Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 31

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 2 1916

2 AUGUSTUS 1916

Economisch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

IE JAARCANG

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1916

No. 31

INHOUD

BIz.
ECONOMISCHE AANEENSLUITING DER NEUTRALEN
……….
473
De

Distributiewet

…………………………….
474
Geldovervloed

en

belegging
……………………..
474
Mobilisatie van Amerikaansche fondsen in Engeland en
Frankrijk
………………………………….
475
Strafbepalingen tegen dumping in de Vereenigde Staten..
475
Gebiedsdistributie

…………………………….
476
De

handelsbalans van Japan

……………………
476
D
e

financiën

van

Parijs

……………………….
477
De Bank van Noorwegen
……………………….
478
Vrachten van Java naar Nederland
………………
478
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED

…………
478
MAANDCIJFERS:
Nederlandsche handelsstatistiek
…………………
479
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………480-488
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
1
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud beteffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistieken en
Overzichten” gelieve men le zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade 21 h, Rotterdam, telefoon No. 10685.

A bonnementsprijs franco p. p. in Nederland f10,—,
buitenland en icoloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing
bij
abonne-
inent volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

1 AUGUSTUS
1916

In tegenstelling met hetgeen men kan waarnemen

in de financieele centra van de oorlogvoerende lan-

den, waar men allengs meer en meer nijpend de moei-

lijkheid gevoelt om de voor den oorlog benoodigde

gelden
bijeen
te krijgen en door een verhooging van

den rentevoet gelden naar zich toe tracht te trekken,

resp. het wegvloeien der gelden tracht tegen te gaan,
blijft de overgroote ruimte op onze geldmarkt onver-

minderd aanhouden.

Privaat-disconto noteerde 1%-1% pOt.; slot 1%.

De omzetten op de piolongatie-markt worden steeds

geringer. De afgeloopen week kon zelfs tot tweemaal
toe geen noteering tot stand komen, zoodat er slechts

drie noteeringen: 11%-1%-11% pOt. zijn te ver-

melden.

De leening der Gemeente ‘s-Gravenhage, waarvoor

men zelfs tot de
4
pOt. basis was teruggekeerd, werd

verscheiden malen overteekend, hetgeen ook de ruimte

van geld op langen termijn duidelijk in het licht stelt.

Behalve de regelmatig iedere week van overzee bij

de Nederlandsche Bank binnenkomende, worden nu

wederom belangrijke goudzendingen uit Oostenrijk

tegemoet gezien.

Door de N.O.T. is een regeling ontworpen, waardoor

het wederom mogelijk zal worden, waardezendirtgen

van neutrale herkomst naar Amerika over te maken.

Het is te hopen, dat deze regeling spoedig tot stand

zal komen, vooral ook voor de Amerikaansche coupons,

die nu reeds sedert maanden niet te verzenden zijn

en slechts verhandeld worden tot den zeer lagen koers,

die enkele speculatieve koopers betalen willen.

– *

De wisselmarkt hier te lande geeft geen aanleiding

tot bijzondere beschouwingen. De Duitsche officieele

wisselnoteering, die wekenlang vci beneden pan-

teit stond (
2
24%-225’%)
is deze week tot
2
2
5%-
2261%
opgekomen. Een stap in de goede richting, doch

nog lang niet voldoende om de pariteit te herstellen.

Ook voor Dollars verbeterde de noteeng van
5 3-

535 op 537-539.

ECONOMISCHE AANEENSLUITING DER

NEUTRALEN.

In het begin van Juli is in Kopuhagen een bijeen-
komst gehouden van vertegenwoordigers der Scandi-
navisehe landen om te beraadslagen over de vraag, in

hoeverre tegenover de na den oorlog wellicht dreigende
economische aaneensluiting van beide groepen van
oorlogvoerenden, een gemeenschappelijk optreden der
drie Scandinavisehe rijken op handelspolitiek gebied wenscheljk zou kunnen zijn.

Deze denkbeelden, die ook in onze pers niet onop-
gemerkt zijn gebleven, worden thans in de Zwitser-
sche bladen onder de oogen gezien. Zoo schrijft de
Neue Zürcher Zeitung:

,,Sedert maanden worden in beide kampen achter het front met meer of minder gedruisch de handels-
politieke en economische wapenen gesmeed voor den
eeonomischen strijd, die naar de eischen der heet-
hoofden aan weerszijden, dadeli;jk na den vrede, een
aanvang moet nemen. De neutralen echter staan groo-
tendeels nog steeds zwijgond toe te zien, het geweer
bij den voet. En toch moet men vragen, of niet ook
voor de neutralen langzamerhand het oogenblik vooi
een actieve verdedigende houding op economisch ge-
bied gekomen is. Wij denken daarbij aan eene gemeen-
schappelijke voorbereiding eener solidair haiadelspoli-

tieke actie ten tijde dat de vaststelling der nieuwe han-
deisverdragen of der tractaten, die hun plaats zullen
hebben in te nemen, aan de orde is. Zegt men den
neutralen van rechts en links: ,,Wij beschikken over
een minimum-, een normaal- en een maximum-tarief en in het algemeen over een preferentiëele, een nor-
male en een afwerende economische politiek en zijn
bereid, u de normale behandeling tegen uw meestbe-
gunstiging aan te bieden” – dan behooren de neutra-
len hunnerzijds in staat te zijn, naar beide zijden soli-
dair te antwoorden: ,,Onze meestbegunstiging is
slechts tegen uw minimum-tarief en volledig prefe-
rentiëele behandeling te verkrijgen.” Het enkele neu-

474

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1916

trale land voor zich alleen zal niet in staat zijn, een

dergelijke eisch met kracht door te zetten. Als echter

b.v. Nederland, de drie.Scandinavische rijken, Spanje

en Zwitserland het over een gemeenschappelijk op-
treden eens konden worden en als strijdmiddel een

preferentiëele behandeling tusschen de neutralen on-

derling in uitzicht stelden, dan zou vermoedelijk dit

handelspolitieke wapen bij dè komende onderhandelin-
gen wel niet zonder uitwerking blijven. Reeds de mo-

gelijkheid van tegenmaatregelen van de zijde der neu-

trale staten zal op de voorbereidende werkzaamheden

voor ,,Mitteleuropa” of een economische aaneensluiting
der geallieerden ontnuchterend werken. Dat de Ver-

eenigde Staten zich niet zonder de meest ernstige te-
genstand bij een ongunstige differentiëele behandeling

van de eene of andere zijde zullen neerleggen, blijkt

reeds thans uit uitingen in de dagbladen en uit de

officieele verklaringen der
partijen
voor de komende

presidents-verkiezing. Terwijl echter de Unie voor
zich alleen sterk genoeg is om haar handelspolitieke

bMangen ook tegenover geweldige economische coali-

ties te beschermen, zoo zijn de kleine neutrale staten

van Europa dat slechts, wanneer zij gemeenschap-
pelijk kunnen optreden.”
Tot zoover de Neue Zürcher Zeitung. Het beeld, dat
het blad zich voor de toekomstige handelspolitieke

verhoudingen heeft gevormd, is wel zeer somber ge-
kleurd!

Intusschen zou, wat Nederland betreft, uitvoering
van het denkbeeld reeds dadelijk afstuiten op onze
handelspolitiek, die ons aan den eenen kant de wape-
nen onthoudt, die het blad gemeenschappelijk in han-
den der neutralen wenscht, doch aan den- anderen
kant tot dusver steeds zonder
strijd
een behandeling
op den voet van meestbegunstiging heeft doen ver-

krijgen. Wij mogen hopen, dat dit zoo blijve.
Allerminst is hiermede evenwel in het algemeen het
denkbeeld van nauwer contact tusschen de neutrale

landen vérworpen. Integendeel, het is ook onze over-

tuiging, dat deze onderlinge aanraking veel sterker
kan zijn dan zij tot dusver geweest is. Ook buiten het

gebied der ,,actief-defensieve” handelspolitiek laat zij
zich in heel wat richtingen denken.
m
S

__

DE DISTRIBUTIE WET.

t-

Met groote snelheid heeft het ontwerp, waaraan in
een vorig nummer enkele beschouwingen werden ge-
wijd, de Tweede Kamer gepasseerd. Het voorloopig

verslag van 21 Juli I.I. werd reeds op Dinsdag 25 Juli
•door den Minister beantwoord. Vrijdag werd de be-
handeling in de Kamer beëindigd en het wetsontwerp
zcnder hoofdelijke stemming aangenomen. Een succes

voor den Minister, een belooning tevens voor
,
de tege-

moetkomende houding, reeds bij het overleg met de
Commissie van Rapporteurs door hem aan den dag

gelegd, tengevolge waarvan het ontwerp reeds voor de behandeling enkele belangrijke wijzigingen had onder-
gaan.
De voornaamsté dezer wijzigingen is wel, dat thans
in de wet de plicht der Regeeriug is vastgelegd om,
voorzoover het haar mogelijk is, te zorgen, dat in het
land voldoende hoeveelheden levensmiddelen, brand-
stoffen en huishoudelijke artikelen aanwezig zijn,
welke door haar ter beschikking worden gesteld van
de gemeentebesturen, die hunnerzijds aan den Minis-
ter tijdig opgave moeten doen; welke voorraden zij

noodig hebben.
In de tweede ijlaats werd de bechikbaarstelling te-
gen lageren prijs, aanvankelijk in het ontwerp tot min-
vermogendenbeperkt, tot de gansche bevolking uitge-
breid. Vooral van de zijde der groote gemeenten was
op grond van technische moeilijkheden tegen de be-
perking tot minvermogenden bezwaar gemaakt, waar-
bij kwam, dat slechts een gering percentage der bé-
volking in den opzet van den Minister buiten de rege-
ling zou vallen.

Bij de openbare beraadslaging, .waarbij de Kamer

blijk gaf, doordrongen te
zijn
van de groote practische
moeilijkheden, waarvoor de Regeering bij het volbren-

gen harer taak zich dagelijks geplaatst ziet, zijn in het
wetsontwerp nog enkele
wijzigingen
gebracht. De
voornaamste is deze geweest, dat het aandeel, dat de

gemeenten zullen hebben te dragen in het nadeelig
verschil tusschen inkoop- en
verkoopprijs,
van 34, ge-
lijk het regeeringsvoorstel luidde, tot /io is terugge-

bracht, een zeer belangrijke financieele ontlasting dus

der gemeenten.

Nu de wet tot stand is gekomen, mogen rijk en ge-

meenten de handen ineenslaan ten einde de zware

taak, die hen in de komende maanden stellig wacht,
tot een goed einde te brengen. Reeds eenigen tijd gele-

den gaf de Minister blijk,’ de toekomst niet zonder

eenige zorg tegemoet te zien. De loop, dien de dingen
sedert genomen hebben, is
waarlijk
niet van dien ‘aard,
dat
wij
reden hebben, ons meer gerust te gevoelen. De

verscherping der militaire actie vindt haar terugslag
in een krachtiger aanvatten der economische strijd-

middelen. Het oponthoud en de nieuwe moeilijkheden,
aan onzen aanvoer van overzee in den weg gelegd, de

tot veel gerechtvaardigde verontwaardiging aanleiding
gevende maatregelen van Engelsche
zijde
tegen onze
haringvisscherj, doen vreezen, dat ook wij wederom

den invloed hiervan zullen ondervinden. Een levens-

middelenpolitiek, die, zooals het dezer dagen werd uit-

gedrukt, conservatief en preventief tegelijkertijd is en

zich, indien eenigszins mogelijk, de vorming van vol-

doende reservevoorraden ten doel stelt, schijnt
meer dan ooit geboden. Dat ook en niet in de laatste
plaats onze uitvoerpolitiek hiervan den invloed moet

ondervinden, ligt voor de hand.

GELD OVER VLOED EN BELEGGING.

De eigenaardige geidruimte in ons land blijft aan-

houden. Het 4 pOt. type voor gemeenteleeningen doet

weder zijn intrede, de dagelijksche noteeringen voor
prolongatie en privaat-disconto zijn ongekend laag.
Eene schrille tegenstelling hiermede vormt een offi-
cieel bank-disconto van 434 pOt., een disconto-verhoo-

ging te Londen tot 6 pOt. en wellichthooger. De ef-

fectenbeurs ondervindt van dezen toestand den weer-
slag. Binnenlandsche beleggingsfondsen vinden gele-genheid om een deel van het geleden koersverlier der
laatste jaren in te halen, terwijl nieuwe emissies een
gretig onthaal vinden. De meeste koopers, door de vele
couponformaliteiten afkeerig gemaakt van buiten-

landsche fondsen, werpen zich bij voorkeur op binnen-
landsche waarden. De Nederlandsche industriëele aan-
deelen en obligaties vinden een gerechtvaardigde po-
pulariteit, welke niet alleen op oorlogswinsten geba-
seerd is. Menig conservatief belegger,in wiens ‘effec-

tentrommel alleen staats-, gemeente- en spoorweg-
obligaties voorkwamen, waarbij vooral niet vergeten

mogen worden de in ons land zoo populaire Russen, is er nu voor te vinden eene plaats in te ruimen voor

Nederlandsche industriëele obligaties en zelfs voor de
zich inburgereude preferente aandeelen.
Dit verschijnsel valt toe te juichen. Willen handel
en industrie in staat zijn de concurrentie na den vrede
tegenover de andere landen vol te houden, dan moe-ten zij den steun hebben van het Nederlandsch kapi-
taal. Toch gelooven wij, dat deschaduwzijden van den
tegeuwoordigen toestand, waarbij de meeste .emissies
ettelijke malen overteekend worden, niet over het
hoofd gézien mogen worden. Niet de belegger, maar
de agio-jager is oorzaak dat eene zoo ruime overteeke-

ning plaats vindt. Een, groot deel der nieuw uitgege-
ven waarden belandt niet bij den rustigen belegger,
maar komt in handen van den’speculant, die ook v66r
den oorlog
zijn
kapitaal beschikbaar stelde voor den
Nederlandschen handel. De vreesachtige belegger,
wien slechts een zeer gering deel of niets wordt toe-
gewezen, wordt van deze waarden afgebracht.

2 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

475

Waar na den oorlog de industriëele ondernemingen

met hare leeningen zullen moeten wedijveren met aan-
lckkelijke leeningen van vreemde staten, daar is nu

het tijdstip aangebroken, waarop het industriëele

aandeel en de obligatie bij een geheel nieuwen kring
van beleggers populair gemaakt moet worden. Waar

deze meestal er niet toe te brengen is zulk eene

waarde te koopen op enkele procenten boven den koers

van uitgifte, daar valt deze agio-j acht dubbel te be-

treuren.

De
bestrijding
van dit euvel kan niet uitgaan van

het emissiehuis alleen. Slechts door de medewerking

van den provincialen bankier en commissionnair is

dit mogelijk, terwijl de laatste het ongewenschte

systeem van majoreering der inschrijvingen achter-

wege moet laten.

Is dan eenmaal algemeen tot de Nederlandsche
beleggers doorgedrongen, dat Nederlandsche industrie
en handel een veilig en goed beleggingsveld kunnen bie-

den, dan zullen de gevolgen dezer crisis althans in dit

opzicht blijvend gunstig hebben gewerkt op ons ge-

heele economisch bestaan.
d. B.

MOBILISATIE VAN AMERIKAANSCHE

FONDSEN IN ENGELAND EN FRANKRIJK.

De vraag, hoe de entente-landen het deficit hunner
betalingsbalans trachten aan te zuiveren,
blijft
zeer

terecht in hooge mate de aandacht trekken.

Het aangaan van leeningen op korten termijn komt
hierbij naar het schijnt in den laatsten tijd mede op
den voorgrond. Aan alle zijden duiken de berichten op.
Russische leeningen in Japan en de Vereenigde Sta-
ten, kort geleden weder een Fransche leening in
laatstgenoemd land, Engelsche leeningen in Canada en
in Nederland – immers hoe anders is de wijze, waar-
op de aankoopen van Indische suiker worden gefinan-
ceerd, te betitelen? Zelfs Noorwegen liet zich niet on-
betuigd. ,,Wie drie jaar geleden – aldus the New
Statesman – zou hebben voorspeld, dat het kleine
Noorwegen geld zou leenen aan de regeeringen van
Frankrijk en Engeland, zou als niet recht van zinnen

zijn aangezien.” Het bedrag is intusschen betrekke-
lijk gering. Frankrijk’s aandeel is £ 1.390.000, Enge-
land’s aandeel £ 2.200.000, beide in hoofdzaak strek-
kend tot het oefenen van een langzamerhand zeer wen-

schelijken druk op de door de bekende goudpolitiek
der drie Noorsche landen nog geprikkelde Scandina-
vische wisselkoersen.

Naast deze leeningen op korten termijn blijven En-

geland en in den laatsten tijd ook Frankrijk trouw
gebruik maken van het middel van verkoop of belce-
ning van in het land aanwezige vreemde, in hoof d-
zaak Amerikaansche waarden. In ons nummer van
7 ,Tuni maakten wij reeds melding van het aanvankelijk

succes van den Engeischen maatregel om hen, die wei-
gerachtig blijven, hun fondsen, die voor de operatie in
aanmerking komen, aan de regeering over te doen, te
straffen door een verhoogde belasting op het inkomen
uit deze fondsen genoten. Dit succes schijnt zich
sedertdien nog in hooge mate te hebben bevestigd, z66 zelfs dat het bezit der Engelsehe regeering aan Amen-

kaansche fondsen op eenige honderden niillioenen
pond wordt geschat en de gedrukte stemming, waar-
van de New Yorksche obligatiemarkt in den laatsten
tijd herhaaldelijk blijk gaf, hiermede in verband wordt
gebracht.

Naast verkoop treedt in den laatsten tijd beleeniug
steeds meer op den voorgrond, wat aan verschillende
oorzaken is toe te schrijven.

In de eerste plaats schijnt een groot deel van het
Engelsche bezit uit uiterst soliede doch weinig cou-
raute Amerikaansehe spoorwegobligaties te bestaan,
die Walistreet weinig geneigd is op te nemen. ,,Be-
houdt gijzelf deze fondsen” – wordt gezegd en zij die
verder zien, voegen er aan toe: ,,Geef ons liever uw

Zuid-Amerikaansche waarden en verdere fondsen, die

ons macht kunnen geven buiten onze grenzen en onze

komende expansie kunnen steunen”. Aan Engelsche

zijde wordt dit uitteraard volkomen ingezien en wordt

dientengevolge het denkbeeld, niet tot verkoop maar

tot de in dit opzicht minder gevaarlijke beleening

over te gaan, op den voorgrond gebracht. Stemmen

gingen op die aanbevalen een speciale bank op te rich-

ten, die op onderpand van dergelijke fondsen op groote

schaal obligaties in de Vereenigde Staten zou uitge-
ven, een denkbeeld, waartegen van Amerikaansche

zijde niet nagelaten werd bezwaren in te brengen.

Intusschen is thans, naar de berichten melden, in-

derdaad tot oprichting van een zoodanige bank over-
gegaan, de Amenican Foreign Securities Oompany. Op

onderpand van een aantal groepen van fondsen zal
deze bank aanvankelijk tot een bedrag van ‘ 95.000.000

5 pOt. dnie-janige notes uitgeven, waarvan de op-
brengst ten goede zal komen aan de Franschc regee-

ring, die de onderpanden levert.

Zal het de oude Europeesche landen gelukken op
deze wijze de economische macht, belichaamd in de
fondsen, welke aldus in onderpand zijn gegvdn, aan

zich te houden? Als
tijdelijk
middel kunnen deze en
dergelijke maatregelen misschien goede diensten be-
wijzen. Blijken de oorlogvoerende rijken ecbter niet
in staat binnen afzienbaren
tijd
de beleeningen af te

lossen en zich weder den vollen eigendom der stukken
te verzekeren, dan zal op den duur geen juridische
constructie, hoe fijn ook, kunnen verhinderen dat de economische macht in handen komt van degene, die

in
werkelijkheid
eigenaar is van het besehikbar ge-

stelde kapitaal.

STRAFBEPALINGEN TEGEN DUMPING IN DE

VEREENIGDE STA TEN.

In ons nummer van 26 Januari is op blz. 41 reeds
medegedeeld, dat in Amerika plannen werden be-

raamd om na den oorlog overstrooming van het land
met Europeesche industrie-producten tegen te gaan.

Vooral tegen dumping zou men zich sterk te weer

moeten stellen en in bovenbedoeld stukje werd dan

ook een uitlating van den Minister van Handel opge-
nomen, waarin deze zich verklaarde voor strafbaar-
stelling van de naar zijn oordeel oneerlijke mededin-

ging, die door het woord dumping pleegt te worden
aangeduid.

In een op 10 Juli door het Huis van Afgevaardig-
den aangenomen wetsontwerp wordt aan dit voorne-
men uitvoering gegeven. Dit wetsontwerp, dat nieuwe
belastingen en rechten instelt, bevat o.m. de bepaling,
dat het ,,verboden zal zijn, den invoer in de Vercenig-
dc Staten te bewerkstelligen of te bevorderen van
artikelen van vreemden oorsprong ten einde deze in
de Vereenigde Staten te verkoopen of te doen ver-

koopen tegen een prijs, die belangrijk lager is dan de
op het tijdstip van den uitvoer naar de Vereenigde Staten op de markten in het productieland of in de
geregeld afnemende landen te bedingen prijs, vermeer-

derd met vracht, rechten en andere kosten, drukken-
de op invoer en verkoop in de Vereenigde Staten; dit
alles indien de invoer en de verkoop geschieden met
de bedoeling, een industrie in de Vereenigde Staten

te doen verdwijnen of haar aanzienlijke schade toe te
brengen, de vestiging eener industrie in de Vereenigde
Staten te verhinderen, of den handel in het ingevoerde
artikel in de Vereenigde Staten te belemmeren of te

monopoliseeren.”

Overtreding van dit verbod wordt bedreigd met een
geldboete van $ 5000 of gevangenisstraf van ten

hoogste een jaar, terwijl degene, die door de hande-ling van den overtreder werd benadeeld, een schade
vergoeding kan vorderen tot het drievoudige bedrag

van de door de ,,oneerljke concurrent ” veroorzaakte
schade.

476

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1916

GEBIEDSDISTRÏBUTIE.

Bij de behandeling van het ontwerpdistributiewet

zijn ook hier te lande twee stelsels tegenover elkander

geplaatst, waarbij in het eene de centrale regeering

met medewerking der lagere organen de distributie

regelt, terwijl in het andere de besturen van meer be-

perkte gebiedskringen geheel zelfstandig de verzorging

hebben te organiseeren. Het voorstel van den Minister
ging geheel in de richting der
plaatselijke
regeling,
de groote gemeenten stonden een stelsel van centrali-
satie voor.

in verband hiermede is het niet van belang ont-

bloot, over dezelfde strijdvraag eenige stemmen te ver-

nemen uit Duitschland, waar men, aanvankelijk het

stelsel der gebiedsdistributie •ad gehuldigd, doch

eenigen tijd geleden door de oprichting van het

Kriegsernthrungsamt in beginsel tot centralisatie is
overgegaan.

In ,,Die Konjunktur” vindèn wij een drietal öffi-
cieele uitlatingen weergegeven: een adres van den

raad der stad Dresden’aan het Kriegserniihrungsamt,
een interview van den Beierschen Minister van Bin-

neulandsche Zaken Von Soden, alsmede een in de

mededeelingen van het Kriegserniihrungsamt versche-
nen beschouwing van den president Von Batocki. Deze

drie uitlatingen zijn daarom van zoo groot belang, om-

dat de raad van Dresden staat op het standpunt van
de groote stad, gelegen te midden van een industrie-
gebied, met geringe productie en groote behoefte aan

voedingsmiddelen,
terwijl
Minister Von Soden de maat-

regelen verdedigt, die in Beieren, een land, well
ductie van voor de voeding noodzakelijke gewassen het verbruik overtreft, genomen
zijn
en die in andere bonds-
staten scherpe critiek hebben onervonden.Uit den aard

der zaak plaatst de heer Von Batocki zich geheel op
het standpunt van dengene, die niet voor een bepaald
gebied, doch voor het geheele rijk een billijke distri-
butie in het leven wil roepen.

Uit de verschillende uitlatingen blijkt duidelijk,

hoe in de productiegebieden steeds is gepoogd, door
vaststelling van plaatselijke maximumprjzen het prijs-
niveau laag te houden, hoe dientengevolge een ver-

weer noodzakelijk was tegen de ,,Zuschussgebiete” met
hooger gestelde maximu.mprjzen, vooral tegen de
groote steden, die door haar grootere koopkracht hoo-
gere prijzen
konden besteden en dus de beschikbare
voorraden wegkochten, reden waarom de productiege-
bieden verboden of beperkingen van den uitvoer’ in-
stelden. Het minder koopkrachtige platteland was
daardoor beschermd tegen de groote steden, die tegen
hooge
prijzen
groote hoeveelheden trachtten te koo-
pen, voor hun aankoopen betere organisatie in het
leven konden roepen en bovendien van de grootte der

kwantums voordeel konden trekken; daarentegen
leidde de belemmering van het vervoer tusschen de

verschillende deelen des rijks tot groote ongelijkheid
in de beschikbare hoeveelheden, waarbij het thans
natuurlijk de groote steden waren, die er het slechtst
afkwainen.
Het zijn dan ook vooral de belemmeringen van den
uitvoer, waarover het Dresdner adres, dat slechts een
uiting is van de stemming in tal van groote steden,

klaagt. Met name in Beieren schijnt de uitvoer krach-tig te worden belemmerd• en de klachten richten zich
dan ook in sterke mate tot dit koninkrijk, welks minis-
ter het volgende ter verdediging aanvoert:

,,Deze beperking van den uitvoer was echter niet te vermijden, vooral daar de prijzen ‘der levensmiddelen
in Beieren yeel lager waren dan in het overige
Duitsèhland, hetgeen in een productieland eigenlijk
van zelf spreekt. Ware de uitvoer vrijgelateû, dan zou-
den de prijzen onmiddellijk inde hoogte zijn gegaan,
terwijl tevens in Beieren het ‘gevaar zou zijn ontstaan,
dat er niet genoeg levensmiddelen voor eigen verbruik
beschikbaar waren en dat alles zonder dat de overige
deelen des rijks daardoor gediend werden.”
Tegenover deze typische uiting van zrg voor eigen
kring stelt de Raad van Dresden, hoewel waarschijn-

lijk ook door zorg voor eigen kring gedreven, een meer

algemeen beginsel: ,,Die Einheitliehkéit des Wirt-
,schaftgebiets des Reiches muss in allen Stücken ge-
wahrt werden. Es dürfen sich nicht Uebcrschussge-

biete zum Nachteil der Zuschussgèbiete abschliessexi,

es sei denn; dass die Sicherheit gleichen Verbrauehs-

massstabes und die Ablieferung des hieraus entstehen-

den Ueberschusses zu Gunsten der Bedarfsgebiete
hesteht.”

En de heer Von Batocki raakt nog meer de zwakke

plek: ,,Der Zoliverein ging der Gründung des Deut- –

schen Reiches voraus und beseitigte, noch ehe wir em
einiges Deutschiand hatten, die immer unertriglicher

gewordenen Grenzsperren der einzelnen Staaten

zugunsten der Freiheit des Handels und Verkehrs.
Jetzt im Kniege, wo çlas deutsche Volk in Waffen

ein ganz besonders stolzes Bild der Einheit und

Einigkeit gewihrt, muss es’ die öffentliche Meinung
gauz besonders erbittern, wenu sie, ohne den volks-

wirtschaftlichen Zusaimenhang zu erkennen, sieht,

wie Ausfuhrbeschrnkungen in immer vermehrter

Zahl und Buntscheckigkeit nicht nur zwischen den

Bundesstaaten, sondern sogar zwischen Kreisen und
Stidten errichtet worden sind.”
In de ,,Zersplitterung. des Wirtschaftsgebiets” ligt
dan ook de voornaamste grond vooi de actie tegen de

uitvoerbelemmeringen, we]ke door het Kniegser-
nihrungsamt slechts moeilijk en zeer geleidelijk kun-

nen worden ter zijde gesteld. Door centralisatie van
de distributie hoopt men in Duitschland te kunnen
vermijden den teruggang tot de stedelijke en geweste-

lijke huishouding, waartoe het ste]sel der gebieds-
distributie van zeer onvoldoende voorraden had geleid.
DE HANDELSBALANS VAN JAPAN.

In het jongste ,,Japan Supplement” van de Times
geeft de president der Yokohama Specie Bank, Jun-

nosuke Inouye, eenige beschouwingen over den toe-
stand van Japan, waarbij hij zich meer in het bijzon-
der met de wijziging in de handelsbalans bezighoudt.

Volgens den schrijver zijn reeds dadelijk na den
oorlog met Rusland pogingen aangewend om de han-
delsbalans actief te maken; gedurende den oorlog
waren zeer groote bedragen aan de beurzen van Lon-

den, Parijs, Berlijn en New York (en Amsterdam?)
opgenomen en het werd als een nationale politiek be-

schouwd om de eigen industrie zooveel mogelijk aan
te moedigen ten einde een surplus van uitvoeren
boven invoeren te verkrijgen, waardoor rente en af-
lossing der leeningen konden worlen voldaan. Ook de

invloeiing van buitenlandsch kapitaal werd sterk in
de hand gewerkt, maar de verkrijging van credieten
voor industriëele doeleinden leidde practisch meer tot
stimulatie van den invoer dan tot grootere exporten
en de handelsbalans bleef ,,ongunstig”. Intusschen

was de totale jaarlijksche handelsbeweging in het

•decennium 1903-1913 van 606 millioen Yen tot 1361
millioen Yen vermeerderd, hetgeen de ontwikkeling
van handel en industnie duidelijk aantoont, maar tot
een actieve handelsbalans had men slechts voorbij-
gaand in het jaar 1910 kunnen geraken: het jaar-
]ijksch invoersurplus bedroeg ongeveer 45 millioen

Yen en aan rente en aflossing was jaarlijks circa

70 milliQen Yen aan het buitenland verschuldigd. De
goudvoorraad, zoowel in het land als bij buitenland-
sehe banken, verminderde dan ook gestadig, met niet minder dan 88 millioen Yeu’per jaar.

Door den Europeeschen oorlog is deze toestand plot-

seling veranderd en de handelsbalans toont, een steeds
stijgend overschot. Over het geheele jaar 1915 bedroeg
dat surplus 175 millioen Yén, terwijl ook de eerste
drie maanden van het loopende jaar zeer gunstig af-
steken bij de overeenkomstige perioden van 1915 en
1914:

2 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

477

Jan.-Mrt Uitvoeren

invoeren

Surplus

1916 Yen218.860.071 Yen175.808.919 Yen43.051.152
1915

140.683.447

127.237.962

13.445.085
1914

154.257.215

198.973.717 –

44.716.502

Vanaf het begin van den oorlog tot einde Maart
1.916 is de goudvoorraad per saldo met 144 millioen Yen

toegenomen, ondahks de onttrekking van 133 millioen
Yen aan goud ter amortisatie van buitenlandsche lee-

ningen. De goudvoorraad van Japan wordt door den
heer Inouye op 500 millioen bepaald en hij spreekt
daarbij de verwachting uit, dat de toegenomen ban-

delsbewegirig met China, Indië en Australië, alsmede

de groote leveranties aan de oorlogvoerende staten,

de goudinvloeiingen nog steeds zullen versterken. De schrijver, die zich, blijkens deze beschouwing,
op een zeer mercantilistisch standpunt plaatst, be-

spreekt slechts terloops het feit, dat lapan in staat
i tot ruime aflossing zijner buitenlandsche schul-

den. Wij zouden hieraan willen toevoegen, dat de bui-

tengewone versterking der positie van dit jonge rijk
wol zeer duidelijk naar voren komt
bij
den dezer dagen
plaats gevonden aankoop door het Japansche Gouver-

nement van £ 10.000.000 Britsche Exchequer Bonds.
In de toekomstbespiegelingen van den heer Inouye
missen wij de mogelijkheid van het eindigen van den
oorlog. Het is echter niet van belang ontbloot, met

het oog op de verdere toekomst der gedurende den
oorlog zoo sterk in bloei toegenomen Japansche in-
diistrie, de wijzigingen in de handelsbalans niet
slechts iu totalen, maar ook in détails te beschouwen.
Belangrijk is vooral de verdeeling van de in- en
uitvoeren naar de landen van herkomst en bestem-
ming in het eerste kwartaal der jaren 1916, 1915
en 1914.
In duizendenYen. Invoer uit:

Uitvoer naar:

1916
1915
1914 1916 1915
1914
China.. ..
24.159
16.166 11.395
42.239
32.625
48.004
Kwantung
12.998
9.624
10.192
7.317
5.512
6.356
Ilougkong
256
308
181
8.963 7.690 9.043
Br.

Indië
en Straits
52.367 31.967
59.908
17.335 10.646
9.157
Ned.-Indië
2.770
4.857
6.829 2.836 2.073
1.317
Phulippijn.
1.938 1.573
2.349 2.133
1.874 1.722
Aziat.
Rust.
533 1.229
223
21.758
13.661
1.183
Gr. Britt.
15.406
14.056
29.265
19.300
16.544 7.389
Frankrijk
919 865
1.271
8.136
8.870
11.178
Rusl.(Eur.)
188
57
12
4.805
947 397
1)uitschl.
en

België
2.429
1.561
17.567


4.353
U.S.A. ..
37.371
31.868
36.495
72.370
33.527
44.350
Uwaii ..
18
11 11
1.535
1.121
1.001
Australië
enN.-Zeel.
11.271 5.164
5.022
4.791
2.328
1.687
Overige
landen
13.186 7.932
18.254
5.342
3.265 7.120

175.809 127.238 198.974 218.860 140.683 154.257

Uit deze tabellen blijkt duidelijk, hoezeer de bui-
tengewone levendigheid en de gunstige economische
toestand van Japan geheel te danken zijn aan de oogen-
blikkelijke oorlogsconjunctuur: de sterkst vermeer-
derde exporten zijn die naar de verbonden belligeren-
ten en hun koloniën, alsmede naar de wellicht voor
die mogendheden als tusschenhandelaar optredende
Vereenigde Staten. Een voor Japan door zijn ligging
natuurlijk aangewezen afzetgebied als China blijkt te
worden verwaarloosd voor de groote bestellingen van
Rusland en Engeland, die thans wel groote winsten
brengen, doch die geen blijvende afnemers zullen

zijn. De invoeren uit het Hemelsche Rijk zijn intus-schen meer dan verdubbeld, terwijl dc vermindering

der totale importen veroorzaakt wordt door de af-
sluiting der centrale landen en de mindere Export-
f.higkeit van het overig Europa.

Zooals in zoo vele landen – wellicht ook ten on7ent
– doet zich dus ook in Japan het verschijnsel voor,
dat voor tijdelijke groote winsten geregelde markten

worden verwaarloosd of de gelegenheid om zich nieuwe
blijvende afzetgebieden te veroveren wordt verzuimd.

DE FINANCIEN VAN PARIJS.

In het ,,Journal des Economistes” geeft de heer
G. Schelle een interessant overzicht van den finan-
cieelen toestand der std Parijs. Parijs was gemach-
tigd voor een bedrag van fr. 318 miljoen aan stede-
lijke bons uit te geven, van welke bevoegdheid zij

voor fr. 234 millioen gebruik heeft gemaakt. Hierbij

dient gevoegd te worden een bedrag van fr. 50 mii
,

lioen, dat het overschot vormt van een in 1912 met

het oog op den aanleg van publieke werken uitgege-ven leening, welk overschot echter mede met de oor-
logsuitgaven is vermengd. Totaal bedragen de uitga-

ven dus fr. 284 millioen, alzoo iets meer dan die in de

jaren 1870-71, toen zij fr. 275 millioen beliepen.
De
stedelijke
uitgaven betreffen allereerst die voor
steun aan de gezinnen der gemobiliseerden, waarvoor
een crediet van fr. 2.500.000 is toegestaan. De aan-
vragen om ondersteuning stegen echter met den dag:

van 225.000 in September 1914 klommen
zij
tot
280.000 in het einde van Januari 1915 en tot 360.000
in October van dat jaar. Van deze aanvragen om een
geldelijken steun van fr. 1,25 per dag benevens
fr. 0,50 voor elk kind onder de 16 jaar, waren in Octo-ber 1915 251.000 ingewilligd.

Behalve deze ondersteuning waren er nog andere

groepen, die hulp behoefden tengevolge van de groote

werkeloosheid, welke de oorlog meebracht. Met het
oog daarop werd den 14en Augustus besloten, op
kosten van den Staat en de stad Parijs beide, aan elk
gezinshoofd, dat van
zijn
inkomsten was beroofd, een uitkeering te verleenen van fr. 1,25 per dag, vermeer-
derd met fr. 0,50 voor elke persoon, waarmede het
hoofd van het gezin was belast. Later werd deze toe-
zegging in zooverre beperkt, dat bepaald werd, dat de uitkeering alleen zou plaats hebben, als vaststond, dat

de werkeloosheid inderdaad gevolg van den oorlog
was,
terwijl
cumulatie van ondersteuning uit ver-
schillenden hoofde niet was toegestaan.
Bijna 1.500.000 uitkeeringen vonden van 22 Augus-

tus tot 27 December 1914 plaats, totaal voor een be-
drag van fr. 34.600.000, waarvan fr. 25 millioen voor
rekening der stad Parijs. Van 28 December 1914 tot

11 October 1915 bedroeg de ondersteuning totaal
fr. 48 millioen, waarvan fr. 35 millioen ten laste van
Parijs.
Naast deze vermeerdering van uitgaven staat

een vermindering der inkomsten, die allereerst is toe
te schrijven aan de moeilijkheden, welke de inning der
belasting in den aanvang van den oorlog meebracht;
voorts aan de verminderde opbrengst van de belasting
op paarden, rijtuigen en automobielen, van het affi-che-zegel, enz. Ook de inkomsten uit de verlichting

namen belangrijk af. Zoo bracht de exploitatie der
gasverlichting aan de stad zelfs in 1914 een saldo van
nog meer dan fr. 4 millioen, terwijl in 1915 een deficit
van fr. 25 4 millioen te boeken viel. De ,,Métropoli-
tam” bracht de stad Parijs in 1915 fr. 5,3 millioen
minder op dan in 1914.

Vooral de opbrengst van het octrooi der stad nam
aanzienlijk af. Ware het jaar 1914 normaal geweest, dan had dit jaar opgebracht fr. 132 milioen; in wer-kelijkheid was de opbrengst slechts fr. 101 millioen. In de eerste elf maanden van 1915 was de opbrengst
fr. 69 millioen instede van de fr. 116 millioen, welke

het rendement in normale omstandigheden zou zijn
geweest.

Een der oorzaken voor deze belangrijke afname
vloeit voort uit de toepassing der wet van 1915 betref-
fende de absinth, waardoor de financiën der stad reeds
fr. 5.600.000 minder bedroegen.
De inkomsten over 1914 zouden, ware dit jaar nor-
maal geweest, 669 millioen moeten hebben bedragen;
in werkelijkheid bedroegen zij fr. 450 millioen. Over
1915 bedroegen de uitgaven belangrijk meer dan de
inkomsten, zoodat een bedrag van fr. 163 millioen
dus door stedelijke bons viel te dekken. Met betrek-
king tot 1916 laat zich een nieuw tekort van fr. 143

478

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2
Augustus 1916

-J

inillioen voorspellen,

dat opnieuw cie emissie van bons

noodzakelijk zal maken. Doch ook deze geldverschaf-
fing is geen oplossing der moeilijkheden. De werkelijke

dekking zal slechts te vinden zijn door allengs het

evenwicht te herstellen tusschen de posten van inkom-
sten en uitgaven der wereidstad.

DE BANK VAN NOOR WEdEN.

In den loop der vorige maand hebben de dekkings-

voorschriften dezer instelling eenige wijziging onder-

gaan. Tot dusverre mocht de Bank biljetten uitgeven

voor een bedrag, haar goudvoorraad met
35
millioen

kronen te boven gaande. Van dien goudvoorraad kon

zij ten hoogste een derde deponeeren bij banken

in het buitenland, terwijl zij afgezien daarvan ten

hoogste
3
millioen kronen goud
bij
de Zweedsche

Rijksbank en de Nationale Bank van Denemarken

mocht hebben geplaatst.
Volgens de nieuwe bepalingen worden saldi in het
buitenland niet meer als een gedeelte van den goud-
voorraad beschouwd, maar worden deze als afzonder-

lijke post op den bankstaat vermeld. Biljetten mogen

nu worden uitgegeven tot een bedrag, gelijkstaande
met de som van:

den goudvoorraad der Bank zelve,
de opeischbare saldi
bij
buitenlndsche bankiers,

welke, ten hoogste voor de helft van het bedrag van
don goudvoorraad in aanmerking komen,

de saldi
bij
de Zweedsche Rijksbauk en de Natio-
nale Bank van Denemarken, welke tezamen ten hoog-

ste
6
milhioen kronen mogen bedragen,

een bedrag van
70
millioen kronen.

Op den bankstaat van
22
Juli komt deze wijziging voor het eerst tot uiting; wij stellen daartoe dezen en den voorafgaanden bankstaat naast elkander:

Activa.
22 Juli 15 Juli

Gouden munt en muntmater. Kr.
114.824.000
Kr.
220.496.000
Waarvan in het buitenland
gedeponeerd …………

101.092.000
Saldi in het buitenland

.. ..
111.724.000
Wissels
op
h€it buitenland .
.

,,
Buitenlandsche staatsfondsen ,,
13.932.000
13.813.000.
Disconto’s en beleeningen .
.
91.113.000
,,

100.159.000

Passiva.

Bankbiljetten in
omloop .. ,, 214.297.000 ,, 219.205.000
Deposito’s ……………. ,,

72.448.000

,,

70 256.000

VRA GifTEN VAN JAVA NAAR NEDERLAND.

Een onzer medewerkers zendt ons het volgende
staatje van de op het oogenblik geldende vrâchten van
Java naar Nederland, vergeleken met die van twee

jaar geleden, dus vlak vdôr het uitbreken van den
oorlog.
Juli 1916

Juli 1914

Koffie
f 216,—
.

f
66,—
per 1800 K.G.
Cacao ………
,,
201,50
,, 70,—
,,

1500
Tabak………
,,
126,—
,, 50,—
,,

800

Huiden
……
66,—
,, I9,50
,,
Kapok

…….
72,—
,, 17,-
Thee

………
61,—
,,
21′,—.
lrn,hn,,+
P.f—

9fl-
,,

“”,

,, .-‘.,

,,.

,,

Al is de. stijging op zichzelf zeer
belangrijk,
toch is

zij . in de verste verte niet zon aanzienlijk als de thuisr
vrachten van verschillende andere productie-gebieden,
zooals met name Zuid-Amerika. Terwijl de La Plata-
vracht voor graan thans
1200 á
,
1300
pOt. hooger no-
teert dan in Juli
1914,
bedraagt bij de vrahten van
Java de grootste procentueele toeneming, ruim
320

pOt. (voor kapok) en is de prjsvoor’ het vervoer van
het, zon belangrijke artikel tabak met slechts:
150
pOt.
gestegen. Vooral wanneer men rekening houdt met den langeren duur der reizen en de sterk verhoogde
exploitatiekosten, kan men deze, vrachtverhoogingen
niet buitengewoon groot noemen.

REGEERINGSMAATREGELEN OP’

HANDELSCEBIED.

Uitvoerverboden. Met iiigang van
26
Juli
j.l. is verboden de uitvoer van
gedistilleerd’ en likeu-
ren
en van
zwavelhoudende ijzeraarde.

Aankoop v a n tarwe, g e r s t en

h a v e r. Door bemiddeling van de broodcommis-

siën heeft de Minister van Landbouw,
Nijverheid
en

Handel ter kennis van de burgemeesters gebracht, dat

het hem in het belang der voeding van mensch en.
dier oodzakeljk is gebleken, voor het
Rijk
de be-
schikking te verkrijgen, niet alleen over de ,rogge,

maar eveneens over de hier te lande geteelde tarwe,. gerst en haver. In verband hiermede worden de bur-
gemeesters ‘uitgenoodigd, zoo spoedig’mogelijk over te

gaan tot den aankoop van alle in hun gemeente ver-

bouwde tarwe, ‘gerst en haver, met uitzondering van

voor eigen behoeften noodig zaaikoren, een en ander

volgens voorschriften, door de provinciale Broodcom-
missiën te yerstrekken, namens den Minister.
In het belang der veevoeding zal aan de landbou-
wers, dié dit verlangen, kunnen worden toegestaan,

dat
zij
de beschikking houden over dat gedeelte der
genoemde graansoorten, dat noodzakelijk is voor het

voederen van hun vee gedurende de eerste acht maan-
den. Van Regeeringswege zal de distributie van vee-
voeder’ ter hand worden genomen, opdat zooveel moge-
lijk wordt voorzien in de behoeften aan veevoeder ook
van die veehouders, die niet in het bezit zijn van vol-

doende eigen verbouwd graan, terwijl ook maatregelen

zullen worden getroffen voor het verstrekken van

veevoeder in de zomermaanden (Mei—Augustus) van

1917.

Regeling der suikervoorziening.
In verband met de regeling der suikervoorziening
voor het komende jaar heeft de Minister per circulaire
aan de burgemeesters verzocht, aan te leggen:

T. een
naamlijst
van winkeliers in koloniale waren

en van banketbakkers in hun gemeente met achter de
namen vermeld hun omzet in suiker over 1′
,
Juli
1915e

16, zoomede de namen der’ firma’s, van wie
zij
hun
suiker betrokken, met vermelding der hoeveelheden,

gesplitst in
a.
mehis T en 5. diversen, als basterd, ta-

bletten, poedersuiker, chips, parelsuiker;
een naamlijst van grossiers in koloniale waren

of bakkersartikelen, met achter de namen vermeld
hun omzet in suiker over 1 Juli
1915116,
zoomede de
nanen der fabrieken, van wie zij hun suiker betrok-

ken, met vermelding der hoeveelheden;

een
lijst,
bevattende de namen der in hun

gemeente gevestigde industrieën, welke suiker in hare
producten verwerken, als gecondenseerde melk-, jam-,
pepermuntfabrieken, fabrieken van chocolade en sui-

kerwerken, hikeurstokerijen, biscuitfabrieken, enz.
Voorts is door het Suiker-Distributiekantoor nog
een circulaire verspreid, waarin er op wordt gewezen,

dat suiker in het campagnejaar
1916117
uitsluitend zal

worden geleverd door bemiddeling en onder contrôle van dit kantoor. Oommissionnairs en grossiers zullen
alleen suiker kunnen ontvangen, indien zij als tus-
schenhandelaar bij het Suiker-Distributiekantoor zijn

ingeschreven, terwijl door deze ingeschreven tus-
schenhandelaars alleen suiker zal mogen worden afge-

leverd âa eveneens bij genoemd: kantoor ingeschre-
ven kleinhandelaars, kleinbedrijven en fabrikanten
van suikerhoudende goederen, bestemd voor, binnen-
landsch verbruik. ‘Voor de levering van suiker aan
fabrikanten van suikeihoudende goederen, bestemd voor .uitvoer, zullen nadere bepalingen worden ge-

maakt.

M a x i m u m p r
ij
z en. Op,
26.
Juli jI. is door’

den Minister een nièuwe lijst vastgesteld van eenige
groentensoorten en vroege aardappelen met daarvoor
aangegeven maximumprijzen; de prijzen’ zijn geheel
gelijkluidend met die in de vorige lijst, alleen zijn die voor bloemkool hooger. gesteld. ,

..

2 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

479

MAANDCIJFERS.

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTJEK.

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartikelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
eijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
met name in 1914 goederen voor invoer tot verbruik worden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(Tn di)jn,-1An
Klir,im.A,

Algemeene
voedings-
middelen.
Aardappelmeel..
Boter ……….
Eieren ……..
Tarve en -meel
1)

Rijst ……….
Andere granen..
Kaas ……….
Versche zeevisch
Haringenbokking
Versch vleesch..
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel

Invoer tot verbruik
Juni

1914

1915

11′

Uitv. uithetvrije verkeer
Juni

1914

1915

1916

Invoer tot verbruil
eerste zes maanden

‘1914

1915

iiii’

tJitv.uithetvrijeverkeer
eerste zes maanden

‘1914

1915

1916

1.864
0
0
9.186
14.170
1.981
12.988
25
0
50.360 62.015
62.122
481
0
0
3.199 4.669
4.479
1.319 239
389
17.712 20.751
20.241
4.387
0
0
4.299
4.455
3.223 6.931
52
37
13.630 18.803
21.131
229.676 61.244
90.236
164.043
81
22
1.140.844
568.912
384.315
839.545
539
697
28.110
3.141 6.375
22.540
165
19
318.217
26.632 41.968
137.085
3.001
4.116
81.599
1.013
7.058
47.261
32
3
367.089
28.661
26.963 216.917
79 65
6.288
8.131 12.332
?
?
30.119 39.561 50.395
? ?
1.325
2.057
5.436
? ?
12.861
20.061
28.113
252
8
5
1.880
2.995 5.650 5.783
11.220
727
24.648
26.933 23.230
?
2.988 7.190 2.553
?
?
33.686
40.941 28.243
• ?
1.406
734
2.480
?
6.737
9.499
13.357

17.826
20.879
8.427
?
?
?
142.376
144.247
98.117
?
enotmIaae1en.
Cacaoboonen..
2.137 2.419
2.161
763
21
9
30.494 25.095
11.541
9.338
472
924
Cacaopoeder ..
4 0
0
1.129 1.917
.
509
25
1.593
138
7.125
11.802
7.194
13.080
6.500 7.292
15.883
4.267
67.097 137.716 53.407
49.663
102.952
54.455
Ruwsuiker

..
14.059
989
197
114
1.514
0
68.242
3435
725
3.080
21.750
29.286
Kauclij, melis,

Koffie

………8.884

basterd
555
28
0
161
96
0
3.247
1.262
4
1.191
675
263
Tabak

……..1.092
850
661
439
518
319
4.863
4.943

6.649
2.539
2.724
2.701
Sigaren
1
1
1
190
185
311
8
5
25
1.086 989

1.571
Oliön, vetten en
grondstoffen
daarvoor.
8.146 6.304 3.102
12.022
0
55.536
140.893
42.350 33.280 95.360
0
Kokosnootolie
.
2.279
517
0
612 1.322
610
9.109
7.117
18
1.175
7.437
6.155
Reuzel.

……..
1.383 1.216
1.426
73
1
12.850
13.334 8.291 11.353
1.900
39
Margar. (eetbare)
67
8 0
5.086
11.026 11.046 372
93
0

34.615
58.100
74.276
Margar.(ruwe)
4.016 3.837
1.968
1.747
770
0
20.651 21.330
10.111
11.634 3.133
460

Copra

………10.034

Katoenpittenolie
775
9.110 3.176
0
4.372
0
8.483
45.098
16.206
30
11.151
84
Gronduoten ..
8.200
8.663
3.693 3.643
1
0
59.114 31.978
15.347 16.737 6.471
43
Palmpitten ..
9.896
6.103 3.114
11.357
42
0
38.480
11.897
12.620
30.165
67
0
Palmolie

.2.006

3.043
450
242
1.534 337
ii
10.859
9.229
371
4.158 1.464
11
Sojaboonen
0
0
0 0
106
0
14.463
11.774
3.441 13.531
106
0
Soja-olie
877
739
1.610
149 123
0
6.230
9.082
3.926
1.229
840
0
Koolzaad
614
590 1.490 318
44 26
14.083
5.170 8.893
4.481
156
415
22.302 27.265
15.237
10.614
102
28
168.512
248.380
87.387
52.347
2.128
3.006
34
151
0
2.019
19.409
113
265
29.504
0
16.436
83.079
810

Lijnzaad

…….
Lijnolie ………….
Petroleum…….
13.892
7.664
1
5
2
79.885
100.863 84.040
49
16
,
15
Minersmeeroljën
12.7
.10
1.466
6.467 820
?
9.468
18.302
4.113
?
Talk,roetensmeer
4.312
3.535
770
3.611
1.882
165
30.734
26.217 5.417 21.320 13.378
1.486
Weefstoffen.
Hennep (ongeh.)
2.862
3.021
176
858 550
0
19.738 14.556
2.712 7.315 6.065
15
Ongetw.en ongev.
katoenen garen
3.317 1.463 1.124
144
11
0
19.416 12.766
9.154
500
40
8
Katoen (ongesp)
5.885 2.968 3.655
2.885
507
11
39.518
53.866
20.120
18.240
40.528
178
Vlas

(geroot en

gezwingeld)
23
42
0
395
538
1.554
185
1.006
251
2.835
6.187 11.008
Wol (alle soorten,

volaf val en
kunstwol) ..
688
866
235
598
0
5
8.104 5.174
4.081
4.036
25
50
Metalen.
IJzer(ruwgegot.)
31.405
4.059
4.333
20.757
150
0
157.332
22.782 36.233
96.603
3.580
36
IJzer (smeed-,
band-enpl.ijzer)
72.986 48.527
42.468
‘46.859
18.775 3.091
414.306 280.020 230.980 268.283
77.010
12.760
IJzer (spoorstav)
6.790 2.154 2.652 6.471
292
353
30.611
14.996 12.057
20.294
4.805
1.758
IJzer (gapijpen)
4.355 2.849 4.240
383
50
282
25.366
17.695
23.877 4.983
593 1.828
Staal (in staven)
25370
2.270
5.827
12.477
117
119
136.033
11.803
27.306 73.720
902
1.402
Koper (ruw)..
7.118
45
129
5.669
1
0
45.492
446
648
41.040
877
2
Lood (ruw)

..
4.975
665
594 3.644
11
54
19.204
4.613
1.921
11.397
524
667
Tin

(ruw) …….
2.226
29
149
1612
92
6
12.779 2.101
703
9.224
4.711
32
Zink (ruw)

..
3.547
24
26
6.029
2.129
934
24.700
368
2.107
35.315
10.433
5.510
Steenkolen.
Steenkolen

. .
..
1.342.0191
516.7541
490.2851
599.2231
2.3981
2.439
1
7.158.145
1
3.295.059l
3.073.087
1
2.918.050
1
225.883.1
55.555
Diversen.
4.110
1.809
864
123
0
24.772 24.333
11.424 3.839 2.700
7
Chilisalpeter
7.920
4.330 8.756
4.981
1
0
132.528
35.204
42.167
59.856
204
.1

Soda

………..3.566

Cement, tras..
56.945 42.146
32.184
16.307
5.927
200
309.332
183.461
201.805
96.427
27.676
1.024
Huiden (gedroogd
.


en onliereici)
1.229
472
114
981
7
46
9.455 3.927
933
6.310
160
209
Huiden (gezout.)
1.174
176 195
1.451
48
1.554
9.448
1.923
500
10.136
1.032.
5.885
1)
Tarwemeel is uitgedrukt in tarwe; aangenomen
is, dat 75 X.G.
nieel

net 100 K.G.
tarwe
gelijk staat.

Bij
,,andere
granen” vond voor
roggemeel eenzelfde- verrekening plaats.

480

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus
19161

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

29 Juli
1916

20
Jili
1914

(Disc. Wissels.
42/2
sedert 1Juli ’15
3 ‘/2sedert23 Mrt. ’14
Ned
.

Be1.Binu.Eff.
4
1
12

,,

1

,,

’15
4

23

,,

’14
BanklVrschiflIC
5
1
12

,,

19 Aug.’14
5

23

,,

’14
Bank of Englaud..
6

14Juli ’16
3

29Jan.
1
14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 1)ec. ’14
4

5 Febr.’14
Banque de France.
5

20Aug.’14
3
1
12

-29jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
5

1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
I8

,,

1 Mei ’16
4
1
12

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4’/2

,,

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

1
14
Bank van Italië ..
51/2

,,

9Nov.’14
5

9 Mei ’14
Fecler.Res.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3112

,,

1Aug.’09
3
2
12

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Anlsterdam
-Londen
Part.
Berlijn
Part.
Pijs
Part.
N. York
Ga!!.
Part.
Prolon-
disco nto
goeie
disconto
disconto
disc.
moncy

28 Juli

16
l
112518

51
I/
3814.42/8

2-
1
14
24

28,,

’16
1 h/2
8
/4
1’14- 12
5
22
116.
8
14
321
4
.4 8/8

2-
‘Iz
17-21,,

’16
1
8
18.2
114-2
5
11
116.
8
14
3814.4818

2-2 /8
10-14,,

’16
121
1
.2
221
4
.281
4

58182.814
314-418

2 ‘/8

4 /2

26-3OJul.’15
2/8
2
l/
j
8/
4
2)
5
1
110


1,18
27 J.-1 A.’14
32/I6_4112

2
1
11-4’I2
4-10
4

3-5

20-24Jul.’14
3 I/_8/
2 l/
4
..8/
4

2/
4
.81
4

2’18-
1
12
2
8
14
1814.2
1
12

2)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
clagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, le laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data


Londen
Berlijn
Parijs
New York

24 Juli

1916

..
11.5481
4

43.37
1
12
41.07
1
/2
2.41/
25

1916

..
11.54
43.1218
41.-
2.41/8
26

1916

..
11.53’/2
43.12
1
18
41.-
2.4118
27

,,

1916

..
11.53,
43.17
1
/2
41.-
2.4181
4

28

,,

1916

..
11.52’12
43.15
41.-
2.41
1
1
2

29

,,

1916

..
11.52’14
43.20 40.95
2.41
8
18

Laagste der week
11.51
2
18
43.-
40.90
2.41 2/4
Hoogste

,,
11.55
1
I2
43.50 41.15
2.42’/4
22 Juli

1916

..
11.53’14
43.40
41.-
2.4114
15

,,

1916

..
11.48
‘1,
42.97’12
40.82
1
/1
2.40814
Muntpariteit

..
12.101
59.26
48.-
2.4821
4

Data Zwitser.
land
Weenen

Kopen.
hagen Stock-
ho!n
Batavia
telegrafisch

29 Juli

1916
.45.62
1
12
29.95 68.15
69.30
981s-1s
Laagste d. w.
45.55
29.90
68.-
68.70

Hoogste
,,

,,
45.85 30.20 68.60 69.75

22 juli

1916
45.82’12
30.15 68.80
69.-
98
2
18_
7
18
15

,,

1916
45.47 /2
29.85
67.95 67.70
9818

18
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Na de in de voorgaande berichtsveek plaats gehad heb-
bende stijging voor Londen heeft, nadat Maandag het hoogte-
punt
11.542/4
was bereikt, een gestadige daling den koers
den laatsten dag tot 11.52 doen terugloopen.

Marken, Oostenrijksche Kronen en Zitsersche francs
waren eveneens den eersten beursdag op hun hoogste punt
van deze week (43.37’18-30.10-45.7712) en brokkelden daarna
geleidelijk af tot 43.15, 29.95 en 45.60. Amerika en Parijs
tamelijk stationair, slot eerder iets zwakker: 241
7
18241
2
18,
41.07
1
12-40.95.
Bij Skandinavië valt weder het groote verschil tusschen
Kopenhagen – dat voortdurend voor Duitsche rekening
werd aangeboden – en Stockholm te noteeren. Op den
eersten beursdag was het verschil ca. 0,8 % (68.35 ‘/2 K.-
68.90 St.) hetgeen Vrijdag zelfs steeg tot ca. 2,2
0/
(68.15 K.-
69.65).

II. KOERSEN TE NW YORK..

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
0 0
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in
5
(in fr.o. (in Conts
(in cents
per
£)
p. 5)
p. Rn.
4)
per g!d.Y

29

Juli

1916

..
4.76.50 5.9018 7118
41116
Laagste d. week.
.
4.76.45
5.9021
4

71
1
12
.

41
8
18
Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.9018
7218
411i0
22

Juli

1916

. .
4.76.50
5.90814
7218
411,6
15.,,

1916

..
4.76.40
5.91
73’14
41Ii6
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18’14
95114 408116

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings- eenheden
14
InG
1916
21
Juli
1916
.

Week
2-28
Juli
_______________
LaagstcT-Ioogste

28
Jnli
1916

Alexandrië.
.
Piast.
p. £
97
2
18
97 /2
97’12
97
2
1
2

97
1
12
B. Aires
0 . .
d.p.gd.pes.
48 12/
48
12
/10
48182
48
11
/10
48
28
128
Calcutta
– . . .
sh/d.p.rup.
114
1
18
114
1
I,o
114
114’18
114
1
/io
Hongkong
. –
id.
p. $
210
2
18
2/0I8
210I1
8

210I8
21018
Lissabon ….
d. p.escudo
35 34
7
18
34
1
14
3521
4

35
Madrid

….
Peset.
p. £
23.60 23.49 23.45
23.70
23.70
Montevideo
1)

d.p.peso
53
1
18
521s
52’/o
52218
52118
Montreal…..$
per
£
4.77814
4.77’14
4.7681
4

4.77’12

4.7624

Petrograd
..
R.
p.
£101551/
2

157

.
15621
4

157’12
157
1
I8
R.d.Janeiro
1)

cl. p.
milr.
12
21
121
12
12
/10
12
10
/82
1221
4

12
18
/21
Lires
p. £
30.45 30.56
30.65
30.85 30.85
Shanghai

..
sh/dp.tael
21881
4

21981
4

2914
2110
8
/8
2110
8
/8
Rome


….

Singapore

. .
id. P. $
214
8
182
214
2
1t6
214
2
122
214
8
122
214I21
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
9
2
14
glho
9
1
14
9
9
I
9°1
Yokohama
..
sh/d.p. yen
211
8
18
211
8
18
211
2
18
211
0
18
211
5
18

1) Noteeringen op 90 dagen.

– GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

– Week van 20-26 Juli 1916.

(In duizenden p.st.) In.

Uit.

Baren …………..903

Continent ……….-

S
overeigns ……….-

Koloniën …………-

Vreemde munt ……-

U. S. A………….

Koloniën …………-.

Zuid-Amerika ……..-

Diversen …………-

Baren en diversen….


Per saldo uitgevloeid ..

Per saldo ingevloeid.. 903

903

– 903

ZILVER.

De variaties . op de zilvermarkt. varen in de afgeloopen
week gering: na een daling yan 308/,o . tot 29
28
/10 in het
begin volgde in het midden der week een herstel tot 30
2
/8,:
waarna de prijs bij het slot tot 30
1
1 d. afbrokkelde. De
markt in China. schijnt vaster gestemd te zijn, doch de
Indische bazaars tonnen een zeer weifelende, onzekere
houding. Van Amerikaansche zijde was minder aanbod dan
in de voorafgaande weken.

Noteering te Londen.

. te New York.

29 Juli

1916 ……..30
1
/4

63’12
22

,,

1916 ……..30
8
/io

63
2
18
30 Juli

1915 ……..22
8
/8

47
1
/8
31 Juli

1914 …….. 23
2
/4

52’14
20 Juli

1914 ……..2412/16

5411e

2 Atigustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

481

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 29 JULI 1916.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

f
23.395.214,36
sels, Prom.,’

B.-bk.

,,

450.638,83
enz. in disc.
I
Ag.sch. ,, 13.674.810,92

f

37.520.664,11
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

………….. …………

Idem eigen portef..
f

8.019.695,-
Af:Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

FH.-bk.

8.019.695,-

mci. vrsch.

f
21.404.126,55
B.-bk.

,,

3.255.882,09
in

r:.-crt.
Ag.sch.

43.441.167,75
‘Ii

f
68.101.176,39
1
1

OpEffecten

……
f
62.848.176,39
1
12
Op Goederen en Spec.

5.253.000 –
68.101.176,39
1
12

Voorschotten a.h. Rijk….. ………..
,,

12.778.967,69

Munt en Muntmateriaal
Munt., Goud ……
f
68.949.530,-
Muntmat. Goud.. .. ,,512.614.264,17’12

f581.563.794,17 91
Munt, Zilver, enz.. ,, 10.784.328,02
1
12
Muntmat. Zilver

592.348.122,20
Effecten
Bel. v. h. Res.fonds. .
f

5.153.332,62
1
1,

id. van
1
15v. h. kapit.

3.986.360,75 9.139.693,37
1
12
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

……………….
,,

52.236.819,12

f
781.545.137,89

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.155.090,93′!
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 661.678.860,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.903.494,21 ’12
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 89.244.379,66
1
12
89 .244 .37 9,66
VI
Diverserekeningen

………………
,,

2.563.313,07/i

f
781.545.137,89

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
440.695.990,47 /i
Op de basis van
2
15
metaaldekking ……,,
289.930.643,70
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,,2.203 .479.950,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder

Disconto’s

…………..
1.509.211,92
Buitenlandsche wissels….
101.970,-
Beleeningen
.
87.852,69
Goud

………………
390.956,76
Zilver

………………
320.221,39 ‘/i
Bankbiljetten…………
11.991.595,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

14.270.082,67

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

22
Juli
1916
29
Juli
1916

Aan schatkistpromessen..
f
66.520.000,-

f

74.530.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
17.500.000,-
19500.000
3

Aan schatkistbiljetten .
.-
43.822.000,-
43.772.000,-
Aan zilverbons

………
15.703.174,-
,,

16.099.671,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
B 4
b•,9′


s je

en

A,,dere
opcischbare
schulden

29

Juli – 1916

..
581.564
10.784
661.679
92.148
22

1916

..
581.173
10.464
649.687
105.408
15

,,

1916

..
578.989
9.873
654.012
100.459
8

1916

..
575.116
9.246
655.968
91.330
1

,,

1916*….
573.231
8.958
656.795
82.9142)
24

Juni

1916*….
552.026
8.407
630.911
93.8882)
17

,,

1916
548.614
7.615
639.001
84.802
10

,,

1916

….
546.323
6.715
642.005
74.904
3

,,

1916

….
542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916

….
540.030
4.486
636.983
57.970
20

,,

1916

….
538.286
2.304
635.156
54.470
535.804 .
1.925
644.037
46.453
6

.1916* ….
532.877
1.797
664.373 98.044
1
)
13

,,

1916* …..

31

Juli

1915

.. ..
373.458
2.297
512.708 37.849
1

Aug.

1914

….
161.950 2.986
427.919
19.598

25

Juli

1914

….
162.114 8.228 310.437 6.198

Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk
f
34.492.000,-.
19.810.000,-.
2)

3.677.000,-.

D

(1

Disconto’s

Belee-
Besch,k- baar
Dek-
kings-
Hiervan

Totaal
Schatkist-
fin gen
Metaal
percen-
pro nes5en
saldo
tage
rechtstreeks

29 Juli 1916
37.521
19.500
68.101
440.696
79 22

,,

1916
36.011 17.500
68.189
439.734
78
15

1916
34.580 15.500
72.434
437.086
78
8

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
1

1916* 37.332
17.400
74.486
433.380
79
24Juni1916*
42.314 22.400 80.094 414.639
78
17

,,

1916
40.156
20.400.
74.521
410.638
77
10

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77
3

,,

1916
31.992
11.300
72.186
405.991
77
27 Mei 1916
27.694
6.300 69.185
404.748
78
20

1916
29.644
7.300
70.584 401.893
78
13

,,

1916* 30.859 8.000 78.817
398.116
77
6

1916*
101.267
79.000 90.295
381.418
70

31 Juli 1915
65.286
31.500 101.332
265.152
67
1 Aug.1914
144.543

123.990 75.261
1
)
37

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54
1)
Op
de basis van
2
1 metaaldekking.

) De 4
1
12
0
/0 Staats
leening 1916 werd van 1 tot 8 Mei, de 5
‘1e
Ned. md. leening
tusschen 23 Juni en 1 Juli nagenoeg volgestort.


JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
Bank

biljetten
Andere
opeiscb,b.
schulden

54.752 31.696
143.977
38.353
27

Mei

1916 …….
53.920 31.892
144.314
35.424
20

,,

1916 …….
45.464
32.017
144.617
30.021
42.256 32.792
145.569
27.858
13

,,

1916 …….
8

1916 …….

29.421
30.210
111.063 18.859
22

Mei

1915 …….
24.348 29.266
109.337 13.413
23

Mei

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N.-Ind.
betaalbaar

Belee.
nin gen
1

Diverse
reke
ningen’)

Beschik.
baar
metaal-
saldo

Dek-
kings-
percen-
tage

27 Mei 1916
6.397
40.314 44.824
7.882
50.519
49
20

1916
6.512 40.425
44.286
6.363
50.394
47
13

,,

1916
6.469 34.397
47.435
12.502 43.079
44
6

,,

1916
6.298
28.322
48.954
19.178
40.961
43

22 Mei1915
5.649 5.977
55.038
4.797
34.525
46
23 Mei 1914
5.920
10.899
45.242
1.860 4.861
44

25 ,Juli 1914
7.259
6.395
47.934
2.228
4.8422)

44

Sluitpost der activa.
Op de basis van
21
metaaldekking.

482

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato

Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s Div. veke-
ningen
1)

3

Juni 1916..
731
1.034
817
944
•882
27

Mei

1916..
737
934
875 915 832
20

,,

1916..
719
933 841
921
801
13

,,

1916…
721
951
828
932 776

5

Juni 1915..
1.086 1.172
1.393 848
882.
6

Juni 1914..
642
1.162
374
726
228

25

Juli1914….
645
1.100
560
735.
396

i) Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK OF ENGLAND..

WEEKSTAAT VAN 26 JULI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 72.802.760

Governm.Debt £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

54.352.760

£ 72.802.760

£ 72.802.760

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……..,,
3.370.643
securities ..

£
42.188.131
Publicdeposits,,
52.989880
Othersecurities ,,
75.219.090
Other deposits ,,
85.241.272
Notes ……..,,
36.757.730
Seven-day and Gold and silver
other bilis..
33.407
coin

……,,
2.023.251

£ 156:188.202 1

£ 156.188.202

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrog
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

26 Juli 1916

56.376, 38.781

125.486 28.500

92.457
19

1916

56.951

35.960

124.985 28.500

92.515
12

,,

1916

59.397

35.989

124.680 28.500

91.573
5

,; 1916

60.322

36.366

123.817 28.500

91.730

28 Juli 1915 60106

33.531

45.385 28.500

9.586
29 Juli 1914 38.132

29.706

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
1

Other
Depos.
Re.
serve

Dek-
kings.
perce,i.
tage i)

26 Juli& 1916
42.188
75.219 52.990
85.241 38.781
28
1
120
19

1916
42.188
80.788
58.068 86.433
39.441
27
2
15

12

1916
42.188 81.225 54.920
92.500 41.858
2821
6

5

,,

1916
42.187 95.807 58.949
103.607
42.406
26’/o

28 Juli 1915
53.158
192.195 177.636
95.540
45.825
1615
29 Juli 1914
11.005
47.308
.12.713
54.419
26.875
40

22 Juli1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/11

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

H. DEUTSCHE REICHSBANK

STAAT VAN 22 JULI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ………………….. Mk. 2.497.841.000
davon Goldbestand …………….

2.467.600.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

568.427.000
Noten anderer Banken …………..

15.519.000
Weehsel ……………………….

6.091.640.000
Lombardforderungen ……………..

12.276.000
Effekten ………………………..

81.382.000
SonstigeAktiva .. ……………….

485.095.000

Grundkapital ……………………

,,

180.000.000
Reservefonds ……………………,,

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.840.293.000
Sonstige tiiglich fiillige Verbindlichkeiten

,,

2.383.009.000
Sonstige Passiva ………………..

,,

263.407.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
___________

Daarvan
Goud
Kassen-
scheine
Circu.
latie
Dek-
kin gs-
percen-
tage6)

23 Juli 1916
2.497.841
2.467.600
568.427
6.840.293
43
15

,,

1916
2.496.810
2.466.361 419.467
6.939.633
40
7

1916
2.495.605 2.465.730
336.621
7.088.608
40
30 Juni1916
2.496.782 2,465.662 629.280
7.240.532
43

23 Juli 1915
2.442.393
2393.565
287.344 5.314.782
51
31 Juli 1914
1.528.026 1.253.199
33.443 2.909.422
53

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

2)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Dato
Wisscls
Rek. Crt.

Darlehenskassenscheine

Totaal
In kas bij
uitge- de Rcichs-
1

______________

geven
bank

23 Juli

1916
6.091.640 2.383.009 1.921.200
528.900
15

,,

1916
6.416.725
2.385.391
1.792.400 382.900
7

1916
6.326.792
1.994.662 1.727.500
302.900
30 Juni 1916
6.610.212
2.370.717 2.039.900 596.000

23 Juli

1915
4.551.601
1.719.552
1.038.000 224.000
31 Juli

1914
2.081.075
1.258.466

23 Juli

1914
750.892
943.964

111. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den veekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver
*
Te goed
in het bui,-
tenland
Wissels

Uitge-
stelde
wissels

27’Juli

1916
4.786.513
339.545 590.570 449.284
1.441.118
20

,,

1916
4.780.278 341.593 602.008
424.267 1.447.078
13

,,

1916
4.775.543 341.614
589.520
.

429.540 1.450.913
6

,,

1916
4.769.701
343.949
645.860
410.764 668.395

29 Juli 1915
4.129.344 368.019
893.217 279.991 2.140.160
30 Juli 1914
4.141.340 625.330

2.444.200

23 Juli 1914
4.104.390
639.620
,


1.541.080………

………

Data
Beleening
*
Buitgew.
voorsch.
a/d. Staat
Bank-

biljetten
Rek. Cr,.
Particu-
lieron
Rek. Crt-
Staat

27Juli1916
1.191.710
8.300.000 16.090.893
2.272.767
75.430
20

,,

1916
1.195.860
8.300.000
16.093.723
2.219.705
62.034
13

,,

1916
1.202.723
8.300.000
16.113.175 2.224.406
64.111
6

1916
1.214.369
8.100.0.00
16.046.211
2.123.192 42.087

29 Juli 1915
597.326 6.300.000
12.592.529 2.379.898
221.097
30 Juli 1914
758.770
6.683.3111
947.570
382.560

23 Juli 1914
769.400
5.911.9101
942.570
400.590

2 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

483

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In milhoenen Roebel).

Dato n. st.
Goud

Te goed
i/
l
bui-
tenlond

Zilver
en
posmunt
Schatkist-
biljetten
Circulotie

21

Juli

1916..
1.546 1.868
76,6
3.807 6.712
14

,,

1916..
1.543
1.543
76,4
3.824
6.628
6

,,

1916..
1.541
1.683
75,2
3.734
6.533
29 Juni 1916..
1.540
1.589
74,7
3.795
6.443

14 Juli

1915..
1.579
100
54
1.589
3.756
14 Juli

1914..
1.597
143
72
….
1.647

21 Juli

1914..
1.601
144
74.
….


1.634

Data ,,. st.
Wissels

Voor-
schotten
O
P
Effecten

Andere
voor-
h
scotten

Rek.
Coura nt
Parti-
c,,lieren

Rek.
Courant
Staat

21

Juli

191.6..
348
507
148
1.233
204
14

1916..
370 538
150
1.295 207
6

,,

1916..
350
522
150
1.180
456
29 Juni 1916..
352
554
222 1.108
456

14 Juli1915..
413 557
209 1.116
226
14

Juli

19.14…
393
109
250
552
513

21

Juli

1914..
393
121
243
596
503

V., SO.CIÉTÉ GÉNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société G6nrale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal ljeleen. Deken.
Binn.
1
Rek.
Dato
i,ocl.
van
voi
wissels
1

Circu-
c’rt.
buitoal.
buiteal.
pron,. d.
en
1

latie.
saldi s,,ldi
provi,ac.
o’
order.
beleen.
.

20 Juli

1916
287.761
68.721
480.000
51.801
731.727
150.398
13

,,

1916
286.908
68.256 480.000
55.907 728.172
159.414
29 Juni 1916
261.685
66.807 480.000
61.342
718.325
147.938
22

,,

1916
263.421
67.147
480.000 62.786
714.364
154.213

22 Juli

1915
85.722
17.439
320.000
55.042 340.882
139.727

VL. VEREENIGDE. STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

13. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s

Dekkings-
Perccn-

30Juni’16
376.758
27.488 92.283
558.655
9.440
69
23

’16 373.638
14.026
89.703
537.112
9.228
71
16,

’16
367.986
13.622
85.375
533.034
9.729
71
9

,,, ’16
360.628
18.055
78.343.
518.358
9.323
.71

25Juni’15
255.187
47.848 36.375
311.349
12.617
81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen .de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
1
Beleenin gen
Dato

Eigen

Bij Fed.
1
Elders

disco
ennto’s

Bezit

1 Res. Bank Iujedcj’oneerd

29 Juli 1916
.. 1
427.700
1
163.770
1
52.820 t 3.187.590
22,, 1916 .. 1433.700 .

163.250

52.800

3.178.300
15

,, 1916 .. ‘402.240
1
1155.560

56.300

3.227.130
8

,, 116 ..

400.340
1
155.170

58.640

3.282.420

31 Juli 1915 .. ‘ 446.820
1
132.210

39.060

2.571.160
1 Aug.1914 .. 444.430′)

1)

2.056.190

25 Juli 1914 ..

467.880′)

-.

‘)

2.057.5.70

Deposito’s

Data

Circulotie

Dodelijk

Op

. R
Surplus
eserve

opvraagbaar

termijn

29 Juli 1916..31.450 13.122.190

183.780

106.700
22

1916..

31.490 13.141.100

184.040

103.860
15

,, 1916..

31.5603.139,960

180.130

74.500
8

,, 1916..

3.1.560

3;200.180

178.360

64.110

31 Juli 1915..

37.810

2.542.100

140.290

178.650
1 Aug. 1914..

41.580

1.935.820′)

1)

8.600

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 29 Juli 1916.

De onnatuurlijke geldruimte, die thans ten onzent bestaat,
heeft niet, zooals gewoonlijk, een günstigen invloed op het
koersverloop van
Nederlandsche staatsfondsen
gehad, tenge-
volge van de onaangename bejegening, die thans ook onze
visschersvloot van Engelsche zijde ondervindt. Door deze
nieuwe moeilijkheden, die evenwel, voorloopig geen aanlei-
ding geven tot al te groote bezorgdheid, daar onze regee-
ring reeds zoo vaak in vredelievende regeling van derge-lijke kwesties mocht slagen, is niettemin de kooplust van
ons publiek voorloopig aan banden gelegd, zoodat de koers-
winst, die de Nederlandsche schuldsoorten in den loop
van de maand Juli hebben weten te behalen,
,
blijkens, onder-
staande tabel niet tot het eind toe gehandhaafd kon worden. Ook buitenlandsche staatsfondsen verlaten voor het mee-reudeel’ de maand in dalende tendenz met uitzondering van
Russen, die profiteerden zoovel van den schijnbaar verbe-
terenden economischen toestand in het Czarenrijk als we-
gens de niet te onderschatten successen, op de Oostenrijkers
behaald. Ook de schuldbrieven der Donaumonarchie onder-
vonden den invloed der krijgsgebeurtenissen in het Oosten:
de Julimetallieken, die aanvankelijk van 44ya tot 47 pCt.
konden stijgen, sluiten niet ver van het uitgangspunt en
ook de anuere soorten brokkelden af. Zeer stil is ook de
handel geworden in Zuid-Amerikaa.nsche obligatiën, wier
koersen weinig verandering toonen.
Intusschen blijven de talrijke emissies, die elkander hier te
lande in snel tempo opvolgen, bij voortduring een gunstig
,

onthaal vinden; de Gemeente ‘s-Gravenhage heeft het zelfs
aangedurfd tot het 4 pCt. type terug te keeren.

30Juni14 Juli 28Juli
Rijzingof

3
0/
Ned. W.S………….

72″!,, 7418/,, 73814 +
18
118
2’12
0/o
Ned. W.S………..62″/, 6419

63
8
1

+ 18/1,
5
0
1
Oost Indië ‘ ……….100
1
/
4
101

100
7
18 +
5
18.
4
°/o
Oostenr. Jan.-Juli …. 44

47

45″12 + 1
‘/
4
1
12
O/
Port.. Tabaksl ……. 79
1
/2

75

75

– 4112
4
0/
Rusl. Nicolaï.’67-’69 .. 62 ‘

62’/,, 61116
4
0/
Rusl. Consols ’80 . . . .
56

57
0
116 57
0
14 +
1’Ig.
4
0/
Rusl. Hope & Co…..64′!,, 64

64
1
/1 –
1
14

De lage prolongatierente is wellicht mede een gevolg van
een belangrijke inkrimping der speculatieve bedrijvigheid,.
die deels door boven aangehaalde visscherijkwestie, deels
door andere factoren veroorzaakt werd. Tot die andere
factoren dient in de eerste, plaats een zçkere vermoeidheid

484

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1916

genoemd te worden,’ die na de vrij regelmatige hausse-be-weging def laatste maanden een natuurlijk, ofschoon -ver-
moedelijk voorbijgaanci verschijnsel is. Want de vooruitzich-
ten voor onze scheepvaartmaatschappijen, rubber- en cul-
tuurondernemingen zijn van dien aard, dat in elk geval
reeds vast staat, dat opnieuw mooie winstcijfers behaald
zullen worden, zoodat een blijvende koersi

eactie van betee-
kenis onwaarschijnlijk lijkt.

De markt voor
locale fondsen
was over het algemeen aan
zulk een reactie onderhevig.

Zelfs de
cultunrnrarkt
kon zich, ondanks prachtige resul-taten en vooruitzichten der suikercampagne niet onttrekken
aan de Vrij algemeene reactie-beweging, die vooral in het
begin van de afgeloopen week krachtig tot uiting kwam en eerst in de allerlaatste dagen werd gestuit. Hierdoor vallen
enkele belangrijke korsverliezen te vermelden. Zoo verloren
aandeelen Handelsvereeniging Amsterdam in de afgeloopen
maand 26pOt., Suiker Cultuur 11% pCt. enz.

De
nwijnbouwafdeeling,sluit
eveneens op een aanmerkelijk
lager niveau, doch in deze afdeeling is een spoedig koers-
herstel niet zoo waarschijnlijk, daar de jongste rijzing groo-
tendeels met manipulatiën in verband stond.

Ofschoon over het algemeen genomen de vooruitzichten
voor de
oliemarkt
zeer bevredigend zijn, daar over de ge-heele wereld .het verbruik van olie als stookmateriaal toe-
neemt, ook al wegens de bekende mdeilijkheden om aan vol-
doende steenkool te komen, moest toch ook deze afdeeling
in de afgeloopen maand menige veer laten. Winstnemingen
waren aan de daling niet vreemd, terwijl tea slotte ook hiér politieke invloeden in het spel kwamen. Al wordt liet voor

loopig ook officieel tegengesproken, is in den laatsten tijd
de kans aanmerkelijk toegenomen, dat Roemenië ten slotte
de zijde van de geallieerden zal kiezen. Deze mogelijkheid
overschaduwde de gunstige prijs- en exploitatieberichten,
die uit Roemenië gemeld werden en oefende vooral druk
uit op fondsen als Orion, Internationale Rumeensche,
Steaua Romana en Geconsolideerde. Hoewel ook de petro-leumhoek ten slotte zich weer eenigszins begon te herstel-
len blijven de koersverliezen toch aanmerkelijk en verloren
‘o.a. in de maand Juli Koninklijke 344 pCt., Geconsoli-
deerde 27% enz.

De
scheepvaartafdeeling
liet de actie tegen onze vissehers-
vloot natuurlijk niet onverschillig, terwijl bovendien de
vrees ontstond, dat de ,,Statendam”, op een Engelsehe verf
gebouwd, door Engeland, zij het ook tegen vergoeding, in
beslag zou worden genomen. Door deze troebele vooruit-
zichten werd minder aandacht geschonken aan de nog steeds
geldende hooge vrachtprijzen en volgde over de geheele linie
een prjsteiuggang, die vooral voor aandeelen Holland-
Amerika-Lijn nogal belangrijk was. Deze verloren 243/
4

pCt. Aandeelen Oostzee daalden in de afgeloopen maand
23Y2 pCt.

Tabaksfondsen
hadden naar verhouding nog het minst
te lijden van de algemeene reactie, daar de fondsen blijk-
baar onder de nawerking stonden van den schitterenclen
uitslag der inschrijvingen, alsmede onder den invloed van gunstige berichten nopens den nieuwen oogst. Tot 14 Juli
1916 waren 21.665 pakken Sumatra-Tabak meer verkocht,
dan op gehjken datum van 1915, terwijl het totaal aantal:
203.408 pakken 87 cent per
Y
2
Kilo meer opbracht dan het
yorig jaar. Ook voor Java- en Borneo-tabak zijn de ge-
gevens hoogst bevredigend, al werd wat deze laatste tabak
betreft de belangrijk hoogere opbrengst: 157 cent tegen
63 cent, gedeeltelijk te niet gedaan door een veel kleinere
productie: 6.462 pakken tegen 11.053 pakken het vorig jaar.
Voor de Delisoorten, die in de afgeloopen berichtsmaand
iterk afwisselend willig en flauw waren, is het slot over
het algemeen weer ‘gunstig. Aand’eelen Deli-Mij. winnen
per saldo over de afgeloopen maand 14Y
2
pOt., Rotteo

dam
Deli 5 pCt. De koersverliezen zijn niet van groote beteeke-
nis. –

30Juni14 Juli 28 Juli
Rijzi
i
ng of

Wester Suikerraff………..189

186

181
1/
– 7
‘fz
Vorstenlanden …………..220’/2 218’/4 217

– 3’12 Handelsvereen. A’dam …….379

365

352
1
1 – 26
1
1
Suiker Cultuur ………….192
8
/4 19714 181

– 11
3
14
Guyana Goud …………..•36

27

23

– 13
Geconsolideerde …………220/8
225814
193

– 2718
Koninklijke …………….524

502

489’12 – 34’11
A’dam Rubber ………….. 213/2 211

213


1
/2
‘Ba’hdar Rubber ………… 101’/a 101

104

+ 218
Kendeng Lemboe…………245

250

23512 – 9V2
Oost Java Rubber ……….256

256

263
1
12 + 7
1
12

Serbadjadi …………….335

330

327

– 8
Kon. Roll. Lloyd ……….180’Ie 175
3
14 169

– 1118

30 Juni 14 J,lj 28 Juli
Riizingof

Holland-Amerika-Lijn …….405

392

380114 – 2414
Rott. Lloyd …………….170

170

167°14 –
Stoomv. Mij. Oostzec ……..360 ‘/2 358
‘io
337

– 23
‘1
Amsterdam Dcli …………246

253

243
I/o
— 2
1/

A’dam Langkat …………250
1
/4 250

248

– 211
4

Besoeki ………………..148

149
1
14 151
1
14 + 3
1
14
Deli Batavia …………..479

477
1
14 473

– 6
])eli Mij. …………….. .- 536

55618 550
1
1 + 14V2
Medan ………………..204

206’14 203

– 1
Rotterdam Dcli …………243

255’/4 248

+ 5
A,nst. Thee Cult………….72 Vi

70’/8 66

– 6 ’12
Baujoewangi …………..88

84

86

– 2

Ter beurze van Amsterdam scheen de belangstelling voor
Anserilcaan8che fondsen
geleidelijk te zullen weerkeeren, nu
de kans op een oorlog.met Mexico uit den weg is geruimd.
Vooral een reeks gunstige dividenduitkeeringen dcccl den
kooplust voor Amerikaansehe fondsen weer eenigszins out-
waken: de Ride & Leather hervat de dividendbetaling op
een 5 pOt. basis, de Pressed Steel Car betaalt weer een
kwartaalsdividend en last not least heeft de Steel Trust een
extra dividend van 1 pct. aangekondigd. De schitterende
netto-ontvangsten der Steel Corporation, die $ 81.126.000
bedragen over het tweede kwartaal tegen $ 60.713.000 over
het eerste kwartaal of totaal over cle zes eerste maanden
des jaars $ 141.839.000 tegen $ 40.408000 over het eerste
halfjaar van 1915, vestigden natuurlijk weer sterk de aan-
dacht op dit fonds, terwijl daarnaast American Car &.
Foundry en ook Anaconda’s, ondanks cle zwakkere houding
van het rood metaal, af en toe gezocht werden. De belangstelling was evenwel niet’ van langen duur. De
vrcei voor een naderende spoorwegstakiug en de voortdu-
rende prijsverlagingen van tal van industriëele artikelen
legden den kooplust spoedig aan banden. Ontmoedigd door
het feit, dat bovenvermelde zeer gunstige factoren slechts
zulk een korten en weinig ingrijpenden invloed op de markt
hadden werden door haussiers opruimingen uitgevoerd, die
het koerspeil uit den aard der zaak nog meer, drukten.
Vooral spoorwegfondsenmoesten het ontgelden. Zoo werden
ten onzént, o.a. Denvérs en Missouri’s aangeboden.
Ook Marinefondsen werden ondanks de gunstige ontvang-
sten in sympathie met de algemeen zwakkere houding van
scheepvaartfonclsen, niet gezocht.
Het bericht, dat er uitzicht bestaat, op een regeling van
fondsenverzending naar overzeesche landen zonder molest
van de zijde van Engeland – door tusschenkomst van de
N.O.T. – vermocht niet de belangstelling voor Amerikaan-
sche fondsen grooter te maken. –

30 Juni 14 Juli 28 Juli
Rijzingo

American Beet Sugar

86’I2

84

82
1
12 – 4
Amer. Car & Foundry …. .
’16
1011,
55118

57

+ Via
Am. Smelt. & Hef…….90
7
/,

89’/2

87’1

– 3
°
18
Anaconda Copper ……..168’/2 163

163’/,o – 4’lto

Central Leathrr……….59
8
/4

56
2
1
8

57114

– 2
‘Io
Studebaker Corp . . . . . . . . . 133

126

125V4 – 7°14
United Cigar…………52°/s

53’12

52

– 71

U.S. Steel …………..80V8

80V2

82
11
I16
+ 2’°/,6
Atehison Topeka ……..102
0
/,0
104’14 102
1
/,o –
Denver & Rio Gr ……… 15’/,

14
1
12

141110 – 1 ’14
Kans. C. South. gew…..25°/’a. 25/,o 24814 —
Miss. Kans. & Tex. 4
1
/o cov
41814

43′

42

+ l/

Union Pacific ………… 135’/a 13571
8
1351/,


11

Canaclian Pacific ……..1.85

183
7
18 185


Int. Merc. Mar. pi

ef. ….
89’14

82
13
I11;
831/sa –

Te L o n d e n werkt cle verhooging van de geldprijzen
terughoudend op clan kooplust van het publiek. De gemid-
clelde beurswaarde van een reeks der voornaamste fondsen
is dan ook weder dalende. Slechts enkele binnenlandsche
spoorwegfondsen werden gezocht, voornamelijk de waarden
der Underground-groep, naar aanleiding van de medeval-
lende dividenden.
Den onaangenamen indruk, veroorzaakt door de mede-
deeling van den minister van financiën, dat cle dagelijksche
oorlogskosten gemiddeld tot £ 6 millioen per dag gestegen
zijn, heeft men gepoogd eenigszins weg te doezelen door
er op te wijzen, dat deze verhoogdé uitgaven slechts tijde-
lijk zijn (wegens Iralfjaarlijksche rente-betaling ete.), zoodat
in werkelijkheid de uitgaven een gemiddelde van £ 5 millioen
niet zouden overtreffen. Dit neemt niet weg, dat de aan-
vullende credietaanvnaag van £ 450 millioen gehandhaafd
blijft en dat door het in overeenstemming brengen van de
rente van schatkistwissels met het hooger disconto ook in
dit opzicht de verplichtingen van de schatkist steeds stij-
gende zijn.

nu ook haar invloed in Europa doen gelden en de mais-
prijzen in Engeland zijn met betere vraag en grooteren
omzet belangrijk gestegen. Met eenige fluctuaties zijn de
Ainerikaansche markten echtex weinig hooger, doch (le
stemming blijft daar vast. Ofschoon over het algemeen cle
berichten over den daar te velde staanden oogst bevredigend
luiden, wordt toch hier en daar, vooral in de Zuidelijke’
Staten, over droogte en geringe opbrengst geklaagd, doch
vOOr den oogsttijdl kan nog veel veranderen.
Door het Amerikaansehe Ministerie van Landbouw wordt
de opbrengst van den niaisoogst geschat op 1529 millioen
bushels tegen 1620 millioen in 1915.
Belangrijke maisaankoopen voor Amerikaansche rekening
hebben plaats gevonden in Argentinië, grootendeels in ver-
band met de lage vrachten van Zuid- naar Noord-Amerika.
De mais schijnt echter bestemd te zijn voor her-export naar
Europa, zeker grootendeels in den vorm van maisproducten.
Deze aankoopen hebben bijgedragen tot de vaste markten voor mais in Argentinië, waar de prijs is gestegen.

Ge r s t. Ook de verschepingen van gerst waren grooter
dan zij geruimen tijd zijn geweest. Noord-Amerika is de
grootste verscheper en uit het feit, dat de prijzen daar in
den laatsten tijd over het algemeen zijn gedaald (Califor-
nische gerst was echter duurder) mag worden opgemaakt, dat nog voldoende gerst in het land aanwezig is.

II a ve r wordt in Noord-Amerika onder gunstige om-
standigheden geoogst en cciie bevredigende opbrengst wordt
verwacht. De betrekkelijk lage prijzen van dit artikel
hebben in Europa tot aankoopen van Noord-Amerikaansche
haver opgewekt. In Europa heeft het betere weder de voor

uitzichten voor den haveroogst verbeterd.

Noteeringen.

Data

Chicago
Buenos Airo.)

Tarive Mais
Haver
Tarwe
Mais
Lijn:.
Juh
Juli Juli
Aug.
1

Aug.
Aug.
1

31 Juli 1916

119
1
/8
8294
39
1
12

7,75 4,40
12,80
24

,,

1916

120/s
83’14
42

7,35
4,35
12,35
31 Juli 1915
1
05*
1
)
733/8
2)
381/8
2)

12,85
4,85
11,20
31 Juli 1914

88
1
/4
71
34°/s

9,65
5,85
14,60
20

,,

1914

821)
5631
8
2)
3692
1
)

9,402)
5,382)
13,702)

‘) per Dec.
2)
per Sept.
*)
De noteeringen
van Buenos Aires zijn van
28 en
20 Juli

Loco-prijzen
te Rotterdam/Amsterdam.

2
Augustus
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

485

Ter beurze van P a r ii s gaat zeer weinig om. Alleen in
Fransche Bente valt eenige beweging waar te nemen; deze
worden blijkbaar gesteund met het oog op een in voorbe-
reiding zijnde groote binnenlandsche leening, die vermoede-
lijk, in navolging van het Duitsche recept, tijdens een min-
of meer geforceerde overwinning op een bepaald punt ge-
lanceerci zal moeten worden.

Ook te B e r 1 ij n schijnt een vijfde oorlogsleening in voor-
bereiding te zijn. Evenals aan de Seine is aan de Spree de
beiirshandel hoogst onheteekenend, in hoofdzaak wegens de
verder beperkende maatregelen ten opzichte van het beurs-
verkeer, die onlangs genomen zijn. Eenige vraag ontstond
later voor bepaalde waarden op het bericht, dat het ruw-
ijzersyndicaat tot 1920 verlengd is geworden. Men knoopt
hieraan de verwachting vast, dat eerlang ook de oneenigheid
nopens de hernieuwing van het steenkolensyndicaat zal wor-
den bijgelegd.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r we. Gedu rende de afgeloopen week hebben cle tarwe-
itiarkten in Amerika zoowcl als in Europa voortdurend
sterk onder den invloed gestaan van de berichten omtrent
de schade, die de Noord-Amerikaansche zomertarwe onder-
vindt van de ,,black rust”. Het betere weder, dat in Europa
reeds in de vorige week zijn intrede had gedaan, is zijn
gunstigcn invloed op dc tarweoogsten blijven uitoefenen.
De koude en natte weken in Juni en het begin van Juli
schijnen echter in Frankrijk eis Engeland niet slechts de
oogsten te hebben verlaat, (]och ook te hebben veroorzaakt,
dat op minder dan een gemiddelde opbrengst client te
worden gerekend. Zoo verwacht men in Frankrijk dit jaar
een opbrengst van 5.870.000 ton tarwe tegen zes en een
half millioen ton in 1915, terwijl de jaarlijksche tarwe-
behoefte iii dat land ongeveer 9.350.000 ton bedraagt.
De hooffloorzaak van de vaste markten ligt echter bij
de schade aan cle A,nerikaansche zomertarwe. Deze is volgens
betrouwbare berichten werkelijk van beteekenis en het
aangetaste gebied breidt zich bovendien tot over de Cana-
deesche grens uit. Hier mag echter worden opgemerkt, dat
ieder jaar kort voor den oogsttijd over schade door ,,black
rust” wordt geklaagd en slechts zelden wordt de opbrengst door deze plaag sterk verminderd. Het laatst heeft in 1904
cle tarweopbrengst in Noord-Amerika werkelijk van betee-
kenis door ,,black rust” geleden. Van het warme drogere
weder, dat in de aangetaste streken is ingetredlen, wordt
wel verbetering verwacht, maar bij de laatste oogst-taxaties
wordt toch algemeen gerekend met belangrijke schade.
De Europeesche markten hebben dan ook de opvaartsche
prijsbewegiug, die de vorige week in Amerika had plaats
gevonden, deze week gevolgd. In Amerika zelf is de tarwe-
prijs weinig veranderd bij een week tevoren, doch groote
fluctuaties, soms van 4 cents per dag, zoo dikwijls het gevolg
van ongunstige oogstberichten, hebben daar de markten
verontrust. Gelukkig is de wintertarve bij gunstig weder
geoogst en is de kwaliteit zeer bevredigend. Bovendien
blijven de berichten uit Canada, afgezien van cle kleine, door ,,black rust” aangetaste streken, zeer gunstig. Zelfs
wanneer de schade aan cle Amerikaansche zornertarwe hoog
wordt aangeslagen, mag worden verwacht, dat tezamen met
de groote overschotten der laatste oogsten in alle uitvoer-
landen ruim voldoende tarwe voor het komende seizoen
voor Europa beschikbaar zul zijn. De aanvoeren van nieuwe
wintertarwe aan de Amerikaansche markten zijn reeds groot.
Daartoe werkt zeker mede de omstandigheid, dat de prijs
der ta.rwe sedert den aanvang van den oogst met 10 9. 15
0
/0
is gestegen, hetgeen voor de boeren aanleiding is, hun
product spoedig ter markt te brengen. De prijs is bovendien
ongeveer 10
0
/0
hooger dan bij den aanvang der aanvoeren
in 1915.
De markten in Argentinië waren zeer onregelmatig. De
aanvoeren nemen daar af en bovendien heeft men nog steeds
te worstelen met gebrek aan scheepsruimte. Voor den
nieuwen oogst wordt geklaagd over droogte.
De vrachten van Argentinië bleven vrijwel onveranderd,
terwijl de vrachtenmarkt van Noord-Amerika iets flauwer
was. Veel charters werden echter niet afgesloten en de
reeders zijn terughoudend.

Mais. Ondanks grootere verschepingen dan in de vorige
week, vooral van Noord-Amerika, zijn na eenige veifeling
in het begin der week de Europeesche markten voor dit
artikel vast gesloten. De vaste Amerikaansche stemming,
gedeeltelijk het gevolg van de hoogere tarweprijzen, heeft

Soorten.
31Juli
1
24 Juli
Soorten.
31 Juli
/
24Juli

368
2
)
368
1
)
Haver 38 lb.white
Tarwe …….
Rogge No. 2
clipped

……
17,25
1)

17,251)
Western ..
nom.
lom.
Lijnkoeken.

Nd.
Mais LaPlata
265
1
)
265
1
)
Anier. van La
Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
168
1
)

.

nom.
feecling.. ..
370
1
)
370
1
)
LijnzaadLaPlata
505,—
505,-

1
) Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rolterdan;

1

Amsierdo,,,
Artikelen

23-29 Juli – Sedert 23.29 Juli Sedert
1916

1
1 J,

1
1 Ja,,. ’16

Tarwe

……………
44649
890.587
5.070 15.893
(waarvan

voor de Bel-
gium Relief Comm.)
26.623 471.234
– –
Rogge
16.641
– – –
8.690

503
Mais

……………..

239.479

92.908
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.69756.079

4.549

Boekweit

………….


23.110

4.218

55.701

32.995

Gerst ……………..

508
92.829

5.435

Haver

……………
Lijuzaacl

………….

12.070
– –
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel………..145
(waarvan voor cle Bel-
gium Relief Comm.)

1.261

Markten in Nederland.

Van een markt voor graan is in ons land eigenlijk nau-welijks meer sprake, nu de aanvoer en distributie vrijwel
geheel in handen der Regeering is.

486

. ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Auustus 1916

Door het oponthoud, dat vele schepen met graan in den
laatsten tijd aan de Engelsehe kust ondervinden, is de aan-
voer van tarwe in ons land onregelmatig. In de vorige
week is geen tarwe aangekomen, doch in de nu afgeloopen
week bedroeg de aanvoer voor de Regeering weder 23.000 ton.

De distributie van gerst is nu in vollen gang,.doch in
de behoefte kan die niet voorzien. Verdere besehikbaarstelling
wordt niet ongeduld tegemoet gezien. –
De verwachting, dat de Regeering ook voof de in ons
land te oogsten tarwe, gerst en haver de distributie ter
hand zoude nemen, is bewaarheid en de algemeene regelen,
volgens welke de Regeering die artikelen tot zich zal nemen,
zijn bekend gemaakt. Daarbij zal van de hulp van den
handel worden gebruik gemaakt.

De Regeering stelt vijfduizend ton lijn koek en ter be-
schikking en ofschoon tegelijkertijd eene verdere distributie
voor twee weken later werd aangekondigd, zijn aanvragen
ontvangen voor twaalf maal de nu beschikbare 5000 ton.

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Engeland. De dringende vraag naar ruw-ijzer blijft
aanhouden en niettegenstaande de maatregelen, die reeds genomen zijn om den toestand te verlichten, veroorzaken
de vooruitzichten voor de toekomst veel ongerustheid.
Groote verwachtingen waren gewekt door het vermeer-
derde aantal hoogovens, doch de steeds toenemende vraag
naar alle soorten ruw-ijzer overtreft nog altijd de pro-
ductie, zoodat de fabrikanten van oorlogs-materiaal hun
toevlucht moeten nemen tot Connals Stocks.
Deze laatste zijn opnieuw verminderd, n.l. van 26.057 tons
tot 24.427 tons.

Verschillende pogingen worden aangewend om het aantal
hoogovens te vermeerderen, doch het schijnt, dat het Mini-
sterie van Oorlog weinig neiging toont, de mannen, die
speciaal voor deze industrie noodig zijn, van den dienst te
ontheffen.

Duitse h 1 and. De merkwaardigste gebeurtenis, die
breedvoerig ‘besproken wordt, is de aankondiging van de verlenging van het Ruw-IJzer Syndicaat tot het einde van
1920. Het besluit, genomen door het Roheisen Verband is
te meer verwonderlijk, daar de bestaande overeenkomst eerst einde 1917 afloopt.
De zaken in ruw-ijzer zijn nog steeds van levendigen
aard en de aanvragen die inkomen zijn. zoo talrijk, dat zij
het vermogen der hoogovens verre overtreffen.

Amerika. De stemming der markt is zeer gunstig en
wijst op een verbetering van den toestand voor de rest van
het jaar.
Half-afgewerkt staal is moeilijk te verkrijgen voor pronipte
levering. Overigens valt niets belangrijks te vermelden.

Loco-Noteeringen te Londen:

IJzer


Data

Clcv.
s
0
f
r
d

Tin

Lood

Zink
No.

tan ar

28 Juli 1916..

nom.

111.-!- 168.51-

28.-I-

60-1-
21 ,,

1916..

nom.

90.-!-

168.101- 28.1216 54.-!-
30 Juli 1915..

6611

71.51-

155.-‘-

23.1216 100.-!-
31 Juli 1914.. –


20 Juli 1914..

5114

61.-!-

145.151-
19.-/-

21.101-

STEENKOLEN.

De stemming ter beiirze van Londen was vrijwel dezelfde als de vorige week.
De handelaars trachten nog steeds huishoudkolen te krijgen
om aan de algemeene vraag tegemoet te komen. De aan-
voeren van gewone soorten zijn giooter, doch de beste
brandstoffen voor de depOts zijn voor een groot deel niet
te verkrijgen. De mijnen vinden een willige markt voor de geheele productie en hebben geen voorraden. Stoomkolen
zijn nog steeds zeer schaarseh.
– D. noteeringen zijn: best steam Newcastle 50 sh., stearn
smalls Newcastle 30 sh., steam smails Cardiff 2716, gaskolen
Durham 37 sh., cokes Neweastie 50 sh.
Naar het Handelsblad aan buitenlandsche bladen ontleend
heeft Engeland in Juni1916 2.210.000 ton steenkolen minder
geëxporteerd dan in Juni 1915. Daarentegen was de op-
brengst van het in Juni ‘geëxporteerde kwantum £4,75 mil-
‘lioen hooger dan in het vorige jaar. De gemiddelde prijs
beliep 273,1
1
14
d. per ton, dat is de lïoogste tot nu toe

bereikte noteering. In Juni 1915 werd een prijs van 173,10 d.
en in Juni 1914 een van 133,7’/2 d. behaald.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands)

28Juli’16 21Juli’16 14 Juli ’16 121
Juli’15
121 Juli’14

New York ….

3.0 c 12,95e 12,95e

9,15e 13,25e
Liverpool ….

8,04d

7,97d

8,Old

5,19d
1
7,38d

Ontvangsten in,- en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(in duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15 tot
21 Juli’16

1
O,erecnkomstie -perioden

-‘
1914-’15

.

1913—’14

Ontvangsten Gulf:Havens..
.5021
7048
8580

11

Atlant.Havens
2591
3651 4041
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2769

‘ 3779
3435
‘t Vasteland.
2562
3983
5143
,,-

Japan etc…
503
505

.
377

Voorraden in duizendtallen
21
Juli’16
1

21 Juli’15
1

21Juli’14

Amerik. havens ………..
614
789 269
362 443
122
.

138
256
107
Binnenland …………..
New York

……………
168 164
52
New Orleans ………….
Liverpool

……………
632
1574
868

Marktberieht van de ‘Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 19 Juli 1916.

– Gedurende de afgeloopen week hebben verschillende tegen-
strijdige berichten gecirculeerd omtrent den stand van den
Amerikaanschen oogst, die echter weinig invloed op de
prijzen gehad hebben. In sommige districten schijnt men te
veel regen te hebben en in andere weer te veel hitte, ter-
wijl ook de boll weevil dit seizoen meer actief schijnt op te
treden. Al deze hausse-argumenten hebben weinig invloed
gehad op de markt te Liverpool, waar de voorraden weer
zijn toegenomen. Spinners hebben ook de laatste weken
minder katoen afgenomen dan verleden jaar in dezen tijd en de handel is over het algemeen heel rustig. Egyptische.
katoed blijft vast’ door den kleinen zichtbaren voorraad.
Koopers hebben echter geen haast, daar de oogstvooruit-
zichten gunstig blijven en men ook vroeger dan gewoon-
lijk katoen uit den nieuwen oogst verwacht.
De garenmarkt is niet beter en voor spinners blijft het
moeilijk hun prijzen te handhaven, doordat zooveel veverjen
tengevolge van de jaarlijksehe vaeantie gesloten zijn. Wel is
er eenige vraag voor latere levering, doch doordat men
hiervoor lagere prijzen biedt en spinners huiverig zijn, lange
engagementen aan te gaan, komt er niet veel tot stand. Er
is meer vraag van binnenlandsche weverijen voor 36r twist
en 30-38r boomen en ook naar 28-32 weft. Enkele fabri-
kanten van ringboomen ondervinden meer vraag, doch over
het algemeen is er weinig verandering. Fabrikanten van
zware goederen voor Regeeringsleveringen krijgen weinig nieuwe orders, zoodat men ook spoedig minder vraag naar
de daarvoor benoodigde grove gareus verwacht. Van
Engelsch-Indië komt wat meer vraag naar geverf de ga-
reus, doch in ruwe garens wordt voor deze markt bijna
niets meer gedaan. De markten op het vasteland nemen nog
flinke hoeveelheden af, ook in nummers, die vroeger door
andere landen geleverd werden, zooals o.a. gekleurde garens
en garens voor tricotage. Naar Egyptischegarens is weinig
vraag, doch de prijzen zijn weer vaster in verband met de
hooge prijzen voor ruwe katoen. Spinners van fijnere num-
mers zijn zeer goed bezet en het verschil tussehen medium
en fijne nummers wordt grooter, doiir de zeer hooge prij-
zen, die voor langstapelige katoen worden betaald.
De doekmarkt is iets gunstiger gestemd door de verbe-
terde vraag van Eugelseh-Indië. Er is meer vraag naar
shirtings, dhooties en jaconets, maar de ingekomen bie-
dingen zijn over het algemeen nog te laag. Calcutta .toont de meeste belangstelling en men verwacht, dat gedurende
de eerste weken wel zaken met die markt tot stand zullen
komen. China wordt absoluut niet beter, vooral door de
flauwe zilverprjzen, maar de markten ‘op het vasteland
blijven geregeld koopen. Fabrikanten in Burnley hebben
wat meer zaken kunnen doen en de meeste weefgetouwen
zijn thans bezet. De binnenlandsehe vraag ‘blijft gunstig en
de grootste moeilijkheid blijft de levering. –

2 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

487

WOL

1

NOTEERINGEN.

De veilingen te Londen, welke den 28sten dezer zijn geëindigd, hebben tot het einde toe bewezen, welk een
groote vraag naar goede merino’s bestaat, waarvoor opnieuw
recordprijzen zijn gevestigd. Bij de Russische koopers bestond
vooral vraag naar fijne merino’s, waarvoor de enorme prijs
van 50
1
12
d. is bereikt.
De markt te Bradford was kalm, voornamelijk tengevolge
der onzekerheid betreffende de door de regeering in zake den
handel te nemen maatregelen.

Noteeringen te Bradford:

Cobonial carded
Data
l
averagc
64

56
1

50
1

46

1

40

54 39
33 28
25
28

Juli

1916

………
53 39
33
1

28
25
21

,,

1916

………
28

Juli

1915

………
42 34
31
28
29

SUIKER.

Bij eene kalme stemming onzer Bietsuikermarkt
gedurende de eerste helft der week liep de noteering voor
Oct./Dec.-levering terug tot
f 26I8.
De markt herstelde zich
echter spoedig en sloot vast op
f 27I1e
tot
f
27e/s.
Volgens berichten uit debietsuiker produceerende landen werd hoe langer hoe meer naar droog warm weer verlangd,
hetgeen thans eindelijkschijntte zullen intreden. Men verwacht,
dat dan de bestaande achterstand in de ontwikkeling der
bieten spoedig zal zijn ingehaald.

In.Engeland bleven de officieele verkoopsprijzen onver-
anderd. De Engelsche import-statistiek vergeleken bij ver-
leden jaar is als volgt: –

Import in alle hayens

van 1 Jan. t/in. 22 Juli

1916

1915

Toename

Ruwe suiker …………652.100 553.163

98.937 tons
Geraff. suiker…………281.916 252.274

29.642

Totaal……934.016 805.437 128.579 tons

Op Java vonden nog enkele transacties in suikers uit
den oogst van dit jaar plaats en werd voor Superieur iets
boven
f 14,-
betaald, doch vraag en aanbod zijn beperkt.
Britsch Indië, dat vroeger reeds flinke inkoopen gedaan
heeft, koopt thans slechts bij mondjesmaat. Uit den oogst 1917 kwamen nog eenige afdoeningen.tot stand tot! 13,–
voor superieur en
f 11
1
1 tot
f 1114
voor No. 16 en hooger,
waaraan nu ook enkele exporteurs deelnamen, terwijl Chi-
neesehe speculanten
f 114
meer betaalden. Over het algemeen
is echter de belangstelling voor het volgende jaar nog niet
groot, hetgeen bij de tegenvoordige hooge prijsbasis ook
begrijpelijk is, al is de statistische positie van het artikel
suiker zeer krachtig.
De telegrafische berichten over den Java-oogst blijven
zeer gunstig luiden. Volgens de mailberichten bestond tegen.
einde Mei in planterskringen de vrees, dat de fellé droogte
der maand Mei het riet te vlug zou doen rijpen. De capa-
citeit der fabrieken zonde alsdan niet voldoende zijn om al
het rijpe riet tijdig te verwerken alvorens het gehalte door
uitdroging was verminderd. De daarna gevallen regens
hebbn echter deze kwade kans gekeerd. De telegrafisch
ontvangen maalresultaten per 15 Juli van 66 fabrieken
toonen reeds een doorsnêe-rendenient van 16
0/
boven ver-
leden jaar, zoodat onze oorspronkelijke raming van een
minstens 15
0
/0
grooteren oogst dan verleden jaar waar-schijnlijk niet te optimistisch is. In ronde cijfers zouden
wij de raming voor den geheelen Java-oogst op 1.500.000 tons
willen stellen. –

In Amerika was de markt veel kalmer en daalden
spot-centrifugals tot 6.14 c. De ontvangsten der week
bedroegen 56.000 tons, terwijl de versmeltingen hetzelfde
cijfer aantoonden. De voorraden -in de Atlantische havens
bedroegen 289.000 tons tegen resp. 370.000 tons en 374.000
tons in de twee voorafgaande jaren. -Cnba-suikers worden
aangeboden .tot 5,29 c. c.&f. met koopers tot 5.23 c. Houders
van op Cuba liggende suikers zijn vast en willen niet
beneden 5.10 c. f.o.b. verkoopen.
De C u b a statistiek is als volgt:

Aanvoer der week tot 2417

14.000

16.000

14.000 tons
Totaal sinds 1 Dec…….2.880.807 2.383.591 2.410.000
11
exportensindsi Dec. 2.226.000 1.759.000 1.946.060
Export naar U.K. 111-23/6 410.266 198.251 209.319

Frankrijk ,,

99.074

5.895

32.988
Totale voorraad op 2317..

546.000 540.000 397.000
Werkende fabrieken op.23/.7

10.

40

De oogst van Formosa wordt geraamd op 315.000 tons.

1
Londen
Amsterdam
1
Afl1CT&C.
New York
Data
per
Tates
White
Granu
96%
October
Cubes

Java;

bIed
Centrifug.
No. 1
fob. fob.

28 Juli 1916.
. . .
f

2711
4

47/1
20,6
3116
6,33
21

,,

1916….
26,-
4711
2016
31/6
6,14 k6,27
28 Juli 1915….
19
17
182
311-
20
1
6

4,77
98 Juli 1914….
11
3
18
1813
– –
3,26

RUBBER.

Alleen in het begin van de afgeloopen week was de markt

voor Plantage-soorten flauw gestemd. Prijzen liepen terug
tot 211
1
12
voor prima Crepe. Daarna werd de markt echter
steeds vaster en liepen de prijzen geregeld op, waardoor de
slotnoteerlugen hooger zijn dan -de vorige week.
In Para-soorten ging weer een en ander om. Doordat er
op de hoogere prijzen meer verkoopers waren, liep de prijs
ca.
114
d. terug. –

Slotnoteeringen zijn:

einde vorige week

Prima Hevea Crepe loco

21311
4
.. ..
loco

2121/
4

Aug.

2!314 …. Aug./Sept. 21311
2

Sept.

2/4
1
14 . . ..
Oct./Dec. 214 Oct./Juni2/4
2
/4 …. ,jan./Juni 214
Smoked Sheets l/i d. daaronder

114 d. minder
Hard cure fine Para ……2/10l/

2110
1
12

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
(Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De stemming onderging in de afgeloopen week geene
verandering. Java en Robusta -blijven op de bestaande
prijzen geregeld attentie trekken. Overigens ondergaat de
markt de gevolgen der vele belemmeringen, welke haar in
onverminderde mate nog steeds in den weg worden gelegd.-
Eene zich steeds verder uitbreidende stagnatie in zakeni is
.

hiervan het onvermijdelijke gevolg.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
San tos
.


Wisselkoers
Voorraad
..
Prijs
Voorraad

Prijs
No. 7
No. 4

29 Juli

1916
253.000
6475
1.242.000
6700
12
10
/i
22

,,

1916
225.000
6475
1.226.000
6800
12″/1
29 Juli

1915
315.000
4975
1.195.000
5600
12/
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio
San tos
Data

Afgeloo pen
1
Sedert
Afgeloo en
Sedert
week

1 Juli
week
1 Juli

29 Juli

1916

..
40.000

.
128.000
369.000

1

1.139.000

1

29

Juli 1915
.

..
55.000
197.000
380.000

1.162.000

VETTEN EN OLIËN.

Ole o – Ma r ga r i n e. Er zijn koopers aan de markt voor
Choicest” qualiteit op prompte aflading van Amerika tot
f
86,- en tot
f
75,- voor derde soorten. Tot op heden
wil Amerika nog niet tot genoemde prijzen afgeven; men
vordert
f
89,- voor ,,Choicest”,
f
87,- voor 2e qualiteit
en
f
78,- voor derde soorten.

Premier- J us. Noord-Amerikaansche. De offerten
luiden
f
87,-; biedingen van
f
84,- werden geweigerd.
Zuid-Amerikaansche. Verkocht: le qualiteiten tot
f
81,-,
2e qualiteiten tot
f
79,-, 3e qualiteiten tot
f
76,-, alles
franco wal Rotterdam.

01e o- Sten r in e. De offerten luiden onveranderd: –
f
74,- franco wal Rotterdam.

Neutrallard. De noteering voor prima qualiteit is:
f
89190,-, franco wal Rotterdam.

Katoen za a do lie. Amerika is wederom belangrijk lager.
Boterolie noteert thans
$
25.- (circa
1
621) per 100 kilo
c.i.f. Rotterdam, inclusief Engelsche molestverzekering, voor
Augustus/September-aflading. –

Geraffineerd Cocosvet. Noteering onveranderd:
f
76,- -voor Augustus/September-levering.

488

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1916

COPRA.

De markt
was
deze week in verband met de vrachtver-
laging voor Copra van Ned.-Indië flauwer gestemd. De
omzet was belangrijk en de markt sluit met koopers voor Java f.m.s. tot ca.
f
39/.
Ceylon cif. Londen £ 32.5.- en cif. Marseille £ 35.12.6.

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

29 Juli 1916
,..
f
39814
22

,,

1916
,’. • ,,
408/
4

29 Juli 1915..
.. ,,
32’/
af
33 locoen f30
h
z
Juli afl. N.O.T.
29 Juli 1914…. ,,29

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN

29 Juli 1916. In het algemeen onderging de vrachten-
markt in de afgeloopen week weinig verandering.
Van Zuid-Amerika naar het Vereenigd Koninkrijk be-
dongen neutrale schepen ca. 101- meer vracht dan Britsche
schepen.
Bevrachtingszaken naar Nederland staan bijna geheel stil.
Slechts voor hout en phosphaat wordt nu en dan een bootje
bevracht. Dit zijn de eenige artikelen, waarvoor schepen
vergunning tot uitvaren kunnen bekomen en dan nog alleen,
wanneer ze niet noodig geacht worden voor regeeringsgraan.
Voor laatstgenoemd artikel worden, thans alle schepen van
3000 tons en meer laadvermogen door de regeering opge-
eischt. Alleen de passagiersschepen en sommige vrachtschepen
der Indische lijnen, benevens eenige andere in lijndiensten
varende schepen vallen hier buiten.
Aan schepen, reeds bevracht voor andere artikelen dan
de bovengenoemde, wordt geen vergunning tot uitvaren
meer gegeven dan onder voorwaarde, dat zij zich voor het
vervoer der door het Rijksbureau voor het uitvaren van
schepen aan te wijzen ladingbeschikbaar stellen. Het gevolg
hiervan is, dat van een vrachtenmarkt voor Nederlands’che
schepen geen sprake meer is. Het Rijksbureau voor het
uitvaren van schepen bepaalt in hoofdzaak de vrachten.
Neutrale schepen, die naar Nederland bevracht worden,
staan uitteraard niet aan deze beperkende bepalingen bloot.
De vrachten, door deze schepen bedongen, zijn ongeveer
100 percent hooger dan die thans aan Nederlandsche schepen
worden betaald.
De ,,Commission for relief in Belgiui” slaagde er in,
wegens het grootere aan bod van Noorsche schepen, tot
aanmerkelijk ‘lagere vrachtcijfers van Noord-Amerika af te
sluiten.

GRAAN.

Data

Petro-
grad
Londen!
R’dam

Odesso
Rotter- da,,,

Au. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotter-
1
Bristol
Rotter-
1

Enge-
dom
Kanaal
dam
land

24129 Juli

1916

,

f14,—
1113

15916
17122

,,

1916


,,
17,—
1116

16716
26131 Juli

1915
– –
81-
719
6216 6017
‘/2
27 J.11 Aug. 1914


21-

1213
12/3
Juli 1914
11 d.
713
111
11/4

1111
‘/
121- 121-

HOUT.

Cronstadt

1
Golf
Van
Me.zico

Holland
1
Engeland
Data

Holland E’gcia,d

(pjl
1
(Pitch-

(gezaagd)1 (mijn-
1

‘iue)
1
stuIten)
1

24129 Juli 1916


17122
,,

1916

26131 Juli 1915 …….


2


27 J.
1
1 Aug. 1914 ……

f
.12,4/-


Juli1914 …….,,12,—

2416

751-

7716

ERTS.

Bilbao
Ca,t/za-
1
Grieken-
1

Poti
Data
Middles-
genu
Middlcs-
1

land
1
Middles-
1
‘Middles
bro
bro’
bro’
1

bro’

19/-
191-

19/-
191-
211-

24129

Juli

1916 …….

10/9
131-
151-

17122

‘ ,,

1916 …….
26131

Juli

1915 …….

513


27 J.11 Aug. 1914 …….
Juli 1914
413
51412
519
816

KOLEN.

Cardiff

1
Oostk. Engeland

Dato
Bor-
draux
Genna
Port

Said
La
Plato

Rivier


Rotte,-
dam
1

Cron-
1

stadt

24129

Juli
’16

341-
6716

3716 f
6,50

17122

,,
’16


6716
801-
3716
,,6,50

26/31 Juli
’15 fr 11,—
1616
201- 251-
,,
6,—

27
J.11
Aug.
14
,, -,-


151-

419
Juli
’14
,,

7,—
71-
713
1416
3!2
51-

DIVERSEN.

Bombay Burma/s Vladivo-
Chili

0
D
0
West Wcst
stoet
West

~
(salpeter)
Europa Europa
West
Europa
(d. ei..)
(rijst)
Europa

971693/9
14216


24129

Juli

1916 ….

53/6801-
17!22

,,

1916 …….
26131

Juli

1915 …….
15/327 J.11 Aug. 1914 …….Juli

1914 …….
14/6
1613
251-
2213

Graan Petrograd per quartcr van
496
lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van
480
lbs. zwaar.
Hout gèzaagd en pitchpine per St. Pet. Sto,,dird van
165
kub. vt., mijnstutten per vadem van
216
kub. vt.
Overige noteeringen per ton van
1015
K.G.

RIJN VRACHTEN.

Er is geen wijziging in den toe4tand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTERDAII.

in Gld. per 2000 K.G.)

Erts str. Ruhrlsavensl
1assale
Data
1
14
lostijd

1
12
lostijd
1

goed.
8oven-
IValerstand

24-29 Juli 1916

– –
gunstig
17-22

,,

1916
0,30
0,40

gunstig
26-31

Juli 1915
0,25 0,35

gunstig
27 Juli-1 Aug 1914

.
0,52
1
12
0.62
1
12
1,—
wassende
20-24 Juli 1914
0,60
.
0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

41/

pCt.
Geldieening

GEMEENTE UTRECHT

groot
f 2.400.000,-
nominaal

Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter
kennis ‘van belanghebbenden, dat de inschrijving op boven-
genoemde geldleening, groot
f
2.400.000,— nominaal, wordt
opengesteld op Maandag 7
Augustus
1916,
ten kantore
van den Gemeenteontvanger van Utrecht en van de Associatie-
Cassa te Amsterdam van des morgens
10
tot des namiddags
3uur;

dat uitgegeven zullen worden stukken van
f
1000,—,

f
500,—,
f
100,— en
f
50,— nominaal, desverkiezende
kosteloos op naam gesteld;

dat de storting van ‘de toegewezen inschrijvingen moet
geschieden in é6n termijn op den lsten September 1916 ten
kantore waar het inschrijvingsbiljet is ingeleverd tusschen
des voormiddags tien en des namiddags 66n uur;

dat voor stortingen vOOr den lsten September 1916, mits vijf dagen te voren aangekondigd,
4112
0
/o rente zal worden
vergoed van den dag van storting af tot den laten Sep-
tember 1916;

dat exemplaren der voorwaarden van deze geldleening,
zoomede. formulieren van inschrijving kosteloos ten kantore
van den Gemeenteontvanger van Utrecht en van de Associatie-
Cassa te Amsterdam verkrijgbaar zijn.

Auteur