
een afwachtende houding aannemen.
Naar de firma Sam. Montagu & Co. in haar circulaire
meedeelt hebben de Mexikaansche mijnen te kampen met
gebrek aan hulpstoffen (o. a. cyanide) en is van die zijde
vermindering van productie te verwachten.

Noteering te Londen.

te New York.

21 Oct.

1916 ………32’/s

14

,,

1916 …….. 32’/a

68
7

,,

1916 ……..32ijs

68’14
30 Sept. 1916 ……..32
7
/s

23 Oct.

1915 ……..23°/8

48°/s –
24 Oct.

1914 ……..22’/2

49’18
20. Juli 1914 ……..24°/j

25
October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

685

.
NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 21 OCTOBER 1916.
(In duizenden guldens.)

.

Data
Goud

1
Zilver
Bank

opcischbare
Andere
Activa.


bjljett,i

schulden

Binnenl.Wis.{Hbk.

f
36.623.488,38

.
sels, Prom.,

B.-bk.

322.910,92
‘enz. iidisc.

Ag.sch.

11.906.912,69
21 Oct.

1916
583.658
6.410
715.965 91.762

f

98.853.311,99
14

,,

1916
584.677
6.273
715.453 90.348

Papier o.h. Buiteni. in
7

1916


.

587.354
6.189
708.521
99.070′)
30

Sept.

1916

..
587.360
6.597
700.782

108.636

Idem eigen portef..
f

8.002.055

23

1916
587.367
6.931
678.644

143.451

Af :Verkocht maar voor

16

,,

1916

. . . .
587.373
7.000
678.243

146.374

.debk.nognietafgel.

.
9

1916
583.879
7.160
675.829

146.397

8.002.055,-
2

1916
584.865
7.460
679.571

134.879


Beleeningen

1
H.-bk.

f
18.710.393,17
26 Aug.

1916

. . . .
585.813
8.231
657.109

140.467
mcl. vrsch.
B.-bk.

3.808.608,75
112
in

reic.-crt.’
19

,,

1916
587.278 8.694
659.399

133.792

Ag.sch.

37.987.699,09
op

onclerp.I.
12

,,

1916

. . . .
588.254
9.074
662.369

124.635
.
5

,,

1916

. . . .
588.114
9.788
668.017

116.044

f
60.506.701,011/
29

Juli

1916

. . . .
581.564
10.784
661.679
92.148,

OpEffecten

……
f
55.046.901,01’/
23

Oct.

1915

.. . .
393.517
2.424 551.501
20.484

OpGoederen en Spec.

5.459.800,-
24

Oct.

1914

….
160.583
3.894
464.480
21.550

,,

60.506.701,01 ‘/
25

Juli

1914

. . . .
162.114
8.228
310.437
6.198
Voorschotten a.h. Rijk …………….

.
,

13.229.987,9511
) Waarvan Rek. ert.
saldo
vaii
het Rijk
f
2.694.000.
MuntenMuntmateriaal

Disconto’s
Munt, Goud ……
f
61.450.350,-
Muntmat. Goud ..
..
.
.. 522.207.677,28’/2
Belee-
Beschik-
baar
Dek-
kings-.
Hiervan

disconto

……………………..
.

Data
Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen-
583.658.027,28112
promesscu saldo
tage
Munt, Zilver, enz. .

6.409.837,24’12
rëchtstreek.ç

21 Oct. 1916
98.853 83.000 60.507
427.622
73
Muntmat. Zilver
..


1
590.067.864,53
14

1916
93.911
78.000 59.502 428.889
73
Effecten

7

,,

1916
105.286
89.500 59.986
431.122
73
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.146.332,62’12
30Sept.1916
105.616
89.500
60.662
431.171
73
id. van V,v. h. kapit.

3.961.360,75
23

,,

1916
106.005
89.500 61.692
428.984
72
9.107.693,3712
16

,,

1916
106.348
89.500 62.736 428.547
72
Geb. en Meub. der Bank …………….

1.400.000,-
9

,,

1916
105.368
88.500
63.168
425.731
72
Diverse rekeningen

………………

56.557-722,73’12
2

1016
97.276
80.500 64.043 428.532
73

/ 837.725.336,60
26 Aug.1916
75.887
59.500
,64.757
433.626
74
19

,,

1916
70.087
53.500 65.766
436.430
75
12

1916
66.467
49.500
66.421
439.024
76
PaBsiva
5

,,

1916
64.058
46.500 67.203
440.195
76
29 Juli 1916
37.521 19.500
68.1
.
01
440.696
79
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Iteservefonds
.’ …………………..

5.155.090,9312
23 Oct. 1915
75.483
45.560 86.030 281.027
69
Bankbiljetten in omloop …………..
,,
715.964.815,-
24 Oct. 1914
183.589
69.000
133.549 67.099
34
Bankassignatiën in omloop
…………

,,

2.449.294,02
Rekening-Courant saldo’s:
25 Juli 1914
67947
.14.300
61.686
43.521
1
)
54
Van het Rijk ……
/


1)
Op de basis van
2
15
metaaldekking.
Van anderen ……

89.312.245,47
1
/2
89.312.245,47
1
1
Diverse rekeningen

………………
,,

4.843.891,17
.

.

JAVASCHE BANK.

/
837.725.336,60
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)
Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

427.622.495,381
.
Andere Op de basis
‘van ‘/,
metaaldekking ……
,,

266.077.224,48’1
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop Data

Goud
Zilver
biljctt;n
opeischb.

dan waartoe de Bank gerechtigd is
..
,,2.138:112.470,-

.
schulden
70.069


24.377 145.373 60.171 23.825
146.577
54.478
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
12′

1916 …….67.687
24.013 154.044
53.451
verschillen:

19

Aug. 1916 ……..

25.674
150.635
56.645
Meer

Minder Disconto’s

…………..4.942.011,13’/,

5′

,,

1916 …….67.664
29

Juli

1016 …….64.204

37.212 31.275
127.018
27.040
Buitenlandsche wissels.

128.783,-
21

Aug. 1915 …….

21.880 22.023
124.235
16.426
Beleeningen

…………
,
1.005.17620
22

Aug. 1914

…….

25 Juli

1914
…….
22.057
31.907 110.172
12.634
Goud

………………
1.018.681,32
Zilver

………………137.137,64
,
1
Diverse
Bechik.
Dek.
Bankbiljetten…………511;695,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

. .

1.240.009,27’/,
Data
Dis-

conto’s
~
be
W
t
iis’Ib”a”áJ

bten

Belec.
NInd.

singen
reke.
baar
metaal-
kings.
percen_
saldo
toge

19 Aug.1916

7.151

37.544

61.677

7.796

53.337

46
N.B.

Uit cle bekendmaking van den Minister van Financiën
12

1916

6.921

38.059

61.028

6.318

51.301

45
,,
blijkt, dat uitstonden op:

.


5

,,

1916

6.747

38.089

66.006

6.491

51.178

44
29 Juli1916

6.694

38.787

68711

5.896,

48.422

43
14
Oct.
1916
21
Oct.
1916

21Aug.1915

6.176

11.071

52.418

18.017

37.675

44

-Aan schatkistpromessen
/132.460.000,- /137.460.000,-
22Aug.1914

8.784

6.494

70.733

3.472

16.771

31
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,
78.000.000,-

,,
83.300.000,-
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.842
2
)

44

Aan schatkistbiljetten
.
,,
61.567.000,-
,,
61.567.000,-
1)
Sluitpost der activa.
Aan zilverbons

………
,,
15.487.731,-
,,

15.786.035,50
1)
Op de basis van
2
1

metaaldekking.

686

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data Metaal
Crculatie
Andere
opeischb.
schulden
IDisconto’s
Div. rc ke-
ningen
1)

9

Sept.

1916..!
643
1.155
745
885
727
2

,,

1916..
708 1.054
791
882

623
26

Aug. 1916..I
715
1.035
978
891
563
19

,,

1916..
700
1.049
975
890
557

4

Sept.

1915..
867
1.094
1.451 847
1.292
5

Sept.

1914..
716
1.078
851
737
448

25

Juli

1914..
645
1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 18 OCTOBER 1916.

ISSUE DEP,4RTMENT.

Notes issued.. £ 72.986.265

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……54.536.265

£ 72.986.265 1

£ 72.986.265

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ………,
3.157.252
sécurities
. .

£

42.187.840
Publicdeposits,,
55.589.446
Othersecurities,, 101.389.822
Other deposits,,
108.495.580
Notes ……..,,

36.318.405
Seven-day and
Gold and silver
other bilis.
.
,,
19.675
coin

……..1.918.886

£ 181.814.953 1

£ 181.814.953

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

11

Currency Notes.
Data

Metaal Cirçulotïe Bedrag
1
Goudd. IGOv. Sec.

18 Oct. 1916 56.455

36.668

134.934 28.500 102.633
11

,,

1916

55.696

36.854

134.527 28.500 102.978
4

,, 1916

54.631

37.064

132.991 28.500 101.266

27 Sept. 1916 53.552

36.536

131.525 28.500

99.321

20 Oct. 1915 58.886

32.573

79.315 28.500 29.621

21 Oct. 1914 60.063

34.799

30.276

8.500

13.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek-
kings-
percen-
tage
t)

18 Oct. 1916
42.188

_________

101.390
55.589
108.496 38.237 23
1
14
11

1916
42.188
102.773
55.135
109.361
37.292
22/4
4

,,

1916
42.188 109.168
52.236
117.402
36.016
21’/
27 Sept.1916
42.188
95.387

53.372
101.483
35.467
22
7
/8

20 Oct. 1915
18.896
98.618 46.128
98.381
44.762
31
21 Oct. 1914
24.074
108.788 15.764
143.058
43.714
27
1
12

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52e/8

2)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 14 OCTOBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorloj niet inwisselbaar.

Metalibestand

…………………..Mk
2.518.042.000
davon Goldbestand

…………….,,
2.501.223.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine……
340.427.000
Noten.anderer Banken

…………..

,,
10.382.000
Wechsel

……………………….
7.478.921.000
Lombardforderungen

…………….,,
10.933.000
Effekten……………………….,,
78.078.000
Sonstige Aktiva

………………..,,
628.816.000

Grundkapital…………………….,,
180.000.000
Reservefonds ……………………,,
85.471.000
Notenumlauf …………………….,
7.126.516.000
Sonstige tiiglich fiLllige Verbindlichkeiten

,,
3.289.675.000
Sonstige Passiva

………………….
383.937.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer
der uitgegeven
Darleheuskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kasten-
scheine
1

Circu-
latic

Dek-
1
kings-
t percen-
tage

‘)

14 Oct. 1916
2.518.042 2.501.223
340.427
7.126.516
40
7

,,

1916
2.511.291
2.492.933
370.072
7.230.214
40
30 Sept.1916
2.503.636
2.484.774
392.091
7.369.965
39
23

,,

1916
2.492.605 2.471.626 212.068 6.860.047
40

15 Oct. 1915
2.462.543 2.426.359
830.792
5.777.260
57
15 Oct. 1914
1.824.761 1.801.719 833.402
4.061.172
65

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie dobr metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlelzenskassenschcjne

Totaal
In kas bij
uitge-
de Reichs-
____________
geven
bonk

14 Oct.

1916
7.478.921
3.289.75
2.466.000
326.600
7

,,

1916
7.468.061
3.216.339 2.467.700
356.400
30 Sept. 1916
10.758.831
6.266.453 2.484.200
377.800
23

,,

1916
7.687.918
3.679.741 2.123.800
182.900

15 Oct.

1915
4.390.377
1.677.611 1.735.000
785.000
15 Oct.

1914
2.975.029
1.571.532 1.015.000
829.000

23 Juli

1914
750.892 943.964
.
……………..

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljêtten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed
*
Uitge-
Data
Goud

Zilver
in het bui.
Wissels
stelde
tenland
.
wissels

19 Oct. 1916
4.885.785 328.560 778.340
452.150
1.377.52
12

,,

1916
4.856.533 332.287 889.830
435.227 1.379.850
5

1916
4.840.446
335.105 829.806 512.155
1.382.977
28 Sept. 1916
4.832.751
336.840 723.220
410.958
1.386.186

21

Oct. 1915
4.692.674
363.292
1.029.787
268.326
1.930.954
22Oct.191423 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

*
Buitgcw.
B

k
Rek. Cet.
R k C t
e.r

Data
Beleening
biltt;n
:-
al

Sta t

19 Oct. 1916
1.175.617 8.600.000
16.800.016 2.541.756
79.451
12

,,

1916
1.177.319 8.600.000
17.028.894 2.345.844
48.298
5

1916
1.185.844 8.600.000
17.011.144
2.252.168
59.108
28Sept.1916
1.176.805 8.500.000
16.714.063
2.248.051
36.322

21 Oct. 1915
575.512 6.900.000
13.831.994 2.574.027
82.594
22 Oct. 1914


– –

23 Juli 1914
769.400
5.911.910
942.570
400.590

25 October 1916

ECONO11ÏSCH-STATISTISCHE B
i
EáICHTEN

687

IV.
RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
,

1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. et.
Goud
Tegoed
uh bui-
fenland
ver

Schat-
1
kistbil.
jetten

Dis-

1
conto’s
en helee.I
Circu-
latie
Rek.
Con.
rant

14 Oct.

’16
1.554
2.055
104
5.144
798
7.587
1.620
6

.,

’16
1.556
2.001
98
5.034
765
7.443 1.685
29 Sept. ’16
1.553
2.055
96
4.819
786
7.304
1.542
21

,,

1
16
‘1.554
2.055
95
4.657
811
7.224
1.596

14 Oct.

’15
1.595
37
18
2.650
1.405
4.893
1.329
14 Oct.

’14
1.617
216
44
….
1.424
2.697 925

21 Juli ’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Sociéth Génrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
ljelecn.
Belcen.
Binn.
1
Rek.
Data
nl.
van
van
wissels
1

Circu.
Crt.
buiteni. buiten!,
prooi. d.
en
1

latie.
saldi.
saldi
rordcr.
j’rovinc.
beleen.

12 Oct.

1916
351.119 75.847
480.000
43.101
828.252
111.877
5

,,

1916
333.478 73.864 480.000
43.940
813.344
110.199
28 Sept. 1916
334.019 73.332 480.000
48.176 808.911
118.918
21

,,

1916
332.084
71.989 480.000 48.032
800.424
123.928

14 Oct.

1915
158.770
26.815
440.000 43.066 491.985
177.457

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTË POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposüo’s
c
l
at
i
e

Dekkings-
‘Percen-
tage
1)

15Sept.’16
377.473
7.898 110.322
554.542
17.437
70
8

16
369.680
27.487
107.335
558.461
18.410
68
1

’16
351.771
13.605 105.670
535.615
16.106
68
25 Aug.’16
372.387
12.265
109.178
552.520
15.423
68

17Sept.’15
288.639
16.001
43.661
331.953
16.562
85

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(Gemicidelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s
Circulatie
en
Beleening en

diçcon to’s
Surplus
Reserve

21 Oct.’16
638.450
3.426.210
31.630
3.320.730
76.010
14

,,

16
638.280 3.448.810
31.340
3.344.110
72.320
7

,,

16
651.660 3.469.040
31.160
3.349.510
82.520
30Sept.’16
665.210 3.471.460
31.190
3.339.550 96.360

23 Oct. ’15
723.640 3.218.370 35.680 3.006.276
190.630
24 Oct.’14
441.890
1.920.930 145.440
2.160.490
8.460

25 Juli’14
467.880 1.958.320 41.730 2.057.570
26.170

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 21 October 1916.
De emissiehuizen zitten niet stil: nieuwe belangrijke uit-
gif ten zijn wederom aangekondigd. De Amsterdamsche Bank
geeft
f 1.000.000
6 pCt. cumulatief preferente aandeelen van
Gebr. Gerzon’s Modemagazijnen tot den koers van 100 pCt.;
de Unie Bank voor Nederland en Koloniën
f
1.000M00 aan-
deelen h 109 pCt. uit. Al deze uitgiften, tezamen met de
aanbieding van schatkistpapier met langeren looptijd,
oefenden blijkbaar eenigen invloed op de geldmarkt uit.
Terwijl de gemiddelde prolongatiekoers over het derde
kwartaal an dit jaar slechts 1,8288 bedroeg, is de noteering
thans tot 23.
2
pCt. gestegen, zelfs werd in den loop dezer
week 23% genoteerd.
Aan den uitslag der uitgifte van Schatkistbiljetten en
-promessen worden in den aanvang van dit nummer eenige
zinnen gewijd.
De belangstelling, voor Nederlandsche
Btaatz fondsen
was
nochtans gunstig; de koersen noteerden fractioneel hooger
en ook Oost-Indische obligatiën sloten vaster op berichten
uit onze koloniën, waaruit valt op te maken, dat de op-
standige beweging begint te verloopen.
Van vreemde
staatsfondsen
konden Russen, aanvankelijk
verwaarloosd en zwakker, later hier ter beurze een zeer
aanmerkelijke koerswiust behalen. Tot een zekere hoogte
was deze betere gezindheid te danken aan den goeden uit-
slag der inschrijving op de 44 pCt. Spoorwegleening, groot Rbl. 350 millioen, waarvan de opbrengst tal van lijnen, o.a.
de Moskau-Windau-Rybinsk met Rbl. 83.160.000, de Mos-
kou-Kiew-Woronesch met Rbl. 40.000.000 en cle Rjasan-Uralsk met Rbl. 10.000.000 ten goede komt. In hoofdzaak
echter kreeg de markt voor deze waarden een gepronon-
ceerd gunstige wending door de vereenvoudiging der be-
taalbaarstelling van Russische coupons. 4 pCt. Consols
1880 stegen
471to,
4 pCt. Rothschild 1893, 3 pCt. enz.
5
pCt. Uruguay’s daalden 7
3
14
pCt., 5
O/
Brazilianen
1903 4
5
18 pCt., 4 pOt. Serven liepen van 4992 pCt. tot
45 pCt. terug.

14 Oct. 18 Oct. 21 Oct.
Rijzingof

5
0/
Ned. Werk. Schuld..

102
11
/, 1021

102111, –

Is
4112
01
Ned. Werk. Schuld

102

102’/8 102’/,
+ 1110
3
1
12 ‘/o Ned. Werk. Schuld

85

85
1
I2

85 /8 + 118
3 °/o Ned. Werk. Schuld .. . . 75
51

76
1
/io 76

+ 818
2112
01
Ned. Werk. Schuld .. 64
9
/,

64
1
1

64″116 + 114
.5
0/t,
Oost Indië 1915 ……100
’14
100
8
1

100
,1
116
+ 11/,
5
0/
Bulgarije 1902 .. ….

597/s ‘ 597I8

5811
2

131
8

3
0/
Portugal 3e serie …. 42

44

43

+ 1
4
0/
Nicolaï 1867-1869 . . . . 59

58’14

59


4
0/
Rusland Geconsol. 1880 54
1
/,,
54
1
14

59

+ 471
4
0f
Rusland Zuidwest – . . . 54’1

541/

56
1
12 + 2’1
4
0/
Rusland Hope & Co… 66

65

67
8
/io + l’/io
4
0/
Rusland 3e serie 1891.. 6418

60

61

– 3
7
18
4
0/
Rusland 5e emissie 1893 60

63

63

+ 3
4
0/
Bagdad Spoorweg 1904 541a

54718

54814 + 112
5
0/
Brazilië 1903 ……..79
8
/4

77
1
12

75’18 – 4’18
3
8
1
Columbia 1896 ……43’/s

41

41’1

– 1718
5
0/
Uruguay 1896 ……..79
8
/4

72

72

– 781
4

3’12
01
Uruguay 1892 ……57’/s , 53
1
12

54/1o-2″I,,
De
locale
markt had over het algemeen een kalm doch
gunstig verloop.
Met uitzondering van Koloniale Bank, die een fractie
lager sluiten, waren
bankaandeelen
wederom .prijshoudend-
vast. Ned.-Ind. Handelsbank en Rescontre Nederlandsche
Handel-Mij. werden o.a. ca. 5 pCt. hooger gezocht.
Industrieele
soorten konden opnieuw belangrijke prijs-
verbeteringen boeken. Amsterdamsche Superfosfaatfabrie-
ken wonnen 10 pCt., Van Deventer’s Glasfabrieken konden
2SY
2
pCt. koerswinst behalen. De vrees voor gebrek aan toe-
voer van grondstoffen uit Duitschiand komt in de betrok-
ken aandeelen nog niet noemenswaard tot uiting. Slechts
aandeelen Nederlandsche Kabelfabriek sluiten 10 pCt. lager.
De berichten omtrent de suikeropbrengst in picöls per
bouw tot 1 October j.l. luiden, zeer bevredigend. De cijfers’
zijn schier zonder uitzondering gunstig in vergelijking tot vorige opgaven. Deze berichten hebben een vrij krachtige
hausse-beweging in
cultwurfondsen
te voorschijn geroepen.
Zoo stegen Vorstenlauden 73% pCt., Haucleisvereeniging
,,Amsterdam” 21Y
4
pCt., Javasche Cultuur 34 pCt., Tjeweng
Lestari 20 pCt. enz. ‘
In de
m4jnbouwafdeeling
gingen Bolang Mongondou’s
van 150
3
/8
naar 199 pCt., wijl de jongste productie-opgaaf
zeer medeviel. Terwijl de opbrengst over de vier weken ge-
eindigd in Juli, Augustus en September zich tusschen

f
50.000 en
f
57.000 bewoog, is deze over de vier weken,

688

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

geëindigd half October tot
f
81.700 gestegen. Blijkbaar werden in sympathie met deze rijzing oök aandeelen Oost-
Borneo, Redjang Lebong en Singkep Tin Vrij aanmerkelijk
hooger gezocht.
De belangstelling voor
petroleum fondsen
was gering.
Koninklijke sluiten
12/8
hooger, Vermoedelijk op gunstige berichten nopens de exploitatievooruitzichten
01)
Trinidad,
waar de Koninklijke indirecte belangen heeft. .De koersbe.
wegingen in andere olie-waarden waren weinig belangrijk.
Slechts verdient Vermelding een daling van 15 pCt. in aan-
deelen North Caucasian, welke prjsteruggang verband
schijnt te houden met de vorming van een zuiver Russische
maatschappij, waarvan de Engelsche onderneming van den-
zelfden naam slechts de ,,holding-company” zal worden.
In
scheepvaart fondsen
was de handel nogal geanimeerd,
hoewel de omzetten niet meer zoo groot zijn en de stem-
ming niet meer zoo onwankelbaar vast is. Desniettegen-
staande werden weer enkele belangrijke koerswinsten be-
haald, o.a. door Holland-Gulf, die 10 pCt., door Holland-
Amerika-Lijn; die 434 pCt- en door Kou. Roll. Lloyd, die
734 pCt. stegen. Bothnia’s ivonnen
1334
pCt.
Tabalcs fondsen
en thee-aandeëlen
verkeerden, zonder di-
recte aanleiding, eveneens in villige houding. Inzonderheid
ouderscheidden zich Ansterdam Deli’s, Dcli Batavia’s,
Senemba.h’s en Banjoewangi Thee dooi- koersverheffingen
boven de 10 pOt.

14 Oct.
18 Oct. 21 Oct.
Rijzing of

daling.

Kolôniale Bank……….
165
15
164214

114

Ned. Lid. Handelsbank
223
228
1
12
228
+
5
Ned. Handel Mij., rescontre
186
1
18
194116
192
+
5713

A’damsche Superfosf.fabr.
185
1
1
1921
4

189
+
3814

Van Deventer’s Glasfabr.
134
139
144
+
10
Insulinde Oliefabrieken
.
232
25692
260112
+
28 Vi
Ned. Kabelfabriek

……
245
235 235

10
Kon. Papierfabr. v. Gelder
148
158
15618
+ 818
Wester

Suikerraffinaderij
212 210
1
14
210

2
Banda Crediet- en Handels-
vereeniging

……….
71 °/io
78
7212
+

‘/ic
Vorstenlanden

……….
225’/4
232’/4
233
+
7
2
14
Handelsvereen. A’dam
374
3871
395
1
14
+
21’1

Javasche Cultuur Mij …..
355
370 389
+
34
Panggoonredjo

……….
283
1
/2
297
1
12
295
+
11)12
Tjeweng Lestari

……..
317
336
337 V
+
20’12
Bolang Mongondou ……
150
2
/8
150218

199
+
4818
Guyana Goud …………
l7
8
/s
14’18 14’14

3Vs
Oost Borneo pref………
81
87’1 8592
+
4V2
Redjang Lebong

…….
150%
154 162
+
11214
Singkep

Tin

………….
218
23312
225
-1-

7
Geconsolideerde ……….
174/4
174e18
171

3’1
Koninklijke

…………
505 517
51718
+
121
Perlak ……………….
59 65
61
+
2
Sumatra Palembang ……
235’/i
240V2
240
+
492
North Caucasian

……..
255 240 240

15
Amsterdam Rubber …….
202’/4
206
1
12
207 2/4
+
512
Dcli Batavia Rubber

..
152
1
1
155
155
+
2/8
Oost Java Rubber……..
249
258 258
+
9
Serbadjadi

…………..
302’12
320
312
+
9
1
12
Holland-Amerika-Lijn
. .
439 ‘/a
439’1
444
+
4
‘I
Holland Gulf …………
220 230
230
+
10
Kon. Hollandsehe Lloyd.
204
213’12
211114
+
7114
Kon. Ned. Stoomboot..
2581
261


260
2
18
+
118
Müller
&
Co. Scheepv. Mij

240
24721
4

241’12
+
liji
Vrachtv. Mij. ,,Bothnia”
416
434
429’12
+
13
1
12
Amsterdam Dli cert. ….
242
24914
243
+
1
Dcli

Batavia ………….
421 437
1
12
431
+
10
Dcli

Mij …………….
.
510
528V2
517
+
7
Senembah

…………..
525’/4
541
539
+
13I4
Senembah cert……
……
526 548
535
+
9
Banjoewangi Thee- ……
91
95 103
1
14
.+ 1214
West Java Thee

………
30
33
1
12
35
+
5

De
Amerikaansche
af cleeling had te onzent een zeer af-wisselend verloop. Aanvankelijk was de kooplust overheer-
schend. Op vrij groote schaal werden o.a. Marine’s, Ame-
rican Cans, Hide &. Leathers en Dominions gezocht. Hoe-
wel een groot deel van de koerswinst behouden bleef, was
toch de slotstemming voor deze soorten minder vast. Daaj–
entegen bestond ook eind-week goede vraag voor Anacon-
da’s, die per saldo 6 pOt., voor Studebakers, die 5 pOt. ste-
gen en voor Steel Corporations, die lO8
5
fjo_1l23%_117
15
1
ji

golden.
Willig waren hier op een gegeven oogenblik ook spoor-w’egfondsen, zoowel op verdere zeer gunstige oiitvangst-
cijfers als wegens de dividendverhoogiug der Illinois Cen-
t.ral, diede verwachting deed ontstaan, dat ook andere on-
dernemingen dit voorbeeld zouden volgen. Ofschoon het slot

iets zwakker was, behaalden Union Pacif ie een slotverbete-
ring van
434
pCt., Baltimore
&
Ohio’s 434 pCt. enz.


14 Oct.

18 Oct.
21 Oct.
Rijzing of
daling.
Arnerican Beet Sugar….
96 Vi
98 /2
98 Vi
+
2
American Can ………
60
64 62
.+ 2
Anierican Car
&
Foundry
6921
4

7081
4

72
1
12
-f 214
America.n Hide
&
Leather.

68
1
18
74/io
73513
+
5 ‘/
American Smelting
&
Ref.

106
15/

110
108
7
/8*
+
37/g

Anaconda Copper ………
188
193’12
194
+
6
Ceutral Leather ………
80’/4
83’14
84
+
3214

Dominion Steel

……..
64
1
18
6914
6713 +
3
Republic Iron
&
Steel

.
69
11
/1
71
8
18
71
8
/8
+
l”/16
Studebaker Corp………
130
133
135
+
5
United Cigar …………
48’/2
49 l5/
49
1
12
+
1
Steel

Corp …………..
108/,i
112/4
117
15
110
+
9
5
18
Atchison Topeka ……..
107 ‘/
1088/
o

107 ‘/2
+

’14
Baltimore & Ohio ……..
85’/i
9018
90
+
4V2
Chesapeake & Ohio …….
65’/2
65/a
6718
±
2/
Chic. Rock Island ……..
23
25
25
+
2
DenveL

…………….
17
2/
18’/j6
18 V2
+

/ii
Ene

………………
37 8/4
39
1
18
39/io
+

112/16
Missouri Kansas & Texas.
6
11
/,,,
7
2
18
7 12116
+
1’14
I’1issouri

Pacific

——–
4
8
/3
7
81
+ 318
Southern Pacific ……..
lol
6
/8
103 l5/,

102
1
1,6
+

/ia
Southern Railway

……
271
29
1
116
28!/
+

‘Vie
Union Pacific

……….
149 150
71
8
*
150114
+
4114

Intern. Mere. Mar. Common
41 7/
47
1
116
46 112
+
5
,
116
Intern. Marc. Mar. preI.

10818
117118

118V2
+
918
*
ex div.

Ondanks de uitgifte van de Fi-ansche leening te L o n-
d en, die ongeveer gelijktijdig met de uitgifte der nieuwe
6 pCt. excequer bonds werd aangebodeni is aan deze laatste
obligatiën een gunstig onthaal ten deel gea11en. Reeds in
de eerste week der uitgifte werden £ 20.621.000 geplaatst,
in de tweede week £ 16.006.000. De concurrentie, die deze
waarden de oudere obligatiesoorten aandoen, drukt o.a. bij
voortduring den koers van 234 pCt. Consols, die van 573%
tot
5634
pOt. tei-ugliepeu, d.i. de laagste koers, ooit voor

gekomen, sedei

t Consols op een 234 pCt. basis werden ge-
bracht.

Ook te P a r ii s was het Staatsfonds voortdurend gedrukt,
daar nog steeds gelden vrijgemaakt worden

ter inschrij-
ving op de nieuwe leening. 3 pCt. Fransche Rente noteer-
den 61,60-61,50-61,40-61,30.

De hoofdaandacht van de D u i t s c h e effectenmarkten
werd in beslag genomen 400r de hernieuwing van het ko-
lensyndicaat voor den duur van vijf jaar met toetreding van
alle tot dusver onafhankelijke ondernemingen. Hierdoor is
een kwestie opgelost, die reeds jaren hangende was en die vooral in dezen tijd van bijzonder gewicht was geworden.
De geheele markt stond dan ook onder den gunstigen in-
vloed van deze,beslissing. –

De industriëele bedrijvigheid in de Un i e is nog steeds
zeer groot. Fabrieken in Chicago verkochten in de afgeloo-
pen week 60.000 ton stalen rails. Door de groote vraag
toonen de prijzen neiging tot verder stijgen. Bessemer- en
ruw-ijzer zijn bereids met $ 1 verhoogd. –

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

23 October 1916.

T a r w e. De Engelsche commissie tot aankoop van
tarve is inderdaad in een moeilijk tijdperk begonnen, want
de prijzen van het artikel zijn in de afgeloopen week op
onrustbarende wijze gestegen. Terwijl in vroegere perioden
van den oorlog herhaaldelijk groote stijgingen hebben plaats
gevonden, werden deze toch meestal door reacties gevolgd.
Opmerkelijk is het, dat de prijs van tarwe in deafgeloopen
week dagelijks hooger is gegaan. De stijging draagt dan
ook- het karakter van geheel het gevolg van een tekort en
niet veroorzaakt door speculaties.. De aanvoeren van tarwe
in de verschillende markten in Noord-Amerika zijn aan- het verminderen en steken ongunstig af bij de groote aanvoeren
in dezelfde periode van het vorige jaar. De export, die tot
nu toe zeer groot geweest is, zal spoedig moeten vermin-
deren, wil het land niet te veel ontbloot worden van tarwe
en als men in aanmerking neemt, dat sedert 1 Augustus van de totale vrschepingen naar Europa nog ca. 75 pOt.
uit de Vereenigde Staten en Canada plaats vonden, kan

25 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

689

men begrijpen welke verandering dit voor Europa met zich
brengt. Argentinië heeft nog een tamelijk groot overschot
van den ouden oogst, maar de berichten omtrent den nieu-
ven oogst zijn verre van gunstig, ofschoon een betrouw-
bare schatting nog moeilijk gegeven kan worden. Het groote
overschot vinden wij in Australië en als wij alle tarwe in
(Ie wereld te zamen nemen, dan is er zeer zeker nog geen
tekort tot den volgenden oogst. Het feit evenwel, dat zoo’n
belangrijk gedeelte van deze tarwe uit Australië verscheept
moet worden, maakt den toestand uiterst moeilijk. De vraag is, of voldoende scheepsruimte gevonden zal worden om dit
groote vervoer over zoo langen afstand naar behooren te
kunnen uitvoeren.
Nu bijna alle landen door hunne Regeeringen inkoopen, –
heef t de graanhandel een geheel ander karakter aangeno-
men. Feitelijk bestaat hij alleen nog maar in de export-
landen, doch waar zoo’n belangrijk gedeelte uit de Britsche
bezittingen zal moeten komen, is het te verwachten, dat ook
daar de Engelsche Regeering maatregelen zal nemen, ten
einde tot een matigen prijs, de noodige hoeveelheden te kun-nen bemachtigen.
Latere oogstschattingen van Canada geven een nog klei-nere opbrengst, dan die van een maand geleden. De laatste
brichten betreffende den Engelschen tarweoogst zijn te-
leurstellend en de opbrengst wordt nu op slechts 86 pCt.
van die van het vorige jaar geschat, terwijl de kwaliteit in
vele streken minder is dan het vorige jaar.
De verschepingen waren in de afgeloopen week matig, doch de aanvoeren in Europa zeer ruim. In Engeland zijn
er slechts enkele ladingen op de vrije markt geoffreercl;
waarvoor hooge prijzen gevraagd worden. Overigens vond
bijna geen handel plaats. De prijs in Chicago, die op 16
October per December op $ 1,573% stond, sloot op 23 October
op $ 1,74
5
/8,
een verhooging van ruim 10 pCt.
Maï s. Ook in dit artikel heeft een scherpe stijging
plaats gevonden, vooral in Noord-Amerika, die wel voor-
namelijk het gevolg zal zijn van de scherpe stijging van
tarwe- Bovendien waren de, berichten van Zuid-Amerika
niet gunstig en werd door sommige Europeesche landen op
groote schaal gekocht. Ook in Engeland is meer vraag ge-
komen en talrijke ladingen werden verkocht tot stijgende
prijzen, waarbij voor latere verschepingen een premie be-

taald werd.

G e r s t. Ook dit artikel deelde in de vaste stemming
met goede vraag. De gerstoogst in Europa wordt belang-
rijk hooger geschat dan het vorige jaar, doch de aanvoeren
aan de binnenlandsche markten vonden nog slechts lang-
zaam plaats. In Canada is ook de gerstoogst belangrijk
kleiner dan het vorige jaar en ook in dit artikel zal men
waarschijnlijk gedurende het geheele jaar met schaarschte
te kampen hebben.
H a v e r. De handel in dit artikel was zeer beperkt, of-
schoon in Engeland betere vraag viel waar te nemen. De
prijzen hebben zich, evenals voor anderevoergranen in op-
waartsche richting bewogen. De verschepingen waren wat
grooter dan de vorige week en het grootste gedeelte was
wederom voor Frankrijk bestemd.

L ij n z a a d. De berichten betreffende den nieuwen lijn-
zaadoogst in Argentinië blijven zeer onrustbarend, want ter-
wijl er eenige regen gevallen is, schijnt deze grootendeels
te laat gekomen te zijn en bovendien niet voldoende, om
nog veel van de schade, door de droogte geleden, goed. te maken. Men verwacht dan ook algemeen een zeer klcinen
oogst en men spreekt over en. 250.000 tous, hetgeen minder
zou zijn dan de helft van den kleinsten oogst in de laatste
10 jaren. Het overschot van den vorigen oogst wordt op
ongeveer 300.000 tons geschat, zoodat er totaal ca. 500.000 tons voor export beschikbaar zouden zij», waarvan evenwel
afgaat, hetgeen van nu tot aan het eind van het jaar ver-
scheept wordt. Daar Noord-Amerika zelf veel te kort heeft,
zal er voor dezen kleinen oogst een scherpe concurrentie
zijn en het is dan ook geen wonder, dat de prijzen sprongs-
gewijze epgaan. Engeland .kan zich grootendeels voorzien
van Britsch-Indië, doch zal toch ongetwijfeld een zekere
hoeveelheid van Argentinië moeten koopen en daarvoor
scherp mede concurr-eeren. –

Markten in Nederland.

T a r w e. Er vond in de afgeloopen week geen verande-
ring plaats, noch in de prijzen van tarwe, noch in die de,
producten. Ongetwijfeld wordt de toestand voor onze .Llegee-
ring veel moeilijker, nu de prijzen in Amerika
zdo
scherp
stijgen. Waarschijnlijk zal een groote hoeveelheid tarwe uit
Zuid-Amerika betrokken moeten worden. Terwijl de Septemberdistributie van v o e r g r a n e n nog niet afgeloopen is en de termijn voor ontvangst tot 31 Octo-

ber verlengd is, begint ook reeds die voor October. Daar een
gedeelte der aanvragen niet direct tot de importeurs komt,
maar door tusschenkomst van grossiers; zoodat de af te
leveren hoeveelheden vat grooter zijn dan in September,
zal ongetwijfeld deze distributie vlotter verloopen. Waar-
schijnlijk zal dit principe nog verder doorgevoerd worden,
opdat de aflevering van de importcentra meer op normale
wijze kan geschieden en dus de prijs van de artikelen in
het binnenland niet abnormaal verhoogd wordt door al te
groote kosten van vervoer en expeditie.

Noteeririgen.

Chicago

1

Buenos Aires)

Dota

Tarîc’e

Mais

Haver

Tarwe — Mais

Liinv.
Dec.

Dec.
1
Dec.

Nov.
1
Nov.

Nov.

23 Oct. 1016

174
8
18

8814
52
7
/8
12,60

6,50
18,90
16

1916

15784

762/8
473s

11,95

6,30
17,15
23 Oct. 1915

97314

57
1
18
37
5
/8
10,458)

4,90
4
)
12,60e)
23 Oct. 1914

1161,

69’12
50112

4,35
9,00)
20

Juli1914

82
1
)

56e/8′)
36’I2′)
9,402)

5,388)
13,702)

1)
per Dec.
2)
per Sept.
2)
per Jan.
4) per Oct.
*)
De

noteeringen

van
Buenos
Ah-es

zijn van
19

en
12 Qctober.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorte’,.
1
23Oct.
1160,1.
1

Soc,rten.
123 Oct.
116 Oct.

Tarve …….426′) 426
1
) Haver38 lb.white
Rogge No. 2

clipped …….17,—’) 17,—’) Western .. non,. nom.- Lijnkoeken. Nd.
MaïsLaPlata 285
1
) 285
1
)

Amer. van La
Gerst 46 ib.

Plata-zaad .. 180
1
) 180
1
)
feeding.. .. 360
1
) 360
1
) LijnzaadLaPlata 600.-600.–

1
) Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

1

Rotterdam

1

Amsterda,d-

Artikelen

15-21 Oct. . Sedert

1521 Oct. Sedert
1916

1
1
Ja,,. ’15 1

1915

1
1
Jan. ’16

25.651 1.343.920 2.360
21.153
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
10.926
760.33118.763

525

Tarwe

……………


10.032

500
Rogge

………………

Mais

…………….
419.995
. –
153.883
Boekweit

…………….

(waarvan voor de Bel-
11.
.068


gium Relief
Comm.).
4.780 79.609
– –
Gerst ……………..
2.014 92.023

18.726
970
44.430

7.840

88.607

50.012
3.700 128.810

5.735

Haver

……………..
Lijazaad

……………


22.630.
– –
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Cmm.)

1.260

METALEN.

TJZER EN
STAAL.

E n g e 1 a n d. Er blijft een onverminderde bedrijvig-
heid heerschon. De groote vraag naar materiaal van de
zijde der scheepsverven blijft gehandhaafd. ])e productie
voor militaire doeleinden schijnt voortdurend toe te nemen.
J)e stappen, gedaan teneinde het productie-vermogen te vergrooteu en verbetering te brengen in het werklieden-
vraagstuk, door meer arbeiders hiervoor beschikbaar te
stellen, zijn wel gerechtvaardigd gebleken door de verkre-
gen resultaten.
D u i t s c h 1 a n d. De vraag naar Luxemburgsch giet-
ijzer is in die mate gestegen, dat het Syndicaat thans be-
sloten heeft, dit materiaal slechts maand na maand te ver-
koopen, op dezelfde manier als bij haematiet ijzer. De prijs
voor de eerstgenoemde soort bedraagt Mk. 76,50 franco
Luxemburg, een noteering, welke waarschijnlijk tot het
eind van het jaar zal gehandhaafd blijven. –
A m e r i k a. Uit New York wordt bericht, dat in weer-
wil van den grooten kooplust, die op alle gebied merkbaar
is, niets duidt op een schaarschte aan staal en ijzer, die te eeniger tijd in de toekomst zou te verwachten zijn. Even
min kan er sprake van zijn, dat de markt teekenen van op-gewondenheid vertoont, zdoals het geval was aan het eind
van het vorige en in het begin van dit jaar.

690

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

Loco-Noteeriugen te Londen:

1
IJzer
1
Kop

1
Data

1
dcv.

Standard
er

Tin

Lood

Zink
1
No.3

20 Oct. 1916..

nom.

124.-/- 179.10/- 30.10/- 54.-/-
13

,,

1916..

nom.

122.15/- 180.15/- 30.10/- 56.-!-
22 Oct. 1915..

6612

73.-!-153.-!-

25.5/-

71.-/-
23 Oct. 1914..

4915

50.101- 133.-/-

– –

24.151-
20 Juli 1914..

5114

61.-!-

145.15/- 19.-!-

21.101-

STEENKOLEN.

Er valt nog steeds geen verbetering waar te nemen in den stand van zaken. De voorraden aan de mijnen zijn vpor alle
soorten overmatig, tengevolge van het gebrek aan wagons
en het onvoldoende aantal booten. Overal elders is de vraag
zeer levendig en zijn prompte aanvoeren onvoldoende.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 20 October 1916.
Petroleum. De afgeloopen veertien dagen hebben de prijzen
voor geraffineerde petroleum geen verandering ondergaan.
2e destillaat ……..1 s. 1 d.
Standard White …. 1 s. 1
1
12 d.
Water White ……1 s. 2
1
12
cl.

Paraffine. Noteeringen hebben geen verandering ondergaan.
Smeitpunt

140
0
……
53/g
d. tot 6 d.
,,.

130-132
0
……5

d.

125-128
0
……4/2 d.

per b.

118-120
0
……4

d.

Terpentijn. Tengevolge van het optreden van duikbooten
in de nabijheid der Amerikaansche kust heeft de vorige
-veek een stijging der prijzen plaats gevonden. Na dien zijn
de prijzen wat teruggeloopen.

13 October

20 October

Amer. loco ……….44 s.
4112
d.

44 s. 3 d.
November/December .. 44 s. 6 d.

44 s. 1
1
12 d.

Januari/April……..44 s. 10
1
1 d.

44 s. 6 d.

Stookolie en vethoudende oliën. Toestand onveranderd. Geen
öfficieele noteeringen.
In de prijzen voor smeeroliën is geen verandering getreden.
Er bestaat echter een neiging tot stijgen. De minima-
prijzen zijn:
American pale …………..£ 21
American red …………..£ 21
American dark. cylinder ……£ 15
American filtered cylinder…. £ 17

De prijzen voor benzine zijn:
No. 1 …………2s. lOd.
No. 2 …………2s. 9 d. ‘ per gallon.

No.3 …………2s.

8d.)
Alle merken zijn in Schotland en Ierland 1 d. per gallon
duurder.
Voor de consumptie.belasting dient bij bovenstaande prijzen
nog 6 d. per gallon te worden opgeteld.

Liverpool, 19 October 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
gaat tegen 11 d. tot 1 s. per gallon. Geen aanvoer van
Russische olie.
De noteering voor benzine bedraagt 2 s. 10 d. per gallon
(kleinhandel). Leveringen volgen echter moeilijk.

Bakou, 19 October 1916.
De markt blijft vast. Noteeringen voor ruwe olie zijn
45 kopeken per poed.

New York,

12 October

19 October
Geraffineerd in kisten 11,00

10,75 c. per gallon
Standard ‘White in vaten 8,60

8,35 c.
Credit Balanees ……2,30

2,50 c.
Pennsylvanian Crude $ 2,30

$ 2,40 per vat.

Philadelphia, 19 October 1916.
Standard White is van 8,60 gedaald op 8,35 c. per gallon.

Bucarest, 19 October 1916.
Er gaat veel op de markt om. Ruwe Bustenari staat
76 francs per ton genoteerd.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 11 October 1916.
Amerikaansche katoen is in de af geloopen week weer
sterk gestegen, hoofdzakelijk door aankoopen van spinners.

Maandag werd de markt ongunstig beïnvloed door de acti-
viteit van en Duitschen onderzeeër bij de Amerikaansche
kust, waardoor men politieke complicaties vreesde. De
Amerikaansche effectenmarkt onderging toen een gevoelige
daling, waardoor ook de katoenmarkt zeer flauw sloot en
Liverpool circa 20 punten daalde. Deze daling was echter
van korten duur en sedert is de markt weer 40 punten ge.
stegen, waardoor alle noteeringen boven 10 pence gekomen
zijn, terwijl men nog hoogere prijzen verwacht. Oogstschat-
tingen worden algemeen gereduceerd, nu het blijkt, dat cle
top erop vel niet zal meevallen en ten slotte waarschijnlijk
alleen een verminderde consumptie nog eenigen invloed op prijzen zal kunnen hebben. Uitvoeren van garens zijn
kleiner dan verleden jaar, doch uitvoeren van manufacturen
zijn belangrijk grooter. Egyptische katoen wordt onbereik-
baar duur; de prijzen zijn weer 2 pence gestegen en de
handel staat vrijwel stil.
Garens van Amerikaansche katoen blijven goed gevraagd,
maar de groote fluctuaties bemoeilijken de zaken, zoodat
de omzet ook gering is geweest. In het begin van de week
zijn voor binnenlandsch gebruik enkele flinke orders in
ringboomen ‘en warpcops geplaatst en spinners, die voor
eenigen tijd nog voorraad hadden, zijn thans voor de eerste
maanden uitverkocht. De vraag naar inslaggarens, hoewel verbeterd, is toch minder levendig. Egyptische garens zijn
in enorme hoeveelheden verkocht, zoodat de meeste spin.
ners niet meer offreeren en ook geen nieuwe orders meer
aannemen, omdat zij zich in katoen . niet kunnen dekken.
Voor verschillende nummers bestaat ook nog vraag zonder
dat er verkoopers zijn. De exporthandel blijft kalm. De
Flcllandsche weverjen schijnen nog goed voorzien te zijn met goedkoopere garens en voelen weinig lust thans bij te
koopen, terwijl er ook voor de overige neutrale markten
weinig vraag schijnt te zijn. Hoewel exportzaken dus rustig
zijn, kunnen voorraden van Egyptische garens toch ge.
makkelijk geplaatst worden.
De vraag voor manufacturen blijft goed en de meeste
weverjen zijn voor geruimen tijd uitverkocht. Door de plot-
selinge sterke prijsverhooging zijn koopers eenigszins af-
geschrikt en men kan ook niet verwachten dat deze alle
verhoogingen vlot volgen. De vraag van Indië is eenigszins
verminderd, China blijft rustig en de kleinere markten
wachten voorloopig nog eens af. Fabrikanten ondervinden
groote moeilijkheden in het bedrijf, omdat steeds meer men-
schen worden opgerpepen en de productie dus steels verder
vermindert. Hierdoor worden de kostprjzen geregeld duur-
der. en zelfs bij onveranderde katoenprijzen zullen waar-
schijnljk de doekprjzen langzamerhand nog verder stijgen.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

I200ct’16I130ct. ’16 60ct.’16 120
Oct.’15
200.t.’14

New York …. 18,40e 17,60e 17,00e 12,65e 11,—e
Liverpool …. 10,57d 10,lld

9,93d

7,28d
1
5,05d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallcn balen.)

1 Auq. ’16 tot
20Oct.’16

Ovoreonkomstiqe perioden

1915.’16

1

1914’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
1524 1118
715

11

Atlant. Havens
758
783
349
Uitvoer naar Gr. Brittannië
672 467
193
‘t Vasteland.
578 590
135
Japan etc…
93
58
59

Voorraden in duizendtallen
20Oct.
1
16
20 Oct. ’15
20 Oct.
’14

1175
1217
601
Binnenland …………..
1005
872
623
Amerik. havens ………..

300
66
New York

……………89
270

.

201
85
New Orleans ………….
Liverpool

……………
558 943
760

WOL.

De veilingen te L o n d e n zullen den 24s1en dezer worden
hervat. In deze nieuwe reeks verkoopingen zullen ongeveer
110.000 balen worden aangeboden, grootendeels crossbrecls.
In afwachtingen van den uitslag dezer veilingen is het
te B r a d f o r d zeer stil op de markt; de prijzen hebben dan
ook geenerlei verandering ondergaan.

4

25 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

691

Noteeingen te Bradford:

Colonial corded
Dato
64
a
56
1

50
1

46

1

40

54 39
1
1

27
1
Il
25’12
19

October

1916 …….
12

,,

1916 ……
1

54
39
1

33
1

27
1
121
25
1
12

19

October,

1915 …….
37 31
1

27
1
121
24
22
1
12

SUIKER.

De verschillende regeeringsmaatregelen ten opzichte van
de distri,butie van suiker in ons land en de daarmede ge-
paard gaande bepalingen van de Amsterdamsche Liquidatie
Kas, veroorzaakten éeue onzekere en gedrukte stemming
aan onze b i ets u i k e r ma r k t, tengevolge waarvan prij-
zen gestadig achteruitliepen. Terwijl Oct./Dec.-levering
eerverleden week op ongeveer
f
25 sloot, opende de markt
de afgeloôpen week op
f
24. De noteering liep terug tot

f
22/i,, herstelde zich weer eenigszins, doch de markt sloot
flauw met afdoeningen van Oct.-levering tot
f
223% en Dec.-
levering tot
f
232116
In de bietsuikerlanden is het oogsten nu in vollen gang.
Volgens F. 0. Licht zijn de aldceropbrengsten in 0 o s te n-r ij k-H o n g a r ij e veelal 10-12 pCt. kleiner dan verleden
jaar, doch hebben verscheidene fabrieken voorloopig onge-
veer
Y
2
pCt. hooger rendement verkregen. Uit F r a n kr ii k
werd eene raming van 215.000 tons ontvangen tegen 146.000
tous verleden jaar.
Op J a v a verkeerde de markt in zeer opgewekte en
vaste stemming. In de eerste plaats gaf daartoe aanleiding
het vermoeden, dat de Engelsche Regeering weer in de
markt is voor suikers uit den oogst 1916, in verband waar-
mede Chineesche speculanten den prijs voor witte suiker
opjoegen tot ongeveer
f
156. Ook voor oogst 1917 bestond
groote belangstelling en vonden afdoeningen plaats van
Superieur tot
f
13-134, terwijl voor de eerste leveringen
van fabrieken, die als regel in April met malen beginnen,
zelfs
f
133% en
f
14 betaald werd. Suiker No. 16 en hooger

werd tot
f
12 verkocht. De Sept.-afscheep bedroeg 268.000
tons tegen 216.000 tons verleden jaar.
De A m e r ikaansche markt is verder opgeloopen en
er bestaat thans vraag voor Spot Centrifugals tot 6,27 c.
met verkoopers tot 6,39 c. Intusscheu publiceeren Willett
& Gray eene raming van den a.s. Cuba-oogst van 3.400.000
t6ns, waardoor verwijderde termijnen wat flauwer gestemd
zijn.

NOTEERINGEN

Data
Arnsterdom
per
Londen
New York
96%
Tates
1
White
A,neric.
Granu-
Oct ./D cc.
Cubes
Ja8’a

1
lated
Centrsjng. No. 1
fob.

20 Oct.

1916.. ..
f
231
47/1
1
/2
21/6
2913
6,27 t6,39

13

,,

1916….
,,

24/i6
47/12/
8

2116
27/7
12
6,14

20 Oct.

1915….
,,

18
8
/io
501-
1913 1916
4,27

20Oct.

1914….
14,-
3316


5,02

21 Juli 1914….
,,

11
18
!,2
181-


3,26

RUBBER.

De rubbermarkt had in de afgeloopen week een kalm
verloop en over het algemeen vonden slechts transacties in
loco partijen plaats. Voor verdere termijnen worden zaken
bemoeilijkt, aangezien er voor deze posities zeer weinig
verkoopers zijn.
Er zijn wel aanwijzigingen, dat Amerika wat meer belang-
stelling gaat toonen, doch deze is tot nog toe gering gebleven.
De markt sluit op de volgende noteeringen:

Prima Hevea Crepe Oct./Nov. 215 vorige week locoOct. 215
‘Iz

Dec-Juni
215
1
14

Nov./Dec >2/6
Jan./Juni 3

Smoked Sheets 11
4

l/ d. minder, vorige week
1
14 d. minder.
Hard cure fine Para loco 313, vorige week 312

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Ook deze week kwam er geene verandering in de niarkt. Voor het weinige, dat in eerste hand werd aangeboden, be-
stond goede belangstelling tot de bestaande prijzen.

Noteeringen en voorraden.

Rio

1

Santos
Dato

1

1

1 Wisselkoers
Voorraad
1
Prijs
1
Voorraad 1 Prijs

INo.7I

INo.41

21 Oct. 1916 473.000 6325 2.646.000 6300

12/1,
14 ,,

1916

468.000

6600 2.482.000 6300

12
9
/21

21 Oct. 1915 477.000 5375 2.100.000 6000

12
1
1,2

24 Juli 1914
1
353.000 4900

889.000 5700

16

Ontvangsten.

Rio

San tos
Data
Afgeloopen
Sedert
Afgeloo/en
1

5 cdort

week
1

1 Juli
1
week
1 Juli

21

Oct. 1916

..
83.000
978.000

1

323.000
4.861.000

1
21 Oct. 1915

..
116.000
1.290.000 354.000
5.395.000

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Ma.rgarine. Wegens gebrek aan voorraden ging
er in loco niets om, terwijl de vraagprijzen voor op
,,aflading” door fabrikanten als te hoog worden beschouwd.
De noteeringen voor ,,op prompte aflading” zijn:
voor ,,Choicest” ……..
f
102
1
103,-
2e qualiteiten ……
3e soorten. .

94/96,-
mindere soorten……95/87,-
Heden werden er biedingen naar Amerika geseind van:
f
98,- voor groote partijen ,,Choicest”

96,–

,,

,,

,,

1
,2e qualiteit”.
P r es si ing e. Voor loco werd f110,- betaald.
P rem ier – J u s. Noord-Amerikaansche. Voor le soort
wordt op prompte aflading f100,- gevra.gd.
Zuid-Amerikaansche. Geseinde biedingen van:
f
85,- voor ,,Fac. A” )
83,- ,, ,,Fac. B” ‘ op November/Decemberaflading,
80,- ,, ,,Fac. X” )
werden door Amerika geweigerd, zonder tegenofferten.
Voor andere le soorten werd eveneens
f
85,- geseind;
hierop is evenwel tot op heden nog geen antwoord ontvangen.
N e u t rai 1 ard: Verkocht 351 Trcs. „Harrison”, loco, min
of meer oude qualiteit, tot
f
95,-.
Voorverschlocogoed wordtf 1031102,- gevraagd; biedingen
van
f
100,- worden hiervoor naar Amerika opgeseind.
Imitatie-Neutrallard. Voor loco (versch) goed
wordt
f
89/98,- geboden.
Katoenzaaclolie. Noteering voor ,,op aflading”
f
76212
,,cost freight” Rotterdam en voor loco Boteroiie
f
76178,-,
tot weiken prijs echter geen koopers te vinden zijn.

COPRA.

De markt was deze week onveranderd vast gestemd en liet
aanbod van suudried copra was beperkt. Java f. m. s. werd
tot
f
41,- gedaan. Molukken telquei
f
381 gedaan.
Ceylon. cif. Londen £ 35.-.- en cif. Marseille £ 39.2.6.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

21 October 1916 ……
f
41 )
14

,,

1916 ……..41

N. 0. T.-condities.
21 October 1915 ……,, 321/,)
21 October 1914 ……,,38
20-25 Juli 1914 ……
28’14

VERKEERS WEZEN.

-.

BEVRACHTINGEN.

21 Oct. 1916. Aanbod van ruimte bleef in de afgeloopen
week schaarsch, hetgeen tengevolge had, dat de vrachten
een weinig vaster waren.

GRAAN.

Ati. Kust

San Lorenzo
I
Petro. Odesso
1
Ver. Staten
grod Rotter-
Dato

Londen/1 dam Rotter- Bri.stol Rotter- 1 Enge.
R’dam

dom Kanaal dan,
1
land

16121 Oct. 1916 —

1116

124/-
9114 ,, 1916 –

-. 12119
18123 Oct. 1915

1214
1
/
2
121-
f
45,- 7016
19124 Oct. 1914

31-

31-

2313

2313
Juli 1914 lid.

713

1/]1’/4
11111/4

121-

121-

692

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

25 October 1916

HOUT.
DIVERSEN.

1/lodivo-

Chili
Cronstadt
Golf van Mexico
1 Bombay
1 Burma!,

Dato
Data
J

West
1
Europa

1

West
1
Europa
stock West West
Europa
Holland
Oost!:.
Engeland
Holland
Engeland
(gezaagd)
1

(mijn-
(Pitch. (Pitch.

(d.
ve.)
1

(rijst)
Europa
(salpeter)

16/21 October

1916
– .

1351-

1651-


stuIten)
,’ine)
pine)
16121 October

1916..

475/-‘)
9/14

,,

1916
– .

130/-

155/-

9114

,,

1916

4701-
..

– –

‘)

18123

October

1915 ..

5216

751-

8414’12
.18/23 October

1915…

250/-

19/24 October

1914..

201-

261-

351-


19124 October

1914
. .

105/-
Juli

1914 ..

1416

1613

251-

2213
juli

1914 ..

f12,—

2416

751-

7716

ERTS.
BINNENVRACHTEN.

De vraag naar scheepsruimte was in de afgeloopen week
Data
B ilbao
Catt ho-
gena
Crieken_
land
Poti
Middles

bro’

Middles-
Mid dles-
Middles
bro’
levendig, de voorhanden ruinite schaarsch.
bro’
.

bio’

1
Voor de liggelden voor regeeringsgraan geldt thans het
volgende tarief:
16121

October

1916 ..

1816

1916


– .


9114

,,

1916

1816

1916


Voor tarwe:

Voor andere graansoort.en:
18123

October

1915
. .

1712’/

191-

.
quarters

tot

75
ton
f
4,75
19!24

October

1914 ..

416

516


500
f5,50

100

,,

,,
5,-

Juli 1914 ..

413

514’12

519

816
tusschen

500 en 750
f
6,—

125

5,50
750

,,6,50

.

150

,, 6,— KOLEN.
tusschen

750 en 1000
,,6,87
1
I2

175

6,50

1000 ,,7,25

200

7,-

tusschen 1000 en 1250 ,,7,50

en voorts tot 650 ton voor
Cardiff
Oost le. Engeland
Dato

1250 ,,7,75

iedere 25 ton 25 ct. meer,
tusschen 1250 en 1500

boven 650 ton en beneden
,,8,l2’/,
Bor-
Gc,,ua
pj°
ata
Rotte?-
1

Cron-.
deaux
Rivier
da,n
1

stadt
,

1500 ,,8,50

1000

ton

voor

iedere

50

en voorts voor iedere aan-

ton

50

ct.

meer,

boven

gevangen 250 quartérs 25 ct.

1000

ton

vooi

iedere 100
16121 Oct.

1916

341-

77/6

601-

311-

f
6,50


9114

,,

1916

341-

76/9

601-

301-

,,6,50


en voor iedere volledige 250

ton 50 ct. meer.
18123 Oct.

1915 fr 29,—

4118

4517 ‘/2

3916

,, 6,—


quarters 50 ct. meer.
19124 Oct.

1914 ,,6,18
1
1

7110

919

1117’12


juli 1914 ,,

7,—

71-

713

1416

3/2

51
Gedurende de maanden October, November, December 1916
en januari 1917

zal op bovengenoemde liggelden een toe-
i) Per zeilschip.
slag van 15
0
/0
betaald worden.

ADVERTENTIËN

GRONTINGER BANKVERnEpIGING
J.
&
J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin
SCHORTINGHUIS
&
STIKKER
Anno 1836

ROTTERDAM
Winschoten, Stadskanaal, Wildervank,

Sappemeer, Groningen en Deifziji

(Wijziging Deposito-rente)
Ter Apel
(Firma TIMMERMAN
&
SASSEN)

Amsterdamsche
Bank
Gestort Kapitaalf 2.000000,- Reservesf 181970,16

maakt bekend, dat van heden af tot nadere
aankondi
g
in
g
, door haar wordt verged

VERRICHT ALLE BANKZAKEN
voor gelden bij haar h deposito gestort:

Zonder
term
Met 10 dagen opzegging.

814
ijn

……..
‘i

pot.

Belast zich met het incasseeren van wissels op binnen-
Met 1 maand

.
1
112
en buitenland
Met 3 maanden

.
2

}

Met 6 maanden

,,


212
Met 1 jaar

.4

Voor
1

jaar fixe

——4
VAN. RIJN
&
C

Voor andere termijnen volgens Over-
UTRECHT

POSTBUS
40
eenkomst.
Zij geeft tot een beperkt bedrag 4
pCt.
B
ES
CH IK BAAR
Deposito-Obligatiën aan toonder ápari uit.
EENIGE FABRIKANTEN
Een en ander onder de voorwaarden
.
VAN DE UTRECHTSCHE
nder omschreven in het Reglement van

de Deposito-Kas.

Amsterdam, 21 October 1916.
FIJNE TAFELMOSTERD

Reeders en Cargadoors

GEBR,VAN UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en
VERKOOP
VAN SCHEPEN

ROTTERDAM – AMSTERDAM – ZAANDAM.

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Auteur