Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 37

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 13 1916

13 SEPTEMBER 1916

Economisch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

.1E JAARGANG

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1916

No.
37

INHOUD

Blz.

DE KOSTEN DER DISTRIBUTIEWET ………………….
569
Economische verhoudingen
in
Roemenië
……………..
571
Index-cijfers

…………………………………
571
Cijfers over den invloed van den oorlog op de Neder-
landsche

fabrieksnijverheid

……………………
572
Het bruinkoolbedrijf
in

Duitschiand

………………
573
Scheepsbouw

in

China

…………………………
574
REGEERINGSMAATREGELEN OP I-IANDELSGEBIED

…………
574
MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers

…………………………..
574
Engelsche

handelsstatistiek
…………………….
574
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
575-583
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
Bankstaten.

S

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,,S’tatistielcen en
Overzichten” gelieve men ie zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10685.

Abonnemenisprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buit enland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing b.ij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uit gevers-
Maatschap pij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

12 SEPTEMBER 1916

De geidkoersen zijn in de afgeloopen week wederom

gedaald en nu op een peil gekomen waarop ze slechts

hoogst zelden worden gezien. Het particulier-disconto

liep van 1
t
1/ pOt. terug tot
3%
pOt., tot welken

laatsten koers enkele posten prima papier werden ge’

plaatst. De prolongatieren.te noteerde 1X
,
-1Y4-1Y2 pOt.

Er is dan ook bijna geen vraag naar geld te bespeu-

ren. Een verdere daling is echter nu wel niet goed

meer mogelijk; een koers van
3%
pOt. is toch zeker niet

meer als rendabel te beschouwen.

In het algemeesi geeft men er dan ook de voorkeur

aan de besèhikbare gelden renteloos bij de Nederland-

sche Bank te laten; de saldi in Rekening-Courant

zijn dientengevolge ook deze week wederom belang-

rijk hooger en bereikten het recordcijfer van ruim 144

millioen gulden.

De voorraad gemunt goud bij de Nederlandsche

Bank verminderde weder met één millioen gulden,

hoogstwaarschijnlijk voor Indië.

De toename van het hoofd Binnenlandsche Wissels

kwam ook deze week geheel voor rekening van de

Regeering.

Ingediend is een wetsontwerp tot afsluiting en ge-

deeltelijke droogmaking der Zuiderzee. D&thans voor-

gestelde inpoldering is beperkt tot twee van de daar-

voor aangewezen gedeelten, tezamen groot 53.220 H.A.

Ëet ligt in de bedoeling, de droogmaking der overige

gedeelten later ter hand te nemen, waardoor een totaal

oppervlak van 211.830 H.A. land zal worden gewon-

nen.

DE KOSTEN DER DISTRIBUTIEWET.

Een medewerker schrijft:

Zoovel in de Eerste als in de Tweede Kamer is er
op gewezen, dat de regeling in de Distributiewet, die
het nadeelig verschil tusschen in- en verkoopprijs van
de ingevolge genoemde wet beschikbaar gestelde goe-
deren voor
°/io
door het Rijk en voor
1/
door de ge-
meenten doet dragen, geen waarborg biedt tegen het
verkwisten van rijksgelden door de gemeenten. In
theorie is het n.l. mogelijk, dat enkele gemeentebestu-
ren de goederen ver beneden maximumprijzen be-

schikbaar stellen, wat ruïneus is voor het Rijk, doch
weinig bezwarend voor de gemeenten, daar deze nim-
mer meer dan 10 pOt. bijpassen. Aanbevolen werd
dan ook een regeling, waarbij wel is waar het geheele
nadeelig verschil ten laste van het Rijk werd ge-
bracht, doch tevéns vaste verkoopprijzen werden ge-
steld en wel zoodanig, dat van de gemeente de uiterste
zuinigheid werd vereischt om tegen dezen prijs te
kunnen distribueeren.
Naar het zich laat aanzien, zullen van de theoreti-
sche vrijheid om
beneden
maximumprjzen te verkoo-
pen, wel bitter weinig gemeenten gebruik maken;
immers reeds de verkoop tegen maximumprijzen legt
op haar zoodanige lastén, dat vrijwel overal de dage-
lijksche besturen niet zullen weten, op welke wijze zij
de begrooting sluitend zullen maken, zelfs indien de beschikbaarstelling beperkt blijft tot de meest nood-
zakelijke levensbehoeften. Als zoodanig komen dan in

aanmerking brood, vleesch, aardappelen, melk, rijst
en zeep.

– Omtrent de kosten der broodvoorziening heeft men
reeds betrouwbare gegevens, daar de verstrekking van
bruin brood tegen lageren prijs al geruimen tijd heeft
plaats gevonden. De minister raamt de jaarlijksche
kosten daarvan op 19,5 millioen gulden, waarvan
voortaan ca. 2 millioen ten laste der gemeenten
komen. Hooger uitgaven nog veroorzaakt de voorzie-
ning met vleesch. Tot dusver is het mogelijk geweest
do Nederlandsche bevolking aan goedkoop varkens-
vleesch te helpen, door de kosten èr van op den export
te verhalen. De ]aatste maanden moest de exporteur
bij een export van 100 K.G. zelfs niet minder dan
150 K.G. voor binnenlandsch verbruik beschikbaar
stellen tegen
f
0,80 per K.G., wat, bij een kostprijs op
de markt van ca.
f
1,20 per K.G., voor hem een winst-
derving beteekende van
f
60 voor elke 100 K.G. ex-
port. Deze uitvoer, die nu zoo goed als stilstaat, zal
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst geheel ophoudén,
omdat de totale vleeschproductie voor het binnenland
alleen noodig zijn zal. De hooge voederkosten toch en
vooral de schaarschte aan krachtvoeder, gepaard aan
de onzekerheid, hoe het met den verderen aanvoer

570

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916

hiervan gaan zal, zijn aanleiding geworden, dat de

varkensfokke’rs en -mesters hun bedrijf zoozeer heb-.

ben ingekrompen, dat er ternauwernood voldoende
voor eigen gebruik wordt aangefokt en gemest. Aan

eene daling van den binnenlandschen marktprijs is

niet te denken, omdat zelfs bij de tegenwoordige hooge

prijzen aanfok en mesteri.j weinig loonend
zijn;
ver-

mindering der fentabiliteit van het bedrijf zou der-
halve tot nog grooter inkrimping leiden. De Regee-

ring zal dan ook tegen
f 1,20
per K.G. moeten blijven

inkoopen en daar aan een verhooging van den ver-

kooprijs van
f 0,80
wel niet te denken is, zal bijgevolg

door Rijk en gemeenten beide op elke gedistribueerde

kilogram varkensvieesch
f 0,40
moeten worden bijge

past.’ Hoewel nog lang niet alle gemeenten gebruik

maken van de gelegenheid om goedkoop vleesch te ont-

vangen, is den laatsten tijd door de Varkensvleesch-

vereeniging
wekelijks
niet minder dan ca.
1.500.000

K.G. beschikbaar gesteld. Per jaar beloopt derhalve,

naar den tegenwoordigen omzet gerekend, het ver-

bruik van het goedkoope varkensvleesch
75
t
80
mii-

lioen K.G., zoodat de beschikbaarstelling volgens de

distributiewet aan Rijk en gemeente samen eene jaar-

lijksche uitgave van
30
t
32
millioen gulden zal op-

leggen.

Zeer belangrijk zullen ook de kosten der melkvoor-

ziening zijn, welke in no.
35
van dit weekblad (blz.

538140)
uitvoerig is besproken. Zooals te dier plaatse

uiteengezet zal op een toeslag lager dan 3 ct. per liter

zoo goed als nergens mogen worden gerekend. De kos-

ten van den toeslag tijdens den komenden winter
schommelen derhalve tusschen
f
60.000 en
f 80.000

daags, wat •ovr een half jaar
f 10.800.000
a

f 14.400.000
beloopt. Doordien een, deel der productie-
kosten pas in den zomer betaald wordt, zal ook in de
zomerperiode een toeslag noodig zijn.
Bij
behoud van
den tegenwoordigen verkoopprijs zal met een toeslag
van 1
a
1Y2 ct. per liter kunnen volstaan worden; de
melkvoorziening tijdens den zomer vereischt dan een
bedrag van
f
3.600.000
t
f5.400.000.
Per jaar beloo-
pen de kosten bijgevolg
f 14.400.000 á f 19.800.000.
Als gemiddelde neme men een som van minstens

f
16.000.000.

Indien men als eisch stelt, dat ook het derde der
belangrijkste levensmiddelen, de aardappelen, tegen

vrij normale prijzen verkrijgbaar zullen zijn, kan ook

hier beschikbaarstelling ingevolge de distributiewet niet uitblijven en moet er op bijpassen van minstens

f 1
per’H.L. gerekend worden. Het verbruik van
aardappelen per hoofd en per dag op ca.
Y2
K.G. stel-

lend
(2Y2
H.L. per jaar), komt men op een jaarlijksch
verbruik van ruim 16 millioen H.L. Op het platte-
land verbouwt een groot gedeelte van den arbeidenden
stand zijn eigen aardappelen, zoodat voor niet meer

dan 10
a
12
millioen H.L. toeslag gegeven behoeft te
worden, wat met dat al toch een 10
t
12
millioen gul-

den vereischt.

Voorts zal de Regeering ook wel een uitnemend
voedingsmiddel als’ iijst wenschen te distribueeren.
Het norma]e verbruik daarvan’ beloopt volgens de
Nederlandsche statistiek een
125.000
ton per jaar. In

gewone tijden wordt echter een groot gedeelte der
goedkoope soorten als voedsel voor vee (o.a. pluimvee)

gebezigd. In de voornoemde hoeveelheid zijn ook be-
grepen de Java-rijst, die door het gegoede publiek wordt gebruikt en uiteraard niet voor distributie in
aanmerking komt. Bij de distributie kan de Regeering
zich bijgevolg beperken tot de Rangoon- en Bassein-

rijst, waarvan een 60.000 á
70.000
ton noodig zullen zijn.

Als een betrouwbare basis voor de inkoopprijzen
kunnen de tegenwoordige maximiimprijzen gelden, en
op grond daarvan valt dan vast te stellen, dat de in-
koopprijs omstreeks
f 28
per 100 K.G. zal bedragen.
Toen tijdens de periode der aardappelschaarschte door de Regeering rijst werd gedistnibueerd, was deze voor
het publiek tegen 10 ct. per pond verkrijgbaar, waar-
aan een groothandelprijs van
f
16
a
f 17
per 100 K.G.

beantwoordt. Vertrouwd mag worden, dat de minister

den kleinhandelprijs van 10 ct. zal willen handhaven,

wat zeggen wil, dat door Rijk en gemeente op elke

100 K.G. rijst
f11
t
f12
zal moeten worden.bijge-

past. De rijstdistributie zal dan een
7
?t
8
millioen

vereischen.

Dat de Regeering brandstoffen zal distribueeren,

gelooven we niet. De bezwaren daartegen zijn te vele.

Het publiek stelt de meest verschillende eischen. Het
Noorden gebruikt voor haardbrand nog veelal turf; de

steden vragen vooral cokes en anthraciet; het platte-

land is de groote kolenverbruiker. ‘De aanvoeren uit

het buitenland zijn minder dan normaal en kunnen

bovendien niet tot het normale peil worden opgevoerd.

Een distributie tegen normalen prijs zou wellicht het

verbruik zoodanig doen stijgen, dat voor een tekort
aan brandstof gevreesd zou moeten worden. Ook zal

de distributie alleen aan hen ten goede komen, die tot

dusver geen wintervoorraad hebben opgedaan. Op
grond dezer motieven nemen we dan ook aan, dat bij

de brandstoffen alles op zijn gewone beloop zal worden
gelaten.

Wel zal distributie, naar wij meenen, geschieden

voor de zachte zeep. Het verbruik daarvan schatten
we op een
30.000
ton per jaar (ca. 1 pond per week en
per gezin). De kleinhandeiprijs bedraagt thans
40
ct.

per K.G. of ruim het dubbele, van voor den oorlog.
Een verkoop tegen vrij normalen prijs wordt bijgevolg

pas mogelijk, indien Rijk en Gemeente ca.
f 15
per

100 K.G.
bijpassen.
De distributiekosten voor zachte

zeep komen dan op ca.
f 4.500.000
te staan. Op dit

bedrag valt stellig te rekenen, indien ook distributie

van zeeppoeder plaats grijpt.

Verschillende ahdere artikelen werden tot dusver
nog beschikbaar gesteld tegen redelijke prijzen, dank
zij het feit, dat export mogelijk was met zoodanige
winst, dat verkoop in het binnenland beneden pro-
ductieprijs kon geschieden. Dit geldt om, voor peul-

vruchten, vat- en stapelgroenten, boter en kaas,

eieren, suiker, normaal-margarmne en zeevisch. Het is
waaischijnljk, dat met de distributie dezer goederen,
waarbij geen bijslag van Rijk of gemeente noodig is,
kan worden voortgegaan, met uitzondering echter van
boter. In verband met de te verwachten melk-
schaarschte zal n.l. de boterproductie dezen winter
zeer gering zijn en hoogstens voor eigen gebruik vol-

doende, indien distributie tegen de thans geldende
prijzen geschiedt. De zeer verhoogde productiekosten ‘zouden een aanzienlijken bijslag vergen, tot het geven
waarvan de Regeering wel niet bereid zal worden be-

vonden, daar boter toch eigenlijk een luxe-product
is. Het publiek zal er bijgevolg op hebben te rekenen,
dat boter den komenden winter ongekend duur zal
zijn. Een kleinhandelprijs van
f 2,25
achten we dan
ook geenszins buitengesloten.

Er is trouwens een ander vet, waarvoor distributie
veel meer wenschelijk is: rundvet. De mogelijkheid
van de distributie hangt evenwel voornamelijk
af van de aanvoeren. Omtrent de vraag, of deze vol-
doende zullen zijn, is thans nog niets te zeggen, en in
verband daarmee laten we dit artikel dan ook buiten
beschouwing,. zooals we 66k doen met een huishoude-
lijk artikel als sajet, waarvan we het verbruik ‘niet
met eenige zekerheid vermogen te ramen en soda,
aarvan de aanvoer nog niet verzekerd is. Deze arti-
kelen belasten trouwens het budget zeer weinig in
vergelijking met de eerst vermelde goederen, die met
inbegrip der aardappelen van Rijk en Gemeente samen
in totaal per jaar
85
t
90
millioen gulden vergen: een
bédrag z66 hoog, dat bij de behandeling der distribu-
tiewet niemand daarop gerekend zal hebben en het-
welk ook de gemeenten voor zoo hooge uitgaven
plaatst, dat wel geen enkel gemeentebestuur zoo on-voorzichtig zijn zal, de verplichte kosten nog te ver-
grooten door beneden maximumprijs verkrijgbaar te stellen. De kans is niet buitengesloten, dat zelfs, in-
dien alle gemeenten tegen maximumprijs verkoopen,

1
13 September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BÈRICHTEN

571

de distributiewet
volle honderd millioen per jaar
zal

eischen. Onze twee grootste steden verslinden tezamen
11
5
/a van de totale uitgaven; m. a. w. uit de gemeen-

tekas van beide steden wordt per jaar anderhalf k

twee millioen gulden geput als verplichte bijdrage tot

de kosten voor de distributie der noodzakelijkste le-
iensbehoeften. Hoe de belastingbetalers dit extra-

sommetje zullen opbrengen, zal vermoedelijk ook voor
henzelf een raadsel zijn.

Nadat het voorgaande geschreven was publiceerde
de minister, welke artikelen ingevolge art. 1 der Dis-
tributiewet zijn aangewezen. Zij stemmen geheel over-

een met de door ons genoemde, behoudens turf, gort

en havermout, op distributie waarvan
wij
niet hadden
gerekend.

ECONOMISCHE VERHOUDINGEN IN

ROEMENIE.

De deelneming van Roemenië aan den oorlog

heeft ongetwijfeld de aandacht op dit land gevestigd

en het is daarom niet ondienstig, de economische
verhoudingen er van hier te bespreken
:

De groote vlakten, die een uitstekende bodemge-
steldheid bezitten, stempelen Roemenië tot een agra-

rischen staat. Ongeveer de helft van het grondopper-
‘vlak wordt voor landbouwdoeleinden gebruikt en twee
derden der bevolking vindt dan ook hierin haar be-

staan. Aangezien de grond over ‘t algemeen zoo goed
is, dat over bemesten in ‘t geheel niet wordt gedacht en de veldarbeid tot een minimum beperlit blijft, le-

vert de landbouw groote winsten op, die over het land
groote welvaart zouden kunnen brengen, ware het
niet dat door de bestaande verhoudingen alleen het
groot-grondbezit van de voordeelen van den bodem
profiteert. Van Staatswege is reeds op verschillende
wijzen getracht in dezen toestand wijziging te bren-
gen, tot dusver slechts met gering resultaat. Bij de
secularisatie der kerkelijke goederen in 1864 werden
de boeren in het bezit van een stuk grond gesteld,

waardoor men hoopte, hen van de groot-grondbezit-
ters onafhankelijk te maken.-Dit resultaat werd echter
niet bereikt. De grond, welke de boeren verkregen,
was landbouwgrond, zoodat voor de veeteelt de boeren
weer bij de groote heeren terecht moesten komen, ter-
wijl bovendien door versnippering der gronden bij
erving, de boeren op den duur toch weer genoodzaakt
werden, werk te zoeken
bij
de ,,bojaren”, die hen door
het betalen van ninimum-loonen (veelal in natura)
voor maximale prestaties geheel van zich afhankelijk
hielden, tengevolge waarvan het de bevolking onmo-

gelijk was, zich betere levensomstandigheden te schep-
pen. Wel werdën na de boerenonlusten van 1907
nieuwe, scherpere bepalingen tegen deze misstanden
gemaakt, maar de doorvoering daarvan ten gunste
van een lang onderdrukte, weinig ontwikkelde boeren-
bevolking gaat met groote bezwaren gepaard.
Een en ander heeft dus tengevolge gehad, dat de
winsten uit het landbouwbedrijf slechts aan een be-
perkten king ten goede zijn gekomen, die de nieuw
gevormde kapitalen weer in hetzelfde goed rendee-
rende bedrijf belegde door het invoeren van land-
bouwmachines. Doordat dus bij de Roemeensche kapi-
talisten de belegging hunner bezittingen in den land-
bouw zoo duidelijk was aangewezen, heeft belangstel-
ling ‘voor het oprichten eener industrie bij hen nooit
bestaan; aangezien verder een middenstand vrijwel

ontbreekt, is het aan de buitenlanders overgelaten,
een begin te maken met de industrieele ontwikkeling
van het land. Daarnaast heeft de Staat zich moeite
gegeven, het totstandkomen eener industrie te bevor-
deren o.a. door het verleenen van voordeelen aan
nieuwe fabrieken inzake belastingen, vrachten op
Staatsspoorwegen, ontheffing van invoerrechten *e.d.,
alsook door het scheppen van een sterk protectionis-
tisch tarief. Vooral eén tarievenoorlog met Duitsch-
land en Oostenrijk-Hongarije, ontstaan in 1887 door
het sluiten van de grenzen dier landen voor vreemde

landbouwproducten, .was aan deze wetgeving bevor-
derlijk.

Van de industrieën, door buitenlanders gesticht,

moet in de eerste plaats de petroleumindustrie wor-
den genoemd, die in den beginne vooral door Duitsch,

weldra ook door Nederlandsch, Amerikaansch en
ander buitenlandsch kapitaal werd opgericht. Zij

heeft zich zeer ontwikkeld, maar daar
zij
(gemiddeld
genomen) geen overdreven winsten maakte, heeft zij

de belangstelling van het Roemeensche kapitaal
slechts in zeer geringe mate vermogen op te wekken.

Dat de exploitatie der olievelden niet altijd even voor-
deelig is, vindt zijn oorzaken eensdeels in de geologi-

sche geaardheid der formaties, waarin zeer rijke aan-

boringen zooals die in Amerika, Rusland en Indië voor-

komen, hier tot de hooge uitzonderingen behooren,
anderdeels in de mijnwetgeving,. die het verleenen
der concessies in handen stelt van de bezitters van
den bovengrond, dus veelal de kleine boeren, waar-

door vaak naburige stukjes grond aan verschillende

maatschappijen behooren en een vinnige concurrentie
tusschen deze een voordeelige exploitatie uitsluit.

De voor de petroleumindustrie noodige werktuigen
en materialen werden in het land zelf niet vervaar-
digd en het ligt voor de hand, dat de buitenlandsche

maatschappijen die dus van buiten betrokken, bij
voorkeur uit de landen, waar zij zelve haar hoofdzetel
hadden, terwijl zij er geen belang in zagen, ‘de ver-
vaardiging harer benoodigdheden in Roemenië zelf
aan te moedigen.

Waar dus de aangewezen groot’e afneemster voor een inheemsche metaalindustrie geen belangstelling
toonde en bovendien de grondstoffen daarvoor
steenkool en ertsen – in het land ontbreken, is, niet-
tegenstaande de aanmoediging van Staatswege, het
vestigen eener machinale nijverheid nog vrijwel uit-
gebleven. Alleen fabrieken ter vervaardiging van
meel, suiker, zout e.d., waarvoor de grondstoffen aan-
wezig zijn, zijn in beperkte mate tot staûd gekomen
en dan nog in hoofdzaak door de bovengenoemde gun-
stige bepalingen. Daar zij zich meestal gekartelleerd hebben, zijn de prijzen hunner producten hoog, en in
‘t algemeen heeft men dan ook kunnen waarnemen,
dat sinds het zeer protectionnistische douanetarief
de levensstandaard sterk omhooggegaan is. Dat de
arme landelijke bevolking hiervan de dupe is, en de bescherming der industrie haar weer doet verliezen,
wat de’ agrarische wetgeving voor haar trachtte te
verbeteren, is duidelijk.

Door den oorlog is nu voor Roemenië de uitvoer

practisch stopgezet. Immers 90 pOt. daarvan nemen
de landbouwproducten in en ongeveer 7 pOt. de
petroleumproducten. Nu alleen de grens van Rusland
nog voor uitvoer openstaat, waar men aan deze pro-ducten geen behoefte heeft, is dus deze bron van in-
komsten ongeveer opgedroogd. En daar de zoo noodige
invoer van grondstoffen en materieel voor de industrie
over de Westgrenzen evenzoo stilstaat, moet hier
alleen het eveneens hoofdzakelijk agrarische Rusland
importeeren of doorvoeren, daar op een eigen industrie
– zo’oals boven werd uiteengezet – niet valt te reke-
nen. Met belangstelling mag daarom worden waarge-
nomen, hoe men zich in Roemenië uit dit economisch
dilemma zal trachten te redden.
1.11.

INDEX-CIJFERS.

De ‘daling van het totaalcijfer van The Econornist, waarvan twee maanden achtereen werd melding ge-
maakt, is thans niet slechts tot staan gekomen, maar
het cijfei is dusdanig verhoogd, dat het een nieuw re-
cord heeft bereikt. Behalve de deifstoffengroep ver-
toonen alle rubrieken verhoogingen, die van granen
en vleesch en van diversen zijn aanzienlijk, die van andere voedings- en genotmiddelen is gering, maar
de grootste stijging levert de weefstoffengroep op,

572

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916

waarvan het totaalcijfer met niet minder dan 85 pun-

ten is vermeerderd, bijna uitsluitend tengevolge van
de rijzing der katoenprijzen.

Data
Granen
en
vleesch

Au-
dere

sjoe-
dings-
en ge-
nOtm.

G oud’
stffen
tcxt jet
in dus.

Delf-
stoffen.

Diver-

otien,
hout,
rubber,
enz.

Totaal

.4lge-
meen
Index-
cijfer

Basis (gemidcl.
1901-5)
. .
500 300
500
400
500
2200
100,0
1 Januari1914
563
355 642 491
572
2623
119,2
1 April
560 350
1
/2
626
1
1,
493
567
2597
118,0
1

Juli
565
1
/,
345 616
471
1
/,
551
2549
115,9
Einde juli
579
352
616
1
12
464
1
1
553
2565
116,6
Aug.
641 369 626 474
588
2698′
122,6
Sept.
646
405
61111
2

472
1
12
645
2780
126,4 Oct.

,,
656V2
400
1
/
560
458
657
2732
124,2
Nov.
,,
683
40711,

512 473
684111

2760
125,5 Dec.

,,
714 414
1
/,
509 476
6862!
2

2800
127,3
Jan.1915
786 413
535
521
748
3003
136,5
Febr.,,
845
411
552’/,
561’/,
761
3131
142,3
Mrt.

,,
840 427 597 644 797
3305
150,2
April,,
847
439’12
594
1
/2
630
816
3327
151,2
Mei

,,
893
437
583 600
814
3327 151,2
Juni
,,
818
428
601
624
779
3250
147,7
Juli

,,
838″2
440
1
12

603 625 774

.-3281
149,1
Aug.
,,
841
43812
628
610
1
12
778
3296 149,8
Sept.,,
809
2
12
470
1
1,
667 619
1
1,
769112

3336
151,6
Oct.

,,
834
44311
681
63111
2

781
3371
153,2
Nov.
,,
87111
2

444 691
667’/2
826
3500
159,1
Dec.

,,
897
446
731
711
1
/2
848
1
/2
3634
165,1
Jan.1916
946
1
1
2

465
782’1,
76112
884112

3840
174,5
Febr.,,
983 520
1
12
805
1
12

801
1
12
897
2
12
4008
182,2
Mrt.

,,
949
1
11
503 796
1
1,
851
913
4013
182,4
April,,
970
1
12
511
794’12
895
1019
4190
190,5
Mci

,,
1024
529
805
942
1019
4319
199,0
Juni
,,
989
520 794 895
1015
4213
191,5
Juli

,,
961
525
797
881
1040
4204
191,1
Aug.
,,
999
‘/,
531
1
1,
882 873
1086
4372
198,7

De belangrijke stijging van het cijfer der eerste

groep wordt geheel door de rijzing der graanprijzen

veroorzaakt: de vleeschprijzen, speciaal voor rund- en

schapenvleesch, zijn lager dan een maand geleden.
Omtrent de stijging der graannoteeringen is in onze

wekelijksche overzichten der graanmarkten reeds een
en ander, medegedeeld; wij kunnen hier volstaan met

te vermelden, dat volgens de hier besproken index-
cijfers de prijzen van overzeesche tarwe 24 punten
zijn gestegen, die van Britsche tarwe 10 en die van
gerst 23, terwijl het cijfer voor haver met 5Y2 is ver-
minderd. Ook rijst noteert belangrijk hooger dan een
maand geleden.
De tweede groep vertoont geen wijzigingen, die ver-

melding verdienen.
Zooals reeds vermeld, is de rijzing der katoenprjzen
de allerbelangrijkste wijziging, welke de cijfers deze
maand te zien geven: de noteering te Liverpool steeg
van 8,54 d. op 11 Augustus tot 9,84 d. op 28 Augustus,
een stijging dus van ruim 15 pOt. Ook hieromtrent

bevatten onze wekeljksche overzichten geregeld mede-
cleelingen. Zijde en jute hebben beide nog ietsbijge-
dragen tot de verhooging van het groepscijfer, de wol-
prijzen ondergingen geen verandering.
Daling der kolenprijzen heeft het cijfer voor de
delfstoffengroep een vermindering doen ondergaan,
welke nog grooter zou zijn geweest, als niet de behoef-
te aan en het geringe aanbod van lood de noteering
van dit metaal hadden doen stijgen. De overige meta-
len zijn vrijwel onveranderd.
In de laatste groep zijn het vooral hout, en petro-
leum, die de vermeërdering van het cijfer hebben ver-
oorzaakt. Ook de rubberprijzen tôonen een lichten voor-
uitgang, daarentegen zijn oliezaden en vetten lager.
S

S
‘2

Het totaalcijfer van de firma R. G. Dun
& Co. op
1 Augustus bedraagt 143.930, tegen 145.142 op 1 Juli.
Herleid tot percentages van den stand op 1 Juli 1914
en vergelijkbaar gemaakt door vermeerdering der
Amerikaansche cijfers met de afwijking van de ster-

lingnoteering te New York (zie no. 28 van dit week-

blad, blz. 422123) worden de volgende
cijfers
voor het
loopende jaar verkregen.

Engeland Amerika –
(The ‘ (R.G.Dtin
1916

Economist)

& Co.)

Eind Januari …………150

121
Februari

……….157

121
Maart …………..’157

125
April …………..

164

125
Mei …………….172

124
Juni

…………..165

124
Juli

…………..165

123

CIJFERS OVER DEN INVLOED VAN DEN

OORLOG OP DE NEDERLANDSCHE
FABRIEKSNIJVERHEID.

Dat de oorlog, die om ons heen woedt, niet nage-

laten heeft op de Nederlandsche industrie een ten
deele gunstigen, ten deele ongunstigen invloed uit te
oefenen, is algemeen bekend. Hoe groot die invloed

is, weet men echter niet. Een gelukkig denkbeeld is
het dan ook van de Arbeidsinspectie geweest, om een

onderzoek in te stellen naar den omvang der fabrieks-

bevolking op 1 Mei 1914 en 1 Mei 1916 en naar het
aantal fabrieken, dat nt eerstgenoemden datum zijn
opgericht en stilgezet.

Het onderzoek omvat alle fabrieken met 25
òf
meer
arbeiders. In dit deel der nijverheid werkten in 1912

ruim 278.000 arbeiders, tegen
bijna
137.000 in de
kleinere onder de Veiligheidswet vallende werkplaat-
sen, 200.000 in de werkplaatsen, dieniet onder deze

wet vallen, en 150.000 in de bouwvakken. Aan de
resultaten van het onderzoek ontleenen wij onder-

staand staatje, aaruit blijkt, dat in de laatste twee
jaar het aantal arbeiders is toegenomen met 13.369
of 4 pOt; (1006 jongens, 3269 meisjes, 5051 vrouwen
en 4043 mannen).
Is
dit meer of minder dan in nor-

male jaren? Een nauwkeurig antwoord is niet te ge-
ven, want daar

wij nog steeds geen bedrijfstelling
hebben, is de normale toeneming onbekend
1)
Naar
een schatting op grond van bij de Arbeidsinspectie

bekende gegevens bedroeg de gemiddelde jaai’toename
in 1911-1914 5 procent. De verminderde toeneming
is nu een gevolg van de wijzigingen in de conjunctuur

en van de mobilisatie, die naar een raming plm.
17.000 fabrieksarbeiders aan hun werkkring onttrok.
Dat het aantal jongens zoo weinig toenam (3 pOt.),
vindt zijn oorzaak hierin, dat verscheidene bedrijven
jongens alleen als hulp van volslagen arbeiders ge-
bruiken kunnen en de werkgelegenheid voor jongens
vermindert als het bedrijf door gebrek aan mannen
ingekrompen moet worden.’

Een meer belangrijke achteruitgang in personeel is
er vooral in de steenfabrieken (plm. 30 pOt.), de dia-
mantslijperijen, de houtzagerijen en timmerfabrieken, de cokesfabrieken (2 staan er stil) en de rjstpellerijen. Den grootsten vooruitgang boeken de confectiefabrie-

ken, de gloeilampenfabrieken, de artillerie-inrichtin-
gen en de machinefabrieken. –

De vrouwenarbeid is toegenomen. Van de 8320
vrouwen en meisjes, die er in Mei 1916 meer waren
dan in 1914, komen er voor rekening van de confectie-
fabrieken 3618, de gloeilampenfabrieken 1285, de tex-
tielfabrieken 1232. Door de tijdsomstandigheden kre-gen juist deze bij uitstek ,,vrouwelijke bedrijven”, ge-
legenheid zich uit te breiden, terwijl vele ,,mannelijke”
bedrijven niet van de gunstige gelegenheid konden
profiteeren. Vervanging van mannen door vrouwen
had in ons land zeer weinig plaats. In de confectie-
industrie nam de vrouwenarbeid tengevolge van tech-
nischen vooruitgang in de productiewijze (fabriek-

i) Wanneer krijgen
wij
eindelijk eens een bedrijfstelling?
Is soms in deze tijden de noodzakelijkheid daarvan nog niet
– voldoende gebleken?

13 September
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

573

matige confectie) in versneld tempo toe. Het percen-
tage vrouwen en meisjes op het totaal aantal arbeiders

vermeerderde van 20 in 1914 tot 22 in 1916.
De gepublicëerde totaalcijfers zijn. de volgende:
Toename Idem

Aantal

sedert

in

1916

1914

pere.

Jongens beneden 17 jaar

. 34.459

1.006

3

Meisjes

,,

17
,,
.

24.011

3.269

16

Vrouwen …………….45.818

5.051

12

Mannen

…………….218.239

4.043

1,8

322.527

13.369

Van invloed op deze cijfers is natuurlijk ook ge-

weest het oprichten van nieuwe fabrieken en het
stopzetten van bedrijven. Volgens de opgave waren op

1 Mei 1916 in 84 na 1 Mei 1914 opgerichte fabrieken
5045 arbeiders werkzaam, terwijl 104 fabrieken met
4639 arbeiders na 1 Mei 1914 haar bedrijf hebben

gestaakt. –
De beschikbare plaatsruimte verbiedt uitvoerig te

zijn. Wie meer bizonderheden wil weten, raadplege het
interessante artikel, dat gepubliceerd is in de Augus-

tus-aflevering van het Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Men vindt daar ook de
gegevens voor de verschillende soorten van fabrieken
afzonderlijk.

1

4-1’LiIA

HET ËEUINKOOLBED.RIJF IN DUITSCHLAND.

Over deze hoogst belangrijke tak van mijnbouw en

industrie gaf de heer Lothar Wolf kort geleden in
de Frankfurter Zeitung eenige beschouwingen, ge-

titeld ,,Der Anteil des Braunkohlenbergbaues an dem
Erfolge des deutschen Wirtschaftslebens im Kriege”.
Voorbijgaande datgene, wat rechtstreeks met de oorlog-
voering en de oorlogsindustrie in verband staat, out-

leenen wij aan deze artikelen het .volgende:
De groote ontwikkeling van dit bedrijf dateert van
slechts vijftien jaar geleden, toen de briketindustrie
er in slaagde, het warmte-effect van de bruinkolen

van 2000
it
3000 calorieën tot 5000 calorieën op te
voeren. Weliswaar was de brikettenindustrie reeds
van ouderen datum – in de zeventiger jaren werd
daarmee al een aanvang gemaakt – maar de verhoo
ging van de stookwaarde vond slechts geleidelijk
plaats en anderzijds was het voor het jonge bedrijf
niet gemakkelijk, zich naast de Duitsche en Engelsche
steenkolen een aanzienlijke plaats in het maatschap-
pelijk leven te veroveren.

Van den oorlogstoestand heeft het bruinkolenbedrijf
in Duitschiand een alleszins gunstigen invloed onder-
vonden. Natuurlijk heeft de groote behoefte aan
brandstof voor de stceds in bedrijvigheid toenemende
oorlogsindustrie haar werking niet gemist en door
het wegblijven van de Engelsche steenkolen is deze
behoefte niet weinig vergroot. Ook het vrijwel ophou-
den van den invoer van Boheemsche bruinkolen,
welke Oostenrijk onder de tegenwoordige omstandig-
heden niet kan missen, is vanzelfsprekend het Duit-
sche bruinkolenbedrijf ten goede gekomen.

Maar vooral zijn het twee andere factoren, die hun
invloed op het bruinkolenbedrijf sterk hebben doen
gevoelen: de schaarschte van verkeersmiddelen en het
gebrek aan arbeidskrachten, de eerste factor in ver-
band met de geografische, de andere met de geologi-
sche gesteldheid der bruinkolenlagen.

De vindplaatsenan bruinkool in Duitschiand lig-
gen juist tussehen de groote steenkolengebieden in;
waar de steenkool ontbreekt treedt de bruinkool op en
op verschillende plaatsen vormen de bruinkoolstreken als het ware een schakel tusschen eenige.groote steen-
kooigebieden. Zoo ligt b.v. tusschen het Rheinisch-
Westfiilische en het Akensche steenkolenbekken het Keulsche bruinkoolgebied, -dat ongeveer een vierde
van de totale bruinkoolproductie van het Duitsche
Rijk oplevert. Het gröote bruinkoolgebied in Midden-
Duitschiand – Hannover, Brunswijk, Anhalt, Saksen,

etc. -, dat ruim de helft van de totale productie
voortbrengt, sluit met de bruinkolenlagen van Nieder-

lausitz vrijwel aan bij de steenkoolgebieden van Beie-ren,. Saksen en Silezië.
Bij
de door de mobilisatie en

de troepenverplaatsingen veelvuldige belemmering

van het spoorwegverkeer was de bruinkool een uit-komst voor de industrieën in de streken, die door de
natuur van steenkolen verstoken
zijn
en ook voor huis-

brand wordt in die gedeelten van Duitschiand in toe-
nemende mate bruinkool gebezigd.

Een belangrijk voordeel voor het bruinkolenbedrijf
bleek het feit, dat deze brandstof over het algemeen

op veel geringere diepte voorkomt dan de steenkool;

in de bruinkolenbekkens in Niederlausitz en het

Rijnland treft men zelfs
bijna
uitsluitend ,,Tagebau”

aan. Het is begrijpelijk, dat het gebrek aan arbeids-
krachten, dat uit den aard der zaak in alle oorlog-
voerende landen heerscht, op dezen ,,Tagebau” veel
minder invloed kan uitoefenen dan op den ,,Tiefbau”:
diep onder den grond kan de menschelijke arbeid niet wdrden gemist, aan de oppervlakte of dicht daaronder
is vervanging door machinalen arbeid veeleer moge-
lijk. Terwijl dan ook de steenkolenproductie van het

Duitsche Rijk van 192 millioen ton in 1913 daalde tot
162 millioen ton in 1914 en slechts 147 millioen ton

in 1915, ging hét
cijfer
voor de bruinkool in 1914 met

3 millioen ton (van 87 millioen ton in 1913 tot 84
millioen ton in 1914) achteruit en kon in 1915 zelfs
weer een vooruitgang geconstateerd worden, waardoor
het cijfer van 1913 werd dverschrèden en de tot dus-

verre hoogste productie, 88% millioen ton, kon worden

bereikt.
De verminderde steenkoolproductie, tezamen met
de verkeersmoeilijkheden, het uitblijven der Engelsche
steenkolen en het afnemen van den invoer van Bo-

heemsche bruinkolen, alsmede de verzorging der ge-

occupeerde gebieden, leidde er toe, dat niet alleen
voor het huiselijk gebruik de bruinkolen in veel meer-
dere mate van beteekenis werden, maar dat ook tal
van industriëele ondernemingen haar stookinrichtin-
gen wijzigden om bruinkool als brandstof te kunnen
bezigen. Dit laatste kan een belangrijk grooter ver-
bruik van bruinkool als stookmiddel in fabrieken ook
na den oorlog tengevolge hebben en de gekartelleerde
steenkoolproducenten zullen in de toekomst terdege
rekening hebben te houden met het bruinkolenbedrijf,

dat èn door de oorlogsconjuuctuur, èn door de concen-
tratie, in 1911 begonnen en sindsdien, ook gedurende
den oorlog, met kracht voortgezet, belangrijk in sterkte
is toegenomen. Dat ook het bijproduct van dezen tak
van mijnbouw, de electrische stroom, grif afnemers
vindt en dit nevenbedrijf dientèngevolge in niet ge-
ringe mate tot de versterking van de positie der

bruinkoolondernemingen heeft bijgedragen, behoeft

geen betoog.
Naast den mijnbouw bloeit ook de bruinkool-
industrie. De brikettenfabricage mocht zich reeds ge-
ruimen tijd v66r den oorlog in een gestadigen groei
verheugen, zooals uit onderstaand staatje blijkt:

Brikettenproductie in duizenden tons:

1907 ……12.890

1912 ……19.060
1908 ……14.230

1913 ……21.420
1909 ……14.830

1914 ……21.450
1910 ……15.130 .

1915 ……23.350 1911 ……16.840

Voor den expoit is dit artikel nog niet van veel
belang: vôôr den oorlog bedroeg de uitvoer van bruin-
koolbriketten ca. 860.000 ton en thans zal het cijfer
niet veel hooger zijn.
Van groote beteekenis, vooral gedurende den oorlo,
is de industrie van de nevenproducten der bruinkool,
die o.a. jaarlijks 450.000 ton cokes en 80.000 ton teer
oplevert, welke cijfers in de tegenwoordige omstan-
digheden wellicht nog hooger zullen zijn. In de ver-
vanging van de door de blokkade zoo schaarsch gewor-
den minerale oliën heeft deze industrie çer4 belangrijk
aandeel genomen.
L4S4
j,j,

574

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916

SCHEEPSBOUW IN CHINA.

Het bericht, dat eu Noorsche reederij drie vracht-
schepen heeft besteld in China, heeft aan het Duit-
sche scheepvaarttijdschrift ,,Hansa” aanleiding gege-

ven, eenige mededeelingen te doen nopens den

scheepsbouw in China. Volgens het blad is de aanlei-
ding tot deze bestelling te zoeken in het feit, dat in

bekende scheepsbouwende landen de werven overkropt

zijn met werk, zoodat zij geen bestellingen op korten
termijn kunnen aannemen. Ohina is tot dusver nog

niet als leverancier van schepen voor het buitenland

bekend, hoewel het reeds kolenschepen voor Amerika
afleverde.

De grootste Ohineesche werf is de ,,Shanghai Dock
and Engineering
Co.”,
waarin behalve Chineesch ook
Engeisch en Amerikaansch kapitaal is vastgelegd.
Naar men zegt, bedraagt dit kapitaal ongeveer £
2
millioen,. een buitengewoon hoog bedrag tengev’olge

van den duren aanleg der werf, die al hare machines

uit het buitenland moest betrekken. De evenbedoelde
kolenschepen, voor de Philippijnen bestemd, waren
110 M.
lang,
15 M.
breed, met
6000
ton laadruimte,
zij waren uitgerust met machines, eveneens op de

werf gemaakt. Het grootste dok dezer werf heeft
137 M.
lengte en een breedte van
22 M.
Een zuiver Chineesche onderneming is d&,,Yantse

Engineering Works” in de nabijheid van Hankau, waar schepen van
70 M.
kunnen worden gebouwd.
Deze Werf werkt hoofdzakelijk voor de Chineesche

regeering, zij leverde o.a. kanonueerbooten van
32 M.
lengte af.

Voorts zijn er twee werven, die handelsschepen van

kleinere afmetingen bouwen, te Hongkong; deze wer-

ken hoofdzakelijk met Engelsch kapitaal. Bovendien
zijn er in verschillende havens nog scheepsbouw-

ondernemingen, die riviervaartuigen en motorbooten,
die in .den laatsten tijd veel ingang vinden, kunnen
bouwen.

In gewone tijden kunnen de Chineesche onderne-mingen voor den bouw van groole schepen niet met

de Europeesche concurreeren. Zij werken wel met bui-

tengewoon goedkoope arbeidskracht, maar moeten
haar materiaal zoo duur betalen, dat een schip veel

duurder is dan in Europa. Deze industrie kan uit den
aard der zaak wel met de Japansche concurreeren,
aangezien in Japan de bonen hooger zijn en de prij-
zen der grondstoffen weinig van die in China ver-
schillen. De groote vraag naar nieuwe schepen en de
prijzen, die men thans bereid is te betalen, dragen tot
de ontwikkeling van den scheepsbouw in Ohina bij.

REGEERINGSMAATREGELEN

HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Verboden is de uitvoer
van
paarcienhaar
en de -daaruit of daarmede vervaar-
digde artikelen, benevens die van
appelen
en
peren,
ook in verduurzaamden toestand. Ten aanzien van dit
laatste verbod wordt een regeling overwogen, waarbij
het mogelijk zal- zijn, bepaalde partijen appelen en

peren, van zoogenaamde luxe soorten, op nader vast
te stellen voorwaarden ten uitvoer toe te laten.
Voorts is, met aanvulling van vroegere Koninklijke
besluiten, nog verboden de uitvoer Van
steenkolenteer
en
steenkolenteerresidu’s
(het tot dusver geldende ver-
bod had alleen betrekking op steenkolenteer), van

fosforzuurhoudende mest stoffen
en stoffen, welke•
voor de bereiding daarvan kunen worden gebruikt,
alsmede van stearine en andere vetzuren, paraffine,
Borneotalk, Chinatalk, Japantalk
(ook
Japanwas
ge-
heeten), aardwas (ozolcerit) en
ceresine,
waaronder ook begrepen montaanwas)
benevens van was van plant-
aard-igen oorsprong,
alsmede mengsels en producten
van deze artikelen. (De niet cursief gedrukte artikelen
van deze laatste reeks waren reeds ten uitvoer ver-
boden).

Verduurzamen van groenten. De
Mi-
nister van Landbouw heeft een uitgebreide regeling

vastgesteld voor het bedrijf van het verduurzamen van

groenten. Daarbij wordt verboden in eenige onderne-
ming groenten te conserveeren, tenzij de onderneming

als zoodanig is ingeschreven bij de Rijkscommissie van

Toezicht op de Vereeniging Groentencentrale.
M
a ï s d i s t r i b u t i e. Over de maand Septem-
ber
1916
zal aan aanvragers, wier aanvragen zijn goed-
gekeurd,
40
pCt. van de verlangde hoeveelheid maïs
worden toegekend. –

Uitvoering der Distributiewet. De Minis-

ter van Landbouw heeft de artikelen. aangewezen,

welke overeenkomstig art. 1 der Distributiewet zullen
worden verkrijgbaar gesteld. In het opstel ,,De kosten

der Distributiewet” in dit nummer.worden die artikelen
vermeld. –

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij
49
particu-
liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende Augustus
1916.

Spaarbanken met een

Bedrag in Guldens

– Posten

aan inleggers verschuldigd
bedrag van:

In leg

Terug.

I,Ieg Terug.
1
betaling

bctahng

beneden
f 100.000

1.028

825

19

7

f 100.000-,,
500.000

172.702

88.460 2.108

674

500.000-,, 1.000.000

214.424

150.766 2.659

997

1.000.000-,, 2.000.000

502.836

264.427

4.529 1.889

,,2.000.000-,,4.000.000

367.216

209.724

2.961 1.472

,,4.000.000–,, 7.000.000

693.317

444.413

6.164 4.082

biwen ,,7.000.000 1.307.936

843.298 25.034 12.357

Totaal .. 13.259.459 12.001.913 143.474121.478

Totaal Augustus1915.. 2.379.025
1
1.523.072
1
33.848 18.935
1914..
1
1.082.673 9.677.257 18.065 78.429

Augustus.. . .

1916

1915

1914
Uitgegeven nieuwe boekjes 2831

2111

797
Geheel afbetaalde boekjes..

1761

1719

2636

Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks-
postspaarbank.

JULI
1916 1915
1914
8.057.672
f
.
6.954.73Ô
f
8.062.090
Terugbetalingen

.. ,,
5.458.246
4.528.765 ,,
8.900.660

Inlagen

………..f

Tegoed der inleggers

op
ultimo ……..
…,
194.747.523
178.587.274
,, 184.145.041
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes
26.072.150
24.263.400
24.331.650
Spaarbankboekjes:
Aantal nieuw uit-

op ultimo ……….,

gegeven
10.404
8.915
10.287
Aantal

geheel af-
betaald
6.198 6.898
7.756
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.713.641
1.677.790 1.673.540

ENGELSCHE HANDELSSTATISTIEK

over Augustus
1916.

INVOER.
UITvoER.

Waarde
Vermeerd.
Waarde
Vermeerd.
in ofverm. in
‘ofverm.
duizend,
in
0
/o
van
duizend,
in
0
/o
van


p. St.
Aug.1915.
p. st.
Aug.1915.
Voedings- en genotmidd. 31.492

3,8
2.716
+
29,4
Grondstoffen

……..
27.793
+
37,9 6.043
+
36,2
Fabrikaten

……….
16.456
+

1,4
36.810
+
48,8
Andere goederen
376
+
40,3
2.151
+
85,2
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen
.•…
7.739
+

5,6
Totaal Aug.1916….
76.117
+

9,7
55.459
+
39,5
Totaal Aug.1915….
69.401
39.763
Totaal Aug.1914….
42.343
28.631

13 September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

575

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

1

9 September 1916

20 Juli 1914

N d

(Disc.Wissels.
e
4
1
12 sedert 1Juli ’15
3
1
/2sedert23 1′,Irt. ’14
.

BclBiflnEff.

4
1
1

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
]3ankl
rschi,lIC
5
1
12

,,

19Aug.’14
’14
5

23

,,
Bank of England..
6

,,

14Juli’16
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Bauque de France.
5

20Aug.’14
3
1
1

,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr.’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14

Zweedsche Rijksbk.
41/

,,

1 Mei ’16
4
1
1

,,

6

,,

’14
ZvitserscheNat.Bk.
4’1

2Jan.’15
3
1
12

19

’14
Bank van Italië . .
5

1 Juni’16
5

,,

9Mei

’14
Feder. Res, Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3’12

,,

1Aug.’09
3
1
1

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Patt.
Parijs
.
N. York
.
Call-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
,noney

9 Sept. ’16
141
1
1
12
5
10132
4.
5
18

214-3
4-9

,,

’16
141
1/4

1 ‘/.’/
5 ”/o-/
4-
1
18

2 ‘/23
28 A.-2 S.’lG
1
1
/8.
2
/8
1 ‘1214
5

0
102
.5
18
4
-18

2-3
21-25 A. ’16
1-
1
14
11-2
5
5
18
4-118

2-
1
14

6-11

S.

’15

311
3
4
4*7/

1v18
7-12S.

’14


3_71
– –
7

20-24Ju1.’14
3
1
18.$11,
211
4
.01
4

2
‘/a-/.,
2 ‘/8

‘/2
214
1

142
1
13

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data

.
Londen
Berlijn
Parijs
New York

4 Sept. 1910

..
11.69
42.65
41.72/2
2.4414
5

1916

. .
11.72
43.02
1
12
41.92’1
2.45/4
6

,,

1916

..
11.6914
42.7711
3

41.85
2.4518
7

,,

1916

. .
11.69

42.55
41.75
2.45’g
8

,,

1916

. .
11.69’/4 42.52’1
41.85
2.4518
9

,,

1916

..
11.6918
42.62’13
41.87
1
12
2.45V4

Laagste deiiveek
11.66
1
12
42.37’12
41.55
2.44
Hoogste

,,

,,
11.72
1
1
43.05
42.-
2.46
2

Sept. 1916

..
11.66
1
12
42.50 41.65
2.44’14
26 Aug. 1916

..
11.5681
4

42.77
1
/
41.15
14218
Muntpariteit

. .
12.I0
1
1a
59.26
48.-
2.4814

Data
Zwitser.
land
Weenen

Kopen- hagen
Stock- holm
Batavia
telegrafisch

9 Sept. 1916
46.07 ‘/2
28.40
66.70 68.70
99 ij2-100
Laagste d. w.
45.95
27.80 66.35 68.35

Hoogste
,,

,,
46.30
29.20
07.-
69.20

2 Sept. 1916
46.05
28.30
66.65 68.90
99-’12
26 Aug. 1916
45.80
29.65
67.27’/
69.3711
2

98
1
12
.99
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT. –

De wisselmarkt opende deze week in een vaste stemming.
Dinsdag
was
er zelfs een belangrijke hausse-beweging voor
alle koersen, zoodat Londen en Parijs circa
1
12 0
/0 en Berlijn

en Weenen circa
1
1
1
2
0
/0
hooger noteerden dan Zaterdag. Den volgenden dag was de stemming echter weder geheel
omgeslagen en ging het grootste gedeelte der stijging ver-
loren. Ook de verdere dagen was de stemniing mat, zoodat,
de slotkoersen van Zaterdag alle bijna ongeveer gelijk waren
aan die der vorige week.
Een uitzondering maakte Batavia, dat weder vaster
noteerde op
99314
ft 100.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht

D a
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. $)
p. Rsn. 4)
per gld.)

9 September 1916
4.76.45
5.8901
4

69
1
/4
4081
4

Laagste (1. week..
4.76.45
5.88
6911
4

4014
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.8981
4

69’12
41
1
1,6
2 September 1916
4.76.45
5.89’12
6914
41
1
14
26 Augustus1916
4.76.45
5.9018
7118
41116
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18’1
95114
40,116

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
25 Aug.
1916
1
Sept.
1916

Week
2-8 Sept.

Laagste Hoogste

8 Sept.
1916

Alexandrië. .
Piast. p. £
97 7/
97
97 Ilio
97 /,o
97 /,o
B. Aires 1) . .
d.p.gd.pes.
48I,,
48’12
48’12
48’/,o
48’/,
sh/d.p.rup.
114
1
18
114138
114
3
1, 114
1
18
1/418
Hongkong ..
id. p. $
211
1
12
211
3
14
2
1
1
1
18
211
3
14
211
3
14
Lissabon….
d.p.escudo
35
35
34
7
18
35
34
7
18

Calcutta …..

Madrid

….
Peset. p. £
23.57k
23.63
23.62k
23.75
23.75
Montevideo’)
d.p.peso
52’14
52
1
14
52’14
521,6
521,6
Montreal….
$ per £
4.77
4.76112
4.7611
3

4.7621
4

4.76
1
1
Petrograd

..,
R. p. £ 10
154
142
0
14
142’1
146
145
R.d.Janeiro
1)

d. p. milr.
12
1
13
12
17
182
12
17
132
1218
1217182

Lires p. £
30:87
30.84
1
13
30.57
30.80
30.57
Shanghai

. .
sh/dp.tael
2111e18
310
1
14
310
310’12 310’12
Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214
8
/to
214
8
116
2141,,
214/,o
214
2
11,
Valparaiso ‘)
d.p.pap.p.
9
15
/02
918182
922133
10
1
182
9132
Yokohama . .
sh/d.p. yen
211e18
211
3
18
211/8
21118
211
3
18

‘) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dageljksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank of England
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Deze week had de zilvermarkt een onregelmatig verloop, hoewel .cle noteeringen prjshoudend waren en de stemming onveranderd vast bleef. Na een opening van 32
1
18, dus
1
1 d.
beneden het slot der vorige week, liep de prijs op tot 32
1
12

om na een reactie tot 32/,, op 32
0
1,, te sluiten.
De gew
one muntorders, thans vermeerderd met dekkings-
aankoopen voor Indische rekening, doen de markt haar vaste
stemming voortdurend behouden. Anderzijds blijft ook het
aanbod, van. Amerikaansche zoowel als van Chineesche zijde,
zeer beperkt.
De Indian Currency Return vertoont weinig verandering
in den zilvervoorraad niettegenstaande aanzienlijke ont-vangsten van materiaal en aanmuntingen in den laatsten
tijd: er blijkt dus een belangrijke hoeveelheid specie door het verkeer aan de centrale kassen te zijn onttrokken.

Noteering te Londen.
te New York.

9 Sept.
1916 ……..
32
°
/it
68e18
2

,,-
1916 ……..
32’/4
67/4 26 Aug.
1916 ………
31
1
12
66’18
19

,,
1916 ……..
31’/,,
65’/4

11

Sept.
1915 ……..
23/2
4814
12 Sept.
1914 ……..
25

.
55 –
20 Juli
1914 ……..
24″!,,
54V8

576

ECONQMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 19161h

NEDERLANDSCHE BANK

VERKORTE BALANS OP 0 SEPTEMBER 1916.

Activa.

Binnenl. Wis-( H.-bk.
f
92.951.479,52
sels, Prom., B.-bk.
,,
408.780,76
enz. in disc.J Ag.sch.
,,
12.007.271,58

Papier o. h. Buiten!. in
disconto ……………………..
Idem eigen portef..
f
6.793.337,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
1
EL.bk.
f
20.160.947,14
mci. vrsch.. B.-bk.
,

3.912.952 19
in
rek.crt.
t
Ag.sch.
,,
39.093.825,69
op onderp. –

f
63.167.725,02

OpEffecten ……f 57.144.825,02
Op Goederen en Spec.

6.022.900,-

Voorschotten a. h. Rijk…………….

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
60.949.595,-
Muntmat. Goud……522.929.320,22
h
z

f583.878.915,22
‘I
Munt, Zilver, enz.. 7.160.239,46
Muntmat. Zilver

Effecten
Bel,v.h.Res.fonds..
f
5.149.332,62
1
1
id. van ‘/,v.h.kapit.

3.970,360,75

0

,,

9.119.693,37
ij
Geb.en Meub. der Bank …………….
rckeniiigcn ………………

60.031.960,96
1
1

f
851.210.333,17

Passiva.

Kapitaal
……………………….f
20.000.000,-
Reservefonds

…………………….
,,
5.155.090,93
1
12
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
675.628.825,-
Bankassignatiën in omloop …………

,,
1.615.470,33 ‘l
Rekening-Courant saldo’s:
Van liet Rijk ……
/


Van anderen ……..144.781.537,90
1
12
144.781.537,90
2
12
Divèrse rekeningen

………………
,,
4.029.408,99’1

f
851.210.333,17

Beschikbaar metaalsaldo ………….. / 425.731.072,80
Op
de basis ‘van
2
15
metaaldekking ……,,
261.325.906,15
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is •
,,
2.128.655.360,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de vôlgende verschillen:

Meer

Minder
Disconto’s

…………..
8.091.529,33’/z
Buitenlandsche w’issels ….
1.378.100,-
Beleeningen

…………
875.735,42
Goud
986.281,76
Zilver
299.561,47
Bankbiljettefi…………
3.941.950,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
12.067.519,12
1
/2

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

2
Sept. 1916
9 Sept. 1916

Aan schatkitpromessen /106.860.000,- f114.860.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,
80.500.000,-
88.500.000,-
Aan schatkistbiljettex
,,
50.737.000,-
50.737.000,-
Aan zilverbons

………
,,
14.112.613,-
14.053.855,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
b
9
t
hk
&
jei en
Andere
opeischbare
schulden

9 Sept.
1916
..

..
583.879
7.160
675.829
146.397
2

,,
1916
….
584.865
7.460
679.571 134.879
26 Aug.
1916
..

..
585.813
8.231
657.109
140.467
19

,,
1916
..

..
587.278
8.694
659.399
133.792
12

,,
1916
….
588.254
9.074
662.369
124.635
5

,,
1916
….
588.114
9.788
668.017 116.044
29

Juli
1916
….
581.564
10.784
661.679 92.148
22
1916
….
581.173
10.464
649.687 105.408
15

,,
1916
….
578.989
9.873
654.012
100.459
8

,,
1916
….
575.116
9.246
655.968
91.330
1

,,
1916*
….
573.231
8.958
656.795
82.9142)
24

Juni
1916*….
552.026
8.407
630.911 93.888
1
)
17

,,
1916
….
548.614
7.615
639.001.
84.802

11

Sept.
1915
….
379.733
1.890
519.191
23.402
12

Sept.
1914
….
160.773 4.396
444.794 29.558

25 Juli
1914
..

.

.
162.114 8.228
310.437
6.198

Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk f19.810.000,-.
3.677.000,-.

D to

Disconto’s

Belee-
Beschik-
baar
Dek.
kings.
Hiervan
T t al
0
a
Schatkist-
ningen
Metaal.
percen-
protnessen
saldo
tage
recht streek.ç

9Sept.1916
105.368
88.500 63.168
425.731
72
2

,,

1916
97.276
80.500 64.043 428.532
73
26 Aug.1916
75.887
59.500 64.757
433.626
74
19

,,

1916
70.087
53.500 85.766
436.430
75
12

1916
66.467 49.500
66.421
439.024
76
5

,,

1916
64.058 46.500 67.203
440.195
76
29 Juli 1916
37.521
19.500
68.101
440.696
79
22

1916
36011
17.500
68.189
439.734
78
15

,,

1916
34.580
15.500
72.434 437.086
78
8

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
1

,,

1916* 37.332
‘. 17.400
74.486
433.380
79
24 Juni 1916*
42.314
22.400
80.094 414.639
78
17

,,

1916′
40.156
20.400 74.521
410.638
77

11 Sept.1915
58.429 30.060 86.357
272.607
70
12Sept.1914
172.507
44.300
128.493
70.130
35

25Juli 1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54
0
Op de basis van ‘/, metaaldekking.
*) De
5
°/o Ned. md. leening werd tusschen 23 Juni en
1 Juli nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Dato
Goud
Zilver
Bank
1

bil,ietten

Andere
opeiscl,b,
schulden

15

Juli

1916 ……
58.629
26.744
158.178
43.969
55.049 28.082
156.492
39.576 55.061 28.533
146.783
44.848
24

Juni 1916
.. .. .’

62.779
29.087
149.878 40.942

8

,,

1916 ………
1

,,

1916 ……..

17

Juli

1915 ……
30.469 31.689
121.211
.
25.565
18

Juli

1914 ……
..
23.166 31.206
111.797 12.350

25

Juli

1914 ……..

..

22.057 31.907
110.172 12.634

Dato
Dis-
conto’s

1 Wissels,
1
buiten
1
N..Ind,
Ibetealbaar

Belee.
ningen

1
Diverse
reke
gen ‘)

Beschik.
baar
metaal.
saldo

1

Dek-
1
kings.
1
Percen-
1
tage

15 Juli 1916
6.726 39.424 63.893
10.848
44.944
42
8

,,

1916
6.747 41.453
60.659 8.002
43.9
.
18 42
1

,,

1916
6.656
41.939
54.895
8.118
45.268
44
24Juni1916
6.593
41.494
46.956
7.585
53.602
48

17Juli1915
5.896
8.678 54.228
18.018
32.803
42
18Juli1914
7.151
8.916 47.080
.

1.703
4.8392)
44

25 Juli 1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)
44

Sluitpost der activa.
Op de basis van
2
15 metaaldekking.

f105.367.531,86

,,

6.793.337,-

63.167.725,02

,,
14.290.930,26
1
1

13 .September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

577

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden gulden’s.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
1
D
is,o.to,
IDiv.
s
1
reke-
ningen
1)

15

Juli

1916..
715 1.013
902
920 595
8

,,

1916..
698
1.050 710
929 645
1

,,

1916..
797
1.012
730
057
561 24

Juni

1916..
800 952
891
952 745

17

Juli

1915..
1.143 1.070 1.534
860 926
18

Juli

1914..
638 1.152
493 739 398

25

Juli

1914..
645 1.100
560
735
396

‘)

Sluitpost der
activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten.

I. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 6 SEPTEMBER 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 72.030.180

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion .. ..

53.580180

£ 72.030.180

£ 72.030180

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ………,
3.566.787
securities
. .

£
42.187.947
Public deposits ,,
52.218.939
Othersecurities
95.739.358
Other deposits,,
105.094.078
Notes ……..,,
35.766.060
Seven-day and Gold and silver
other buIs..
22.184
coin

……..
1.761.623

£ 175.454.988 1

£ 175.454.988

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Oncierstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal CirculaUe Bedrag
1
Goudd.
1
Gov.
Sec.

6 Sept. 1916

55.342

36.264

130.436 28.500 97.972

30 Aug. 1916 56.197

36.152

129.659 28.500 97.529
23

,,

1916

57.147

35.536

129.444 28.500

97.586
16

,,

1916

57.414

35.706

129.948 28.500

96.644

8 Sept. 1915 67.479

31.791

60.844 28.500

15.000

9 Sept. 1914 47.508

35.222

27.113

3.000

10.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings.
percen.
lage
t)

6 Sept.1916
42.188
95.739 52.219 105.004 37.528
231
30 Aug.1916
42.188 91.941 52.361
102.141
38.496
24
7
/8
23

,,

1916
42.188
89.047
51.428
101.752
40.061
26’/8
16

,,

1916
42.188 83.811
54.222
93.862 40.158
27’/8

8Sept.1915
34.418
145.230
129.588
85.942 54.138
25’/
9 Sept.1914

25.748 116.923 24.406
130.7Ô4 30.737
19/4

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

H.» DEUTSCHE REICHSBANK:

STAAT VAN 7 SEPTEMBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ………………….Mk

2.493.482.000
davon Goldbestand ………………2.469.699.000
Reichs- und Darlehenskassenschejne..

373.872.000
Noten anderer Banken ……………,

9.457.000
Wechsel ……………………….

7.142.220.000
Lombardforderungen ……………..

10.542.000
Effekten ……………………….

93.059.000
Sonstige Aktiva …………………,

495.701.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds …………………….,

85.471.000
Notenumlauf …………………….

7.175.105.000
Sonstige taglich fitilige Verbindliehkeiten

2.877.896.000
Sonstige Passiva …………………..299.861.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Seheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kasren.
scheine
Circu-

latie

Dek.
kings.
percen.
tage
1)

7 Sept.1916
2.493.482 2.469.699 373.872
7.175.105
40
31 Aug.1916
2.494.327
2.469.036 333.625
7.117.524
40
23

,,

1916
2.495.963
2.468.562 340.978
6.863.154
41 15

,,

1916
2.496.121
2.468.392
365.330
6.926.740
41

7Sept.1915
2.456.335
2.413.833
249.582
5.559.885
49
7Sept.1914
1.619.888 1.580.148
160.335
f138.066
43

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

DarlehenskassenscJtcine

Totaal
In kas bij
uitge-
1

de Rcichs-
______________

geven
bank

7 Sept. 1916
7.142.220
2.877.896
2.138.600
339.000
31 Aug. 1916
7.077.485 2.835.529 2.033.400
298.200
23

,,

1916
6.658.583
2.691.145
1.879.700
301.900
15

,,

1916
6.717.380
2.671.096
1.878.100
326.700

7

Sept. 1915
5.067.401 1.968.023 1.075.000 199.000
7 Sept: 1914
4.679.769
2.418.942
243.000
152.000

23 Juli

1914
750.892
943.964

111. BANQUE DE FRANCE

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed
1
*
Uitge.
Data
Goud
Z,lver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

7 Sept. 1916
4.817.320 337.497 703.260 387.818 1.399.004
31 Aug. 1916
4.812.732 338.610
.691.060
448.319
1.406.862
24

1916
4.808.058
339.326
667.020
424.838
1.418.650
17

,,

1916
4.802.141 338.491
583.950 440.126
1.424.812

9 Sept.1915
4.377.441
364.326 981.925 264.230 2.022.496
10 Sept.1914
– –

– .

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

*
Buitgew.
B

k.
°’
Rek. Cr1.
R k Ç
e

r
Data
Beleening
voorsch.
iljctten
Particu.
.
taat
a/d. Staat
heren

7Sept.1916
1.173.557 8.500.000
16.598.862 2.122.214
171.337
31Aug.1916
1.174.835
8.400.000
16.424.647
2.213.659 80.163
24

,,

1916
1.180.577
8.400.000
16.376.066 2.240.313
158.515
17

,,

1916
1.183.309
8.400.000
16.316.421
2.129.718
141.807

9Sept.1915
589.331
6.500.000
13.223.033
2.478.744
57.284
10Sept.1914
– – – –

23 Juli 1914
769.400
.’ ……
5.911.910 942.570 400.590

578

. ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 Septembr 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

EFFECTENBEURZEN

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. St. in den weekstaat. voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).
Data n. St.
Goud
Tegoed
uh bui-
tenland

Zij

ver

Schat-
kist bil-
feIten

Dis-
conto’s
en helee-
nt
.
ngen

Circu-
latie
Rck.
.
c.
rent

_

5
Sept. ’16
1.552
2.057
88
3.993
993
7.022
1.549
29 Aug. ’16
1.551
2.057
83
3.895
969
6.961
2.524
21

,,

’16
1.549
2.057
84
3.931
959
6.927
1.675
21

,,

’16
1.549 1.962
83
3.873
967
6.876
1.504

5
Sept. ’15
1.56
52 32
2.440
1.163
4.101
1.393
5 Sept. ’14
1.610
117
57
.

.

.

.
1.345
2.517 960

21 Juli ’14
1.601
144
74
.

.

.

.
757
1.634
1.099

V. SOCIM GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van circulatiebank belast. De biljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
I3elcen.
Beleen.
Binn.
1

Rek.
Data
uu,cL
1

van van
wissels
Circu-
1
buiteul.
buitenl.
prom. d.
en
latie.
saldi.
saldi
s’order. provinc.
beleen.

31 Aug. 1916
308.592
71.320
480.000
45.021
751.131 146.124
24

,,

1916
308.545
71.279
480.000
53.208
751.825
153.639
17

1916
308.440
71.010
480.000
52.690
747994
156.534
10

1916
308.846 70.734 480.000 53.699
755.478
150.437

2 Sept. 1915
132.174 23.160 360.000
38.769
408586
145.492

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Circu-
latie

Dekkings-
Percen-
tage
t)

4Aug.’16
365.163
11.699
109.934
547.232
12.701
68
28Juli ’16
364.760
16.589
111.048
547.808
11.814
67
21

,,

’16 363.541
13.802 114.319
546.277
11.812
67 14

,,

’16
390.203
10279
105.098
572.418
11.818
69

6Aug.’15
261.196 24.910
40.926
306.002
15.420
83

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito
s

Circulatte
Beleenin gen
en
dirconto’s
Surplus
Reser’-e

9 Sept.’16
628.900 3.408.840
31.390
3.306.960
71.060
2

,,

’16
667.710 3.391.440
31.190
3.252.000
113 370
26Aug.’16
674.620
3.377.390
31.13Ô
3.244.040
125 910
19

,,

’16
654.060 3.364.240
31.230
3.240.050
111.780

11Sept.’15
673.360 2.814.180
36.980
2.666.690 209.890
12Sept.’14
397.430 1.920.290
124.520
2.162.990
-35.070

25 Juli ’14
467.880 1.958.320 41.730 2.057.570 26.170

Amsterdam, 9 September 1916.

Hoewel in de afgeloopen week slechts enkele uitgiften
van ondergeschikt belang aangekondigd zijn en de bedrijvig-
heid in de Amerikaansche afdeeling eer is ingekrompen,
toonde de prolongatiekoers zich iets vaster en liep van 13
tot 1Y
2
pCt. op. Onze
Nederlandsche sclinldsoorten
gaven
van een lustelooze houding blijk.

Onbelangrijk was ook de handel in
bniienlandsche staats-
papièren. De indruk van liet toetreden van Rumenië tot de
schare van strijdenden, kwam hier ter beurze,piet tot uiting
– althans niet in de koersen van Rumeensche Staatsfond-
sen – om de eenvoudige reden, dat geen enkele noteering tot stand kwam in het tiental verschillende leeningen van
dit Balkanrijk, die in de officieele noteering voorkomen.
Niettemin is- het van belang er op te wijzen, hoe ook in
Rumenië de eenige jaren geleden nog bevredigende budget-
cijfers zich snel in neerwaartsche richting bewegen. Over
1911112 bedroeg het budgetoverschot Lei 110,4 millioen, over .1912/13 Lei 99 millioen, over 1913/14 Lei 96,3 mil-
lioen, over 1914115 Lei 28,1 millioen. Het spreekt van

zelf,
dat thans de budgetoverschotten geheel en al zullen verdwij-nen. Trouwens reeds vÔSr het deelnemen aan den strijd was
men in Riimenië bezig plannen te maken om in de drin-
gende behoeften van de shatkist te voorzien, daar toen
reeds het ministerie van oorlog millioenen verslond. Naast
plaatsgevonden binnenlandsche leeningen overwoog (en
overweegt) men dan ook het invoeren van een reeks nieuwe belastingen, zelfs het invoèren van een regeeringsmonopolie voor petroleum, waartegen echter van belanghebbende zijde
krachtig wordt geageerd. Oogenblikkelijk kunnen echter de
middelen voor het krachtig voeren van den oorlog niet op
voldoende schaal in liet binnenland worden gevonden, zon-dat bereids met Londen onderhandelingen zijn aangeknoopt
ter ovetname van een leening groot Lei 500
á
Lei 800 mil-
lioen.

‘,
Oostenrjksche fondsen konden zich hier ter beurze
eenigszins van hun vorige- reactie herstellen. Ook Russen
waren, – ofschoon zonder veel zaken, – vast, dank zij de
handhaving van de verbetering in den Roebelkoers. Een
goeden indruk maakte ook de vermeerdering van de Russi-
sehe rijksontvangsten over het eerste kwartaal van 1916
(Rbl. 7816 millioen tegen Rbl. 549 millioen over hetzelfde
tijdsverloop van het vorig jaar) alsmede de toenemende
goudreserve der Russische Staatsbank in het buitenland.
Zuid-Amerikaansche staatsfondsen, inzonderheid Argen-
tijnen en Brazilianen, waren hier vrij goed gezocht en slui-
ten vast.

Op de
locale
markt waren de omzetten niet van veel betee-kenis. 1)e stemming was niettemin op enkele uitzonderingen
na vast, oa. voor
ban kaancieelen,
waarvan Hollandsche
Bank voor Zuid-Amerika ca. 44 pCt. en rescontre Neder-
landsche Handelmij. ca
. 8 pCt. hooger sluiten.
Cultsenr fondsen,
aanvankelijk nog eenigszins onder den in-
druk van de daling der suikerprijzen in-Amerika, konden
zich later herstellen, o.a. op gunstige berichten nopens de
maalresultaten, tot medio Augustus door onze Indische on-dernemingen behaald. Aandeelen Handelsvereeniging Am-
sterdam sluiten villig in verband met de overneming van
de concessie Balimbingan. Ook aandeelen West-Java Kina-
Cultuur en Handelsver. Java verlaten de week op vrij aan-
merkelijk hooger koerspeil.
Petroleumaandeelen,
inzonderheid van die ondernemingen,
welke belangen in Rumenië hebben, bewogen zich verder in
neerwaartsche richting. Van een aandrang tot verkoopen
was evenwel geen sprake. Het grootste verlies vas dan ook
12% pCt., voor Geconsohideerde. Moeara Enims waren zwak-
ker ondanks de bevredigende productie over het tweede kwaitaal: 35.906 Eng. tons (le kv. 30.584; 1915 2e kw.
27.536). Wilhig waren alleen ])ordtsche, die op het bericht omtrent de omwisseling van in haar bezit zijnde aandeelen
Shell tegen aandeelen Koninklijke van 181 4 tot 18SY
4
pCt.
verbeterden.
Van
mijnbouwfondsen
werden Redjang Lebongá en Keta-
hoens eenige punten hooger gezocht. Aequators daarentegen werden ca. 9 pCt. lager aangeboden.
Voor rubberfondsen
was de beursnoteering lusteloos. Het
slot was over nagenoeg de geheele linie zwakker, ondanks
dc gunstige maandproducties. Zoo bracht de Nederlandsche
Rubber in Augustus 81.400
1
/2
K.G. rubber voort tegen
46.200 K.G. Augustus 1915; de Amsterdam Rubber
251.800 tegen 133.000 enz. De prijs van het product beweegt
zich dan ook sedert den aanvang des jaars langzaam in
neerwaartsche richting
Scheepvaart fondsen
kenmerkten zich meer door een bij-

13 September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

579

zonder willige houding. Het is dan ook Vrij zeker, dat de
oorlogvoerenden weer een ,wintercarnpagne moeten door-
maken, d.w.z. dat over êen geheel boekjaar de verder geste-
gen vrachtprijzen het scheepvaartbedrijf ten goede zullen
komen, waardoor de maatschappijen ook voor de toekomst
zeer sterk zullen staan. Al deze factoren en ook de nu met
Engeland in het reine gebrachte kwestie nopens de haring-
visscherij, maakt de weer telkens tot scheepvaartpapieren
terugkeerende belangstelling begrijpelijk. Nievelt Goudriaans
stonden aan de spits der opwaartsche beweging met een
rijzing van 83 pCt.; daarop volgden Kon. Nederl. Stoom-
boot, Holland-Amerika-Lijn, Bothnia’s en Oostzee met koers-
verbeteringen van onderscheidenlijk 251%, 23,
211%
en
20 pCt. –
De
tabaksafdeeling
had een verlaten aanzien, hetgeen niet
belet, dat ook voor deze fondsen eenige rijzingen van belang
te noteeren zijn. Zoo wonnen Deli-Mij. 30
5
/8, Dcli Batavia
201%, Senembah’s 20 pCt.

In den aanvang van de afgeloopen week was de vraag
voor
Amerikaanse/je fondsen
hier ter beurze weer bijzonder
groot. Vooral Marine-soorten, Anaconda’s, Hide & Leathers
en Steels trokken veel belangstelling. Deze laatste bereik-
ten op een gegeven oogenblik zelfs den voor dit fonds tot
nu toe ongekenden koers van 100 pCt. Nu de bedrijvigheid
in de staal- en koperindustrie eer toe dan afneemt en de
prijzen zich, tegen veler Verwachting in, op hun buiten-
gewoon hoog niveau blijven handhaven, schuilt hierin een
dubbele gunstige factor, die ten opzichte van toekomstige
dividenden de meest optimistische verwachtingen doet ont-
staan.
Met uitzondering van Southern Rails en Union Pacifics
genoten hier ter beurze Amerikaansche spoorwegfondsen
minder vraag, nu blijkt, dat de spoorwegen zich daad-
werkelijk verzetten tegen den achturigen arbeidsdag. Hier-
door is het werklieclenvraagstuk, dat men• een oogenblik
van de baan waande, weer in een nieuw stadium van on-
zekerheid getreden, dat, zooals reeds gebleken is, de kans op staking niet uitsluit. Het is ten dccle onder den invloed
van deze verzetbeweging, uitgaande van de Atchison Topeka
en Santa Fd, dat een voorbijgaande reactie in het koerspeil
is ingetreden.
Het slot was in de Amerikaansche af deeling niettemin
in vele gevallen belangrijk hooger dan acht dagen geleden,
o.a. voor Maxwell’s, Steels en speciaal voor Marine-fondsen,
waarvan gewone en preferente aandeelen respectievelijk
10
5
1
je
en 22 pCt. in prijs opliepen, in hoofdzaak op dezelfde
gronden als hooger met betrekking tot Nederlandsche
Scheepvaartpapieren uiteengezet.

• Ter beurze van L o n den maakten de verdere gofidaf-
vloeiingen, waardoor de dekking der obligo’s tot 23,86 pCt. daalde, een onaangenamen indruk. Ook de aanzwelling van
de vlottende schuld tot een bedrag, dat niet ver meer van
een milliard pond sterling verwijderd is, trekt in city-krin-gen in steeds sterker mate de aandacht en verwekt een ge-
voel van onbehaaglijkheid. Toch werd later de beurshouding
vaster, o.a. op de betrekkelijk bevredigende Augustus-han-
delscijfers, die een nadeelig saldo aantoonen van £ 201%
millioen tegen
291%
millioen in dezelfde maand van het
vorig jaar. Consols sluiten
601%
na
591%.

Te P a r ij s maakte de verbetering vin den Franschen wis-
selkoers te Londen, een vooruitloopen op de in voorberei-
ding zijnde tweede groote Fransche ,,overwinnings”-leening,
een aangenamen indruk. 3 pOt. Fransche Rente monteerden
van 63,80 tot 64. 4 pCt. Rusland 1889 van 79,95 tot 80,50. Rio Tinto’s echter daalden van 1758 tot 1736.
De voortdurende rijzing van de voorschotten, door de
Fransche Bank aan den staat verstrekt, thans reeds
fr. 8.500.000.000 bedragend, maakt een spoedige ontlasting
van den druk, die op de Fransche Centrale kredietinstelling
wordt uitgeoefend, zeer venschelijk. De steeds stijgende
oorlogslasten eischen dan ook voorziening. Deze bedroegen
namelijk over het eerste kwartaal van 1916 fr. 7599,61 mii-
lioen; over het tweede kwartaal fr. 7847,61 millioen; wor-
den over het derde kwartaal op Ir. 7891 millioen en over
het vierde kwartaal op Ir. 8347 millioen geraamd.

Te B e r 1 ii n bracht een Duitsch-Bulgaarsch overwin-
ningsbericht en het naar het schijnt goed vlotten van de
vijfde oorlogsleening de beurs in iets betere stemming.
Deze vijfde oorlogsieening verschilt met haar drie voor-
gangsters alleen hierin, dat de koers van inschrijving iets

lager is gesteld: 98 pCt. tegen 981% pOt. bij de vierde,
99 pCt. bij de derde en
981%
pOt. bij de tweede lee-
rling. Slechts cle eerste leenjng werd tot nog lageren koers:
971% pCt. uitgegeven.

Te We c n en is men thans bezig, nieuwe belastingwet.
ten uit te werken (toeslag op de directe belastingen, ter-
hooging van zegelrechten en invoering van een totalisator-belasting), ten einde in den dienst der oorlogsleeningen tot
een bedrag van ca. Kr. 750 millioen ‘s jaars te kunnen
voorzien.

Te N e w Y o r k blijft de verbetering van de reeds zoo
gunstige handelsbalans onverminderd aanhouden. Over de
week, geëindigd 17 Augustus j.l., bedroeg de waarde van den
uitvoer $ 871% millioen tegen $ 32 millioen in gelijke week
van 1915 en $ 11 millioen in 1914. Ook de goudontvangsten
duren voort. Uit Ottawa werd $ 25 millioen geel metaal ont-
vangen als onderpand voor de jongste Engelsche leening tot-
dat de daarvoor bestemde waardepapieren ontvangen zijn.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
11 September 1916.

Tarwe. Tot voor kort waren de aanvoeren aan de
Amerikaansche markten week aan week grooter dan in het
overeenkomstig tijdva.k van het vorige jaar, hetgeen zijn
oorzaak vond in het groote overschot van den vorigen oogst.
In den laatsten tijd worden de aanvoeren evenwel kleiner
en van nu af aan kan men verwachten, dat de vergelijking
met hetvorige jaar ongunstig zal uitvallen. Indien Amerika
voortging met exporteeren op dezelfde schaal als in de
laatste maanden, dan zou het ongeveer aan het eind van
het jaar zijn geheele overschot verscheept hebben, zoodat
West Europa dan geheel op veel verder gelegen landen zou
zijn aangewezen. In die landen (Australië, Indië, Argen-
tinië) zijn de voorraden van tarwe nog zeer aanzienlijk,
maar het is de vraag, of voldoende vrachtruimte beschikbaar
gesteld kan worden. In ieder geval ziet het er naar uit,
of het vraagstuk van cle vrachtruimte a.s. winter nog
belangrijk nijpender zal worden dan het vorige jaar het
geval was. Natuurlijk, indien de Dardanellen open gingen
zou de toestand aanmerkelijk gewijzigd worden en in som-
mige kringen van de Entente wordt daarop nog tamelijk
vast gerekend. De krijgsverrichtingen van de laatste week
bewogen zich echter in tegenovergestelde richting en voor-
loopig zal West Europa zijn honger nog niet met Russische
tarwe kunnen stillen. –
Het weer werd in West-Europa over het algemeen gunstig
voor de tarwe-oogsten, die evenwel buitengewoon laat zijn.
Verreweg het grootste gedeelte zal nu wel binnen zijn,
maar in vele gevallen heeft de kwaliteit ernstig geleden.
De hoeveelheid, die beschikbaar zal zijn voor het malen tot
bloem, wordt verwacht aanzienljk minder te zijn dan in
het vorige jaar. Engeland zal daardoor nog meer moeten
invoeren, wat in verband met het bovenaangeduide vracht-
vraagstuk den toestand niet gemakkelijker maakt.
De markten zijn over het algemeen vast geweest. In
Europa volgden zij de Amerikaansche fluctuaties op den
voet. Tamelijk groote zaken kwamen tot stand. Vooral van
Indië waren de verschepingen grooter en ook voor den
eerstkomenden tijd worden tamelijk groote verschepingen
van dat land tegemoet gezien. –

Mals. Er was over het algemeen weinig vraag voor
mals, grootendeels tengevolge van de ruimere verschepingen.
Het overschot van maIs in La Plata is nog zeer aanzienlijk
en schaarschte ken daardoor niet verwacht worden, zoolang
dé beschikbare scheepsruimte voldoende blijft. In Argentinië
zelf was de markt sterk prjshoudend en over het algemeen
hooger, waarschijnlijk tengevolge van goede vraag van
neutrale landen.
De voorraden in de zeehavens van Noord Amerika zijn
gering, wat de exportzaken op het oogenblik belemmert.
De September-termijn te Chicago is over het algemeen
vaster geweest dan de latere termijnen. De vooruitzichten
voor den nieuwen oogst zijn in Noord Amerika gedurende
de afgeloopen week wel wat verbeterd, wat zijn uitdrukking
vond in vat lagere noteeringen.

Gierst. De verschepixigen waren wederom tamelijk klein en aangezien de kwaliteit van den nieuwen oogst in Europa
over het algemeen slecht is, was er betere’vraag voor goede
buitenlandsclze ioorten.

580

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916

De have rverschepingen waren groot. Voor het grootste
gedeelte evenwel waren zij bestemd voor Frankrijk, slechts voor een heel klein gedeelte voor Engeland. De vraag blijft
in Frankrijk zeer groot, niettegenstaande de nieuwe oogst
goed is. Deze oogst wordt,. zooals bekend, gerequireerd en natuurlijk gaat dit langzaam in zijn werk, zoodat de consu-
menten nog slechts onvoldoende van haver worden voorzien.
L ij n z a a d. Nog steeds bericht Argentinië, dat in het
Noorden niet voldoende regen gevallen is, en de vooruit-
zichten zijn dus in het gunstigste geval matig te noemen.
De berichten uit Nodrd Amerika zijn niet ongunstig en
men kan naar alle waarschijnlijkheid wel een iets grooteren
oogst tegemoet zien dan de vorige maand geschat werd.
In Engeland waren de markten zeer onregelmatig; af en
toe vond er een scherpe verbetering plaats in de vraag en
stegen de prijzen, doch meestal duurde dit slechts kort. De
omzet van lijnzaad is tamelijk klein geweest. Het is op-
merkelijk, dat gedurende verschillende maanden, Engeland
bijna uitsluitend van Indië ljnzaad betrekt. De versche-pingen van Argentinië gaan naar het Continent en naar
de Vereenigde Staten.

Markten in Nederland.

Ook deze week bleef de t a r w e prijs onveranderd. Naar
alle waarschijnlijkheid zullen de afvalproducten van tarsve
in de nieuwe distributie-regeling van veevoeder begrepen
worden, wat ongetwijfeld tengevolge zal hebben, dat de
productie van bloem grooter zal worden.
Tot 7 September konden de aanvragen ingezonden worden
voor de distributie van v e e v o e d e r voor de maand Sep-
tember en de Veevoederbureaux zijn nu hard aan hèt werk
om de honderdduizenden bestellingen te rangschikken en
zoo mogelijk te beoordeelen. Intusschen is er bericht, dat
uiterlijk 20 September de aanvragen voor de Octoberdistri-butie reeds ingekomen moeten zijn. Voor de maanden Sep-
tember en October is de distributie van maIs daarbij nog
uitgesloten, doch daarna wordt ook de mais-distributie op
dezelfde wijze ter hand genomen.

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aire.,)

Dato

Tarwe Mais

Haver

Tarwe Mais
1
Lijn:.
Sept.
1
Sept.
1
Sept.
1
Oct.
1
Oct.

Oct.

11Sept.1916

153

86’/4

45′!4

10,40
5,20

13,25

2

,,

1916

145

86/4

4531
4

10,__
2
)
5,132)

13,502)

11Sept.1915

99’/

72/8

36/4

12,-
2
)
4,652)

10,902)

11Sept.1914 108/4

77′!s

477/
s


20

Juli1914

821)

56e/s’)

36′!,’)

9,402)

5,38e)

13,70e)

‘) per Dec.
3)
per Sept.
*)

De noteeringen van Buenos Aires zijn van 31 Aug.
en 9 September.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
1
11 Sept.
1
4Sept.
1

Soorten.
11 Sept.
1
4Sept.

Tarwe …….368
1
) 368
1
) Haver 38 lb.white
Rogge No. 2

clipped …….18,-
1
) 18,-‘)
Western .. nom. nom. Lijnkoeken. Nd.
MaïsLaPlata 265
1
) 265
1
)

Amer. van La
Gerst 46 lb.

Pl@a-zaad .. 168
1
) 168
1
)
feeding.. .. 370
1
) 370
1
) LijnzaadLaPlata 540,- 540,-

1
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rotterdam

1

Amsterda,,,

Artikelen

2-9 Sept.

Sedert

2-9 Sept.

Sedert
1916

1
1Jan.’16
1

1916

1Jan.’16

Tarwe

…………..
41.086
1140.274

18.793
(waarvan voor de Bel-
..

gium Relief Comm.)
29.776
622.352


17.139
525
525


9.762

500
Maïs

…………….
19.392
338.728
24.380
131.368
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
6.273
62.768


7.320
79.588

9.929

Rogge

……………-
Boekweit

…………….


29.106

4.218 2.550

.

81.762
4.980
39.000

Gerst ………………

590
111.099

5.735

Haver

……………..
Lijuzaad

………….

Tarwemeel……..

17.540
– –
Lijnkoeken

………..

B

(waarvan voor de

el-

gium Relief Comm.)

1.261

METALEN.

IJZER EN STAAL

Engeland. De toestand van den ruw-ijzerhandel is nog
steeds zeer ingewikkeld. De opeenhooping van orders voor munitiedoeleinden is eerder geneigd dringender te w’orden
dan dat er eenige verlichting valt waar te nemen.
‘Er wordt een kleine exporthaudel gedreven, doch zoowel de hoeveelheid als de bestemming is zeer nauwkeurig om-
schreven. Ook worden er maatregelen genomen om meer
hoogovens in werking te stellen voor haematiet-ijzer, doch
met het oog op de arbeiders-kwestie is het moeilijk te zeggen,
wanneer zij in gebruik zullen genomen worden.
Duitschiand. De algemeene toestand van de markt
heeft geen verandering ondergaan. De vraag naar oorlogs-
materiaal neemt gestadig toe eh met de orders, die reeds
geboekt zijn, is het den fabrieken geheel onmogelijk, verdere
bestellingen voor particuliere rekening aan te nemen. De tusschenhandel is geheel tot stilstand gekomen en de
weinige contracten, dienog afgesloten worden, moeten uit-
gevoerd worden van de beschikbare voorraden.
Er is geen schaarschte aan ruw materiaal, doch het gebrek
aan werklieden belemmert de verhooging der productie van
ruw-ijzer, terwijl de staalproductie tevens nog niet beschouwd
wordt, haar hoogtepunt te hebben bereikt.
Amerika. Tengevolge van de heerschende hitte en de
buitengewone droogte is het den fabrieken niet mogelijk
geweest, voordeel te trekken uit het vermeerderde aantal
hoogovens, dat in werking is gesteld.
De productie gedurende Augustus (3.204.000 ton) toont
dientengevolge een kleinen teruggang vergeleken bij die der vorige maand (3.227.000 ton).

Loco-Noteeringen te Londen

1

IJzer

1

1

1
Data

1
Clcv. 1
Koper
1

Ti.

Loot!

Zink
1
No.3

8 Sept. 1916..
1

nom.
110.10/-
170.-!-
30.5/-
50.-!-
1

,,

1916…
nOm.
110.-!-
170.51-
31.-!-
49.-!-
10 Sept. 1915..
64/8 67.101-
153.5,’-
23.12/6
74.-!-
11 Sept. 1914..
511-
56.101-
137.-!-
– –
20 Juli

1914..
5114
61.-/-
145.15-
19.-!-
21.101-
STEENKOLEN.

Ter beurze van Londen was de stemming in de afgeloopen
week niet bijzonder levendig en de zaken waren zeer beperkt.
Niettegenstaande een afname in de vraag aan de depôts
vareu de handelaars toch bereid brandstoffen, van welke
soort ook, te koopen.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, dato 1 September 1916.
,

Terpentijn. Amerikaansche terpentijn is duurder.
Amerikaausch loco……42 s. 9 d.
September/December …. 43 s. 6 d.
Januari/April ……….44 s. 9 d.

Smeeroliën. Niets belangrijks te vermelden. Prijzen zijn
onveranderd.
American red …………..vanaf £ 21
American pale …………

£ 21
American dark cylincler

£ 15
Ainerican filtered cyliuder .

£ 17. 12 s.6 d.

Stookolie en vethoudencie oliën. Niet officieel genoteerd.

Benzine. De markt is vast zonder prijsverandering.
No. 3 …………2s.

8d.)
No. 2 …………2s. 9 d.’ per gallon.
No. 1 …………2e. lOd.J

Alle merken in Ierland en Schotland 1 d. per gallon meer.

Paraffine. De nominale noteeringen zijn de volgende:
140
0
Smeitpunt ……6 d.

130-132
0

,,

5’/4d.

125-128
0

,,

4
7
18
d. per.

118-120
0

,,

4’/,d.

Petroleum. Amerikaansche geraffineerde zeer gevraagd
tegen vorige noteeringea.
Water White ……1 s.
2113
d.
Standard White …. 1 s. 1’1 d.
2e destillaat ……..1 s. 1 d.

Liverpool, 31 Augustus 1916.
Amerikaansche gaat tegeu 11 d. tot 1 s. per gallon.
Geen Russische olie aan de markt.

13 September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

581

Rusland. Bakou, 31 Augustus 1916.
De markt voor ruwe olie blijft vast en de rioteering staat thans op 45 kopeken per pud.

Amerika. New Yrk, 31 Augustus 1916.
Geraffineerd in kisten 11,50 c.)
Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Crdit Balances ……2,60 c.j
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 31 Augustus. 1918.
Standard White 8,95 c. per gallon.

Roemenië. Bucarest, 31 Augustus 1916.
Er gaat op de markten veel om. Ruwe Bustenari is 76 fraucs
per ton genoteerd.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

1
8Sept.’16 1
Sept.’16125Aug.’161
8Sepf.’15 8Sept. ’14

New York …. 15,25 c 16,30e 15,85 c 10,00e 10,45e
Liverpool ….

9,38d

9,90d

9,42d

5,89d

6,OOd

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16 tot 8 Sept. ’16

1
Overeankomstiqe perioden

1915—’16

1914—’ 15

Ontvangsten Gulf-Havens..
329
140
84

11

Atlant.Havens
217
129
38
Uitvoer naar Gr. Brittannië
220
60
8
‘t Vasteland.
243
125
17
Japan etc…
33 27
.

Voorraden in
duizendtallen
1
8 Sept. ’16
1

8 Sept. ’15
1

8 Sept.
’14

509
716
248
Binnenland …………..
316
448
135
Amerik. havens ………..

214
85
New York

……………69
New Orleans …………
107

.

125 49
Liverpool

……………
621
1154
867

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 30 Augustus 1916.
De prijs van middling Amerikaansche katoen te Liverpool
heeft nog geen 10 pence beréikt, zooals van verschillende
zijden geprofeteerd werd, doch is toch weer belangrijk ge-
stegen, en wel tot 9,84 d. Fluctuaties, zoowel hier als in
New York, zijn zeer hevig. De oogstberichteu blijven slecht
en hoewel deze berichten in vele gevallen overdreven worden,
schijnt men toch wel te mogen aannemen, dat de oogst er
slechter voorstaat dan oorspronkelijk verwacht werd en dat
de opbrengst ook veel kleiner . zal worden. Enkele auto-
riteiten voorspellen zelfs, dat de voorziening voor het as.
seizoen kleiner zal zijn dan het werkelijke verbruikover
het afgeloopen jaar en dat daardoor de prijzen nog verder
zullen stijgen. Totdat meer bekend wordt, zal de markt
ook wel zenuwachtig blijven en zijn groote fluctuaties dus
waarschijnlijk. Men ziet dan ook met verlangen uit naar
het bureau-rapport van 1 September a.s. en men moet zeker
hopen,. dat dit nog zal meevallen: Intusschen zijn de aan-
komsten zoowel in de Amerikaansche havens als in het
binnenland thans meer dan dubbel zoo groot als verleden
jaar. Egyptische katoen is ook weer duurder, voornamelijk
in verband met de stijging van Amerikaansche katoen.
Alexandrië is voor de volgende drie weken gesloten, omdat
er toch niets aan te bieden is en men anders bij de tegen-
woordig gevaarlijk hooge prijzen voor financieele moeilijk-heden vreest. Zoodra weer nieuwe aanvoeren binnenkomen,
zal de markt daar vel meer normaal worden.
Amerikaansche garens worden tegen• de tegenwoordige
prijzen, die
1
12 penny hooger zijn dan een week geleden,
slechts weinig verkocht en voor spinners is het maar goed,
dat door de vacantieweek in Oldham de meeste spinnerjen
gesloten zijn. Er worden zeer weinig zaken gedaan en over
het algemeen blijft men maar eens afwachten. Enkele
fabrikanten, die nog oude goedkoope contracten hebben,
koopen wel kleine partijtjes bij, maar over het algemeen
is de afname toch niet groot. Egyptische garens zijn zeer
kalm en de prijzen ongeveer 1 penny hooger.
Tengevolge van de groote stijging in katoen- en garen-
prijzen is de vraag van Engelsch-Indië naar manufacturen
ook nogal levendig geweest, maar koopers kunnen tot nu toe
de nieuwe vraagprjzen niet betalen, zoodat nog niet veel

zaken tot stand zijn gekomen. China koopt kleine partijtjes
fancy-goederen, maar over het algemeen wordt er weinig
gedaan en blijven de meeste koopers eerst den verderen loop
der markt afwachten.

WOL

De veilingen te L o n d e n zijn den 5den dezer met groote levendigheid aangevangen. Voor merinos zijn de prijzen de-
zelfde als bij de vorige- veiling, alleen ,,Cap super” vertoo-nen een prijsverhooging van 5
0
/t.
Ook voor ,,medium.” en
,,coarse crossbreds” werden thans 5
0
/0
hoogere prijzen besteed.
Te Bradford is het wat levendiger geworden dan de
laatste weken het geval was; de markt is iets vaster, vooral
voor crossbreds.
De nieuwe La Plat a campagne belooft een zeer goed
product te zullen opleveren en men schat een 10
Olo
hoogere
opbrengst dan in het afgeloopen seizoen.
Noteeringen te Bradford:

Co/oniat carded
64

Data

l
ave
*
rage
l
56

50
1
46
1
40

7 September1916

53

39

32
1
12
27°1

25
31 Augustus 1916 ……53

39

32112

27
1
1

25
7 September 1915

39
0
12

32’/

28
1
1

25
1
12

23’12

SUIKER.

Ook gedurende de afgeloopen week was onze B
i
e t s u ik er-
markt flauw gestemd en door geregeld aanbod van contramine
en realisaties per October, terwijl ook fabrikanten. zich•
verkoopsgezind toonden, daalden de prijzen voor Oct./Dec.-
levering met ongeveer
f
VIs.
De noteering voor dezen termijn
is thans f.25
1
/10
met koopers niet boven
f
25
8
14.
De offieieele
voorraden in Nederland bedroegen op 15 Augustus 6.083 tons’ tegen 24.265 tons en 27.424 tons in de twee voorgaande jaren.
F. 0. Licht verwacht thans voor Duitschland een bijna
gemiddelden oogst; toch zal nog veel afhangen van het
weder gedurende September en October.
Java rapporteert een kalme markt met ietwat lagere
noteeringen. Superieur uit den oogst 1916, die onlangs tot
f l4
0
/s afgedaan werd, is teruggeloopen tot
f
14 ‘/, waartoe
enkele transacties plaats hadden. De voorraden, die in de Java-
havens voor afscheep gereed liggen, zijn groot. In suikers uit den volgenden oogst kwamen in.den laatsten tijd geen
nieuwe afdoeningen tot stand.
Wij bezitten thans de maalresultaten van 103 fabrieken
per Sept., waarvan het rendement in doorsneê 1801
4
0
/o meer
suiker aantoont dan verleden jaar op hetzelfde tijdstip.
In A
no
e r i k a kon de noteering voor spot-centrifugals na
een tijdelijken achteruitgang van 5,02 e. naar 4,89 c. weder
op 5,02 c. en daarna op 5,14 c. gebracht worden, waarop
de markt prijshoudend bleef. De ontvangsten der week be-
droegen 35.000 tons, de versmeltingen 33.000 tons en de
voorraad 260.000 tons, tegen voorraden van 282.000 tons en
318.000 tons in de beide voorafgaande jaren.
De vooruitzichten voor den aanstaanden C u b a-oogst
blijven gunstig.
De Cuba-statistiek is als volgt:
Ontvangsten der week

1916

1915

1914
eincligende 3 Sept

7.000

11.415

8.000 tons
Totale ontvangst sedert
1 December ………2.961.843 2.488.284 2.537.528
Totale export sedert


1 December……..2.468.000 2.015.240 2.218.000
ExportnaarU.K. 1/1-8/8

473.098

275.438

209.319
Exp. n. Frankr. 111-818

118.629

5.895

32.988
Totale voorraad op 419

362.000

364.200

206.000
Werkende fabrieken .

3

3

2
Export geraff. uit Ver.

Staten …………449.367*

211.016

8.419

* Waarvan 170.000 tons naar U. K. en 119.000 tons naar
Frankrijk gingen.

– NOTEERINGEN.

1
Amsterdam
1
1
New York Data

1
per

1
Tates
White
96%
Oct./Dec. Cubes
Jao’ao

1
lated
Cent rit ug.
No. 1
fob.

1
fob.

8Sept.1916….L
f
26V
1

47/1’/l
221-
1

2816
5,14
1

,,

1916 ….
1

,,

2621/
so
l
47/1
1/21

22/-
1

28/6
4,89
8 Sept.1915 ….
1

19182
1

311-
1

2013

4,77
8 Sept.1914..
..I
13i0
1

3316
1

1

6,02
21Juli 1914….
,,

111/
a
ol
181-
1
1

3,26

582

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916

RUBBER.

Deze week toont weder een herhaling van zoovele vooraf-
gaande weken. Zoodra de prijzen eenigszins rijzen wordt de
vraag van verbruikers minder, met het resultaat, dat de
prijzen• weder op het oorspronkelijk niveau komen.

Voor de verdere termijnen is de belangstelling gering.
Verbruikers voelen onder de tegenwoordige onzekere om-
standigheden weinig neiging tot koopen, bovendien is de
steeds grooter wordende productie daarbij een factor te
hunnen gunste.


Para-soorten onveranderd.
Slotnoteeringen luiden:

Prima Hevea Crepe loco Sept. 213

einde vorige week2/2
3
/4
Oct./Dec.
213/4

,,

,,

,,
21411
4

Jan./Juni
21411
4

,,

,,

,,
214
1
12
Smoked Sheets
114
d. minder

-,,
1
14d.mind.
Hard cure fine Para ……3/2

312

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).
In N. 0. T. koffies blijft de handel traag; voor consumptie
blijft kooplust bestaan en kan de prijs van Sanoskoffie zich
op 45 handhaven. Het aanbod van Javakoffie is zeer klein.

Notéeringen en voorraden.

Rio

1

Santos
Dato

1

1

1
Wisselkoers
Voorraad
1
Prijs
I•
Voorraad
1
Prijs
.1
No.71

INo.41

9 Sept. 1916 352.000 6750 2.247.000 6900

12182
2

,,

1916

290.000

6525 2.003.000 6900

12/8
9 Sept. 1915 404.000 4900 2084.000 5650

12’1
24 Juli 1914 353.000 4900

889.000 5700

16

Ontvangsten.

Rio
San tos
Data-
Afgeloo pen
Sedert
Afgeloo pen
Scdert
week
1
Juli
week
1
Juli

9

Sept. 1916
..
80.000 499.000 299.000 2.990.000

1

9

Sept. 1915
..
93.000 687.000
265.000 3.330.000

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 31 Augustus, in duizenden balen.

1916
1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa.. 3.535 4.145 7.139 6.005 6.007

~Ver.

razilië
..

612

634

91

852

385

Stoomend
B
OostIndië.

?

55

40

40

37
n.Europa

Staten

18

4

4

5

4.147
4.852 7.274
6.901
6.434
Voorraad Ver. Staten
1.793 1.546
1.354 1.477
2.308
Stoomend
Brazilië
534
936 287
411
222
naar
Ver.Staten00stJ1d1e
{
?
7 6
35
13

6.474
7.341 8.921
8.824
8.977
Voorraad in Rio
….

273
321
301
366 280
Santos..

1.978 1.844
1.221
2.246 2.150
Bahia
..

32 20
39
48
31

Totaal……8.757

9.526 10.482 11.484 11.438

Op 31 Juli ……….7.907

8.502 11.466 10.482 11.035

Op .1 Juli ……….7.091

7.538 11.289 10.275 10.965

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margarine is zeef vast. ;,Armour extra” werd
tot
f
91,– franco wal Rotterdam afgedaan; voor ,,Harrison”
werd eenzelfde bod geweigerd met tegenofferte ad
f
94,-.
Ook ,,Armour extra” wordt verder ad
f
94,- op aflading
geoffreerd; en ,,Hammoncl extra” ad f92
1/2.

Voor goede 3e soorten wordt
f
86,- tot
f
88,- op af-
lading verlangd.
01e o

S tea r in e. Hierin zijn geen offerten aan de markt.
Men wil biedingtn van
f
74,-173,- probeeren.
P r om i er

J u s. Noord-Amerikaansche ,,Extra’s” worden
ad f90,- aangeboden. In Zuid-Amerikaansche Jus zijn le
kwaliteiten op September-aflading ad f76,- en 2e ad
f
74,-
verkocht.
M u
t
t o n

P r e m i e r J u s op September-af lading ad f71,-.
gedaan.

N e u t r all ard.. Hiervoor wordt niet minder dân
f
10312
gevraagd, op aflading van Noord-Amerika.
Katoenzaad-olie. Amerika is hiermede zeer vast. Er
was slechts een offerte van Butteroil ,,Yersey” November! December-aflading ad $12,- per cwt. f.o.b. New York, wat
ca.
f
70,- per .100 K.G. franco wal Rotterdam wordt. Dit
is f11,- hooger dan vorige offerten, hetgeen de koopers
van de markt terughoudt.
Neutraal Cocosvet onveranderd f76,- voor prompte
levering genoteerd.
Talk. J.l. Woensdag werd er te Londen bij wijze van
proef wederom een talkveiling gehouden, doch van de aan-
geboden 625 vaten werden slechts 46 vaten geruimd tot
gemiddeld 116 per cwt. lagere prijzen.
Op c.i.f. conditiën werden geen zaken gedaan, daar er
geen koopers aan de markt zijn.
De verschepingen van Australië voor de maand Augustus
bedroegen 5.200 tons tegen 3.500 tons in dezelfde maand van het vorige jaar; De opgeslagen voorraad te Londen is
gedurende Augustus met 333 vaten verminderd en de bruto-
wicht wordt geschat op 5.123 tons.
De volgende cijfers staan nog ten dienste:

1916

1915

1914
vaten vaten vaten
Voorraad te Londen 31 Augustus 13.187 29.058 13.740
Aangekomen te Londen in Augustus 4.259 9.068 9.823
Afgeleverd te Londen in Augustus 4.592 10.806
.
6.725

Naar

alle waarschijnlijkheid zal in den loop dezer week
door de nieuvbenoemde Glycerine-commissié worden bekend
gemaakt, op welke voorwaarden Engeland geneigd is, enkele
oliën en vetten voor de zeep-industrie te leveren.
P al mol i e lusteloos met nôminale noteeringen tengevolge
van absolute afwezigheid van zaken. Aangekomen te Liver-
pool, doch nog niet gelost, 150 vaten.
Katoenolie te Hull zeer vast met aanzienlijk verhoogde
prijzen. Londen kalm zonder afdoeningen. New York voor
spoedige levering hooger, terwijl termijn lager werd afgegeven.
Lii no lie aanvankelijk lager om
j
.1. Vrijdag te Amsterdam
iets hooger te sluiten, met wat meer animo voor October.
R a a p olie weinig verandering in prijzen; de markt is stil.

COPRA.

De markt was deze week vaster gestemd; va.n Java en
Macassar f.m.s: werd een en nder gedaan tot resp.
f
38,
en f37
3/4.
Molukken telquel tot
f
3418
gedaan.
Ceylon cif. Londen £31.15.- en cii. Marseille £36.10.-.
Koopers.
NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

9 September 1916
..
..
f
38
1
2 September 1916..
. ,,
38
1
/8
N. 0. T. condities.
9 September
1915..
….28
3
/4)
9 September 1914

,,
32
1
12
20-25 Juli

1914……2814

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.
9 Sept. 1916. Van Noord-Amerika vonden, niettegen-
staande de spoorwegstaking vermeded werd, slechts weinig
bevrachtingen plaats. Van Zuid-Amerika was eveneens
weinig vraag. Engelsch-Indië bleef vast; een aantal gere-
kwireerde booten werd door de Britsche Admiraliteit vrij-
gegeven om tarwe te laden. Voor erts van de Middellandsche
Zee en de Golf van Bicaye was veel vraag.
Voor kolen was het aanbod van scheepsruimte voor de
beschikbare ladingen eenigszins ruimer, hetgeen veroorzaakt
weid door beperking bij de afgifte van uitvoervergunningen naa.r neutrale landen. De vrachten ondergingen echter geen
noemenswaardige verandering.
In het overzicht van verleden week over bevrachtingen
naar Nederland zijn enkele woorden weggevallen. De betref-
fende zinnen moeten als volgt gelezen worden: ,,De regee-
ring legt thans beslag op alle booten boven 2000 ton voor
graan en veevoeder en betaalt daarvoor zeer verlaagde
vrachten. Deze zijn in verhouding zeer belangrijk beneden
de vrachten, welke door de oorlogvoerenden betaald worden.”
De Regeering blijft beslag leggen op alle voor graan in
aanmerking komende schepen. Een uitzondering werd ge-maakt voor een Nederlandsch schip, hetwelk toestemming
tot uitvaren verkreeg om in Zuid-Amerika lijnzaad te
halen; het bedong een vracht van f115,- per ton. Van
Noord-Amerika werden eenige neutrale booten voor stuk-
goederen afgesloten op basis van ca.
f
90,- per ton d.w.

13 September 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

583

GRAAN.
,
ERTS.

Petra-
Odessa
Au. Kust
Ver. Staten San Lorenzo
.
Data

1

t
Bilbao
Middlcs.

Cartha-
genu
1 Middles.

Grieken-
land
Middies-

Pti
Middies-
Data
Rotter-
dam
bro’
bro’ bro’ bro’ Rotter-

Bristol
___________________________________
Rotier.
Enge-
R dam
dam

Kanaal
dam
land
419 September 1916
. .

1816

1916


28 Aug./2 Sept. 1916

1816

191-


6111 September 1915
– .

1213

131-


419 Sept.

1916

f
15

1219

f
107

1501-
28A.12 Sept.1916

,,15

1119

,,105152/3
7112 September 1914
. .

4/P/

513

61-


6/11 Sept. 1915

,,5.70

819

,, 43
1
/2

6216
Juli 1914 ..

413

514
1
12

519

816
7112 Sept. 1914

121-

213

1318

Juli 1914

11 d.

713

111
11/
4

1/111/
4

121-

121-
DIVERSEN.

1
Bombay
1
Burma!,
Vladivo-
Chili
HOUT.


Data
1
West
Europa
i
(d.
it,)

West
Europa
(rijst)

siock
West
Europa

West
Europa
I
(salpeter)
Cronstadt
Golf van Me-rico

4/9 September 1916
. .

13016

15819

1401-
1)

Data
Holland
Oost!:.
Engeland Holland
1
1
Engeland

(gezaagd)
(mijn-
(pitch-
.me)
(pitc/l-
pine)
28 Au.12 Sept. 1916
– .

1301


stuiten)

6111 September 1915
– –

511-

751-
7!12 September 1914
. .

2016


419 September 1916
– .

5001
Juli

1914
. .

1416

1613

251-

2213
28 Aug.12 Sept. 1916
..


6111 September 1915
. .

f115,— 2501-
1)

7112 September 1914
..

901-
RIJN VRACHTEN..

Juli 1914 -.

f 12,—

2416

751-

7716
De aanvoer was in de afgeloopen week aanmerkelijk geringer.
Intussehen zijn nog weinig schepen weer disponibel gekomen,

KOLEN.
zoodat lichterruimte nog schaursch is en betere vrachten

____________

___________________________
betaald moesten worden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.
Cardift
Oosik. Engeland

Dai
(in Gid. per 2000 K.G.)
Bar-
Genna

Port
La
Plata
1 Rotter-,I
Cron-
deai,e

a,d

Rivier
1

dam
stadt

Data
Erts ,tr. Rnhrhavcnsl
iiÎi0
goed. Boven-
rijn

Waterstand
419 Sept. 1916

341-

6313

f
6,50


1
1
4
lostijdl
1/

lostijd

28 A.12 Sept.’16

341-

62110

601-

3716

6,506111 Sept.1915 fr 26,—

2916

3016

2716

,, 6,—


4-9
Sept.

1916
..gunstig

7112 Sept. 1914 ,,

5,50

618

81-

1416


28 Aug 12 Sept. 1916
. .
– –

gunstig

Juli 1914 ,,

7,—

71-

713

1416

3!2

51
6-11 Sept.

1915
. .
0,25 0,35

gunstig
7-12

Sept.

1914
. .gunstig

‘)

Per zeilschip.
20-24 Juli

1914 ..
0,60 0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

WEISE

&
CO*

OTTERDAM

0.
AMSTERDAM
J.
&
J.
M. VOORHOEVE
Makelaars in Assurantiën
Import
van, en
Handel
in

Anno 1836
OVERZEESCHE PRODUCTEN

ROT’FRRDAM
speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

Holland sehe Bank voor Zuid-Amerika
VA N R IJN
&
C

AMSTERDAM

(Banco Holandés de

BUENOS-AIRES
UTRECHT

POSTBUS 40
la América del Sud)

GESTORT KAPITAAL
f
8.000.000,—.
EENIGE F/IBRIK/JNTEN

AAN- EN VERKOOP VAN WISSELS OP ARGENTINIE
VAN DE UTRECHTSCHE
VERZILVERING VAN PESO-COUPONS EN ARG. B. B.

TELEGRAFISCHE UITBETALINGEN

REMBOURS-CREDIETEN
FIJNE TAFELM 0 STERD
INLICHTINGEN VOOR IM-
EN
EXPORT

Accountantskantoor
UNW BANK

James Polak

voor

Nederland en Koloniën
BESCHIKBAAR

(Lid Ned.
Acc. Verg.)

LEUVEHAVEN
14
AMSTERDAM

ROTTERDAM.
BATAVIA – SOERABAYA

Reeders en Cargadoors

GEBR.VAN

L

Bevrachtingsagenten – Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN
ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Kapitaal

………………………..
Vennootsch.
Deposito inn
Als waarborg

f
774.775,
Effecten
. .
voor 90% v/
Vennootsch.
Aandeelhouders

])eposito in
2e Serie

575.225,-
Geld ……
.Reserverekening
Reserve voor te verstrekken Pensioenen

f
2.500.000,-

, 1.350.000,-
378.871,55

584

‘ ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

13 September 1916
MAANDSTAAT OP 31 AUGUSTUS 1916

VAN

DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming

f

1.350.000,-
2e

Serie

………………………
Kas, Wissels en Coupons

…………
..,

7.305.424,15
,,

135.965,14
,,

774.775,-
Deelneming in Syndicaten …………
86.357,46
Prolougatiën en beleeningen gegeven ..,,
1.115.500,-
,,

3.942.624,35
id.

voor geaccepteerd

…………
485.979,73

Eigen

Fondsen

…………………..

Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
,,

2.447.107,56

Effecten van Aandeelhouders

………

id.

op Consignaties ……….

…….

,,

27.219,89

Saldo’s

Bankiers

…………………

Debiteuren in Rekening-Courant ……
1.570.869,13
’12
Gebouwen en Safe-Deposit …………

……

442.212,99
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-

….
.

foiids Twentsche Bankvereeniging es.

….

118.830,17.

f
19.892.865,57
1
1

en

Ziekengelden

………………
,,

02.581,17
Fonds voor Pensioenen cii Ziekeugelden
,,

26.249,-
])epositore]ccninig

………………..
6.435.325,96

..

,

167.207,41
Prolonigatiën cii beleeningen genomen ..,,
Saldo’s

J3ankiers

………………….

,,

515.255,11

..

Traites

geaccepteerd ………
………..
Crediteuren in Rekening-Courant ……
,,

8.427.375,37
’12

f

19.892.865,57
1
1

..

DE TWENTSCHE BANKVERËENIGING

B. W. BLIJDENSTEIN & Co.
AMSTERDAM, LONDEN, ENSCHEDE, ALMELO.

MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTERDAM.

31 Augustus 1916
31 Augustus 1915

f

5.906.250,—
f

6.617.187,50

.925.000,—
•;,

1.150.000,-

549.900,-
354.600,-

567.000,—

f

7.948.150,—
274.200,-

f

8.395.987,50
25.821.450,—
24.757.650,-
24.933.171,27 12
16.050.121,15

26.549.006,34
.
11.742.708,92
9.203.736,32
1
/
.
6.159.425,47
3.857.935,—
8.607.710,-

t .20.616.727,79
2.210.595,38
.
f
20.057.252,78
2.062.788,85’1

1.200.000,—
19.416.727,79
3.560.000,-
16.497.252,78

8.074.934,45’1
.
13.144.729,121/
1.585.718,30
1.540.710,50
950.446,19
..,.

986.103,09

/130.551.871,05
1/2
f
109.945.187,39
.

f
12.272.000,—
2.301.172,50
f
12.033.500,-
2.165.452,50
4.686.143,25
4.540.773,-
2.338.456,76

f

21.597.772,51
2.161.439,34

f

20.901-,164.84
182.935,85
.
157.360,75
25.032.150,—
.
23.773.050,-
14.715.751,75
h
z
12.987.793,03’/2
7.100.700,—
.


2.170.200,-
737.275,93’12
.
328.489,20″
39.460.903,81
30.098.506,40’1
6.173.026,37
3.349.938,85
4.073.562,08’/
2.320.294,35
9.955.631,44
.
12.543.118,09
1.522.161,30
.
1.315.271,86’1

/

130.551.871,051/
f
109.945.187,39

DEBET

Kapitaal en Reserven te Londen ……
Fondsen voor rekening onzer Twentsche
Kantoren gedeponeerd te Londen..
Fondsen in Commanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Rotterdam.
Aandeelen de Wissel- en Effectenbank

f
999.000,— (1915
f
519.000,—)
waarop in Geld gestort …………

Fondsen in Commanditajr en Leen-

Depôt, gedeponeerd te Anisterdam
Kassa, Wissels en Coupons ……….
Nederl. Staatsleeningen, Sc.hatkistbil-

jetten en Schatkistpromessen
Saldo’s bij Bankiers ………………
Prolongatiën gegeven ……………
Syndicaten en Eigen Fondsen ……..
Credietveréeniging ………………
af loopende promcssen….

Voorschotten tegen Onderpand of Borg-
tocht en Saldo’s Rekeningen-Courant
Voorschotten. op Consignatiën ……..
Gebouwen en Safe Deposit ……….

Totaal….

CREDIT.

Kapitaal……………………….
,,

Credietvereeniging……….
Reserven……………………….
,,

Credietvereeniging……….

Zieken- en Pensioenfondsen ……….
Fondsen in Leen-Depôt …………..
Deposito’s ………………………
11
op prolongatie …………
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
Saldo’s Rekeningen-Courant ……….

11
Creclietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
Te betalen Wissels ………………
Diverse Rekeningen………………

Totaal….

Auteur