Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 26

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 28 1916

28 JUNI
1916

Economi schpwStatistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG
1E JAARGANG

WOENSDAG 28 JUNI 1916

No. 26

INHOUD
BIz.
Da
ECONOMISCHE CONFERENTIE DER BONDGENOOTEN TE PARIJS
389
De
Duitsche inkoopcentrale
en
hare werking
……….
390
Het bloembollenbedrijf tijdens den oorlog

…………
391
De

suikerprijs

in

Engeland

……………………
391
Organisatie van den export van landbouwproducten..
392
De
rubberhandel
en
-industrie
in Japan …………..
392
Effectenhandel

in

België
……………………….
393
REGEERINGSMAATREGELEN
OP
HANDELSCEBIED
…………
393
MAANDCIJFERS:
Emissies

in

Juni

1916

……………………..
394
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
394-403
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mcd edeelin gen den inhoud betreffende,
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Oeldersche Kade
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de afdeeling ,,Statistieken en Overzichten” aan Nico J.
Polaic, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnensentsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en, koloniën f
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adv er-
tentiën, richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

27 JUNI 1916.

In verband met cle storting op de Indische leening

was de geidmarkt eenigszins terughoudend. De no-

teering van het particulier disconto onderging echter

slechts weinig verandering. Het aanbod van wissels

was gering en kon tot 1% h 2 pOt. geplaatst worden.

De prolongatierente daalde aanvankelijk van 2% tot

2 pOt., was echter tegen de stortingsdagen vaster op

2% en 2
3
%
pOt.

De wisselmarkt onderging heftige schommelingen,

vooral voor Berlijn, Weenen en Skandinavië. Berlijn

noteerde een oogeublik onder 42 en Skandinavië viel

van 71.30 tot 68.15. Er trad echter spoedig weder een

herstel in, waarna de koersen weder sprongsgewijze

opliepen. De markt bleef echter hoogst onzeker.

De goudvoorraad van de Nederlandsche Bank wordt

nog geregeld grooter. De aanwas is wel is waar niet

zoo sterk als in het begin van dit jaar en wij heb-

ben er dan ook in weken geen speciale melding van

gemaakt; er gaat echter geen week voorbij, of er valt

een toename van eenige millioenen te constateeren.

Naar men zegt is er in den laatsten tijd veel Fransch

goud bij gekomen. Ook zullen er nog wel geregeld

posten voor Indische rekening ontvangen zijn. Over

onze Oostelijke grenzen was er echter sedert maanden

niets meer ons land binnengekomen. Deze week wordt

nu weder voor het eerst een zending Oostenrijksch

goud verwacht; of er nog meerdere zullen volgen valt

nog af te wachten. Waarschijnlijk wordt deze post voor

een bepaald doel gezonden.

Bij de toepassing der Schepenuitvoerwet bleek reeds

spoedig, dat het beoogde doel met deze wet niet ge-

heel kon worden bereikt. De regeering heeft thans

aanleiding gevonden tot het indienen van een wets-

ontwerp, waarbij zij wordt gemachtigd tot rekwisitie

van Nederlandsche schepen ten behoeve van den aan-

voer van artikelen, welker aanvoer of distributie door

de regeering wordt bewerkstelligd, geregeld of,e-

controleerd.

DE ECONOMISCHE CONFERENTIE DER

BONDGENOOTEN TE PARIJS.

In de afgeloopen week is van officieele Engelsche
zijde openbaarheid gegeven aan de ,,recommandations”
waartoe
0
1)
dc van 14 tot 17 Juni te Parijs gehotidcn
economische conferentie der bondgenooten besloten is.
De uitslag der conferentie werd met eenige span-
ning tegeradet gezien. Weliswaar was het niet de eerste
maal, dat gemeenschappelijk over economische onder-

werpen werd beraadsiaagd; ditmaal echter kwamen

bij uitstek gezaghebbende officieele regeeringsverte-
genwoordigers bijeen om onder het presidium van den
Franschen minister van handel, Clementel, te over-
leggen over de groote beginselen van handelspolitiek,
welke thans en na den oorlog de verhouding tegenover
de Centrale mogendheden zouden hebben te beheer-
schen.

De voorbereiding schijnt niet zonder moeilijkheden
te zijn gegaan. Eenige malen moest de aanvarigsdatum

worden verschoven en ten slotte heeft Rusland zich
van officieele deelneming onthouden, terwijl van offi-
cieele Belgische zijde tegen de voornemens openbaar
protest is aangeteekend. Het enthousiasme schijnt ten slotte voornamelijk van Franschen kant te zijn geko-
men en voorts van de zijde van den ,,Timcs”-groep,
onder leiding van den in deze bladzijden reeds mecr
dan eens genoemden Australischen premier Hughes,
terwijl ook van Italiaansche en Japansche zijde aan
den arbeid der conferentie actief is deelgenomen. Tot het nemen van besluiten, die de verschillende regeeringen zouden binden, was de conferentie niet
bevoegd. Haar taak zou zijn die van een studie- en
adviescommissie, de adviezen zouden hunne beteeke-
nis hebben te ontleenen aan het persoonlijke gezag der
deelnemers en voorts aan het feit, dat deze door de
verschillende regeeringen zelve waren aangewezen.

De vastgestelde ,,recommandatjons” zijn verdeeld in
drie groepen:

390

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

De eerste betreffen de oorlogsperiode:

Handel met den vijand of met lichamen, geheel of

ten deele door de onderdanen van vijandelijke staten

gecontroleerd of onder invloed staande van dezen, als-

mede invoer van goederen, afkomstig van het vijan-
delijk land worden onvoorwaardelijk verboden. Vjjan-

delijke ondernemingen in het eigen land zullen onder

toezicht worden gesteld en ten deele geliquideerd. Door

liet brengen van eenheid in de stelsels van contra-

bande èn uitvoerverboden en door den uitvoer naai

neutrale landen te binden aan voorwaarden, die den
doorvoer naar den vijand verhinderen, zal het stelsel

van economische afsluiting der centrale mogendheden

worden voltooid.

Voor de periode van overgang, van reconstructie op

handels-, industrieel, landbouw- en maritiem gebied

wordt voorgesteld:

Het nemen van maatregelen, welke een volledig her-

stel van de landstreken, die onder verwoesting, plun-

dering en requisitie geleden hebben, waarborgen, in
de eerste plaats hen weder van voldoende grondstoffen,

gereedschap en schepen voorzien; voorts het zich ge-

durende een vast te stellen periode te onthouden van

alles, wat tot een behandeling der Centrale mogend-
heden op den voet van meest beguustiging zou kun-

nen leiden en tegelijkertijd het nemen van maatreg&.

len tot bevordering van den onderlingen handel en tot
voorkoming van dumping of oneerlijke concurrentie

van de zijde der Centrale mogendheden.
In de derde plaats wordt een reeks van maatregelen

voorgesteld, die de strekking hebben, blijvenden we-

derzijdsehen steun en samenwerking tusschen de bond-

genooten te bevorderen.
Deze voorstellen zijn minder bmlijnd dan de voor-
gaande. Stappen moeten worden gedaan om op het
stuk van grondstoffen, onontbeerlijke hulpstoffen en
machines onafhankelijk te worden van de Centrale

moendheden; niet alleen wat aangaat de productie,

doch evenzeer ten opzichte van financiering, aankoop
en verscheping. Overheidssteun in den vorm van sub-

sidies van aanmoediging van technisch en weteiï-
schappelijk oderzoek, van invoerrechten wordt in

overweging gegeven. Naast deze maatregelen van ge-
meenschappeljken afweer worden verder een reeks

maatregelen voorgesteld tot nauwere onderlinge aan-
eensluiting. Beter land- en zeetransport,. verbetering
van post- en telegraafverbindingen, gemeenschappe-
lijke regeling van het octrooiwezen worden genoemd,
terwijl ten slotte een gemeenschappelijk optreden tegen
in den oorlog in het vijandeljk land verleende octrooi-

en, liandelsmerken en auteursrechten wenschelijk ivordt

geacht.
Aldus in het kort het gansehe samenstel van maat-
regelen, waaromtrent de conferentie zich heeft uit-

gesproken. De besluitenreeks eindigt met den wensch,
dat de gedelegeerden alles in het werk zullen stellen
hunne regeeringen te bewegen tot het in practijk bren-

gen van de voorgestelde gedragsregelen.
Het volgend bedrijf zal dus zijn een behandeling
in de verschillende parlernenten, die vermoedelijk

spoedig mag worden verwacht. Zooals reeds meer in deze bladzijden is opgemerkt,
zal in dezen veel, zoo niet alles, afhangen van het
standpunt dat Engeland tegenover het vraagstuk zal

innemen. Immers de overige entente-landen zijn alle
reeds in het bezit van een protectionisch handelspo-
litiek stelsel. Het apparaat van steun en afweer is dus
aanwezig; de steun behoeft slechts tot den bevrienden
producent te worden uitgestrekt, het wapen van af-

veer slechts. speciaal tegen den vijand van het oogen-

blik te worden gericht. Actieve medewrking van Groot-
Brittannië daarentegen heeft een geheelen ommekeer
in het handelspolitieke stelsel van dat land tot voor-
waarde. Zal het hiertoe overgaan? De strooming in
die richting, die enkele maanden, geleden, gevoed in de eerste plaats door motieven van imperialistischen

aard, tot krachtige uiting kwam, scheen in den laat-

sten tijd eenigszins geluwd.. Mogen wij de ,,Times”

gelooven, dan is binnen enkele weken behandeling in

het parlement te verwachten. Trouwens ook van vrij-

handelszijde wordt aangedrongen op een spoedige prin-

cipieele uitspraak.
De beteekenis van het besluit, dat het Engelsche

parlement dus misschien spoedig zal hebben te nemen,
kan moeilijk worden overschat. Het is te hopen dat

de leidende staatslieden hiervan doordrongen mogen

zijn en zich zullen weten los te maken van stemmingen

van het oogenblik. .

DE DUITSCHE INKOOPCENTRALE EN HARE

WERKING. –

Een medewerker schrijft:
Weinig anders dan enkele officieele besluiten

en geruchten lekken door van dé wijze, waarop de
voedselvoorziening in Duitschiand op het oogenblik

plaats vindt. Hoe Duitschland zich na het uitbreken

van den oorlog en met het strenger worden der

blokkade heeft weten aan te passen aan de nieuwe
omstandigheden, hoe alles in korten tijd georgani-
seerd is geweest, zal pas ten volle na den oorlog be-

kend worden. Wat aan deze zijde der grens door-

dringt, zijn slechts geruchten, eenige officieele beschei-
den en de ondervinding vaa enkelen.. Wat echter

wel hier bekend is, is de wijze van aankoop der eerste
levensbehoeften in het buitenland, al zijn de gron-

den van Duitschiand’s inkooppolitiek niet steeds met

zekerheid te bepalen.
Juist bij deze buitenlandsche aankoopen heeft in
de laatste tijden een principieele verandering plaats

gevonden, waarop het, -nu het vraagstuk der levens-

middelenvoorziening steeds meer op den voorgrond
komt, de moeite waard is, eenigszins nader in te gaan.
In het eerste oorlogsjaar vonden de buitenlandsche
aankoopen vrijwel geheel plaats door bemiddeling der

gewone handelaars en tusschenpersonen. Een enkele
stad stuurde zelf haar vertegenwoordigers naar het
buitenland, de kring van tussehenpersonen vond hier

en daar uitbreiding, maar in het systeem zelf kwam

weinig verandering. In de wijze van aankoop werden
zij steeds vrij gelaten, terwijl de maximum-prijzen

voor enkele levensmiddelen, hier en daar vastgesteld,
moesten dienen om, den prijs niet al te zeer op te
jagen. Groot was deze rem niet, daar toch rekening
gehouden moest worden met den kosteiden piijs,
wilde men niet geheel van aanvoer verstoken blijven.
Over het algemeen schijnt de distributie bij deze wijze
van aankoop tot geen groote klachten aanleiding ge-
geven te hebben, waar men gebruik maakte van de
organen, het beste met de algemeene behoeften be-
kend. Wel echter begon men ongerust te worden over

den’ duren aankoop.
Dikwerf kon men hier te lande waarnemen, hoe
Duitsche importeurs de prijzen tegen elkander op-
joegen, hoe zelfs op een enkele veiling de middenprijs
werd Qpgedreven, indien bekend werd, dat een hunner concurrenten zich van te voren op deze wijze voorzien
had! Terecht werd daarin aanleiding gevonden om
in te grijpen, de werking der geleidelijk opgerichte

Inkoopcentrale werd steeds meer uitgebreid; waren,
buiten haar om gekocht, werden aan de grenzen in

beslag genomen en onteigend tegen een door de cen-
trale voor elk geval vast te stellen prijs. De Duitsche
importeurs werden in het onzekere gelaten omtrent den prijs, welke hun bij onteigening zoude vergoed
worden. Voor den Nederlandschen exporteur, die
nogal eens trachtte, buiten de Centrale om waren in
Duitschiand in te voeren, voegde zich bij het prijs risico nog het koersrisieo, daar de afwikkeling niet

steeds even vlot plaats vond.
Deze wijze van aankoop had spoedig het gewensehte
resultaat. De bestede prijzen werden minder buiten-
sporig, doch nu kwamen van andere zijden weer
nieuwe klachten in. Al werd voor de detaildistributie
weliswaar gedeeltelijk gebruik gemaakt van de vroe-

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

391

gere handelaars, toch schijnt de verdeeling vanuit een

centraal punt wel eens wat te wenschen te hebben

overgelaten. Daarbij kwam nog een andere moeilijk-‘
heid. Een centraal orgaan, voor het geheel verant-

woordelijk, is eerder geneigd, conservatiever te werk

te gaan, dan vele niet verantwoordelijke handelaars.

Zoo schijnt onder meei bij den eieren-import een groo-
ter deel in koelhuizen te zijn opgelegd dan voordien

plaats vond. Volgens geruchten werden sommige
groote steden op een rantsoen gezet van een half ei

per week en per hoofd. Deze klachten werden gretig

aangegrepen door de vroegere importeurs, wier zaken

voor een groot deel stil stonden en wier onkosten

gedeeltelijk doorliepen. Aanvankelijk was het hun nog

gelukt, waren in Duitschland binnen te krijgen bui-

ten de Centrale om. Deze wegen echter werden de een
na den ander versperd. Enkele gemeenten, volgens
hun oordeel misdeeld in het distributieplan, trachtten

de oude inkoopswijzen hersteld te krijgen en zoo ont-

brandde een scherp meeningsverschil tusschen de

voorstanders van gecentraliseerde en gedecentrali-
seerde wijze van inkoop. Het heet, dat de Centrale

gedwongen is geweest, enkele ruimere bepalingen te

maken, wat een oogenblik aanleiding gegeven heeft
tot geruchten, dat vrije invoer voor enkele levens-
middelen zoude worden toegestaan. Het schijnt ech-

ter buiten twijfel, dat de Inkoopcentrale gehandhaafd
blijft en voorbestemd is, in het stelsel van von Ba-
tocki een belangrijke plaats te zullen vervullen.

Dat intusschen de vroegere importeurs voor hun be-

staan vechten en de vrije handel, ondanks de vele be-lemmerende bepalingen, met alle middelen het hoofd

tracht op te steken, is hier aan de grenzen duidelijk
waar te nemen.

îr
..4v’i

HET BLOEMBOLLENBEDRIJF TIJDENS DEN

OORLOG.

Toen in Augustus 1914, juist in de maand, waarin
de groote export van bloembollen pleegt aan te van-
gen, de oorlog bijna alle verkeer deed stilstaan en
daardoor de uitvoer van dit voor ons land zoo belang-

rijke exportartikel terdege belemmerd werd, trok de
toestand van dit bedrijf aller aandacht. Het duurde
echter niet lang, of het verkeer kon weer op beschei-
den schaal worden hervat. Voor den buitenstaander
schenen de moeilijkheden daardoor te
zijn
verdwenen
en het bloembollenhedrijf wordt niet meer in de eerste
plaats genoemd onder de takken van
bedrijf,
die in
hooge mate den invloed van den oorlog ondervinden.

Toch maakt dit bedrijf ecn uitzondering op de
meeste inheemsche cultures, wijl het in tegenstelling
met de voortbrenging van andere bodemproducten
door den oorlog groote nadeelen ondervindt. Men zou
tot een gansch andere conclusie komen, indien men
alleen lette op de uitgevoerde hoeveelheden, waar-
van de volgende
cijfers
aan eenige jaarverslagen van
de Haarlemsche Kamer van Koophandel zijn ont-
leend:

1904…

9.808.793 K.G.

1910… 17.238.000 K.G. 1905… 11.654.700

1911… 17.308.400 1906… 11.900.000

1912… 22.751.500 1907… 15.277.400

1913… 24.960.900 1908… 14.332.500

1914… 24.893.900 1909… 17.922.500

1915… 26.615.500

Blijkt uit de daling van het uitvoercijfer in 1908
en uit de groote toename in 1912 en 1913, hoezeer
de export van dit weelde-artikel aan de schokken der

algemeene conjunctuur onderhevig is, dan lijkt het
hooge uitvoercijfer voor 1915, in een tijd, dat in tal van landen een krachtig streven tot bezuiniging be-
staat, alleszins bevredigend.

Toch waren de jaren 1914 en 1915 voor het bloem-
bollenbedrijf verre van gunstig, daar de voor het pro-
duct gemaakte prijzen zeer gering waren, voor ver-
schillende soorten zelfs beneden de productiekosten. In
1914 moesten groote partijen in consignatie of op

auctie naar Engeland en Amerika worden gezonden,

hetgeen de markt in die landen niet weinig drukte.

In 1915 waren het vooral de wisselkoersen en de hoo-
ge vervoerkoslen, die den producenten en handelaars

grcote nadeelen berokkenden; gemiddeld waren de
prijzen in 1015 40
A
46 pCt. lager dan in 1914. Het
is natuurlijk bij wcclde-artikelen niet zoo gemakkelijk,

de koersverschillen en de hooge vrachten op de bui-

tenlandsche afnemers af te wentelen, iets wat den pro-
d.icenten van noodzakelijke verbruiksartikelen niet

)n)eilijk valt. De invloed der zeevrachten was, hoewel

de stijging der uitvrachten lang niet zoo groot was
als die in omgekeerde richting, van te meer belang,

doordat de uitvoer naar Amerika absoluut èn ver-
hou diiigsgewijs zeer sterk toenam, zooals uit onder-
staand staatje blijkt:

Uitvoer in duizenden K.G.

1913

1914

1915

U.S.A.

en

Canada…………
5.414 7.649
8.101
Groot-Brittannië

…………
10.192
7.646
8.098
Duitschland en Oostenrijk
5.205 5.267
5.373
SkandinaviëenDenemarken
2.012
3.707
3.866
Andere Europeesche landen
1.008
462 540
Rusland

……………………
842
90
572
Andere wereiddeelen ………
288
73
66

24.961

24.894

26.616

Ook hier blijkt duidelijk het nauwe verband tus-
S(:heU den afz.t
VJ)
een luxe-artikel als dit en de con-
j’netuu. l)c export naar de landen, die uit den oor-
!og voorueelen hebben getrokken (de Vereenigde Sta-

tm, Canada en de Noordeuropeesche landen) is aan-
zienlijk vermeerderd, daarentegen heeft de bezuini-
ging in sommige ooriogvoerende rijken tot sterke af-
neming geleid.

Eigenaardig is het feit, dat Duitsehland en Oos-
tenrijk zelfs nog iets meer kochten dan in normale
jaren, terwijl men in die landen toch in de allereerste

plaats een beperking der onnoodige uitgaven zou ver-wachten. Zou het mogelijk zijn, dat onze Oosterburen de bloembollen op een of andere wijze als voederarti-
kelen bezigen? Volgens het verslag van de afdeeling

Haarlem der Algemeene Vereeniging voor Bloem-
bollencultuur over 1914 zijn tulpenbollen geschikt
ge-
bleken om als varkensvoedsel te dienen.

Bij de
cijfers
van den uitvoer naar Rusland moet
men rekening houden met de verkeersbelemmering in
1914. Toch toont dit land ook in 1915, toen directe
verscheping weer goed mogelijk was, een sterke ver-
mindering.

Aanzienlijk is ook de achteruitgang van den afzet
in Engeland, v66r den oorlog de grootste afnemer
onzer bloembollen. Maar de uitvoer naar dat land in
1915 was nog ten zeerste bevredigend, vergeleken bij
den tegenwoordigen toestand. De groote levens- en
oorlogsbehoeften van het Vereenigd Koninkrijk en de
daardoor ontstane moeilijkheden bij de handhaving
der wisselpariteit hebben de Engelsche regeering
doen besluiten, den invoer van niet noodzakelijke ar-

tikelen, waaronder ook bloembollen, te verbieden.
Het land, dat v66r den oorlog de grootste kwantitei-
ten van onze bloembollen kocht, zal dus dit jaar Vrij-
wel niets afnemen en het zal voor onze producenten
en handelaars een
moeilijke
taak zijn, andere afzetge-
bieden te vinden voor de ten minste 8000 tons, die
Engeland de laatste jaren gewoon was te koopon. (

DE SUIKERP.RIJS IN ENGELAND.

Onze medewerker voor suiker schrijf t:

In het Engelsche Parlement verklaarde de mi-
nister van financiën gedurende het debat betreffende
het regeerings-voorstel om een extra-belasting op
suiker te heffen van 34 penny per lb., dat de tegen-
woordige engros-prijs van suiker ,,in bond” in Enge-
land lager was dan de engros-prijs van suiker in bond

392

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

in Amerika. De prijs van Ouba- en Javasuiker be-

paalde den prijs van geraffineerde suiker op de Ame-
rikaansche markt en lag geheel buiten contrôle van

de ,,Sugar Oommission”. Aangezien er in eenig deel

van de Britsche bezittingen geen suiker in belang-
rijke kwantiteiten geproduceerd wordt, was Engeland

bijna geheel aangewezen op aanvoer uit den vreemde,

alhoewel het een zekere hoeveelheid uit West-Indië

ontving. De prijs van ruwe suiker was in verhouding

hooger gestegen dan de prijs van eenig ander artikel.

Suiker in bond werd in Engeland goedkooper ver-

kocht dan in Amerika, alleen omdat het Gouverne-

ment, tevoren een prijsverhooging voorzien hebbende,

groote hoeveelheden gekocht had tot een prijs, ver

beneden het tegenwoordige niveau. Hij waarschuwde

dat, indien er geen daling kwam. in den buitenland-

schen prijs van suiker, deze in Engeland niet ver-
laagd kon worden, en wel verre van een daling te ver-

wachten voorspelde hij nog een verhooging van de

verkoopsprjzen der Sugar Oommission. Hij maakte

duidelijk, dat, wat betreft den
detail-prijs,
die lager

was dan in Amerika, de engros-prijs van suiker in
bond in Engeland verhoogd moest worden met de
rechten; maar zelfs indien de markt open was en er

geen rechten zouden worden geheven, zoude er op het

oogenblik in Engeland toch geen daling plaats heb-
ben, in aanmerking nemende den tegenwoordigen

Amerikaanschen engros-prijs, de bestaande vrachten

en de detail-winsten. Indien de Sugar Oommission

al hare suikers tot de vigeerende Amerikaansche prij-

zen zou verkoopen, zoude zij eene winst maken van

ongeveer £ 2.000.000.

Véôr den oorlog, toen de prijs 2 tot 2/ pence per

Ib. bedroeg, béreikte de jaarlijksche consumptie het
enorme cijfer van 1.800.000 tons. Dit verbruik was
véél grooter dan van eenig ander land in Europa.
Maar daarom kan men nog niet zeggen, dat dit hooge

cijfer een ‘gevolg is van een gezondheids-noodzaak. Immers in de andere Europeesche landen, zoowel in

de warme als koude zônes gelegen, werd de gezond-
heid gehandhaafd, ofschoon hun consumptie van

tot i4 minder was dan die yan Engeland.. De prijs

‘as nu opgeloopen tot 5 a-
5I2
d. per 1h. Toch was
het consumptiecijfer niettegenstdande dien enormen

prijs z66 weinig gedaald, dat het Gouvernement, uit
hoofde van vracht en geidkoers, zijn toevlucht moest

nemen tot dwangmaatregelen, dooi’ de hoeveelheid te
limiteeren, welke het wekelijks wilde verkoopen.

In het verleden had een verhooging in prijs bijna
altijd een’ vermindering in het verbruik medege-

bracht. Maar dit was

thans niet het geval, waardoor buiten alle tegenspraak bewezen werd, .dat de koop-
kracht van verbruikers grooter is dan in 1911. –

Het verbruik van suiker moet beperkt wrden, aan-

gezien het product, dat uit den vreemde wordt aan-
gevoerd, moet worden betaald met Engelsche kapi-
taal-garanties en daaraan is een grens Slechts twee
methoden waren voorhanden om deze beperking der
cosumptie te bewerkstelligen, nl. den prijs te ver-hoogen èf den verkoop te limiteeren. In beide ge-
vallen zoude de lagere klasse der bevolking de lijdende

partij worden.

Op een vraag, of het op rantsoen stellen niet mo-
gelijk was, maakte de miniter duidelijk, dat, in ver-

band met de verschillende klassen in den suikerhan-
del —fabrikanten, engros- en detailhandelaren – dit-
idee groote bezwaren met zich bracht. In Engeland
is het op rantsoen stellen niet te vergelijken met dat
in Duitschiand, aangezien Engeland een grooten
exporthandel heeft te handhaven. Onmogelijk was
het niet, dat men ten slotte in Engeland toch tot
dien maatregel zou moeten overgaan, zooals tot ver-
schillende andere dwangmaatregelen, doch voorloo-
pig bestond daarvoor nog geen aanleiding.

De bovenstaande uitlatingen van den Engelschen
minister van financiën zullen voor menig belangheb-

bende
bij
den suikerhandel interessant zijn. .

ORGANISATIE VAN DEN EXPORT VAN

LANDBOUWPRODUCTEN.

Eenige dagen geleden werd in een vergadering van

voorzittqrs der z.g. levensmiddelenveieenigingen in
principe besloten tot oprichting van een Landbouw-
Export-Bureau, dat tot taak zal hèbben, de instand-

houding en het herstel van de normale betrekkingen

tusschen Nederland en het buitenland op landbouw-

gebied te bevorderen.

Zoowel de aanvoer van landbouwbenoodigdheden

als de afzet der producten zal door het Bureau

moeten worden georganiseerd. Men hoopt door zulk

een organisatie te kunnen voorkomen, ,,dat markten

voor ons land verloren gaan, welke vôôr den oorlog

met opoffering van jarenlange moeite en veel kôsten

verworven werden.”

Dat door de belanghebbenden zelf een stap in
deze richting wordt gedaan, getuigt van wijs beleid.
Reeds meermalen werd in deze kolommen gewezen

op de bezwaren, verbonden aan de levering van onze

landbouw- en veeteeltproducten gedurende den oor-
log aan Duitschland, dat in normale tijden in veel
mindere mate onze afnemer is; het geiaar van de

daaruit voortvloeiende verwaarloozing der Engelsche

markt werd daarbij vooral in het licht gesteld. De
thans in het leven te roepen organisatie zal in de

eerste plaats hierin verbetering hebben te brengen:

Door afzef en aanvoer in één hand te nemen zal zij
wellicht bij meerdere levering van producten aan En-
geland kunnen bereiken, dat een voldoende hoeveel-

heid meststoffen, voederartikelen. en andere henoo-

digdheden worden doorgelaten.

Het communiqué betreffende de oprichting van
liet Bureau 9preekt alleen van ]andbouwproducten;

het ware zeer wenschelijk, dat ook voor de voortbreng-
selen en henoodigdheden van de veeteelt een derge-
lijke organisatie in het leven werd geroepen. Mogelijk
ligt het in de bedoeling der oprichters, de werkzaam-

heden ook over dit gebied uit te strekken. –

DE RUBBERHANDEL EN -INDUSTRIE IN

.

JAPAN.

Op het feit, dat Japan van de oorlogvoerende mo-
gendheden wel de eenige is, die werkelijk profijt van
dci:i oorlog heeft,. is zoowel in binnen- als buiten-
landsche dagbladen cn tijdschriften gewezen. Door

uitbreiding der binnenlandsche industrie en door
verovering van afzetgebieden, die tot dusverre vrijwel
aan de Duitscho industrie en uitvoorhandel behoor-
den, wordt Japan meer en meer een ernstig concur-
rent op de wereldmarkt; niet alleen voor Duitschlnd,
maar ook voo:r zijn bondgenoot Engeland.

Ook cle rubberhandel en rubberindustrie zijn gedu-rende de laatste jaren in Japan tot grooten bloei geko-
men. Eenige interessante gegevens vinden we hierover.

in het bekende Arnerikaansche tijdschrift ,,The India

Ïtubhei’ World”.
])e invoer van ruwe rubber bedroeg in 1915 ruim
1 millioen lhs. moor dan in 1914, n.l.: ca. 4.000.000
lbs. in 1915 tegen ca. 2.400.000 lbs. in 1.914. Voorna-
melijk betrekt Japan de rubber uit de Straits Sett-
lements en liet overige Britsch-Indië, maar ook het
aandeel van Nederiandsch-indië wordt steeds groo-
ter. De o:fficiëele cijfers. van de invoeren zijn- over
de verschillende landen van herkomst verdeeld, als

volgt:
van:

1914

1915

Straits Settlements

1.646.556 lbs.

2:017.176 lbs.

Britsch-Indië

406.676 ,,

1.114,441

Nederl

,,

13.034

299.774

Engeland ……………224.500 ,,

352.164

Vereenigde Statem

11.914

98.430

Andere landen ………2.582 ,,

21.565

2.305.262 lbs.

3.903.550 lbs.

00

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

393

In het begin van 1915 waren de invoeren klein,
tengevolge van het uitvoerverbod van ruwe rubber
uit de Britsche Koloniën. Dit uitvoerverbod werd
evenwel in Maart opgeheven, terwijl er met de Japan-

sche regeering werd overeengekomen, dat geen ruwe

tubber of uit rubber vervaardigde artikelen uit Japan
zouden worden uitgevoerd, naar welk land ook, zon-

der goedkeuring van de Britsche autoriteiten. Het
gevolg was, dat in April weder directe aanvoeren

plaats vonden van de Straits en uit Britsch-Indië.
De vermeerderde rubberinvoer is hoofdzakelijk het
gevolg van den grooten, steeds toenemenden uitvoer

van Japansche rubber-artike]en, gedurende den oor-
log, naar Rusland, China en Engeland, maar even-

eens van de steeds toenemende binnenlandsche vraag,

daar de eigen industrie nu moest voorzien in de be-
hoefte van tal van artikelen, die v66r den oorlog door
liet buitenland werden geleverd. De waarde hiervan
bedroeg in 1915 ca. 610.000, tegen ca. $ 1.490.000
in 1914.
Met deze vermindering moet de Japansche industrie
zeer zeker geluk gewenscht worden, daar zij hierdoor

toont, dank zij den zich eveneens krachtig ontwik-
kelenden handel, haar producten in de plaats te kun-
ren stellen van het buitenlancisch fabrikaat. Slechts
enkele speciale artikelen kunnen nog niet in Japan
zelf gemaakt worden, maar men hoopt, dat ook deze

moeilijkheden zullen worden overwonnen.

Zoodra de Japansche regeering een uitvoerverbod
afkondigde voor rubberartike]en naar landen met
Engeland in oorlog, richtten de Japansche fabrikan-

ten hun oogen op andere afzetgebieden, ten einde daar
de artikelen, die reeds voor den uitvoer gereed lagen,
te kunnen plaatsen. Voornamelijk breidde de handel

zich uit naar China en Rusland, maar ook naar
Australië, Engeland en de Vereenigde Staten. De
waarde der voornaamste uitgevoerde rubberarti kelen
bedroeg ca. $ 2.150.000 in 1915 tegen $ 740.000 in
1914. Natuurlijk ondervond de industrie grooten hin-

der van het gebrek aan grondstoffen in het begin
van 1.915, maar na 1 April waren de invoeren groot

genoeg om de fabrieken op volle kracht te doen
werken.

Voornamelijk de handenfabrieken profiteerden van
de omstandigheid, dat haar buitenlandsche concur-
renten geheel voor den oorlog werkten.

Zoo was de uitvoer van banden in 1915 ca. 3-maal
zoo groot als in 1914. De fabrieken van waterproof-

artikelen kregen volop orders van Rusland, terwijl
Amerika groote bestellingen deed in rubber-speel-
goed, een artikel, dat v66r den oorlog grootendeels uit Duitschland werd betrokken. Dit, gepaard met de toe-
uemende binnenlandsche vraag, noopte de fabrikanten
tot steeds grootere krachtsinspanning, zoodat zij hun
fabrieken op volle werkkracht houden, terwijl boven-
dien enkele nieuwe fabrieken werden gebouwd.

(wv

EFFECTENHANDEL IN BEÏJGIE.

Het is merkwaardig, dat tegenwoordig een uitge-
breide effeetenhandel in België gedreven wordt,
waarbij tot steeds stijgende koersen zoowel staats- en
gemeenteobligatiën als industriëeie waarden aange-
kocht worden. Aanvankelijk vond de handel alleen in
café’s plaats, maar langzamerhand hebben ook de
banken den handel door bemiddeling van agenten op-
gevat. Het ontbreken van officiëe]e koersen maakte
het aan onscrupuleuze firma’s mogelijk, abnormale koersen te bedingen. In het eerste jaar van den oor-
log werd tot zeer lage prijzen opgekocht en thans is
er alle gelegenheid, deze stukken hoog te verkoopen.
Immers België is een industriëel land, dat telken
jare groote bedragen in zijne industrie vastiegde.
Aangezien thans uitbreiding hiervan vrijwel onmo-
gelijk is, zoekt het vrijkomende geld, dat, evenals in
andere oorlogvoerende landen, overvloedig is, naar
nieuwe belegging.

Emissies hebben in de laatste anderhalf jaar niet

plaats gevonden, met uitzondering van Frs. 30.000.000
4% pCt. obligaties Crédit Communal. Het behoeft
dan ook geen verwondering te wekken dat de 3 pCt.
Belgische ,,rente”, de 4 pCt. Belgische schatkistbil-

jetten, de stedelijke premieleeningen en de industri-cele obligaties zoo sterk in koers kunnen oplooperi.
l)e 4 pOt. Belgische schatkistbiljetten per 191.7 notee-

ren b.v. boven pan, die per 191.9 ongeveer pari en de

Belgische ,,rente” circa 69 pOt.
De handel in aandeelen dateert uit een later sta-
dium. De bij het uitbreken van den oorlog voor ruï-
neuze koersen weggesmeten koperaandeelen werden

bij de sterke stijging der koperprijzen later tot hooge
koersen gekocht. Aandeelen in kolenmijnen, welke

door de hooge kolenprijzen goede zaken maken, kon-
den eveneens hooge koersen bedingen. In den laat-
sten tijd hebben ook aandeelen van tramweg- en dec-
tnieiteitsmaatschappijen en van banken weder onge-reer de vredeskoersen bereikt.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerve.rboden. Verboden is de uitvoer

van
tamme koaijnen;
voorts is verboden de uitvoer

van
alle visch, met uitzondering van zalm, aal of pa-

ling, gecontroleerde ansjovis, spiering grooter dan
9 c.M., alle week -en schaaldieren en alle zoetwater-

vist/t.

In verband met dit laatste verbod is door den Mi-
nister bepaald, dat uitvoer van visch, die onder het
verbod valt, alleen mag geschieden op vertoon van

consenten, afgegeven door de i{ijkscommissie van Toe-
zicht op de Zeevischvereeniging, aan ingeschreven
exporteurs, die zich aan verschillende voor waardeti
hebben te onderwerpen. Als voornaamste daarvan kati
genoemd worden de verplichting tot besehikbaarstel-
ling vooi binnenlandsch gebruik.

V e r g o e d i n g v a n k o s t e n v o o r
u i t v o e r c o n senten. Deze heffing, waarover in do nummers van 26 Jan. en 2 Febr. een en ander is
medegedeeld, is vastgesteld op pOt. van de waarde
der goederen, waarvoor de Nijverheidscommissie of
de Centrale Commissie inzake voeding van menseh en
dier consent afgeeft; verder bedraagt zij, per 100 K.G.
voor melk 10% ct., voor groenten en vleesch 12% ct.,
boter en aardappelen 15 ct., peulvruchten, gedroogde
aardappelen, aardappelmeel, glucose en dextnine 20 ct.,
kaas, geslacht pluimvee, eieren, eiwit en eigeel 50 ct.,
alles met een minimum van
f
2,50 per consent. Voor
levend pluimvee wordt 10 ct. per stuk geheven, voor
varkens, schapen en geiten
f 1,—,
voor oenhoevige
dieren en runderen
f
5,—.

Beschikbaarstelling v a n rijst.
Door het Rijks-Centraal Administratiekantoor voor
de distributie van levensmiddelen is bij circulaire
aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat rijst be-
schikbaar wordt gesteld voor de gemeenten tegen den
prijs van
f
8,25 per 50 K.G. Deze rijst, welker qua-
liteit overeenkomt met de gewone winkelsoort, mag
alleen voor menschelijk verbruik verkocht worden
tegen niet hooger prijs dan 10 ct. per % K.G. De
distributiekosten komen ten laste der gemeente.

R o g g e-o o g s t 1916. Door den Minister van
Landbouw wordt bekend gemaakt, dat de komende

roggeoogst evenals het vorige jaar een voorwerp van regeeningszorg zal uitmaken. De praktijk van de re-geling, bij den vorigen oogst gevolgd, heeft de wen-
schelijkheid aangetoond om den burgemeesters thans

te verzoeken, in hun gemeente de opbrengst van den
geheelen
oogst voor Rijksrekening aan te koopen. Bij
de regeling van het seizoen 1915/16, die berustte op
het stelsel van gemeentelijke voorziening, kwam het
namelijk vaak voor, dat in gemeenten, waar geen of
weinig rogge werd verbruikt voor broodbereiding, de

394

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28
Juni
1916

landbouwers een te groot gedeelte hunner rogge

konden behouden en daardoor te veel rogge aan de

algemeene consumptie werd onttrokken.

Een tweede bezwaar tegen de gedeeltelijke afgifte voor de consumptie was het veel voorkomende ver-

schijnsel, dat de landbouwers zelf de beste rogge be-

hielden en de mindere qualiteit afstonden voor het

verbruik als roggebrood.
De landbouwers zullen thans
hun gehelen te velde
staand en roggeoogst aan de burgemeesters moeten

verkoopen tegen een vastgestelden
prijs.
Zij zullen

zich daarbij aanstonds hebben uit te spreken om-

trent de door hen verlangde hoeveelheden mais en/of

rogge.
De vraag, op welke wijze het best in de behoefte
aan veevoeder zal kunnen worden voorzien
bij
de

landbouwers, die hun rogge aan het Rijk verkocht

zullen hebben, maakt nog een punt van overweging

uit voor de Regeering. Evenals bij de vorige rege-

ling zal verband worden gelegd tusschen den prijs,

waarvoor de rogge wordt afgestaan en den prijs,
waarvoor eventueel het veevoeder wordt verstrekt.

Het verbod van uitvoer van rogge uit de eene ge-meente naar de andere, anders dan ten verkoop aan
het Rijk, zal gehandhaafd blijven.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN JUNI 1916.

Staatsleeningen ………………………
f
79.600.000,-
zijnde:
Nederl.-Indië f80.000.000 5
0/
Oblig.
5. 99/
0
/0.
‘)
Provinciale &n Gemeentel. leeningen zijnde:
Rotterdam
f
6.000.000
4
1
I
0
/0
Oblig.
5. 991/ (‘/0.

Bank- en Oredietinstellingen ………
zijnde:
Nationale Bankvereeniging
f
500.000
aand. 5. 115
O
/
o.

Hypotheekbanken, werkzaam in het
buitenland …………………………
zijnde:
Ned. Canadeesche
f
250.000 aand. 20
0/

storting 5. 125
0/.

Nederi. Arnerik. f200.000 aand. 25
0/

torting 5. 100
0
/0.
Noord-Amerik.
f
500.000 aand. 10
O/

storting 5. 105
0/.

Industrieele
Ondernemingen… ……… .
zijnde:
Chem. fabriek Gembo
f
200.000 aand.
5. 100
0
/
0.

Fr.-H. Oliefabr. CalVd Delft f2.000.000
0
OIo
pref. A. A, 100
O
/
o.

Lijm- en Gelatinefabriek f700.000 6
0/

pref. A. b, 100
0
/o.

Petroleum-Ondernemingen

…………

,,Koninklijke” f18.881.800 aand. 5.100
o/o.

Scheépvaait-Maatschappijen ………….
,

137.500,-
zijnde:
Internat.

Sleepdienst
f
125.000 aand.

4

5. 110
0
/
0.

Totaal……
f
108.229.300,-

‘Totaal der emissies in Januari


f

26.282.800,-
Februari
,,

18.978.475,-

Maart
,,
132.756.462,50

April
2.507.000,-

Mei

………
,,

9.708.625,-

Juni ………
,,
108.229.300,-
Algemeen totaal……
f
298.462.662,50

1)
Oorspronkelijk

was

slechts

f
50.000.000

voor
uitgifte
in

Nederland bestemd en
f
30.000.000
voor Indië;
bij
de
toewijzing is deze splitsing evénwel niet geheel volgehouden.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

N ed (Disc.Wissels.
4’/2
sedert 1Juli
1
15
3’12sedert23 Mrt. ’14
.Bel.Binn.Eff.
421

,,

1

,,

’15
4

23

,,

’14
BankVrsehiflI.C.
5′!2

19 Aug.’14
5

,,

23

.,,

’14
Bank of England..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29Jan.
1
14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

5 ]?ebr.’14
Banque de France.
5

,,

20Aug.’14
3
1
/2

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,;

12 Mrt. ‘.14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

-,,

1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
/2

,,

1 Mei
1
16
4/2

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4/2

,,

2 Jan.’15
3
1
/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië
– .
5
1
/

,,

9Nov.’14
5

,,

9Mei

’14
Feder.
Ree.
Bk.N.Y.
3-5
,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
!2

,,

1Aug.’09
3
2
/2

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

A,,&sterda,n

1
Londen
1
Berlijn
jPa
,,
,
,
ijs~
N. York
Data

1
Part.
1
Prolon-

Part.

Part.

Pt.

CaIl-

1
disconto

gotie
1
disco ,ito disconto disc.

,noney

24
Juni
’16

2’/,

5
2
/22

3
2
/4
.
4
2
/s

2/4-3

19-24
,,
’18

1/4-2

2-/4

5
2
/82.
1
/5
3’/4

4’/8

2
‘/23
-2
12-17

’16

1 /

21/2.3 4.05
1/
42/..43/

2
2
/4_3ij
10

5

10

’16

2

‘/2

2112

40/0

4
1
/4_4
2
/8

2 ‘/3
‘/2

2)
Noteeringen van de Ver. v.
d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND..

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
ljksche koersen op New York en de laagste en hoogste der

week
zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

Londen

Berlijn
1
Parijs
1
New
York

19 Juni 1916

..
11.47’/
44-17’/2
40.75
2.40114

20

,,

1916

..
11.46
44.05
40.70 2.40

21

,,

1916

..
11.47’/2
43771/
40.80
2.40/4

22

,,

1916


.

11.47
1
/
43.05.
40.80
2.40’/4

23

,,

1916


11.47
42.32’/
40.75
2.40’/

24

,,

1916

..
11.48
1
/4
43.30
40.80
.

2.40
1
/

Laagste der week
11.45 ih
42.

40.60
2.39/8

Hoogste

,,

,,
11.48’/
44.27
1
/2
40.85
2.404

17 Juni 1916

. .
11.47/4
44.30
40.77’/
2.40
1
/4

9

,,

1916

..
11.41’/
44.20 40.55
2.39

Muntpariteit

..
12.10
5
/s
59.26
48.
7

2.48
1
/4

1
Zwitser- Wcenen Kopen-
1
Stock-
1
Batavio
Data

1

land


hagen

hol,,,

tnbegrofischi

24 Juni 1916
45.50
30.-
68.80
.
69.-
98-‘/

Laagste
d. w.
45.20
29.40
68.-
68.-

Hoogste
,,

,,
45.80
30.80_
71.30
71.40

17
Juni
1916
45.77
1
/
30.85
71.35 71.45
98-‘/

9

,,

1916
45.52
1
/
30.75 71.85
71.85
98-
1
/

Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67

100

OVERZICHT.

De noteering voor Londen
exi
Parijs
onderging niet veel

verandering. De stemming
was
geregeld vast en eenige

rijzing kon plaats
vinden, New York bijna zonder handel; Zwitserland aanvankelijk zeer flauw, later
weder
beter.
De meeste aandacht trokken de koersen voor Berlijn,

575.000,-

165.000,-

2.900.000,

2126 J. ’15

2’/4

31/42/41) 3
2
/4.4
1
/1

5.970.000,-

22-27 J: ’14
2/s

3ijo
2’/4-3V,

2’/

2’Is-3’/s
2/4

1
8
/-2

20-24Jul.’14 3
‘/s-‘I,e

2
‘/..’/

2’/4-‘/4 2
‘/’/,

2
3
/4 1 ‘/4-2
/2

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

395

Weenen en Skanclinavië. In Skandiiai ,is eeg, geregelde
handel in den laatsten tijd bijna niet nenogelijk. Er is
ôf sterk aanbod, waartegenover bijna geen vraag staat, Of
vraag zonder eenig aanbod en betrouwbare koersen ont-
breken geheel.
Berlijn en Weneu liepen snel terug. De daling beliep een
oogenblik ca.
5
O/,
Vrijdagmiddag trad echter herstel in en
even snel liepen de koersen weder op, zoodat Zaterdag reeds
drievierde van het verlies was ingehaald.
ii. kOERSEN TE NEW YORK,

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
,,

0
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P.
p. Rrn. 4)
pef gid.)

24

Juni
1916

. .
4.76.40
5.91
‘/
74314
41/2
Laagste d. week..
4.76.40
5.911/8
748/s
41
/1
s
Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.912/4
75
1
/4
41
9
11
17

Juni

1916

..
4.76.50
5.91/8
75/a
41/
10

,,

1916

. .
4.76.35
5.9181
4

76
41/
Muntpariteit
….
4.86.67
5.18
1
14
95
1
/
40/16

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings- eenheden
9
Juni
1916
16
Jlni
1916

Week
17-23
Juni

Laogstel Hoogste

23
Jun,
1916

Lires p.
£
30.55
30.50 30.25 30.47 30.25
Madrid

….
Peset. P.
£
23.45
23.40 23.25 23.50 23.50

Italië

……..

Lissabon ….
d. p.escudo
34/8
34/e
345/8

35
35
Petrograd ..
R.
p. £
10
156 155
1
/8
155
156
1552/
4

Alexandrië,
.
Piast. p.
£
97
1
/1 971/2
97
‘/1
97
‘/’
971/2
Calcutta .
. . .
sh/d.prup.
1/4
2
122
1/4
2
/81
1/42182

1/4
1
/8
114
‘is
Singapore

. .
id. p.
$
2/4
2
/82
214
8
/22
2/4h/2
2/4/g2
24
8
/22
Yokohama . id. p. yen
2/1
2
/s
2/1
2
/8
211
2
/8
2/1/8
2/12/
8

Hongkong
. .
id. p.
$
2/0v/s
210
1
/2
2!0/
2/1’/8
2/1
1
/s
Shanghai

.
.
id. p.tael
2I10/8
2/10114

2/10
‘/
2/111/
4

2/11
1
/4
per £
4,773/
4

477l/4
4.78
4.78
1
/4
4.78
B.
Aires
90
d.
.
.p.gd.pes.
48
81
/22
49
48’/8
2
49 48
31
/82

Montreal…..$

Valparaiso ,,
d.p.pap.p.
8
11
/52
9
91/1e
92/
9
2
182
Montevideo,,
d.p.peso
5381
1e

532/
531/4
53/iø
53
‘/
R.d.Janeiro,,
d. p. milr.
12
2
/8

1

12
8
/8

1
12
11
/82
12
1
/2
12/ic

GOUD EN ZILVER.

GOTJDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van
15-21
Juni
1916.

(In duizenden p.st.)
In.
Baren …………..
Sovereigns ……….
Vreemde munt ……
Koloniën …………
Diversen …………
Per saldo uitgevloeid

Uit.
943

Continent ……….

Koloniën …………

U.S.A………….
100

Zuid-Amerika ……..
– Baren en diversen….
– Per saldo ingevloeid

1043

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP
24
JUNI
1916.

Activa.

Binnenl. Wis{ H.-bk.
f
26.586.178,29
sels, Prom., B.-bk. »

714.488,09
enz.indisc. Ag.sch.

15,013.607,28
1
/2

Papier o. h. Buitenl. in
disconto ……………………..
Idem eigen portef..
f
8.084.186,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

H.-bk.

33.114.950,09
1
12
mcl.
vrsch.J

in rek.ert.l B.-bk.

3.672.271,28

op onderp. Ag.sch.
,, 43.306.948,69

f
80.094.170,06
1
/

OpEffecten
……
f
76.977.470,06
1
/2
Op Goederen en Spec.
,, 3.116.700,—

80 .094 .170 ,06 ‘/2

Voorschotten a. h. Rijk…………….

MuntenMuntmateriaal


Munt, Goud
……
f
70.449.345,-
Muntmat. Goud
……481.576.960,33

f552.026.305,33
Munt, Zilver, enz. .

8.407.380,10
Muntmat. Zilver .. ,,

– –

560.433.685,43
ffecten


Bel. v.h. Res.fonds..
f
5.154.432,62
1
/2
id. van
1
/5
v. h. kapit.
,,
3.999.590,75
9.154.023,37 VI
Geb. en Meub. der Bank …………….

1.400 .000,-
Diverse rekeningen
………………

50.190.114,91

f
751.670.453,44
1
1

Passiva.

Kapitaal
……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds

……………
………
5.155.090,93
1
/8
Bankbiljetten in omloop …..
………
630.910.570,-
Bankassignati6n in omloop …..
. ……
2.496.667,07’/
Rekening-Courant saldo’s:
1

Van het Rijk……
f
19.810.254,26
Van anderen ……,,
7 1.58.1.198,52

lp

91.391.452,78
Diverse rekeningen

………………
1.716672,65’/

f
751.670.453,44
1
/

f
42.314.273,66 VI

it 8.084.186,-

150

7

l3eschikbaar metaalsaldo
…………..
f
414.638.601,73

886

Op de basis ‘van
2/
melaaldekking ……
,, 269.678.863,76
– Minder bedraaan bankbiljetten in omloop

1043

dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,,
2.073.193.005,-

ZILVER.

In tegenstelling met de meeste voorafgaande weken ver-
toonde deze week een vaste stemming en stijgende noteeringen
op de zilvermarkt. In het begin der week lokte de verhoogde
prijs nog contramineverkoopen uit van Indische zijde: volgens
de firma Samuel Montagu & Co schijnt men in Indië van
meening te zijn, dat het Indische Gouvernement veel meer
zilver voor muntdocleinden heeft gekocht dan noodig was,
zoodat men daar tamelijk flauw is gestemd. Bedoelde blanco
verkoopen deden den prijs van
30
1
/ op
Maandag tot
3018
op Dinsdag terugloopen, maar sedert trad een krachtige
stijging in en het slot is ruim 1 penny boven dat der vorige
week.
De voorraden te Bombay en te Shanghai zijn opnieuw
afgenomen, toch is de voorraad te Shanghai nog vrij aan-
zienlijk, in aanmerking genomen de groote verschepingen,
die in den laatsten tijd van daar hebben plaats gehad.

Noteering te Londen.

te New York..
24
Juni

1916 ……..31°/iø

66’/8
17

,,

1916 ………30’/2

63/8
26
Juni
1915 ……..23’/is

48/
27
Juni
1914 ……..26

56’/2
20
Juli

1914 ……..24’/jg

54
1
/8

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende

verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s

…………..
2.157.968,74’/2
Buitenlandsche wissels ….
6 1.050,-
Beleeningen

…………
5.573.345,39’/8
Goud

………………
3.412.004,27
Zilvr

……………….
792.143,91 VI
Bankbiljetten
8.090920,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
10.628.554,73
1
12

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

17
Juni
1916
24
Juni
1916

Aan schatkistpromessen
f
82.590.000,—

f

81.530.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst 20.400.000,—
22.400.000,-
Aan schatkistbiljetten 67.126.000,—
50.721.000,-
Aan zilverbons

……..
.
13.601.585,50
,,

13.458.586,50

-‘t

396

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

OVERZICHT VN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden gu1dns.)

t
Andere
Data

Goud

Zilver

1
opeisc/ibare
biljetten 1 schulden

SURINAAMSCHE BANK.

OVE.RZIqIIT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

24 Juni 1916 42.314

22.400

80.094 414.639

78
17 ,,

1916 40.156

20.400

74.521 410.638

77
10

1916 39.834

19.400

71.858 408.830

77
3

1916 31.992

11.300

72.186 405.991

77

27 Mei 1916 27.694

6.300

69.185 404.748

78
20

1916 29.644

7.300

70.584 401.893

78

13 ,, 1916* 130.859

8.000

78.817 398.116

77

6. ,, 1916* 101.267

79.000

90.295 381.418

70

29 April 1916 00.679

79.000

79.128 379.285

70 22

1916 94.275

73.000

74.023 380.477

71
15 ,,

1916 95.662

74.000

74.018 375.835

71
8 ,,

1916 90.536

68.000

73.831 374.300

71
1 ,,

1916 92.601

71.000

72.458 373.931

71

26 Juni 1915 73.514

31.500 119.046 241.013

65

27 Juni 1914 66.440

12.000

59.003

44.456
1
) 54

25 Juli 1914 67.947

14.300

61.686

43.521
1
)

54

‘) Op de basis van
2
/2
metaaldekking.
t)
De 4
2
/2
0
/0
Staatsleening 1916 werd van 1 tot 8 Mei
nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Andere
Data

Goud

Zilver

bÎ;n opei
s
chb.
I
schulden

42.058 33.403
142.868 29.851
29

Apr. 1916 … ……
48.221 33.335
143.034
28.121
22

1916 …….
49.343 33.399
143.021
28.416
44.048 34.252
141.790
31.134
15

1916 …….
8

,,

1916 …….

27.453 29.735
110.269
14.796
1

Mei

1915 …….
24.037
29.488
109.529
10.391
2

Mei

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907 110.172
12.634

Wissels,
.

.
D,verse
Beschik.
Dek.
ata
Dis.
buiten
Belee-
baar
king.o.
conto’s
N..Ind.
fin gen
re e.,

metaal.
percen.
betaalbaar
saldo
209e

29Apr.1916

6.214 22.628 43.138

30.082

40.917
44
22

,,

1916

6.288 16.719
41.818

29.505

47.325
48
15

,,

1916

6.330 17.233 41.327

28.858

48.455
48
8

1916

6.353
17.151
47.831

27.902

43.715
45

1 Mei 1915

5.461 6.265 53.709

6.341

32.176
46
2Mei1914

5.644
11.185
43.186

2.326

5.5572)
45

25 Juli 1914

7.259
6.395 47.934

2.228

4.842′)
44
0)
Sluitpost der activa.
0)
Op de basis van
2
/5
metaaldekking.

Andere
Data

Metaal Circulatie opeischb. DiscontosID0h reke-
schulden

n ngen
I

6 Mei 1916….
790 967
797
924 826
29 April

1916..
919 956
769
917
653
22

1916..
900 906 746
916
624
15

,,

1916..
981
923 803
919
590

8 Mei 1915….
1.356
1.080 1.422
846
613
9

Mei 1914.. ..
666
1.140
408 719
311

25 Ju1i1914 …. I

645 1 1.100 t

560 1

735 t

396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 21 JUNI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 78.422.225

Governm.Dbt £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……59.972.225

£ 78.422.225 1

£ 78.422.225

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……
£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.181.349
securities ..

£
42.187.454
Public deposits,,
51.200.122
Othersecurities,,
73.382.518
Other deposits,,
.91.549.115
Notes ………
43.207.130
Seven-day and
Gold and silver
other bills..
28.987
coin

……
1.735.471

£ 160.512.573 1

£ 160.512.573

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
I
Goudd Gov. Sec.

21 Juni 1916 61.708

35.215

121.480 28.500 85.189
14

,, 1916

61.578

35.355

120.551 28.500

84.720
7

,, 1916

61.570

35.484

119.887 28.500

85.680

31 Mei 1916 60.215

35.389

118.550 28.500 83.775

23 Juni 1915 54.157

33.130

45.897 28.500

9.586

24 Juni 1914 39.928

28.703

22 Juli 1914 1 40.164 1 29.317

Go,.
Other
Public
Other
Re.
kings.
Data
Sec
I

Sec
Depos.
Depos.
serve percen.
tage
i)

21 Juni1916
42.187
73.383
51.200
91.549 44.943
3l’/2
14

1916
42.187
70.703
52.264
87.541
44.672
144.5361

31
,
/2
7

..

1916
42.187 63.602 50.301 82.286
33’/

31 Mei 1916 38.18772.653

53.534 82.858 43.276 310/
4

23Juni1915 51.043 136.393 . 99.578 109.563 39.478 18/

24Juni1914 11.047 39.995

18.074 44.916 29.675 47
1
/8

22 Juli 1.914111.0051 33.633
1
13.7351 42.185
1
29.2971 522/s

0)
Verhouding tussehen Reserve en Deposits. –

24

Juni

1916

. .
552.026
8.407
630.911
93.8882)

17

,,

1916
548.614
7.615 639.001
84.802
10

,,

1916

..
546.323
6.715
642.005 74.904
3

,,

1916

..
542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916

..
540.030 4.486
636.983 57.970
20

1916

..
538.286 2.304
635.156
54.470
13

,,

1916*
. . .
535.804
1.925
644.037 46.453
532.877
1.797
664.373
98.044
1
)
29 April 1916

..
529.896
1.873
681.864 76.688
22

1916

..
528.602
1.541
651.675 92.819
15

,,

1916

. . .
523.023
1.727
654.425 86.346
8

,,

1916

..
520.251
1.940
656.732
76.671

6

1916* …..

1

1916

..
517.104
3.768
647.174
84.056

26

Juni

1915

….
347.137 2.380
483.850
56.450
27

Juni

1914

….
160.628
9.358
306.154
7.253

25

Juli

1914

….
162.114
8.228
310.437
6.198

‘)

Waarvan Rek.-Crt.
saldo
van het
Rijk
f
34.492.000,-.
2)
,,,,,, ,,
,,,,
19.810.000,-.

Disconto’s
Besch,k.
Dek-
Hiervan
D
020
Belee-
baar
kings-

T to
Schatkist-
ningen
Metaal.
percen-
pro,nessen
saldo
tage

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

397

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 23 JUNI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestaud ………………….Mk. 2.500.057.000
davon Goldbestand …………….

2.465.174.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

334.790.000
Noten anderer Banken …………..

16.566.000
Wechsel ………………………. .,,

6.124.826.000
Lombardforderungen …………….,,

10.875.000
Effekten ……………………….

48.636.000
Sonstige Aktiva ………………..

485 .243.000

Grundkapital ……………………..180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.634.143.000
Sonstige titglich 1 itilige Verbindliclikeiten

2.358.033.000
Sonstige Passiva ………………..

263.349.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer (ier uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reiehsbauk, circuleeren grootencieels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Mctaal
Daarvan
Goud
Kas wn_
sclzeine
Circu-
lotie
Dek-
kings.
peren.
lage
‘)

23 Juni1916
2.500.057
2.465.174
334.790
6.634.143
43
15

1916
2.501.005 2.464.934
281.831
6.636.519
42
7

,,

1916
2.499.900
2.464.602
406.264
6.697.034
43
31 Mei 1916
2.499.663
2.464.403
553.073
6.737.650
45

23 Juni1915
2.436.275
2.384.572 338.949 5.224.910
53
23 Juni 1914
1.711.955 1.371.078 71.530 1.804.569
99

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479
1.890.895
93

5)
Dekking der circulatie door metaal en Kassensciseine.

Data
Wisscis
Rek. Cr1.

Darlehenskassenschcine

Totaal
in kas bij
uit ge-
de Reichs-
______________

geven
bonk

23 Juni 1916
6.124.826
2.358.033
* * *

* *
15

,,

1916
5.783.846
1.828.551
1.542.000 238.700
7

,,

1916
5.637.840
1.756.625 1.64b.200

364.600
31 Mei

1916
5.493.650
1.728.412 1.780.200
512.000

23 Juni 1915
4.220.117
1.613.844
1.051.000
301.000
23 Juni 1914
755.402 1.066.047

23 Juli

1914
750.892 943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met
*
geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.

(In duizenden franes.)

Data
Goud
Zilver
*
Tegoed
in het bui-
tenland
Wissels

Uitge-
stelde
wissels

22 Juni 1916
4.756.919
345.603
628.670 389.706 1.473.229
15

,,

1916
4.750.509 348.782
620.300
392.233
1.488.585
8

1916
4.745.245
350.032
688.180 399.165
1.495.226
2

,,

1916
4.739.234
352.336
701.340 442.148
1.513.782

24 Juni 1915
3.927.172
372.780 772.047 258.680 2.272.937
25 Juni 1914
3.975.690
638.340

1.611.750

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080

…….

…….

Data
Beleening
1*
Buitgew.
1
voorsch.
a/d, Staat
Bank.
biljetten
Rek. Cr1. Par ticu-
heren
Rek. Cr1.
Staat

22Juni1916
1.227.876
7.800.000 15.734.907
2.054.492
32030
15

,,

1916
1.219.307
7.800.000
15.746.680 2.048.342
53.561
8

1916
1.206.600
7.700.000
15.665.235
2.096.454
42.213
2

1916
1.203.646
7.600.000
15.531.129
2.105.963 54.716

24Juni1915
624.682
6.000.000
12.104.666 2.274.930
54.327
25 Juni1914
743.190
5.852.290
1.016.710
294.320

23Juli1914
769.400 5.911.910
942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt Qerst sedert 14 November
1914
il.
st. in den weekstaat voor. I)e biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data is. st.
Goud
1
Te goed

1
uh bui-
ten land

Zilver
en
Os(uuii t

1
Schatkist.
biljetten
Circulotic

21

Juni 191.6
– –
1.538
1.494
73
3.843 6.410
14

1916..
1.540
1.494
73
3.679
6.380
6

1916..
1.540
1.409
68
3.637 6.340
29 Mei

1916..
1.541
1.409
66
3.520 0.286

21

Juni 1915..
1.573
109
56

.,
1.560
3.518
21

Juni 1914..
1.593
183
73
1.633

21

Juli

1914..
1.601
144
74
..

.


1.631

Data n. St.
Wissels
Voor.
schotten
(5/’
Effecten

1
Andere
1
voor-
schotten
i

1
J Cdarant
Parti-
culiere,,

Rek.
Courant Sloot

21

Juni 1916..
347 620
155
1.143
448
14

,,

1916..
347
686
160
1.101
264
6

,,

1916..
342
679
157
1.101
204
29 Mei

1916..
340
695
165
1.124
202

21

Juni 1915..
434
586
210
1.131 393
21

Juni 1914..
392
114
255
570 475

21

Juli

1914..
393
121
243
596 503

V. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914 geen veekstaten openbaar gemaakt.
De Socitd Générale is einde 1914 met de functie van
eirculatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden franes.)

1
Metaal
l3eleen.
1
Be”‘
13jan.
Rek.
Data
1

snel,
van
1

Van
nuissets
Circa.
Crt.
1
buitcnl.
buitenl.
1
prom. d.
en
latie.
saldi.
saldi
I
rorder.
provinc.
beleen.

17 Juni 1916
263.882 66.897
480.000
60.291
717.394
148.860
8

,,

1916
247.902 66.228 180.000 60.062 701.763
147.819
30 Mei

1916
253.629 65.371
480.000 61.114
699.996
147.366
23

,,

1916
246.603
61.366 480.000 61.910 700.075
148.207

17 Juni 1915
74.849
14.108
280.000
41.814
297.333
113.090

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.
In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Dato
Goud
Zilver
Wnssels
Deposito’s
Crc
t
j
Dokkings.
Pe

26 Mei ’16
337.139 21.972
73.073
520.811
9.438
66
19

,,.

’16
326.608
17.697
71.995
503.497 9.754
66
12

’18
312.174
7.927
69203
465.963
10.153
68
5

,,

’16 306.597
10.259
67.947
460.357
10.267
68

28 Mei ’15
243.640
31.989
33.951
292.050
10.921
82

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

1
398

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data

Reserve.
Bcleeningen

d

en
i’
sconto s

Eigen
Bij Fed.
1

Elders
Bezit
Ree. Bank
Igedepe,,eerd

24 Juni

1916..
445.900
160.860
59.710
3.299.130k
17

,,

1916..
423.080
159.020
60.190
3.324.700
10

1916..
406.690
160.130
60.480
3.371.680′
3

,,

1916..
412.740
163.330 61.070
3.400.030

26 Juni

1915..
458.220
129.710 28.240
2.465.080″
27 Juni

1914..
496.8601)

‘)
2.118.260

25

Juli

1914.. .
467.880′)

1)
2.057.570

Deposito’s

Data
Circulatie
Surplus
Resetve
Dadclijk
Op
opvraagbaar
termijn

24 Juni 1916..
31.660

3.267.640

176.730 104.450
17

,,

1916..
31.560

3.271.430

177.450
80.010
10

,,

1916..
31.520

3.308.940

172.730
58.450
3

,,

1916..
31.550

3.357.500

163.350
59.940

26 Juni 1915..
37.910

2.434.310

137.790
195.030
27Juni 1914..
41.100

2.033.390′)

1
)
35.790

25 Juli 1914..
41.730

1.958.3201)

1)
26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposit’s beide ongesplitst
opgegeven.

BANKSTATEN,

KWARTAALSGEWIJZE OPGENOMEN.

1.
BANK VAN ITALIË.

(In millioenen Lires.)

Data
Goud
Zilver
Staats.
fondsen
Dis.
conto’s
en
Beleen.

Circu.
lat ie
Rek.
Crt.

20

Mei

1916
991,4 98,6 645,3
3006,2
741,8
10

,,

1916
996,7
98,6
186,6
666,8
3003,9
728,0
30 April 1916
1001,6
100,1
181,6
679,8 2937,5
747,5
20

1916
1007,4 99,6
199,2
688,9
2959,9
669,2
10

1916
1013,3
99,6
190,9
702,1
2949,6 659,4
31 Maart 1916
1019,3
100,9 192,0
738,4 2902,5 663,9
20

,,

1916
1022,0
101,0 191,0
755,8
2860,6
613,9
10

1916
1035,7 101,4
192,4
810,4
2858,5 632,8
29 Febr.

1916
1032,6 103,9 195,4 849,7
2856,1
605,7

20 Mei

1915
1136,8
123,4 210,7
1199,2
2601,3
710,1
20Mei

1914
1111,0
98,4
204,7
484,3
1525,1′ 193,0

20 Juli

1914
1106,5
90,4 203,9
632,5
1661,1
272,8

H. BANK VAN SPANJE.

(In millioenen Peseta’s.)

Data
Goud
Zilver
Effecten

Dis-
CO,ItO’S

Belee,,.

Circa.
Rek

17

Juni

1916..
1028,8
765,1
494,4
694,6 2156,2
774,6
10

1916..
1027,1
762,9
494,4
696,0
2167,1
776,0
3

1916..
1011,9 766,6
494,4 702,7
2158,2
753,9
27

Mei

1916..
1008,3 767,6
494,4 692,7 2152,2
777,0
20

1916.
.
999,5 763,6 494,4
698,3
2158,8 755,2
13

,,

1916..
996,1
760,9 494,4
705,1
2174,0
751,6
6

,,

1916..
976,5 759,5 494,4
714,1
2178,9
728,5
29 April

1916..
971,9 765,0
494,4
719,9
2158,4
734,7
22

1916.
.
969,3 761,8 494,4
714,2
2152,3
726,9
15

1916..
958,2 761,3 494,4
720,5
2157,6
722,1
S

1916..
958,2
758,7
494,4
728,7 2160,7
716,7
1

1916..
938,7 766,2 494,4
725,5
2136,1
703,1
25 Maart 1916..
933,6 766,3 491,9
716,9
2121,8
698,7

19 Juni

1915..
689,6
747,1
494,4 779,9
1972,0
683,9
20 Juni

1914..
528,1
735,9
494,4
788,6
1890,3
476,7

24 Juli

1914..
543,5 729,8 494,4
783,8
1919,0
497,9

III. ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Franes.)

Data
Goud
Zilver

Darle-
Izcn

scheinc

Dis.
COnto’s

Beleen.

Circu.
Rek.

15

Juni

1916..
255,6
55,7
17,5
191,3
406,4
145,8
7

,,

1916..
255,8
55,3
17,5
173,4
414,5
123,9
31

Mei

1916..
256,3
53,7
18,2
173,2
425,2
109,5
23

,,

1916..
256,8 54,7
20,2
180,1
405,8
134,1
15

1916..
257,1
52,5 20,0
168,5
413,7
119,3
6

1916..
257,3
52,4
19,5
202,3
425,4
133,7
29 ‘April

1916..
257,7
51,0 20,2
202,4 431,2
130,5
22

1916..
257,9
52,0
21,1
197,6
412,6
136,9
15

1916..
257,9
50,4
21,4
182,1
415,0
125,3
7

1916..
258,0 50,8
20,9
175,6 420,0

112,3
31 Maart 1916..
252,7
49,5
23,0
179,2
431,3
98,0
23

,,

1916..
252,7
51,2 23,9
158,9
398,2
115,7

15 Juni

1915..
240,3
52,8
17,9
122,9
400,6
74,8
15 Juni

1914..
173,9
19,2
..
102,2
255,3 51,4

23

Juli

1914..
180,1
18,9
..
107,8
267,9
50,7

IV. NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Zilver
ringe,,
1
op liet
1
buitenl.I

conto’s
en
Beleen.

Circa.
1
latie

1
Rek. Crt.

31 Mei

1916..
144,2
4,1
61,9
118,1
262,6
38,3
30 April

1916..
139,6
3,7
61,9
117,3
255,6
32,4
31 Maart 1916..
132,6
4,0
58,5
120,7
247,2
41,1

31 Mei

1915..
107,0
5,8
41,3
95,8 208,2
8,8
30 Mei

1914.
.
76,6
5,7
24,1 88,5
157,3
6,7

30 Juni

1014..
75,6
6,6
19,8
95,6
1

159,8
4,8

V. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Varde.
ringen

buite,zl.

Effecten

Dis-
conto’s

Deken.

C.

10 Juni

1916..
166,2
157,5
78,8
50,5 329,9 99,4
3

,,

1916..
166,3 153,2
69,3 51,2
335,9
81,0
27 ‘Mei

1916.
.
166,3
143,3
73,1 54,3
308,4
103,2
20

1916..
166,0
138,6
73,7
57,0
311,1
102,6
13

,,

1916..
165,0
134,8
73,9
60,7
313,5
102,8
6

1916..
164,9
132,9
70,6 61,6
317,3

97,0
29 April

1916..
165,0
141,7 71,2
71,5
322,4
102,5
22

1916..
165,0 143,8
71,4
74,0
309,9
115,6
15

1916..
164,9 137,8
71,5
75,4
319,9
102,3
8

,,

1916..
160,8 134,7
71,6
79,9 318,7
102,0
1

,,

1916..
160,8 134,0
67,0 80,6
339,0
80,1
24 Maart 1916..
160,8 129,2
67,9 64,5 304,8
88,4

12 Juni

1915..
113,5
69,8
50,2
122,1
273,2
61,1
13 Juni

1914..
104,8 109,2
32,5
103,4
219,6
65,2

25 Juli

1914. .
105,8
115,6
28,0
92,4 206,2
68,2

VI. BANK VAN NOORWEGEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Vorde-
rsugen

buitenl.
Effecte,,

Dis.
conto’s

Beleen.
:

7 Juni

1916..
117,6
95,8
13,7
96,4
210,6
68,1
31

I’lei

1916..
119,1
95,7
13,7
96,6
209,8
71,4
22

1916..
124,1
99,2
13,7
98,6
210,8
76,0
15

1916..
123,3 100,0
13,7
91,8
213,7 68,8
8

1916..
115,5
97,7
13,7
91,3
215,8
60
1
7
30 April

1916..
111,2
94,5
13,7
98,5
222,3 51,5
26


,,

1016..
103,1
91,7
13,7
100,4 224,0
44,2
18

1916..
95,2
81,6
13,7
111,2
220,2 36,9
7

,,

1916..
91,1
,

73,8
13,7
112,0
210,5
38,0
31 Maart 1916..
85,7 67,8
13,7
115,0
2,05,6
35,6
22

1916..
73,5 65,8
13,7
100,9
187,7
25,5
15

1916..
72,2
67,1 13,7 99,1
182,0
29,2

8 Juni

1915..
61,5
56,5
11,5
77,2
135,3.
26,0
8 Juni

1914..
48,0 27,8
8,7
77,2
112,1 7,8

22 Juli

1914..
52,4
65,7
‘8,0
79,3
120,8
10,7

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

399

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 25 Juni 1916.
Het succes, dat de jongste emissies ten deel is gevallen,
en het zeer ruim blijven van de geidmarkt, ondanks de be-
langrijke stortingen, die geleidelijk op deze leeningen plaats
moeten hebben, moedigt tot de publicatie van nieuwe uit-
giften aan. Zoo wordt thans o.a. de inschrijving openge-
steld op een 4Y
2
pCt. geldieening groot zes millioen gulden
ten laste van de gemeente Rotterdam tot den koers van
0934 pCt. Dit overvloedig aanbod van nieuwe beleggings-
waarden leidt de aandacht van onze
staatsf ondsen
eenigszins
af, zoodat deze niet meer van zulk een vaste houding
blijk geven als eenige weken geleden het geval was; in
enkele gevallen hadden zelfs kleine koersafbrokkelingen
plaats. Aanbod van beteekenis valt echter volstrekt niet
waar te nemen, zoodat fractioneele koersteruggangen, die
nu en dan voorkomen, uitsluitend aan gebrek aan belang

stelling te wijten zijn. Anders is het voor buitenlandsche
staatsfondsen, waarvoor de koersdalingen niet tot fracties
van procenten beperkt bleven. Zoo werden Oostenrijksche en
Hongaarsche twee en meer punten lager aangeboden. Toch
mag deze zwakkere houding niet uitsluitend in verband gebracht worden met het voortdringen der Russen naar
Oostenrijksch gebied, daar ook Russen zelf op afbrokke-lende koersen verhandeld werden. Veeleer is het verdwij-
nen van uitzicht op spoedigen vrede oorzaak van de 1 Iau-
were houding, die de staatsfondsen van oorlogvoerende lan-
den weer beginnen te vertoonen. Ook Mexicaansche obli-
gaties waren natuurlijk gedrukt naar aanleiding van de
zich toespitsende wanverhoudingen tusschen Mexico en de
Unie.

17 Juni 21 Juni 24 Juni
Rijzingof

41/t
0
10
Ned. Werk. Schuld .. 100
8
/1
100’/4 100’/,6


3
31
/o Ned. Werk. Schuld ….
73
3
/4

74

74’/s
+
51

2′!2
0/o
Ned. Werk. Schuld – – 63
1
!2

63
11
/to 631

+
‘Is
5
0/
Oost-Indië ……….101

100
1
11 1009/1

1/16
5
0/
Bulgarije 1904 ……..72

71
‘/o

71
‘1


3
°Io
Duitschland ……….55

55

54

– 1
4
0/
Hongarije 1881-1893 ..
49’18

4714

46
3
/s
—2
3
/4
4
0/
Hongarije 1892-1910 . –
47Is

46
1
14

46

—1v/s
5
°/o Oostenrijk Zilver

48

46/4

46

—2
3
0/
Portugal 3e serie

39

41

41

+ 2
43/
2
0/
Rusland 1905 ……62/4

66/8

66
2
/8 + 3I8
4
Io
Rusland gecons. 1880.. 58
1
/4

57

56

—2
‘I
4
0/
Rusland bij Hope & Co 87

66’/

66I4
– 1/
4

5
0/
Japan 1908-1909 ……81’/s

84’/,s 83

+ 1/8
5
0/
Mexico …………..21
‘I,s

20l4

20

– 10/16
5
0/
Nicaragua…………74

721/
4

71
7
/i —2 ‘Is
3
0/
Venczuela …………47’/2

47
1
/2

461/2 – 1
In de
locale
markt trekken
cultuur fondsen
nog steeds zeer veel belangstelling. Wel zijn de suikerprijzen momen-
teel minder vast, doch de markt neemt hier weinig notitie
van, daar wegens de groote vraag en de in vergelijking
met vorige jaren geringere voorraden, de toekomst toch
met vertrouwen wordt tegemoetgezien. Daarbij komt, dat
het picolrendement, dat in 1915 niet bijster gunstig was
(de mooie slotuitkomsten staan dan ook alleen met de
hooge suikerprijzen in verband) voor het thans loopende
bedrijfsjaar in de meeste jaarverslagen gunstiger geraamd wordt. Op de gunstige bedrijfsresultaten werden o.a. aan-merkelijk hooger gezocht Vorstenlanden, aandeelen Han-
delsvereeniging Amsterdam en Suiker Cultuur. Maron Cul-
tuurs stegen van 2673% pCt. tot 293 pCt.
Bankaandeelen
noteerden algemeen eenige punten hooger.
O.a. bestond voorbijgaand goede vraag voor aandeelen Ne-
derlandsch-Indische Handelsbank, die 14 pCt. dividend
kan uitkeeren tegen 10 pCt. het vorig jaar.
De onlangs ingezette speculatieve beweging in
mijnbouw.
fondsen
duurt nog steeds voort en springt afwisselend van
het eene fonds naar het andere over. Ditmaal stonden Bo-
long Mongondou’s aan het hoofd der opwaartsche bewe-
ging met een prjsrj zing van 31 pCt. Daarnaast werden
Aequator, Ketahoens en Redjang Lebong op 10 tot 18 pCt.
hooger koerspeil gezocht.
In
petroleum fondsen
bleven, althans wat de hoofdsoorten
betreft, prijsbewegingen zoowel als omzetten tot een mini-
mum beperkt. Blijkbaar acht men de nadere gegevens van
het jaarverslag der Koninklijke, hoewel wat de in het af-
geloopen bedrijfsjaar verkregen resultaten betreft onge-
twijfeld bevredigend, toch, wat de toekomst aangaat, niet
van dien aard, om het reeds betrekkelijk hooge koerspeil
nog verder op te schroeven. North Caucasians liepen op
het bericht, dat de vaststelling van de balans door den
oorlogstoestand vertraging moet ondervinden en dat mits-
dien voorloopig de aankondiging van een interim-dividend
niet plaats kan hebben, pl.m. 30 pCt. in prijs terug.

De iets zwakkere houding der
rubberprijzen
vond tegen-
wicht in nieuwe gunstige dividendaankondigingen door
rubbermaatschappijen, zoodat ten slotte de noteeringen zich
weer algemeen op hooger peil bewogen. Alleen Kendeng
Lemboe’s moesten zich een verlies van 19 pCt. getroosten.
Oost-Java, Timbang Deli e.a. werden daarentegen aanmer-
kelijk hooger gezocht, hoewel het slot over het algemeen
minder vast was.
De villige houding voor
scheepvaart fondsen is
een inter-
nationaal verschijnsel en een logisch uitvloeisel van het
feit, dat het loopeude bedrijfsjaar zoo mogelijk nog betere uitkomsten zal aantoonen dan het jongste verslagjaar. Im-
mers duurt mèt het aanhouden van den strijd ook het
gebrek aan tonnenmaat voort, waardoor de in de vaart
zijnde booten ongekend hooge vrachten kunnen berekenen
en, indien wederom op zulk een ruime schaal zal worden
gereserveerd en afgeschreven, hun bedrijf op een haast
onwankelbaar hechte basis zullen kunnen brengen. Deze
voor de hand liggende motieven werden hier nog gesteund
door de regeeringstoestemming om schepen van kleinen in-
houd te verkoopen, alsmede door vraag naar scheepvaart-
papieren van Duitsche zijde.
Intusschen zij geconstateerd, dat dc wilde wijze, waarop
de hernieuwde haussebeweging voor scheepvaartpapieren
wordt ingezet, de waarschijnlijkheid opent, dat de rjzing spoedig geëindigd zal zijn. Reeds trad aan het einde van
de week voor enkele aandeelen, door een plotseling stokken
van den handel, een koersreactie in. De behaalde prijsver-
beteringen blijven niettemin zeer belangrijk. Zoo winnen
Oostzee per saldo 22 pCt.; Bothnia 48 pCt. enz.
Ofschoon de handel in
tabaks fondsen
geen groote afme-tingen aannam, was ook de grondstemming voor deze fond-
sen over het algemeen zeer gunstig, zoowel wegens den
steeds bevredigenden uitslag der tabaksveilingen als op
grond van de vrij gunstige berichten, die nopens den stand
van het te velde staande nieuwe gewas bekend worden.
Vooral de Deli-soorten waren begeerd. Arendsburg gaven
een sensationeele rijzing van 90 pCt. te zien.
De groote belangstelling, die den laatsten tijd voor
locale fondsen vertoond wordt, behoeft geen bevreemding
te wekken. Immers zijn door verschillende omstandigheden
de zaken in Amerikaansche fondsen tot nagenoeg nihil
teruggebracht en is ook, als hooger geschetst, de vraag voor
staatsfondsen weer aan het verflauwen, zoodat het ruim
beschikbaar kapitaal slechts de — trouwens ruim voor-
ziene – locale markt vindt om waarden naar zijn gading
te zoeken.
Van Diversen buitenland kwamen de waarden der Pe-ruvian. Corporation, die zich een poos lang flink hadden
gehouden o.a. op de vooruitgaande soles-ontvangsten der maatschappij, plotseling in de verdrukking op het bericht,
dat de Peruaansche regeering, tegen de afspraak in, de
maatschappij bij het winnen van guano weer moeilijkheden
in den weg gaat leggen.

17 Juni 21 Juni 24 Juni
Rijzingof

Amsterdamsche Bank……174

172’/
g
174


Incasso-Bank …………115 ‘/2 116 ‘/

116′!2 + 1
Javasche Bank…………260

255

255

—5
Ned.-Ind- Handelsbank …. 218

224
3
14 220

+ 2
Ned. Handel-Mij. resc- …. 168

175’/8 175
1
!2 + 7
1
/
Van Deventer’s Glasfabr… 123

128

125
1
/4 + 2
1
/4
,,Gouda” Stearinekaarsenfab. 409

403

403

—6
,,Insulinde” Oliefabrieken. . 203

217

214

+ 11
Ned. Kabelfabriek ——–185

195

195

+ 10
Wester Suikerraff………182 ‘/

187
1
h
187

+ 0/
Vorstenlanden …………208

221 ‘/g 219
1
/

+ 11
1
/
Handelsvereen.,,Amsterdam” 360
1
!2 368

371’/ + 11
Insulinde Cultuur ……..135

145

133’/4 – 1’/4
Melattie Landbouw……..385

337*

349

4
Suiker Cultuur ……….185

190

193’/4 +
8’14
,,Aequator” Mijnbouw – . . – 108 ‘/2 122

122

+ 1312
Bolong Mongondou …….. 134

150

165

+ 31
Ketahoen …………….19’/z

32
1
/2

29
1
/2 + 10
Redjang Lebong ……….166

192

184

+ 18
Geconsolideerde ……….239

243

238/8 –

Is
Koninklijke …………..522

522

523

+ 1
Perlak ………………

43/

44
h
/4

44/

+ 8/

North Caucasian ……….329 ‘/2 300’/4 300

—29 ‘/,
Orion ………………..85I8

87’/2

86
7
/8

+ 1
Steaua Roman’a ……….l43’/s 141/4 141/4 –
l’Is
Amsterdam Rubber ……210

217
1
!2 214

+4
Deli Batavia …………155/4 163’I

164

+
8’Ig
Kendeng Lemboe……….265

264

246

—19
Oost-Java Rubber ——–236

250

249

+ 13
Serbadjadi …………..317

322

323

+6
Timbang Deli …………134’/2 149
1
!2 143

+ 8I,
Holland-Amerika-Lijn …. 388′!2 410’I2 398

+ 9′!2

400

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

17 Juni 21 Juni 24 Juni Rijzingof

Holland-Gulf Stoomv.-Mij

195

210

201

+ 6 Kon. Ned. Stoomboot …. 196
1
/8
209’/4
202/4 + 6′!8
Nievelt Goudriaan ……..865

870

862

—3
Stoomv.-Mij. Oostzee ……
336’ii
365

358
1
18 + 22
1
/8
Vrachtv.-Mij. Bothnia……352

405 Vi 395

± 43
,,Arendsburg” Tabak-Mij. – 650

708

740

+ 90
Deli-Batavia ………….. 480
.

480

478

—2
Deli-Maatschappij ……..
533’/,
535

538

+ 43/

Medan Tabak …………202’/i 206

205

+
2′!2′
Rotterdam-Deli ……….245/8 241

241/4 –
Alg. Ned.-Ind. Thee Cult.. 100

105V4 113 /2 + 13’/,
Vriesseveem …………..111
1
/4 120

125

+ 13
81
Babat-Djombang ………..95

973/4

95


Bat. Electr. Tramweg …… 59’/i

64

66

+ 6’/

De dreigende oorlogsverklaring van de Unie aan Mexico heeft de toch reeds geringe belangstelling voor
Amerikaan-
sche fondsen
hier ter beurzè verder doen verflauwen. Daar-
bij komt, dat ook de afzet van staal en ijzer, hoewel nog
steeds belangrijk, toch niet meer zÔÔ gaat als eenigen tijd
geleden, zoodat om nieuwe koopers in de markt te krijgen
sommige artikelen thans in prijs verlaagd zijn. Ook de
koperprijzen zijn, in aansluiting aan de zwakkere houdin
voor liet rood metaal in Europa, eenigszins aan het wao-
kelen gegaan. Ten overvloede beginnen de geidkoersen in
de Unie onder den invloed van de binnen- en buitenland-
sche leeningseischen, de voorbereidingen voor de oogstbe-
weging en het blijvend toestroomen van fondsen uit Europa,
steeds meer aan te trekken; hetgeen remmend op de spa-
culatiezucht werkt.
Te onzent was deze remmende kracht van dien aard,
dat de markt voor Amerikaansche fondsen bijna ge-
heel verlaten was. Alleen voor enkele lager geprjsde spoor-
wegshares ontwikkelde zich tex slotte op de gedaalde no-
teeringen eenige vraag, op berichten uit New York, (lat
juist de dreigende oorlog met Mexico de kans op een ern-stig conflict met de spoorwegbeambten aanmerkelijk heeft
verminderd. –
De voorwaarden voor de reorganisatie der Marine, –
voor zoover die thans hier bekend zijn geworden, – vonden
geen onverdeelden bijval, zoodat ook dit fonds zich op
lager koerspeil bewoog. Als uitzondering op de vrij alge-
meen lustelooze en zwakke houding voor Amerikaaiische
fondsen, zijn alleen Cities Service en Gulf States Steels’ te
vermelden, die in aansluiting aan Wallstreet onderschei
denlijk 36 pCt. en 10/ pCt. in prijs verbeterden. 1
Rijziiig
uf
17 Juni 21 Juni 24 J
ul

daling.

American Beet Sugar
86
1
/2
86
1
/2
84/8
2
1
/
Americen Can

……….
55
55114
52/4

2
1
!2
American Car
&
Foundry
60
1
!,o
58
I5/
57 2/4

2I,,
American Hide
&
Leather
46!2
46 ‘1,
45
/16

1 7/,,

American Smelt.
&
Hef
92
1
!8
92
91

1
7
/8
Anaconda Copper ……..
169’/s
169
164’/2
52/8

Central Leather

……..
55
53 ‘/8
53/4

11/
4

Cities

Service Cy ………
264
269 300
+
36
Dominion Steel ……….
53°!,,
51 48
1
/
– .
Gulf States

Steel ……..
75’/4
83
85’/2
+
10’/4
Marconi’s Wireless cert
74
1
/2
78’/4
75
+

1/2

Studebaker …………..
137’/,
133′!2
133V2
4
U.S.

Steel

…………..
79
7
/s
79
1
/,a
78’/4
l’Ia
Atehison Topeka

…….
105
104
1
!,,
1021/8

2/8
Chicago Rock Island

– . . –
22/,
23
1
1′
24
1
/8
-+

1’/8
Denver……………….
14
1
/4
Pl’!,,
14’/4

Ene ………………..
36’/8
3511/,,
35
2
/8

1/4
Ilissouni Kansas
&
Texas 6’/,o
6/4
6′!

2/,,

Missouri Pacific goud obl
42/4 40/4
40

2/
4

Southern Pacific

……..
9711/
959/
95
l
/

27110

Southern Railway
21’18
21
201/8

3/
4

Union Pacific

……….
136
133/4
134/4

1’4
Intern. Marc. Mar.common
23/j,
23°!,o
22
1
!8

Iho
Intern. Merc. Mar. pref.
.
92
91
7
/
87118

4/8

De B e r 1 ij ii s c h e Beurs had, in afwachting van de
definitieve maatregelen, die tegen de beursspeculatie ge
nomen zullen worden, een lusteloos en kwijnend verloop.
De zwakke houding werd nog in de hand gewerkt door
berichten van het Oostelijk oorlogsterrein, alsook door – de
houding van de regeering tegen het opdrjven van staal
en ijzerprijzen. Als gevolg hiervan zijn thans verdere prijs-
verhoogingen achterwege gebleven. Ten slotte maakte de
voor Duitschland weder ongunstige beweging van de wis-
selkoersen ter beurze eveneens een onaangenamen indruk.
Wat de ontworpen maatregelen ter beteugeling van de
beursspeculatie betreft, schijnt hêt, dat, indien de raad van
bevoegde bankiers wordt gevolgd, juist een weer-openstel

ling van het ambtelijk beursverkeer onder de noodige be-
perkende bepalingen te wachten is, omdat hierdoor betér
van officieele zijde op zekere thans niet te dulden handelin-
gen het oog kan worden gehouden, dan bij het zoogenaamde
vrije verkeer mogelijk is.

Te L o n d e n heeft het kunstmatig aanschroeven van den
geldkoers, ten einde het Amerikaansch kapitaal in de
markt te houden,een inkrimping van den beurshandel ten-
gevolge gehad, die met een koersafbrokkeling van Consols
en andere goudgerande waarden gepaard is gegaan. Pre-
ferente Peruvians daalden op hooger vermelde oorzaak van
263% tot 24
5
/8
pCt.

Te P é. r ij s wareii Fransche Rente iets zwakker: 62,35-
62. Russen en Portugeezen werden daarentegen op hoogere
koersen gezocht. De Fransche geldzorgen zijn van dien
aard, dat het in de Unie verkregen krediet van $100 mil-lioen niet den miusten indruk maakt, wijl dit bedrag, hoe
groot op zich zelf ook, het effect maakt van een druppel
op een gloeiende plaat. Inderdaad, wat beteekenen $ 100
millioen, waar tot nu toe door Frankrijk aan den oorlog
ca. fr. 63 milliard ten koste zijn gelegd, waarvan minstens
fr. 15 milliard nog ongedekt zijn.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

Tarwe. Weder is een week ‘met flauwe tarwemarkten
voorbijgegaan èu de prijzen in Ameiika hebben hun laagste
niveau sedert de hooge prijzen van den winter bereikt.
Verschillende oorzaken hebben daartoe medegewerkt, waar-
onder vooral de voortdurende toeiiane . der tarwevoonnaden
in West-Europa van beteekenis is. In Engeland bedraagt
lie reeds meer dan 650.000 tons, ongeveer het dubbele van
len voorraad op het overeenkomstige tijdstip in 1914 en 1915.
Toch heeft die voori-aad niet den zeer grooten invloed op
de tarwepnjzen, dien hij in gewone tijden zeker zoude
hebben gehad, aangenomen, dat dan de handel het ooit zoude
laten komen tot het zich opeenhoopen van zulke groote
hoeveelheden. Een gioot gedeelte der tarvevoorraden, zoowel
in Engeland als in Frankrijk en Italië, behoort namelijk
aan de Regeeningen dien landen. Zij dienen gedeeltelijk als
i-eserve-voorratd in deze onzekere tijden, zoodat zij niet een
aan hun grootte evenredigen invloed op de markten uit-
oefenen. Ook de voorraden van den handel zijn echter zeer
ruim en verdere groote verschepingen in de afgeloopen week
hebben den kooplust alleiminst in de hand gewerkt. Vooral
Noord-Amerika en Canada laden voortdurend zeer veel tarwe af. De zeevrachten van die landen zijn nog verder
gedaald en Argentinië, Austnalië en Indië, die nog steeds
niet naai verhouding hoogere vrachten te rekenen hebben,
zijn dus in ongunstiger positie. Toch is daar in den laatsten
tijd het aanbod van scheepsruimte iets ruimer en de ver-
schepingen’zijn vrijwel normaal. Het weder in West-Europa,
dat den laatsten tijd zeer ongunstig was voor de te velde
staande oogsten, was in de afgeloopen week oven het alge-
meen beter. Schade vin beteekenis schijnt in Engeland en
Frankrijk niet te zijn aangericht.
Naarmate de oogst der wintertarwe in Noord-Amerika
vordert, hooi-t men steeds meer van eene bevredigende op-
brengst, gerekend naar de ongunstige oogstberichten van
eenige weken geleden. In den zeer belangnijken tarwestaat
Kansas schijnt de opbrengst bijna normaal te zullen zijn.
Afgezien van een kleinere met zomertanwe bezaaide opper-
vlakte in Noord-Amerika zoowel als in Canada zijnde berichten
over deze soort gunstig. Dit alles neemt echter niet weg,
dat men vobr beide landen op een tarwe-opbnengst zal moeten
rekenen, die verre ten achten blijft bij den oogst van het vorige
jaar. Het in’ de tegenwoordig voor tarwe-uitvoen in aanmerking
koniende’landeu nog voor export beschikbare overschot wordt
echter berekend op ineen dan 7
l/
millioen ton, voldoende
voor de voorziening van Engeland gedurende een geheel jaar,
waarbij voor het overige West-Europa nog een zeer groot
gedeelte zoude overblijven. Het behoeft dus geen verwonde-
ring te wekken, dat de geringere opbrengst in Noord-Amerika
en Canada tot nog toe geen vastere stemming op de wereld-
markt heeft veroorzaakt. Na de tot in het midden der week voortgezette daling in Norcl-Anienika is eenige reactie in-
getreden, mede als gevolg der daling in de zeevrachten, die den uitvoer vergemakkelijkt; doch de stemming is nog zeer
onzeker. Argentinië was voor tarwe vast en sluit hooger,
eveneens tengevolge van ruimer vrachtaanbod. –
Maf s. In het begin der week heeft de dalende prijs-
beweging, die in de vorige week vooral in Engeland zeer sterk was, zich verder ontwikkeld, doch reeds den 20sten

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

401

is een verbetering ingetreden. Noord-Amerika was, afgezien
van eenige flauwe dagen, vast tengevolge van kleinere aan-
voeren en flinke vraag voor het binnenland, zoowel als
voor uitvoer. Ook in Argentinië is mais vaster met goede
vraag en in Engeland zijn de maisprijzen ten slotte be-
langrijk verbeterd, ofschoon zij zich nog steeds beneden
iniport-pariteit bevinden. De voorraden van mais in En-geland zijn zeer klein en wanneer de vraag naar voeder-
granen, die nog steeds zeer onbevredigend is, zich mocht
verbeteren, mag verdere prjsverhooging zeker worden ver-
wacht.
Ge r st is vast in Noord-Amerika, tegenwoordig de voor-
naamste leverancier van deze graansoort, met flinke vraag
voor export en, vooral in de laatste dagen, stijgende prijzen.
Have r. De verschepingen, vooral van Noord-Amerika,
verminderen, doch de hoeveelheid was toch ook deze week
weder belangrijk. De Rcgeeringen van Frankrijk en Italië
blijven nog steeds de grootste ontvangers van haver.

Markten in Nederland.

De t a r w e prijs der Regeering bleef weder onveranderd.
De aanvoeren van tarwe waren de laatste weken niet groot,
doch een vermeerdering mag spoedig worden verwacht, daar
flinke hoeveelheden onderweg zijn.
De handel in v oe d e r g r a n en wordt, wegens het ver-
(Iwijnen der voorraden, van steeds minder beteekenis.
Daarmede gaat echter steeds verdere prijsstijging samen en
voor gerst is de hoogste prijs bereikt, die hier sedert het
uitbreken van den oorlog is betaald. Ook de tot nog toe
minder gevraagde voerartikelen, zooals cocoskoeke.n en der-
gelijke, vinden nu gemakkelijk koopers en ook daarvan
worden de voorraden voor stijgende prijzen snel opgeruimd.
Er wordt dan ook steeds verlangender uitgezien naar den
aanvang van de distributie der door de Regeering in uitzicht
gestelde aanvoeren. Volgens de met den handel vastgestelde
regeling zijn reeds herhaaldelijk aankoopen door de Regeering
gedaan en de beschikbaarstelling zal dus waarschijnlijk niet
lang meer op zich laten wachten. Wanneer dan in Juli
meer mais door de Regeering kan worden verstrekt dan de
25
0
/0
der laatste maanden, mag men eindelijk een ver-
betering van den moeilijken toestand tegemoet zien.

Noteeringen.

Chicago

I

Buenos Aires

Data

Tartoe
I
Mais

Haver

Tarwe Mais

Liin.
Juli

Juli

Juli

I
.
Juli
I
Juli

I
Juli

26 JLtni 19161

101
1
!,

73’/
395/s
7,20
4,15
11,35
19

,,

1916

1028/s

72’/4
391/4
7,20 3,95
11,10
26 Juni 1915

1O4’/s

73814
44
11,30
4,85
11,15
26 Juni1914

79
‘/4

68 381/
4

8,70 5,10
13,08
20 Juli 1914

82
1
)

56’Is’)
36′, ‘)
9,498)
5,38
2
)
13,70
2
)

0
per Dec.
2)
per Sept.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten. 26 Juni
1
19 Juni
Soorten. 26 Juni
1
19Juni

368
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,90
18,-
Western ..
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Mais LaPlata
nom. nom.

clippecl

……..

Amer. van La
Gerst

46

lb.
i’lata-zaad

– –
nom.
,iom.
feeding.. ..
390 387
LijnzaadLaPlata
509,- 509,-

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam Amsterdani

1824 Ju,,i Sedert
18.24 Juni
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

14.828
674.393
4.078
10.823
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
8.597
379.190
– –
4.616
16.643
– –
725
6.264


Rogge

……………

9.467
198.943
4.515
71.055

Tarwe

……………

Boekweit

……………
Maïs

……………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.697
– –
4.625
47.676

4.549

22.385

4.218

52.401

32.995

Gerst ……………..

960
83.360
1.050
5.435

Haver

……………..
Lijnzaad

……………

3.694
7.365
– –
Lijnkoeken

………….
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.036

METALEN.

IJZER EN STAAL.

De omvang der zaken is in Engeland even groot als te-
voren en de vooruitzichten zijn hoopvoller geworden sinds
de voorbereidingen voor het vernieerderen der productie
van ruw-ijzer meer en meer haar verwezenlijking naderen.
De steeds toenemende vraag van de zijde der binnen-
landsche verbruikers heeft er toe aanleiding gegeven, dat
de autoriteiten den uitvoer van ruw-ijzer naar de Entente-
landen voorloopig geheel verboden hebben.
Er schijnen groote orders voor ruw-ijzer uit het buiten-
land in de markt te zijn, zooals 15.000 t, voor Zweden,
10.000 t. voor Italië en 2.000 t. voor Frankrijk, welke alle
waarschijnlijk in de Vereenigde Staten zullen geplaatst
worden.
Nu de D uit s clie Syndicaten door I{egeeringsprijzen
gedwongen zijn, hun prijspolitiek voor binnenlandsche leve-
rnties te wijzigen, schijnen de fabrieken thans besloten te
hebben, de prijzen voor leveringen aan de neutrale en En-
tente-landen te verhoogen.
De symptonen van de Amerikaansche markt kunnen
het best beschreven worden door het feit, dat enkele hande-
laars, die eenigen tijd geleden belangrijke inkoopen deden
in bouw-staal, met het oog op de schommelingen der prijzen
het noodig geacht hebben, hun voorraden lager te verkoopen.

KOPER.

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

15 Juni 31 Mei

15 Mei
31 Mei.

1916.

1916.

1916.
1915.
1914. 1913.
Voorraad
ton

ton

ton
ton
ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk ..
6.459

6.562

6.533 22.742 18.618
23.904
Zeilend v. Chili
1.500

3.000

2.875
2.025
1.700
1.700
Id.vanAustralid 4.300

4.100

4.300 4.200 4.000 4.000

Totaal ..
12.259

13.662

13.708
28.967 24.318
29.604
Fijn Koper
te Rotterdam
1.150

1.150

1.150
1.150
3.100 4.800
Id. te Hamburg
2.867 ‘2.867

‘2.867
•2.867
3.872 3.822
Id. te Bremen.
0
1.106
0
1.106 ‘1.106
‘1.106
1.080
1.961

Totaal .. 17.382 18.785 18.831 34.090 32.370 40.187

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daardKoperp.t. 119.-!- 122.-!- 143.-!- 79.216 63-1-

68.-!-
* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
Ck,
1

1
1

Ko
Standard
per
Tin
Lood
Zink
No.3

23 Juni1916..
nom.
98.10!-
176.-!-
29.10/- 66.-!-
16

,,

1916..
norn.
115.-!-
178.-t-
31.2/6 68.-!-
25 Juni 1915..
6611
82.5/-
171.-!- 24.-!-
91.-!-
26 Juni1914..
51/1′!2 60.2/6
137.-!-
19.7/6
21.10/-
20 Juli 1914..
51/4
61.-!- 145.15/-
19.-!-
21.10!-

STEENKOLEN.

De hoeveelheid kolen, die van de Engelsche mijnen komt
is eenigszins grooter, doch de aanvoeren zijn nog onvoldoende
om eenigen invloed van belang op de markt uit te oefenen.
Stoonikolen worden nog steeds schaars aangeboden en er
wordt bericht, dat de vraag voor binnenlandsch gebruik steeds
grooter wordt. ,,Smalls” zijn bijna niet te verkrijgen.

PETROLEUM.

R o e m e n
i ë. Naar de ,,Moniteur dit P6trole Roumain” in
zijn nummer van 1/14 Juni I.I. mededeelt, zijn (le prijzen van
ruwe petroleum gedurende de afgcloopen 14 dagen vast geble-
ven. De prijzen vooi- het type Bustenari, die eveneens als norm
dienen voor de fluctuaties der andere petroleumprijzen,
hebben zich in de laatste 14 dagen tussehen 7,60-7,80 franc
per 100 kilo’s bewogen, om tegen het eind echter, tenge-
volge der minder gunstige politieke gebeurtenissen, wat
af te brokkelen. De huidige stemming is niet meer zoo
vast en hoewel de bovengenoemde prijzen slechts uiterst
weinig gedaald zijn, volgen de verkoopen minder gemak-
kelijk, omdat koopçrs terughoudend zijn en afwachten, dat
de politieke toestand zal worden opgehelderd.
Ruwe petroleum vau andere herkomst, zooals Moreni-
Tzuicani, Tzintea, Baicoi, varen in de afgeloopen week
sterk gevraagd.

‘402

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

De algemeene productie is constant gebleven en kan
voor de eerste helft van Juni geschat worden op gemiddeld
450 wagons per dag. Thans is de productie belangrijk ver-
minderd door de sluiting van eenige sondes.
De export blijft op het vorig niveau, dat, zonder de ex-
porteurs volkomen te bevredigen, nog wel voldoende is.
Via Predeal bedraagt de export gemiddeld 50 wagons, via Palenca 20 6 25 iragons en over den Donau kan de export
niet opgevoerd worden tot de hoogte, die gemakkelijk te
bereiken zou zijn, aangezien de transporten van de raffina-
derijen naar de Donauhavens met groote moeilijkheden ge-
paard gaan. Thans komt er over Caineni en Predeal een grooter aan-tal tanks binnen. Ten gevolge der recente militaire gebeur-
tenissen, zijn de transporten op de Oostenrijksche lijnen,
naar het station Burdujeni stop gezet, zoodat de tanks, die
eveneens over dit punt moesten komen, ter plaatse worden
vastgehouden.
De Dnitsche spoorwegen hebben onlangs het verbod op-
geheven, volgens ‘t welk ledige tanks het land niet uit moch-
ten, en werd tévens aan de tankvagens, waarvoor de eige-
naren de vereischte vergunning hadden, gelegenheid gege-
ven af te rollen.
Prijzen voor export zijn goed. Voor distillaten heeft zich
een daling van de markt voorgedaan, die niet alleen in de
belangrijk lagere noteeringen tot uiting komt, maar ook in
de gereserveerde houding van de koopers. Geraffineerde
oliën zijn zeer gezocht, maar het is thans niet mogelijk aan
de vraag te voldoen. Lampolie wordt nog steeds geëxpor-
teerd tegen maximumprijzen. De benzinevdorraden blijven
op onrustbarende wijze toenemen. Zij kunnen thans op onge-
veer 450.000 ton worden geschat. Niettegenstaande de Roe-
ineensche export naar Duitschiand nihil is, heeft men er
)naximumprijzen iiastgesteld, die bewijzen, dat het niet aan
benzine ontbrcekt en dat de surrogaten dit produçt geheel vervangen hebben, zeer ten nadeele van de Roemeensche
industrie.

Londen, 23 Juni 1916.
Stookolie en vethoudende oliën zijn zeer schaarsch, geen
officieele prijsnoteering.
Geraffineerde petroleum vindt vasten verkoop tegen de
vorige prijzen, n.l.:

2e destillaat ……..
. 11’/2
d.
Standard White …. 1 s.
Water White ……1 s. 1 d.
De prijzen van srneeroliën zijn wat lager in verband met
de vooruitzichten op vroege verscheping en bedragen on-
geveer:
American pale ………..26
American red ……….£ 29
Amer. gefiltr. cyliuderolie £ 27

De paraffine-prijzen zijn pngeveer per lb.:
Smeltpunt

140
0
……6 d.
130-132° ……

51/4
d.
125-128° ……

4/8d.
178-120° ……

4’/0d.

Sedert ons laatste berichl is de Amerikaansche terpentijn
opnieuw gedaald:
*

Loco…………41
S.
1
1
l2
d.

Juli/Augustus . . 41 s. 4
1
12 d.


Juli’December . . 42 s.
Sept./December . . 42 s.

De prijzen voor benzine zijn:
No. 1 …………2s. lOd.)
No. 2 …………2 s. 9

per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.)
Alle merken in Schotland en Ierland zijn 1 d. per gallon
duurder.
Terpentijn. De markt blijft lusteloos. Locoprijs 40 s., op
termijn 40 s. 9 d.

Liverpool, 22 Juni 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop en Amen-
kaansche wordt 11 d. tot 1 s. per gallon genoteerd. Geen
Russische olie aan de markt. Benzine wordt voor den klein-
handel 2 s. 9 d. per gallon genoteerd, maar leveringen
volgen moeielijk.

Bakou, 22 Juni 1916.
De markt voor ruwe olie blijft vast en de noteeringen
staan op 45 kopeken per pud.

New York, 22 Juni 1916.
De noteeringen zijn als volgt:
Geraffineerd in kisten 11,50 c. per gallon.
– Standard White in vaten 8,95 c.
Credit Balanees ……2,60 c.

Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

123 h24fh’16l16.hmfh ‘161 9h,ni’16 123 .ïu,n’15123 Juni’14

New York …. 13,30e

9,85e

9,65e

9,60e 13,25e
Liverpooi ….

8,29 d

5,42 d

5,42 d

5,2 4d

7,58 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(Ii, duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15
tot
23 Juni’16

Overecnkotnstiqe pe,ioden

-‘
1914.’15

1913’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4809
6944
6511
11

Atlant. Havens
2517 3616
4019
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2510 3709
3374

‘t Vasteland.
2375
3891
5055
Japan etc…
473
476 376
Voorraden in duizendtallen
23 Juni ’16
23Juni’15
1

23 Juni’14

847
884 383
Binnenland …………..
484
519
182
Amenik. havens ………..

248 119
New York

…………….176
213

.

180
83
New Orleans ………….
Liverpool

……………
659
1761
982

,LsJ$

De markt te B r a d f o r d was zeer stil; de onzekerheid
aangaande de nieuwe maatregelen der Regeeni ug waren oor-
zaak, dat er zoo goed als geen zaken werden gedaan. De
prijzen zijn dan ook vrijwel onveranderd.
Te Boston blijft de markt bij voortduring zeer vast en
de omzetten zijn steeds aanzienlijk. Sedert het begin van
het jaar zijn er ongeveer 110.000.000 ib. verhandeld tegen 46.000.000 ib. in hetzelfde tijdperk van het vorige jaar.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded Data
56

1

50

1

46

1

40

23 Juni 1916 …….. .50
1
39

33

28’/2

25
1
/2
16

, 1916 ……..50

39

33

29

25
1
/2
23 Juni 1915 ……..43

34’h

32

28’/

25

SUIKER.

De belangstelling voor oude Bietsuiker, die reeds
sedert weken niet groot was, is thans vrijwel geheel ver-
dwenen. De Amsterdamsche Liquidatie-Kas maakte nl. be-
kend, dat op deze maanden nog slechts afwikkeling van
nog loopende contracten zal plaats hebben, doch geen nieuwe
zaken afgesloten mogen worden. Voor Oct.iDec.-levering
opende de markt vast op f27,—, welke prijs spoedig opliep –
tot
1
27
1
/a, waartoe het een en ander afgedaan werd. Ruim
aanbod van baissiers tot de verhoogde prijzen bracht echter
spoedig een reactie teweeg, zoodat de markt in, flauwe
stemming sloot met verkoopers tot
f
26 en koopers tot

f
26’/.
De markt op Java is kalm, doch blijft pnijshoudend. Af-
doeningen van eenige beteekenis kwamen niet voor. De
maalresultaten per 15 Juni toonen nieuwen vooruitgang
van het rendement.
Op Cuba verktenop 18 Juni nog 20 fabrieken tegen
23 verleden jaar; de ontvangsten bedroegen:
1916

1915

1914
in de afgeloopen week.

19.742

30.000

35.000 tons
totaal sedert 1 Dec. 2.790.141 2.283.774 2.310.828

In N e w-Y o r k is de markt prjshoudend, nadat ver-
koopers hun prijs voor spot-centrifugals tot 6,27 c. verlaagd
hadden. De aanvoeren der week in Amerika bedroegen 72.000
tons en

de versmeltingen 53.000 tons; de voorraden in de
Atlantische havens 249.000 tons tegen 399.000 tons in 1915.

NOTEERINGEN.

Londen

J
Amsterdam Tates t Wizite JAmeric.I

96%
New York

t
Granu.
1
Data

per Juli.

Cubes
1
Ja

1
lated
1
Ce,ztriftzg.
No.
1

fob.

i

.,.

i

23 Juni1916….
f
3O’/o

47/1
1
1

2016

30/3 6,08 .6,27
16

,, 1916….

,, 31’/

47/1
2
/2 21/6
1
30/3
1

6,39
23Juni1915….

22k/s

31/-

19!-

4,89
23Juni1914…. ,, 110/1
2
18/1’/2 -.

3,39

28 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

RUBBER.

De prijzen van rubber hebben zich in het begin van de
vorige week vrijwel gehandhaafd, tegen het einde liepen zij
echter verder terug.
De slotnoteeringen zijn thans als volgt:
Prima Hevea Crepe loco
21411
4
einde vorige week 2/5

Juli/Dec. 2!5

,,

,,

,,

2/5/

Jan.IJuni 2/5

,,

,,

2/5
1/3

Snioked Sheets /2 d. daaronder

– 1 d.
daaronder
Hard cure line Para onveranderd

,,

2/7
1
/2

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de M&elaars G. Duiring & Zoon,
(Kohl & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt was deze week kalm gestemd, met geringen
koolust. De afzet is traag.

Noteeriigen en voorraden.

Data

Rio
Sontos

Wisselkoers
Voorraad
rIJ
Voorraad
Prijs

24 Juni 1916
175.000
1)

6475
1)
690.000
6900
12/,,
17

,,

1916.
157.000
6600
511.000
7400
12
11
/22
24 Juni 1915
274.000
4825
430.000 5600
12
17
/82
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

San los

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

24 Juni 1916. De toestand van de vraehtenmarkt bleef
ongewijzigd.
t

GRAAN.

Data

Petro-
grad
Lcnlen/
R’dam

Odessa
Roiter-
dom

All. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotter-
Btistol
Roiler-
Enge.
dam
Kanaal
dam
land

18/24 Juni 1916


fl5,50
7/-
15216
11/17

,,

1916


,,a6,—


1551-
21/26 Juni 1915


9/-
710
45/-
2i27 Juni 1914
1/1

12
6/3 1/10
/2
1/10
/2

14/-
14!-
Juli 1914
11 d.
7/3
1/111/
4

1111
1
14
12/-
12/-
HOUT.

Cronstadt
.
Golf van Mezico

Holla n d
Oost t.
Engeland
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mijn-
(pit•/,
f’inc)
pine)
StilttC)
230/-
f12,50
28/- 75/-
76/3
,,12,—
2416


77/6

ERTS.

Bilbao
1

Cartha_
Grieken-
Poli
Middlcs_
genu
Middlos- 1
land
Middles-
Middles-
bro
bru’

1
bro’
bro’

Data

18124 Juni 1916 ……
11117 ,, 1916 ……
’21/26 Juni 1915 …….
22/27 Juni 1914 ……
• Juli 1914
……

Data
Data
1
Afgeloopea
1
week
Sedert
1 Juli
Afgeloopen
week
Sedert
1 Juli
18/24

Juni

1916 …….
11/17

,,

1916 ……
21/26

Juni

1915 ……

19/-

19/-


1

19/-

19/-


1

11/-

14/9


– –
1
3.224.000
24 Juni 1916

..

26.000

105.000

11594.000
22/27

Juni

1914 ……
1

416

519


8/9
24 Juni 1915

..

36.000
.

3.315.000

80.000

9.383.000
Juli

1914
5/4
1
/2

54
8/6

KOLEN.

VETTEN EN OLIËN.
Cardiff
Oostk. Engeland

Oleo – Margarine. Ook deze week ging hierin niets om,
daar er geen offerten c.i.f. Rotterdam aan de markt waren.
Er werden slechts aangeboden:

Data
.
Bar-dea,iz
Gcnua
.


;:r
Rotte,-
dam
Cron.
stadt

le soorten.
. . .

tot 14
1
/2 $cents per Anierik. lbs.
18/24 Juni1916

34/-
85/-

100/-

f
6,50

3e

,.

….

,,

12
1
12

,,

,,

,,

,,
11/17

,,

1916

34/
87/6

97/6
,, 6,0

Bovenstaande prijzen zijn f.o.b. New York; betaling hier
na aankomst der goederen.

P r e m i e r

J u s was ook deze week stil.


21!26 Juni1915 fr 18,50
22/27 Juni1914

7—
Juli 1914 ,,

7,—

22/10

24i9
8/1 /2


7/-

7/3

28/2

,, 6,—
14/9

3/1 /2
14/6

3!2


5/1
‘Iz
5/-

Van Zuid-Amerikaansche soorten werden verkocht :100 Trcs.
DIVERSEN.
eerste soort tot
.J
au,— cii. Itotteraam, inelusier nioiest,
doch exclusief capture-verzekering.
Verder werden le en 2e soorten nog tot resp.
f
80’/2 en
f
77
1
/2
e.i.f. Rotterdam, exclusief molestverzekering aan-
geboden.

Van Noord-Amerikaansehe soorten werd Martin Extra
tot f
88,— en Harvey Extra tot
f
84,— c.i.f. Rotterdam,
inclusief molest, doch exclusief captureverzekering aan-
geboden.
L
Bo,nboy
Bur,nah
Vladivo-
Chili
D a
0
West
West
stork
West.
Europa
Europa
Wcst
Europa
(d. w)
(rijst)
Europa

(salpeter)

118/-
– –
140/-
102/6
145/-

140/-
18/24

Juni

1916 …….

– –
66/-

1)
11/17

,,

1916 …….
21/26

Juni

1915 …….50/-
22/27

Juni

1914……
.
5/7 ‘/a


18/-
juli

1914 …….
14/6
.
16/3
25/-
22/3

op aflading nlet aangeboden.
1)
Per zeilschip.

Kat o eiizaad olie. Noteering voor Boterolie: $28,70 c.i.f. Graan Petrograd per qua rter van 496 Ibe. zwaar, Odessa per U,,it,

Ver. State,, per quarter val, 480 lbs. zwaar. Rotterdam, inclusief Engelsche molestverzekering, J
uli’Aug.-
Hout gezaagd en pitcl,pïne per St.

Pet. Standard van 165 kub. vt.,
aflading. Loco noteert
f
78,—
,,,ijnstutten per vaden, Da,, 216 hub. vt.

Ge r af line er d C o co sv e t.

Noteering:

f
76,—

voor
Ovcr,ge notecringen per to,, you, 1015 K.G.

Juni-Juli-levering.


RIJNVRACHTEN.
COPRA.

Het blijft uit den aard der zaak zeer stil in de haven,
De officieele noteering was deze week ca.
f
36
5
/s, doch
I
zoodat de vraag naar ruimte bij voortduring gering is.
er was tot dezen prijs vrijwel geen aanbod en er kwamen
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
enkele transacties tot belangrijk hoogeren prijs tot stand.
.

(in Gld. per
.
2000 K.G.)
Ceylon 1. m. s. cii. Londen £32.-.- koopers en cif, Marseille,

Erts nr. Rul,rhave,,s
1I’2usote
£
35.12.6 koopers. NOTEERINGEN.
.

Data
goed.
Waterstand
tostijdl
Java f. m. s.
‘/
lostijd
1

19-24 juni 1016gnnstig
24 Juni 1916…. f
39
8
/g
17

,,

1916….

36
7
/8
13-17

,,

1916gunstig
24 Juni 1915….

32,—N.O.T.enca.f82,—N.O.T.vrj.
21-26 Juni 1915
0,20
0,30

gunstig
24 Juni 1914..
..

29/a
0,40 0,50
0,95
gunstig

20-25 Juli 1914..
,,
28
3
/4


22-27 Juni 1914

…….
20-24 Juli 1914
0,60 0,70
1,05
gunstig

no

1

404

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Juni 1916

Nederlandsche Overzee T

‘s-GRAVEN HAGE

Gevestigd in perceel:

Afdeeling

i.

Secretariaat

.

.

.

.

-r………..
Noordeinde
35

Algemeene Zaken

………….

Algémeene Zaken IE

….

……….
Paleisstraat 2

Algemeene Statistiek
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Parkstraat
105

Algemeene Correspondentie

………
Noordeinde
35

Consenten ……….

…Lange Voohout 27

(Wordt 1
Juli
verplaatst naar
Mauritskade 33).

Contracten .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Parkstraat 107/9

(Banden)

…………….
Parkstraat 107

(Contracten schrijven) .

.

.

.

.

.

.

.

.
Alexanderstraat
13

.

Connossementen

.

………
Parkstraat 18

(Duitsch)

..

………….•

(Postpakketten)

…………..

(Administratiekosten) ………….

(Huipkas)

……………..

(Statistiek) ………………..
22

Boekhouding (Kas) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Oranjestraat
i

Contr6le…………………….
13

Lijnzaad……

…..

……….
Mauritskade 47

.9.

Telegrammen
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nassaulaan 18

io.

Voor de rniddenstandsvereenigingen enz.

.

.

Lange
Voorhout 27

(Wordt 1
Juli
verplaatst naar
Mauritskade 33).

ii.

Klachten en inlichtingen

……….
Oranjestraat
13

Granen en Veevoeder….

……
Mauritskade 47
Garanties

…………….
Parkstraat 27

Katoen, Wol, Asbest, Ccao, Kapok ………
Parkstraat
4

Adviseurs

………………..
Parkstraat
105

Distributiebureau voor Huiden en Looistoffen

. .

.

.

.

.

.

.
Mauritskade 47

Commissie voor den Nederlandschen Handel
.

.

.

.

.

.

.

.
Oranjestraat
13

Sub-Commissie A.

Voor Nederi. Overzeesche Belangen.

L. v. Meerdervoort 7a

B.

Voor het Handeisverkeer met het Buitenland.
Amaliastraat 2

Bureau voor Eetbare Vetten en Oliën f’ ……….
Nassaulaan
18

Commissie van Deskundigen

.

.

.

Margarineverbruik-Contrôle-Bureau

.
S
……….

N. 0. T. Commissie van Advies, Afd.. Oliën en Vetten

.

.

.

N. 0. T. Verbruikstoezicht op Vetten, Oliën en Oliehoudende Noten

Magazijn van Drukwerken

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mauritskade 4

Kantoorbehoeften

.

.

…………
Noordeinde
35

Installatie-bureau……

…………
Paleisstraat 2

Bol! & Lunlop’s Disti!leerderij, Rotterdam

j; & J.
M. VOORHOEVE

Makelaars in Jlssurantiin

Anno 1836

ROrFERDAM

OPGERICHT ANNO 1821

Agenten. de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BERG & Co., Semarang,
Soerabaya, Batavia, Cheribon
VAN NIE & Co., Medan, Deli
HESTERMAN & Co., Menado
NICHOLAS. RATH & Co., New York

Reeders en Cargadoors

GEBR.VAN
UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM – ZAANDAM

Telegrain.Adres: ,,VANUDEN”

Auteur