Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 33

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 16 1916

16 AUGUSTUS 1916

Economi*sch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

jE
JAARGANG

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1916

No. 33

INHOUD

BIz.

HET KAPITAAL NA DEN OORLOG ……………………505
Een nieuwe regeling voor de distributie van veevoeder..
507
De buitenlandsche handel der Vereenigde Staten over
1915116 508
Invoerverbod voor tabak in Duitschiand …………..
508
De stijging van den geldkôers te New York in Juli 1916..
‘509
De wereldproductie van ruw ijzer ………………..
509
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
509
MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers …………………………..
510
Engelsche handeisstatistiek ……………………
510
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
511-520
Geldkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mcd ede elin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de
afdeeling ,,jS’tatistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam,
telefoon
No 10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adv er-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

15
AUGUSTUS 1916.

Gedurende de achter ons liggende berichtsweek is

er op de Nederlandsche geldmarkt niets voorgevallen,

dat speciale vermelding verdient. De verschillende

omzetten waren over het algemeen van geringen om-

vang, waartoe het feit, dat wij ons te midden van de

vacantie-periode bevinden, ook wel het zijne Zal heb-

ben bijgedragen.

De rente voor privaat-disconto, welke de eerste da-

gen der week nog circa 1Y4 pOt. noteerde, liep onder

den invloed van de geldruimte terug tot 1 en

1 pOt.

Ook op de prolongatie-markt blijft de toestand het-

zelfde; de noteering bleef – na enkele kleine schom-

melingen (1
1
2
t
1e18
pOt. – vrijwel onveranderd

op 11
4
pOt.

De regeering zal weder een beroep op de geldmarkt

doen; op
22
Augustus a.s. wordt de inschrijving open

gesteld op
45
millioen gulden schatkistbiljetten en

-promessen.

De financieele afdeeling van de N.O.T. heeft hare

werkzaamheden aangevangen, waardoor waardezen-

dingen naar overzeesche landen zullen kunnen worden

hervat.

De onderhandelingen, gevoerd tusschen de Hol-

landsche bankiers en de Engelsche Regeering, naar

aanleiding van de bekende in opdracht van’ deze laat-

ste gezonden circulaire zijn beëindigd; de door het

Engelsche Gouvernement vereischte verklaring zal

thans na enkele daarin aangebrachte wijzigingen wor-

den geteekend.

Dientengevolge nemen de Nederlandsche bankei

en bankiers de verplichting op zich om, naar hun

beste weten, de dieniten van de Enge]sche banken

en bankiers niet te gebruiken voor transacties,

welke eigenlijk geschieden voor of in het belang

van vijanden van het Britsche Rijk.

De Vereenigde Staten blijven voortgaan, aan de
geallieerden credieten te verleenen. Op de Anglo-

French Loan ad $
500.000.000
in den herfst van het

vorige jaar is thans een Fransche leening groot

$ 100.0

,

00.000 gevolgd en ook schijnt een Britsche lee-

ning, op onderpand van door de bekende effectenmo-

bilisatie ter beschikking van de regeering gestelde
waarden, in voorbereiding te zijn. Een bedrag van

$ 200.000.000
wordt voor deze leening genoemd.

In Duitschland blijkt thans de vijfde binnenlandsche

oorlogsleening te worden voorbereid; bijzonderheden

zijn echter nog niet bekend.

HET KAPITAAL NA DEN OORLOG

In de laatste weken zijn in de periodieke economi-
sche litteratuur aan de vraag, hoe het na den oorlog
met het kapitaal zal
zijn
gesteld, uitvoerige bespre-
kingen gewijd. Vernietigt de oorlog werkelijk zoo ont-
zaglijk veel kapitaal als beweerd pleegt teworden?
Mogen met name de
milliardencijfers
der oorlogslee-
ningen hierbij wel als maatstaf gelden? Welke invloed
is van dit alles te verwachten op het kapitaalprobleem
na den oorlog, wanneer handel en bedrijf weder hun-
ouden omvang zullen trachten te hernemen en zoo-
veel om herstel zal roepen?

De besprekingen vinden hun oorzaak in eene in
Juni door den heer George E. Roberts voor de Michi-
gan Bankers’ Association gehouden redevoering, als
gewoonlijk in extenso in de Ohronicle te vinden en
sedert in brochurevorm uitgegeven door de National
City’ Bank, in welker bestuur de heer Roberts het
element vertegenwoordigt, dat het Directorium der
Deutsche Bank tot voor korten tijd in de persoon van
den huidigen onderkanselier van het Duitsche rijk
in zijn midden had. De meeningen van den heer
Roberts hebben in de Vereenigde Staten veel gezag –
het gezag, dat vanzelf ten deel valt aan hen, die een
belangrijke positie in het
werkelijk
leven aan een
gevestigde wetenschappelijke reputatie verbinden.
Een samenvatting van het betoog van den heer
Roberts in enkele zinsneden zou aan diens woorden alle kleur ontnemen. Liever willen wij, al wordt het

506

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

citaat mischien wat lang, het gedeelte, dat de kern

van het betoog bevat, woordelijk overnemen:

,,De rijkdom der wereld – aldus de heer Roberts –

bestaat uit den grond, de bosschen, de mijnen, de

waterkracht en andere natuurlijke hulpbronnen en

voorts in de massa der gebouwen, machines, spoor-

wegen en installaties van allerlei aard, in dén loop
der tijden bijeengebracht om deze hulpbronnen te ont-

sluiten, de producten om te zetten in handelswaren
en deze al ruilende te distribueeren. Verder bestaat

de winst van vroegere tijden uit het totaal van men-
schelijk weten, den vooruitgang in kunst en bedrijf,

het meesterschap over de bronnen der natuur en de

organisatie, die zich geleidelijk heeft ontwikkeld om

den wereldarbeid in juiste banen te leiden. Kortom:

de rijkdom der wereld bestaat uit de productieve be-
zittingen; de winst van vroeger
tijden
is niet zoo

zeer te vinden in wat men heeft opgestaeld, als wel

in de wetenschap, hoe men produceeren moet.

,,De algemeene positie, welke onze maatschappij
in het ,bedrijfswezen bereikt heeft, zal niet verloren

zijn en de hoeveelheid productief bezit, dat verwoest
is, is, vergeleken
bij
de totale hoeveelheid, betrekke-

lijk klein, zelfs in de oorlogvoerende landen. De twee

leidende industriëele landen, Engeland en Duitsch-land, zijn in dit opzicht zoo goed als niet getroffen.
De soort van productief bezit, die het zwaarst getrof-

fen wordt, is de scheepvaart; maar de wereld bouwt

nieuwe schepen
bijna
even snel als andere vernietigd

worden.

,,Het grootste deel van het verbruik van dezen
tijd betreft . uitrustingstukken en goederen, voortge-

bracht door de loopende productie. Wat wij zien is een
ontzaglijk verbruik aan explosiestoffen, granaten,

vuurwapenen, automobielen, benzine, voedsel, klee-
ding, schoeisel en voorraden van allerlei soort voor landleger en marine. Tegelijkertijd zien wij over de

geheele wereld, in neutrale en oorlogvoerende landen,
e’en ontzaglijke activiteit in de productie dezer goede-

ren. Duizenden fabrieken
zijn
ingericht voor andere

doeleinden en groote nieuwe bedrijven zijn in het

leven geroepen voor het maken van oorlogstuig. Over
de geheele wereld werken de mannen. zooveel uren zij

kunnen, vrouwen zijn letterlijk bij millioenen de f a-
brieken en kantoren binnengetreden, nieuwe machines
en nieuwe methoden zijn uitgevonden en toegepast, en

de capaciteit der nijverheid is opgevoerd tot de uiter-ste grens om aan de behoeften te voldoen. En verder,
deze vraag en schaarschte hebben een rijzing’der prij-
zen over de geheele wereld ten gevolge, en hierdoor
weder een inperking van handel en normaal verbruik,

wat weder aan de productie van oorlogsbehoeften ton goede komt. De geheele wereld is nacht en. dag bezig
met het produceeren van goederen, welke vernietigd

worden, terwijl ondertusschen het productief vermo-
gen in tal van richtingen sterke uitbreiding onder-

gaat.
,,IV[aar men zal tegenwerpen, dat de belangrijkste productie-factor is de gezonde en flinke werkman en
dat millioenen van deze worden gedood of buiten ge-
vecht gesteld. Dit is waar. En het is een uiterst treu-
rige omstandigheid. Maar ook hiertegen bestaat wel-
licht een tegenwicht in den invloed van den oorlog
op de overlevende mannen en vrouwen. De werk-
kracht van een volk is geen onveranderlijke grootheid. De diepste en meest belangrijke waarheid in de wereld is, dat deze werkkracht een onbeperkte ontwikkelings-mogelijkheid bezit. Lloyd George heeft gezegd, dat de
verbeteringen in de industrie en een werkzamer con-
trôle op de drinkgewoonte alle economische verliezen goed maken. Opmerkelijk is, dat de Engelsche uitvoer
in Mei 1916 grooter was dan in de gelijknamige maand
van 1914. Nemen wij de ontzaglijke verzettingen in
de industrie in aanmerking, dan moet ons dit onge-
twijfeld tot de slotsom voeren, dat de industrie thans
productiever arbeidt dan voorheen. Een enkele uit-
vinding kan een industrie revolutioneeren en de ar-

beideude bevolking kan flinker, werkzamer, ondérne-

mender en geschikter zijn dan ooit te voren.

,,Maar hoe staat het dan met de staatsschulden? Is

het waar, dat deze landen een wissel trekken op de toe-
komst, dat zij kapitaal uitgeven, eer het geschapen is

en lasten leggen op nog ongeboren eslachten? Derge-
lijke beweringen
zijn
zeer overdreven. Wanneer gij

zegt, dat zij kapitaal vernietigen, dat voor het nage-
s]acht bewaard behoörde te worden, dat de vooruit-

gang der wereld vertraagd wordt, dan ben ik het met
U eens; dit is echter geheel Wat anders.

,,In de eerste plaats is het een onmogelijkheid, ka-

pitaal uit te geven eer het geschapen is. Kapitaal

moet in tastbaren vorm aanwezig zijn. Er zijn geen

economische verliezen denkbaar dan in tastbare goe-

deren. De oorlog wordt gevoerd, als we zien, met tast-
bare goederen; met uitrustingstukken en voorraden,

en deze moeten nu verschaft worden en niet wanneer

de oorlog voorbij is. De legers worden niet .in dit jaar
gevoed met den oogst van het volgend jaar, noch, ge-
bruiken zij voorraden, die in een volgend jaar,gepro-
duceerd worden. Hoe wij overigens omtrent den in-
vloed dezer ontzaglijke nieuwe schuidvorming nog in
het duister tasten, één ding is
duidelijk:
dat alle pro-
ductie van de toekomst die toekomst ten goede zal

komen en niets er van voor het verledene strekken
zal. Een bekend spreker moet gezegd hebben, dat 500
jaar nadat de oorlog voorbij is, de volkeren zich nog
zullen hebben af te tobben om de rente op deze lee-
ningen te betalen. Het mag zoo
zijn.
Wanneer het
echter zoo is, dan is het zeker, dat de betalingen ge-

schieden aan dan levende personen en dat deze de

aldus genoten inkomsten weder aan de geheele econo-
mische gemeenschap van dan ten goede zullen doen
komen.

,,Wanneer men over de schuldenlast praat, wordt in
den regel over het hoofd gezien, dat de betaling der
schuld niet het overgedragen kapitaal vernietigt noch
een economisch verlies beteekent. Dat zou zoo zijn,

wanneer de betalingen moesten geschieden aan de
bewoners van een andere planeet, met wie geen ander

verkeer mogelijk was, of wanneer tot de volle waarde
van deze betalingen, goederen op een hoop werden

geworpen en verbrand. Niets hiervan geschiedt echter.
Het kapitaal, saamgebracht door belastingheffing,
vloeit van het publiek in de schatkist en van de schat-
kist terug’ in het publiek, feitelijk zonder verminde-

ring te hebben ondergaan.

,,De oorlogsleeningen vertegenwoordigen geen om-
zetting van vast bezit; het va’ste bezit
blijft
ook als

de oorlog voorbij is. Zij zijn een kapitalisatie van ar-
beid en productie gedurende den oorlog, en de volke-
ren zullen, wanneer de leningen in het land blijven
en geheel uit besparingen worden betaald, rijker zijn

dan v66r den oorlog.
,,Wanneer iedere belastingbetaler een overeenkom-
stig aandeel in de oorlogsleening bezat, dan zouden
zijn inkomen en uitgaaf voor de oorlogsleeningen in

evenwicht
zijn.
Het nieuwe staatsschuldprobleem is

in hoofdzaak een belastingprobleem, de vraag hoe de
lasten aldus om te slaan, dat zij niet onbillijk een

deel der gemeenschap treffen.
,,Is dit alles juist, dan zal het herstel na den oorlog
veel sneller gaan dan aangenomen wordt. En er is
geen reden waarom, wanneer orde en vertrouwen zul-
len.zijn weergekeerd, ondernémingszin en arbeidzaam-
heid niet evenals v66r den oorlog in deze landen heer-
schen zullen.’

Tot zoover de heer Roberts.
Dat zijn beschouwingen van een wel zeer ver
gedreven optimisme blijk geven, zal, ook al behoort

ons land evenals de Verenigde Staten tot de neutrale
landen, die wellicht tot zeker optimisme geneigd zijn,
toch hier te lande wel geen betoog behoeven. Wij zul-
leü niet spoedig geneigd zijn om wat aan productief
bezit vernietigd of onbruikbaar geworden is, dermate
gering te achten, noch ook zoo gereedelijk kunnen

16 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

507

aannemen, dat ook ná den oorlog, wanneer de bijzon-

dere omstandigheden, die thans tot verhoogde werk-

zaamheid aansporen, hun invloed niet meer zullen

doen gevoelen, het bedrijfsleven in de oorlogvoerende
landen niet op gevoelige wijze het verlies van zoo tal-

boze valiede arbeidskrachten zal bemerken. Ook zijn

er nog een aantal opmerkingen te maken op onderge-
schikte punten: zoo heeft een
briefschrijver
in The
Economist als zijn meening uitgesproken, dat de

nieuwe verhouding van schuldeischer en schuldenaar,
welke van den oorlog het gevolg is, wel
degelijk
de

nieuwe kapitaalvorming zal kunnen belemmeren, aan-
gezien hiermede een recht op inkomen is gegeven aan
personen, bij wie belegging misschien niet zoo spoe-

dig te wachten zal zijn als bij de income-tax betalers,
van wie dit bedrag in den vorm van hoogere belasting
genomen wordt, en zoo meer.

Niet te ontkennen is evenwel, dat de heer Roberts
op het hoofdpunt van zijn betoog volkomen gelijk
heeft. Kapitaalvernietiging is alleen dan aan de orde,

wanneer de menschheid in haren geleidelijk opge-

bouwden voorraad productieve goederen achteruit
gaat. Verbruik van tegelijkertijd geproduceerde goe-
deren kan, hoezeer verbruik en productie zich ook

beide uitzetten, nimmer tot kapitaalvernietiging lei-
den, hoogstens wordt aldus de vorming van nieuw
kapitaal tegengehouden.

Geschiedt de productie door andere groepen en
speciaal door andere volkeren dan die welke de oor-
logsbehoefteu verbruiken, dan kunnen hierdoor, ge-
lijk maar al te duidelijk aan den dag treedt, nieuwe
schuidverhoudingen worden gevormd of bestaande
schuidverhoudingen zeer
belangrijke
wijzigingen on-

dergaan, het kapitaal der menschheid in haar geheel
wordt hierdoor niet aangetast. Een conclusie, die
thans wellicht enkel academisch belang heeft, doch die zoo spoedig het internationaal verkeer zijn loop
weer zal hebben hervat en het kapitaal, naar wij
hopen, zijn internationaal karakter weder zal hebben

teruggekregen, voor het toekomstig renteverloop van
beteekenis zal kunnen zijn.

Op één punt tenslotte – een groot lichtpunt –
legt Roberts zeer terecht de nadruk. Het betreft de

gebleken mogelijkheid van expansie der industriëele
productie, ook onder dermate ongunstige omstan-
digheden. Het is bijna niet te gebooven, wanneer men
zich realiseert wat in deze richting in de oorlogvoe-
rende landen is bereikt. De meest valiede helft der
productieve mannelijke bevolkiiag aan het front, de
verplichting der overbljvenden om niet alleen in de

gewone behoeften der gansche bevolking, de onder de
wapenen geroepenen incluis, te voorzien, maar boven-
dien in de boven alle berekening uitgaande behoeften
aan oorbogstuig – en dan toch in Engeland, zooals de heer Roberts in herinnering brengt, thans uitvoer, die
in waarde dien van normale jaren overtreft, en in

Duitschland, dat door de economische afsluiting op
eigen kracht is aangewezen en dus in dit opzicht nog
voor oneindig moeilijker problemen staat, geen enkele
aanwijzing, dat het tekort aan arbeidskracht dermate
nijpend is als het bij geringer elasticiteit in de pro-
ductiemogelijkheid stellig zou moeten zijn.

Ten grondslag aan deze expansie-mogelijkheid ligt de zoo ontzaglijk ontwikkelde productietechniek van
onze dagen. Het is een gunstig verschijnsel, dat het

proces van voortdurende verbetering dezer techniek
door den oorlog, naar het schijnt, aller instondef-
broken is. B.

EEN NIEUWE REGELING VOOR DE DSTRI-

BUTIE VAN VEEVOEDER.

Nu de Regeering besloten heeft, niet alleen den
geheelen oogst van rogge, maar ook dien van tarwe,
haver en gerst in beslag te nemen, is het noodzakelijk
geworden, naast de bestaande regeling voor rogge, een
regeling te ontwerpen voor de distributie van veevoe-

der en ten einde deze regeling zoo algemeen en vol-

ledig mogelijk te doen zijn, heeft Minister Posthuma
hierbij tevens de distributie van buitenlandsch graan
en lijnkoeken betrokken. De organisatie, die ontwor-
pen is, zal feitelijk den geheelen handel moeten ver-

vangen, want al zal ook aan de handelaren een zekere

taak overblijven, hun eigenlijke functie zullen zij niet
kunnen vervullen. Zij zullen hun arbeid voorgeschre-

ven vinden alsof zij ambtenaren waren en door meer-

der beleid zullen zij geen grootere winstcn kunnen
behalen.

Op 11 dezer heeft de Minister van Landbouw ge-
installeerd een Toewijzings-commissie voor Veevoeder
te ‘s-Gravenhage, benevens zeven Veevoeder-bureaux,
gevestigd te Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Utrecht,
Amsterdam, Roermoud en Rotterdam.

De Toewijzings-commissie zal moeten beslissen,
welk deel van de beschikbaar gestelde hoeveelheden
ieder verbruiker toekomt; de Veevoeder-bureaux zul-

len de noodige gegevens verzamelen.

De regeling streeft naar een zeer groote volmaking,
want zij wil door de verschillende bureaux de juist-
heid van de aanvragen van den eindverbruiker laten
onderzoeken. Ieder houder van vee, varkens, paar-
den of pluimvee, moet, wil hij veevoeder betrekken,

aanvragen en deze aanvragen moeten onderzocht wor-
den door de Veevoeder-bureaux. De regeling wordt als
volgt aangegeven:

De verbruikers geven maandelijks hunne bestellin-
gen op aan den handelaar of de Vereeniging, waar-

door zij wenschen te betrekken. Deze handelaren en
vereenigingen maken aan de hand van deze bestellin-
gen aanvragen op, doch ook de bestellingen zelf moe-
ten aan deze aanvragen toegevoegd worden. Tevens
moet nauwkeurig worden opgegeven, hoeveel vee met
de bestelde hoeveelheid gevoederd moet worden. Deze
aanvragen komen dan, wat het inlandsch graan be-

treft, direct en wat het buitenlandsch graan betreft,
door tussehenkomst van de georganiseerde importeurs
bij de Veevoeder-commissiën, die hen moeten contro-

leeren en zoo noodig wijzigen, en die tot taak hebben

lijsten op te maken van de goedgekeurde aanvragen,

waarin tevens het aantal stuks vee vermeld wordt,
waarvoor de totaal gevraagde hoeveelheid noodig is..
Deze
lijsten
komen bij het centrale lichaam, de Toe-
wijzings-commissie, die in verband met de beschikbare
hoeveelheid een zeker percentage toewijst, ,,dusdanig,

dat ieder aanvrager zooveel mogelijk op gelijken
grondslag kan worden bediend.”
De wijze, waarop dan verder voor de ontvangst van
het goed gezorgd wordt, is nader geregeld en geeft
geen aanleiding tot bespreking. De handelaren en ver-
eenigingen leveren het hun toegewezene af aan hun
,,cliënten” (zooals het ontwerp de afnemers betitelt) in dezelfde verhouding als hun werd toegewezen en
met een prijsverhooging van ten, hoogste 25 cent per
100 K.G.

Op welke wijze de Veevoeder-bueaux hun taak zul-
len uitoefenen, zullen wij hebben af te wachten. Zij
staan voor het feit, dat zij maandelijks tientallen van
duizenden bestellingen gehecht aan wel meer dan 1000
aanvragen zullen hebben te beoordeelen, en laarbij
rekening zullen moeten houden, ,met de voor vee-voeder aan een veehouder gelaten rogge of andere
g:ranen”. Hiervoor zal een outzaglijke Organisatie
noodig zijn, doch hoe meer ambtenaren men aansteit,
des te minder zekerheid krijgt men, dat de maatstaf,
die bij de beoordeeling toegepast wordt, overal dezelf-
de is. De taak is veel ingewikkelder dan indien men
voor de distributie van brood of ander menscheljk
voedsel komt te staan. Daarbij kan men n.l. ongeveer
berekenen, hoeveel voedsel ieder mensch of kind noo-
dig heeft om gezond te blijven; bij veevoeder even-
wel is het doel van het voederen niet slechts het in
het leven houden van het vee, maar de producten, die
men er van krijgen kan. De hoeveelheid voer, die men met voordeel aan het vee voedert, verschilt niet alleen

508

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN –

16 Augustus 1916

naar gelang van den leeftijd, maar ook of b.v. de

koeien gemest worden, ,,droog” staan, enz. Bovendien
zullen de bestellingen ook grooter of kleiner moeten
worden, naar gelang vee, gekocht of verkocht wordt.

De vraag dringt zich op, of men in staat zal zijn, deze
taak met eenige mate van nauwkeurigheid uit te voe-

ren.
De distributie van buitenlandsche granen, die wat
de maïs betreft, sedert het-begin van dit jaar en wat

de gerst, haver en lijnkoeken betreft, sedert ongeveer

2 maanden door de Regeering ter hand was genomen,

berustte op andere principes. De maïs-distributie liep

nog eenigsziris parallel, daar bok daar rechtstreeks door
alle handelaren, vereenigingen en veehouders werd
aangevraagd. Voor de distributie van gerst, haver

en lijnkoeken is evenwel een distributieplan ontwor-

pen door den graanhandel, die daarbij – uitgegaan is
van een eenvoudiger principe. Het graan en de lijn-
koeken worden slechts afgeleverd aan hen, die ge-

woon zijn, dit van Rotterdam en Amsterdam te betrek-
ken, en in verhouding tot de hoeveelheid, die zij in
1915 betrokken. Dat men hiervoor het jaar 1915 nam
moge misschien vreemd lijken; men was van oordeel,

dat de hoeveelheden, die voor den oorlog gekocht wer
den door de verschillende andere artikelen, die toen

wel en thans niet op de markt waren, moeilijk verge-

lijkbaar waren. Bovendien is men gedurende hct.ge-
heele jaar 191.5 in staat geweest, voldoende veevoeder

in te koopen. Ter uitvoering van dit distributieplan
werden op kaarten alle inkoopen’ van 1915 van alle
afnemeis nauwkeurig geregistreerd en werd in ver-

houding tot die hoeveelheden
.
toegewezen. Bij voergerst

heeft men daarbij toegewezen in verhouding van de
betrokken hoeveelheden maïs in 1915, omdat men van

oordeel was, dat op dit oogenblik de voergerst over-

wegend slechts wordt gebruikt als aanvulling van het
tekort aan maïs. In 1915 werd dit artikel in hoofd-

zaak voor de brauderijen gebruikt.

Bij de distributieregejing als ontworpen door den
Minister staat niet aangegeven, dat wat de buiten-

landsche granen betreft alleen
zij.,
die gêrege]J boord-

vrij Rotterdam of Amsterdam betrokken, voor de dis-
tributie in aanmerking komen. Past men dat beginsel

niet toe, dan zal ieder klein slijtertje direct’ van de
Regeering kunnen betrekken en zullen de grootere
handelaren geheel uitgeschakeld zijn. In vele plaatsen

van ons land vinden wij n.l. gevestigd groote graan-
handelaren, die bij flinke partijen per schip het graan
van de zeehavens betrekken en in hun streek aan kleine
molenaars, slijters en coöperatieve aankoop-vereeni-

gingen detailleereri. Hun winst komt voort in gewone

tijden uit het koopen van grootere hoeveelheden en
uit de daardoor lagere vervoerkosten. Wordt het graan
in heel kleine partijtjes afgeleverd aan de kleine han-
delaren en de kleine aankoopvereenigingen, dan wor-

den de vervoerkosten onnoodig verhoogd.
Wij herhalen het, het distributiestelsel van den
minister tast dieper, dan ‘dat, door dën handel – ont

worpen, maar aan de uitvoering zijn wel heel groote

moeilijkheden

verbonden. Niet onmogelijk lijkt ons

een combinatie van de twee te maken, waarbij de vee-
voeder-bureaux tot taak zouden hebben, de gegevens

te verstrekken ter verbetering van den maatstaf van
de toeîijzing en tevens contrôle uit te oefenen op
het regelmatig verkoopen tot matige
prijzen
door hen,
wien het veevoeder werd toegewezen, aan ‘de afne

mers in hun district. – ‘ W. 0. B.J?

DE BUITENLANDSCHE HANDEL DER

T’EREENIGDE STATEN OVER 1915116.

Blijkens een schatting van het Department of Corn-merce bedroeg de totale buitenlandsche handelsbewe-
ging van de Vereenigde Staten over het jaar 1 Juli
1915-30 Juni 1916 $ 6.525.000.000, waarvan voor
rekening van den üitvoer kwam $’ 4.345.000.000 en
voor den invoer $ 2.180.000.000. Hierbij is voor de

cijfers over Juni gebruik gemaakt ‘van een voorloopige

raming, welke naar de meening van Bradstreet’s wel

tamelijk ruim genomen is, aangezien in- en uitvoer

over die maand gelijk
zijn
gesteld met die over Mei,

welke maand tot dusverre het hoogste cijfer aanwees.

Aangenomen echter, dat de schatting juist is, dan
beteekent dit, dat de uitvoer iii vergelijking met het

voorgaande jaar gestegen is met $ 1.577.000.000 of

57 pOt., terwijl de stijging tegenover het fiscale jaar

1913/14 niet minder bedraagt dan $ 1.981.000.000 of

83 pOt. De invoer zou 30 pOt. grooter
zijn
dan over

het vorige jaar (namelijk een toeneming van

$ 506.000.000) en zelfs nog met $ 287.000.000 of 15

pOt. het dienstjaar 1913/1914, dat tot dusverre het

•hoogste invoercijfer had gebracht, overtreffen.
Het bedrag van den uitvoer is bijna tweemaal zoo –

groot als dat van den invoer; een saldo als thans be-
reikt, $ 2.165.000.000, kwam nog nimmer voor en is

ruim driemaal zoo hoog als het hoogste export-saldo,

tot dusverre bereikt, namelijk in het dienstjaar 1907/8.

Dertien klassen – van belangrijke uitvorartikelen

geven over 1916 een totaal van $ 3.024.000.000, tegen

$ 1.321.000.000 voor alle overige goederen. Het vol-
gend staatje geeft een overzicht van. de toeneming
van den export voor een aantal artikelen over 1916,

vergeleken met de beide voorgaande dienstjaren, alles

in millioenen dollar:

1915116 1914115 1913114

IJzer en staal ……….618

226

251

Ontploffingsmiddelen . . .

473

41

6

Ruwe katoen …………370

376

610

Tarwe en bloem……….314

428

-.

142

Vleesch …………….270

206

143

Koperwerk ………….170

109

146

Minerale oliën ……….165

134

152

Geelkoper en art. daaruit 126 ‘

21

7

Auto’s en onderdeelen ….123

68

33

Chemicaliën …………1.23

46

27

Katoenen stoffen ……..112

72

51.

Geraffineerde suiker

80

26

2

Leder ………………80

65

37

Van den totalen uitvoer komt dus 70 pOt. voor
rekening van dè genoemde artikelen; bij éen totale

vermeerdering -van den uitvoer met $ 1.577.000.000

ging de export van deze goederen met $ 1.206.000.000

vooruit, zijnde 76 pOt. vân de totale toename.
Voor zeven groepen belangrijke invoerartikelén

waren de overeenkomstige cijfers als volgt:

1915116 1914115 1913114

Suiker

…………….206

174

101

Rubber ……………..159

87

76

Huiden …………….157

104

120

Wol

……………….145

68

53′

Zijde

………………122

, 81

98

Koffie

……………..117

107

111

Chemicaliën …………108

84

95

Tezamen vetegenvoordigen deze artikelen onge-
veer de helft van den totalen invoer over 1915116,
namelijk $ 1.014.000.000. Van de totale vermeerdring
van den invoer ad $ 506.000.000 komt $ 309.000.000 of

61 pOt. voor rekening van deze rubrieken.

TNVOER VERBOD VOOR TABAK IN

DUITSCHLAND.

Op 7 Augustus werd uit’ Berlijn’ het volgende

bericht:
,,In verband met de in het binnenland voorradige
,,beduidende kwantums tabak en om prjsopdrijving
,,tegen te gaan, heeft de rijkskanselier den invoer van
,,ruwe tabak en tabaksfabrikaten -. met uitzondering
,,van sigaretten-tabak, waarvoor zooals bekend een

,,bijzondere regeling getroffen is – met ingang van
,,7 -Augustus 1916 verboden. Uitzonderingen kunnen
,,voor de onderweg zijnde zendingen en de v66r 7
,,Augustus gekochte partijen gemaakt worden.

16
Augustus,
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

509

,,Tegelijkertijd heeft de bondsraad ter voorkoming
,,van het opdrijven der prijzen en ter voorbereiding

,,van een behoorlijke verdeeling van de in het binnen-
,,land voorradige tabak. den verkoop en de vervreem-

,,ding daarvan voorloopig verboden. Uitzonderingen
,,van dit verbod kunnen gemaakt worden, voor zoover
,,deze voor de voortzetting van het bedrijf noodig zijn;

,,deze worden toegestaan door de ,,Prüfungsstelle für

,,Rohtabak-Ausfuhr in Bremen” na goedkeuring der
,,prijzen en op grond eener verklaring van de nood-

,,zakelijkheid daarvan, af te geven door de ,,Zentrals-

,,stelle für Kriegslieferungen von Tabakfabrikaten”.
,,Een tweede verordening van den bondsraad ver-
,,biedt de vôôrkoopen van de Duitsche tabak van den

,,nieuwen oogst.”
Dit besluit, verschenen en reeds in werking getre-
den nog voordat omtrent de van Engelsche zijde thans
weder verlangde consignatie aan de NO.T. van een

groot deel der tabaksoorten een vaste regeling ge-
troffen was, heeft het zijne er toe bijgedragen om de
onzekerheid in den toestand, welke ten opzichte van
het artikel tabak reeds heerschte, in niet geringe

mate te vergrooten.
Eenerzijds blijft natuurlijk de behoefte aan tabak
bestaan en op den duur is deze door regeeringsbeslui-

ten e.d. niet te verkleinen; het is echter een feit, dat
den laatsten tijd voor Duitsche rekening veel gekocht

is en er moeten dan ook voor het oogenblik tamelijk
belangrijke voorraden in Duitschland opgeslagen lig-

gen.
Mocht men indedaad er in slagen, deze op doel-
treffende wijze te verdeelen (hetgeen echter juist voor een zoo veelzijdig artikel als tabak geen gemakkelijke
taak zal zijn), dan zouden de grenzen zeker eenigen tijd gesloten kunnen blijven; inmiddels zal men dan
vermoedelijk wel middelen pogen te vinden ten einde
te trachten, ook daarna de stijging der prijzen, welke

inderdaad vooral voor de
oi
di
na
i
rs
t
e
soorten ongeëven-

redigde afmetingen heeft aangenomen, eenigszins te

beperken.
Daar dit besluit genomen is juist in het begin der
vacantiemaand, waardoor voorloopig toch geen gele-

genheid tot eerstehandszaken bestaan zou, kan men
omtrent den directen invloed daarvan op den markt
toestand nog geen oordeel_uitsPrek(,,
v

DE STIJGING VAN DEN GELDKOERS TE

NEW YORK IN JULI 1916.

Men herinnert zich, dat tegen het einde van de
maand Juni de surplus reserve van de iew Yorksche banken sterk daalde, hetgeen niet alleen een ongun-
stigen invloed op de geldmarkt aldaar uitoefende,

maar ook aanleiding gaf ‘tot een disconto-verhooging
bij de Bank of England. In de Commercial and Finan-
cial Chronicle van 15 Juli worden hieraan eenige
beschouwingen gewijd, welke wel de aandacht ver-

dienen.
In de ,,leader” wordt betoogd, dat de oorzaak van
de duurte van het geld moet gezocht worden bij de

Secretary of the Treasury, die, zooals men weet, vrij-
wel onbeperkte macht heeft over de uitzetting van de
kasgelden der regeering. Nu wordt tegen het einde
van hèt halfjaar het grootste deel van de Income-tax
betaald en ixistede van deze gelden bij de New York-
sche banken te laten, heeft de Secretary ze bij de
Federal Reserve Bank gestort. In het geheel ging het
om een bedrag van $ 101.000.000, dat gedurende de
laatste helft van Juni aan income tax werd betaald.

Op den laatsten dag van Juni werd alleen al voor een
bedrag van 34.000.000 naar de Reserve Bauks over-

geboekt.
Van 1 Juni tot 8 Juli stegen dan ook de deposito’s
van de Amerikaansche regeering bij de Reserve Banks

van
$
46.000.000 tot $ 111.000.000 en bij de National

Banks slechts van $ 39.000.000 tôt $ 42.000.000; het
bij de Sub Treasuriês gedeponeerde goud steeg van

$ 66.000.000 tot $ 105.000.000. .Middelerwijl daalde de
surplus reserve der New Yorksche Olearing House
Banken van $ 109.000 000 tot $ 53.000.000.
Uit deze cijfers blijkt wel dat de Secretary de

duurte van het geld had kunnen voorkomen, of in
ieder geval verminderen, indien hij slechts de regee-

ringsdeposito’s oordeelkundiger verdeeld had.
Intusschen is de noteering van call-money te New

York thans wederom tot 2
t
2Y2 pOt. teruggeloopen.

De groote spanning, welke nu bestaat tusschen den
verhoogden geldkoers te Londen en den weer tot een

laag niveau geslonken rentevoet te New York, heeft

tengevolge gehad, dat de New Yorksche banken aan-

zienlijke bedragen aan de Londensche beurs hebben

uitgezet. Naar de Times bericht hebben deze bedragen

de £ 8.000.000 reeds overschreden en duurt deze
stroom van Amerikaansch crediet nog onverminderd

voort. .

‘ijE WERELDPRODUCTIE VAN RUW IJZER.

Aan hetAmerikaansche,,Engineering &MiningJour-
nal” ontleenen wij de onderstaande cijfers omtrent de
wereldproductie van ruw ijzer in de drie laatste jaren.

In millioenen tons
1915
1914
1913

Vereenigde Staten
30,39
23,71 31,46

Duitschiand

…………
11,79
14,39
19,31

Engeland………………
8,93
9,15
1.0,65

Canada

………………
0,93 0,78
1,13

Oostenrijk-Hongarije
1,96 2,02
2,37

Frankrijk

……………
4,75
5,03
5,31

België …

1,56 2,48

Italië

…………………
0,40 0,39 0,43

Rusland

………………
3,70
4,26 4,55

Spanje …………………
0,42
0,41 0,43

Zweden

………………
0,77
0,64 0,73

Overige landen ……….
0,48
0,50 0,55
64,52

62,84

79,40

Of de cijfers over 1915 volkomen betrouwbaar zijn valt te betwijfelen. Vooral het betrekkelijk hooge cij-
fer voor Frankrijk, welks voornaamste productiege-
bied door vijandelijke troepen is bezet, alsmede het
geheel ontbreken van een cijfer voor België wekken

eenige bevreemding.

1
Opmerkelijk is, dat waar de oorlog zulke ontzaglijke
hoeveelheden ijzer en staal verslindt, de productie

van ruw ijzer gedurende den oorlog over de geheele
linie zoo aanzienlijk is verminderd. In de oorlogvoe-
rende landen, waar natuurlijk gebrek aan arbeids-
krachten bestaat, blijkt die vermindering zich in 1915
zelfs nog te hebben voortgezet; de onzijdige landen en
het buiten het oorlogsgebied gelegen Canada konden
echter het in 1914 geleden verlies weer gedeeltelijk
inhalen. De productie der U. S. A. bereikte bijna weer
het cijfer van 1913; door den achteruitgang van
audere producenten verrneerderde Amerika’s aandeel
in de wereldproductie van 37 pOt. in 1913 tot 47 pOt.
in 1915. Duitschland’s percentage ging van 24 tot
18 achteruit, terwijl Engeland in verhouding tot de
wereldproductie vrijwel stationair bleef, zelfs nog iets verbeterde, n.l. van 13,4 pOt. tot 13,8 pOt.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Verboden is de uitvoer

van
hout;
tot dusverre was alleen verboden de uitvoer
van .mijnhout, noteboomen en noteboomenhout, popu-

lieren- en wilgenhout, thans zijn alle houtsoorten ten

uitvoer verbodem
Voorts is opnieuw verboden de uitvoer van

anmon.ium-carbonaat;
het daarop betrekking hebben-

de verbod was bij Kon. besluit van 21 Augustus 1914
tijdelijk opgeheven.
Uitvoer van verduurzaamde groen-
t e n . In . afwijking van een vorige beschikking is

510

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

door den Minister van Landbouw, enz. bepaald, dat
aan als exporteur ingeschreven fabrikanten van ver-
duurzaamde groenten •onder bepaalde voorwaarden
vergunning tot uitvoer van die artikelen kan worden
verleend, ook wanneer de groenten niet op een vei-
ling voor het buitenland zijn geveild; daartoe moet

echter o.m. blijken, dat de groenten zijn geteeld door
of blijkens over te leggen contract voor rekening van

den fabrikant, die ze verduurzaamde en dat de groen-
ten zijn van een bijzondere kWaliteit, welke haar spe-
ciaal voor de verduurzaming geschikt maakt, terwijl

zij voor de volksvoeding van niet meer dan gewone
beteekenis zijn.

Toewijzingscommissie v o o r vee-

v o e d e r. Bij Kon. besluit van 11 dezer is ingesteld

een Toewijzingscommissie voor veevoeder, gevestigd te ‘s-Gravenhage, welke is samengesteld uit den voor-

zitter en de leden van de bestaande Maïscommissie,

benevens uit gedelegeerden der plaatselijke veevoeder-
bureaux, welke door den Minister van Landbouw
worden ingesteld. Deze commissie heeft tot taak, de

distributie van de beschikbare hoeveelheden graan en
veevoeder, zoowel de hier te lande verbouwde als de
uit het buitenland aangevoerde, te regélen.

Elders in dit nummer wordt hierover een en
ander medegedeeld.

Vervoer van graan in Nederland.
Blijkens circulaire aan alle burgemeesters heeft de

Minister van Landbouw gemeend, bij de regeling van
den graanoogst 1916 het verbod van uitvoer uit een

gemeente van inlandsche rogge en roggemeel’ niet
slechts te moeten handhaven, maar te moeten uitbrei-
den tot inlandsche tarwe, gerst en haver. Aan

de bur-
gemeesters wordt verzocht toe te zien, dat genoemde
artikelen slechts de gemeente verlaten, indien bekend
is; dat zij moeten worden verzonden met een door of
namens den Minister aan dat vervoer gegeven be-

stemming; blijkt daarvan niet, dan moet de uitvoer
uit de gemeente belet worden, waarbij zoo noodig door
den burgemeester machtiging tot inbezitneming van
de tot ongeoorloöfd vervoer bestemde partijen dient
te ‘worden aangevraagd.

Inbeslagneming van suiker. In verband

met gebleken onzekerheid omtrent de opv4tting der
voorschriften tot inbeslagneming van suiker’ heeft
de Minister van Landbouw bij circulaire aan de
burgemeesters als -zijn meening te kennen gegeven,

dat op suiker, die van buiten hun gemeente aan
winkeliers binnen hun gemeente geleverd wordt tegen

prijzen, de maximumprjzen te boven gaande, art. 76 c
der Onteigeningswet behoort te worden toegepast.

Regeeringsmeel als veevoeder.
Bij circulaire is door den Minister van Landbouw aan de burgemeesters medegedeeld, dat, naar gebleken is,
ook thans nog groote hoeveelheden meel en bloem
aan de menschelijke consumptie worden onttrokken en gebezigd als veevoeder, hetgeen ten gevolge kan

hebben, dat de bakkers zich niet van het noodige kun-
nen voorzien. In verband hiermede wordt den burge-
meesters nogmaals nadrukkelijk verzocht, bij de in
hun gemeente gevestigde bakkers en meelhandelaren voortdurend te doen, nagaan, op welke wijze de door
hen opgeslagen bloem en meel wordt -aangewend, en
van gebleken overtredingen onmiddellijk kennis te
geven aan den Minister.

Distributie van maïs.
Bij
besluit van den
Minister van Landbouw zijn nieuwe regelen vastge-
steld inzake de distributie van mais, waarbij, in ver-

gelijking met de vroegere regeling, voornamelijk twee
veranderingen zijn doorgevoerd. Vooreerst zal niet
meer maandelijks gelegenheid worden gegeven om
aanvragen in te dienen, maar gelden de v66r 15 dezer
in te dienen aanvragen voor September en October.
Het voornemen bestaat, de volgende aanvragen te
doen strekken voor de wintermaanden November,
I)ecember en Januari, en zoo vervolgens.

In de tweede plaats zullen landbouwers en veehou-

ders niet meer zelf kunnen aanvragen, doch hebben

zij zich te wenden tot handelaren, of. tot hun vereeni-
ging, om van deze hun mais te betrekken. Zij hebben

er dus
bijtijds
voor te zorgen, dat deze
bij
het indienen
der aanvragen met hun behoefte rekening kunnen
houden.

Voor de Augustus-levering van regeeringsmaïs zal

aan ‘de aanvragers, wier aanvragen geldig zijn ver-
klaard, 30 püt. van de verlangde hoeveelheid worden
toegewezen. 10,1

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCITFERS.

” U

Overzicht van inleg enteriigbetaling bij 48 particu-
liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen

Spaarbankbond) gedurende Juli 1916.
Spaarbanken met een

Bedrag in Guldens

– Posten

aan inleggers verschuldigd
bedrag vat,:

In leg

Terug-

In leg Terug.

betaling

betaling

beneden
f
100.000

2.865

2.253

30

15

f
100.000-,, – 500.000

197.023 – 125.681 2.918

865

500.000-,, 1.000.000

270.874

175.234 2.824 1.096

1.000.000-,, 2.000.000

469.694

314.456 5.317 2.083

2.000.000-,, 4.000.000

442.461

254.455 3.152 2.024

4.000 .000–,, 7.000.000

767.502

528.419

7.659 4.355

boven
,,7.000.000 1.515.608

937.736 29.108 12.324

Totaal
. . 3.666.027 2.338.234 50.808 22.762

Totaal
Juli 1915
…….
2.818.396 1.848.324 51.713 20.691

1914
……

2.759.823 14.067.881 151.781141.152

Juli
……
1916

1915

1914
Uitgegeven nieuwe boekjes
3715 . 2565

3259
Geheel afbetaalde boekjes.

1604

2282

2937

De bijzonder hooge terugbetalingcijfers van
Juli 1914 staan natuurlijk in zeer nauw verband

met de toenmalige spanning v66r het uitbreken van-
den oorlog.

‘Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks-
postspaarbank.

JUNI
1916 1915
1914
7.293.653f 5.387.987f
7.222.112
Terugbetalingen

.. ,,
5.428.779 ,, 4.372.872 ,,
6.334.993
Tegoed der inleggers
,,176.161.309 ,,
184.983.610
Nocn, bedr. der uitst.

Inlagen

..’. ……..
f

op ultimo ……….
,192.148.097

staatsschuldboekjes
25.993.200 ,, 24.269.950 ,,
24.268.650
Spaarbankboekjes:
op ultimo ………..

‘Aantal nieuw uit-
gegeven
9.673
8.140 10.746
Aantal

geheel af-
betaald
5.943
6.999

7.501
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.709.435
1.675.773
1.671.009

ENGELSCHE HANDELSSTATISTIEK

over Juli 1916.

INVOER.
UITVOER.

Waarde
Vermeerd.
Waarde
Vermeerd.
in ofverm.
in
ofverrn.
duizend,
in
Ol
o
van
duizend,
in
0
/0
van
P. st.
Juli 1915.
P.
st.
Juli 1915.

Voedings- engenotmidd.
31.782

13,8
2.790
+
34,3
Grondstoffen

……..
28.775
+
31,4 5.854
+
37,9
Fabrikaten

……….
16.099

3,9
36.386
+
34,4
Andere goederen ……
116

61,5
1.293

3,0
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen ….
7.895

16,1
Totaal
Juli 1916
…..
76.772 + 1,4 54.218 + 22,8
Totaal
Juli 1915…. 75.724′

44.130
Totaal
Juli 1914…. 59.376

52.231

16 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

511

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

i.•
j
4 t,,,
N.B. ***betek
8
ent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

L BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

Ned. (Disc. Wissels.
4
1
12 sedert 1Juli 15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14

Ban
IV
kBe
1
.Binn.Eff.
4’1

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
rsch.inR.C.
5
1
12

19 Aug.’14
5

,,

23

,,.

’14
Bank of England..
6

14Juli’16
3

,,

29 Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

5 ]/’ebr.’14
Banque de France.
5

20Aug.’14
3
1
12

,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

Mrt. ’14

12
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli
1
14
5

,,.

1 Apr.’14 Nat.Bankv.Denem.
5

‘,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
12

,,

1Mei
1
16
4
1
12

,,

.6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5
1
12

,,

9Nov.’14
5

9Mei ’14
Feder. Bes. Bk.N.Y.
3-5

4Febr.’15

Javasche Bank….
3112

,,

1 Aug. ’09
3
1
12

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT;

Data
A,nsterdan,
Lo,,den
Part.
1
Berlijn

J

Part.
Parijs
Part.
N. Yi’rk
Coil

Part.
Prolon-
disco tito
gatie disconto
.
I
disconto
disc.
rnoney

11
Aug. ’16
1
1
18
1’14
5
5
18
4-1

2114-112
7-11

,,

’16
1
8
18
1’12-’14
5
3
18_u16 4-’18

2-1
3

31 J.-4 A.’lG
1
‘I’Iu
1 ‘/2’14
5′
1
116
3
1
14-4
1
18

24-28 J.

’16
1112.314


1’14”12
5
11
11
2
14
3114-4118

2_1/
2

9-14 A. ’15

2
1
1
2

411_la
16

16


1,18-114
10-15

,,

’14
– –
5.812


20-24Ju1.’14
3 /8/16
2
l/4_8/4

2
‘1431
4

2
1/ol/
2
8
14
1 /4-2
1
12

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
ljksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsehe noteeringen zijn aan particulierê
opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs

New York

7 Aug. 1916

. .
1Î.52
3
14
43.22
1
1,
40.95
2.41’14
8

1916

..
11.53
43.25
40.95
2.411
4

9

,,

1916

..
11.53
43.25
41.-
2.41’1
8

10

,,

1916

.
.
11.5314
43.22
1
12
41.-
2.41’18
11

1916

..
11.53/
4

43.22’1
41.-
2.41’18
12

1916

..
11.53
1
14
43.07’12
40.97
1
12
2.42

Laagste der week
11.511
4

43.05
40.90
2.41
1
12
Hoogste

,,

,,
11.54
43.27’1
2

41.02
1
12
2.42
1
1
4

5 Aug. 1916

. .
11.53
43.25
40.97’12 2.41’14
29

Juli

1916

..
11.52’/4
43.20
40.95
2.41
1
1,
Muntpariteit

..
12.10’18
59.26
48.-
2.48
3
14

Data
‘Zwitser-
Iazd
Wce,,e,,
Kopen
luogel
1

Stock-
lioi,n
1

Batavia

J
letegrafisch

12 Aug. 1916
45.69
29.92′!,
67.85 69.25
98
3
/8-
7
/8
Laagste d. W.
45.55
29.87
1
12
67.75
69.-

Hoogste ,,

,,
45.75 30.05 68.15
69.35

5
Aug. 1916
45.65
29.97’1,
68.15 69.20
98
1
18-
1
/,
29 Juli

1916
45.62’1,
29.95
68.15 69.30
98
1
/,-
7
/8
M:untpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Op de wisselmarkt deden zich geen gèbeurtenissen van
beteekenis voor, Londen, dat cle voorafgaande berichtsweek
in een flauwe stemming eindigde, kon zich weder eenigszins
herstellen en na enkele kbfi ne fluctuatie’s sloot dit devies
op 11,5381
4
, Marken, die de geheele week tusschen 43,20 en 43,25 noteerden, liepen op den laatsten dag plotseling terug
tot 43,07
1
12. In verband hiermede valt ook een teruggang
voor den koers van Weenen tot ca. 29,92
1
12 te constateeren.
Parijs bleef weder vrijwel stationair; de koers bleef tus-
schen 40,92’1297’12. Een enkele transactie werd tot een
koerf van ca. 41 afgesloten. De noteering voor check New
York blijft 2,41
5
18-
1
18. –
Zwitserland kon tot 45,75 oploopen; sloot iets flauwer op
45,67
1/s.
Ook wat den Skandinavischen koers betreft, valt er weinig opmerkelijks te melden. Kopenhagen liep van
68,10 tot 67,85 terug, terwijl Stockholm, dat op den eersten beursdag ca. 6915 was, na enkele kleine schommelingen op
ca. 69,25 sloot.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
D a a
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.
,)
p. Rm.
4).
per gid.)

12 Augustus 1916
4.76.45
5.92
1
14
72
1
18
41’1,
Laagste d. week..
4.76.45
5.91’18
71
7
18
41
1
116
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.92’14
72′!,
41
8
18
5 Augustus 1916
4.76.45
5.91
7118
41
8
18
29

Juli

1916

..
4.76.50
5.90
7
18
71
7
18
41
7
1,6
Muntpariteit….
4.86.67
5.18
1
14
95
1
1
40
8
!,,
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
28Juli
1916
4Aug.
1915

Week
5-11
Aug.

LaagsteHoogste

11
Aug.
1916

Alexandrië.
.
Piast.
p. £
97
1
12
97
1
11
97
2
12
97112

97’12
B. Aires 2)
. .
d.p.gd.pes.
48
15
1,2
48
18
!82
48’/d
48″182
48
1
14
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
114
1
1,6
114
1
1,,
114
1
11,
114
8
13
11411,,
Hongkong
..
id.
p. $
210
1
1,
211
1
18
211′!,
211’1
211’12
Lissabon ….
d. p.escudo
35
35
‘/s
35
8
18
35
7
18
35
1
18
Madrid

….
Peset.
P. £
23.70
23.47+
23.53
23.69
23.69
Montevideo
1)
d. p. peso
52
1
1
8

5221
4

52
5221
4

52
Montreal….
$
per
£
4.761,
4.77%
4.76
3
14
4.7712
4.76
3
/
Petrograd
. .
R.
p. £ 10
157118
15618
156
1
12
156
3
1
156
3
/
R.d.Janeiro
1)

d.
p.
milr.
12
12
192
12
11
1
6

1212/,,
121,
12
2
14
Lires
p. £
30.85
30.82+
30.72k
30.87
30.75
Shanghai

. .
sh/dp.tael
2110
3
18
2110
1
1
4
2110
3
1
4

2111’14
2111’18

Rome

…….

Singapore

..
id. p. $
214
8
182
214’1,
214’11,
2/4′!,,
214
3
110
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
9
9
182
9
5
110
9’116
9’11
9
5
110
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
8
18
211
8
I8
2/1’18
211
1
1
211’/s
‘) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank of England
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

De vaste, stemming op de zilvermarkt bleef ook deze week onverminderd voortduren en de noteeringen konden opnieuw
iets verbeteren. De rijzing was echter veel geringer dan de
vorige week doordat het hoogere. prijsniveau meer aanbod
van Amerikaansche zijde uitlokte.
China schijnt nu vrijwel geheel uit de markt te zijn; vol-
gens de opvatting der firma Sam. Montagu & Co.’heeft dit
land reeds zooveel zilver afgegeven als het te missen had.
Indië was, niettegenstaande enkele baissetransacties, eerder
kooper.

De muntaankoopen waren deze week aanzienlijk, al is een
van de koopers van de markt verdwenen: een groote order
van de Peruaansche regeering, die den laatsten tijd veel van
het aangeboden materiaal had opgenomen. blijkt thans ge.
heel te zijn uitgevoerd.

Noteering te Londen.

te New York.

12 Aug. 1916 ………3l”/u,

66’14
5

,,

1916 …….. 31’/

– ‘ –

66’18
29 Juli

1916 ………30’/4

63’12


22

,,

1916 ……..30°/,,

6318

14 Aug. 1915 …….. 22’/,,

47
1
18
15 Aug.’ 1914 ……..27

.

52
20 Juli

1914 ……..24″/,,

54118

512

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)
1916;

.

VERKORTE BALANS OP 12 AUGUSTUS Andere
Activa.
.
Data
Goud
Zilver
1
jetten

schulden
opeischbare
.

_________________ ________
______
________

I3innen1.Wis{ll.:bk.

f 53.337.228,13’It
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

419.712,79
:
12

Atig.

1916

….
588.254
9.074
662.369

124.635
ënz. in disc.

Ag.sch. ,, 11710.278,-
5


1916

. . . .
588.114
9.788
668.017

116.044
t
66.467.218,921/2

29

Juli

1916

..
581.564
10.784
661.679
92.148
Papier o.h. Buiteni. in
22

,,

1916
581.173
10.464
649.687

105.408
disconto

……………………..

15

,,

1916

..
578.989
9.873
654.012

100.459
Idem eigen portef..
f

8.015.438,-
8

,,

1916

..
575.116
9.246
655.968
91.330
Af: Verkochtmaar voor
1

1916*
573.231
8.958
656.795
82.9142)

de bk. nog niet afgel.

.
24

Juni 1916*
552.026
8.407
630.911 93.888
1
)
8.015.438,-
17

1916
..
,,
548.614
7.615
639.001
84.802

Beleeningen
1
H.-bk.

f
21.022.963,78

10

,,

1916
546.323
6.715
642.005
74.904
mci. vrsch
B.-bk.

3.946.8
2
4,28
3

1916

..
542.893
5.947
645.484
64.648

in rek.-crt:Ï
Ag.sch.

41.450.750,51
27

Mei

1916

….
540.030
4.486
636.983 57.970
op ouderp.
20

1916

….
,,
538.286 2.304
635.156 54.470
f
66.420.538,57

14 Aug.

1915

….
376.190
2.058
509.658 39.202

OpEffecten

……
f
60.260.838,57

.
15 Aug.

1914

….
161.982
613
445.409
34.164

OpGoederen en Spec.

6.159.700,-
66.420.538,57
25

Juli

1914

….
162.114 8.228
310.437 6.198

Voorschotten a.h. Rijk…………….,,
14.038.736,74’/t
Waarvan Éek.-Crt.
saldo
van het
Rijk f19.810.000,-.
,,

” ”

,,

3.677.000,-.
.
MuntenMuntmateriaalMunt., Goud

……t 65.449.540,-
Disco,,to’s
Muntmat. Goud……522.804.079,74ij,
ee-
BeSchik-
baar
Dek-
kngs- Hiervan
Data
Totaal
Schatkist-
BeBe
nin
gen
Metaal-
percen-

f588.253.610,74’/t
promessen
saldo
tage

Munt, Zilver, enz..

9.074.105,21

rechtstreeks

12Aug.1916
66.467 49,500
66.421
439.024
76
Muntmat. Zilver
..


597.327.724,95’/2
5

1916
,,
64.058
46.500
67.203
440.195
76
Effecten

.
29 Juli 1916
37.521
‘19.500
68.101
440.696
79
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.153.332,6211
22

1916
36.011 17.500
68.189
439.734
78
id van
1
12v.h.kapit.

3.986.360,75
15

1916
34.580
15.500
72.434
437.086
78
9.139.693,3711
8

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78.
Geb.en Meub.der Bank …………….,,
1.400.000ç
1

1916*
37.332
17.400
74.486
433.380
79
Diverse rekeningen

………………,,
52.556.377,6692
24 Juni 1916*
42.314
22.400
80.094 414.639
78

f
815.365)28,23’/z
17

,,

1918
40.156
20.400 74.521
410.638
77

10

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77

3

,,

1916
31.992
11.300
72.186 405.991
77
Pa5siva
27 Mei 1916
27.694
6.300
69.185 404.748
78

Kapitaal ………………………..
f
20.000.000,-
20

,,

1916 29.644
7.300
70.584
401.893
78

Reservefonds

…………………. ..,,
5.155.090,9312

Bankbiljetten in omloop …………..,,
662.368.670,-
14 Aug.1915
61.412 30.500 93.143
267.983
69

Bankassignatiën iii omloop …………

,,.
2.418.91.0,56
15 Aug.1914
175.359
37.300
137.143
66.515
34

Rekening-Courant saldo’s:
25 Juli

1914
67.947
14.300′
61.686
43.521
1
)
54
Van het Rijk ……
f


0
01) de basis
van
‘/
metaaldekking.
112
Van anderen ……

,,122.216.106,63
122.216.106,6312
*)

De 5
0
/s
Ned. md.
leening
werd tusschen
23
Juni en

Diverse rekeningen

…………………
1 Juli nagenoeg
volgestort.

f
815.365.728,23 /2
JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
439.024.181,37
(In duizendenGuldens.)

1
Andere
Op de basis
van
2
1
5
metaaldekking
……
,,

281.623.443,93
MinderbedragaanbankbiljetteflinOmloop
Data
Goud
1

Zilver

1
bÎe’n
opeischb.

dan waartoe de Bank gerechtigd is
.. ,,
2.195.120.905,-

1
schulden

64.578 29.460
149.801
41.940

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
64.265
31.003 150.374 41.228

verschillen:

1

17

Juni 1916 …….

56.765
31.595
146.657
37.254

Meer
Minder

10

,,

1916 …….

54.752
31.696
143.977
38.353

Disconto’s

…………..2.409.363,11’/s

3

,,

1916 …….


29.935
31.120 111.309 20.039
Buitenlandsche wissels
1.138,-

27

Mej

1916 …….

24.322 29.907
109.271 14.300
Beleeningen
782.047,56’fo

19

Juni 1915 ….

20

Juni 1914 …….

Goud

………………-

139.121,39
25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172
12.634

Zilver
714.106,
23

1
________________

Dis-
Wissels,
buiten

Belee-
Diverse
Be.çchik.
baar
Dek-
kings-
Bankbiljetten…………

5.648.490,- Part. Rek.-Crt. saldo’s

…..

8.153.770,78
1
1
Data
conto’s
N.-Ind.

ningen
reke-
ningen
1)
metaal-
percen
saldo
tage

17Juni 1916

6.566

41.110

43.300

10.533

55.690

49
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
10

1916

6.530

39.476

41.444

12.073

56.948

50
blijkt, dat uitstonden op:
3

,,

1916

6.644

39.578

41.301

11.126

51.577

4.8
27 Mei1916

6.397

40.314

44.824

7.882

50.519

49

19Juni 1915

5.649

6023

55.303

6.933

34.786

46

5
Aug. 1916
1

12 Aug. 1916

Aan schatkistpromessen..
f
78.780.000,-

f

81.780.000,-
-20juni1914

6.551

9.908

43.954

2.055

4.801
2
)

44
waarvan rechtstreeks bij
2.228

4.8422)

44
de Ned. Bank geplaatst
46.500.000,-
,,

49.500.000,-
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934
.

Aan schatkistbiljetten
. .
,, 43.707.000,-
,,

43.707.000,-
Sluitpost der activa.
Aan zilverbons

………
,, 15.796.447,50
,,

15.236.448,50
Op
de basis van 215metaaldekking.

16. Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

513

SURINAAMSCHE BANK.
II. DEUTSCHE REICHSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
STAAT VAN 7 AUSTUS 1916.

(In duizenden guldens.)
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand

…………………..Mk.

2.495.627.000
davon Golclbestaiid

…………….

2.467.953.000

Andere
D

k
Data
Metaal
Circulatie
opeischb.
Disconto’s
i
Reichs- und Darlehenskassenscheine.
.
..

371.331.000
schulden
Noten

tnc1erer Banken

…………..

,,

7.905.000
Wechsel ……………….’ ………

6.523.366.000

15

Juli

1916..
715
1.013 902
920 595
Lombardforderungen

…………….,,

12.159.000

8

,,

1916..
698 1.050
710
929
645
.Effekten ……………………….

,,

85.663.000

1

1916..
797
1.012
730
957
561
SonstigeAktiva

………………..,,

463.875.000

24

Juni

1916..
800
952 891 952
745
Grundkapital ……………………

180.0001000
Reservefonds ……………………,,

85.471.000
17

Juli

1915..
1.143 1.070
1.534.
860
926
Notenumlauf ……………………

6981 314.000
18

Juli

1914..
638 1.152
493 739 398
Sonstigetliglich falligeVerbindlichkeiten

»

2.439.371.000

25

Juli

1914.
645 1.100
560 735
396
Sonstige Passiva

………………….273.770.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
i)
Sluitpost der
activa.
.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehènskassenscheiue. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

a+
o,1

1,mn,-tn1

nrdfoon

vrihf.

1
(In duizeden Mark)

1

van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 9 AUGUSTUS 1916.

ISS1JE DEPARTMENT.

Notes issued. . £ 73.025.870

Governm. Debt £

11.015.100

Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……54.575.870

, 1

1.uza.nIu
1

91

Io.u'”,.oi’
,

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.484.719
securities ..

£
42.188.110

Public deposits,,
54.625.309
Other securities,,
80.642.144

Other deposits
88.989.712
Notes …….

,,
36.879.055

Seven-day and
Gold and silver
other bilis..,,
31.506
coin

……..
1.974.937

£ 161.684.246
1

£161.684.246

OVERZICH1 VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en dei tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dèzer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Data Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Bedrag
Goudd.

1
Gov. Sec.

9 Aug. 1916
56.551 36.147
128.687
28.500 94.702

2

,,

1916
54.884
36.658
127.674
28.500
92.705
26 Juli

1916
56.376
38.781
125.486
28.500 92.457

19

,,

‘1916
56.951 35.960
124.985
28.500 92.515

11 Aug. 1915
65.738
32.463
48.784
28.500
9.586

’12 Aug. 1914
33.014
35.934
?

22 Juli

1914
40.164
29.317

Data
.
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
_________

Other
Depos.
Re-
serve

Dek-
kings-
percen-
tage i)

9 Aug. 1916
42.188
80.642
54.625
88.990 38.854
27

2

,,

1916
42.188 75.657
51.010
85.517 36.677
26
1
/8
26 Juli 1916
42.188 75.219 52.990 85.241
38.781
28

19

,,

1916
42.188
80.788
58.068
86.433
39.441
27/8
11Aug.1915
45.915
148.136
142.604
85.076
51.725
221
12 Aug.1914
23.041
70.786
7.889
83.326
15.530
17

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
521

i) Verhouding tusschen Reserve en Deposit.s.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kas een-
scheine

Circu-
latie
kings-
percen.
tage
1
)

7 Aug. 1916
2.495.627
2.467.953
371.331
6.981.314
41
31 Juli 1916
2.497.062
2.467.783
416.082
7.024.564
41 23

,,

1916
.2.497.841
2.467.600
568.427
6.840.293
43
15

,,

1916
2.496.810 2.466.361 419.467
6.939.633
40

7 Aug.1915
2.448.292
2.402.690
166.689
5.457.490
48
7 Aug.1914
1.595.618 1.477.558 96.680
3.897.203
44

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

i) Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

1

II
Darleheaskassenscheine

Data

1

Wissels
1
Rek. Crt.
uitge-
de Reichs-
__________
11

geven

1

bonk

2.439.371 1.861.100
333.900
2.395.595
-i.871.600
378.200
2.383.009
1.921.200
528.900 2.385.391
1.792.400 382.900
1.645.592 951.000 130.000 1.879.477

943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed

*
Uitge-
Data
Goud
Zilver in het bui-
Wissels
stelde
tenland
.
1

wissels

10 Aug. 1916
4.780.346
338.461
617.870 428.209 1.430.702

3

,,

1916
4.793.192 390.616
507.510 466.738 1.437.910

27 Juli 1916
4.786.513
339.545
590.570
449.284 1.441.118

20

,,

1916
4.780.278
341.593
602.008
424.267
1.447.078

12 Aug. 1915
4.322.274
367.846
856.659
269.727 2.094.931
13Aug.1914
23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080

Data

Beleening
*
Buitgew.
O
B

k-
biljetten
Rek. Crt.
Re k Cr
.
lieren

10Aug.1916
1.186.781
8.400.000 16.329.923
2.129.355 137.504

3

,,

1916
1.189.685
8.300.000 16.196.730
2.158.323
77.501

27Juli1916
1.191.710
8:300.000 16.090.893
2.272.767
75.430

20

,,

1916
1.195.860
8.300.000 16.093.723 2.219.705
62.034

12Aug.1915
594.694 6.300.000
12.825.803
2.365.486
89.891

13Aug.1914


.

t-
– –

23Juli1914
1

769.400

…….
5.911.910
942.570
400.590

7 Aug. 1916 6.523.366
31 Juli 1916 6.542.001
23 ,, 1916 6.091.640
15

1916 6.416.725

7 Aug. 1915 4.762.936 7 Aug. 1914 3.737.074

23 Juli 1914

750.892

11

v

514

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

’16 Augustus 1916
IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

“OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biLjetten zijn niet in-
wisselbaar. ‘
(In m illioenen Roebel).


Dato
ii.
st
.
Goud
1
Te goed
if h bui.
tenlond

Zilver
en
pasinunt
Schatkist. biljetten
Circulatie

5 Aug. 1916..
1.546 1.868
82

,
3.899
6.813
29

Juli

1916..
1.547
1.668
79
3.762
6.753
21

,,

1916..
1.546 1.868
77
3.807
6.712
14

,,

1916..
1.543
1.543
1
76
3.824
6.628

5′ Aug. 1915..
1.582
90 52
2.035 3.889
5 Aug. 1914..
1.602
116 69
….
1.860

21

Juli

1914..
1.601
144 74
….
1.634

Dato
ii.
st
.
Wissels
Voor.
schotten
op
Effecten

Andere
voor-
schotten
Rce.
1
Courant
j

Parti-
1

culieren

1
Rek.
1
Courant
Stoot

5 Aug. 1916..
366
473
136
1.229
216
29 Juli

1916..
367 499
139
1.225
210
21

,,

1916..
348
507
148
1.233
204
14

,,

1916..
370
538
150
1.295
207

5 Aug. 1915..
398,
543
202
1.188
203
5
Aug. 1914..
559 217
233
628
551

11

Juli

1914..
393
121
243

596
503

V. SOCIT GNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socité Gnérale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

1
Metaal
Beleen.
Belcen.
Biun.
Dato
mcl.
van
1

van
wissels
1

Circu.
Rek.
Crt. buiteni.
buitenl.
1
P’om. d.
en
t

latie.
saldi.
saldi
,’order.
provinc.
beleen.

3 Aug. 1916
288.125
70.558 480.000 50.731
733.052
149.929
27 Juli

1916
287.952
70.282 480.000 54.626
732.549 153.025
20

,,

1916
286.908 68.256
480.000
55.907 728.172 159.414
13 , ,,

1916
287.761
68.721
480.000
51.801 731.727 150.398

5 Aug. 1915
95.565
22.302 320.000 47.320
354.818
130.377

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERII(A.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C’
ti

Dekkings-
Perccn.

7Juli ’16
385.853
36.882 92.131
579.567
11.713
68
30Juni’16
376.758
27.488 92.283
558.655
9.440
69
2
3

,,

’16
373.638
14.026
89.703 537.112
9.228
71
16

,,

’16
367.986
13.622
85.375
533.034
9.729
71

9Juli ’15
266.243
22.494 36.677
295.808
13.375
88

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRTJST

COMPANIES. ,

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
‘Bcleeningen
e
Data

Eigen

Bij Fed.

Elders

disconto
n’s

Besit

Res. Bank gedeponeerd 1

12 Aug.1916 ..

432.010

162.360

52.200

3.232.940
5

,, 1916 ..

426.030

165.490

50.770

3.217.260
29 Juli 1916 . .

427.700

163.770

52.820

3.187.590
22

,, 1916 . .

433.700

163.250

52.800

3.178.300

14 Aug.1915 .. 459.420

130.720

29.260

2.602.940
15 Aug.1914 .. 383.730
1
)

‘)

2.122.000

25 Juli 1914 ..

467.8801)

‘)

‘ 2.057.570

Deposito’s
Surplus
Data

Circutatie

Dadelijk

Op
,,

Reset ve
opvraagbaor i termijn

12 Aug. 1916..
31.230
3.122.560
229.220
108.300
5

,,

1916..
31.250
3.091.769
235.370
109.000
29 Juli

1916..
31.450 3.122.190,
183.780
106.700
22

,,

1916..
31.490
3.141.100
184.040
,

103.860

14 Aug. 1915..
37.460
2.562.930
145.500
175.580
15Aug.1914..
74.020 1.912.6501)
1)

-47.990
25 Juli 1914..

41.730
1
1
.
958
.
3201
)1

26.170

l)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN,

Amsterdam, 12 Augustus 1916.
Nu een groot deel van het kapitaaikrachtig publiek de
bosch- en zeelucht heeft opgezocht, is begrijpeljkerwijze de
emissie-bedrijvigheid tijdelijk tot staan gebracht. Wanneer de omstandigheden echter zoo gunstig blijven als thans het
geval is, zal spoedig na het vacantieseizoen de nu sluime-
rende uitgifte-lust met nieuwe kracht ontwaken. Want geld
is ,,bespottelijk” goedkoop en aan de groote beleggings.
behoefte van het publiek schijnt nog lang niet te zijn vol-
daan.

Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk, dab de
enkele uitgifte, die toch in deze Augustusmaand plaats
heeft gevonden (o.a. de leening Utrecht) belangrijk over-
teekend is.
Ookaan onze Nederlandsche S
taatsschuldsoorten
komt deze
geldovervloed, zij het ook op bescheiden schaal, ten goede:
de 5 pCt. leening steeg boven 103,’de
434
pCt. bereikte
den koers van 1013/
4
.
Naast Nederlandsche toonen ook Russische obligatiën
wederom soms vrij aanmerkelijke koeisverbeteringen aan.
Ten deele is dit een gevolg van de gekeerde krijgs-
kans, ten deele ook van de verbeterende economische
positie van het Czarenrjk. Het jongste bezoek van minister
Bark aan de bondgenooten schijnt namelijk tot resultaat te
hebben gehad, dat men aan de Newa thans tot het eind
van den oorlog op de noodige credieten zal kunnen rekenen.
Dit gevoegd bij de financieele hulp uit de Unie en uit Japan
verklaart het gevoel van opluchting op financieel gebied
in Rusland, waarvan de jongste uitlatingen van minister
Bark getuigen. Wel wordt de schuldenlast hierdoor voor de
toekomst ontzettend zwaar, doch deze last zal alleszins,
draaglijk zijn, indien de thans – zij het ook grootendeels
met buitenlandsch kapitaal – ter hand genomen exploitatie
van de rijke sluimerende hulpbronnen in het binnenland
krachtig wordt doorgezet. De regeering schijnt wel ernstig
te ,willen medewerken om dit te bereiken en heeft o.a. de
oprichting van industrieele credietbanken toegezegd, terwijl
men voorts door de invoering van een suikermonopolie de
staatsfinanciën belangrijk hoopt te verbeteren.
Voor andere Europeesche staatsfondsen, met name Bul-
garen, Hongaren en Oostenrijkers was de koersbeweging in
de afgeloopen acht dagen ongunstig wegens ondervonden
tegenslagen op het oorlogsterrein. De
434
pOt. Bulgaarsche
leeniug van 1909 verloor 6 pCt.
Japansche Staatsfondsen werden wederom iets hooger
afgedaan, daar te Londen opnieuw delgiug van Japansche

16 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

515

Schuld heeft plaats gevonden. Van de le en 2de Serie der
434 pCt. Schuld werd in totaal £ 500.000 aangekocht.
Zuid-Amerikaansche staatsfondsen waren vast gestemd.
De vooruitzichten voor de meeste Zuid-Amerikaansche
landen schijnen aanmerkelijk te zijn verbeterd. Ook de in
financieel opzicht zwakkere staten als Guatemala en Co-
lumbia komen hun verplichtingen thans behoorlijk,na. Ver-moedelijk mag verband gezocht worden tusschen dezen be-
vredigenden stand van zaken in Zuid-Amerika en de voor

genomen kapitaalsuitbreiding van onze Hollandsche Bank
voor Zuid-Amerika van
f 10
millioen tot
f
25 millioen.

4 Aug. 9 Aug., 11 Aug.

of

5
0
/0
Ned. Werk. Schuld – . 102’/, 103/,, 103
1
/,o + 18
3’12
0/
Ned. Werk. Schuld 8318

8318

83’18
– 31
4

2’1
0/
Ned. Werk. Schuld 63
1
12

631

63°/t, + ‘ho
4
1
12
0/
Bulgarije 1909 .. – – 52

48

46

—6
5
0/
Oostenrijk 1868 – . .

44
1
12

43
1
12

43

– 1
2
12
4
0/
Iwangorod Dombrowa 65

62
3
14

62
5/
4

211
4

4
0/
Rusland 1880 ……59

59112

5971

+ /,a
4
0
h Rusland Zuidwest

5618

56 “/ic 561h/,
+
0
11
4
0
/o Rusl. Rothschild 1889 6414

66116

66/,, +
111/,,
4
0
h Rusland Ilope ……
66″Ii,
6692

66″/o

1
18
4
0/
Rusland 5e emissie .. 64
1
18

66’12

65

+
7
18
4
0/
Servië 1895 ……..47

48
1
12

48’14

+ 1’1
4
0/
Bagdag Spwg. 1910 . – 52

53 /8

52
1
1

+ ‘/a
5
0/
Chili 1912 ……….75

77
1
14

77
‘Is

+ 2’12
5
°/o Nicaragua ……….72’lo

68e18

6911, – 32/
je

In de
locale
markt gevoelt men sterk den invloed van
het stille jaargetijde. De handel is zeer gering, maar des-
niettegenstaande geeft het koerspeil van een groot weer-
standsvermogen blijk.
Sterk kwam dit tot uiting in de tabalcs-afdeeling, die
slechts in geringe mate onder den invloed kwam van het
bericht, dat Duitschland den invoer van tabak heeft ver
boden. Men huldigt blijkbaar de opvatting, dat nu de zoo
gunstig van stapel geloopen voorjaars-inschrjvingen ge-
eindigd zijn, het leeuwendeel van de winsten toch binnen
is, en men maakt zich ook niet al te bezorgd voor de
toekomst, daar volgens sommigen niet is aan te nemen,
dat dit besluit van duurzamen aard zal zijn.
Bankaandeelen
werden algemeen op iets hooger koerspeil
gezocht. Dit geldt o.a. voor aandeelen Amsterdamsche Bank,
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Koloniale Bank en
Nederlandsch-Indische Escompto-Mij. Van buitenlandsche
banken golden CrOdit Anversois 436 pCt. hooger. –
Cultuurfondsen
waren iets zwakker, meer door gebrek
aan zaken, dan wegens deflauwere houding der suikerprjzen.
Eenige uitzonderingen dienen echter te worden aangestipt: Panggoonredjo’s stegen 1834 pCt., Tjoekirs 1334.
Voor
petroleumfondsen is
de houding den laatsten tijd
onregelmatig. In den loop van de week meende men weer
aanwijzingen te hebben voor een spoedige deelname van
Rumenië in het wereldconflict. Buiten de pressie, door de oorlogszuchtige partijen op de regeering uitgeoefend, be-
schouwde men ook het in omloop brengen van papieren
geld van 1 en 2 lei als een oorlogsvoorteeken. Hoe dit ook
zij, door een en ander kwam de gunstige productie van de
Internationale Rumeensche niet tot haar recht. Ook de
nieuwe prijsverlaging met 1 cent door de Standard Oil
maakte op de oliemarkt een onprettigen indruk. Het slot
was echter over de geheele linie vaster, inzonderheid voor
Oklahoma’s, waarvan de preferente aandeelen van 58 tot
65 pCt. opkwamen.
Van
mijnbouw! oncisen
toonden alleen Redjang Lebongs een koersvariatie van beteekenis aan: 16334

16934.
Voor rubberaandeelen
was de stemming vrij vast, maar
toch ongeanimeerd. De maandproducties zijn over het alge-
meen zeer bevtedigend:
Juli 1916.

Juli 1915.
Amst. Tapanoeli……..11.000
34
K.G.

6.000 36 K.G.
Basilam

…………..9.000

1.092
Java Caoutch ………..

10.660

11.240

,,
Kol. Rubber …………
.3.100

6.200

,,
Sumatra …………..61.903 Eng. p.

43.392 Eng. p.
Timbang Deli ……….18.200 34 K.G.

12.660
34
K.G.
Bepaald vast sluiten alleen Kendeng Lemboe’s en Suma-
tra Rubber.
Scheepvaart fondsen
trokken zich van de vele onzekere
factoren, die nog niet uit den weg kunnen worden ge-
ruimd, weinig aan. Alleen. aandeelen Holland-Amerika-Lijn
sluiten zwakker. De rest
,
vanlde markt gaf zich weer over
aan optimistische gezindheid. Zoo verbeterden Bothnia’s
van 40136 Lot 411 pCh’ (na 415 pOt.), Oostzee van 359 tot
36034 pCt., Müller & Co. van 228 tot 233 pCt.
Van
tramwegfondsen
onderscheidden Oost-Java Stoom-
tram en Semarang Cheribon zich door hun vaste houding.

4 Aug. 9Aug. 11 Aug.
Rijzing
daling
A’damsche Bank…………..175

177
1
12 177’/ + 2
1
1
1

Toll. Bank. .v. Zuid Amerika . 121

1241 123
5
1 + 218
Koloniale Bank ……………137

138’1 139 Vs + 2’1
CréditAnversojs …………… 60

64

64’1 + 4’12
A’damsche Superfosfaat – ……
155

165

17414 + 19/
a

Ned. Kabelfabi-jek …………234

250

258

+ 24
Philips’ Gloeilampen ……….420

429
1
12 42992 + 9’12
Wester Suiker …………. …184

185

185

+ 1
Vorstenlanden
.
……………222

2231 220

—2
Han(lelsvereen. A’dam ……..365

360
1
12 361

—4
Pasiggoonredjo’s ………….. 245’/z 264

264

+ 18
1
12
Poerworedjo’s …………….117

113

112 . —5
Suiker Cultuur …………..189/ 196’12 192

+ 2’14
Tjoekir Suikerfabr . ………. 361

374112 37412 + 13V2
Guyana Goud …………….

22
1
12 21
1
18 2111 — 118
Redjang Lebong ………….. 163’/2 167

169
1
/i +6
Geconsolicleerde …………..199’/2 200

19714 – 114
Koninklijke ……………… 499’/2 499

500
1
12
+ 1
Internationale Rumeensche . . . . -111
1
1 106
1
12 105

—6’/
Moeara Enim …………….231

230

23214 + Pia
Zuid Perlak ………………78’/a 79

7814 +
‘is
Steauallomana …………..126’/2 132
1
1 130

+3’/2
A’dam Rubber …………..196

199

197
1
12 + 1’1
Dell Batavia …………….148

150

150

+ 2
Indische Rubber ………….. 161/a 169Vz 169’12 + 7
2
14
Oost Java Rubber …………258

264

262

+ 4
Holland Amerika Lijn ……..
404
1
12
403

402


2
1
12
Hoil. Stoomboot …………..171 17314 1731 + 21
Kou. Holl. Lloyd …………173ls 175’/2 174/a + 1
2
18
Mij Zeevaart …………….261 269’14 26814 +7/a
Nievelt Goudriaan ……… … 836’/, 848

848

+ 1112
Oostzee………………….359

366

360’12 + 1212
Bothnia ………………..401’/, 417

410
1
12 + 9
A’dam. Serdang ………….. 132
1
12 129

130
‘/o

2e18
Dcli Batavia …………….480

473718 476112 – 3
1
12
Doli Mij ………………..556 t12 544
1
12 550

—6 Vs
Senembah ………………535

525

52814 —6’14
Bat. Electr. Tramweg ……..66

63

64

—2
Oost Java Stoomtram ……..106

110

112

+ 6
Semarang Cheribon ……….155

159
2
1 15912 +
4111

De belangstelling voor
Amerikaansche
fondsen is hier
nog steeds gering. Even kwam hierin verandering toen
bekend werd, dat de Amerikaansche spoorwegbeambten
zich bij arbitrage zullen neerleggen. O.a. werden op dit
bericht Denvers, Southern Railway’s en Union Pacifics hoo-
ger gezocht.
De koersverbetering van laatstgenoemd fonds hield ook
verband met de verwachting, dat de zeer gunstige jaar-
cijfers de uitkeering van een extra- of hooger dividend
zouden veroorloven. Edoch, aan deze verwachting werd niet
voldaan. Het schijnt namelijk, dat de spoorwegen nog met
vele factoren van onzekerheid te kampen hebben. Eerstens
blijkt uit latere berichten, dat men het over de wijze, waarop
de arbitrage gevoerd moet worden, nog niet geheel eens is,
terwijl wijders de sterke rjzing der graanprijzen, die dui-delijk de minder gunstige oogstverwachtingen illustreert,
ook hier ter beurze den aanvankelijk ontstanen kooplust
voor spoorwegfondsen weer doofde.
Weinig vraag genoten ook industrieele soorten, die ten
dccle lager werden verhandeld. Noemenswaardig hooger
(2
5
/s pCt.) waren alleen Anaconda’s, dank zij den verbeterden
koperprjzen, terwijl ook Marine-soorten vast waren. De
prjsverbetering dezer laatste werd echter niet geheel ge-
handhaafd. Volgens berichten uit Wallstreet zou het einde-lijk gepubliceerde reorganisatie-plan niet voldoende aan de
verwachtingen beantwoorden. Met uitzondering van Ana-
conda’s en Southern Rails was de slotstemming hier ter
beurze voor Amerikanen weinig geanimeerd.

4Aug. 9 Aug. 11 Aug.
Rijzing of
daling.
American Beet Sugar
..

83
8314
821/2

2
12
American Can
.
……….
53
2
/4
53 52
2
18

1
1
18
American Car
&
Foundry.

58
57
7
18
57/j,
– 71,
6

Asneric. Cities pref …….
65
62 62
—3
Americau Hide
&
Leather
52/,o
53
5
1,6
53
1
18
+

2
/io
Anaconda Copper ……..
l63’l,,
164’12
1651
1
,
+
218
Standard Milling pref.
831,6
8018
811 —1 ‘V,,
Studebaker Corp. ……..
129’/,
12814
128

1’12
United Cigar…………
5l/s
4931
48112
_32/
U.

S.

Steel …………..
8112/,,

82
8
18
821
+ ”is,
Atchison Topeka ……..
104 18
102
3
14
104

Denver

…………….
14’/,,
1411
4

14’18
+
9
/16
Ene

——————
35
35i,
35V2
+
V
Missouri Kansas
&
Texas

5V2
5114 55110
3/

0
Southern Pacific

……..
94 112
9592
95
+
Vs

516

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

4 Aug. 9Aug. 11Aug. Rijzing of
daling.
Southern Railway

……
21’I,
21
8
18
22
1
14
+
118
Union Pacific

……….
135/4
137
1
14
137 ”ho
±
1

/ie

Intern. Merc. Mar. common
24
1
1,
25
1
11,
25 1/8
+
11/1,

Tntern. Merc. Mar. pref. ..
85
1
1i,
88
1
18
871
+
2
11
/,

Ter beurze van B e r 1 ij n zouden zich eenige gunstige
factoren kunnen doen gelden. De bedrijfsresultaten der voor-
naamste bankinstellingen schijnen over het eerste halfjaar
van 1916 nog al bevredigend te zijn geweest; de exploitatie-
vooruitzichten in het mijnbouw- en industriëel-bedrijf zijn
eveneens gunstig. De Bochumer-Verein is b.v. in staat
25 pCt. dividend uit te keeren; de Becker Werke 30 pOt.,
na ruime afschrijvingen en reserveering. Genoemde fond-
sen, alsmede Phönix-aandeelen, behaalden hierdoor een
prijsverbetering.
Een algemeenen invloed oefenen dereljke berichten
echter niet meer uit wegens de bekende belemmering van
den beurshandel, die thans ook door bankierskrïngen steeds
sterker becritiseerd wordt.

Hoewel de Engelsche handelsbalans nog steeds sterk pas-
sief blijft, maakten de in- en uitvoercijfers over de maand
Juli toch een bevredigenden indruk op de L o n d e na c h e
beurs, daar tegenover een vermeerdering van- den invoer
met £ 1.048.604 een vermeerdering van den uitvoer met
£ 11.601.546 gesteld kan worden. Deze betrekkelijk gun-
stige cijfers werden spoedig op zijde gedrongen door andere,
die aantoonen, dat Engeland’s netto-schuldenlast einde
Maart 1917 tot £ 2.640.000.000 was gestegen, gelijk staande
met het totale jaarlijksche nationale inkomen in een jaar
( 2.700.000.000).
Voor het eerst sedert zeer langen tijd liet minister
McKenna deze week in het Parlement hooren, dat er toch
nog wel aan de uitgifte van een groote leening tet vervan-
ging (geheel of gedeeltelijk) van het schatkistpapier met korten looptijd gedacht wordt. Deze uitlating stelt in het
licht, hoe verkeerd men ook te Londen de voortdurende uit-gifte van schuld met korten looptijd begint te achten. Zooals
bekend, werd in hoofdzaak hiertoe besloten om aan de
bekende conversie-voorwaarden te ontkomen. Inmiddels is
door de stijging van den geldkoers de inlossing van deze
belofte nog veel onvoordeeliger geworden dan voor enkele
maanden het geval zou zijn geweest, zooclat de gevoerde
1 inancieele politiek (van de hand-in.de-tand-leven door
voortdurende uitgifte van schatkistwissels, welker opbrengst
nu eens mee- dan tegenvalt) voor de Engelsche Schatkist
per slot van rekening verre van voordeelig uitkomt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r w e. In de afgeloopen week hebben alle graanmark-
ten onder den invloed gestaan van het oogstbericht uit de
Vereenigde Staten. Dat dit ongunstig zou zijn, werd alge-meen verwacht. De berichten van ,,black rust”, die voort-
durend aangehouden hadden, deden, verwachten, dat het
cijfer van de geschatte opbrengst der zomertarwe aanmer-
kelijk minder zou zijn. Dat evenwel cle opbrengst slechts op
199.000.000 bushels zou geschat worden tegen 270.000.000
bushels een maand geleden, was ernstiger dan men ver-
wacht had. Bovendien wordt ook de opbrengst van de win-
tertarwe 34.000.000 bushels lager geschat. Het totaal van
de zomer- en wintertarwe in de Vereenigde Staten wordt nu geschat op 654.000.000 tegen een opbrengst verleden
jaar van 1.011.000.000 bushels. Deze cijfers spreken voor
zich zelf en ware het niet, dat het overschot van den von-
gen oogst zoo ruim was, de toekomst zag er duister uit.
Waar evenwel de ,,black rust” zich ook naar Canada uit-
breidde, is het, niet te verwonderen geweest, dat de markten
een enorm vast verloop hadden.
Na het bekend worden van het rapport liep de tarweprijs
in Chicago voor September op van $ 1,33
5
/8
tot $ 1,443:
Na een zoo spoedige stijging had men ook de volgende
dagen wilde markten kunnen verwachten, doch 3 dagen
daarna bleef de prijs ongeveer onveranderd; op 14 Augustus
evenwel is de markt plotseling veer 5
a
6 c. gedaald. Wij
zullen dok in de toekomst ,waarschijnlijk nog hevige fluc-
tuaties zien. Europa was natuurlijk verplicht, de verhooging
van Amerika te volgen, vooral daar Canada minstens ge-
lijken tred hield. De vraag was evenwel niet bijzonder
groot, daar de koopers in de meeste landen blijkbaar nog
wenschen af te wachten, hoe de gebeurtenissen zich ontwik-
kelen. Ook de berichten van Australië zijn minder gunstig. Ontegenzeggelijk zijn de voorraden in Europa van tarwe

zeer aanzienlijk, zoodat het niet noodzakelijk is, dat er in
dezelfde mate gekocht werd als dit verleden winter ge-schiedde. Dit zal tengevolge hebben, dat de vraag naar
vrachtruimte belangrijk minder is, waardoor de vracht-
cijfers natuurlijk gedrukt worden. Hiertgenover staat even-
wel, dat men verplicht zal zijn, meer tarwe aan te voeren,
zoowel uit Argentinië als uit Indië en Australië en daar
deze landen zooveel verder gelegen zijn neemt het vervoer
natuurlijk zooveel meer stoombootruimte in beslag. Men
schat 27.000.000 qrs. uit bovengenoemde landen te kunnen
aanvoeren, waardoor dan. nog 43.000.000 qrs. uit Noord-
Amerika noodig zou zijn, tegen verleden jaar 60.000.000 qrs.

M a ï s. Ook voor maïs toont het oogstbenicht een ach-
teruitgang, ofschoon niet in die mate als voor tarwe. De
oogst wordt geschat op 2.777.000.000 bushels tegen
2.866.000.000 bushels een maand geleden en ruim
3.000.000.000 verleden jaar. Van den oogst van het vorige
jaar was evenwel een gedeelte niet geschikt voor de markt
wegens de kwaliteit. De verschepingen van rnaïs zijn de
laatste weken tamelijk ruim geweest, doch in Engeland kun-
nen de voorraden nog steeds niet bijzonder groot zijn, daar.
de aanvoeren sedert langen tijd zeer matig

zijn geweest.
De prijzen zijn ook in Engeland verder gestegen met nu en
dan goede vraag.
De rjzing van de prijzen in Argentinië is zeer opmer-
kelijk, daar de oogstbeweging zeer goed is. Nog niet zoo
heel lang geleden werd aldaar over minimumpnijzen ge-
sproken; dit heeft zich nu op natuurlijke wijze opgelost.

Ook voor ge r st bestond belangrijk- meer vraag met
stijgende prijzen, wat ook hierin zijn oorzaak vond, dat
gerst voor spoedige verscheping uit Amerika haast niet
werd aangeboden. De aanvoeren uit het binnenland gaan aldaar met steeds grootere moeilijkheden gepaard terwijl
bovendien een dreigende spoorwegstaking (ie exporteurs
van alle graansoorten zeer voorzichtig met verkoopen
maakt. –

Ook h a v e r deelde in de willige stemming en de prijzen
stegen zoowel in Amerika als in .Europa.

L
ij
n zaad. Amerika gaat voort met het koopen van
lijnzaad in Argentinië, waar de prijzen regelmatig blijven
stijgen, niet betrekkelijk weinig aaiibod.« Er is nog steeds
geen voldoende regen gevallen, zoodat de vooruitzichten
voor den nieuwen oogst niet gunstig zijn. De voorraden van
den ouden oogst zijn nog wel aanzienlijk, maar zullen toch van nu af aan regelmatig verminderen.

Markten in Nederland.

De booten met graan voor de Regeering worden nog
steeds in Engeland opgehouden, alleen t a r w e kwam iu
voldoende hoeveelheid aan, verscheept in booten van de
Holland-Amerika-Lijn. De prijsstijging in Amerika heeft de
Regeering nog geen aanleiding gegeven, de prijzen hier te
wijzigen, en vaarchjnljk zal men nog wel eenigen tijd af-
wachten alvorens tot een drgeljken maatregel zijn toe-
vlucht te nemen. –
Van de voergranen kwam bijna niets aan, waardoor
langzamerhand een hoogst moeilijke toestand is ontstaan.
M a 1 s werd slechts voor 30 pCt. toegewezen, terwijl indien
de booten doorgekomen varen, een belangrijk hooger per-
centage van de aanvraag toegestaan had kunnen worden.
Voor h a v e r doet de nood zich geweldig gevoelen. Mochten
deze week nog booten met haver doorkomen, dan zal men
wel onmiddellijk tot distributie overgaan, daar het van
belang is, dat de consumenten nog haver ontvangen vÔOr
de nieuwe oogst beschikbaar is. –

L ij n k o e ken. Wederom werd een partij van ca. 5000
tons voor rekening van de Regeening gedistribueerd. Ook
voor dit artikel hangt het eventueel verder .distribueeren
geheel af van het doorkomen van de booten, die in Engeland
worden opgehouden. –
Noteeringen
Data

Chicago
Buenos Aires*)

Tarwe Mais
Haver
Tarwe
Mais

Lijn:.
Sept.
Sept. Sept.
Sept. Sept.
Sept.

14Aug.1916

137
1
/,
83
‘Is
43
9,70 5,15
13,55

7

,,

1916

133
82’12
44
8,20
8
)
4,70
3
)
13,00
3
)

14Aug.1915 1051/8
743/j
39
12,65
5,00
11,35

14Aug.1914

88
1
14
76
7
18
41

20 Juli1914

82
1
)
56’18’) 36’12’)
9,40′)
5,38
2
)
13,70
2
)

1)
per Dec. ‘) per Sept.
3)
per Aug.

*)

De noteeringen

van
Buenos
Aires zijn van
9 en 2

Augustus.

16 Âugustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

517

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Loco-Noteeringen
te Londen:

Soorten.
14 Aug.
7 Aug
Soorten.
14Aug.
7Aug.
IJzer
Koper Dato
Clcv.
No.3
Standard
Tin
Lood
Zink

368f)
368
1
)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,25′)
17,251)
Aug.1916..
nom.
112-1-
171.-I-
29.51-
49.-!-
Western ..
oom.
oom.
Lijukoeken.

Nd.
4

1916..
11

oom.
106.101-
167.101-
28.101-
47.-!-

Tarwe …….

Maïs LaPlata
265
1
)
265
1
)

clipped

…….

Amer. van La
13 Aug. 1915..
6519
149.101-
20.151-
68.-!-
Gerst

46

ib.
Plata-zaad

..
1681) 1681)
14 Aug.1914..
531-
59.101-
144-1-
23.-!-
30.-!-
feeding.
.
..
3701) 370
1
)
LijnzaadLaPla.ta
522,- 505,-
20

Juli 1914..
5114
61.-/-
145.15!-
19.-t-
21.101-

1
j Regeeringsprijs

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rotterdam

Amsterdar,,

Artikelen

6-12Aug. Sedert 6-I2Aug. Sedert
1916

1 J021. ’16

1916

1
1 Ja,,. ‘IS

45.912
990.340

15.893
(waarvan voor de

el-
B
gium Relief Comm.)
27.702
537.398


Rogge

. …………..

16.641
– – –
8.690

503

Tarwe

……………

3.273
255.750
50
94.118
(waarvan voor de Bel-

Boekveit

…………….

gium Relief Comm.)
3.273

….

56.495

Mais

………………

Gerst …………….

56.079

4.549
Haver

…………..

23.110

4.218
Lijnzaad

…………

….

55.701

34.020
Lijukoeken

………..

730
94.109

5.435

…. ….

1.3]0
13.445
– –
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-

gium Relief Comm.)

1.261

METALEN.

IJZER EN
STAAL.

Engeland. Op de markt was een groote aandrang van
nieuwe aanvragen voor latere levering van ruw-ijzer, maar
weinig fabrieken toonden een neiging hierop in te gaan.
De leveringen worden zorgvuldig geregeld door het ruw-
ijzer controlecomittee, hetwelk bij verkoopen een politiek
voor korte levering-termijn nastreeft, totdat de productie
kan worden verhoogd.
Smeedijzer schijnt in grootere hoeveelheden voorhanden
te zijn en omtrent dit artikel verkeeren de werken in een
betere positie om aan de aanvragen der verbruikers te voldoen.
Verschepingen naar neutrale landen worden nog steeds
opgehouden en er bestaat geen groote waarschijnlijkheid voor de wederopname van den exporthandel in de naaste
toekomst.

Duitse h land. Nu het ruw-ijzer-syndicaat vernieuwd
is tot het einde van 1920 houdt men alle aandacht ge-vestigd op de mogelijke hernieuving van het Duitsche
Stahlwerks Verband, hetwelk afloopt op 30 Juli 1917. Hier-
omtrent hebben nog geen officiëele besprekingen plaats
gehad en niettegenstaande er nog vele moeilijkheden te
overkomen zijn, lijkt het toch wel haast zeker, dat de ver-
wezenlijking vaii dit schema grootendeels zal afhangen van
het besluit, dat binnenkort door het kolensyndicaat zal
moeten worden genomen.

KOPER.

Statistiek vair Henry R. Merton & Co. Ltd.


31 Juli 15 Juli 30 Juni

31 Juli.

1916. 1916.

1916.

i1.

1914.

1913.

Voorraad

ton

ton

ton

ton

ton

ton
in Engeland en
in Frankrijk .. 5.965 7.464 7.603 29.513 22.314 21.169

Zeilend v. Chili 2.175 1.850 2.225

1.900

1.425

2.175
Id.vanAustralië 3.500 3.500 4.000 3.700 3.000 5.000

Totaal .. 11.640 12.814 13.828 35.113 26.739 28.344

Fijn Koper
te Rotterdam 1.150 1.150 1.150 1.150 2.900 4.000

Id. te Hamburg «’2.867 «’2.867 «’2.867 t2.867

2.867

1.584

Ed. te Bremen. «’1.106 «’1.106 «’1.106
0
1.106

1.106

1.699

Totaal .. 13.763 17.937 18.951
40:236
33.612 35.627

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daardKoperp.t. 111.-!- 90.101- 103.101- 71.51- 56d01- 66.716

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn
ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

STEENKOLEN.

Er was een weinig meer levendigheid op de Beurs in (le
afgeloopen week, doch de aanvoeren van kolen blijven steeds
zeer beperkt.
Zooals tevoren weigerden de iuitoriteiten zoowel de Admi-
raliteits- als de Monmouthshire-soorten vrij te geven. Als
een direct gevolg hiervan zijn de zaken in de open markt praktisch tot stilstand gekomen. –

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 4 Augustus 1916.

Smeeroliën. Er is een rustige, vaste markt. Sterke vraag
tegen vroegere prijzen


Amer. red ………. . …

£ 21

Amer. pale …………£ 21
Amer. dark cylinder

£ 15
• Amer. filtered cylinder . . £ 17.1216

Paraffine. De nominale noteeringen zijn:
– 140
0
Smeltpunt……6 d.
130_1320

,,

5114 d.

125-128
0

,,

4718d. per
118-120
0

,,

4
1
12 d

Terpentijn. Vast en duurder.
Amer. Loco……41 s. 10’12 d.
Sept/December . . 42 s. 412 d.
Januari/April . . 43 s. 6 d.

Geraffineerde petroleum. De markt blijft vast op de
vorige noteeringen.
Water White …… is. id.
Standard White …. 1 s.
2e destillaat ……..
111/,
d.

Stookolie en vethoudende oliën niet officieel genoteerd.

Benzine. Geen verandering heeft plaats gegrepen. Prijzen
blijven als volgt:
No. 1 …………. 2s. lOd.)
No. 2 …………2 s. 9 d4 per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.J
Alle kwaliteiten zijn in Schotland en Ierland 1 d. per
gallon duurder.

Liverpool, 3 Auguhtus 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
wordt 11 d.-1 s. pér gallon genoteerd. Geen Russische
olie.aan de markt.
De prijzen (voor den kleinhandel) voor benzine bedragen
2
S.
10 d. per gallon, leveringen volgen echter moeilijk.

Baku, 3 Augustus 1916.
De markt voor ruwe olie blijft vast en noteeringen zijn
nu 45 kopeken per poed.

New York, 3 Augustus 1916.
Geraffineerd in kisten 11,50 c.)
Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Credit Balances ……2,60 c.)
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 3 Augustus 1916.


Standard White 8,95 c. per gallon..

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 2 Augustus 1916.

Weerherichten hebben de laatste week zeer veel invloed
gehad op de prijzeü van Amerikaansche katoen en door
dekkingskoopen was de markt eerst zeer vast. Toen deze met
de nieuwe maand afgeloopen waren, liepen de prijzen eerst
weer terug, omdat men algemeen een bureau-rapport van
76,5 pCt. verwachtte. Toen dit echter slechts 72,3 pCt. bleek
te zijn •(tegen 75,3 pCt. verleden jaar, 76,4 pCt. in 1914 en
een gemiddelde conditie van de laatste 10 jaren van 78,5
pCt.) en men daardoor slçchts een oogst van 12.900.000

518

ËCONOMISCH-STATJSTJSCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

balen zou mogen verwachten, liep de markt vlug op, vooral
in New York. Later had wel weer eenige reactie plaats;
doch de markt sloot vast.
De oogst heeft nog een moeilijken tijd door te maken en
met de afwisseling der weerberichten zijn fluctuaties voor-
loopig zeer waarschijnlijk, daar het nog wel eenigen tijd
zal duren, alvorens men een betrouwbare schatting omtrent
de grootte van oogst en consumptie kan maken, hoewel
men niet moet vergeten, dat de prijzen reeds een zeer hoog
niveau bereikt hebben. De berichten omtrent den Egypti-
schen oogst blijven gunstig en de prijzen zijn iets flauwer.
De garenmarkt is weinig veranderd, maar de prijzen zijn
wel lager, niettegenstaande de vastere katoenprijzen; dit
wijst dus wel op een verminderde vraag: Voor grove num-
mers is de spinmarge circa
1
/4
penny verminderd, maar
medio nummers worden beter gevraagd, voornamelijk 32-
36er twist, zoodat spinners daarvan hun positie iets hebben
kunnen verbeteren. Dit is niet te verwonderen, daar juist
van die nummers in den laatsten tijd weinig gekocht was.
Over het algemeen is de markt rustig, daar door den vacan-
tietijd veel koopers afwezig zijn en anderen bij de zoo
hooge prijzen veelal een af wachtende houding aannemen en
alleen het hoogst noodzakelijke koopen. Dit heeft dan ook
betrekking op vrijwel alle nummers, behalve op Egyp-
tische garens, waarin eenige belangstelling bestaat, zoowel
voor de zeer fijne als voor de grove nummers, met ver-
vaarloozing van de medio-soorten, -die dan oôk gemiddeld penny goedkooper zijn dan eenige weken geleden. Over
het algemeen zijn spinners echter nog goed met orders bezet.
Wat manufacturen betreft, is de vraag voor ruw doek.om

gebleekt of gedrukt te worden, nogal toegenomen en fabri-
kanten daarvan raken wel beter bezet. Calcutta biedt hoo-
gere prijzen voor ruwe shirtings, doch in den regel zijn
deze nog onder tegeuwoordige productiekosten. In Jacco-
nets is wel wat meer tot stand gekomen, doch dhooties blij-
ven weinig gevraagd en een groot, gedeelte van de daarvoor
bestemde weefgetouwen is stop gezet. Voor China is wel
weer wat gedaan, hoofdzakelijk in beter gebleekte shirtings
en prints. Eindelijk komt van daar wel iets meer belang-
stelling en de koopers schijnen nu te beseffen, dat de prij-
zen van manufacturen voirloopig wel niet veel zullen dalen.
De binnenlandsche behoefte blijft groot, hoewel ook thans
niet veel nieuwe orders worden afgesloten.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

11
Aug.’16 4 Aug.’16 28Juli’16 111 Aug.’151 1 Aug.’14

New York …. 14,10 c 13,90 c 13,30 c

9,30e

– c
Liverpool ….

8,54 d

8,57 d

8,04 d

5,43 d

6,50 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)


1 Aug. ’16 tot
ii Aug. ’16

Overecnkonistiqe pcliode.n

1915-16

1914-15

Ontvangsten Gulf-Havens..
56
26
10 ,,

Atlant. Havens
32
12
5
Uitvoer naar,Gr. Brittannië
40
20
2
‘t Vasteland.
69
37
2
Japan ete..
13
– –

Voorraden
in
duizendtallen
11Aug. ’16.
11Aug.’15
IIA,,g.
’14

490 703
228
Binnenland….. ………
299 434
101
Amerik. havens ………..

334
108
New York

……………84
New Orleans …………

..

116 130
52
Liverpool

……………
677 1348 908

WOL

Te B r a d f o r d is de marktstemming over het algemeen
dezelfde gebleven. Er is eenige meerdere vraag waar te
nemen voor ,,low 9rossbreds”, waarschijnlijk tengevolge van
aanzienlijke Russische orders. Voor merinos toonen de ver-
koopers hij de tegenwoordige hooge prijzen meer neiging
om af te geven.
De eerste veiling van het nieuwe seizoen te Sydney
was zeer levendig, doch de prijzen zijn vrijwel onveranderd
gebleven vergeleken . met die van Juni; alleen de betere
merinos vertoonen een prijsverhooging van 5
.0
/0. –
De markt te Boston is kalm, maar de stemming blijft
zeer vast en de voorraden zijn gering. Van 1 Januari tot
ult. Juli 1916 bedroegen de ontvangsten 980.000 balen tegen

760.000 in het overeenkomstige tijdvak van 1915. De cijfers
der verkoopen varen resp. 150.000.000 en 75.000.000 lb.
Noteeririgen te Bradford:

64
Colonial carded

Data
l
average
56
50

1

46

1

40

11 Augustus 1916
….
39

1
32
1
1
2

271(21
25
4

,,

1916
.

.

..
54
39
32’/I
27121
25
11 Augustus 1915
..
. –

41

1

1
3311
21
30
26
1
121
24

SUIKER.

Onze Bie ts u ik er markt opende flauw en Oct./Dec.-levering werd tot
f
26
10
1ja afgedaan. Deze noteering liep
nog terug tot
f
26
11
/10,
waarop zich wat meer kooplust
toonde, zoodat de markt prijshoudend kon sluiten op een
vraagprijs van
f
26
27
/22.
Voor Augustus-levering, die tot
dusver op
f
40,— gehouden werd, wordt thans
f
34,— ge-
noteerd, doch er zijn geen koopers boven
f
30,—.
De weersgesteldheid bleef gunstig voor de te velde staande
bieten. Volgens F.0. Licht is in Duitschiand de be-
staande achterlijkheid van den oogst voor een groot gedeelte
herwounen en verwacht uien een goeden gemiddelden oogst,
terwijl ook in Oostenrijk-Hongarije de achterstand
verminderd is en men een gemidclelden tot goeden oogst
mag veowachten.

Op Java wefden in suikers van dit jaar geen nieuwe
afdoeningen gerapporteerd, doch Britsch Indië heeft in den
laatsten tijd nog eenige partijen gekocht. De markt voor
oogst 1917 bleef vast gestemd door speculatieve inkoopen
van Chineezen van Juli/Aug.-levering tot
f
13,— voor
superieur en
f
12,— voor No. 16 en hooger, terwijl voor
vroegere leveringen in enkele gevallen zelfs
f
13 /2 aan-gelegd werd: De Europeesche exporteurs hebben zich geheel
van de markt teruggetrokken.
De telegrafisch ontvangen rendement-cijfers bewegen zich
nog steeds in stijgende richting en het doorsnêe suiker-
rendement van 100 fabi

ieken, waarvan de resultaten per
1 Aug. voor ons liggen, toont reeds een vooruitgaflg van
18
0J
vergeleken bij hetzelfde tijdstip verleden jaar.

In A me r i k a bleef de stemming voor disponibele suikers
gedrukt. Nadat de noteering voor spot-centrifugals op
8 dezer van 5,77 c. tot 5,95 e. gerezen was, ging dit avans
den volgenden dag weder geheel verloren en daalde de
noteering eenige dagen later zelfs tot 5,64 c. Voor latere
levering konden de prijzen zich echter eenigszius herstellen,
zoodat September-afscheep van Cuba thans te Londen ge-
noteerd wordt .,met 221- sh. f.o.b. en Maart-afseheep met
1719 sh. f.o.b. De hietoogst in de Vereenigde Staten schijnt oervloedig te zullen worden, hetgeen vermoedelijk een van
de redenen is, die speculanten aanleiding geven om te ver-
koopen.
De ontvangsten der week bedroegen in Amerika 65.000 tons
en de versmeltingen 55.000 tons. De voorraad toont een
cijfer van 291.000 tons tegen 352.000 tons verleden jaar.
De C u b a-statistiek is als volgt

1916

1915

1914
Aanvoer der week t/m
6 Augustus ……..13.596

14.000

17.000 tons
T6tale aanvoer sedert
1 December …. . . . . 2.909.091 2.411.591 2.439.828
Totale export sedert
1 December……..2.317.000 1.858.740 2.022.000
Export naar U. K. van
1 Jan.-17 Juli..

421.656

245.919

209.319
Export naar Frankrijk
van 1 Jan.-17 Juli 103.940

5.895

32.988 ,,
Totale voorraad op
7 Augustus……..484.000

468.000

350.000
Werkende fabrieken .. –

5

6

3
Het weder op Cuba is gunstig voor den volgenden oogst.

NOTEERINGEN.

1
Londen
1
Data
A,nsterdam
1

per
1

Tates
Whife
1
l.
;::;
$c.I

New York
96%
Oct./Dec. Cubes
1
Javaz
1

lated

1
Centrifng.
No. 1
fob.
1

fob.

j

11 Aug.1916

f

26/
47/1
1
/2
21i3
2916
5,77
4

,,

1916
,, 27/
47/1ij2
2113 3013
6,14
11 Aug.1915
19
0
110
31/-
2013

4,52
11 Aug.1914..
.
12°/.

3,26
21 Juli 1914
,,

ll
°
/
go
18/-


3,26

16 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

519

RUBBER.

In het begin der afgeloopen week zijn de prijzen vrijwel
onveranderd gebleven.
Het verschil in prijs tusschen loco en latere leveringhe-droeg in .den laatsten tijd reeds meer dan 2 d., doch Don-
derdag stegen de prijzen voor loco en Augustus-levering.
plotseling tot circa 214, waardoor het overdreven prijsverschil
opgeheven is. De belangstelling voor de latere maanden
blijft echter voortduren, vooral Jan/Maart en Jan./Juni
worden veel gevraagd.

Slotnoteeringen luiden:

einde vorige, week

Prima Hevea Crepe loco/Aug: 214

loco/Aug. 213
Septemb. 2!41

Oct.fDec.
214
1
1
2

Oct./Juni 215
1
14

Jan./Juni 214
Smoked Sheets
1
14
d. minder

.

213 d. minder
Hard cure fine Para …….. 2/11

219
3
/4

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, (Kohl & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Van dit artikel valt letterlijk niet anders te zeggen dan
dat de prijzen onveranderd zijn en dat er voor consent-koffie meer vraag is dan voor clie welke onder N.
0.
T.
verband staat. Bij het geringe aanbod, – het jaargetijde
waarin het gewoonlijk toch reeds stil is, en nu alleen voor
behoefte gekocht wordt, – valt uit het zooeven gezegde niets
af te leiden. Iets meer of iets minder aanbod of vraag hangt
in dezen tijd gehel van het toeval af. De zaken blijven
beperkt.-
Noteeringen en voorraden.

Rio

1

Santos
Data

1

1

1
Wisselkoers
Voorraad

Prijs
1
Voorraad
Prijs
No.7
1

1
No.4

12 Aug. 1916 298.000 6325 1.709.000 6700

12″Iic
5

,,

1916

290.000

6200 1.518.000 6600

12/83
12 Aug. 1915 338.000 4775 1.720.000 5550

121,
o

24 Juli 1914 1 353.000

4900

889.000 1 5700 1 16

Ontvangsten.

Rio
Santos
Data
Afgeloo pen
Sedert
Afge!oo pen
Scdert
week
1 Juli
week
1

1
Juli

12 Aug1916

..
65.000
246.000 301.000 1.797.000
12 Aug. 1915

..
72.000
342.000 514.000
2.121.000

TABAK.

(UithetMaanclberichtder firmaP.Meerkamp van Embden &Zn)

De belangrijkste gebeurtenis van deze maand was wel de
op 14 Juli verschenen medecleehing der N. 0. T., dat volgens
kennisgeving van de Engelsche legatie voortaan alle tabak,
met uitzondering echter van de Nederl. Indische soorten,
weer aan de N. 0. T. geconsigneerd moest worden.
Het eerste gevolg was natuurlijk een ware wedstrijd om
zich nog
,
wat locotabak te zekeren; kwaliteit en prijs
schenen geheel bijzaak geworden en menige partij wisselde
in die dagen verschillende malen van eigenaar.
Zij die gemeend hadden dat nu ook de Duitsche koopers
onmiddellijk gereed zouden staan om tot elken prijs op te
nemen wat hun maar werd aangeboden, werden in hun
verwachting wel eenigszins teleurgesteld. Het duidelijkst
kwam dit uit in de inschrijving welke op 21 Juli te Amster-
dam gehouden werd, waarin toevallig een belangrijk kwantum
bijsoorten, welke nog N. 0. L-vrj waren, ten verkdop kwam
(12.543 Balen Braziel, 8095 Cer. Havana, 2442 Balen Vene-
zuela, 500 Balen Columbia en 183 Balen Mexico).
Natuurlijk waren de prijzen, welke hiervoor besteed werden,
beduidend hooger dan te voren ;’een groot gedeelte der partijen
Braziel en Havana echter, waarvoor de eigenaars hun vorde-
ringen al te zeer opgeschroefd hadden, werd opgehouden.
Ook op de Ja v a- prijzen deed deze nieuwe maatregel
zijn invloed gelden; hiervan werden inschrijvingen gehouden
te Amsterdam van 18-21 Juli vooi 28.284 pakken, en te
Rotterdam op 28 Juli voor 11.690 pakken, in welke laatste
inschrijving tevens 201 Balen Venezuela aangeboden werden.

De
krossoks
stegen nog belangrijk in prijs; hiervan bleef
het kwantum dan ook zeer klein en het blijkt telkens weer
dat aan binnengoed groote behoefte heerscht, veel meer dan
aan dek- en ombiad. Het gevolg is dan ook dat bij de
Vorstenlanden
het prijsverschil tusschen de bladdige omblad-merken en de korte binnengoed-sortéeringen nagenoeg geheel

verdwenen is; soms lijkt het zelfs of de schaal naar de zijde
van het biunengoed overhelt. In deze inschrijvingen kwam
een groot kwantum uitstekend binnengoed voor, dat dan ook
tot stijgende prijzen onder levendige concurrentie, ook van
de zijde der Regie.koopers, grif opgenomen werd.
Van
Bezoekje blad
kwamen thans de eerste grootere partijen
bij inschrijving, deels Kadoe-zaad, deels Sumatrazaad. De
uitval was over het geheel gunstig; de eerste soort leverde
een volbladdig rijp product, goed omblad met een, deel
Zwitsersch dek. Ook de uitval van Sumatrazaadtabak was
bevrediged; deze was zeer bladdig, daarbij dun en.zijde-
achtig van blad; zooals echter bij een goed rijp gewas meestal
het geval is, waren de kleuren voor een groot deel niet
overwegend helder, doch trokken meer naar het lichtbruine.
De tabak werd goed betaald, maar toch spiegelde zich
ook bij de Bezoekie’s in cle opbrengstcijfers de veel grootere
vraag naar binnengoecl dan naar ombiad en dek af, en
menig planter moet vel een vreemden indruk krijgen van
de niarkttoestanden, wanneer hij de prijzen voor zijn ordi-
nairste partijen Kampongkrossok vergelijkt met die voor
de beste bladpartijen betaald.
Van dezen oogst zijn thans verkocht circa 538.000 pakken
tegen circa 357.000 pakken verleden jaar terzelfder tijd, terwijl
de geheele vorige oogst bedragen heeft 491.000 pakken.
])oor de stagnatie welke voor eenige maanden in het uit-
varen der Indische booten plaats vond, is thans de eerste-hands
locovoorraad kleiner dan gewoonlijk.
Van Sumatra werden drie inschrijvingen gehouden en
wel te Rotterdam op 1 Juli, te Amsterdain.op 7 en 14 Juli.
In aanmerking genomen dat men bijna aan het eind van
den oogst staat, was de uitval over het geheel nog zeer
gunstig; de drie inschrijvingen brachten dan ook dooreen
nog circa 165 cents op.
Ook hier speelt natuurlijk de prijsstijging van de mindere
tabak een groote rol; doch ook voor de betere partijen bestond
veel animo zoowel van Duitsche als van Amerikaansche zijde;
in de eerstgenoëmde Amsterdamsche inschrijving werden nog
drie zandbladpartijen van de Deli Maatschappij verkocht,
welke met bijna 300 cents den hoogsteu prijs voor een
zanclbladbloc van dezen oogst betaald, opbrachten.
Over het algemeen werd ook wat meer aan de markt
omgèzet dan tot nu toe het geval was; waar dan ook van
dezen oogst nauwelijks 25.000 meer ten verkoop overblijven,
zagen zelfs de koopers welke het langst op een daling der
prijzen waren blijven hopen, vel in dat langer wachten
thans niet meer helpen zou.
Van Amerikaansche zijde werden van deze oogst gekocht
circa 26.000 pakken, hetgeen ongeveer de tegenwoordige
behoefte van een jaar schijnt te dekken; men moet echter
hierbij wel in aanmerking nemen dat Amerika verleden
jaar door den slechten uitval van den oogst lang niet het –
benoodigde kwantum heeft kunnen krijgen.
Tot nu toe zijn van dezen oogst verkocht 203.408 pakken
tot circa 192 cents, tegen 181.743 pakken tOt ongeveer
105 cents in 1915 en 195.795 pakken tot 152 cents in 1914
terzeifder tijd.
Van B o r ne o werden op 7 Juli in Amsterdam verkocht.
1668 pakken, meest bruine tabak, goedsoortig doch zonder’
veel fancy.
Van dit product zijn tot nu toe verkocht 6462 pakken
tot circa 157 cents tegen 11.053 pakken tot 63 cents op
31 Juli verleden jaar.

Over het verbod van tabaksinvoer in Duitschland wordt
elders in dit nummer een en ander medegedeeld.

VETTEN EN OLIËN.

01e o – Ma r ga r i na. Er werden deze week een paar
r

honderd tierces ,,Extra’s” verkocht tot
f
86,— franco wal
Rotterdam, op Augustus/September-aflading van Noord-
Amerika.
Mooie 2e soort werd tot
f
84,— c. i. 1. Rotterdam, exclu-sief molest aangeboden.


Voor zr goede derde soort werden biedingen..ad f76,–
geweigerd, m4 tegenofferte ad
f
78,— franco wal Rotterdam.
Verder waren er offerten aan de markt van Noord-
Amerikaansch le soort ad
f
76,— en 2e soort ad
f
75,—,
beide c. i. f. Engeland.
Premier-Jus iets lager. Er werd afgedaan le soort
Noord-Amerikaknsche
44
f
82,— en 2e soort Zuid-Amen-
kaansche 5.
f
78,—, beide franco wal Rotterdax.
Neutr all ard. Men wil biedingen van f86,— voor prompte-
aflading, franco wal. Rotterdam probeeren. K a t o e n zaad olie. ,,Choicest” Boterolie moet tot $ 24
1
/2
(circa f 581) c. i. f. Rotterdam, inclusief Engelsche molest-
verzekering, op Augustus-aflading te koop zijn.

520

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Augustus 1916

Geneutraliseerd cocosvet. Noteering onveranderd:

f
76,— voor Augustus/September-levering.

Talk. De stemming der Londensche ta.lkmarkt was in
de vorige week kalm met een ietwat lagere tendenz. In de
gehouden veiling werden van de aangeboden 1403 vaten
Australische talk, er 700 verkocht, hoofdzakelijk schapen-
soorten, waarvoor onveranderde prijzen werden betaald. Op
c.i.f. termen kwamen kleine afdoeningen tot stand tot zeer
hooge prijzen voor goede middelsoorten en fijne bcefs. De
zichtbare voorraad te Londen is met 278 vaten verminderd,
terwijl men den voorraad taxeert-op 5145 tons.

Talk in Londen:

1916

.

1915

1914

Voorraad 31 Juli .. 13520 vaten 30796 vaten 1642 vaten

Aangekomen in Juli 5319
,,

15857
,,

9994

Afgeleverd in Juli.. 5597
,,

9266
,,

10785

Amerika kalm met regelmatig terugloopende prijzen.

Cocosolie. Nagenoeg niets te doen. Gewone Ceylon
stoomend noteert £ 46.101- cii. Londen, doch er is met eene
bieding van £ 46-/- kans van slagen. De prijs van Coehin
handhaaft zich, doch de koopers zijn niet geneigd het groote
verschil in prijs tusschen Ceylon en Cochin te betalen.

Soya Boonenolie. Tengevolge van de stijging der
lijnölie-prijzen heeft boonenolie in Engeland wederom meer
de aandacht getrokken en werden 101- per ton hoogere
prijzen betaald.

Ricinus olie vast met weinig animo.

Vis cli 01 i ë n zeer vast; te Bergen (Noorwegen) werd
tot 10 Kr. per 100 Kos. meer betaald.

Lii no 1 i e opende begin der vorige week flauw om echter
vast te sluiten met goede kooplust van de zijde der zachte-
zeepfabricage.

Raapolie vooral op het einde der vorige week zeer
vast met ongeveer
f 1
1
12 hoogere prijzen.

COPRA.

De markt was deze week zeer kalm gestemd en er ging
weinig om. Java f. m. s. zou waarschijnlijk tot ca.
f
38,— zijn
te plaatsen, doch er wordt niet beneden
f
39,— geoffreerd.
Ceylon cif. Londen £ 3.15.- en cif. Marseille £ 35.10.-
verkoopers.
NOTEERINGEN.

Java f. m. s. aan de N. 0. T.

12 Augustusdolo….
f
38


5

,,

1916…. ,,38
12 Augustus 1915 ……32 stoomend en
f
28
1
1 Aug.-afl.
12 Augustus 1914….

29
1
1 (vrij). 20-25 Juli 1914 ….., 28
3
1 (vrij).

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

12 Aug. 1916. De toestand,van de vrachtenmarkt bleef in
de afgeloopen week ongewijzigd.

GRAAN.

Dato
Petro

Lo0ndenl
R’dam

Odessa
Rotter-
dam

Atl. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotter.
1
Bristol
Rotter-
Enge.
dam
Kanaal
dam
land
7112 Aug. 19161115

16018
31J.15

,,

1918


251- 10111

16316
9114 Aug. 1915


9/-
819
7216 6717
10115 Aug. 1914
– –
Juli 1914
lid.
713
1111
1
14
i/1i’/
121- 121-

HOUT.
Data

Cronstadt Golf van Mexico
Holland
Oostk.
Engeland Holland
Engeland
(gezaagd)
(mijn-
(pitc/&.
Mme)
(pitcl.
pine)
_____________________________
:tutten)

7112 Aug. -1916


.-

31J.15

,,

1916
9114 Aug. 1915– –


10115 Aug. 1914 …….-
Juli

1914 …….
f
12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cartha.
t
Grieken.
Poti
Data Middles
geti
Middles-
1

land
1
Middies- Middles.
bro
bra’
1

bro’
bro’

19/-
191-


19/-
1816


7112

Aug.

1916 ……..

10/7
1216
141-

31’J.15

,,

1916 …….
9114

Aug.

1915 …….
10/15

Aug. 1914 …….
Juli 1914
413
514
1
1
519
816

KOLEN.

Data

Cardiff

Oostk. Engeland

Bar- Genua
Plato
Rotte,-
Cron-
u
deax
Rivier
dan&
stadt

7112 Aug. ’16
341-
6218
7416

f
6,50


31 J.15

,,

’16
341- 6619
801-
381-
,,6,50


9/14 Aug.

’15
fr 22,75
211-
2313
2219
,, 6,—


10115 Aug.

’14

Juli

’14
,’

7,—
71-
713
1416
3!2

51-

DIVERSEN.

Bombay
Bur,nah
Vladivo-
Chili
ijatO
West
West sloek
West
Europa Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

100/-31 J25

,,

1916
86/3
1501-
15216

7112

Aug.

1916 …….

9114 Aug. 1915
5113
751-
801-
10115 Aug. 1914

Juli 1914
1416
1613
251-
2213

Graan Petro grod per quarter van 496 11,:. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lb.s. zwaar.
Hout gezaagd en pitc/,pine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

De aanvoer was in de afgeloopen week zeer gering.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

Erts ur. Ru/,rhavcnsl
Massale

Data
1
14
lostijdl
1
1
,
lostijd’
1

goed.
Boven-
Waterstand

______I-_
7-12 Aug. 1916
– –

gunstig
31 Juli-S Aug. 1916.
0,30
0,0

gunstig
9-14 Aug. 1915 ……
0,22
1
12
0,32V2
gunstig
10-15 Aug. 1914
.

– –
20-24

Juli

1914 …….
0,60
0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

WEISE
& CO,

ROTTERDAM

LO
AMSTERDAM

Import
vân
en Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

J. & J. M.VOORHOEVE

Makelaars in 1ssurantièn
Anno 1836

R0TrERDAM

Auteur