Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 32

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 9 1916

9 AUGUSTUS 1916

Ecunomisch~Statistische

Benchten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1E JÂARGANG

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1916

No. 32

INHOUD

Blz.

JAPAN

EN

NED.

OosT-INDIE
……………………..
489
Nederlandsche spoorwegpolitiek

………………….
490
Duitschland’s rubberhandel en -nijverheid
…………..
491
Index-cijfers

………………………………..
492
Het gebruik van versch vleesch in
Nederland……. …
493
Regeeringssteun aan de British Italian Corporatioii
……
493
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED

…………
493
MAANDCIJFERS:
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam

……….
494
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………494-503
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.

Wisselkoersen. Goederenhandel.
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en n’.ededeelingen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade 21 b, Rotterdam,
telefoon No. 10685.

Abonnemenisprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën. f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
inent volgens tarief. –

Mededeelin.gen betreffende abonnementen en adve’r-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschap
pij,
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

8
AUGUSTUS
1916.

In de te dezer plaatse reeds mermalen besproken

overgroote ruimte van de Nederlandsche geidmarkt

valt ook voor deze berichtsweek geenerlei verandering

te bespeuren.
Particulier-disconto noteerde ca. 1Y4 pOt.; wissels

waren gemakkelijk te plaatsen. Alleen bij de maand-

wisseling zijn enkele posten een fractie hooger (1%

k
1Y2 pOt.) afgedaan.

Ook de prolongatie-rente ondervond, hoewel in ge-

ringe mate, den invloed van den maandsovergang.

Sloot de voorafgaande berichtsweek met een rente

van 1Y2 pOt., deze week is, met uitzondering van één

dag, de.noteering 1% pOt. geweest. De omzetten op

de prolongatiemarkt blijven echter van geringen

omvang.

Ondanks. de heerschende geidruimte heeft het

voorbeeld van de Gemeente ‘s-Gravenhage met hare

4 pOt. geldieening nog geen navolging gevonden. Dc

Gemeente Utrecht heeft voor hare ‘leening, waarop

de inschrijving op
7
Augustus was opengesteld, aan

het 4Y2 pOt. rente-type de voorkeur gegeven.
*

0
0

De Bankstaat van deze week vertoont een groote ver-

meerdering van den post ,,in disconto genomen wissels”

met niet minder dan
f 26.537.191,70.
Deze vermeerde-

ring wordt veroorzaakt door het onderbrengen bij de

Bank van
f 27
millioen schatkistpromessen, terwijl

het totaal bedrag een uitstaande schatkistpromessen

slechts met ruim
‘f
4 millioen is toegenomen. De groote

vermeerdering der rekening-courantsaldo’s wijst dan

ook op aflossing van op de open markt geplaatste

schatkistpromessen uit het provenu van de . bij de

Bank verdisconteerde. Bij de voortdurende ruimte

vaa geld trekt deze handelwijze der Regeering ten

zeerste de aandacht.

JAPAN EN NED. OOST-INDIË.

In Februari werd in een Japanschen brief aan het
Handelsblad mededeeling gedaan van een artikel van
den Japanschen staatsman en journalist Yosaboero
Takekosji in een der leidende Japansche tijdschrif-.
ten, waarin onomwonden een inbezit nemen van ons
Indië door Japan, in de eerste plaats uit strategische
overwegingen, aanbevolen werd. Het artikel, waarvan
ook wij in ons nummer van 1 Maart een overzicht

gaven, heeft niet nagelaten, hier te lande de aan-

dacht te trekken. Zelfs is het bij de behandeling van
dc begrooting van Koloniën door den heer Van Kol
met een enkel woord in de Eerste Kamer ter sprake
gebracht en heeft de Minister in de opmerkiiigen
van den heer Van Kol aanleiding gevonden, enkele
woorden er aan te wijden. Woorden waaruit blijkt,
dat de Minister aan de uitlatingen van den heer
Takekosji slechts geringe beteekenis toekent. Ze op
één lijn stellend met de stemmen, die men dikwijls
aan gene zijde van onze oostergrenzen kon beluiste-
ren, tot annexatie van ons Europeesch gebied, meent

dc minister ze met een: ,,een ieder weet, wat derge-lijke uitlatingen en courantenheriëhten waard zijn,”
ter zijde te kunnen schuiven. In een7 tweetal gedocu-

menteerde artikelen is daarop in de Nieuwe Rott.
Ort. tegen ‘s Ministers officieel optimisme gewaar-

schuwd en aangetoond, dat de uiting van den heer
Takekosji noch opzichzelf staat noch, daargelaten het
grootste deel der motiveering, zonder meer als afge-
claan kan worden beschouwd. Met nadruk wordt in de
artikelen ten slotte in overweging gegeven, te stre-
ven naar een betere verhouding met het Jaianschc
volk, een toenadering, die eischt, dat onzerzijds een goed deel van het dikwijls ongemotiveerd wantrou-
wen tegen den individueelen Japanner wordt afge-
legd.
In het Augustus-nummer. van ,,de Gids” wordt
thans dooi den heer P. A.. Roeper Bosch het vraag-
stuk aan een belangrijke beschouwing onderworpen.
Het gevaar eener vreedzame, economische verdrin-
ging wordt zeer gering geacht: Kapitaal heeft Japan
voor eigen behoeften nauwelijks voldoende, zijn em-
ratie wendt zich bij voorkeur ‘naar landen, waar de
algemeene toestand der arbeidersbevolking en het
beschavingsniveau hooger staan, althans niet lager dan
in Japan, als leverancier van grondstoffen noch als
afzetgebied heeft Indië voor Japan groote beteekenis.
Het gevaar ligt op staatkundig gebied. Het strate-
gisch belang van het bezit onzer zeestraten, wat ook
door den heer Takekosji op den voorgrond wordt ge-
steld, laat zich gemakkelijk inzien en het valt licht,

490

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

zich gevallen te denken, waarin dit belang plotseling va.n overwegende beteekenis kan worden, vooral bij

den geest, die in de laatste jaren over Japan is vaar-

(lig geworden. Ook handelspolitieke overwegingen

kunnen mede een rol spelen. Wie van de Oost-Azia-
tische wateren een mare clausum wil maken, kan het

bezit der toegangswegen – vooraan Straat Soenda
en Straat Malakka – moeilijk ontberen. Intusschen,

het tegengesteld belang van andere landen als Enge-

land ligt voor de hand,
terwijl
voorts de in den laat-
sten tijd ten opzichte van China gevolgde politiek –

een politiek uit de economische ontwikkeling van

Japan direct voortvloei,end – vermoedelijk Japan in
een eerstvolgend
tijdperk
aan beide handen zal bin-
den.

De conclusie, waartoe de
schrijver
tensl3tte komt,
is dezelfde als die van den
schrijver
in de Nieuwe
Rott. Crt., echter meer gepreciseerd: geopperd wordt

een Nederland-Japansche Toenaderingsvereeniging te
stichten ter be’orclering van de bestudcering van Ja-
pansche vraagstukken en de vorming van betere be-

grippen over dit volk, een denkbeeld, dat stellig alle
ondersteuning verdient.
Een van de nevenvraagstukken, voor de verhouding
van Japan tegenover onze koloniën van groot belang,

is het standpunt dat de Vereenigde Staten in de toe-

komst tegenover de thans onder hun gezag staande

Philippijnen zullen innemen. De schrijver bespreekt

ook dit punt en wijst op de in Amerika bestaande
strooming, zich uit de Philippijnen geheel terug te

trekken, niet enkel op ethische motieven, die trou-

wens
bij
hen, die de Filipinos beter kennen en voor-
alsnog voor zeifhestuur ongeschikt achten, niet ge]-

den, maar ook uit overweging, dat de Vereenigde
Staten voor het hebben en tot ontwikkeling brengen
van overzeesche bezittingen naar Europeeseh voor-
beeld nog niet rijp zijn.

Het is in dit verband misschien van belang, in

herinnering te brengen, hoe de regeering van Wil
son en het parlement der Vereenigde Staten, zich in
de laatste maanden in den breede met het vraagstuk
hebben bezig gehouden. Uit de ,,platforms” bij de

laatste presidents-verkiezingen, die
bij
beide partijen

enkele .zinsneden omtrent de Philipnijnen bevatten,
bleek dat de democratische partij in haar opvattin-
gen.het verst ging en zich verklaarde voor volledige

autonomie na een korte periode van geleidelijken
overgang.

Toen dan ook in Januari van dit jaar door den
voorzitter van het Comité uit den Senaat voor de
.Philippijnen, Hitchcoek,. een wetsvoorstel werd aan-
hangig gemaakt, waarbij weliswaar uitbreiding van

het kiesstelsel en van de bevoegdheden der verkoze-
n.en in uiticht werd gesteld, doch van beëindiging
der Arnerikaarische suzereiniteit niet werd gerept,
kon dit in democratische kringen weinig bijval vin-
den en werd met medeweten van Wilson .door het lid
van den Senaat Clarke een amendement ingediend, waarbij verplicht werd voorgeschreven, dat binnen een periode van niet minder dan twee en hoogstens
vier jaren aan de Philippijnen volledige onafhan-
kelijkheid zou worden gegeven, met bevoegdheid aan
den President, den termijn hoogstens met een jaar
te verlengen. Veliedige ,,transfer of possession, sover-
eiguty and governmerital control” zou dus in 1920,

op zijn laatst. 1.921 plaats hebben en van dien datum
nf zouden de Vereenigde Staten zich ontheven ach-

ten van alle aansprakelijkheid ,,not only for the con-
trol of the Philippines, but for the maintenance of
the independence thus acknowledged”.

Met dit door den Senaat oveigenomen amendement
kon het Huis van Afgevaardigden zich evenwel niet

vereenigen. In den loop van Mei werd het geamen-
deerd ontwerp afgestemd en vervangen door een se-
deit aangenomen regeling, bekend onder den naam
van JonesBill, die zichpractisch stelt op het stand-
punt van het Hitchcock-ontwerp. De wet zelf zwijgt

over het punt geheel, slechts de aanhef bevat de ver-

klaring, dat het de bedoeling der Vereenigde Staten

is, ,,ultimately” tot het geven van volledige onafhan-
kelijkheid over te gaan.

In Engeland, waar de Oost-Aziatische belangen

niet minder dan onze Indische
bij
het vraa’gstuk be-
trokken zijn, is de houding der Vereenigde Staten

met aandacht gevolgd. Het ten slotte ingenomen

standpunt wordt daar te lande, zooals zich begrijpen

laat, met zekere ingenomenheid begroet. Zelfs trekt

de New Statesman in zeker opzicht een parallel met
het standpunt, door. Engeland tot voor kort officieel
tegenover Egypte ingenomen.

In hoeverre het blad tot deze laatste uitspraak ge-

rechtigd is, kan moeilijk worden beoordeeld. Stellig
echter is in het thans ingenomen standpunt, waarbij

het de aandacht heeft getrokken, dat in het Huis van
Afgevaardigden een dertigtal leden der Democrati-
sche partij zich
bij
de oppositie tegen de voorgestelde
onafhankelijkheid binnen enkele jaren hebben aange-

sloten, de invloed te bespeuren van het
gewijzigd
in
zicht, dat vele Amerikanen in den laatsten
tijd
in de
buitenlandsche politiek van hun land hebben gekre-gen – een gevolg mede van den huidigen oorlog. Het

dezer dagen verschenen nummer van de Annals of the
American Academy of Political and Social Science,

geheel gewijd aan ,,Preparedness and America’s Inter-

national Program” en naar de prijzenswaardige Ame-
rikaansche gewoonte samengesteld uit een reeks korte
artikelen van tal van personen, voor een groot deel
uit het practische leven, brengt hiervan opnieuw een

bewijs. ,,Preparedness” is de leus voor een interna-
tionale politiek, die gelijken tred houdt met het door
den oorlog naar veler oordeel sterk versnelde proces,

dat de Vereenigde Staten voert naar een toekomst
van industriëele expansie en het na verloop van tijd
naast de groote exporteerende industriëele landen
van Europa een belangrijke plaats zal doen innemen.

Op het gansche Oost-Aziatische vraagstuk en mits-
dien op de houding tegenover de Philippijnen wordt hiermede voor vele Amerikanen een nieuw licht ge-
worpen.

NEDERLANDSCHE SF0 ORWEGPOLITIEK.

Een medewerker schrijft:

In no. 14 van deDeutsche Wirtschaftszeitung trekt de aandacht een vergelijkende studie over de Belgi-
sche en de Nederlandsche spoorwegen en hunne ta-
riefpolitiek. De schrijver, prof. Schumacher uit

Bonn, die, blijkens zijn in no. 21 van dit tijdschrift
aangekondigd werk over Antwerpen als wereldhaven,
van het Belgische verkeerswezen eene diepgaande studie heeft gemaakt, blijkt ook in de geschiedenis
van het verkeerswezen hier te lande geen vreemde
en teont eene verrassende feitenkennis op het gebied
van het Nederlandsche spoorwegwezen.

Alvorens uit te weiden over de bekende in wor-
ding en wezen zoo groote verschillen tusschen het
spoorwegwezen hier te lande en in België, wijst de
chr•ver op eeni.ge printen van overeenstemming,
welke hij toeschrijft aan de geringe oppervlakte van
beide landen. Dientengevolge is in vergelijking met
de omringende groote landen het traject, hetwelk
dc goederenzenaingen in België en Nederland door-
loopen, gemiddeld slechts kort, hetgeen een ongun-
stigen invloed uitoefent op de financieele uitkomsten
van het bedrijf, waar, althans bij het goedereuver-
voer, de lange trajecten juist de meest loonende zijn.
Voorts wijst hij er op, dat in beide. landen het tran-
siet-verkeer en daarmede, wat schrijver noemt, het
,,Umgehungsgefahr” een zoo groote rol speelt.
Dit geldt niet alleen voor het personenverkeer
(concurrentie van de routes via Hoek van Holland, Vlissingen, Osteude en Oalais), maar. ook voor het
goederenvervoer. In Pruisen vloeide bijy. in 1912
slechts 1,82 pCt. van de gezamenlijke opbrengst van
gcederen- en personenverkeer voort uit het doorgangs-

9 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

491

verkeer, in België daarentegen niet minder dan 29,25
pOt. Dit geldt, zegt schrijver, niet alleen voor België,
doch ook – zij het ook niet in die mate – voor Ne-

derland, waaromtrent hij echter geen cijfers heeft

kunnen vinden.
De beschikbare gegevens op spoorweggebied geven

daaromtrent inderdaad hier te lande niet veel licht,
zooals trouwens over het geheel onze spoorwegstatis-

tische cijfers zich tengevolge van ons ingewikkeld
spoorwegstelsel niet dan met groote omzichtigheid
leenen voor vergelijking met het buitenland.

Dat echter de
cijfers
voor ons land veel minder

sprekend zullen
zijn
dan voor België, mag bij de zop-

veel meer centrale ligging van laatstgenoemd land
veilig worden aangenomen.

Niettemin kan worden toegegeven, dat het door
schrijver bedoelde ,,Umgehungsgefahr” ook voor ons
land zich terdege doet gelden en dat ook de spoor-
wegpolitiek hier te lande onder sterken invloed staat

van buitenlandsche verkeersmaatregelen; zooals be-
kend, is b.v. het vigeerende spoorwegstelsel in 1890

voornamelijk met het oog op het transietverkeer ge-
sch apen.

Schrijver wijst op de dientengevolge voor kleine
landen noodige lenigheid in de tarieven en op de
neiging, welke aldaar bij de spoorwegadministratiën
bestaat voor speciale tarieven en vervoerovereen-
komsten. De overtuiging, dat Nederland dergelijke
tariefmaatregelen, welke door hem met het stelsci
van Staatsexploitatie onvereenigbaar worden geacht,
noodig heeft, is volgens schrijver de voornaamste
hinderpaal tegen de invoering van Staatsexploitatie hier te lande.
Niet op Staatsexploitatie, doch op steeds meerdere
concentratie is thans de Nederlandsche spoorweg-
politiek, volgens schrijver, gericht, waarbij hij onder
meer verwijst naar het met één stem meerderheid in
de Staatscommissie voor het spoorwegbeleid gevallen
votum.
Inderdaad geeft schrijver ook hier van een juist
inzicht blijk.

Zijn toch de niet onbetrouwbaar lijkende berich-
ten, welke onlangs in de pers de ronde deden en
sedert niet zijn tegengesproken, juist, dan zal eerlang

tusschen de beide groote Nederlandsche spoorweg-
maatschappijen een innige belangengemeenschap tot
stand komen.

Deze stap, die geheel ligt in de lijn van de ge-
schiedenis der spoorwegpolitiek hier te lande, zoudc
in het belang van een gezond spoorwegbedrijf ten
zeerste zijn toe te juichen en aldus ook voor den han-
del en het reizend publiek indirect groot voordeel
opleveren; wellicht zoude door dezen hoogst belang-
rijken maatregel de conclusie, waartoe schrijver op
het voetspoor van bovenbedoelde Staatscommissie
komt, nl. dat op eene verbetering der financiecic
zwakte van het Nederlandsche spoorwegbedrijf niet
valt te rekenen en dat daardoor de ,,Stosskraft” van
de Nederlandsche spoorwegtariefpolitiek sterk ge-
drukt wordt, in de toekomst kunnen worden be-
schaamd.

DUITSCIILAND’S RUBBERHANDEL EN

-NIJVERHEID.

De opkomst der Duitsche rubber-industrie dateert
van 1871. Bestonden er in 1861 in Duitschland
slechts 36 rubberfabrieken, waarin 1788 personen
werkzaam waren, na den vrede met Frankrijk breid-
de deze industrie zich snel uit en in 1907 was het cij.
fer der fabrieken 539, waarin werkzaam waren 31.909
personen. Na 1907 zijn geen officieele cijfers van het
aantal fabrieken gepubliceerd, maar een schatting
voor 1914, voorkomend in de ,,Gummi Zeitung” geeft
aan, dat er in dat jaar ca. 150 groote ondernemingen
zich bezig hielden met de fabrikatie van rubberartike-
len, waarbij ca. 45.000 personen werkzaam waren.
Het kapitaal, belegd in deze ondernemingen, be-

draagt over de 100 millioen Mark, terwijl in 1913 de
waarde der geproduceerde artikelen ca. 400 millioen
Mark bedroeg. De export-waarde van rubber-artikelen

bedroeg in:

1889 ………………M.

22.655.000
1899 ………………,,

54.360.000

1909 ………………,,

55.170.000

1910

…. ……. ……..

,,

66.854.000

1911 ………………,,

74.116.000

1912 ………………

125.404.000

1913 ………………,,

154.687.000

De voornaamste buitenlandsehe afnemers waren

v66r den oorlog in de eerste plaats Engeland, vervol-

gens Frankrijk en Italië, in de derde plaats Oosten-

rijk-Hongarije en Zwitserland.

Wat den invoer van ruwe rubber betreft, nam Enge-
land met zijn koloniën verreweg de eerste plaats in.

Hoewel het aandeel der Duitsehe koloniën ieder jaar

grooter werd, moest toch het overgroote gedeelte uit

andere landen betrokken worden. De laatste jaren voor
den oorlog werd dan ook het leeuwendeel der benoo-
digde rubber door de Engelsche koloniën geleverd, ter-

v’ijl deze rubber voornamelijk te Londen werd gekocht.
Wel werd plantage-rubber direct uit de Nederland-

sche koloniën betrokken en vonden directe aanvoeren
plaats uit Ceylon, doch van beteekenis is de hoeveel-
heid van dezen import niet.
Geen wonder, dat Duitschiand nu reeds, tijdens
den oorlog, maatregelen beraamt om voortaan zoo
min mogelijk en zoo het kan liefst in het geheel niet
meer van den meest gehaten vijand rubber te betrek-
ken. Zoo heeft o.a. het Duitsche Departement van
Koloniën eenige rondvragen gericht tot den Duitschen
Bond van Rubberfabrikanten, ten einde de meening
dezer deskundigen te leeren kennen over de positie,
die de Afrikaansche rubber, zoowel wilde als plan-
tage-product, inneemt en kan innemen in de voor-
ziening van Duitschlands behoefte aan rubber na den
oorlog.
De algemeene opinie was, dat waar de wilde Afri-
kaansche rubber ieder jaar moeilijker de concurrentie
met de Oost-Indische plantage-soorten kan volhouden,
op deze soort voor de toekomst niet gerekend mag
worden, hoe goed zij ook over het algemeen in de
fabrikatie voldoet. Wat het Afrikaansche plantage-
product betreft, met name de zoogenaamde Manihot-
soort: de meeste fabrieken gaven de voorkeur aan
Hevea, zoodat ook voor die soort de verwachtingen
weinig hoopvol zijn.

Ook de vraag, of synthetische rubber in de be-
hoefte zou kunnen voorzien, werd naar voren ge-
bracht. Het antwoord, dat daarop inkwam, is zeker
interessant genoeg, om hier te worden weergegeven.
Het luidt ongeveer als volgt: ,,Niemand kan met
absolute zekerheid een oordeel vellen, over de toe-
komst van de synthetische rubber. Reeds voor den
oorlog werd synthetische rubber verkregen in het
Laboratorium van Fried. Bayer & Co. te Elberfeld,
maar het product was kostbaar en werd in de practijk
niet gebruikt. Nu echter wordt het in tamelijk groote
hoeveelheden geproduceerd in de fabrieken van Franz
Clouth. De ondervinding heeft evenwel nog niet ge-
leerd, of de artikelen, uit synthetische rubber ver-
vaardigd, even duurzaam zijn als die, welke uit na-
tuurlijke rubber worden gemaakt. Op het oogeublik
is de duurte van ruwe rubber in Duitschland een
groot voordeel voor de fabrikatie van synthetische
rubber, doch waar de prijs voor natuurlijke rubber
op de wereldmarkt aanzienlijk lager is dan eenige
jaren geleden, tengevolge van de steeds toenemende
productie, wordt verwacht, dat na den oorlog het
synthetische product de concurrentie met de natuur-
lijke rubber niet zal kunnen volhouden.”
Voor de toekomstige rubbervoorziening wordt dan
het oog gericht op de neutrale landen. Dit zijn Bra-
zilië voor de Para-soorten en Nederlandsch-Indië
voor de Plantage-soorten.

492

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

Duitschiands aandeel in den Braziliaanschen Rub-

herhaudel is steeds zeer gi.00t geweest, zoodat ook tij-
dens den oorlog nog heel wat rubber via Amerika en

Zweden door Duitsche handelaars is gesmokkeld kun-

nen worden. Ook werd, wil men de berichten in de
Amerikaansche pers gelooven, reeds ca. 5000 tous

Para door Duitschiand in Brazilië voor levering na

den oorlog gekocht. Dat Engeland dezen Duitschen
handel zooveel mogelijk tracht te beletten ligt voor

de hand, doch het eenige, wat Engeland voorshands
hiertegen kon doen, bestond in het plaatsen op de

,,Black List” van eenige der grootste Duitsche rub-

berhandelaars in Para en Manaos. Deze firma’s kun-
nen thans geen gebruik maken van de Engelsche

scheepsgelegenheden en bank-faciliteiten, hetgeen in

Zuid-Amerika ongeveer gelijk staat met het beletten

van verderen im- en exporthandel, daar de neutrale
scheepvaart op Brazilië
.
ongeregeld en zeer gering

is, terwijl ook de groote banken voor het meerendeel
Engelsch zijn.

Nederlandsch-Indjë blijft dan over voor de plan-

tage-soorten. Zooals hierboven reeds opgemerkt, was

dc directe aanvoer van Oost-Indische Plantage-soor-ten in Duitschiand v66r den oorlog zeer gering. Be-
grijpelijkerwijze worden van Duitsche zijde pogingen

gedaan om in de toekomst ook Hamburg in deze aan-

voeren een grooter aandeel te doen nemen, waarbij het

gevaar niet denkbeeldig is, dat dit ten koste van de
Nederlandsche markten Rotterdam en Amsterdam
zal geschieden. V66r den oorlog was, wat aanvoeien

betreft, Hamburg reeds de grootste rubbermarkt van

het continent, hetgeen blijkt uit onderstaande cijfers:

1912

.

1911
Hamburg ……
6000
tons

7000
tons
Antwerpen . . .

4777 ,,

4335
Havre ……..
5662 ,,

4008
Bordeaux ……
1364 ,,

1832

Lissabon ……
2729 ,,

2739

Rotterdam . . .

1375
,,

1199
Amsterdam . . .

497 ,,

240

Terwijl gedurende de laatste jaren v66r den oorlog
de aanvoeren te Antwerpen, Rotterdam en Amster-

dam geregeld toenamen en met name de beteekenis
van de Antwerpsche rubbermarkt grooter-werd, ver-
minderden, door den achteruitgang van den invoer
van wilde rubber, welke niet door grooteren aanvoer
van plantage-rubber werd goedgemaakt, de aanvoeren
te Hamburg gestadig, waardoor deze markt ook veel

van haar belangrijkheid ver.
1 oor.
Meer dan ooit is thans het streven in Duitschland,
Hamburg na den oorlog te maken tot
de
rubbermarkt

van het vasteland van Europa. Gedeeltelijk schijnt
men dit te beproeven door zich het bezit te verzeke-
ren van groote posten aandeelen in Nederlandsche
rubberondernemingen, waarna ongetwijfeld getracht
zal worden, de productie voortaan te Hamburg aan dè markt te brengen. Of het Hamburg ten slotte zal
gelukken, de bestaande markten op het vasteland voor
plantage-rubber: Antwerpen, Rotterdam en Amster-
dam te overvleugelen, zal de toekomst moeten leeren,
in Holland zal men evenwel goed doen, trdege reke-
ning te houden met dit streven.
De toestand van de rubber-nijverheid en -handel in
Driitschland is thans, zooals te begrijpen is, minder
rooskleurig. Fabrieken, welke voor de Regeering wer-
ken, hebben het druk, doch de overige hebben vrijwel
niets te doen, voor zoover zij tenminste haar bedrijf
niet hebben omgezet in de fabrikatie van oorlogstuig
of munitie. De re1atis-mct Turkije en cle andere Bal-
kanstaten voldoen niet aan de gestelde verwachtingen,
terwijl ook de handel met de neutralen steeds gerin-
ger wordt. Ruwe ru.bher wordt hoe langer hoe schaar-
scher en is thans alleen nog maar beschikbaar voor
de Regeering. Zooveel mogelijk wordt deze rubber
vermengd met synthetische rubber en surrogaten, ten
einde den bestaanden voorraad zoo lang mogelijk te
rekken.

INDEX-CIJFERS.

Het totaalcijfer door The Economist voor eind Juli,
toont weinig verandering tegenover, dat van ultimo

Juni; het in de vorige maand reeds belangrijk ge-

daalde verhoudingscijfer is nog met een fractie ach-
teruitgegaan.

Data
Granen
en
vleescl

Ai,.
dere
voe•
dings.
en gc-
nOtm.

Grond.
stoffen
tcxticl.

trie.

D elf-
stoffen.

Diver-
sen:
OlI

il
hout,
tubber,
cnz.

Totaal
Alge-
ineen
index-
cfer
ij

Basis (gemidd.
1901-5)

.
300 500
400
500
2200
100,0
1Januari1914
563 355 642
491
572
2623
119,2
1 April
560 350
1
/2
626
1
/ 493
567 2597 118,0
1

Juli
565
1
/
345 616
471
12
551
2549
115,9
EindeJtili
579 352
616
1
1
464112

553
2565
116,6
Aug. ,,
641 369
626 474 588
‘2698
122,6
Sept.
646
405
611
1
/ 472
1
/,
645
2780
126,4
Oct.,,
656
1
/2
400
1
/2
560 458 657
2732
124,2
Nov.,,
683
407
‘1
512
473 684
‘I
2760
125,5 Dec. 714
414
1
/,
509 476
686′!2
2800
127,3
Jan.1915
786 413
535,
521 748
3003
136,5
Febr.
845
411
552’12
561
1
/,
761
3131
142,3
Mrt.
840
427 597


644
797
-3305
150,2
April,,
847
439’12
594
1
12
630
816
3327
151,2
Mei

,,
893 437
583
600 814

3327
151,2
Juni ,,
818 428
601
624
779
3250
147,7
Juli

,,
838″2
4401/,

603 625
774′
3281
149,1
Aug. ,,
341
438’12
628
610
1
/,
778
3296
149,8
Sept.,,
80911
2

47011
2

667 619
1
/,
769
1
/
3336
151,6
Oct.

,,
834
44311
681
631
1
/,
781
3371
153,2
Nov.
87111
2

444 691 667
1
/,
826
3500
159,1
Dec.

,,
897
446
731
711
1
/
848
1
/,
3634
165,1
Jan.1916
946
1
/
465
782
1
1
2

761
1
12
884
1
/
3840
174,5
Febr.,,
983
520112

805’12 801
1
/2
897
1
12

4008
182,2
Mrt. ,,
949’/,
503 796
1
/ 851
913
4013
182,4
April,,
970’1
511
794
1
12
895
1019
4190
190,5
11ei
1024 529 805 942 1019
4119
199,0
Juni ,,
989 520 794
895
1015 4213
191,5
Juli

,,
961
525
797 881
1040
4204
191,1

De aanzienlijke vermindering van het cijfer der
eerste groep is vooral een gevolg van de prijsdaling
voor aardappelen; de ruime nieuwe oogst deed het
index-cijfer voor dit zoo belangrijke volksvoedsel met

niet minder dan
56
punten omlaag gaan. Het groeps-

cijfer ware nog veel lager geweest, indien niet be-

richten uit Amerika omtrent ongunstig weder en
black rust de graan- en meelpri.jzen hadden doen stij-

gen. In de vleeschprijzen is weinig variatie: rund-
vleesch is geheel onveranderd, schapen- en varkens-
vieesch zijn een fractie lager genoteerd.

Geringe prijsverlagingen voor thee en koffie en
eenige rijzing in de tabaksprijzen zijn de eenige ver-
anderingen in de rubriek voor andere voedings- en

genotmiddelen.

Van de weefstoffen verdient alleen wol de aan-
dacht. De prijzen van wol uit de koloniën zijn in ver-

band met de schaarschte opnieuw gestegen, die van
Britsche wol zijn nominaal onveranderd gebleven,

maar de markt is zeer onzeker in verband met de

requisitie door het War Trade Departmeut. De ka-
toenprjzen toonen een zeer geringe daling.

Het lagere cijfer voor de delfstoffengroep wordt

in hoofdzaak veroorzaakt door de daling der kolen-
prijzen ten gevolge van de scherpe contrôle op den
uitvoer, waardoor de voorraden bij de mijnen en in
de Britsche havens sterk is toegenomen. Anders is
het met de ijzervoorraden: de voortdurende vermin-
dering daarvan heeft den prijs voor staafijzer doen
stijgen, terwijl ruw ijzer en stalen rails nog onver-

anderd noteeren. Koper’ is weer iets verbeterd, in
navolging van Amerika, maar lood en tin geven op-
nieuw lagere prijzen te zien.

In de laatste rubriek dient melding gemaakt te
worden van een rijzing der houtprijzen en rubber.-

noteeringen, terwijl oliezaden en talk iets lager zijn
dan een maand geleden.

.1w

9 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

493

Het index-cijfer, berekend op grond der Amen-

kaansche noteeningen, was volgens Dun’s Review op 1 Juli 1916 145,142 (tegen 145,397 op 1 Juni), zijnde

in verhouding tot 1 Juli 1914: 121, of herleid naar

den wisselkoers 124 (zie ter verklaring dezer cijfers
no. 28 van dit weekblad, blz. 422/23). Het cijfer van
The Economist einde Juni 1916 bedroeg in verhou-
ding tot dat van 1 Juli 1914: 165. /

,
/,d,

lIET GEBRUIK VAN VERSCH VLEESCH IN

NEDERLAND.

Men schrijft ons:

Men kan zich de vraag stellen, in hoeverre de uit-

voer van vee en vleesch, in verband met de regelin-gen, die daarvoor getroffen waren, in 1915 en in de
eerste maanden van dit jaar van invloed zijn geweest
op de binnenlandsche consumptie van versch vleesch.
Wij hebben daarvoor de
cijfers
der slachtingen ver-

zameld van 14 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Ven-
lo, Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Dordrecht, Leiden,

Haarlem en Alkmaar), te zamen tellende ongeveer
2 millioen inwoners.

Voor de berekening der verhoudingsgetallen heb-
ben wij
bij
de cijfers der werkelijke slachtingen reke-
ning moeten houden met:
de slachtingen voor export,

die van dieren, waarvan het vleesch bestemd
werd voor de militairen (waarvoor in normale
tijden natuurlijk beduidend minder noodig is dan
thans),
de hoeveelheden vleesch, gebruikt voor de fabri-
cage van voor uitvoer bestemde worst.
Na aftrek der onder
a
en
b
bedoelde slachtingen
verkregen wij, bij vergelijking van de jaren 1913 en

1915, de volgende verhoudingscijfers:
Kalveren

Varkens Schapen
(vette en Nucht.

en

en
Runderen grak.) Kalveren Biggen Lammeren Paarden

1913

100

100

100

100

100

100
1915

112

102

124

105

107

31

Deze getallen geven den indruk, dat de slachtin-
gen in 1915 zeker niet minder waren dan in 1913. De

meerdere slachtingen van runderen en nuchtere kal-
veren in 1915 zijn te verklaren uit den uitvoer van
worst, vooral in de eerste maanden van dat jaar, ter-
wijl de kleinere slachting van paarden haar oorzaak

vindt in den door den oorlog opgehouden invoer
van paarden uit Engeland.

Om de cijfers der slachtingen over Januari tot en
met Mei 1916 in vergelijking te brengen, hebben wij

daarnaast nagegaan die over dezelfde tijdvakken in
1913 en 1914 en als resultaat de volgende verhou-
dingscijfers verkregen:
Jan.

Kalveren

Varkens Schapen
t/m.

(vette en Nucht.

en

en
Mei Runderen grask.) Kalveren Biggen Lammeren Paarden
1913

100

100

100

100

100

100
1914

96

98

80

111

90

92
1916

127

90

150

131

109

20

Ook bij vergelijking dezer cijfers dient men de
slachting voor export-worst in begin 1916 niet uit het

oog te verliezen, hoewel men kan aannemen, dat deze
in die maanden beslist niet van dien aard is geweest,
dat, indien men daarvoor met juistheid zou kunnen
aftrekken, de getallen 127, 150 en 131 op 100 zouden

moeten worden teruggebracht, daar de consenten
voor den uitvoer van worst, in Januari en Februari
1916 afgegeven, niet al te groot waren, terwijl deze
na Februari slechts
zeer
beperkt zijn uitgedeeld.
Uit het bovenstaande laat zich voldoende consta-
teeren en met gerustheid de conclusie trekken, dat de
slachtingen in 1915 en in bovenvermelde maanden van dit jaar, althans in die steden, zoodanig waren,
dat het gebruik van versch vleesch in dien tijd, niet-
tegenstaande de zooveel grootere kosten van levens-
onderhoud, zeer zeker niet minder was dan in de

laatste jaren vôôr den oorlog. Waar wij dit o.m. voor

de grootste steden van ons land konden vaststellen,
zal het gebruik in de andere gemeenten zeer zeker ook

niet minder geweest zijn dan in den normalep tijd.

REGEERINGSSTEUN AAN DE BRTISH

ITALIN CORPORATION.

Eengen tijd geleden verluidde, dat overgegaan was

tot oprichting van de British Italian Oorporation,

een financieele instelling, welke tot taak zou hebben,
de economische en industnieele relaties tusschen En-

geland en Italië te versterken. De Oorporation heeft
een kapitaal van £ 1.000.000. Zij zal haar taak ver-

vullen in nauwe samenwerking met een in Italië op
te richten zusterinstelling, de Oompagnia Italo Bri-tannica, met een kapitaal van 10 millioen lire.
Uit een mededeeling van Minister MeKenna in het

Parlement blijkt thans, dat de Engelsche regeering
voornemens is, aan de Oorporation een subsidie te
verleenen van £ 50.000 per jaar, terug te betalen uit
de winsten der maatschappij boven een cumulatief

dividend van 5 pOt. Deze steun draagt dus meer het
karakter van een renteloos voorschot dan van een
subsidie.
Het bedrag van dezen regeeringssteun is op zich

zelf gering. Belangrijker is het dan ook als symptoom
van de thans bij de Engelsche regeening heerschende
beginselen van handelspolitiek, al gaat het misschien
wat ver, er zooals de Times een aanwijzing in te zien
voor ,.a new economie policy”. Het verschijnsel vindt
voldoende verklaring in het feit, dat de instelling

is bedoeld als ,,fighting concern” tegen de Duitsche
economische overmacht.
Een dergelijke instelling is, naar uit de woorden
van den minister viel op te maken, wellict
g
voor
Rusland in de maak.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Verboden is de uitvoer
van
icarwijolie, papaver-
of
maanzaadolie
en
vette of
geslagen mosterdolie,
oliën, welke tot dusverre nog
vrij uitgevoerd konden worden.
Tevens is, onder intrekking van eenige vroegere
besluiten, verboden de uitvoer van
zuurkool
en van
alle
groenten
in
gezouten
of
gedroogden
toestand of
op andere wijze
verduurzaamcl,
welke in verschen toe-
stand niet mogen worden uitgevoerd.
M a r g a r i n e. Blijkens een door den Minister
tot de burgemeesters gerichte circulaire is met de ge-
zam enljke marganinefabrikanten overeengekomen,
dat deze een bepaalde standaard-kwaliteit marganine
in den handel zullen brengen en algemeen verkrijg-
baar stellen. De kwaliteit dezer margarine, die den
naam zal dragen van ,,normaal-margarine” zal zooveel
mogelijk overeenkomen met de gebruikelijke kwali-
teiten, welke thans voor 50 ets. per 3′ K.G. in den
kleinhandel verkrijgbaar zijn. De ,,normaal-margarine”

zal over het geheele land franco ten huize van den
winkelier geleverd worden tegen een prijs van 39 ct.
per
Y
K.G. netto contant zonder korting; de prijs
voor het publiek zal zijn 45 ct. per
Y2
K.G. Burgemees-
ters, die het wenscheljk achten, ook in hun gemeente
deze margarine verkrijgbaar te doen stellen, dienen

zulks mede te deelen aan het Rijks Centraal Admini-
stratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen, M a x i m u m p r ij z e n. De lijst van maximumpnij-
zen voor de maand Augustus toont eenige wijzigingen
ten opzichte der vorige lijst. Behalve de reeds vroe-
ger vermelde .verhooging der boterprjzen vertoont de
nieuwe lijst een verhooging der groothandelsprijzen
voor kaas met
f
1 per 50 K.G. Verder valt nog een
enkele wijziging te constateeren in de vischprjzen,
terwijl ook noteeringen worden opgegeven voor (nor-
maal-) margarine.

494

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

#9. Augustus 1916

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN
OP
AMSTERDAM.

Juli 1916.

Juli 1915.
Landen

Aantal Tonnen Aantal -Tonnen
van herkomst.

schepen. netto. schepen. netto.

Engeland …………… .55

38.571

66

48.124

Zweden …………..25

11.501

31

26 696

Noorwegen …………8

3.640

5

Denemarken ……….1

675

2

955

Frankrijk …………1

477

1

572

Portugal …………..2

1.916

5

3558

Spanje…………….

1
Italië …………….

3

2.778

Griekenland ……….-

1

1.244

Noord-Afrika ……….1

921

Ned.-Indië …………4

16.728

11

50.637

Oost-Azië …………-

1

2.900

Noord-Amerika ……..3

6.427

0

24.744
Zuid-Amerika (Oostkust)

5

16.871

15

44.855

(Westkust) –

1

1.390
West-Indische eilanden.

1

1.797

3

5.655
Nederlandsche havens

16

4.623

9

4.988

TQtaalhandelsschepcn 122

104.147

158

219.096
Visschersvaartuigen ….

17

1.915

7

930

Totaal……139

106.062

165

220.026

Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

– Percentage
Juli 1916

Aantal

Tonnen van detotale
schepen.

netto.

tonnenmaat.

Nederlandsche

88

82.207

78,9

Britsche …………10

7.466

7,2 –

Zweedsche . ……….18

11.079

10,6
Noorsche

6

3.395

3,3

122

104.147

. 100

INKLARINGEN
OP
ROTTERDAM

Juli
1916.
Juli
1915.
Landen
Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
van herkomst.

schepen.’
netto.
schepen.
netto.

Engeland…………..
134
78.561
221
124.969
Frankrijk

………….
4
5.840
12


6.085
Zweden

…………..
41
.13.801
19
16.071
Noorwegen …………
10
6.580
18
24.794
Afrika ……….. ……
1
351
6
5.240
Noord-Amerika ……..
49
134.080
28
95395
mdiii

(Nederlandsch)

.
2
5.345
7
22.769
Nederland

…………
4
1.067
– –
België

….
…………
– –
1
867
Spanje ….
…………
4′
3.797
1
979
Italië

….
…………


1
927
Zuic1-Amerik

………
11
21.167
15
33.513
Binnen!, plaatsen ……
15
3.958
13
7.075
Nieuw gebouwd ……..
4
729
– –

Totaal……
289
275.276
332
338.684

Onderscheiding naar de nationaliteit:
Percentage
Juli 1916
Aantal
Tonnen
van de totale
schepen,
netto.
tonnenmaat.

Nederlandsehe
161
.167.914
61,0
Britsche …………
50
28.908
10,5
Noorsche

……….
44-
37.925
13,8
Zweedsche ……….
14
7.622
2,8
Belgische

……….
12
21.061
7,6
Grieksche

……….
2
2.740
1,0

Deensche

……….
4
5.063
1,8
Amerikaansche
2
4.043
1,5

289
275.276
100

ERRATUM.

De opgave der emissies in
Iuli 1915
(No. 30,

blz. 463)
moet met het volgende worden aangevuld:
Provinciale en Gemeentelijke leeningen.
‘s-Grovenhage 15.000.000 4
0/
Obl. á 9411
4
0/
f
4.712.500,-
Industrieele Ondernemingen.
A. Hillen’s Sigaren- enTabaksfabr. f169.000
aand. á 105
0
/0
……………………,,

177.450,-
Daardoor wordt het totaal, van
Juli f 20.344.900,-,
het algemeen totaal
f318.807.562,50.
Bovendien plaatste het Rijk
f 23.610.000 4’12
010

6
md. . schatkistbiljetten
. f 1014,87
1
12
en
f 6.390.000

6
md. schatkistpromessen á
f 990,76.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1.

BANKDISCONTO’S.

5
Augustus 1916
20 Jul 1914

IN-

(Disc.Wissels.
4V, sedert 1Juli ’15
3
1
12sedert23 Mrt. ’14
ed.,BlB.Eff
an
4
1
12

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
I
5
Vrsch.iull.C.
5
1
12

,,

19Aug.
1
14
5

,,

.23

,,

’14
Bank of England..
6

,,

14Juli’16
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Banque de France.
5

,,

20Aug.’14
3
1
12

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

.

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli

14
5

,,

1 Apr.
’14
Nat,Bankv.Denem.
5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
4
1
12

,,

1Mei’16
4
1
1,

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
02

,,

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5
‘1

,,

9Nov.’14
5

9Mei ’14
Feder. Res. Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
1,

,,

1Aug.’09
3
1
1

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Dato
Asstordam
Lo,,den
Part.
Berlajn
Part.
Parijs
Part,
N. York
Cail.
Part,
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
snoney

4 Aug. 16
1
1
14
121
4

5′
‘l
4-
1
18

2-‘/4
31 J.-4 A.’16
1 ‘/’/,
1
‘l,°/
5′ ‘ho
3
1
14

4
1
18

2-
1
1,
24-28 J. ’16
1
‘la-°/
1
‘/’/,
5
1
‘/j
114
3
2
1.418

2-
1
1,
17-21

,,

’16
1
5
18-2
1°14-2
5
1I/..21

3
2
1_4
81

2-21

2-7 Aug. ’15
2 ‘/,..°/
2
Va-‘/g
4
7
185j


1
,
18

3-8

,,

’14
– –

– –
7 lom.

20-24Ju1.’14
3
‘/s’/,o
2
‘/’/
2
1
14-
1
14
2 Vs-Vr
22/
4

1 /4
,
2 /2

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor .Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
clagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op
New
York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

31 Juli

1916

..
11.51
‘/,
43.17
3
12
40.95
2.41
1
18
1 Aug. 1918

..
11.52
1
14
43.17
1
12
40.97’1
2.41’1
2

,,

1916

..
11.5314
43.20 41.02
1
12
2.41
5
19
3

,,

1916

..
11.5314
43.22 ‘li
41.-
2.41’/
4

,,

1916

..
11.5312
43.27V2
41.-
2.41
3
14
5

1916

..
11.53
43.25
41.97
1
12
2.41°/a

Laagste der week
11.50
1
12
43.12
‘/
40.90
2.41
1
14
Hoogste

,,

,,
11.54
1
12
43.30
.

41.02’/o
2.42
29 Juli

1916

..
11.52
1
14
43.20
40.95
2.41
8
/s
22

,,

1916

..
11.53
1
/4
43.40
41.-
2.4114
Muatpariteit

..
12.10
1
19
59.26
48.-
2.48’I

Data
Zwitser.
land
Weenen

Kopen.
hagen
Stock-
holm
Batavia
telegrafisch

5 Aug. 1916
4565
29.97
1
/
68.15 69.20
98
1
/8-/8
Laagste d.
w.
45.5712
29.85
67.90 68.80

Hoogste
,,

,,
45.70 30.10
68.25 69.40

29 Juli

1916
45.62’1
29.95
68.15
69.30
98
1
/-
7
/
22

,,

1916
45.82
1
1,
30.15
68.80
69.-
08
1
/8-18
Muntpariteit
48.-

,
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Hoewel deze week de wisselmarkt hetzelfde lustelooze
aanzien van de vorige berichtsperiode heeft behouden, valt
toch over de geheele linie – voor Kopenhagen moet een
uitzondering gemaakt worden – een verbetering in de
koersen te constateeren.
Londen was vooral 2 en 3 Augustus zeer gezocht en de

9 Âugusttis 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHtEN

495

koers kon dan. ook die dagen een weinig boven de 11.54
stijgen; daarna brokkelde hij weder langzaam af tot 11.52
3
I.
Voor Berlijn bleef gedurende de geheele week een tamelijk
groote vraag bëstJsii .de koers kon dan ook van 43.15 tot
43.25 verbeteren. In verband daarmede steeg ook de koers
op Weenen van
29,d2’12
tot 30,—. Voor Parijs en New York
valt ook van een kleine verbetering melding te maken
(40,92
‘I-40,97
k; 241 ‘/,-241
’14).
Zwitserland, dat in den
aanvang der week voor Duitsche rekening werd aangeboden,
is, nadat dit aanbod had opgehouden, van 45,60 tot 45,65
opgekomen. Kopenhagen stationair ca. 68,15; dit devies
wordt hier nog steeds van Duitsche zijde op de markt gebracht.
Stockholm opende op 69,15, liep op den len op tot 69,30
en sloot na enkele kleine fluctuatie’s op 69.20.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht Zicht
0 0
Londen
Parijs

.
Berlijn
Amsterd.
(in
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. ,)
p. Rni. 4)
per gld.)

5 Augustus 1916
4.76.45
5.91
71
7
18
41e18
Laagste d. week..
4.76.45

5.9014
71’14
41
5
18
Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.91k8
71
7
18
41
3
18
29

Juli

1916

..
4.76.50
5.90
7
18
71
7
1
41
7
11
22

,,

1916

..
4.76.50
5.9014
72
1
18
41
7
1,6
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18
1
14
9514
40′!,,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
21 Juli
1916
28 Juli
1916

Week
29 Juli-4 Aug.

LaagsteHoogste

28 Aug.
1916

Alexancl’rië..
Piast. p.
£
97
1
12
97 ‘h
97
1
12
97112

97
1
12
B. Aires ‘)
. .
d.p.gd.pes.
48
1
‘!,,
48
11
182

48
11
182
48
11182
48″182
Calcutta
. . . .
sh/dp.rup.
1 ;4 li
la

114’11,
114k19 114’/19
114
1
116
Hongkong ..
id. p.
$
210
1
18
210
7
18
20
7
18
211’18
211
1
/8
Lissabon ….
d. p.escudo
34I8
35
35

.
35
1
18
35
1
18
Madrid

….
Peset. p.
£
23.49
23.70
23.47+
23.70′
23.47f
Montevideo
1)

d. p. peso
52′!,
52’/
52’18
52’/4
52
11
Montreal….
$
per
£
4.77
1
1
4.76’/4
4.76’12
4.77
1
18
4.77
1
18
Petrograd ..
R. p. £10
157
157
1
18
156’12
157
156’/8
R.d.Janeiro ‘)
d. p. milr.
12
11
1,6
12
19
112
12’12
12
“/ie
12”/jO
Rome

……
Lires p.
£
30.56 30.85
30.61+
31.—
30.82+
Shanghai

..
sh/dp.tael
219
3
1
2110
1
18
2110
1
14
2/10’/
2110
1
14
Singapore

..
id. p.
$

..

214′!,,
2/4’42
214
3
1,2
214
3
1,,
214
1
16
Valparaiso ‘)
d.p.pap.p.
9
1
1,
9182
9
2
116
9
1
11
9
,
116
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
3
18
211
8
1
211
3
18
211
8
18
211’/
1)
Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

De Bank of England heeft besloten voorloopig de dage-
lijksche publicaties der goudbeweging te staken. Daar het
om begrijpelijke redenen onmogelijk was, in oorlogstijd alle
veranderingen in den goudvoorraad op te geven, waren
de dagelijksche bekendmakingen onvolledig en misten dus
veel van hun waarde, reden waarom de Bank besloot, voor-
loopig in het geheel geen publicatie te doen.

ZILVER.

De zilvermarkt was in de afgeloopen week zeer vast
gestemd en de noteering te Londen verbeterde geleidelijk
van 30
1
14 tot 30
11
1,, d. om op den laatste dag der week
plotseling met nog
1
18 d. tot 31’12 te stijgen.
De belangstelling van Indische en Chineesche zijde was
zeer gering, zoodat de markt vrijwel geheel in beslag werd
genomen
,
door Europeesche muntorders. Van Amerikaansche
zijde is het aanbod zeer beperkt, tengevolge van munt-
aankoopen te New York voor rekening van Uruguay. Volgens
de firma Sam. Montagu & Co. zijn mogelijk ook van de zijde
van andere Zuid-Amerikaansche republieken zilveraankoopen
voor muntdoeleinden te verwachten.

Noteering te Londen.

te New York.

5 Aug. 1916 ……..31′!,

66’19
29 Juli

1916 ……..30’/4

63’12
7 Aug. 1915 ……..22′!,,

47
1
18
8 Aug. 1914……..26


20 Juli. ‘1914………24
11
11,

54
1
/8

NEDERLANISCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 5 AUGUSTUS 1916
Activa.
Binnenl.Wis-[ H.-bk.

f
50.319.094,48
sels, Prom.,

B.-bk.

420.060,76
enz. in dise., Ag.sch.

13.318.700,57
64.057.855,81

/
Papier o. h. Buitenl. in
disconto

……………………..
Idem eigen portef..
f

8.016.576,-
Af:Verkocht maar vooi
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
8.016.576,—

mcl.

,rsch.
1′
H.-bk.

/
21.193.100,32
B.-bk.

3.623.168,98
in re .crt.Agsch_,
42.386.316,83112
op

onderp.

/
67.202.586,13
1
12

OpEffecten

……f

61.411.286,13′!,
OpGoederenen Spec.

5.791.300-
67.202.586,13
1
/2
Voorschotten a.h. Rijk …………….
12.641.314,78

MuntenMuntmateriaal
Munt., Goud

……
f
65.449.535,-
Muntinat. Goud…..,522.664.963,35’/2

f588.114.498,35
1
12
Munt, Zilver, enz..

9.788.211,44
1
12
Muntmat. Zilver

597.902.709,80
Effecten
Bel. v.h. .Res.fonds..
f

5.153.332,62
1
12
id. van
1
15
v. h. kapit.

3.986.360,75
,,

9.139.693,37
1
12
Geb.en Meub. der Bank ………
…….,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen …….
…………

51.947.245,49

/812.308.011,30

Passiva.

Kapitaal
…. . …………………
..
f

20.000.000,-
Reservefonds
……………………
,,

5.155.090,93’12
Bankbiljetten in omloop …………..
,,
668.017.160,-
Bankassignatiën in
omloop …………
1.981.182,50
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk …… f


Van anderen
……

,,114.062.335,85
114.062.335,85,
Diverse rekeningen

………………
,,

3.092.242,10’12

/ 812.308.011,39

Beschikbaar metaalsaldo
…………..f
440.195.460,99
1
12
Op
de basis van
2
1
metaaldekking
……
283.383.325,32
k
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloöp
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.200.977.300,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder Disconto’s

…………..
26.537.191,7Ô
Buitenlandsche wissels ….
119,-
Beleeningen
898.590,26
Goud

………………
6.550.704,18
Zilver
996.116,58
Bankbiljetten ………….
6.338.300,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
24.817.956,18
1
/2

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

29 Juli 1916
5
Aug. 1916

Aan sehatkistpromessen
f

74.530.000,—

f
78.780.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,

19.500000,—
,,
46.500.000,- Aan schatkistbiljetten
,,

43.772.000,—
,,
43.707.000,-
Aan zilverbons

………
,,

16.099.671,50
,,
15.796.447,50

496

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
SURINAAMSCHE BANK.

(In duizenden guldens.)
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

Data
Goud
Zilver
opeischbare
Andere
(In duizenden guldens.)
.
:jett;,i
schulden

Data
Metaal
Circu lafie
Andere
opeischb.
,
Disconto s
ek
Div. re-
.
_

5 Aug.

1916

. . . .
588.114
9.788

668.017 116.044
1
schulden
“‘

29

Juli

1916

. . . .
581.564

10.784
661.679 92.148

1

Juli

1916.
.1
t
797

1.012
730

057
561
22

,,

1916

. . . .
581.173

10.464.
649.687
105.408
15

1916

. . . .
578.99
9.873

654.012
100.459
1
S

1916
575.116
9.246

655.968 91.330
24

Juni

1916..

800

952
891

952
745
,,

.

.

.

.
1

1916*
573.231 8.958

656.795
82.9142)
17

,,

1916..
768

957
886

938 822

24

Juni

1916* .
. . –
552.026
8.407

630.911 93.8881)

10

,,

1916..
718

1.003
819

948
811

17

,,

1916
548.014
7.615

639.001
84.802
3

Juli

1915..
1.105

1.182
1.514

861
969
10

,,

1916

– . . –
546.323 6.715

642.005
74.904
4

Juli

1914..
617

1.190
475

758 380
3

,,

1910

– . . –
542.893
5.947

645.484
64.648
27

11ci

1916

..
540.030
4.486

636.983
57.970
25

Juli 1914….
645

1.100
560

735
396

,,

….

20

,,

1916
538.286 2.304

635.156 54.470 535.804
1.925

644.037 46.453
‘)

Sluitpost der
activa.
13

,,

1916* …..

7

Aug.

1915

.. ..
374.918
1.950

509.576 36.684
8

Aug.

1914

.
. . –
161.978
642

461.121
31.011
BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
25

Juli

1914


. . –
162.114
8.228

310.437
6.108

Waarvan Rek.-Crt.
saldo van
het Rijk
f19.810.000,-.
Aan het eind vaniederkwartaalwordteenoverzichtgegeveu

.

,,

,,
,,

,,
,,

,, ,,

3.677.000,-.
,,
van enkele niet wekelijks opgenomen bnnkstaten.

I.
BANK OF ENGLAND.
Disconto’s
Besclzik-
Dek.

Data
Belee-
baar
kings.
WEEKSTAAT VAN 2 AUGUSTUS 1916.
Hiervan

Totaal
Schatkist.
promessen
ningen
Metaal.
saldo
percen-
tape
ISSUE DEPARTMENT.
rechtstreek.ç
Notes issued.
. £

71.360.195

1
Governm. Debt
£

11.015.100

Othersecurities,,

7.434.900
5 Aug. 1916

64.058

46.500

67.203

440.195

76
29 Juli 1916

37.521

19.500

68.101

440.696 .

79
1
Gold coin and

22

,,

1916

36.011

17.500

68.189

439.734

78
bullion.. ..

52.910.195

15

1916

34.580

15.500

72.434

437.086

78
£

71.360195

£

71.360.195

S

,,

1916

31.689

12.500

72.669

434.026

78
1

1916*

37.332

17.400

74.486

433.380

79
,,
24 Juni
1916*

42.314

22.400

80.094

414.639

78
BANKING DEPARTMENT.

17

,,

1916

40.156

20.400

74.521

410.638

77
Capital……£

14.553.000

1

Government
10

,,

1916

39.834

19.400

71.858

408.830

77
I’test ……….3.410.042

1

securities ..

42.188.361
3

,,

1916

31.992

11.300

72.186

405.991

77
Publicdeposits,,

51.009.979

1

Othersecurities,,

75.657.166
27 Mei 1916

27.694

6.300

69.185

404.748

78
Other deposits,,

85.517.391

1

Notes ……..

34.702.570
20

,,

1916

29.644

7.300

70.584

401.893

78
Seven-day and’

1
Gold and silver
13

,,

1916*

30.859

8.000

78.817

398.116

77
other buis..

31.924

coin

…….,

1.974.239

7 Aug.1915

60.705

28.500

95.098

267.124

69
£154.522.336

1

£154.522.336

8 Aug.1914

175.657

36.300

140.154

64.028

33

25 Juli

1914

67.947

14.300

61.686

43.521
1
)

54
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

‘)
Op (Ie basis van
8
1
metaaldekking.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
*) De 412
Olo
Staatsleening 1916 werd van 1 tot S Mei, de

Regeering uitgegeven currency notes van 1
£
en 10 sh. met
5
O/

Ned. md. leening tusschen 23 Juni en 1 Juli nagenoeg
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
volgestort.
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert’ 26 Augustus 1914.

JAVASCHE BANK.
(In duizenden p. st.)
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)
Data
Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Baik
Andere
B edrag
Goudd.

1
Gov. Sec.
Data
Goud
Zilver
biljetten
opeiscliL’.
_______________ _________ ________ ________ _________ _________
schulden
2 Aug. 1916
54.884
36.658 127.674
28.500 92.705
64.265 31.003 150.374 41.228
26 Juli

1916
56.376
38.781 125.486
28.500 92.457
56.765
31.595
146.657
37.254
19

1916
56.951
,
35.960
124.985 28.500 92.515
54.752
31.696
143.977
38.353
12

,,

1916
59.397 35.989
124.680
28.500 91.573
53.920
31.892
144.314
35.424

10

Juni 1916 …….
3

,,

1916 …….

4 Aug. 1915
62.222 33.486
46.730
28.500 9.586

27

Mei

1916 …….
20

,,

1916 …….

29.556
30.990 113.016
17.248
5 Aug. 1914
27.622
36.105
12

Juni 1915 …….
13

Juni 1914 …….
24.149 29.394 110.813
12.681
22 Juli

1914
40.164
29.317
25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172 12.634

Wissels,
1 Beschik.
Dek-
Dek
Dirs
baar
Data

Dis-
jbetcalbaa

buiten
Belee.
reke-
kings.
Go?’.
Other
Public
Other
Re.
kings-
conto’s
N..fnd.
ningen
ningen
1

metaal.
percen-
Data
Sec.
Sec.
Depos.
Depos.
serve
percen.
r
‘I
saldo
tape
tape
t)

10Juni 1916

6.530

39.476

41.444

12.073

56.948

50
2 Aug. 1916
42.188 75.657
51.010
85.517 36.677
2618
3

,,

1916

6.644

39.576

41.301

11.126

51.577

48
26Juli1916
42.188
75.219
52.990
85.241
38.781
28
27 Mei 1916

6.397

40.314

44.824

7.882

50.519

49
19

1916
,,
42.188
80.788 58.068 86.433
39.441
278/
s

20

,,

1916

6.512

40.425

44.286

6.363

50.394

47 12

,,

1916
42.188
81.225 54.920
92.500
41.858
282/
8

12Juni1915

5.913

5.627

55.321

6.208

34.493

47
4Aug.1915
46.874
155.265
147.059
84.221
47.186
20
8
18
13Juni1914

6.488

9.988

45.761

2.461

4.1462)

43
5Aug.1914
11.041
65.351
11.499
56.749
9.936
14e/8
25 Juli 1914

7.259

6.395

47.934 .

2.228

4.842
2
)

44
22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735 42.185
29.297
52
2
18
Sluitpost der activa.
Op de basis’van
2
1 metaaldekking.
2)
Verhouding tusschen
Reserve
en
Deposit.s.

29 Juli 1916..
21

1916..
14

1916..
6

,,

1916..

29 Juli .1915..
28 Juli 1914..
21 Juli 1914..

367
499
139
348 507
148
370
538
150
359
522.
150

396 552
205
559
217
233

393 1

121 1

243

1.225

210

1.233

204

1.295

207

1.180

456

1.188

202

628

551

596 1 503

9 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

497

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 31 JULI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwsselbaar.

Metailbestand ………………….1’1k. 2.497.062.000
davon Goldbestand ……………..,

2.467.783.000
Reichs- und Darleheüskassenscheine..

416.082.000
Noten anderer Banken ……………,

4.507.000
Weehsel ……………………….

6.542.001.000
Lombardforderiingen …………….

12.735.000
Effèkten …….. . ……………….

60.413.000
Sonstige Aktiva …………………

454.940.000

Gruudkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ………………. …..,,

85.471.000
Notenumlauf ………….. . ………

7.024 *564 «000
Sonstige tiiglich fiillige Verbi ndlichkeiten

2.395.565.000
Sonstige Passiva ………………… .,,

302.110.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizeüden Mark)

kings.
percen.
tage )

31 Juli 1916 2.497.062 2.467.783 416.082 7.024.564

41
23

,, 1916 2.497.841 2.467.600 568.427 6.840.293

43
15

,, 1916 2.496.810 2.466.361 419.467 6.939.633

40
7

,, 1916 2.495.605 2.465.730 336.621 7.088.608

40

31 Juli 1915 2.445.211 2.400.693 257.394 5.538.164 49
31 Juli 1914 1.528;026 L253.199

33.443 2.909.422 54

23 Juli 1914 1.691.398 1.356.857

65.479 1.890.895

93

0
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlelzcnskassençcj,cjne

Data

Wissels

Rek. Crt.

Totaal

in kas bij

uitge.

de Rcicl,s.

geven

1

bonk

31 Juli 1916 6.542.001

2.395.595

1.871.600

37.200
23

,,

1916 6.091.640

2.383.009

1.921.200

528.900
15

,,

1916 6.416.725

2.385.391

1.792.400

382.900
7

,,

1916 6.326.792

1.994.662

1.727.500

302.900

31 Juli 1915 4.784.585

1.651.604

1.038.000

224.000
31 Juli 1914 2.081.075

1.258.466

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

•Te goed
•Uitge.
Data

Goud

Zilver in het bui. Wissels

stelde
tenland

wissels

3 Aug. 1916 4.793.192 390.616 507.510 466.738 1.437.910
27 Juli 1916 4.786.513 339.545

590.570 449.284 1.441.118
20

1916 4.780.278 341.593

602.008 424.267 1.447.078
13 ,, 1916 4.775.543 341.614

589.520 429.540 1.450.913

5 Aug1915 4.222.083 368.354 872.370 304 .637 2.115 .457
6 Aug. 1914

23 Juli 1914 4.104.390 639.620

1.541.0801 ……

1*
Buitgesu.Bank. 1 Rek. Crt. Rek. Crt.
Dato

Beleening voorsch.

Particu-

Staat

a/d. Staat

b
il
jetten

heren

3Aug.1916 1.189.685 8.300.000 16.196.730 2.158.323

77.501
27Juli 1916 1.191.710 8.300.000 16.090.893 2.272.767

75.430
20 ,, 1916 1.195.860 8.300.000 16.093.723 2.219.705

62.034
13 ,, 1916 1.202.723 8.300.000 16.113.175 2.224.406

64.111

5Aug.19151 595.320 6.300.000 12.725.384 2.278.082 218.904
6Aug.1914

uli

23J1914 769.400……..5.911:910 942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In milhoenen Roebel).

1 Tc goed 1 Zilver ISchatkist.’
Data
ii. 51.

Goud
1
uh bui.
1

en
Circulatie
1
tenland 1
posmunt biljetten

29

Juli

1916..
1.547
1.668
79
3.762
6.753
21

1916..
1.546
1.868
76,6
3.807
6.712
14

1916..
1.543 1.543
76,4
3.824 6.628
6

,,

1916..
1.541
1.683
75,2
3.734 6.533

29 Juli

1915..
1.579
90
54
1.847
3.832
28Juli

1914..
1.602
116 69
….
1.860

21 Juli 1914..

1.601
1

144
1

74

1

1
1.634

t Andere

1 Rek.
1
schotten
1

1
Courant
Data n. st.

Wissels

op

voor- , Parti-

Courant

1 Effecten schotten
1 cuUeren

Staat

V. SOCIM GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.

­
Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

.1
Metaal 1 Deleen. 1 Beleen. t Binn. 1
Rek. mcl.
1
van
1
van
1
wissels
1
Ciren-

Crt.
Data

1
buitent.
1
buitenl.
1
prom. d.

en

latie.

saldi.
saldi

vorder.
1
provinc.
1
beleen.
1

27 Juli 19161287.9521 70.2821480.0001 54.626 732.549 153.025
20 ,,

1916 286.908 68.256 480000 55.907 728.172 159.414
13 ,,

1916 287.761 68.721 480.000 51.801 731.727 150.398
29 Juni 1916 261.685 66.807 480.000 61.342 718.325 147.938

29 Jpli 19151 85.7221
2
1.6171320.0001 52.5751346.8821133.100

VI.
VEREENIGDE
STATEN
VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. 1’EDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op.16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C
Dekkings.
Percen-
tage
1)

30Juni’16 376.758
27.488 92.283
558.655
9.440
69
23

,,

’16

373.638
14.026 89.703
537.112
9.228
71
16

,,

’16

367.986 .13.622

85.375
.533.034
.9.729
71
9

,,

’16 360.628
18.055 78.343
518.358
9.323
71

25Juni’15 255.187
47.848 36.375
311.349
12.617
81

t)
Gouddekking van depositö’s
en circulatie na aftrek van
de posten tussehen
de banken onderling.

Data

Metaal

DaarvanKassen- 1 Circu-
Goud 1 scheine
1

latie

498

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustûs 1916

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Ii cleenin gen
en
Dato

Eigen

Bij Fcd.
1
Elders
1
disconto’s
Bezit

t Res. Bank Igcdeleneerdl

5 Aug.1916

..
426.030
165.490
50.770
3.217.260
29 Juli 1916

..
427.700
163.770
52.820
3.187.590

22

,,

1916

..
433.700 163.250
52.800
3.178.300
15

,,

1916

..
402.240
155.560
56.300
3.227.130

7 Aug.1915

..
444.500
131.730
34.840
2.595.230
8 Aug.1914

..
386.5901)

‘)
2.085.160

25 Juli 1914

..
467.8801)

1)
2.057.570

Deposito’s
ulus
Dato

Circulatie

Dodelijk

Op

S
Res
rpe,ve
1
opvraagbaar
1
termijn

5 Aug. 1916..

31.250 3.091.769-

235.370

109.000
29 Juli 1916..

31.450

3.122.190

183.780

106.700
22

,, 1916..

31.490

3.141.100

184.040

103.860
15

,, 1916..

31.560

3.139.960

180.130

74.500

7 Aug. 1915..
37.480
2.552.690
144.570
169.200

8 Aug. 1914..
51.090
1.908.950′)
‘)
43.120

25 Juli 1914..
41.730
1.958.320′)
1)
26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’ beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 5 Augustus 1916.

Zoonis steeds om dezen tijd des jaars is de handel ter
beurze zeer stil en ondervindt vooral de afdeeling van
staatsfondsen
weinig belangstelling. Dit in aanmerking
nernende, dient de houding van onze Nationale schuld-soorten gunstig genoemd te worden, daar ondanks deze
zakenstilte over de geheele linie fractioneele koersverbe-
teringen zijn waar te nemen. In buitenlandsehe staats-
fondsen gaat zoo weinig om, dat nauwelijks van een koers-
tendenz gesproken kan worden. Russen waren vrij willig
in verband met de reeks successen, – thans eenigszins
tot staan gebracht – op het oorlogstooneel behaald, als-
mede wegens het voortduren van bevredigende economische
berichten. Minder bevredigend was de houding van enkele
Zuid-Amerikaansche fondsen, met name Argentijnen. De
5 pCt. leening 1886-1887 daalde van 99 tot 95 pCt. Ook
4 pOt. Obligatiën Brazilië 1888 werden lager afgedaan.
Daarentegen waren Minas Geraes villig. Ook Dominicanen
sluiten eenige punten hooger.

28 Juli 2 Aug. 4 Aug.
Rjzngof

5
0
/0
Ned. Werk. Schuld. . .. 102″/ 103

/j, 102
11
1,6 +
‘/
392 o/o Ned. Werk. Schuld.

83

83
I5/,

83
7
18 + 718 2’/,
0
10
Ned. Werk. Schuld.. 6314

63’/

6311


11
4

421
2
o/ Bulgarije 1909 …. 54

51

52

-2
4°/s
Hongarije 1892-1910.. 42511s 4481
4

44814

+2’/io
4 °/o Oostenrijk ……….

45
1
12

43e/s

438/4

— 1
2
14

3 o/o Portugal 3e Serie …. 44

43

42
’12

1
9
2

411
0/
Iwangorod Dombrowa 69

65

65

– 4
401 Nicolaï ’67-’69 ……61’/,,

621

62

+ 71,0

4
0/,
Rusland 1880 ………57
0
/4

58’1

59

+ 1214

4
0/
Rusland Zuidwest…. 56!14

5512

56’/, + ‘/s
4
0/
Rusland bij Hope .. . . 64
1/

65
15
/,o 66″/i, + 2
7
18
4 °/o Rusi. Rothsch. 3e Serie 05
1
12

6411
4

642/
4
– 121
4

4 o/
o
Bagdad Spwg. 2e Serie 53
1
18

52

52

-1
‘/,
4
‘Io
Cuba 1904 ……….95’/2

96

96

+ 1/2

5
‘Is
Brazilië 1898 ……..93’/

92
0
/

92’18

– 71
8
.

5
0/
Parana 1913 ……..43
0
/4

441

442/

+ 1
5
% Dominica…………91

94

93
1
18

+
2
1
18

Op de
locale
markt is de zwartgallige gezindheid weer
geheel verdwenen. De stemming is wel niet zoo uitbundig
vast als eenigen tijd geleden, maar toch konden tal van
fondsen hun opwaartsche beweging hervatten.
Van
bankaandeelen
verdient de vaste houding van Kolo-
niale Bank, Marx & Co’s Bank en vooral rescontre Ned.
Handel Maatschappij vermelding.

Van
nijvcrkeidsfondsen
toonden Philips’ Gloeilampen
weer een groote koerswinst: 22 pCt., terwijl daarnaast, zij
het op meer bescheiden wijze., ook aandeelen Amsterdamsche
Superfosfaatfabrieken, Rotterdamsche Droogdok en We’s-
ter Suikerraffinaderij (le week op hooger koerspeil ver-
laten.

In de
cultnurnsarkt
bestond nog al kooplust voor Vorsten-
landen, doch de grootste koersverbetering behaalden Han-
delsvereeniging Amsterdam:
352y,-365
pOt., en Kaliba-
gor: 299-319% pCt. en Javasche Cultuur 320%

33934
pCt. Daarnaast gaven ook Kaliredjo’s, Pagottans en Sui-
kercultuur van een zeer villige houding blijk. In reactie
waren alleen West-Java Kina Cultuur, die op een gegeven
oogenblik 30 pct. verloren, doch later 10 pOt. van dit
verlies konden herwinnen.

In de
rnijnbouwafcleeling
ging nagenoeg niets om. Voor
zc’over handel plaats had, geschiedde dit tot verder dalende
koersen. Vooral Bolong Mongondou’s werden gevoelig lager
afgedaan: 150-137
1
/55
pCt. Alleen in Swansea Copper was
weer eenige beweging op iets hoogere koersen. Het slot
was alleen voor Redjang Lebongs gunstig: 158-16312 pCt. Hoewel de onzekerheid nopens de plannen van Rumenië
ten opzichte van het wereldconf liet den handel in onzen
olie-hoek
nog binnen enge grenzen hield, begon toch het
pessimisme, in de vorige week vertoond, eenigszins te wij-
ken en kon over de geheele linie een vrij aanmerkelijk
herstel plaats vinden, dat inzonderheid teu goede kwam
aan Koninklijke en Orions, en vooral ook aan aandeelen
Internationale Rumeensche, wier exploitatie-vooruitzichten
zeer bevredigend schijnen te zijn. Voor Geconsolideerde was
het koersherstel minder belangrijk.
Minder bevredigend was de houding voor
rubberfondsen
ondanks het feit, dat de maandprodueties over het alge-
meen weer vrij gunstig zijn. Vermoedelijk beginnen de nog
altijd eenigszins onzekere fluctuaties in den prijs van het
product en de onzekere houding van rubberfondsen te Lon-
den eenigszins hun invloed hier ter beurze te doen gelden.
Zwak waren inzonderheid Serbadjadi’s, die van 327 tot 315
pCt. terugliepen. Verder werden op een lager koerspeil
aangeboden Amsterdam Rubber, Oost-Java Rubber, Zuid-
Preanger e.a. Alleen Sumatra Rubbers waren iets vaster.
In de
scheepvaartafdeeling
geeft de bekend quaestie met
onze haringvloot niet meer den doorslag. Men hoopt blijk-
baar, dat het gelukken zal, een bevredigende oplossing te
vinden, aanuemende, dat bij Engeland geen besliste be-
nioeilijking van Nederlandsche bedrijven voorzit, daar, al
is het ook laat, ook ten opzichte van het doorlaten van
Amerikaansche fondsen en
COUPOfl5
Engeland thans een
tegemoetkomende houding begint te toonen. Hoe dit ook
zij,
de stemming werd aanmerkelijk vaster ondanks weer ter
zee plaats gevonden catastrophen. Inzonderheid waren aan-
deelen Holland-Amerika-Lijn zeer vast: 380’/,-406 pOt.
Daarnaast ontwikkelde zich vraag voor Koninklijke Hol-
landsehe Lloyd, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot en
Nederlandsche Scheepvaart Unie. Zeer vast waren ook weer
aaiideelen Oostzee en Bothnia, die onderscheidenlijk van
337 en 374 tot 359 pOt. en 405 pCt. opliepen.
Nu de tabaksinschrijvingen geëindigd zijn en de nieuwe inschrijvingen niet voor September beginnen, is de handel
in den
tabakshoek
zeer kalm geworden, doch de koersen
blijven zich wegens de gunstige vooruitzichten eerder 01)
een hooger peil bewegen. Enkele aandeelen. waren zelfs
opmerkelijk vast gestemd. Dit geldt o.a. voor Deli Batavia’s,
Deli Maatschappij en Rotterdam Deli.

28 Juli 2 Aug. 4 Aug.
dzng

Roll. Bankv. Zuid-Amerika .. 120

121

121

+ 1
Incasso Bank …………..119Vi 117*

117

+ 4212

Koloniale Bank …………135

137

137

+ 2
Ned. Ind.11and. Bank ……211

214
3
14 214

+ 3
Calv6 Delft ……………. 160

165 •

169
,
12

+ 912
Philips’ Gloeilampen ………400

407

420

+ 20
Stokvis & Zoon …….. . … 216V! 221

221

+4’/a
Wester Suiker …………181
1
i2
182
1
12 184

+ 2 ‘/
Hanclelsvereen. A’dam …… 352
1
/s 365
1
12 365

+12
2
/
2

Insulinde Cultuur ……….125V! 128

129

+ 3V!
Javasche Cultuur ……… .32O’/, 330

339’12 + 19 Kalibagor Suikerfabriek …. 299

315

319
8
14 + 20
3
14
Maron Cultuur …………250

269

275

+ 25
West Java Kina Cult . …… 300

270

280

–20 BolongMongondou ……..-150

140

13711
2
-12’/2
RedjangLebong ……….158

160

163
1
12 +5Vi
Geconsohideerde …………193

1912/
4
199’1l + 6212
Koninklijke

…………..489’/2 495

499
1
/

+ 10
Perlak ………………..45ij2

46V8

46
11
116
+ 1’/is
Orion …………………72’/2

71
1
18

77
1
12 .+5

9 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

499

28Juli 2 Aug. 4 Aug.
Rzgof

Steaua Romana …………
126

126’/t
126
1
12
+12
Amsterdam Rubber

……..
213

198
1
12*
196
—3
Dcli Batavia Rubber

……
148
1
14

152
148

11
4

Indische Rubber…………
160

165V
16114
+
1214
Oost Java Rubber ……….
263’/2 265
258
—5I2
Serbadjadi

…………….
327

320 315
—12
Sumatra Rubber…………
160

166
1
18
165
+
5
Holland-Amerika-Lijn

……
380
1
/4
396
404 ‘/2
+
24 ‘/
Java China Japan ……….
154’I

156
155
+
‘f Kon. Roll. Lloyd

……….
169

173
173
1
18
+
4
3
I8
Nederi. Lloyd …………..
174

160
173
—1 Ned. Scheepv. linie

……..
156

161
3
1
164
±
8
Oostzee………………..
337

347
1
12

359
+
2

2
Bothnia

………………
374

374
401
1
12
+
27 /2
Besoeki Tabak …………..
151’/4

152’4
155
+
3314
Deli Batavi

…………..
473

480’1
480
+
7
Dell Cultuur

…………..
209

207
2
1s
212’12
+
3
1
1
Dcli

Mij

……………..
.
550’/2 553
556’12
+
6
Rotterdam

Dell

…………
248

253
253
1
12
+
5’12
A’dam Thee…………….
66

69
1
14
67114
+
1114
Bodjong Terong …………
55’/2

59
57
7
18
+
2
1
18
Kediri Stoomtram ……….
176’/4 186
189
1
12

+
12214
*
ex. dividend

De
Anserikaansche
afdeeling was weder veronachtzaamd.
Dominion

Steels werden hier
op

afbrokkelende koersen
afgedaan. Iets hooger. golden
daarentegen American
Car
&
Foundry’s

en

Marinefondsen.

In

de

spoorwegafdeeling
ging nagenoeg niets om.

28 Juli 2Aug. 4 Aug.
Rijzing of
daling.
American Beet Sugar

..
82’1
2

83 83
+
11

American Can

……….
52
8
/4
53’/4
5314
+
12
AmericanCar
&
Founciry
.
57
58
5
/,,

58
+
])’/,6
American Hide
&
Leather.

511
4

53
1
I,e
52
1
11,
+
11/28
American Smelting
&
Ref.

87
1
12
88
1
12
88
1
18
+
1 6/g
Anaconda Copper ……..
163
15
1te
164
1631I16

118
Central Leather ……….
572/4
58
57
71
8
+
118
Dominion Steel ……….
51
2
/
4

50
1
12
49
7
18

l’/s
Studebaker …………..
125I
4

127
3
18
129’/2
+
42/4
U. S. Steel

…………..
82″/,,
82
5
1,,
8112/,
– 1
1
18
Atehison Topeka

……..
102
2
/26
104
1
1t
104’/8
+
2’/,s
Chic. Rock Islaud ……..
22
20
20
1
18

1718
Denver ………………
14’I,
14
1
18
14
1
1i.

Missouri Kansas &Texas
. .
571je
5
1
18
5
1
12
+
‘/18
Missouri Pacific ……….
7”!,,
6 ‘/26
6
8
1
16

—1 ‘/s
Southeru Pacific.

……..
95’/16
9471
94
1
12


Southern Railway
……..
21′!,
21
1
1
21118
– Vs
Ijnion Pacific …………
135’/8 135e
135 8/4
+
21
Intern. Merc. Mar. common
22
3
18
2414
24
1
1,,
+ 1’/j6
Intern.Merc.Mar. pref…..
83’/,
85’/io
85
1
116
+
114
*
ex. (lividend.

Te Pa r ij s konden Fransche Rente zich handhaven op 64,40 pCt. Russische Consols waren vaster: 79,25-80,25
Ook Servische fondsen werden hooger gezocht. Meer dan
de beurs blijven echter de economische verhoudingen de
aandacht trekken, vooral de nog steeds aanzwellende bank.
biljetteucirculatie en de nadeelige handelsbalans, die over
de eerste vijf maanden des jaars Ir. 2.294.856.000 passief is tegen fr. 1.626.723.000 over gelijk tijdvak van 1915. Steeds
moeilijker wordt daardoor de stabilisatie van den Fran-
schen wisselkoers. Ten dccle hoopt men hier wel toe te ge-
raken door de bekende effectenmobilisatie, – in navolging
van het Engelsehe voorbeeld thans in vollen gang, – doch
daar staat tegenover, dat men nu weer gedwongen is, aan
dc zwakkere geallieerde landen nieuwe kredieten tot een be-
drag van ca. fr. 1500 niillioen te verstrekken en uit Ame-
rika nog steeds in groote mate oorlogswerktuigen betrekt.

Te L o n d e n werden Consols lager verhandeld: 59%—
58
1
14. Ook voor andere fondsen was de stemming niet opgewekt.

Te B e r 1 ij n begint men er zich geleidelijk rekenschap
van te geven, dat, zooals reeds geruimen tijd geleden hier
ter plaatse betoogd, de al te groote beperking van den
beurshandel wel eens een averechtsch gevolg kon hebben
wat de inschrijving op de nieuwe oorlogsleening betreft.
De groote banken hebben namelijk hun cliënteele eens ge-
polst en hieruit den indruk verkregen, dat vele kapitalisten,
dit onder normale omstandigheden niet ongeneigd zouden
zijn, hun liquide middelen wederom in oorlogsieening te
beleggen, dit thans niet goed durven, wijl zij door het al
te nauw toetrekkon van de koorden der beurs vreezen, hun
andere waarden niet te kunnen spuien, wanneer zij daaraan behoefte zouden hebben.

In Wall s t r e e t kunnen de gunstige factoren nog al-
tijd niet voldoende naar voren treden. Zoo zoude er in
de afgeloopen week bijvoorbeeld aanleiding tot optimisme
zijn geweest wegens de zeer bevredigende spoorwegont-
vangsten en eenige jaarlijkache voorloopige ontvangstcij-
Iers. Voor de Baltimore & Ohio bedraagt b.v. het surplus
$ 3.483.790 tegen $ 635.632 het vorig jaar. Bij de Southern
Rail is het surplus-cijfer met niet minder dan bijna $ 8
millioen toegenomen, waardoor de dividend-vooruitzichten
voor dit fonds aanmerkelijk zijn verbeterd. Een andere
gunstige factor vormt de hervatting van de rjzing in
prijzen van staal, ijzer en koper, die een uitvloeisel zijn
van de opnieuw toegenomen orders. Deze gegevens noch
de definitieve cijfers nopens de handelsbeweging in het fiscale jaar geëindigd 30 Juni j.l., die een totalen omzet
aantoonen van niet minder dan
f
15.660 millioen, ver-
mochten evenwel een blijvend prijsherstel te voorschijn te
roepen, daar de kans op spoorwegstaking voor en na den
zakenlust blijft belemmeren.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r v e. Het gunstige oogstweder in West-Europa heeft
in de afgeloopen week geen verandering ondergaan en is
voortgegaan, zijn gunstigen invloed uit te oefenen op de
opbrengst der tarwe in Engeland en Frankrijk. Weliswaar
is de vroeger geleden schade niet geheel hersteld, doch het
resultaat belooft zeer veel beter te worden dan een maand
geleden werd gevreesd. –
Deze gunstige omstandigheid heeft echter niet kunnen
verhinderen, dat de tarweprijzen in de afgeloopen week
algemeen weder sterk zijn gerezen. Deze stijging vindt haar
oorzaak in de verdere ontwikkeling en uitbreiding der
,,black-rust”plaag in de beide Dakota’s en Minnesota, de belangrijkste zomertarwe verbouwende staten in Noord-
Amerika, en in mindere mate ook over de Canadeesche grens
in Manitoba. De schade schijnt allengs belangrijke afmetin-gen te hebben aangenomen en de opbrengst der zomertarwe
in de Vereenigde Staten wordt reeds geschat op slechts
200 millioen bushels tegen 356 millioen in 1915. Weliswaar
was de opbrengst voor 1915 buitengewoon groot en werd
in 1910, 1911 en 1914 eveneens slechts ongeveer 200 millioen
bushels geoogst, doch in de eerste plaats is ook de Noord-
Amerikaansche oogst der wintertarwe, wat de hoeveelheid
betreft, tegengevallen en bovendien zijn de Europeesche tarwe-invoerende landen veel meer dan in normale jaren
aangewezen op de Noord-Amerikaansche tarwe. Een slechte
oogst in Amerika heeft daarom nu veel grooteren invloed op den loop der markten dan gewoonlijk en met spanning
zijn dan ook in de afgeloopen week aan de tarwemarkteu
de berichten gevolgd over de Amerikaansche zomertarwe.
Gelukkig blijven de berichten uit Canada over het algemeen
nog gunstig luiden. Naar de laatste schattingen zal echter
de gezamenlijke opbrengst van winter- en zomertarwe in de
Vereenigde Staten niet meer bedragen dan 18V, millioen
ton tegen 27 millioen ton in het vorige buitengewoon gun-
stige oogstjaar. De schade, door de ,,black rust” aan de
zomertarwe toegebracht, wordt reeds geschat op ongeveer
281
4
millioen ton.
Vooral in de tweede helft der week heeft dit alles zijn invloed op de Amerikaansche markten doen gelden. De
prijzen zijn met groote sprongen gestegen, van soms 6 cents
per dag, en op 5 Augustus sloot Septembertarwe te Chicago
14 cents hooger dan een week tevoren. De Europeesche
markten volgden de Amerikaansche beweging met flinke
prijsverhoogingen, nog in de hand gewerkt door kleine ver-
schepingen naar Engeland, en aankomsten in dat land, die
door de wekelijksche behoefte worden overtroffen, met als
gevolg vermindering van den voorraad. Ook in Argentinië
zijn de tarweprijzen gestegen, doch zaken worden daar nog
steeds bemoeilijkt door gebrek aan spoedige stoomboot-
ruimte.
De aanvoeren van nieuwe wintertarwe aan de Noord-Amerikaansche markten zijn aanzienlijk, hetgeen bij de
verleidelijk hooge prijzen niet verwonderlijk is. Toch schij-
nen de onrustbarende berichten uit de zomertarwe-staten
vele boeren terug te houden in de verwachting, dat voort-
gang der schade nog verdere prijsstijging zal veroor-
zaken.
De zeevrachten van Noord-Amerika zijn niet hooger niet-
tegeustaande het geringe aanbod van scheepsruimte. De
moeilijkheden bij het vervoer van graan naar de Amen-
kaansche Oostkust, voortspruitende uit het gebrek aan vol-
doende spoorwegmaterieel, hebben tengevolge, dat niet veel
lading wordt aangeboden.

500

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

Mais was eveneens algemeen zeer vast, gedeeltelijk als
gevolg der willige tarwemarkten, doch ook onder den invloed
van ongunsige oogstberichten over het artikel zelve. De te
velde staande Noord-Amerikaansche oogst lijdt onder droogte
en hitte en sommige districten melden belangrijke schade.
])e verschepingen naar Europa waren in de afgeloopen week
kleiner, van Argentinië zoowel als van Noord-Amerika.
Maïsuitvoer van Argentinië naar Noord-Amerika schijnt
regel te worden en ofschoon de hoeveelheden nog niet zeer
groot zijn, leggen zij bij de kleine verschepingen reeds eenig
gewicht in de schaal. Mais was dan ook in Argentinië zeer
vast met voortdurende prijsstijging, niettegenstaande de
omstandigheid, dat wegens het gebrek aan scheepsruimte
de voorraad in de havenplaatsen daar sterk toeneemt en
reeds gestegen moet zijn tot boven 400.000 ton. In Ame-
rika bedroeg de prjsverhooging van 29 Juli tot 5 Augustus
5 cents voor den September-termijn te Chicago. De Engelsche
markten waren eveneens van beteekenis hooger, met flinken
omzet in ladingen zoowel als parcels, ofschoon de consump-
tie.vraag nog steeds niet zeer groot is.

Gerst was vast, doch niet van beteekenis hooger, in
Europa evenmin als in Amerika. De verschepingen waren groot voor deze tijden, nu de grootste gerst-verschepcnde
landen van het wereldverkeer zijn uitgesloten.

Haver. Hitte in Noord-Amerika heeft den oogst snel
doen rijpen, maar de opbrengst heet circa 18
0
/0
te zullen
achterblijven bij het vorige jaar. Als gevolg hiervan en
van de vaste maïsmarkten zijn ook de haverprijzen hooger
dan een week geleden, met eenige uitbreiding van zaken
vooral in Amerikaansche soorten. De verschepingen waren
grooter dan in de vorige week. Meer dan de helft hiervan
was bestemd voor Frankrijk.

L ij n z a a d is sterk in prijs gestegen door klachten over
droogte in Argentinië en de steeds meer algemeene over-
tuiging, dat Noord-Amerika van zijn belangrijk tekort slechts
een klein gedeelte zal kunnen dekken in Canada, waar de
met lijnzaad bezaaide oppervlakte belangrijk kleiner schijnt
te zijn dan in het vorige jaar. In de Vereenigde Staten
neemt in de laatste jaren die oppervlakte geregeld sterk af
en een groot gedeelte der Amerikaansche behoefte zal in
Argentinië moeten worden gedekt.

Noteeringen.

Dato

Chicago
Buenos Aires)

Tarwe Mais
Haver
Tarwe
Mais
Lijn:.
Sept.
Sept.
Sept.
Aug. Aug.
1
Aug.

7 Aug. 1916
133
82
1
12
44
8,40 4,70
13,05

31 Juli 1916
119*
2)
8221
4
8)
391/

)
7,65
4,40
12,80
7Aug.1915
10721
8

747/8
40’/s
12,75
4,85
11,15
7 Aug.19141 94’/478′!,

20Juli1914
821)
56
8
/8
1
) 36V’) 9,400)1 5,382) 13,70
2

1)
per Dec.
1)
per Sept. 2) per Juli.

*) De noteeringen van Buenos Aires zijn van 3 Augustus
en 27 Juli.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.
Soorten.
7Aug.
1
31 Juli
Soorten. 7Aug.
1
31 Juli

368
1
)
3681)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,25′)
17,25
1
)
Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Mais LaPlata
265
1
)
265
1
)

clipped

…….

Amer. van La
Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
168
1
)
168
1
)
feeding….
370
1
)
370
1
)
LijnzaadLaPlata
505,-
505,-

1)
Regeeringsprjs.

Markten in Nederland.

Het nog steeds voortdurende oponthoud, dat een groot
aantal schepen met voor onze Regeering bestemd graan aan de Engelsche kust ondervindt, heeft tengevolge, dat de aan-
voeren in onze havens uiterst klein zijn.
De distributie der ter beschikking gestelde ge r st is
vrijwel afgeloopen, over de in Augustus te distribueeren
m a is is nog niets bekend, daar men nog de aankomst der
opgehouden partijen schijnt te willen afwachten, en aan
haver bestaat groote behoefte.
Ook in de eerste behoefte aan dit laatste artikel zouden
de aan de Engelsche kust liggende partijen kunnen voldoen.
Het is te hopen, dat de redenen, welke voor dat oponthoud
bestaan, spoedig zullen worden opgeheven. Niet slechts wegens
de sterke behoefte, die in ons land naar voedergraan bestaat,
doch ook wegens de omstandigheid, dat de opgehouden

stoomschepen veel kostbaren tijd verliezen, die voor de voor

ziening van Nederland met vele van buiten aan te voeren
artikelen zoo veel waard is.

AANVOEREN in tous van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
A,nsterdari

30 J.-5 A.
Sedert
30 J..5 A.
Sedert
1916
1Jan.’16
1
1916
1Jan.’16

53.841
944.428

15.893

(waarvan voor de Bel-
Tarove

……………

gium Relief Comm.)
38.462
509.696
– – –
16.641


Rogge

………………

8.690

503
Boekweit

…………….
12.998
252.477
1.160
94.068
Mais

……………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
6.525
53.222
– –
Gerst …………….
..-
56.079

4.540

Haver

……………

23.110

4.218

55.701
1.025
34.020
550
93.379

5.435
Lijuzaad

………….

12.135
– –
Lijokoeken

………..
Tarwemeel

………..65
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.261

METALEN.

IJZER EN
STAAL.

E n geland. Het is bijna overbodig, nog iets aangaande
de sterkte van den ijzerhandel te vermelden in een tijd, waar
alles wijst op het toenemend gebrek aan materiaal voor oorlogs-
doeleinden. –
De toestand is in het kort deze, dat er bijna onvoldoende
ijzer is, van welke soort ook, om rond te komen, dat de
druk der vraag enorm is en dat zoolang de oorlog duurt
er geen grens te bepalen zal zijn voor de eischen, die aan
de industrie gesteld worden.
De fabrieken doen al het mogelijke, wat onder de bestaande
omstandigheden kan gedaan worden, doch het vermeerderde
aantal hoogovens brengt haar weinig of geen verlichting.
De onvoldoende aanvoeren van ruw niateriaal, voornamelijk
,,cokes”, belemmeren ten zeerste de uitbreiding der productie.
De uitvoer van ruv-ijzer naar Frankrijk was een weinig
meer geanimeerd, doch de leveringen aan neutrale landen
zijn nog steeds verboden, terwijl verschepingen naar Italië
binnen enge grenzen gehouden werden.
Duitschland. Er valt niets belangrijks te berichten.
De bloeiende condities van den ijzer- en staalhandel spiegelen
zich af in de toenemende en nooitgekende winsten, die door
enkele groote ondernemingen behaald werden gedurende het
laatste financieele jaar.
A me r ik a. Uit New York wordt bericht, dat dc uitvoer-
vraag nog steeds buitengewoon sterk is, onder andere is er
een order voor 25.000 ton, te leveren over de eerstvolgende
zes maanden.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
ussr
Clcv.
Koper
Standard
Tin
1
Lood
Zink
lVo.3

4 Aug. 1916..
nom.
106.101- 167.101- 28.101-
47.-!-
28 Juli 1916..
nom.
111.-!-
168.51-
28.-/-
60.-!-
6 Aug.1915..
6611
71.151- 151.151-
23.51-
80.-!-
7 Aug.1914..
5111
1
12
57.216
138.101-
18.151-
21.101-
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

De zaken waren niet zeer levendig, daar er natuurlijk
eenige onzekerheid heerschte aangaande de productie voor
de volgende week.
De prijzen ondergingen geen noemenswaardige verande-
ringen. De aanvoeren zijn in het geheel niet overvloedig,
doch de vraag is minder sterk, tengevolge yan het aan-
houden van het zomerweder, zoodat de handelaars thans in
staat zijn, eenige bestaande orders ten uitvoer te brengen.

J’ETROLEUM.

Roemenië. Volgens de ,,Moniteur du Ptrole Roumain”
van 15128 Juli I.I. zijn de prijzen van ruwe petroleum vast
gebleven en overtreft de vraag het aanbod. Bustenari, welke
eveneens als norm dient voor de andere kwaliteiten, noteert
Fr. 8.40-8.50 de 100 K.G. en hooger.
Tengevolge van de blokkeering van de spoorlijn van Predeal

9 Augustus
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

501

((leze lijn is echter op 13126 Juli weder voor het verkeer
geopend) wèrd de export verminderd. Intusschen heeft men
den export via Palanca zooveel mogelijk vermeerderd, voor-
namelijk van minerale oliën. Men verwacht dat nu eerstdaags
het graantransport wel zal verminderen, waa’rvan de petro-
leumexport zou kunnen profiteeren. Verder kan de voltooiing
van de groote lijn Baicoi Constantza—Cernavoda, welke
spoedig is te verwachten, eveneens grooten invloed uitoefenen
op den export.
De uitvoerprijzen handhaven zich op een goed gemiddelde.
Minerale oliën zijn zeer gezocht en mooie prijzën worden
betaald. –
Verder deelt de Moniteur mede, dat in Duitschiand de
benzine in -vele gevallen vervangen wordt door benzol,
voornamelijk is dit het geval bij automobielen. De ,,Deutsche
Benzol Vereinigung” heeft in 1915 een hoeveelheid van
102.296 ton benzol verschaft. De productie heeft dit cijfer
overschreden, zoodat men tot voorraadvorming is verplicht
geworden.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 28 Juli 1916.
Benzine. De markt is vast. De vorige prijzen handhaven
zich en wel
No. 1 …………2s. lod.)
No. 2 …………2 s. 9 d4 per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.)

Geraffineerde petrolcm. Amerikaansch blijft vast op de
vorige noteeringen.
2e destillaat ……..11/2 d.
Standard White …. 1 s.
Water ‘White ……1 s. 1 d.

Paraffine. De prijzen zijn onveranderd en bedragen no-
minaal:
140
0
Smeltpunt……6 d.

130-132
0

5114d.

1

125-128
0

,,

47/s €1. ‘°’

118-120°

4’/ d.

Terpentijn. De markt is levendig en de prijzen bedragen
voor Amerikaansch
Loco…………41 s. 3 d.
Augustus ……41 s. 3 d.
Sept./December – 42 s.
Januari/April . . 43 s.

Smeeroliën. Geen yerandering, prijzen zijn als volgt,
moeten echter als nominaal worden beschouwd.
Amer. red …………..£ 21
Amer. pale …………£ 21
Amer. dark cylinder …..€ 15
Amer. filtereci cylinder . £ 17 12s 6 d
Van Stookolie en vethoudende oliën geen oïficieele notee-
teeringen.

Liverpool, 27 Juli 1916.
Petroleumproducteii vinden vasten verkoop en 11 d. tot 1 s. wordt voor Amerikaansch genoteerd. Geen Russische olie aan de markt.
Benzine. De noteering voor den kleinhandel bedraagt 2 s. 10 d. per gallon. Leveringen volgen echter moeilijk.

Bakou, 27 Juli 1916. –
De markt blijft vast voor ruwe olie. De rioteeringen
bedragen nu 45 kopeken per poed.

New York, 27 Juli 1916.
Geraffineerd in kisten 31,50 c.)
Standard White in vaten 8,95c. per gallon.
Credit Balances ……2,60 c.)
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia; 27 Juli 1916.
Standard White wordt 8,95 c. per gallon genoteerd.

KATOEN.

Marktberjcht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 26 Juli 1916.

In het begin van de week hebben de prijzen van Amen-
kaansche katoen slechts weinig gefluctueerd; sedert echter
zijn minder gunstige berichten omtrent den nieuwen oogst ingekomen en de prijzen in Liverpool zijn circa 15 punten
gestgen. Een bericht van de National Ginners Associa-
tion taxeerde de conditie op slechts 78 pCt., hetwelk een
zeer vasten invloed op dc markt had, doch sedert zijn dc
berichten weer iets gunstiger geworden. Over het algemeen schijnen er veel blanco-vei-koopen geschied te zijn en heb-
ben dus bij ongunstige berichten steeds veel dekkingskoo-
pen plaats, waardoor de markt steeds eenigszins zenuwach-
tig blijft. In Texas is men reeds begonnen te plukken,

hetgeen wel op een vroegen oogst wijst. Niettegenstaande
grootere aanvoeren, is. de voorraad in Liverpool toch nog
30.000 balen afgenomen door groote disposities van de
spinnerijen. Ofschoon de statistische positie van Egyptischo
katoen zeer gunstig blijft, zijn de prijzen weinig veranderd,
daar de oogstbenichten gunstig luiden en men dus met ver-trouwen een groote opbrengst verwacht.
De vraag naar Amerikaansche garens blijft gering, zoo-
dat het voor spinners zeer moeilijk is de verhoogde katoen-
prijzen te volgen. De meeste verkoopen geschieden op basis
van kleinere spinmarges en de spinnerjen houden zich
hoofdzakelijk met het afwikkelen van oude orders bezig.
De binnenlandsche behoefte is niet groot en fabrikanten
nemen meer een afwachtende houding aan. Ook de export-
vraag is afgenomen en de meeste vraag bestaat, nog naar
speciale soorten van garens. Rusland heeft echter nog wat
gekocht in ketting- en inslaggarens voor vlugge levering.
Ook komt van Indië wat meer vraag, speciaal van Bombay
en zijn voor deze markt enkele zaken in 30er en 40er wa-
ter en 40/2 tot stand gekomen. Egyptische garens zijn zeer
kalm en verkoopers zijn wel tot kleine concessies bereid.
Bet is duidelijk, dat de verkoopen gedurende de laatste
w

eken kleiner zijn geweest dan de productie, zoodat de
prijzen in vele gevallen
X
penny verlaagd zijn.
De ,vraag naar manufacturen is nog onbelangrijk, hde

wél Indië wel meer belangstelling toont en vooral ge-
schikte voorradige partijen voor die markten wel verkoop-
baar zijn. De marktpositie in Indië is wel beter, en of-
,schoon verkoopprijzen flink’ verhoogd zijn, zijn deze onder
de basis van de tegenvoordige Eur6peesche kostprijzen, zoodat tenslotte nog vele zaken afspringen. China koopt
slechts kleine partijen en Zuid-Amerika blijft zeer rustig.
Men bei’icht dat Java meer orders plaatst en enkele fabri-
kanten hebben flinke partijen voor deze markt verkocht.
Goedkoope Shirtings worden nog het meest gevraagd en,
de betere kwaliteiten blijven buiten beschouwing: Burnley-
goederen zijn Vrij veel verkocht, vooral ook in de goed-
koopere soorten. E[et binnenland is nog druk, doch nieuwe orders worden thans niet veel meer afgesloten.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

4Aug.’16
1
28Juli’16
21
Juli’16 28Juli’15
J
28Juli’14

New York…. 13,90e 13,30e 12,95e

9,35e 11,— e Liverpool .. ..

8,57 d

8,04 d

7,97 d

5;30•d

6,66 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
tot
4
Aug.
’16

Overecnko matige pet ioden

1915-16
191415

Ontvangsten Gulf-Havens..
18
11
.

4
11

Atlant. Havens
9

.
6
2
Uitvoer naar Gr. Brittannië

8
10
1
‘t Vasteland.
10
9 2
Japan etc…

Voorraden in duizendtallen
4
Aug.
’16
1

4
Aug.
’15
1

4
Aug.
’14

543
736
222
Binnenland …………..
324
464
109
,
Amerik. havens …………

244
102
New York

……………99
New Orleans …………

.

115 139
36
Liverpool

……………
661
1414
874

WOL.

De zaken aan de markt van Bradford waren in de afge-
loopen week van zeer beperkten omvang, vooral tengevolge
van de vacantiestemming. Voor merinos zijn de prijzen
onveranderd, voor crossbreds’ zonder groote variatie eerder
aan den flauwen kant.
De zesde reeks veilingen te Londeii zal den Sden September
een ‘aanvang nemen.

Noteeringen te Bradford:

64
Colonial carded

Data

l
average
56
50

1

46
40

4 Augustus 1916 ….
54
39
32112
2712
25
28

Juli 1916

…,
54 39
33

1
28

1
25
4 Augustus 1915 ….
42
31
11
21
28

1
27
24

502

,ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

SUIKER.

De B iets u 1 k er markt was kalm gestemd. Na afdoe-
ningen van Oct./Dec.-ievering .tot
f 27
1
Ii6
werd spoedig tot

f 27I10
en
f 27’14
gelaten en sloot de markt
flauw op

f 26
51
1,2.
De voorraad suiker in ons land bedroeg op uit.
Juli 13.864 tons tegen 40.774 tons en 37.206 tons in de
beide voorgaande jaren.
Het warme weer in de afgeloopen week is den beetwortel-
velden overal ten goede gekomen en men hoopt op toe-
nemende warmte en zonneschijn, die ter inhaling van den
vooral in Oostenrijk en in ons 1andbestaanden achterstand
noodig is.
De zichtbare voorraden bedroegen volgens F. 0. Licht:

1916

1915

1914
Duitschl.
1′
1 Febr. 1.200.000* 2.350.000* 1.799.240 tons
Hamburg )


Oostenrijk 1 Febr.

930.000* 1.274.054

1.026.556
Frankrijk 1 April

133.898

217.375

449.220

Nederland 1 juli

20.229

51.230.

45.619 ,.

België

1 Juni

38.374

115.605

95.988

Engeland 1 Juli

177.771

259.333

338.236

2.500.272

4.267.597

3.754.859 tons
Ver.St.v.N.A. 20 Juli 289.000

370.115

374.017
Cuba,aliehaveus,1917 598.000

580.990

442.000

Totaal.. 3.387.272

5.218.702

4.570.876 tons
*Raming.

De Java-markt bleef onveranderd vast gestemd, doch
de afdoeningen waren gedurende de laatste w6ek van weinig
beteekenis.

Meer emotie gaf de Amerikaanse h e markt, waar de
noteering van spotcentrifugals, na van 6.14 e. gestegen te
zijn t.t 8.27 c. plotseling daalde tot 5.77 c. Aangezien echter
de raffinadeurs in Amerika nog eerst weinig gedekt hebben
van hun Augustusbehoeften, terwijl ook outsiders als Italië
en Griekenland in de markt zijn voor Amerikaansche suikers,
mag men aannemen, dat de markt zich spoedig herstellen
zal. Intusschen geeft het feit; dat een dergelijke scherpe
daling mogelijk is, niettegenstaande de krachtige positie
van het artikel, wel te denken.

Te Londen daalde de noteering voor Cuba centrifugals
Septembcr-afscheep tot 1919 en voor Maart-afscheep tot
171- f.o. b., terwijl einde Juli nog 23/3 voor September-
afscheep genoteerd werd.
De ontvangsten der week bedroegen in Amerika 51.000 tons
en de versmeltingen 57.000 tons, terwijl de voorraden in de
Atlantische havens 257.000 tons beliepen tegen 369.000 tons
verleden jaar.

De C u b a statistiek . is als volgt:

1916

1915

1914

Ontvangst.d.week tIm3O/7

14.688

14.000

12.000 tons
Totaal sedert 1 December 2.895.495 2.395.591 2.422.828
Totale export 1 Dec. . . 2.267.000 1.816.000 1.977.000
Totale voorraad op 3017 520.000 497.000 378.000 ,,
Werkende fabrieken ….

. 8

10

4

NOTEERINGEN

Data
Amsterdam per

.

Londen
New York
96%
Tates

1
Wl,ite
October
Cubes
1
Javas
loted
Centriftig.
No. 1
fob.
_!_I

4Aug.1916….
f 27
1
I8
4711I2
2113
3013
6,14

28 Juli 1916.
. . .
,,

2711
4

4711
1
12
2016
3116
6,33
4Aug.1915…
,,

19°!8 2
311-
– –
4,64

4 Aug.1914….
,,

ll’/,a

– –
3,26

21 Juli 1914….
,,

11
11
1,,
181-


3,26

RUBBER.

De positie heeft zich sinds het vorig weekbericht niet noe menswaard gewijzigd en de prijzen zijn vrijwel onveranderd
gebleven.
De stemming is over het algemeen kalm. Aanbod tot iets
lagere prijzen vindt echter grif afnemers, hetgeen wel op
een vasten grondtoon wijst.

Slotnoteeringen luiden:

einde vorige week

Prima Hevea Crepe loco/4ug. 213

loco

213’14
Oct.Dec. 21412 .

Aug.

2’3
3
1
Jan./Juni 214

Sept.

2I414
Oct.tJuni 214
5
I
Smoked Sheets
1
12
d. minder

11
d. minder
Hard cure line Para …….. 2/9’/

2110’/

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, (Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Nadat onder allerlei vormen in de verschillende berichten
van den laatsten tijd, de redenen zijn opgegeven waarom
er zoo weinig omgaat, kan voor heden volstaan worden
met de mededeeling dat het weinige, dat van Java en
Robusta wordt aangeboden, telkens tot onveranderdo prijzen
wordt opgenomen, en dat de omzet in N. 0. T.-soorten, zich
blijft bepalen tot, het voorzien in de dagelijksche behoefte.
Goed ordinair Java wordt nominaal genoteerd ca. 105 c.
en N. 0. T.-Santos 44 c.
Noteeringen en voorraden,

Rio
1

Santos
Data

1

i Wisselkoers

No.7 1

I
Pr

No.41
Voorraad
1
Prijs

Voorraad
1

ijs

5 Aug. 1916 290.0006200 1.518.0001 6600
1
12
1
42
29 Juli 1916

253.000

6475 1.242.000
1
6700
1
12′
9
/,
5 Aug. 1915 332.000

4975 1.429.000
1
5400
1
12
1
1,
24 Juli 1914 353.000. 4900

889.000
1
5700
1
16

Ontvangsten.

Rio

Santos Data

Afgeloo pen
1
Sedert

Afgeloo pen
1
Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

5 Aug.1916 ..

53.000

181.000

357.000

1.496.0Ô0
5 Aug.1915 ..

73.000

270.000

445.000

1.607.000

Statistiek der firma G Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 31 Juli, in duizenden halen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa.. 3.555 4.459 7.672 6.392 6.097

Oer.

razilië ..

524

357

370

319

438
Stoomend

ost-Indië.

?

42

24

18

43
n.huropa

Staten

15

11

11

4

4.079 4.873 8.077
6.740
6.582
Voorraad Ver. Staten
1.873
1.579
1.686
1.639
2.320
Stoomend (Brazilië ..
324
364
222
228 289
naar

Oost-Indië.
?
5
7
33
10
Ver.Staten!Europa
..
– –
.

– –
40

6.276 6.821
9.992 8.640
9.241
Voorraad in Ilio
253 328 342
265
296

,,

,,

Santos..
1.347
1.328 1.097 1.531 1.472

,,

,,

Bahia ..
31 25
35
46 26

Totaal……7.907

8.502 11.466 10.482 11.035

Op 30 Juni ……..7.091

7.53k 11.289 10.275 10.965

VETTEN EN OLIËN.

0 1
e o-M a r ga r in e werd deze week iets lager aangeboden
en wel tot
f
87,- voor le qualiteit op Augustus-aflading, franco wal Rotterdam. Voor zeer goede 3e soort wil men

f
76,- bieden. Biedingen van
f
84,- voor le qualiteit en
van
f
80,- voor 2e soort, c.i.f. Rotterdam werden ge-
weigerd.

P rem ie r-J u s eveneens lager vat Noord-Amerikaansche
betreft, waarin le soorten tot
f
84,- franco wal Rotterdam
aangeboden vordeu.
Voor Zuid-Amerikaansche luiden de offerten voor aflading

f
81182,- voor le,
f
80/79,- voor 2e en
f 78,- voor 3e
soort. In het begin dezer week werden een paar honderd tierces le soort tot
f
81,- verkocht.

Schapen Premier-Jus werd tot
f
74,- op prompte.
aflading e..i.f., Rotterdam inclusief molestverzekering ge-
daan.

0 1 e o-S t e a r i n e. De noteering voor Noord-Amerikaansche
luidt
f
74,- prompte-aflading franco wal Rotterdam. Men
wil
f
73,- voor Zuid-Amerikaansche bieden.

Neutrallard. Er is een offerte in de markt tot f91,-
c.i.f. Rotterdam.

Katoenzaadolie in Amerika iets vaster, tengevolge
van ongunstige oogstberichten. Men offreerde-deze week:
le qualiteit Boterolie tot $ 25,30 (circa
f 61,-) c.i.f. Rotter-
dam, inclusief Engelsche. molestverzekering, voor Augustus-
aflading.
Gernffiueerd Cocosvet. Noteering onveranderd:

f
76,- voOr Augustus/September-aflevering.

9 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

503

COPRA.
ERTS.

De stemming voor dit artikeF was gedurende de afge-
1
Cor tha.
Grieken.
Poti
loopen

week zeer flauw en er ging van tijd tot tijd alleen
Data
Middies-
gena
land
Middies.
in de telquel soorten iets om.
i

bro’ Middles.
bro’
Middles.
bro’
bro’
De markt sluit met koopers voor Java f.m.s. tot
f
38,—,
Ceylon cif. Londen
£
31.15.- en cif. Marseille
£
35.10.-.

NOTEERINGEN.

Ja’a f. m.
S.

31 J.15 Aug. 19f6 …….19/-

1816


2029 Juli

1916 …….19/-

191-


217

Aug. 1915 …….10/9

131-

151-

7 Augustus 1916 ….

38
f
29

Juli 1916…

39814

3/8

Aug. 1914 …….-


Juli 1914

413

514
1
12

519

816

7 Augustus 1915..
. .

29
1
18 verkoopers en

28
1
18 koopers..

KOLEN.
7 Augustus 1914…. ,, 29

(nom.).
Cardiff
_____
1
Oostk. Engeland
20-25

Juli 1914….

,,28/4
Data
Bar-
draux
Genua
Port
Said
Rivi.,’r
Rotte.’- dam
Cro,,-
.stodt
VERKEERSWEZEN.

BEVRACHTINGEN.
31 J.15 Aug. ’16

341-

6619

801-

381-

f
6,50

5 Aug, 1916. In de afgeloopen week heeft er in den toe-
2029

Juli

’16

341-

6716

3716

,,6,50


2/7

Aug.

’15 fr 11,2

171-

2016

241-

6,—


,,
stand van de vrachtenmarkt geen noemenswaardige wijziging
318

Aug.

’14

plaatsgevonden.
Juli

’14.,,

7,—

71-


713

’14/6

3!2

51-
GRAAN.
DIVERSEN.
Pctro
Ode jsa
AtI. Kust
Ver. Staten San Lorenzo
.
Bombay
Burmoh 1 l’ladivo-
1

Chili
Data
grad
Londen!
Rotter.
dom

Data
West
Europa
West
Europa
1

stock
1

West
1

West
1
Europa
Rotter-
BistoJ
Rotter-
Enge.
R dom
dam
Kanaal
dam
land

(d. w,)
(rijst)
1

Europa

1
(salpeter)

31 J.15 Aug. 1916

f25

,— 10111

16316
24129 Juli

1916

,,14,— 1113

15916

31 J.!5 Aug. 1916 …….86/3

1501-

15216

217

Aug. 1915

816

719

701-

6416

24129

Juli 1916 …….97/6


217

Aug. 1915 …….52/6

80/-

318

Aug. 1914

-.

-‘


Juli 1914

11 d.

713

1/111/
4

1111
’14

121-

121-

3/8

Aug. 1914 …….-


Juli

1914 …….

1416

1613

251-

2213

HOUT.
RIJNVRACHTEN.

Hoewel in de afgeloopen week de aanvoer Vrij levendig
Cronstadt Golf van Mexico
was, valt er geen verbetering in de vrachten te vermelden.

Holland
Oostk,
Engeland
olland
1
pitcl&.
Ee

Data
Het aanbod van scheepsruiznte overtreft steeds de vraag.
(gezaagd)
(mijn- “me)
tch.
pine)
Verschillende schepen vertrokken ledig naar de Ruhr.
stuIten)
VRACHTEN TE ROTTERDAM.


31 J.15 Aug. 1916
(in Gld. per 2000 K.G.)

24129

Juli 1916


Erts nr. Ruhrhavcns
Massale
217

Aug. 1915


Data
Boz,en-
goed.

Waterstand
‘/4
lostijd
‘Is lostijd
1
3/8

Aug. 1914 ………-

Juli

1914 …….f12,—

24/6

75/

77/6
31 Juli-5 Aug. 1916

..
0,30
0,40

_________

gunstig
Graan Petrograd per quartcr van 496 lbs. zwaar, Odessa per Un/t,
24-29 Juli 1916
0,25 0,35

gunstig
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
2-7

Aug. 1915
0,25 0.35

gunstig
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,mijnstutten per vade,n van 216 kab. vt.

3-8

Aug. 1914

…….-

20-24

Juli 1914

……
0,60 0,70
1,05
gunstig

Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

ADVERTENTIËN

Boil
&
Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

J.
&
J.
M. VOORHOEVE
OPGERICHT ANNO 1821

Makelaars in Assurantjen
Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BERG
&
Co., Semarang.
Anno 1836
Soerabaya, Batavia, Cheribon
VAN NIE
&
Co., Medan, Dcli
ROTTERDAM
HESTERMAN
&
Co., Menado
NICHOLAS RATH
&
Co., New York

De Erven de Wed. J. van Nelle
VAN RIJN -& C

ROTTERDAM
UTRECHT

POSTBUS 40
Tabaks- en Sigarenfabrieken

EENIGE FABRIKANTEN

VAN DE UTRECHTSCÏ-JE

Koffiebranderij

Theehandel
FIJNE TAFELMOSTERD

Reeders en Cargadoors

G E B R.
V/,
N

UDEN Bevrachtingsagenten – Expediteurs’

KOOP en
VERKOOP
VAN
SCHEPEN
ROTTERDAM
– –
AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

504

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

9 Augustus 1916

MAANDSTAAT OP 31 JULi 1916

VAN

DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming
f

2.500.000,-

f

1.350.000,—
Vennootsch.
,

9.472.778,85
1
12
Deposito in

Als
wâarborg

f774.775,
184.168,98
Effecten ..

voor 90%
v/’

2e

Serie

……………………….

Effecten van Aandeelhouders

……..
774.775,—

Kapitaal

…………………………

Vennootsch.

Aandeelhouders
2e Serie

Kas, Wissel’s en Coupons

…………..
Eigen Fondsen ……………………

Deelneming in Syndicaten …………
87.457,46
Deposito in

575.225,—

Prolongatiën en bcleeningen gegeven ..
,,

1.083.300,—
Geld
,,

1.350.000,-
,,

963.274,16

..

.Reserverekening

………………..
378.871,55
,,

612.115,52
Reserve voor te verstrekken Pensioenen

Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
2.272.428,81
1
12
en

Ziekengelden

………………

Saldö’s

Bankiers

………………….

id.

op Consignaties ……….

….

26.975,38
Fonds voor Pensioenen en Zickengelden
26.249,—

Debiteuren in Rekening-Courant ……
1.662.858,71
Depositorekening

………………..
,,

6.314.205,59
id.

voor geaccepteerd

…………..

Gebouwen en Safe-Deposit …. ……..
433.580,58
Saldo’s

Bankiers

………………..

..,,

92.581,17

,,

261.764,33

..

Deelneming in het Zieken- en Pensioen-

….

Prolongatiën en belceuingen genomen ..,,

fonds Twentsehe Bankvereeniging es.
118.830,17

….

Traites

geaccepteerd ……………….
,,

639.591,57

.. ..

….

Crediteuren in Rekening-Courant ……
7.479.280,42
..

f

19.042.543,63
f

19.042.543,63

..

DE TWENTSCHE BANKVEREËNIGING

B. W. BLIJDENSTEIN & Co.
AMSTERDAM, LONDEN, ENSCHEDE, ALMELO.

MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTERDAM.

31 Juli1916
31 Juli 1915

f

5.906.250,—,

f

6.617.187,50

549.000,—

,,

354.600,-

567.000,—
.
,,

274.200,-

925.000,—
,,

1.150.000,–

f

7.947.250,—
1

8.395.987,50

25.315.450,—

,,

24.741.350,-
16.287.819,55
,,

17.421.885,39’1

30.817.646,8,2
,,

5.123.585,03
9.839.539,28
,,


5.169.926,41
4.317.810,—
,,

9604.910,-
2.140.635,74
ij
,,

2.337.669,95

f
20.692.835,51
1
/
f
21.031.523,29

1.380.000,—
19.312.835,51 ‘/2
,,

3.945.000,-
,,

17.086.523,29

8.154.812,98112
,

15.641.575,96
1.739.472,79
,.

1.597.049,36 950.446,19
,,

986.103,09

f

126.823.718,87
1
/2
1

108.106.565,98
1
/2

.
f
12.272.0100,—
f
12.033.500,-
2.261.522,50
,,

2.178.402,50 4.681.181,92
,,

4.543.867,54 2.337.538,99
,,

2.157.474,84

f

21.552.243,41
f

20.913.244,88

185.345,66
,,

160.292,94
24.525.250,—
,,

23.756.750,-
14.862.970,65

,,

12.425.189,87 12
3.170.700,—
,,

1.334.500,-
742.399,58
,,

450.773,50
40.214.602,83
,;

28.339.892,89 5.927.094,92
,,

3.130.998,04 4.205.895,56
10.289.519,38
,,

3.512.397,99
,,

12.982.195,89
1.147.696,88’/2

,,

1.100.329,98

f
126.823.718,87’1
f

108.106.565,9811s

DEBET.

Kapitaal en Reserven te Londeq ……
Fondsen in Commanditair en Leen- –
Depdt, gedeponeerd te Rotterdam..
Aandeelen Wissel- en Effectenbank

f
999.000,— (1915f 519.000,—)
waarop in geld gestort ………….
Fondsen voor rekg. onzer Twentsehe
kantoren gedeponeerd te Londen –

Fondsen in Cömmanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Amsterdam
Kassa, Wissels en Coupons ……….
Nederi. Staatsleeningen, Schatkistbi 1-
jetten en Schatkistpromessen
Saldo’s bij Bankiers………………
Prolongatiën gegeven …………….
Syndicaten en Eigen Fondsen ……..
Creclietvereeniging ………………
af: loopende promessen.

‘Voorschotten tegen Onderpand of Borg-
tocht en Saldo’s Rekeningen-Courant
Voorschotten op Consignatiën ……..
Gebouwen en Safe Deposit ……….

Totaal….

CREDIT.
Kapitaal ……………………….

11

Credietvereenigi ng……….
Reserven …… ………………….
Credietvereeniging…. … ….

Zieken- en Pensioenfonds ………….
Fondsen in Leen-Depôt …………..
Deposito’s ……………………..

11
op ‘prolongatie …………
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
Saldo’s Rekeningen-Courant ……….
Credietveig
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
Te betalen Wissels ………………..
Diverse Rekeningen …………… ..

Totaal.

Auteur