Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 27

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 5 1916

5 JULI 1916

Economisc
,
h-Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1E JAARGANG

WOENSDAG 5 JULI 1916

No. 27

INHOUD

Blz.

EEN NEDERLANDSCH H0000VENBEDRIJF …………….
405 Economische voorlichting omtrent het buitenland ……
406
Onze Staatsfondsenmarkt in het eerste halfjaar van
1916
407
A
propos van een uitvoerverbod

…………………
408
De Nederlandsche Handel-Maatschappij in
1915
…….
409
Het gebruik van schapenvieesch in Nederland ……..
410
RECEERINGSMAATREGELEN
OP
HANDELSGEBIED
…………
410
MAANDCIJFERS:
Nederlandsche handelsstatistiek

………………
411
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
412-420
Geldkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
1
Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende,
alsmede gegevens voor de
afdeeling
,,Statistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam, telefoon No. 10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland / 10,—,
buitenland en leoloniën / 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën / 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
rnent volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

4 JULI 1916

De geldmarkt was ook gedurende deze berichtsweek

wederom ruim van middelen voorzien. In verband met

de maandswisseling waren de noteeringen iets hooger;

de stijging was echter gering en reeds op den eersten

dag der nieuwe maand was geld weder meer aange-

boden. De noteering voor particulier disconto wisselde

tusschen
2
en
2%
pOt. Prolongatie-rente iioteerde

3-2
3
4-3
pOt. Deze gunstige toestand van de geld-

markt doet den stroom van nieuwe uitgiften, welke

gedurende de laatste maanden door de rijksleeningen

wat verminderde, wedêr opnieuw sterk toenemen en

de sindsdien aangeboden emissies vonden een zeer

gunstig onthaal. Zelfs werd de leening ad
f 6
millioen

van de Gemeente Rotterdam ruim
20
maal volteekend.

De wisselmarkt was kalmer. Wel gingen Berlijn,

Weenen en Skandinavië den eersten dag nog sprongs-

gewijze naar boven, maar de volgende dagen trad we-
der een daling in, echter zonder zulke schommelingen

als de vorige berichtsweek.

* *

De weekstaat der Nederlandsche Bank vertoont

eenige zeer groote afwijkingen tegen die der vorige

week. De rentegevende gelden verminderden met ruim

f
1034 millioen, hoofdzakelijk door aflossingen van

het rijk• uit de opbrengst van de Indische leening. De

goudvoorraad vermeerderde met niet mind’er dan
2334

millioen. In verband hiermede vermeerderde ook cle

biljettenomloop zeer aanzienlijk. Deze toeneming der

circulatie werd mede veroorzaakt door de groote ver-

mindering, bijna
verdwijning
van het credlitsaldo van

het Rijk, terwijl de particuliere rekening-courant-

saldo’s slechts met 434 miljoen vermeerderden. &

EEN NEDERLANDSCH HOOGOVEN-

BEDRIJF.

Het in no. 17 medegedeelde voorstel van het hoofd-
bestuur der Maatschappij van Nijverheid om aan H.M. de Koningin in overweging te geven, een onderzoek te

doen instellen naar de wenschelijkheid en mogelijk-
heid van een Nederlandsch hoogovenbedrijf met wals-
werk, is in de j.l.
Vrijdag
gehouden vergadering der
Maatschappij ter sprake gekomen. De vergadering be-
sloot, niet tot het inzenden van een dergelijk adres

over te gaan. Aanleiding tot dit besluit was een mede-
dceling van den heer S t o r k, dat zich eenigvn tijd
geleden een combinatie had gevormd, welke het vraag-
stnk in studie had gcaomen.

Van de mededeeling van den heer Stork, welke,
naar men mag aannemen, niet zoude zijn gedaan, in-
dien het niet een zaak betrof, die met kracht wordt
aangevat, zal men met belangstelling kennis hebben
genomen. Weliswaar zijn aan het hoogovenvraagstuk
algemeene belangen, belangen van defensie in de eer

ste plaats verbonden, aan den anderen kant zullen er
echter vermoedelijk weinigen in den lande zijn, die, mocht het ooit tot een complete hoogoven- en staal-
industrie hier te lande komen, in beginsel aan een
zuiver staatsbedrijf de voorkeur zouden geven.
Toch zouden wij de vraag willen stellen of de ver-
gadering, toen
zij,
nadat het oorspronkelijk voorstel
was ingetrokken, zich beperkte tot een algemeene op-
dracht aan dat hoofdbestuur om aan het vraagstuk
zijn aandacht te blijven wijden, m.a.w. zich uit het
feitelijk onderzoek geheel terug te trekken, niet te ver
overstag is gegaan.
In de beschouwingen toch, die de heer Stork aan
zijn mededeeling deed voorafgaan, verklaarde hij, in-
dien wij hem goed hebben begrepen, dat, mocht hier
te lande tot oprichting van een hoogoven- en staalbe-
drijf worden overgegaan, dit bedrijf zich z. i., op voor-
beeld van dergelijke Belgische ondernemingen, bij het
Duitsche syndicaat zou hebben aan te sluiten.
In hoeverre de heer Stork hierin juist ziet, blijve
hier buiten beschouwing. Wij zouden het echter be-
treuren, indien uit deze uitlating moest worden ge-
concludeerd, dat ook bij het plaats hebbend onderzoek
dit van tevoren gêacht werd vast te staan.
Zeer wel
mogelijk
is, dat ten slotte ieder onderzoek tot deze slotsom komt. Wenscheljk is dan echter, dat
vaststaat, dat bij dit onderzoek de betrokken algemeen
Nederlandsche belangen voldoende tot hun recht ko-
men. Het is hierom jammer, dat over de wijze, waarop
het onderzoek plaats vindt, door den .heer,.tork gee-
nerlei mededeelingen zijn verstrekt.
9/I
B.

406

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli 1916

ECONOMISCHE VOORLICHTING OMTRENT
HET, BUiTENLAND:

De Regeering begrijpt, dat waar door de meeste lan-

den maatregelen worden genomen ten einde krachtig te

•staan in den te verwachten economischen strijd, ons

land niet ten achter mag blijven. Zij heeft daarom

naar middelen gezocht, om de vertegenwoordiging in

het buitenland meer dan tot dusverre te doen op-
treden in het belang van ons economisch volksbe-

staan, om de veroverde markten in het buitenland

te behouden en er zoo mogelijk nieuwe te winnen.

De moeilijke en zware tijd na den vrede zal van

de buitenlandsche vertegenwoordiging veel eischen,

waarop wellicht de tegenwoordige organisatie niet is

berekend.

De Minister heeft in de memorie van toelichting

tot het wetsontwerp, waarbij eenvoudig een post van

f
50.000 op de begrooting van Buitenlandsche Zaken
wordt voorgesteld, ,,ten bate van den dienst van eco-

nomische voorlichting in het buitenland” aangege-

ven, welke- leemten zouden kunnen worden aange-

vuld. Zonder aan de schatkist te hooge lasten op te
leggen, wil de Minister aan eenige geifreken tege-

moet komen, welke den consulairen dienst aankleven.
Volgens hem kunnen de beste resultaten worden ver-

kregen door dezen dienst meer mobiel te maken, dan

hij tot dusver was en hem daarnaast eenige uit-

breiding te geven. Het allervoornaamste bezwaar is,

dat de tegenwoordige consul door den gewonen

dienst te veel door administratieven arbeid in beslag

wordt genomen, waardoor hij te veel’ gebonden is

aan zijn woonplaats en te weinig voeling houdt met

de op andere plaatsen in zijn ressort wonende hono-
raire ambtenaren. Het ligt thans in de bedoeling een
jong consulair ambtenaar bij de vaste posten toe te
voegen om een deel van het werk over te nemen en
daardoor meer vrijheid aan den chef te geven. Ook

naar meerdere bekendheid van den consulairen amb-

tenaar met de beteekenis der koloniën moet worden
gestreefd.

De ambtenaren zullen werkzaam gesteld worden

aan het Departement van Landbouw,
Nijverheid
en
Handel en aldaar onder deskundige leiding een zoo
vruchtbaar mogelijk verblijf vinden. Aan de chefs

van posten in het Verre Oosten zal telkens, wanneer

zich een gunstige gelegenheid voordoet, een kort
verblijf in Indië worden mogelijk gemaakt.
De Minister is bovendien voornemens een aantal ambtenaren aan zijn Departement te verbinden, die
met bijzondere, zendingen en opdrachten van tijde-lijken aard in den vreemde zullen worden belast ter
voorlichting van den landbouw, de nijverheid en den
handel van Nederland en zijn Koloniën. Vooral daar,
waar honoraire consulaire ambtenaren gevestigd
zijn, kan dit instituut gunstig werken. –

Voor de bestudeering van technische zaken en de verzameling van gegevens in den vreemde over on-
derwerpen, waarvoor vakkennis wordt vereischt, zul-

len technische adviseurs worden aangesteld. Deze
zullen niet aan een bepaalden post in het buitenland
verbonden worden, doch telkens daarheen. worden ge-
dirigeerd, waar van hun werkzaamheid vruchten
worden verwacht. Naast deze categorie deskundigen
in vasten dienst zullen nog zoodanige personen in
tijdelijken dienst kunnen worden genomen, wanneer
een speciaal belang in den vreemde de tegenwoordig-
heid van ‘ecn deskundige vereischt.
De Minister zal bovendien een adviescommissie in
het, leven roepen van ambtenaren en van vertegen-
woordigers van de groote organisaties, die de bevor-
dering van belangen van landbouw, nijverheid en

handel ten
4
doel hebben. Deze commissie zal voorko-
men, dat eeuzijdige behartiging van particuliere be-
langen ten nadeele van anderen plaats vindt.
Aan het slot van de memorie van toelichting wijst
de Minister er op, dat al gelukt het hem de hand te

leggen op geschikte personen, en al beijvert hij zich

het bestaande corps consulaire ambtenaren tot een

zoo groot mogelijke activiteit te prikkelen, alles te-
vergeefs zal geschieden, wanneer de belanghebben-

den ,,de toegestoken hand niet grijpen.” De Minister

eindigt met het uitspreken van de hoop, dat de se-

dert 1914 opgewekte belangstelling in de economische

werkzaamheid van het Departement van Buitenland-

sche Zaken zal bestendigd blijven en zich zal uiten

zoowel in een druk gebruik der organisatie als in het
te
zijner
kennis brengen van alles wat kan strekken

om haar bruikbaarheid te verhoogen.

***

Het
lijdt
geen twijfel of de Staten-Generaal zul-
len de gevraagde gelden toestaan en daarmede aan

Minister Loudon gelegenheid geven, zijn hierboven

weergegeven plannen tot ,,mobilisatie der consulaire
ambtenaren” in practijk te brengen, waardoor aan den

consulairen dienst nieuw leven kan worden gegeven en
deze dienst van groote beteekenis zal kunnen worden.
Ons land is te klein om naar het buitenlandsche vo6r-

beeld in de meeste handelscentra bezoldigde beroeps-

consuls met handels- en technische attachés te kunnen hebben; de instelling van de ,,ambtenaren voor bijzon-

dere zendingen” en die van technische adviseurs zal

reeds, met minder kosten, gelijksoortig werk kunnen

doen als dat dezer attachés.

Op de personen zal het aankomen, die de Minister

bij de uitvoering zijner plannen zal hebben te kiezen:
De eischen, hun te stellen,
zijn
niet gering; zij behoo-
ren een open oog te hebben voor de eigenaardige behoef-

ten van ons land en moeten vooral niet de ambtenaar

zijn, die de besluiten van de ,,adviescommissie van
ambtenaren en belanghebbenden” eenvoudig uitvoert,-
zonder durf om zoonoodig daarvan af te wijken. Het zal moeilijk zijn de ,,right men” te vinden, die inder-
daad van •de
moeilijke
positie van het tegeuwoor-

dige Nederland een helder beeld hebben, zoodat. zij
begrijpen, wat ons land nu behoeft of waarvoor het
zich op dit oogenblik interesseert. Bij de onderzoekin-
gen zullen practisch eigen inzicht, studiezin, vermogen

om economische oorzaken en gevolgen te combinee-
ren, zeer belangrijke factoren voor het welslagen vor-

men. Gelukkig-wordt in het schema van den Ministêr
niet van examens gerept, de Minister heeft daardoor
de vrijheid om personen, die in de practijk zijn gevormd
of wie vaardigheid en speurzin zijn aangeboren, in
het corps op te nemen. –

Wij hopen, dat de wensch van den Minister in ver-
vulling gaat, dat de particulieren deze staatsbemoei-ing zullen weten te waardeeren en zooveel mogelijk
gebruik zullen maken van de diensten der consulaire vertegenwoordiging. Het is niet ,,kwalijk te nemen”,
dat groote ondernemingen, gelijk tot dusverre ge-
schiedde,.liever personen zelf uitzenden, om’ in haar belang het buitenland te verkennen, dan dat zij daar-voor uitsluitend de uitgestoken hand
grijpen
van den
buiten hun bedrijf staanden consul, hoe knap deze ook
moge zijn. Wij kunnen ons echt’er vo’orstellen, dat deze
particuliere ondernemingen zouden kunnen samen-
werken met ambtenaren, die haar worden toegevoegd
op hun reis, die met raad en officieele daad haar ter
zijde staan of die reeds het veld der onderzoekingen
vooraf hebben verkend. Deze ambtenaren zullen dan
kunnen profiteeren van de bijzondere zakenkennis
der particulieren en hun gedachte kunnen wijden aan
de algemeen Nederlandsche belangen, die
bij
het wel-
slagen van het doel der reis van de particulieren on-
getwijfeld daaruit zullen kunnen voortvloeien.

In de vergadering van de Maatschappij van Nijver-
heid, aaii wie een. groot gedeelte toekomt van den lof
op dit wetsontwerp, werd in de vorige week besloten,
een adres aan de Kamer te zenden met het verzoek,
het wetsôntwerp zoo spoedig mogelijk-tot wet te ver-
heffen. Wij scharen ons gaarne aan de zijde deer

adressanten. -.

5 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

407

ONZE STAATSFONDSENMARKT IN HET

EERSTE HALFJAAR VAN 1916.

Bij een retrospectieve beschouwing van het koers-

verloop aan de Nederlandsche beurs gedurende de

eerste zes maanden van dit jaar mag in de allereerste
Plaats een zucht van verlichting worden geslaakt. Im-

mers blijkt uit den koersstand van thans in vergelij-

king met December 1915 niet alleen, dat ons land zon-

dr zich ernstig te schroeien naast den voortwoekeren-
den wereldbrand heeft voortgeleefd, doch dat het ge-

vaar om zèlf door het krijgsvuur aangetast te worden,

althans door de beurs ,,en bagatelle” wordt genomen.

Toch zijn èr in de afgeloopen zes maanden oogenblik-
ken geweest, dat zekere politieke gebeurtenissen de

regeeringshoofden met rimpels sloegen. De sombere
geruchten en geheimzinnige maatregelen in de da-
gen, die gelukkig weer ver achter ons liggen, oefen-
den toen een merkbaren druk uit op de houding van

onze staatsfondsen en eveneens op de gedragslijn van
onze geldschieters, die plotseling groote matigheid
met het uitzetten van kapitalen begonnen te vertoo-

een, zoodat de prolongatiekoers, die gemiddeld over

Januari 2,3871 püt. gold, in April j.l. tot gemiddeld
4,0625 pOt. was gestegen. Deze schijnbare geld-
schaarschte bleef geruimen tijd aanhouden, zelfs nt de

verdwijning van de oorzaken daarvan. In werkelijk-

heid heeft de rechtmatige handel met beide oorlogvoe-
rende partijen echter zooveel geld in het land ge-
bracht, terwijl ook door de scheepvaart, de binnen-
landsche industrie enz., door de uitgeschakelde bui-
tenlandsche mededinging zooveel werd verdiend, dat
de behoefte aan krediet, zooals ook uit den stand der
beleeningen bij de Nederlandsche Bank duidelijk
bleek, niet bijzonder groot was. Zoo liepen de belee-

ningseischen, aan de Centrale Kredietinstelling ge-
steld, sedert 1 Januari 1916 van
f
93
Y2
millioen tot

f
68Y2 millioen einde Maart terug. Lang voor de geld-
gevers hun terughoudendheid hadden opgegeven was
dan ook het koerspeil voor Nederlandsche en Indische
staatsfondsen hersteld en zoo groot was de veerkracht
van deze fondsen, dat noch de schitterend geslaagde
4Y5 pOt. Nederlandsche staatsleening, groot
f
125
millioen, noch de 5 pOt. Indische leening groot
f
80
millioen of de groote reeks andere belangrijke cmis-
sies een merkbaar concurreerenden invloed op de
markt van Nederlandsche staatsfondsen hebben uit-

geoefend. Zoo stegen onze 3 pOt. N.W.S. sedert den
aanvang de§ jaars van 67?/8 tot 72
15
/is
pOt.; Integralen
van 59 tot 62
16
/16
pOt.

Opmerkelijk is ook de vrij krachtie koersrijzing,
die de staatspapieren van oorlogvoerende landen in
de tweede helft van het afgeloopen jaar getoond heb-
ben. De aanvankelijk voortgezette daling werd niet
alleen ingehaald, doch het koerspeil.vau ultimo De-
cember in de meeste gevallen, niet in de laatste plaats
door het herstel’ der wisselkoersen, belangrijk over-
troffen. Daarbij valt op te merken, dat Russische
fondsen, die naar verhouding ook het meest geleden
hadden, de krachtigste koersrijzing hebben getoond;
een rjzing die zelfs niet noemenswaard gestuit werd,
toen de onbilljke bepaling, dat inlossing van coüpons
waarbij niet het bewijs geleverd kon worden, dat zij
sedert het uitbreken van den oorlog in het onafge-
‘broken bezit van Nederlanders zijn geweest, niet iiaeer
door de Russische regeering zou bewerkstelligd wor-
den. In de meeste gevallen is het natuurlijk ondoen-
lijk van de van hand tot .hand gegane waardepapieren

dit bewijs te overleggen. Desniettegenstaande bleef de

villige houding voor Russen voortduren, deels door-
dat juist de verscherpte bepalingen het ,,beschikbare
materiaal” en dus het aanbod hadden beperkt, vorts
ook tengevolge van den kooplust van den Russischen
adel in de door de Duitschers bezette streken.

Over het algemeen werd de vaste stemming voor
schuldbrieven van oorlogvoerende landen veroorzaakt
door de omstandigheid, dat er bij. het ,,vastloopen”

van de vijandelijkheden op schier elk oorlogsveld een

,,feeling” over de volkeren kwam, dat de vrede niet
lang meer op zich zou laten wachten. Zoo zagen wij

h.v. de 5 pOt. Bulgaarsche leening van 54 tot
733/4
op

loopen. Niet zoodra bleek echter uit het verbreken van

het lateute stadium van den strijd (de actie ter zee,

het Oostenrjksche offensief tegen Italië, de Russische

aanval in Wolhynië en Boekowina) dat het psycholo-

gisch moment om tot een vrede te komen voorbij was,

of de kooplust voor bedoelde staatspapieren werd als
met tooverslag tot stilstand gebracht. Spoedig daarop

volgde over de geheele linie een
vrij
krachtige koers-

afbrokkeling, toen uit het aanvragen en toestaan van

nieuwe belangrijke oorlogskredieten en uit het nemen

van andere financieele maatregelen bleek, dat geen
van de oorlogvoerende partijen reeds lust gevoelde,

het bijltje er bij neer te leggen:

Te vreezen valt, dat indien het uitzicht op vrede
nog meer wegdoezelt en van de financieele krachten

der orlogvoerende landen nog meer gevorderd wordt

dan tot dusver reeds het geval was, het verkregen
koersherstel geleidelijk weer verloren zal gaan.
un-
mers kan de thans ingeslagen weg van maar-raak-lee-

een, maar-raak-uitgeven van ongedekt bankpapier en

schuld met korten looptijd, van belasting-opschroe-

ving en van grenzeloos stijgende verplichtingen van
rente-betaling en aflossing niet steeds ongestraft wor-

den voortgezet. Hoe groot deze verplichtingen reeds
zijn, moge uit het volgende staatje blijken, ôntleend
aan een opgaaf van de Mechanies & Metals National
Bank te New York:

Kosten van den Europeeschen oorlog in twee jaar
(per einde Juli 1916), de voorschotten aan bondge-
nooten veileend niet inbegrepen:

per
hoofd
Oorlogskosten
der bevolking

E ngeland ………………

f
23.062.500.000
f
512,50
Frankrijk

…… ………

,,
21.875.000.000
,, 546,871
Rusland

………………
17.500.000.000
,, 102,371
Italië

…………………

,,
4.500.000.000
,, 131,071
België en Servie ………
2.500.000.000
,, 208,25

Totaal geallieerden …
f
69.437.500.000
f
229,15

Duitschiand ……………
f 26.250.000.000 f
403,821
Oostenrijk-Hongarije… ,, 15.000.000.000 ,, 300,00
Turkije en Bulgarije…,, 2.500.000.000 ,, 96,15

Totaal centralen

f
43.750.000.000
f
310,25

Alle oorlogvoerenden
. f
113.187.500.000
f
255,-

Japansche staatsfondsen gaven in het vervlogen
halfjaar van een bijzonder vaste houding
blijk,
niet
alleen wijl dit land door groote oorlogs- en andere
leveranties aan Rusland zeer veel verdiend heeft, doch
ook en vooral wijl het land van de Rijzende Zon de

eenige staat is, waar in de oorlogsperiode de staats-
schuld zoowel volstrekt als per hoofd der bevolking
door belangrijke amortisaties verm.inderd kon worden
en wel van 2.545.070.505 Yen tot 2.477.082.242 Yen.
De vaste houding van Japansche staatsfondsen uit
zich speciaal bij de liuitenlandsche leeningen, aange-
zien deze waardevolle onderpanden hebben (Tabaks-
belasting enz.) en de Japansche regeering deze door
amortisatie van de leeningen wil Vrij maken.

Hoewel bij de Zuid-Amerikaanschi republieken de
financieele moeilijkheden nog ‘volstrekt, niet geheel
zijn opgeklaard (het niet nakomen van verplichtin-
gen door stéden als Buenos Aires en Rosario, juist in
de laatste dagen, wijst hierop) wordt toch de toekomst
wegens den toenemenden uitvoer, die echter bij be-
schikking over meer scheepsgelegenheid veel grooter
zou kunnen. zijn geweest, en op grond van den stij-
genden goudvoorraad in de conversiekassen, bevredi-gend geacht, zoodat vooral Brazilianen wat het koers-
peil betreft, een gunstig figuur maken. . Ook hier
droeg de stijging der wisselkoersen tot de verbetering
bij. 5 pOt. Parana’s echter maakten een koersbuite-

408

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli f916

ling van 62
7
/s tot 42 pOt., waarop later slechts een ma-

tig herstel is gevolgd, wegens het in gebreke blijven

van de betaling der Aprilcoupons, terwijl Mexicaan-

sche fondsen na een aanvankelijk herstel op de ver-

wachting, dat Oarranza bij machte zou zijn een meer
ordelijken toestand in het land der revoluties te’bren-

gen, thans, nu dit vertrouwen beschaamd werd en een

oorlog met Amerika dreigt, weder een teruggaande
koersbeweging doormaken.

31 Dec. ’15
31 Mrt ’16
30Juni’16
3
1
12
0
10
Ned. Werk. Schuld

..
.
79
9
/1,
82
83
1
1
3

O/

Ned. Werk. Schuld
671
70″!,,
72
11
!1,
2
1
1
2
0
/0
Nec]. Werk. Schuld

.
. .
59
1
12
59

/,,
.62
15
/10
5
/o
Oost Indië

.
………..
100
lOO/i,
100
114

3

0
/0
Duitsihland

……….
57
42
5
18
52
5

0/

Bulgarije Tabaksieen.,
54
60
73
3
14
4

0
/0
Oostenrijk Jan. Juli
43’/2
43
7
18
44
1
1
4

4

0/

Hoigarije
1881-1890 .
52
’14
42
1
/8
46’14
4
1
12
0
1

Portugal Tabaksleen
78
76’12
79 ‘/
4

?/o
Rusland
Nic. 67-69
….
60
57
1
12
62
4

0/,
Rusland
1880
……….
55
53 56
4

°/o
Rusland bij Hope …….
56 151 56
1
12
64/ia
4

0/

Servië
1895
…………
41
43
44114
3
2
12

/o
Zwitserl. Staatsspwg.

.
63 67 74
4112 01

Japan le serie

……..
83’/2
82’14
89
5

0/

Argentinië
1886-87
….
93
89’1
87
5

0/

Brazilië 1898
……….
86
87118
93114

5

O/o
Parana

…. . ………
62′!,
42 45
1
18
5

0/,

1iexico
.
…………….
221/
4

16
15/
21118

A P.RÔPOS VAN EEN UITVOER VERBOD.

Een medewerker schrijft ons:

Een verbod tot uitvoer – aldus de Regeering tot
de Kamer – wordt ten onzent slechts uitgevaardigd

op grond der eigen behoeften of ten einde den_ aan

voer niet in gevaar te brengen. Ruilpolitiek, met als
machtsmiddel het uitvoerverbod, wordt niet gedre-
ven.

Logisch zou hieruit volgen, dat bij een regeling

van den uitvoer van een artikel, waarvan de uitvoer

verboden is, alleen motieven in aanmerking komen,
aan dit beginsel ontleend. Merkwaardigerwijs evenwel

zijn, zij het nog slechts -in theorie, aan de vergunning

tot uitvoer van harig voorwaarden verbonden, die

met de voörziening van het binnenland niet van doen
hebben. Zoo wordt b.v. bepaald, dat consenten kunnen
geweigerd worden aan exporteurs, die een bepaalde

hoeveelheid méer hebben uitgevoerd dan het gemid-
delde over de jaren 1913/1915 – in welke bepaling de
wenseh ligt opgesloten, dat van de dit jaar voor

export beschikbaar zijnde hoeveelheden
a’le
exporteurs
een evenredig deel zullen uitvoeren. Voorts wordt in
uitzicht gesteld een rijkscontrôlemerk op haring en de
verplichting, haring van dit merk te voorzien, zoo
men er consent voor wil ontvangen. En ten slotte
wordt bepaald, dat een verpakking in tonnen van en
met èen bepaalden inhoud kan worden voorgeschreven.

Het valt moeilijk in te zien, wat de voorziening van
haring van ons land te maken heeft met de genoemde
voorwaarden, en in hoeverre die voorwaarden kloppen
met .het beginsel, dat
bij
de uitvaardiging van uit-
voerverboden voorligt. Indien zoodanig verband in
een enkel geval bestaat, is dit toch slechts zeer uit
de verte. Zoo kan het Rijkscontrôlemerk wel dienst-baar gemaakt worden aan het onderscheiden van ha-
ring voor binnen- en buitenlandsch verbruik, maar
daartoe is toch geen rijksmerk noodig. Het ontdoen
der haring van den kop en de bepaling, dat koplooze
haring niet geëxporteerd mag worden, doet evengoed
hetzelfde doel bereiken. Zoo kan ook de verplichting
.

tot vérpakking van haring in tonnen van een bepaal-

den inhoud tot gevolg hebben, dat er voldoende door
de haringvisschers benoodigde tonnen overblijven, maar dan- ligt het toch meer voor de hand, een uit-
voerverbod van kuipwerk uit te vaardigen en.daarna
een regeling voor den uitvoer van dit kuipwerk te
treffen. Thans evenwel wordt er feitelijk, zonder dat
er een uitvoerverbod bestaat, toch de mogelijkheid ge-

opend, dat de uitvoer van gevuld kuipwerk verbo-
,

den is.

Blijkbaar heeft
bij
het vaststellen der ohderhavige
voorschriften dan ook een andere bedoeling voorge-
zeten dan de voorziening van haring voor binnen-

landsch gebruik, en het is in de kringen van den
haringhandel ook geen geheim, welke de feitelijke be-

doeling geweest is. Beter is te zeggen: bedoelingen. Immers aan elkaar gekoppeld
zijn
een regeling van
den handel als zoodanig, een poging tot bevordering

van de eerlijkheid in den handel èn een poging tot

voorkoming van werkeloosheid.

De drie zaken houden ten nauwste met elkaar ver-

band en zijn feitelijk alle drie gevolg van misstanden,
die in den haringhandel bestonden of momenteel be-
staan.

Toen ten- vorigen jare de exportprijzen van haring

zoo buitengewoon opliepen, is door den handel – het-
ij
op eigen initiatief, hetzij op instigatie van de

koopers – op groote schaal kleiner fust (dus ook

kleiner hoeveelheid haring) geleverd, dan waarop vol-

gens oud gebruik de kooper recht had. Ieder, deskun-

dige weet, hoeveel haring een ton of een kantje moet

inhouden, maar zoo weinig werd er overeenkomstig

dit bëgrip gehandeld, dat de exporteur, die géen en-
derwicht gaf, ten slotte zijn haring niet verkoopen

kôn, omdat uiteraard de prijs te hoog was. Voorts
mag men aannemen, dat verschillende goederen iri

haringtonnen verpakt of ônder haring verpakt en als

haring aangegeven geen haring waren. In de statistië-

ken komt dit treffend hierdoor tot uiting, dat er in

het afgeloopen seizoen aanmerkelijk méer haring is

uitgevoerd dan aangevoerd (de douane neemt voor

een ton haiing een bepaald gewicht aan).

Aan dit euvel heeft men van twee kanten een eind
willen maken. De douane wenscht zekerheid, dat in
een ton met haring alleen haring zit en laat dus vaak

aan de grens de tonnen uitpakken, wat uit den aard
der zaak groote vertraging geeft. Inpakken van’ha-

ring op de verzendplaats onder rjkstoezicht en het
voorzien der vaten met een rijksmerk zou alle ver-
traging voorkomen.

Daarnaast stelt’ de Duitsche Regeering, die den in-
koop van haring aan de Zentrale Einkaufsgesellschaft
heeft opgedragen, er prijs op, dat een ton haring de

volle 110 K.G. haring bevat,.die zij bevatten moet. De
vertegenwoordigster der Zentrale ten onzeut, de
,,Algimex”, eischt waarborgen, dat zulks het geval is

en op haar aandrang is dan ook bereids een ,,hariug-
contrôlevereeniging” opgericht. Verdere waarborg
was ook, dat de Algimex alleen haring wenschte in
de z.g. heele Hollandsche tonnen. Maar die tonnen –
heeft men ook op de haringvloot noodig en zoodoende
ontstond het gevaar, dat de vloot niet over voldoende
fust zou kunnen beschikken. Een grooter en ernstigeP

gevaar bedreigde evenwel de kuiperj. Deze heeft den
afgeloopen winter als naar gewoonte veêl klein fust

gemaakt— omdat er normaal veel haring in klein
fust uitging – en dreigde nu niet alleen met het ge
reed zijnde fust te blijven zitten, doch bovendien in de

komende maanden geen werk te hebben. In de bladen
heeft men trouwens de adressen der kuipers kunnen
lezen, waarin deze de hulp der Regeering inriepen.
De bepaling inzake het fust in de uitvoerregeling van
haring is daarop blijkbaar het antwoord, evenals de

bepaling betreffende het rijksmerk blijkbaar tegemoet
wil komen aan de klachten van den handel over het
ophouden der haring aan de grens. De bepaling, dat
behalve verpakking in tonnen van een ‘bepaalden in-
houd ook verpakking in tonnen met een bepaalden in-
houd kan’worden voorgeschreven bedoelt klaarblijke-
lijk de knoeierj met het fust te voorkomen en een
steun te bieden aan de ,,haringcontrô:,

e’,,,eniging”.

Wat nu het voorschrift betreft, paald kan
worden, dat een exporteur niet meer
m.i
uitvoeren
dan in een normaal jaar, zoo is het duidelijk, dat deze
bepaling tegen den ,,Algimex” gericht is. De ,,A’lgi-

5 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

mex” heeft zich voor den inkoop van haring en ten
einde prijsopdrijving te voorkomen, de hulp verzekerd

van een aantal exporteurs en reeders, met uitsluiting

van tal van andere handelaren. Deze handelaren kun-
nen, ongeacht den prijs, dien zij vragen, geen haring
naar Duitschiand exporteeren en zijn dus uit hun be-

drijf. gestooten. Doorvoering der bepaling, dat een

exporteur slechts consent kan bekomen voor zijn nor-
malen uitvoer, schakelt van zelf de thans uitgesloten

handelaren in, omdat . zrnder hen Duitschland niet
de volle hoeveelheid kan ontvangen, welke het

wenscht.

Het
zijn
ongetwijfeld heel belangrijke en misschien
ook onmisbare regelingen, die aan de regeling tot uit-
voer van haring zijn vastgekoppeld – maar met dat

al rijst de vraag, of zoo ingrijpende
voorschriften daar

40

op hun plaats zijn.

t4w1#t

DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAAT-

SCHAPPiJ IN 1915.

Meer nog dan in normale tijden verdienen thans de

jaarverslagen der groote banken de aandacht. In het
bijzonder mag dit wel gelden voor dat van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij, de grootste bankin-

stelling van ons land. Wij kunnen hier niet nader in-

gaan op de
belangrijke
beschouwingen in het verslag
over den toestand in de gewesten, waar deie bank hare vestigingen heeft, maar wel wenschen wij de aandacht
te vestigen op eenige cijfers van de balansen en
winst- en verliesrekeniugen, welke in het verslag op-
genomen zijn.

Tengevolge van den ongunstigen suikeroogst is de
winst, welke door de Handel-Maatschappij met haar
suikerfabrieken behaald is, ongeveer
f
100.000,minder
dan in 1914, ondanks het feit dat per picol
f
1,43
meer ontvangen werd. Uit de toch reeds magere winst,
met de suiker behaald
(f
1.192.000) is nog
f
500.000
gereseiveerd en overgeboekt op de reserve voor suiker-
fabrieken, die zoodoende tot
f
3.000.000 stijgt. Aange-
zien de aandeelen in cultuurondernemingen (vrijwel
alle van suikerfabrieken) voor
f
9.000.000 te boek
staan, is het belang van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij
bij
de suiker tot beneden de
f
7.000.000
gedaald. Langzamerhand zal zoodoende het ideaal be-
reikt worden om de suikerbelangen voor
f 1
op de
balans te hebben staan en de Nederlandsche Handel-Maatschappij daardoor feitelijk onafhankelijk van de suiker te maken.

Het is trouwens reeds dit jaar gebleken, dat de
hieuwe koers, welke door wijlen President Heldring
werd ingeslagen, de Handel-Maatschappij thans in
staat stelt, ook zonder dat winst behaald wordt met

suiker, een goed dividend uit te keeren. Tot de winst
ad
f
5.941.000 is, zooals
wij
boven reeds zeiden, slechts
voor
f
692.000 door de suiker bijgedragen, zoodat een
dividend hn 8Y2 á 9 pOt. alleen uit winst op bank-
zaken had kunnen worden uitgekeerd. Nu zijn hierbij
natuurlijk gedeeltelijk oorlogswinsten geweest, b.v. in•
den vorm van N.O.T.garanties (het is eigenaardig dat
de door de Handel-Maatschappij verstrekte borgtoch-
ten in het geheel niet, of althans niet openlijk, op
de balans paraisseeren), maar daar staat tegenover,
dat wederom op effecten een belangrijk bedrag is af-
geschreven, hoewel over het algemeen tegenover 1914
de koersen veel hooger zijn. Men mag dan ook veilig
aannemen dat hierin een stille reserve verscholen ligt.
De kantoor-onkosten stegen met
f
300.000 tot

f
2.948.000; aan provisie, interest en wissels werd na
aftrek van afschrijving en reserve op debieuse debi-
teuren
f
8.100.000 verdiend of ruim
f
900.000 meer
dan in het voorafgaande jaar. In de winst- en verlies-
rekening van het hoofdkantoor is in tegenstelling met het voorafgaande jaar de winst op wissels en provisie
onder één hoofd vereenigd. De oorzaak hiervan zal
wel zijn, dat tengevolge van de steeds dâlende wissel-
koersen met den wisselhandel verlies is geleden. Men
moet trouwens hierbij in aanmerking nemen, dat de

winst uit wissels
bij
het hoofdkantoor in 1914 slechts

f
35.000 bedroeg, aangezien bij de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij de gewoonte bestaat, het resultaat

van den wisselhandel op Indië, die verreweg het hoof d-

bedrijf vormt, op de rekening van de Pactory te boe-

ken.

Het bovengenoemde
cijfer
van
f
900.000 geeft een
mooien vooruitgang van het bedrijf weer. Echter moet

men wel in aanmerking nemen dat vermoedelijk dit
jaar minder op debiteuren zal
zijn
afgeschreven (zie

bladzijde 6 van het verslag). Het vorige jaar achtte de
directie het noodig de reserve voor diverse belangen

met
f
1.287.000 te verhoogen. Dit jaar werd daaraan

niets toegevoegd, doch, zooals
wij
reeds zeiden, wel

f
500.000 op de reserve voor suikerfabrieken bijge

schreven; aangezien op effecten en onroerende goede-ren tezamen ongeveer
f
200.000 meer is afgeschreven
dan het vorige jaar en de totale winst
f
1.330.000
‘grooter is, moet hieruit volgen dat de uitkomsten

van het
bedrijf
op zich zelf
f
750.000 meer hebben op-
geleverd. Behalve de bovengenoemde vermeerdering

der provisie, enz. is dit ook een gevolg van de schit-
terende uitkomsten van het agentschap Suriname,
weiks winst (zooals men weet grootendeels afhankelijk

van de suiker) van
‘f
292.000 tot
f
494.000 steeg.

Het kapitaal der Nederlandsche Handel-Maat-
schappij was op 31 Decëmber 1915
f
50.000.000 groot

en in den loop van dit jaar werden
f
5.000.000 nieuwe
aandeelen tot den koers van 138 pOt. uitgegeven.
Einde 1915 bedroeg de reserve
f
9.925.000, welk be-

drag door het agio van de nieuwe emissie met ruim

f
1.500.000 zal stijgen. Het eigen kapitaal der Maat-

schappij vermeerdert daardoor met
f
66.000.000, het-
geen tegenover het vreemde kapitaal ad ongeveer

f
200.000.000 eene goede verhouding vormt.

Het is merkwaardig, dat ondanks de verhooging van
den rentestand tengevolge van den oorlog, de deposi-
to’s op langen termijn, welke slechts 4 pOt. geven, niet
noemenswaard gedaald zijn. Zij bedragen thans

f
66.600.000 tegen
f
68.955.000 op ultimo December
1914. Deze deposito’s, welke meerendeels met 1 jaar
opzegging loopen,
zijn
voor de Nederlandsche Handel-
Maatschappij bijkans als eigen kapitaal te beschouwen
en in ieder geval ongeveer gelijk te stellen met een
obligatieleening. Het is opvallend dat de drie andere
groote banken in ons land, n.l. de Amsterdamsche
Bank, Rotterdamsche Bankvereeniging en Tweutsche
Bankvereeniging tezamen slechts
f
59.000.000 depo-

sito’s hebben, dus nog minder dan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij alleen (voor die banken zijn de

cijfers namelijk resp.
f
23.000.000;
f
18.000.000 en

f
18.000.000). Zooals
bij
alle andere banken zijn de
saldi in rekening-courant ook
bij
de Nederlandsche
Handel-Maatschappij vermeerderd, namelijk van

f
87.000.000 tot
f
97.000.000. Relatief is deze toene-ming echter niet bijster groot.

De liquiditeit van de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij is zeer gunstig. Tegenover een totaal bedrag
van
f
130.000.000 aan binnen één maand opvorder-
bare saldi staan kas en kassiers met
f
47.000.000, te
innen wissels met
f
58.000.000 (hiervan moet men
echter. een zeker bedrag aftrekken voor wissels, welke
onderweg zijn naar en van Indië), effecten met

f
38.000.000 (ook hiervan komt slechts een gedeelte
als beleenbaar pand in aanmerking) en diverse debi-
teuren met
f
33.000.000, onder welke benaming blij-
kens het verslag o.a. de saldi der binnen- en buiten-
landsche bankiers begrepen zijn. Men kan als eerste-
rangs liquide-middelen derhalve globaal een bedrag
aannemen van
f
120.000.000, of ongeveer 93 pOt. van

de opvorderbare schulden. Geheel zuiver is het echter
niet na te gaan, daar de posten zooals wij boven zagen
niet altijd door een outsider te splitsen zijn. O.a. moet
b.v. onder diverse debiteuren ôf onder diverse credi-
teuren ôf onder reserve voor diverse belangen de re-
serve voor dubieuse debiteuren verscholen zijn, daar
deze in de balans niet voorkomen.

410′

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli 1916

De vooruitzichten der Handel-Maatschappij laten
zich zeer gunstig aanzien. Immers op basis van het

opgegeven verkoopcijfer van den oogst 1914 ad ruim
f 10 per picol, basis muscovados, kan men bij een nor-

malen oogst, die zich trouwens wel laat verwachten, eene netto-winst uit de suiker calculeeren van onge-
veer
f
8.000.000. Indien de baukzaken evenveel op-
brengen zal de winst dus meer dan verdubbeld wor-
den. Met het oog op de prijzen, welke voor oogst 1917

reeds besteed worden, mag men voor dat jaar een

niet minder gunstig resultaat verwachten.

Het jongste jaarverslag geeft in ieder geval een

goed beeld van den toenemenden bloei dezer instel-

ling, we] ker archaische ,,regelen van overeenkomst”

ëene moderne baukgestie blijkbaar niet in den weg
staan.

HET GEBRUIK VAN SOHAPENVLEESCH IN’

NEDERLAND.

Men schrijft ons:

In een circulaire van den Minister van Landbouw,

Nijverheid en Handel, gericht aan de Commissaris-
sen der Koningin, wordt o.m. de wench uitgespro-

ken, dat van gemeentewege medewerking worde ver-

leend tot het bevorderen van meerder gebruik van
schapenvieesch in ons land.

Onze bevolking gebruikt van deze zoo voortref-
felijke vleeschsoort zeer weinig. Volgens dezerzijds

gemaakte berekeningen naar officieele opgaven van

slachting in het normale jaar 1913 in eenige steden
komt men tot de volgende percentages voor gebruik

van schapenvieesch ten opzichte van het gebruik van

rund-, varkens- en schapeuvleesch te zamen:

Aantal geslachte
schapen voor,

1913

stedelijk gebruik Percentage

Groningen ……………5415

.

5.90
Den Haag ……………5752

2.00
Rotterdam ……………8598

1.75
Haarlem ………………1462

1.61,
Amsterdam ……………9458

1.35,
Alkmaar ………………184

0.67
Utrecht ………………350

0.26
Arnhem ……………….196

0.20
‘s-Hertogenbosch

99

0.16
Nijmegen ………………114

0.13
Venlo …………………
47

0.10

Te zamen genomen over een bevolking van onge-

veer 1.830.000 zielen van deze elf steden bij een
doorsnee-slachtgewicht van 22 kilo per schaap be-

draagt het gebruik van schapenvieesch dus niet meer
dan 0,38 kilo per hoofd der bevolking per jaar. Vol-
gens het Landbouwverslag 1911 wordt het geheele
vleeschverbruik per hoofd der bevolking in 1909 be-
rekend op 33,03 kilo.

Uit bovenstaande percentagecijfers
is
te consta-
teeren, dat in ‘Groningen het gebruik het grootst is
en dat daarop volgen de drie groote steden met Haar-
lem. Dat in die groote steden het gebruik grooter is dan elders laat zich daaruit verklaren, dat schapen-

vleesch vooral in de hotels geconsumeerd wordt, daar
het voor den vreemdeling steeds een gevraagde scho-
tel uitmaakt.

Voor 1914 en 1915 hebben de schapenlachtingen
voor stedelijk gebruik in bovengenoemde steden bij

na geen verandering ondergaan. Alleen
bij
Amster-
dam valt een verandering van beteekenis vast te
stellen: het is daar van 9458 schapen in 1913 geko-
men tot 13637 iii 1915. Het percentage steeg daar-
door tot 4,50 pOt.

Men ziet dus hieruit, dat al waren de
prijzen
van
rund- en varkensvieesch hoog, dit toch geen merk-
baren invloed had op de consumptie van schapen-
vleesch. De maatregel van regeeringswege om de be-
volking aan het gebruik ‘van schapenvieesch te wen-
nen kan niet anders dan goed werken, want dat het

gebruik werkelijk ‘zoo gering is; is vooral te wijten

aan de onbekendheid met de zeer goede hoedanighe-
den er van, mede veroorzaakt, doordat men zich niet

voldoende op den binnenlandschen détailverkoop

heeft toegelegd door het gemakkelijke afzetgebied in het buitenland, alwaar de consumptie’ van scha-

peuvieesch beduidend grooter is dan hier te lande.

De bovenbedoelde percentages bedroegen voor Frank-

rijk reeds 12, voor ‘Engeland zelfs 23.

Volgens de telling van Funi 1913 bevonden zich
toenmaals in Nederland 842.000 schapen (omgezet in

slachtgewicht ong. 1.8 millioen kilo).

• De uitvoer bedroeg, de levend geëxporteerde scha-

pen en lammeren omgerekend in slachtgewicht:

1912 …………………12

millioen kilo.
1913 …………………8
1914 …………………1,0

Indien dus geheel geen vergunningen meer voor
den uitvoer van schapenvleesch zouden worden ge-geven, zou dit een meerdere productie voor binnen-

landsch gebruik van ong. 10 millioen kilo beteekenen
voor ruim 6 millioen zielen of wel ong. 1,66 kilo per
hoofd per jaar. –

In aanmerking genomen het voor de bovengenoem-

de 11 steden gevonden cijfer van 0,38, dat, indien

men het voor het geheele land nauwkeurig zou kun-

nen nagaan, zeker een kleiner gewicht tot uitkomst
zou opleveren, kan men gerustelijk aannemen, dat

voor algeheele consumptie van deze vleeschsoort voor

het binnenland per hoofd der bevolking per jaar on-
geveer 2 kilo schapeuvleesch’ beschikbaar zijn.
k’

REGEERINGSMAATREGELEN OP’
HANDELSCERIED.

U i t v o er v e r b o d e n. Evenals begin April

voor katoen is thans verboden de uitvoer van
wol
in eiken vorm. Daarvôôr was reeds de uitvoer van wol,
van wollen garens, verschillende wollen artikelen,
enz. verboden, maar konden bijv. nog wollen manu-
facturen aan het stuk, behalve flanel, militair laken,

wollen dekenstof, enz., vrij ten uitvoer worden toe-
gelaten. Thans is-het verbod zoo algemeen mogelijk
geredigeerd.

Toepassing der, Onteigenings-
wet ten aanzien van suiker. Op 28
Juni ji. is door den Minister van Landbouw, Nijver-

heid en Handel telegrafisch aan alle burgemeesters
verzocht, voorwaardelijk in bezit te nemen alle suiker,
aanwezig
bij
fabrieken van suikerhoudende goede-ren, bij grossiers en bij winkeliers, die als grossier
optreden. Aan de houders dezer voorraden zal weder
de beschikking daarover worden gegeven, wanneer
zij zich tegenover den burgemeester bereid verklaren:

le. indien zij industriëelen zijn, van de suiker niet
meer te verwerken dan voor hun regelmatig verbruik
noodig is en met regelmatige aflevering door te gaan;

2e. indien zij grossier zijn, door te gaan met hun
regelmatige aflevering;

3e. indien
zij
industriëel of grossier zijn, van hun
verbruik en hun aflevering wekelijks mededeeling te
doen aan de Commissie van Advies inzake suiker.

De genomen maatregel heeft slechts een voorloopig
karakter en strekt om tot een regelmatige distributie van de aanwezige’ suiker te geraken; vrees, dat er te
weinig suiker zou zijn, ligt er niet aan ten grondslag, de voorraad wordt integendeel voor een normaal ge-
bruik voldoende geacht. In verbaiid hiermede wordt
nog nadrukkelijk gewezen op de wenschelijkheid, ook
voor kleine verbruikers, om niet ‘meer dan normale
voorraden suiker op te doen.
M a x i m
11
m p r ii z e n. De
lijst
van maximumprij-
zen, vastgesteld voor de loopende maand, vertoont
slechts geringe afwijkingen van die, welke in Juni
gold. Verhoogd is de prijs voor havermout, terwijl de
prijzen voor visch meerendeels lager zijn gesteld.

5 Juli 1916

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

411

MAANDCIJFERS.

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEK:

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartïkelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet cle algemeene in- en uitvoer- –
cijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoej- uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
met name in 1914 goederen voor invoer tot verbruik wôrden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(In duizenden Kilogrammen).

Algemeene
voedings-

Invoer tot verbruik
Mei

1914

1915

1916

tJitv. uithetvrije verkeer
Mei

1914

1915

1916

Invoer tot verbruik
eerste vijf maanden

,.

1914

1915

1916

Uitv. uithet vrije verkeer
eerste vijf maanden

1914

1915

1
:9
1
6
middelen.
Aardappelmeel.

2.322
0 0
8.888
6.878 8.220 11.124

25

0
41.174 47.845
60.141
225
18
64
3.925 4.685
4.827
838

239 389
14.513 16.082 15.762
1.667
1
3
2.882 4.916
5.347
2.544

52
37
9.401
14.348 17.908
Tarwe en -meel
1)

199.763 157.884
61.579
154.053
98
243
911.168 507.667
294.079 675.502
458 675
)14.453
7.529
19.549
26.861
240
9
290.107

23.482
35.593 114.545 2.836
4.097
Andere granen..
247.162′
54,810 52.809
146.270 12.536
9
1.110.210

604.282
276.569 573.242
15.901
201
Kaas
:
?
4.673 6.906
10.009
?

? ?
23.831
31.430
38.063

Boter ……………
Eieren

………..

Versche zeevisch
?
?
?
1.372
3.465
7.291
?
?
11.536
18.004 22.677

Rijst

…………

Tiaringenbokkiug
508
49
0
1183
2.244 3.388
5.531

11.212
722
22.768 23.938
17.580
Versch vleesch
?
?
4.372 8.928 3.097
?

.
?
31.921
36179
26.943
Gez.ofger.vleesch
?
1.828 1.039
2.856
?

? ?
5.385 8.946
11.481
Krachtvoeder-
koeken en -meel
16.005
19.906 12.313
?
?
137.089

126.222
90.129
?
1′
Genotmiddelen.
Cacaohoonen ….
3.801
4019
2.903 789
35
0
28.357

22.676- 9.380
8.575
451
924
Cacaopoeder ….
2
39
0
1.169
.

1.465 640
21

1.593
138
5.996
9.885
6.685
11.301
26.950
9.992 7.692 12.246
5.496 58.213

124.636 48.907
42.371 87.069 50.188
Ruwsuiker
16.786
801
98
417
4.741
0
54.183

2.446
528
..2.966
20.236 29.286
Kandij, melis,

Koffie

………..

basterd ……847
430
339
15.447
13.384
5
4.144

6.622
648
66.988 56.782
16.880
Tabak

……..
..
1.585
2.542
755
462
673
756
9.387

9.410 8.063 2.423
2.891
3.395
Sigaren
1
1
1
188
171
335
7

4
25
896 804 1.260
Olien, vetten en grondstoffen daarvoor.
10.271
29.554
7.677
6.315
12.574
0
45.502

132.747
36.046 30.178 83.338
0
Kokosnootolie
1.447 1.937
0
289 1.017
694
6.830 6.600
18
563
6.115
5.545
1.861
3.908
1.173 1.566
243
1
10.844
11.951
7.075 9.927
1.827
38
Margar. (eetbare)
47
0
0
5.684
9.519
12.398
305
85
0
29.529
47.074
63.230
Margar. (ruwe)
4.931
3.585
2.360 3.706
709
0
16.635 17.493
9.143
9.887
2.363
460
Katoenpittenolie
1.175
8.263
2.254
6
1.015
0
7.708
35.988
13.030
30
6.779
84

Copra

…………

Grondnoten
7.038
12.827
4.733
1.782
71
0
50.914 23.345
11.654 13.094 6.470
43

Renzel

…………

Palmpitten

.. .:
5.126
2.844
3.675 4.329
0 0
28.584 5.794
9.506
18.808
25
0
Palmolie
1.968 1.628
0
697 615

0
7.816 8.779
129
2.624
1.127
0
Sojaboonen
-..
21
0
0
1
0 0
14.463
11.774 3.441
13.531
0 0
Soja-olie
566
3.516
551
171
137
0
5.353 8.343 2.316
1.080
717
0
2.483
1.182
1.757
207
20 181
13.469 4.580
7.403 4.163
112
389
27.314 49.398
19.025 10.830 412 384
146.210
221.115 72.150 41.733 2.026 2.978
Lijnolie
1
1.719
0
2.881 12.976
168
231
29.353
0
14.417
63.670
697

Koolzaad

………
Lijuzaad

……..

9.789 8.899
13.417
5
1
1
67.175
86.971
76.376
48
11
13
Petroleum …….
fvliuer.smeeroliën
1.346
2.645

251
?
8.002
11.835
3.293
?
?.
?
Talk,roetensmeer
4.666
6.801 1.212
4.353
1.951
328
26.422 22.682
4.647 17.709
11.496
1.321
Weef stoffen.
Etennep

(ongeh.)
-3.267
4.049
219 1.099 886
0
16.876
11.535
2.536
6.457
5.515
15
Oiigetw.en 011gev.
katoenen garen
3.249
1.753
1.766
26
7
0
16.099 11.303
8.030
356
29
8
Katoen (ongesp.)
6.227
2.023 4.882
3.433
2.296
10
33.633 50.898
16.465
15.355
40.021
167
Vlas

(geroot en
gezwingeld)
4
110
0
520
719 1.998
162

964
251
2.440
5.649 9.454
Wol'(alle soorten,
volaf val en
kunstwol)
1.890
338
863 955
6
11
9.168

4.678
5.069
4.836
68
47
Metalen. IJzer(rnwgegot.)
30.894
3.017
6.781
22.085
221
0
125.927
18.728
31.900 75.846
3.430
36
IJzer (smeccl-,
bau(1-eupl.ijzer)
73.212
58.163
48.638 46.935
14.539
3.188
341.320
231.493
188.512
221.424
58.235 9.669
IJzer (spoorstav.)
6.886
1.751
2.931 7.870
1.844
28
23.821
12.842
9.405
13.823
4.513
1.405
IJzer (gaspijpen)
5.176
3.198
3.318
535
44
236 21.011 14.846
19.637
4.600
543
1.546
Staal (iii staven)
24.634
1.728
7.447 14.826
87
172
110.663 9.533 21.479
61.243
785
1.283
Koper (ruw)
8.283
93
120
9.255
0
0
38.374
401
519
35.371
876
2
Lood (ruw)

..
4.855
1.620
42
2.552
16
42
14.229
3.948
1.327
7:753
513
613
Tin

(ruw) …….
1.909
94
174
1.424
158
6
10.553
2.072 554 7.612
4.619
26
Zink (ruw)
5.112
117
28
4.772
1.473 963
21.153 344
2.081
29.286 8.314
4.576
Steenkolen.
Steenkolen . . . .
1
1
.37.0.378
1
489.269
1
593.993
1

550.579
1

14.1801 –

2.246 5.816.126
1
2.778.305
1
2.582.802 2.318.827
1
223.485
1

53.116
Diversen.

0
21.206 20.223
9.615 2.975
2.577
7
Chilisalpeter

25.756

3.050

7.975

8.738

0
0
124.608
30.874 33.411 54.875
203
1

Soda

………..6.194

.

3.293

.

1.776

740

98

127
252.387 141.315 169.621
80.120
21.749 824
fluiden (gedroogd

Cement, tras…..62.971

32.502

43.530

19.888

4.315

en onbereid).

1.748

.

637

105

1.159

,

19
51
8.226 3.455
819 5.329
153
163
Hnideu (gezout.)

1.182

212

1

1.789

263
1.859
8.274
1.747
305
8.685
984
4.331

i) Tarwerueel is nitgedrukt in tarve; aangenomen is, dat 75 K.G.
meel met 100 K.G.
tarwe
gelijk staat.

Bij
,,andere
granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

412

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5Juli 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. *** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20 Juli 1914

Disc.Wissels.
Ned
4
1
/,sedert 1Juli’15
3’/lsedert23
Mrt. ’14

B

jBel.Binn.Eff.
an
{Vrsch.in

41/2

,

1

,,

’15
4

23

,,

’14
ll.C.
5
1
12

,,

19Aug.’14
5

,,.

23

,,

’14
Bank of England..
5

8

,,

’14
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Banque de France.
5

,,

20Aug.’14
3
1
1

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
4
2
12

,,

1Mei ’16
4
1
12

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

2Jan.’15
3’12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië
. .
5
1
12

,,

9Nov.’14
5

,,

9Mei

’14
Feder.Res.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank.. ..
3
1
12

,,

1 Aug.’09
3
1
12

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data Amsterdam
Londen
Port. Berlijn
Part.
P Part.
N. York
CalI-
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
,noncy

30 Juni ’16
2 ‘/4/s
3 5
8
118
314-418

3’14
26-30

’16
2-
1
Ie
2 ‘/2

3 5
8
182
314418

2 /23 /4
19-24 ,,

’16
114-2
2-’14
51l2

’18
314-418

2 ’12

3
12-17 ,,

’16
1
‘/8-2
2’12-3
4
is

5
18
414-418

211
4
.3
1
/2

28 J.-2 J. ’15
2 8/8.1 Vie
3
-1
140
4 ‘/s-‘/,o


1 s/s- /8
29 1-4 J. ’14
3 ‘/-‘/e
3 ‘/g-4
2-ij4
2
1
14-3
1
14
214
1
1/
2
2
1
12

20-24Ju1.’14
3 18116
2
1
14_
8
14
2
I
1_
8
1
2 ’18-’12
281
4

181
4
_2
1
18

1)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

26 Juni 1916

..
11.50


44.15
40.92
1
12
2.41
27

,,

1916

..
11.51
43.80
41.-
2.41
28

1916

..
11.51
43.65
40.97
1
/,
2.41
8
18
29

,,

1916

..
11.49
1
/2
43.65
40.85
2.40
1
/4
30

1916

..
11.49
43.77
1
/2
40.85
2.41’18
1

Juli

1916

..
11.48
81
43.72
1
12
40.85
2.41
1
18

Laagste der week
11.47’/4
43.30
40.77’12
2.40
Hoogste

,,

,,,
11.52
44.20
41.-
2.41
1
1e
24 Juni 1916

..
11.48’/4
43.30
40.80
2.4011
4

17

,,

1916

. .
11.47’14
44.30
40.77
1
/2
2.40
1
/
Muntpariteit

..
12.10
5
18
59.26
48.-
2.4814

Data
Zwitser-
land
Wcencn

Kope,,-
hagen Stock-
liolm
Batavia
telegrafisch

30 Juni 1916
45.60
3040
69.80
69.80
98-‘/2
Laagste d. v.
45.50 30.30
68.80
69.-

Hoogste
,,

,,
45.80 30.80
70.20
70.20

24 Juni 1916
45.50
30.-
68.80
69.-
98-
1
/2
17

,,

1916
4 5.7 7 ’12
30.85
71.35
71.45
98-12
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67
100

OVERZICHT.

De wisselkoersen waren aanvankelijk vast, liepen daarna
weder bijna evenveel terug. De schommelingen waren echter
gering vooral voor Londen, Parijs ende neutrale landen.

Londen steeg van 11,48 tot 11,52 om langzamerhand
weder tot circa 11,48 in te zakken. Evenzoo Parijs 40,87
1
18-
40,95-40,85 en in overeenstemming daarmede New York
en Zwitserland.
Skandinavië nog zeer onzeker 69-70-69,80.
Berlijn steeg Maandag van 43,30 tot 44,20, moest echter
eveneens spoedig weder een groot gedeelte van dit avans
prijsgeven en schommelde verder tusschen 43,60 en 43,80.
Weenen 30,30-30,80–30,40.
II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht

D t
0
0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

,)
p.Rm.4) per gld.)

1

Juli

1916

..
4.76.40
5.91
7218
41
1
116
Laagste d. week..
4.76.40
5.90
‘/1
722/
4
.
41
7
116
Hoogste,,

,,

. .
4.76.50
5.91
74814
41112
24

Juni 1916
..
4.76.40
5.91’14
7481
4

41
1
12

17

,,

1916

..
4.76.50
5.911/e
758/4
4118
Muntpariteit..
..
4.86.67
5.18%

95114
4081ie

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
16 Juni
1916
23 Juni
1916

Week
24-30 Juni

Laagstc Hoogste

30 Juni
1916

Alexandrië.
.
Piast.
p. £
97
1
12
97
1
12
97
1
12
97
1
12
97
1
12
B. Aires
‘) . .
d.p.gd.pes.
49
48
1
1
48’/,e
48
11
42
48
1
h/,o
Calcutta
. . . .
sh/d.psup.
114
8
1s2
114
1
1e
114
8
182
114
1
18
114’/,2
Hongkong
..
id.
p. $
210’1
211
1
19
211 ’18
211
1
h
21111
4

Lissabon ….
d. p.escudo
34
1
18
35
35
35
35
Madrid

….
Peset.
p. £
23.40 23.50 23.40 23.50
23.4711
Montevideo’)
d.p.peso
5351, 531/4
53
1
1io
53’11e
53
8
/1e
Montreal..
. .
$
per
£
477114
4.78
4.78
4.78V4
4.78V4
Petrograd
..
R.
p. £ 10
155
1
12
155814

155
1
14
155814
155814

Rd.Janeiro’)
d.
p.
milr.
121
12
7
1,6
12
7
1,
121,
12
7
110
Lires
p. £
30.50 30.25 30.35 30.45
30.37
11
Shanghai

. .
sh/d
p.
tael
2110
1
14
211121
4

2/111/
4

211111
4

2111
1
12
Rome

…….

Singapore
..
id.
p. $
214
8
122
214122
214
5
1l2
214
1
18,
214
8
122
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
9 9
8
122
9’18
9
8
118
9
2
110
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
8
18
211
8
18
211
8
18
211’/
211
8
18

1) Noteeringenop 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 22-28
Juni 1916.

(In duizenden p.st.)
In.
Uit.
Baren

…………..776
Continent

……….-
Sovereigns
……….

Koloniën
…………-
Vreemde munt

……

.-
U.

S.
A………….
5
Koloniën
…………-
Zuid-Amerika
……..-
Diversen
…………-
Baren en diversen….


Per saldo uitgevloeid
..


Per saldo ingevloeid..

.771

776

776

ZILVER.

Een vaste stemming werd veroorzaakt doordien verkoopen
van Chineesche zijde achterwege bleven. Weliswaar volgde
op de aanvankelijk krachtige prijsstijging een reactie, waar-
van de markt zich .echter spoedig belangrijk wist te her

stellen.
De stijging der prijzen leidde bovendien nog tot specu-
latieve aankoopen van Indische handelaren, terwijl ook
aankooporders voor muntdoeleinden tot verzekering der vaste stemming bijdroegen.

Noteering te Londen.

te New York.

30 Juni 1918 ……..31

. 65
24

,,

1916 …. …..31/,,

. 66
1
18
3 Juli

1915 ……..22
11
/in

48’/4
4 Juli

1914 ……..26

56
5
18
20 Juli

1914 …….. 2411jia

54118

OVERZICHT VAN DE VOORNAAI4STE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
vcr
Zl
k

i
b
i
je
u
en

Andere
opes.schbare
schulden

1

Juli
1916*….
573.231 8.958
656.795
82.914
24

Juni
1916*
..

..
552.026
8.407
630.911
93.888)
17

,,
1916
….
548.614
7.615 639.001 84.802
10

,,
1916
….
546.323
6.715
642.005 74.904
3

,,
1916
..

..
542.893
5.947
645.484 64.648
27

Mei
1916
….
540.030
4.486
636.983
57.970
20

,,
1916
….
538.286 2.304
635.156 54.470
13

,,
1916*
….
535.804
1.925
644.037 46.453
6

,,
1916e
….
532.877
1.797
664.373 98.044
1
)
29 April
1916
….
529.896
1.873
681.864
76.688
22

,,
1916
….
528.802
1.541
651.675 92.819
15

,,
1916
….
523.023
1.727
654.425
86.346
8

,,
1916
….
520.251
1.940
656.732
76.671

3 Juli
1915
….
360.272
1.757
503.316
38.019
4 Juni
1914
….
160.606
8.092 321.891
8.240

25 Juli
1914
….
182.114
8.228 310.437 6.198
‘) Waarvan .itek.-Urt. saldo van het Rijk
f
34.492.000,-

3)

,,

,,

,,

,,
,, 19.810.000,-

3)

3.677.000,-

Data
Disconto’s

Belee-
Besch,k_
baar
Dek_
kings-
Hier-jan
T taal
0
Schatkist-
nin gen
Metaal
percen- promessen
saldo
togo
rechtstreeks

1 Juli 1916*
37.332
17.400
74.486 433.380
79
24 Juni 1916*
42.314 22.400
80.094 414.639
78
17

1916
40.156 20.400
74.521
410.638
77
10

,,

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77
3

,,

1916
31.992 11.300
72.186 405.991
77
27 Mei 1916
27.694 6.300 69.185
404.748
78
20

,,

,1916
29.644 7.300 70.584
401.893
78
13

,,

1916*
130.859
8.000
78.817
398.116
77
6

.,,

1916*
101.267
79.000 90.295
381.418
70
29April1916
00.679 79:000 79.128
379.285
70
22

,,

1916
94.275
73.000
74.023
380.477
71
15

,,

1916
95.662

74.000 74.018
375.835
71
8

,,

1916
90.536
68.000
73.831
374.300
71

3 Juli 1915
72.181
31.500
112.248
253.299
67
4 Juli 1914
74.849
12.300
67.689
36.4801)
51

15 Juli

1914
-67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54
i)
Op de basis van sle metaaldekking. *) De 4112 °/o Staats-
leening 1916 werd van 1 tot 8 Mei, de 5
0
/0
Ned. md. leening
r.tusschen 23 Juni en 1 Juli-nagenoeg volgéstort.

5 Juli 1916 ,

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

413

*

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 1 JULI 1916.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

f
21.590.777,04
sels, Prom.,’ B.-bk.

672.177,27
enz.indisc.Ag.sch.

15.068.811,03

f

37.331.765,34
Papier o. h. Buitenl. in
disconto

………. …………….

Idem eigen portef..
f

8.132.036
)

Af: Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

8.132.036,-
93
Beleeningen
1H
,-
bk.

f
27.998.908,34’12

in rek

rt1 B.-bk.

3.415.618,80
Ag.sch.

43.071.059,38
‘/
op onrp:

f
74.485.586,3
Opliffecten

.

…..f
71.422.486,53
Op Goederen en Spec. ,,

3.063.100 74.485.586,53


Voorschotten a. h. Rijk ……………..

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud

……f
67.949.385,-
Muntmat. Goud……505.281.335,66

f
573 .230 .7 20 ,66
Munt, Zilver, enz.

8.957.956,10
Muntmat. Zilver

582.188.676,76
Effecten Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.153.332,62
1
1
id. van ‘/iv.h.kapit.

3.986.590,75
9.139.923,37
1
12
Geb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen

………………

54.020.814,72

f
766.698.802,72
1
12

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,

5.155.090,93
1
/,,
Bankbiljetten in omloop …………..

,, 656.795.350,-
Bankassignatiën in omloop …………

,,

3.175.431,919
2

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f

3.677.299,26’12
Van anderen ……

76.061.414,57’12
79.738.713,84
Diverse rekeningen

………………,,

1.834.216,03’/

f
786.698.802,72
1
1

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
433.380.003,08
Op de basis ‘van
2
15
metaaldekking ……,,
285.438.103,93
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,,2.166.900.015,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer

Minder Disconto’s
4.982.508,32V2
Buitenlandsche wissels..
47.850,-
Beleeningen
5.608.583,53
1
12
Goud

………………
21.204.415,33
Zilver

………………
550.576,10
Bankbiljetten………..
25.884.780,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
4.480.216,05’12

N.B. Uit de bekendmaking’van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

24
Jn,,i
1916
1
Juli
1916

Aan schatkistpromessen..
f

81.530.000,-

f
67.020.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
22.400.000,-
17.400.000,- Aan schatkistbiljetten ..
50.721.000,-
43.822.000,-
Aan zilverbons

……..
.
.
13.458.586,50
14.127.984,-

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
fi

k
biljett;n
Andere
OPøISChb.
schulden

42.058 33.403
142.868 29.851 48.221
33.335
143.034
28.121
49.343
.33.399
143.021
28.416

29

Apr. 1916 …….

44.048 34.252 141.790
31.134

22

,,

1916 …….
15

,,

1916 …….
8

,,

1916 …….

27.453
29.735
110.269 14.796
1

Mei

1915 …….
24.037
29.488
109.529 10.391
2

Mei

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172
12.634

Data
Dis-
onto’s

Wissels,
buiten
N.-Ind.
b

Belee-
liingen

1

1
Diverse
1
1

reke-

1
nin gen
1

Beschik.
1

baar metaal-
saldo

Dek-
kings
f’erce
n

tage

29Apr.1916
6.214
22.628
43.138
30.082
40.917
44
22

,,

1916
6.288
16.719
41.818
29.505 47.325
48
15

,,

1916
6.330
17.233
41.327
28.858 48.455
48
8

,,

1916
6.353
17.151′
47.831
27.902 43.715
45

1 Mei1915
5.461
6.265,
53.709
6.341
32.176
46
2 Mei 1914
5.644
11.185 43.186 2.326 5.5572)
45

25 Juli 1914
7.259 6.395
47.34
2.228 4.8422)
44

Sluitpost der activa.
Op
de basis van
2
1 metaaldekking.

414

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data Metaal
Circulatie
Andere
opeiscltb.
schulden
Disconto’s
Div. reke-
ningen
‘)

6 Mei 1916….
790
967
797
924 826
29 April

1916..
919
956
769 917
653
22

1916..
900
906
746
916 624
15

1916..
981
923
803
919 590

8

Mei1915…:
1.356 1.080
1.422 846
613
9 Mei 1914….
666
1.140 408
719
311

25

Juli 1914….
645
1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

An het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 28 JUNI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.
Notes issueci. . £ 77.992.315

Governni.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……59.542.315

£ 77.992.315
1

£ 77.992.315

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouciclekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

30 Juni 1915 52.09234.636

46.577 28.500

9.586

1 Juli 1914 40.083

29.784

-22 Juli 1914 40.164

29.317

ata
Gov.
Sec
Other
Sec
Public
Depos.
_________

Other
Depos.
Re.
terve

Dek-
.
kings-
percen-
tage
t)

28 Juni1916
42.187 87.313
49.279
106.371
43.930
2811
4

21

1916
42.187
73.383
51.200
91.549
44.943
31
1
/2
14

1916
42.187
70.703
52.264
87.541 44.672
31
1
/2

7

,,

1916
42.187
63.602
50.301
82.286 44.536
33
1
12

30 Juni1915
51.043
152.915
81.514
140.654
35.906
16
1
/8
1 juli 1914
11.005

49.693
17.072
54.551
28.749
40’/a

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735 42.185
29.297
5218

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DEUTSCHE REJCHSBANK.

STAAT VAN 30 JUNI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

………………….Mk
2.496.782.000
davon Goldbestand

…………….,,
2.465.662.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ….

..
629 .280.000
Noten anderer Bankei

……………,
4.585.000
Wechsel

…… . …………………

,,
6.610.212.000
Lornbardforderiingen

…………….,,
11.314.000
Effekten ………………….

. …..

,,
48.260.000
SonstigeAktiva

…………………..
383.394.000

Grundkapital ……………………..
180.000.000
Reservefonds

………….. . ….. …..,
85.471.000
Notenumlauf

……………………..
7.240.532.000
Sonstige thglich fhllige Verbiudlichkeiten
2:370.717.000
Sonstige Passiva

…………………..
307.107.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
hij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
.

Goud
Kas ren-
scheine
Circu-
latie
ek-
1
kings_
percen.
l
age
1)

30 Juni 1916
2.496.782
2465.662
629.280 7.240.532
43
23

,,

1916
2.500.057
2.465.174
334.790 6.634.143
43
15

1916
2.501.005
2.464.934
281.831
6.636.519
42
7

,,

1916
2.499.900 2.464.602 406.264
6.697.034
43

30 Juni1915
2.434.344
2.385.607 507.932
5.840.334
50
30 Juni 1914
1.630.6Ö0
1.306.154
,
49.859 2.406.580
70

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

‘) Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darehenskassenschcine

Totaal
In kas bij
uitge-
de Reichs-
1

_____________
geven bank

30 Juni 1916
6.610.212
2.370.717 2.039.900 596.000
23

1916
6.124.826 2.358.033
1.604.100
291.400
15

1916
5.783.846
1.828.551
1.542.000 238.700
7

,,

1916
5.637.840
1.756.625 1.640.200
364.600

30 Juni 1915
4.917.753
1.799.296 1.259.000
477.000
30 Juni 1914
1.212.746
858.296

23 Juli

1914
750.892 943.964

111. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
])e met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver

Tegoed
in het bui.
tenland
Wissels
.


Uitge-
stelde
wissels

29 Juni 1916
4.763.257
343.954
709.432 447.897 1.468.819
22

,,

1916
4.756.919
345.603
628.670 389.706
1.473.229
15

,,

1916
4.750.509
348.782
620.300 392.233 1.488.585
8

,,

1916
4.745.245 350.032
688.180
399.165
1.495.226

1 Juli 1915
3.931.550
371.571 745.013 270.511
2.242.530

2 Juli 1914
4.092.000
637.450

3.079.280

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

1.541.080

Data
Beleening Buitgew.
voorsch.
a/d. Staat
Bank.
bsljetten
1
Rek. Crt. Particu-
tieren

1
Rek. Crt-
Staat

29Juni1916
1.206.031
7.900.000 15.866.000 2.272.643
38.277
22

,,

1916
1.227.876
7.800.000
15.734.907
2.054.492
32.030
15

,,

1916
1.219.307
7.800.000 15.746.680 2.048.342
53.561

8

1916
1.206.600
7.700.000
15.665.235
2.096.454
42.213

1Juli1915
624.322
6.200.000
12.215.847
2.365.243
82.014
2 Juli 1914
954.210
……
6.039.940
2.689.280
326.990

23Juli 1914
769.400

.

.

…….
.5.911.910

.

942.570
400.590

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……
£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.199.878
securities
. .

£
42.187.454
Public deposits
49.278.577
Other securities,,
87.312.762
Other deposits,, 106.371.462
Notes ……..,,
42.093.085
Sven-day and
Gold and silver
other bills.
.
,,
27.797
coin

.
…..,,
1.837.413

.

173.430.714
£
173.430.714

Currency Notes.
Data
Metaal
Cirçulatie

11

Bedrag
Goudd.
Gov. Sec.

28 Juni 1916
61.380
35.899
122.099
28.500 88.158
21

,,

1916
61.708 35.215
121.480
28.500
85.189
14

1916
61.578 35.355
120.551
28.500
84.720

7

,,

1916
61.570
35.484
119.887
28.500 85.680

5 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

415

IV.
RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914
ii.
st
. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
visselbaar. –
(In millioenen Roebel).

Circulatie

1 Te goed

Zilver
1
Schatkist.’
Data n. St.

Goud

uh bui-

en

biljetten
1
tenland pasnzunt

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

1
Beleeëi,igen
Data

Eigen

Bij Fed.

Elders

discon to’s
en
Bezit

Res. Bank oedeboneerd

21

Juni 1916..
1.538
14

1910..
1.540
6

]916.
.
1.540
29 Mei

1016.
1.541

21 Juni 1915..1 1.573 21 Juni 1914..

1.593

21 Juli 1914..

1.601

1.494
73
3.843
1.494
73
3.679
1.400
68
3.637
1.409
66
3.520

109 56
1.560
183 73

144 1

74

_1 Juli 1916
24 Juni 1916
17

,, 1916
10

,, 1916

3 Juli 1915 4 Juli 1914

25 Juli 1914

451.330
445.900
423.080
406.690

449.520
463.460′)

467.8801)

159.010

59.180

3.289.200

160.860

59.710

3.299.130

159.020

60.190

3.324.700

160.130

60.480

3.371.680

127.810

29.820

2.516.180

‘)

2.116.500

‘)

2.057.570

6.410 6.380
6.340
6.286
3.518
.633

1.634

V. SOCI9T9 GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.

/
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden franes.)

1 Metaal 1 J3eleen. 1 De/ee,,. 1 Binn. 1
Rek..
1
mci.

van

von
1
wissels
1
Circu-
1
Crt.

Data

1
buiten 1.
1
buiteni. prom. d.

en

latie. 1 saldi.
saldi

vorder. provinc.
1
beleen.
1

22 Juni 19161263.4211 67.147 480.000 62.786 714.364 154.213
17 ,,

1916 263.882 66.897 480000 60.291 717.394 148.860
8 ,,

1916 247.902 66.228 480.000 60.062 701.763 147.819
30 Mei 1916 253.629 65.371 480.000 61.114 699.996 147.366

24 Juni 19151 75.9881
13
.
914
1
28
0.0001 38.
12
91298.8731109.001

VI.
VEREENIGDE STATEN
VAN
NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVE:aZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duieenden dollars.)

Circu Dekkings-

Data –

Goud

Zilver Wissels Deposito’s

latic

Percen.
tage )

9J111.1i16 360.628 18.055 78.343518.358

9.323

71
2 ,, 16 346.377 13.855 73.387 510.422

9.243

69
26 Mei ’16 337.139 21.972 73.073 520.811

9.438

66
19 ,, ’16 326.608 17.697 71.995 503.497

9.754

66

11Juni’151 246.231144.632136.0071 299.653 112.0981

83

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

Data

Circulatie

Deposito’s
Surplijs
Dadelijk
Op
opvraagboar
termijn
1 Juli

1916..
31.590
3.262.410
175.590
138.570
24 Juni 1916..
31.660
3.267.640
176.730 104.450
17

,,

1916..
31.560
3.271.430
177.450
80.010
10

,,

1916..
31.520 3.308.940
172.730
58.450

3
Juli

1915..
37.880
2.481.580
138.620
178.040
4 Juli

1914..
41.550
2.004.7101)
1)
10.590

25

Juli 1914..
41.730
1.958.3201)
1)
26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 30 Juni 1916.

De geidkoersen zijn ten onzent tegen het einde van deze
berichtsweek eenigszius vaster geworden. In aanmerking
nemende, dat met de halfjaarwisseling belangrijke bedra-
gen geaccumuleerci moesten worden om te voorzien in de
betaling van dividenden en coupons, voorts rekening hou-
dende met het feit, dat de te bewerkstelligen stortingen
op de talrijke emissies van den jongsten tijd een respec-tabel bedrag vertegenwoordigen, kan de plaatsgevonden
rijzing alles behalve groot genoemd worden. De markt voor
Nadert andsche Staatsfondsen
legde dan ook volstrekt
geen opvallend zwakke houding aan den dag, het-
geen dubbel bevredigend is, wanneer men in overwe-
ging neemt, dat naast de locale markt ook de Amerikaan.
sche afdeeling in de afgeloopen week grootere belangstel-
ling ten deel viel. 5 pCt. Obligatiën Nederland werden
zelfs bijna 1 pOt. hooger gezocht.
Algemeen zwak was daarentegen het koersverloop van
bseitenlandscha Staatsfondsen,
in het bijzonder die van
oorlogvoerende landen. Voor Russen is de stemming
ten onzent zelfs uiterst lusteloos geworden, nu nieuwe
beperkende bepalingen de verzilvering van Russische
coupons bemoeilijken. Intusschen is het nauwelijks
aan twijfel onderhevig, of de thans gedupeerde hou-ders van Russische obligatiëii zullen ria liet beëindi-
gen van den oorlog ten volle bevredigd worden. Er zit
thans niets anders op dan geduld te oefenen. Hoofdzaak
blijft de vraag of Rusland als voorheen solvabel geacht
mag worden. Ondanks den berg ongedekt bankpapier en
de geweldige toeneming van de binnen
,
en buitenland-
sche schuld met hieruit voortvloeiende weerkeerende las-
ten, schijnt deze vraag voorshands beaamd te mogen
worden. Immers men mag aannemen, dat Amerika niet
voort zou gaan (zij het ook tegen solied onderpand)
Rusland de behulpzame hand te bieden, indien men van
deze solvabiliteit niet ware doordrongen. Bovendien be-
schikt het binnenland over rijke, tot dusver verwaarloosde
hulpbronnen, die ook voor de schatkist later groote baten
kunnen gaan afwerpen. Ten slotte is het belang van
schier geheel Europa, mitsgaders de nieuwe wereld, bij het
wel en wee van Rusland zoo ontzettend groot, dat alleen
dit belang reeds een waarborg vormt voor verderen 1 man-
cieelen steun, die Rusland zoo noodig na den oorlog veer
verleend zal worden..

Data n. St.
Wissels
voor-
schotten
op
Effecten

i
Andere
1

voor-
i
schotten
i

Ke,. Courant

Parti.
culieren

Rek.
Courant
Staat

21

Juni 1916..
347
620
155
1.143 448
14

,,

1916..
347
686
160
1.101
264
6

.,,

1916..
342
679
157
1.101
204
29 Mei

1916..
340 695
165
1.124
202

21

Juni 1915..
434
586
210 1.131
393
21 Juni 1914..
392
114
255 570 475

21

Juli

1914..
393
121
243
590
503

416

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5Juli 1916

24 Juni 28 Juni 30 Juni
Rijzingof

5
0
/0
Ned. Werk. Schuld .. .. 101
05
/16
102
1
18 102
1
18 + ‘lio

4
1
12
Olo
Ned. Werk. Schuld.. 100 100
1
/s 100 114 + 114
2112
0/
Ned. Werk. Schuld .. 63/

63
1
/s

6215/io –
05
/10

5
0
/0
Oost Indië ……….. 10001
11
100114 . 100114
5
0/
Bulgarije 1902 ………72
2
/2

71’12

73514 + 1014
4I1
0
/o Bulgarije 1907 …..56

5214

53

—3
3
0
/o Pruisen 1891-1901 . . . 49’1

52

52

+ 2112

4
O/
Hong. Goudi. 1881-1893 46e18

46
1
14

4601
4

1
18

4
0/
Oostenrijk Kronenrente 44112

44514

44
0/
4

3
0/
Portugal le serie ….. .381/4

37
1
12

37
014
—1
4
0
12
0
10 IwangorodDombrowa 70

70

66

—4
4
0/
Groote Russ. spw. 1890. 62
1
14

60

59514 – 2
0
12

4
0
10
Rusland geconsol. 1880 56

56
1
12

56


4
0/
Rusland Zuidwest…..55

53

54
5
18

1
18
4
0/
Rusland bij Hope . . . . 661

64
0
/s

64/10 – 271,6
4
0/
Bagdad Spwg. le serie 52
0
12

50

5214 + 114
4 °/o China 1895 Russ. gar. 72
0
12

74

74

+ 1112

5
O/
Mexico …………..20 .

21
0
18

21
1
18 + 1118
5 o/
o
Nicaragua …… . …. 71/8

6518

69

– 2
1
18

De 1 o c al e markt was over het algemeen vast ge-
stemd. Niettemin bleek uit de kleinere omzetten duidelijk,
dat ook de . Amerikaansche afdeeling ditmaal een deel
der belangstelling in beslag had genomen.
Nieuwe gunstige jaarverslagen hielden de
cultnur-
markt op
peil; enkele soorten toonden weer opvallende
koerswinst. Zoo stegen aandeelen Likilanden en Sindang

laoet respectievelijk 18 en 14 pOt. De publicatie van het
bevredigend jaarverslag der Nederlandsche Handel Maat-
schappij, dat een dividenduitkeering toelaat van 10 pCt.
tegen 8 pCt. het vorig jaar, ging met een matige koers-
rijzing gepaard. Aandeelen Javasche Cultuur waren daar-
entegen in reactie en verloren per saldo
1134
pCt.

De
nijverheidsafdeeling
had, ondanks den beperkten
handel eei zeer vast verloop. Centrale Guano-Fabrie-
ken stonden aan de spits der opwaartsche beweging met
een prijsrijzing van 3734 pCt.; aandeelen Algemeen Ned.-
md. Electr. Maatschappij wonnen 16 pCt.; Hollandsche
Melkproducten 183% pCt. enz.
In de mijnbouwafdeeling ging het veel kalmer toe.
Alleen Ketahoens trokken nogal belangstelling. Een ver-der opdrijven van het koerspeil bracht de preferente aan-
deelen van
4134
tot 72 pCt; deze noteering bleef echter
slechts kort gehandhaafd en brokkelde geleidelijk af tot
56 pCt. Redjang Lebongs sluiten ca. 5 pCt. hooger,
doch Aequators waren 11 pOt. in reactie, daar de finan-
cieele uitkomsten niet met cle verwachtingen van de markt
in overeenstemming zijn.

De
petroleuinafdeelin.g
werd eenigsziiis verwaarloosd.
Door gebrek aan belangstelling werden Moera Enim,
Steaua Romana, Dordtsche e.a. eenige punten lager ver-handeld. Koninklijke waren prjshoudend. Alleen Gecon-
solideerde werden hooger gezocht, daar het jaarverslag
een gunstigen indruk maakte.

R’ubberwaarden
handhaven over het algemeen hun
willige houding en men trok zich van de lagere prij-
zen, die voor het product betaald worden, weinig aan.
Gegeven de grootere productie, waarborgen de huidige
prijzen trouwens voldoende winst. Kali Telepak en Ser-
badjadi .stegen meer dan 10 pCt. Het slot in deze afdee-ling was gunstig.

Ook
scheepvaartaandeclen
verlaten cle week in ‘il-
lige tendenz, ofschoon de koersrijzingen niet meer zoo
eforbitant groot zijn. Veel belangstelling bestond voor
aandeelen Java-China-Japan lijn; later volgde echter op
winstnemingen een kleine reactie. Het verlagen van
assurantiepremiën in Engeland maakte op -de markt
een gunstigen indruk; hiertegenover stond echter de vrees
voor verdere requisitie van schepen ten behoeve van de
Nederlandsche regeering. Wellicht is het daaraan te
wijten, dat de markt een eenigszins afwachtende houding
aannam en de koersen over het algemeen slechts matige
verschillen aantoonen.

Van
Tabakken
trokken slechts enkele soorten door
hun prjsbeweging de aandacht; zoo stegen Arendsburg 20 pCt., Soekowono 9 pCt., doch verloren Certificaten
Deli-Maatschappij 10 pCt.
zi
24 Juni 28 Juni 30 Juni
Rgof

Amsterdamsche Bank ……174

173
I/o
174
1
12 + ‘/o
Ned. md. Handelsktnk …. 220

22414 223

+ 3
Ned. Handel Mij, resc…..175
011
17518 177
1
18 + 11&
Alg. Ned. md. Electr. Mij – – 121

121

137

+ 16
Centrale Guano Fabrieken… 290

180*) 177’/2 + 37012 Hollandia Melkproducten . 24914 256

258
1
12 + 814

24Juni 28 Juni 30 Juni
Rijzing of
daling.

Ned. Gist en Spiritusfabr
371 365 370

1
Scholten’sAardappelmeelfab
213 220
220
+
7
Wester Suikerraff ……….
187
187 189
+
2
Vorstenlanden …………
219/4
224
220 /s
+
214

Handelsvereen. A’dam

.
371
1
12
382
1
12
379
+
7112
Javasche Cultuur ……….
346
2
/2
339 335

11012
Likilauclen Cultuur Mij ….
112 128
130. +
18
SindanglaoetMij ………..
l30
344 344
+14
Suiker Cultuur

……….
193’/4
190
19214

’12
,,Aequator” Mijnbouw Mij
122
114
1
12
11014

11/4
Ketahoen

…………….
29
2
/2
3611
4

34014
+
5214

Ketahoen pref. aand. ……
41’/4
54014
56
+
1414
Redjang Lebong ……….
184
188
189 /2
+
511

Dordtsche Petroleum ……
196
’11
194’/4 194’/4

2°14
Geconsolideerde

……….
238/8
236 1/2
220
5
18**+
7
Koninklijke

…………..
523 525 524
+
1
Moeara Enim

…………
258/o
254
254
.Y__45/8

Orion ………………..
86v/s
84.
88
1
12
+
1e18
Steaua Romana

……….
141/
13914
139014
—2112
A’dam Java Rubber

……
42’/2
39 40
—2
1
12

Deli Batavia…………..
164
161 156’14
_7514

Indische Rubber ……….
145
14914
154
+
9
Kali Telepak

…………
181
185**)
185
+
10
Oost Java Rubber

……..
249
251 256
+
7
Serbadjadi

…………..
323
332
335
+
12
Holland-Amerika-Lijn

….
398
39411
405
+
7
Java China Japan ……..
160/4
167 0/4
166°12
+
5514

Kon. Ned. Stoomb………
2021
200
2
/2
205 1/4
+
21
Müller & Co’s Scheepv. ….
244/4
24014 24014
4
Nievelt Goudriaan ……..
862
857
1
/2
870
+
8
Oostzee

………………
358I8
354
360 0/2
+
11
Bothnia ……………….
395
400
398
+3
,,Arendsburg” Tabak Mij ..
740
760
760
+
20
Deli Cultuur

…………
191/4
189 193
1
18
+
2118
Deli Maatschappij

……..
538 532
1
12
536
—2
Deli Maatschappij cert…..
544
535 534

10
Rotterdam Deli

……….
24l/4
242
1
/2
243
+
1’14
Senembali …………….
521
51514
515
—6
Soekowono

…………..
270
27911
4

279’14
+
9114

Alg. Ned. md. Thee – ……
113’/s
llO’/a
110
1
12
3
Bodjong Terong

……….
57
1
12
65
6414
711

,,Gouda” Kaashandel ……
183
181

161
—22

ex interim dividend.

ex dividend.

In de
Âinerikaansche afdeeling
werd in de tweede
helft van de afgeloopen week nieuw leven geblazen door
de verdwijnende kans op een oorlog met Mexico, alsmede
door eenige zeer bevi

edigende dividendaankondigingen.
Tot deze laatste behooren o.a. het brengen van het Ana-
conda-dividend van een 12 op een 16 pCt. basis, het uit-
keeren van een extra-dividend van 1 pCt. door cle Cen-
tral Leather en de hervatting van de dividendbetaling
door de New York Ontario & Western.
Vooral dit laatste feit stemde in dubbel opzicht be-
moedigend. Niet slechts opent zich hierdoor de verwach-
ting, dat de gunstig blijvende ontvangsten der spoorwegen
zich eerlang meer algemeen in hoogere dividend-aan-
kondigingen zullen weerspiegelen, doch bovendien neemt
men aan, dat, nu in dit kritieke stadium van dreigende
spoorwegstaking tôch deze dividendhervatting plaats vindt,-
de directies nopené de kans op deze staking nog al opti-
mistisch gestemd moeten zijn.
De herstellende koersbeweging werd nog gesteund door
de eerst thans over de maand Mei bekend geworden vol-ledige in- en uitvoercijfers, die, daar de uitvoer in verge-
lijking met April van $ 404 millioen tot $ 472 millioen
vermeerderde en de invoer van $ 218 tot $ 211 millioen
verminderde, een nieuwe belangrijke verbetering van de
handelsbalans te zien geven.
Al deze gunstige gegevens lieten niet na, ook op onze
beurs ten slotte een prikkel uit te oefenen, zoodat op
het verlaagd koerspeil tamelijk levendige kooplust ont-
stond. Het meest profiteerden van deze vraag Anaconda’s
met een rjzing van 8 pOt.; voorts Steels, Dominiôn Steel,
Cities Service en eenige lager geprjsde spoorwegwaarden
als Ene, Denver en Missouri. Willig was ook de houding
van Studebakers, ongetwijfeld in verband met de regel-
matig toenemende vraag naar automobielen in de Ver-
eenigde Staten. Zoo is het aantal auto’s dat in 1907 ver-
kocht werd, van 44.000 tot 378.000 in 1912 gestegen; in
1914 bedroeg dit cijfer 515.000; in 1915: 892.000, terwijl
het dit jaar één millioen ver overtreffen zal. Marine-
soorten, die aanvankelijk hier verwaarloosd waren, ge-
noten later meer belangstelling op hoogere koersèn.

5 Juli 1916 –

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

417

24 Juni 28 Juni 30 Juni Rij:ingof

American Beet Sugar ……
84I8
81’116
86’12
+
2’I8
American Car
&
Foundrz.
.
571
561
5611,6

American Hide
&
Leather.
.
45
Ili
o

47
814
48
1
18
+
3°/,l
American Smelting
&
Ref.
.
91 89V8
9018
11
8

Anaconda Copper

……..
164’12
16481
8
*
168
1
12
+
8
Central Leather ……….
53
3
/4
55 8/
4

59814
+
6
Cities

Service

…………..
300 320
325
+
25
Marconi Wireless cert. v. pref.
202
1
12
215
215
+
12
1
12
Studebaker

…………..
133’12

130*

133
+

12
Steel Corporation

……..
78/4
78″/,,
80 1/8
+
118
Atchison Topeka ……….
102
2
/2
102
1
12
1029116

1
116
Central Pacif ie

……….
83/4
8214
83

81
4

Denver

….. . …………
14’/4
14
1
18
14’116
+

‘/io
Ene

………………..
358/8
34114
36V16
+

“/io
Ene

2e

pref.

…………
41
4218
42
11
/10
+
1
11
1
10

Missouri Kansas
&
Texas.
.
6
8
1
8

6 6

1
18
Suuthern

Pacific ……….
95 ’14
93
94

Southern Railway ……..
20 /s
20 112
20112

8
18
Union Pacific …………
134
8
/
4

134
1
18
135 8/4
+
”12
Graud Trunk

…………
14
3
14
131
1314
—1
Central Argentine ……..
7018
73 72
7
18
+
214
Intérn. Merc. Mar. pref…..
87’/8
86
1
14
89V4
+
2
1
18
Intern.Merc.Mar.cert.v.obl.
94
11
116
96
8
11
6

9618
+
22/
1
,

ex. dividend.

De buitenlaxldsche beurzen verdienen ditmaal geen bij-
zondere aandacht. Alleen zij vermeld, dat te L o n d e n
thans, ook het kleine restant van minimumkoersen opgehe-
ven is en dat het Engelsch-Franschen bankiers na lange
onderhandelingen gelukt is, een valuta-leening in Noor-
wegen af te sluiten..

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r we. Ofschoon de wereidversehepingen van La r v e
wederom ruim waren, is toch de stemming op de verschil-
lende Europeesche markten vaster geworden. Weliswaar zijn
de voorraden in Europa, evenals de reservevoorraad in
Amerika, Canada, Australië en Argentinië, zeer groot,
doch de prijzen zijn nu gedaald tot een cijfer, dat algemeen
.zeer redelijk wordt geacht. Na een scherpe daling, als wij
gehad hebben, is een reactie zeer begrijpelijk, vooral waar
ook de vrachtenmarkt een besliste neiging tot stijging
vertoonde.
De aanvoeren in de binnenlandsche markten van Noord-Amerika en Canada blijven zeer groot en vooral in Cènada
zijn zij van dien aard, dat men kan aannemen, dat de
schatting van den vonigen oogst nog aanzienlijk te laag
zal blijken. Zooals bekend, zijn evenwel de vooruitzichten
voor den aanstaanden oogst belangrijk minder en men ver-
wacht daarom niet, dat de prijzen in Noord-Amerika nog
belangrijk zullen dalen, zoodat bij stijgende markten de
prijzen ook in Europa zullen moeten opgaan. Het weer in
Europa is over het algemeen niet ongunstig, doch men
verlangt naar meer zonneschijn.
Maïs. Een scherpe reactie heeft plaats gehad in de
rnaïsprjzen in Engeland, die, zooals wij vroeger schreven,
verre beneden de import-pariteit gedaald waren. Waar de
aanvoer gedurende verscheidene weken zeer gering geweest
is, was een verderé inzinking niet te verwachten en de
consumptiemarkten toonden dan ook een aanmerkelijke
verbetering. Daar de beschikbare scheepsruimte in Argen-
tinië ook in de afgeloopen week niet groot was, waren
ook deze week de maïsverschepingen slechts van matigen
omvang. De oogstberichten uit Noord-Amerika zijn over het
algemeen gunstig; de stemming was evenwel daar, alsook
in. Zuid-Amerika, aanzienlijk beter. In het laatste land
schijnt men gedurende Augustus belangrijk hoogere prijzen
te verwachten, niettegenstaande er nog zeer groote voor-
raden aanwezig zijn.
G e r s t. De verschepingen varen tamelijk ruim, voor-
namelijk naar Engeland, waar de prijzen er dientengevolge
niet op verbeterden. Ook voor dit artikel wordt over te
weinig zon geklaagd in de verschillende West-Europeesche
landen.,
Voor h a v e r bestond meer attentie in Engeland. Deze
week werd ook weer vat haver naar Engeland verscheept,
ofschoon wederom het grootste gedeelte voor Frankrijk en
Italië bestemd was.
L ij n z a a d. De stemming is zoowel in Noord- als in
Zuid-Amerika vast geweest, doch in Engeland heeft de
markt hierop slechts weinig gereageerd, zoodat de zaken
slechts van geringe afmetingen waren.

Markten in Nederland.

De hoeveelheid t a r w e, die deze week binnen kwam,
was zeer belangrijk en de voorraa.d is daardoor aanzienlijk gestegen. De prijs voor tarwe bleef wederom onveranderd,
en waar de Regeening een vrachtcontract met de reeders
afsloot voor 200.000 tons per maand en de prijzen voor
tarwe in Amerika in den laatsten tijd gedaald zijn, behoeft
er voorloopig van een verhooging van den tarweprijs hier
te lande geen sprake te zijn. –
De Regeening ging voort met den inkoop van m al s,
ge r s t, h a v e r en 1 ii n k o e k e n in het’ buitenland, over
het algemeen tot stijgende prijzen. De aanvoeren van deze
artikelen waren evenwel niet van dien aard, dat er een
distributie kon plaats vinden. De distributie van mais zal
gedurende Juli waarschijnlijk 40 % bedragen, hetgeen aan-
zienlijk meer is dan in de twee laatste maanden.

Noteeringen.

Dato

Cl,icago
Buenos Aires

Tarwe
Mais
Haver
Tarwe Mais
Liin.
Juli Juli
Juli Juli
J
18
Jj
Juli

3 Juli 1916

10118
75
38’/8
7,30)

4,25
4
)
11,65
4
)
26Juni1916

101’12 73’12
3918
7,20

4,15
11,35,
3 Juli 1915

109
741
4614
.
11,95

4,75
11,60
3 Juli 1914

7918
6718
36
1
/2
8,90

5,052)
13,552)
20 Juli 1914

821)
56’/8′)
361/28)
9
,
492)

5,382)
13,702)

‘) per Dec.
2)’
per Sept.
8)
per Aug.
4)
per 30 Juni.

Loco-prijzen
te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
3 Juli
26Juni
j

Soorten.
3 Juli
1
26 Juni

Tarwe ……
368′)
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2

18,10
17,90
Western ..
lom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.
Mais LaPlata
…255
1
)
lom.
Amer. van La
Gerst

46

lb.

clipped

……..

Plata-zaad

..
nom.
nom.
feeding….
nom.
390
LijnzaadLaPlata
1

513,—
509,-

) .Kegeeringspnijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdon,
Amsterdar,,

25 J.-1 Jul.
Sedert
25 J.-1 Jul.
Sedert

1916
1 Ja,,. ’16
1916
1 J0,,. ’16

60.800 744.193

10.823
Tarwe

……………
(waarvan voor cle Bel-

gium Relief Comm.)
10.801
389.991
– –
Rogge……………..

16.641
-,

Boekweit

………….1.713
< 7.977

503
Mais

……………..
10.591
209.534

71.055
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.697


Gerst ……………..
5.459 53.135

4.549
725
23.110

4.218

52.401

32.995
2.141
85.501

.5.435

Haver

……………..
Lijnzaad

……………

2.657 10.022


Lijnkoeken

………..
rarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
.
225
1.261

METALEN.

IJZER EN STAAL.

In Engeland wordt de geheele ijzer- en staalhaudel
langzamerhand gemonopoliseerd door het Ministerie van
Oorlog en er is bijgevoig zeer weinig nieuws te berichten,
dat van eenig belang kan zijn vooi den handel.
Onder de producenten van haematiet ruw-ijzer is nog
steeds een beweging gaande om den maximum-prijs te ver-
hoogen, doch groote moeilijkheden moeten overwonnen worden
vOSr de autoriteiten zullen toegeven.
Niettemin schijnt het plan te bestaan, het tarief voor
gietijzer te herzien.
In D u i t s e h land is er over het geheel genomen weinig
of geen verandering in het aanzien van de narkt. De vraag naar ijzer- en staal-producten wordt met den
dag dringender en leveringen aan neutrale landen moesten
tijdelijk onderbroken worden, niettegenstaande de aanzienlijke
orders, welke van die zijde geplaatst waren.
De ruw-ijzer productie gedurende de maand Mei slaat het
record sedert het uitbreken van den oorlog. Zij omvat ‘een
hoeveelheid van 1.112.374 t. vergeleken bij 1.073.716 t. in
April.

rT

418

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli 1916

Tengevolge van de politieke gebeurtenissen in Mexico.
gelooft men in belanghebbende Anierikaansche kringen,
dat liet Gouvernement in de markt zal komen voor belang-
rijke hoeveelheden staalproducten, een vooruitzicht, dat, naar
men verwacht, een gunstigen invloed zal uitoefenen op den
handel in het algemeen.’
Uit New Vork wordt bericht, dat thans onderhandelingen
gevoerd worden met, het buitenland voor zeer aanzienlijke
hoeveelheden spoorweg-materiaal, waarvan het grootste ge-
cleelte vermoedelijk voor Russische rekening is.

Loco-Noteeriugen te Londen:

Data
IJ:cr
K
Sta,?dard Ti,,
Lood
Zink

30

Juni1916..
norn.
103.101-
173.15!-
28.151-
61.-/-

23

,,

1916..
nom.
98.101-
176.I-
29.101-
66.-!-
2

Juli 1915.
.
671-
79.216
171.-!-
25-1-
100.-!-

3

Juli 1914..
5112
61.151-
143.216
10.-!-
21.101-

20

Juli
1914..
5114
61.-!-
145.151-
]9.-/-
‘21.101-

STEENKOLEN.

De kolenbeurs van Londen was slechts matig bezocht en tengevolge van de beperkte hoeveelheid kolen, die door de
mijnen ter markt gebracht werd, bewogen de zaken zich
binnen enge grenzen.
Niettegenstaaude de arbeidersmoeilijkhedeif meer acuut
geworden zijn, schijnen de aanvoeren van kolen in cle ver

schillende depôts eenigszins belangrijker te zijn geworden.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

130
Juni
‘16123
Juni
‘16116
Juni
16130
Juni’15130
Juns’14

New York…
1
13,15e 13,30e
1
9,85e

9,60e 13,25e
Liverpool
….

8,16 d

8,29 d

5,42 d

5,22 d

7,46 d

Ontvangsten in,
en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15
Overec,iko;nstiqc perioden
tot
30Juni’16
1914_’151

1913-74

Ontvangsten Gulf-Havens..

4874
6974
6541
Atlant. Havens
2538 3623 4022
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2579
3734
3393
‘t
Vasteland.
2431
3914
5091
Japan etc…
480 482
376

Voorraden in
duizendtallen
23Juni16
23Jun/’15
23
Juni’14

847
884
383

Binnenland …………..

484 519
182
Amerik. havens ………..

248
119
New York

……………176
213

.

180
83
New Orleans ………….
Liverpool

………… . ..
659
1761
982

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 21 Juni 1916.

1)e vorige week verd geen bericht gepubliceerd, omdat
de Manchester markt vrijwel gesloten was. Amerikaansche katoen is aanvankelijk ‘vast geweest, maar de
laatste dagen
weer flauwer, hoofdzakelijk tengevolge van mindere vraag,
den toestand in Mexico en betere oogstberichten. Middliug Arnerican, dat 8 Juni nog 8.49 d. noteerde, was den 20sten
gedaald tot 8.16 d., dus een verlies van 33 punten in
12
dagen. Sedert is op het lagere niveau de vraag toegenomen
en de markt weer veel vaster geworden, zoodat de notee-
ringen weer 20 punten boven het laatste punt zijn gestegen.
Waarschijnlijk zal. de verdere loop van de markt geïnflu-
enceerd worden door
de
grootte van den .nieuwen’oogst in
verhouding tot de consumptie en het schijnt wel, dat deze
ongeveer even groot zullen worden, terwijl bovendien het
Zuiden financieel sterk genoeg is om het overschot van
den ouden’ oogst aan te houden. Vrachten zijn ook dalende
n daardoor latere leveringen iets goedkooper. Egypiische
katoen is door de daling van
Amerikaansche katoen ook
flauwer geworden, doch de vraag is. nog steeds groot.
Berichten over den nieuwen oogst luiden nog steeds gunstig, maar het nieuwe seizoen begint ook met een kleineren zicht-
baren voorraad dan sinds jaren het geval is geweest.
Amerikaansche garens worden minder gevraagd en spin-
ners worden gemakkelijker. Voor binnenlandsch gebruik

zijn nog wel flinke partijen afgeslten, maar toch

zijn de
verkoopen minder geweest dan de productie, zoodat ook op
oude contracten weer meer geleverd is. Bovendien zijn de
meeste spinners nog volop met oude orders voorzien en
hebben zij dus geen haast om te verkoopen, terwijl zij ook
moeten rekenen met de waarschijnlijklmeicl van hoogere be-
drijfskosten. en kleinere proclucties als de oorlog blijft voort-
duren. ])e export-handel blijft druk en neemt een groot
gedeelte van de geproduceerde garens af. Voor Calcutta is
veer iets gedaan in 44er juule, maar 40er mule is op de
tcgenwoordige kostprijzen nog steeds niet te plaatsen. I-Ioe
wel Indië dan ook. wel meer belangstelling toont, heeft dit
tot nu toe nog niet tot veel zaken geleid. Egyptische garens hoewel vast in prijs, vorclen weinig gevraagd.
Voor manufactuen is. de vraag wat gekalmeerd, daar
koopers op eenige prijsverlaging blijven hopen, welke echter
niet waarschijnlijk is. Biedingen van Indië zijn ook minder
talrijk, daar de meeste koopers eerst willen afwachten of
er voldoende regens komen. Van China is
weinig nieuws,
maar men meent wel spoedig meer vraag van daar te mogen
verwachten, omdat de politieke toestand beter schijnt en de
voorraden sterk zijn afgenomen. Java blijft geregeld koopen
en ook Zuid-Amerika en de kleinere markten toonen nog
vel belangstelling. Fabrikanten van zware goederen blijven
goed bezet, maar in ruwe shirtings en dhooties zijn orders
dringend noodig. Ruw doek voor bleekerijen en drukkerijen
blijft goed gevraagd, inaar in fancy-goederen is de productie
bij
.
de tegenwoordige abnorniaal hooge kostprijzen moeilijk
te verkoopcn. ])e binnenlandsche vraag blijft nog steeds
goed en de groote moeilijkheid blijft de levering.

1)e markt te ]3radfort toont meer bedrijvigheid en de
prijzen voor merinos en fijne crossbreds tops zijn opnieuw
gestegen. De uitvoerzaken, zelfs die naar Frankrijk, zijn
volledig stopgezet.

Noteeningen te Bradford:

Colonial carded
Data
64
~
average
______________________________
56 50

1

46

1
40

51
30
‘121
28
‘/z

25
1
12

30

Jui 1916

………
50
‘1
1

28
1
/21
25
1
1
2
23

,,

.1916

………
30

Juni 1915

………
43 35

1
32’/zj
29
25’1

SUIKER.

Onze ,Bietsuikermarkt toonde gedurende de-afge-
loopen week weinig’ fluctuaties. Het aanbod van baissiers
verminderde en Oct./i)eç.-Ievering kon in het begin der
week
f
27.— bedingen; daarna vonden geregeld verkoopen
plaats tot
f
262/
4
,
welke prijs gehandhaafd bleef.
In verband met den beperkten voorraad suiker in ons
land heeft de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
een verzoek tot de Burgemeesters ‘gericht, dat onder de
Regeeringsmaatregehen op Handelsgebied in dit nummer

is opgenomen.
Uit de Bietsuikerlanden, voornamelijk D uitschland en
Oosten rijk, luiden de laatste berichten over den te velde
staancien oogst gunstig. Nadat
de
ontwikkeling der bieten eenigen tijd door de abnormaal lage temperatuur was tegen-
gehoudbn is het warmere weer nu van zeer gunstigen invloed
en hoopt
men op bcsteudiging van warm en droog weer.

Volgens F. 0. Licht varen
de
zichtbare voorraden als volgt:

1916

1915

1914

Duitschland’ 1 Febr. 1.200.000* 2.350.000* 1.799.240 tons
Hamburg )
Oostenrijk

1 Febr.
.930.000* 1.274.04 1.026.556

Frankrijk

1
April 133.898

217.375

449.220

Holland

1 Juni

30.654

76.620

55.749

België

1 Mei

46.613

142.026

110.995

Engeland

1 Juni

134.545

312.201

‘332.038

Totaal in Europa 2.475.710 4.372.276 3.773.798 tons
Ver. St. v. N.A. 15 Juni 230.000

411.241

314.104

Cuba,allehavens14 Juni 800.000

728.400

654.000

3.505.710 5.511.917 4.741 902 tons
• *Raming.

Op Java vonden eenige herverkoopen plaats van suiker
No. 16 &
h. tot
f
12’12. Voor Superieur kan de waarde op

f
131 tot
f
131 aangenomen worden. Voor oogst 1917
bestaat geen belangstelling. De Amerikaans ch e markt is vast en spot-centrifugals zijn
tot 6.40 c. gestegen, aangezien Engeland en Frankrijk weder
aan het koopen geweest zijn. Men
spreekt van 50.000 tot

5 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

419.1

75.000 tons, waarvoor ongeveer 5 c. f. o. b. Cuba betaald
werd. Wanneer over een maand-de eerste Java-stoomers in
Engeland aankomen, waarop dan een groote vloot met Java-
suiker zal volgen, zal de Amerikaansche markt waarschijnlijk
geruimen tijd van de zijde van Engeland met
rust
gelaten
worden.
Intusschen heeft Engeland ook ônderhandelingen geopend
voor den aankoop van den Mait r i t i u s-oogst, waarvan het
resultaat van bélarig is voor den verderen afzet van Java-
suiker in Britsch-Indië.
Op C u b a is het aantal werkende fabrieken met 3 ver-mindercl; lietbedroeg op 25 Juni nog 17 tegen 20 A°.
p0
De ontvangsten tot en met 25 Juni hebben bedragen:

1916

1915

1914

Over de week ………27.098

22.000

31.000 tons
Totaal sedert 1 Dec. … . 2.817.239 2.305.774 2.341.828
Uitvoer naar U. K. van


1 Jan. toten met2 juni 368.436

157.558

196.905
Idem naar Frankrijk . –

80.420

5.895 – 28.873

De voorraden in de Ver, Staten bedroegen op 28 Juni
245.000 tous tegen 398.000 tons in 1915 en op Cuba
682.000 tons tegen 681.000 tons.

NOTEERINGEN.

‘Londen
Nw York

t Amcric.

96%
Amsterdam

Graan-
e
Data

per Juli. – Tates
Cubes
1
White
Javos
1
loted

Centrifug.

No. 1

tol’. i

30 Juni1916…. f 27’/a

47/Pl2 2016

3116

6,40
23 ,, 1916….

30’l.

47l1l2
2016

3013 6,08 i16,27
30 Juni1915….

22
1
1

311-

19/6

4,80 ,,4,89
30 Juni 1914….

iP/jo

181

3,32

RUBBER.

Er is geen noeniensvaardige verandering in de prijzen
voor rubber te vermelden. De markt voor Plantage soorten
was over het algemeen flauw en de noteeringen liepen
iets terug.
Vbor Para soorten daarentegen was de markt’ vast en
de prijzen verbeterden eenigszins. De reden hiervan schijnt
te zijn, dat er op het oogenblik zeer weinig loco voorraad is.

De noteeringen luiden:

Prima flevea Crepe loco 214 slot vorige week 2141/
4

Juli/Dec. 215

,,

,,

,,

215
Jan.lJuni 2/48/
4
,,

,,

;,

215

Smoked Sheets
112
d. daaronder

,,

d.
daaronder

Hard cure fine Para . . .. 218

,,

217
1
12

KOFFIE.

Noteeringen en voorraden.

Rio

1

San tas

Dato

1

1

1 Wisselkoers
Voorraad
1
Prijs
1
Voorraad

Prijs
1

1
No.7
1

No.4I

30 Juni 1916

169.000 6200

811.000 6600

12
18
182
24 ,,

1916

175.000 6475

680.000 6900

12/
30 Juni 1915 254.000 4700

463.000 5700

12/
24 Juli 1914 353.000 4900

889.000 5700 – 16

Ontvangsten.

Rio

Sontos

Data
Afgeloopen’1 Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1

1 Juli

week

1

1 Juli

30 Juni 1916 ..

26.000

3.250.000
1
150,000 111.744.000
30 Juni 1915 ..

34.000

3.349.000
1
114.000
1
9.497.000

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon (Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt blijft lusteloos en vooral van Javakoffie is de
afzet gering. Het aanbod van deze soort is echter zeer klein,
zoodat verkoopers niet gehaast zijn om af te geven en de
prijzen daardoor niet veel teriigliepen. –

Voor N. 0. T. koffies laat de vraag eveneens te wen-
schen over.

Statistiek der firma G. Duuring & Zoön.
Zichtbare voorraad op 30 Juni, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa.. 3.543 4.386 7.910 6.480 6.294

{Ver.

Brazilië . .

497

315

351

299

291

Stoomend Oost-Indië.

?

44

.10

12

.31
n. Europa

Staten

23

9

12

4

4.040

4.768

8.280

6.803

6.620

oorraad Ver. Staten 1.950

1.823

1.643

1.848 2.189
Stoomed

naar

lBrazilië ..

92

191

371

146

246

Ver.5tatenl0o5t11e

?

8

12

31

10

3.082

6.790 10.306

8.828

9.065

Voorraad”jn Rio ….

169

254

216

161

319

Santos..

811

463

726 . 1.240 . 1.559

Bahia . .

29

31

41

46

22

Totaal……7.091

7.538 11.289 10.275 10.965

Op 31 Mei ……..7.874

8.257 11.616 10.565 11.390

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margarine. Biedingen ad
f
88,- geseinci voor le qualiteit, c. i. f. Rotterdam, inclusief molest, betaling na
behouden aankomst der goederen, werden door Anierika
geweigerd, met tegenofferte van
f
93,-. Men vraagt
f
82,-
voor 3e qualiteit.

P ie m i er – J u s. Zuid-Amerikaansch. Verkocht: le ciunli –
teit tot
f
84,-, 2e qualiteit tot
f
81,-, 3e qualiteit tot! 79,-,
franco walRotterdam, inclusief molest, betaling na behouden
aankomst der goederen, en 2e qualiteit tot
f
76,- exclusief
molest, c. i. f. Rotterdam, betaling tegen documenten.

01e o – St e a r inc. Voor loco weid f100,- betaald..

M u t to n P rem ier – J u s werd tot
f
75,- vei’kocht,
inclusief Engelsche molest-verzekeriug, . betaling tegen
documenten.

N e u t rai 1 ard noteert
f
91,-, franco wal Rotterclaih,
inclusief niolest, betaling na behouden aankomlt der goederen.

Imitatie Netitrallard noteert
f 89
1
12,
franco wal
Rotterdam, inclusief molest, betaling na behouden aankomst
der, goederen.

Katoen zaad-Olie wordt op af lading niet aangeboden.
Loco Boterolie noteert onveranderd
f 78,-.

Geraffineerd Cocosvet. Noteering
f 76
1
12176.-
voor Juli-levering.

.

-.

COPRA,

Copra was deze week, wederom meer gevraagd en er
werden tot hoogere prijzen vrij belangrijke quantiteiteu
gedaan.
Ceylon cif. Londen £ 32.10.- koopers en cii. Marseille
£ 36.5.- verkoopers.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

1 Juli 1916 – . .
f 40
1
12

24Juni1916….

39214

1 Juli 1915.. . .

31
8
14
N.O.T. enca.f 90,- N.O.T. vrij.

1 Juli 1914….

2818


20-25 Juli 1914 ..
,,
2814

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

Er heeft deze week geen noemenswaardige wijziging in
dcii toestand van cle vrachtenniarkt plaatsgevonden.

cRAAN.

Atl. Kust

San Lorenzo
Pet ro- Odesso

Ver. Stoten
grad Roiter-
Data

Londen!1 dam Rotter. Bristol Rotter,
1
Enge.

R’dam

dom 1

1
Kanaal dam

land

25 Juni/1 Juli’16


f14,-
81-

13718
18124 Juni

’16


,,
15,50
71-

15216
28Juni/3 Juli’15


719
716

5513
29Juni14 Juli’14

714 ‘2
213
213
1312
13’2
Juli ’14
11 d.
713
1111114

1111
‘/
121- 121-

t

420

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Juli 1916

HOUT.
DIVERSEN.

Cronstadt
Golf va,, Mexico
Bombay West
Burn,ah
West
Tiladivo-
stock
Chili
West

Data Data Europa
(d.u.)
Europa
(rijst)
Wcst
Europa
Europa (salpeter)
Holland
ffi
oand
d(pitch-
Engeland
(pitch-

25 Juni11 Juli 1916 ….

9314


18!24 Juni

1916 ….

1001-

1401-
28 Juni/3 Juli 1915

5319

7613

(gezaagd)
_______
«me)
_______
pine)
______________________

25 Juni11 Juli 1916
..
. .
– –


18124 Juni

1916
28 Juni/3 Juli1915
. .

.

2051-

2201-

29Juni14 Juli 1914
.. ..

1416


Juli

1914
.. ..

14/6

16/3

25/-

22/3
29 Juni/4 Juli 1914 ….
f12,—
251-


Juli1914
. . . .
,, 12,—
2416
751 7716
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odcssa per Unit,

ERTS.
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.

Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
1

Bilbao.
1

Cartha-
Grieken-
Poti
Data
Midd1es
gena
Middles-
land
Middles- Middles-
bro

mijnstutten per vaden; van 216 kub. vt.

bro’
1

bro’
Overige noteenn gen per ton von 1015 K.G.

25 Juni/1 Juli 1916 ….
19/-
191-


18/24 Juni

1916 ….
191-
191-


RIJN VRACHTEN.
28 Juni/3 Juli 1915
..
. .
11/-
131- 151-


29 Juni(4 Juli1914 ….
419
1
12
61-
519

816
Er is geen verandering in den toestand te vermelden.
Juli 1914
.. ..
413
514
1
12
519

816
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
KOLEN.
(in Gid. per 2000 K.G.)
Cardiff
Oostk. Engeland

Data
Bar-
Genua
Data
Erts nr. Ruhrhavensl
Massale

1
Waterstand
deaux
Rivier
dam
stadt
1/4
lostijdl
1
1

iosti.tdJ
II

i
_

25 J.11 Juli ’16
341-
7716
951-_ 451-
f
6,50

26 Juni-1 Juli 1916

.
0,30 0,40

gunstig

18124

Juni ’16
341-
851-
1001-

,,6,50

19-24 Juni 1916
– –

gunstig

28 J23 Juli ’15
fr 18,—
2214
241- 281-
,, 6,—

28 Juni-3 Juli 1915
0,20 0,30

gunstig

29 J.14 Juli ’14
7,—
81- 719
1416
312 51-
29 Juni-4 Juli 1914

..
0,47
112
0.57
1
12
1 61,10
vallende

Juli ’14
,,

7,—
71-
713
1416
3!2
51-
20-24

Juli 1914

…….
0,60
0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

WEISE
&
CO#

ROTTERDAM

AMSTERDAM
J.
&
J.
M. VOORHOEVE

Makelaars in .4ssurantiën
Import van en Handel in

Anno 1836
OVERZEESCHE PRODUCTEN

ROTTERDAM
speciaal RUBBER, GUTTA-PERCHA
en
BALATA

Ho11andsehe Bank voor Zuid-Amerika
VAN RIJN
&
C

AMSTERDAM

(Banco
Holandes de

BUENOS-AIRES
UTRECHT

POSTBUS 40
la América del Sud)

GESTORT KAPITAAL
f
8.000.000,—.


EENIGE FABRIKANTEN

AAN- EN VERKOOP VAN WISSELS
OP ARGENTINIE
VAN DE UTRECtITSCHE
VERZILVERING VAN PESO-COUPONS EN ARG. B. B. TELEGRAFISCHE IJITBETALINGEN.

REMBOURS-CREDIETEN
IM- EN EXPORT
FIJNE TAFELMOSTERD
INLICHTINGEN VOOR

‘S

Nederlandsche OVerzee Trustmaatschappij

Afdeeling: Commissie voor Neder-

landsche Overzeesche Belangen

SUB-COMMISSIE
A.

Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat verscheping

op

certificaten B. na
i
Juli a.s. niet meer kan plaats hebben.

Alle afgegeven B. certificaten zijn na dien datum vervallen.

Namens de Commissie,

DE SECRETARIS.

Auteur