Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 24

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 14 1916

14 JUNI 1916

E

Berl
“chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG
1E JAARGANG

WOENSDAG 14 JUNI 1916

No.
24

INHOUD

nlz.

HA NDELSPOLITIEKE TOENADERING TUSSCHEN DUITSCHLAND
EN

OOSTENRIJK-HONGARIJE ……………………
357
De

financieele toestand

in
Rusland

………………
359
Effectenspeculatie

in

Duitschland

………………..
-360
Spoorwegontvangsten over 1915

………………..
360
INGEZONDEN STUKKEN:
De

liquiditeit

der

spaarbank

………………..
361
RECEERINCSMAATRECELEN OP I3ANDELSGEBIED ………… 361

MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers
…………………………..
362
Engelsche

handelsstatistiek

………………….
362
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………362-371
Geldkoerseii.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
I
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende

gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
af deeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.

Pôlak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën.
f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abon,ne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

13 JUNI 1916

De geidmarkt, hoewel nog steeds ruim, is in den

laatsten tijd veel gevoeliger dan in het begin van dit

jaar. De toen heerschende overstelpende ruimte is

goeddeels verdwenen en er doen zich herhaaldelijk ge-

vallen van plotselinge rijziug voor, zonder dat be-

paalde oorzaken voor de hand liggen. Zoo ook in de
afgeloopen week. •De noteering van particulier dis-

conto steeg van 2 pOt. tot
2%
‘a
24
pOt., sloot ech-

ter weder flauwer en liep terug naar het punt van

aanvang, 2’18 pOt. De prolongatierente was de eerste
twee dagen 2 pOt. daarna 2Y2 pOt.

Een zelfde verschijnsel doet zich voor in de Ver-

eenigde Staten. Ook daar is ,,call mouey”, de baro-

meter van de geidmarkt, beduidend vaster en de sur-

plus-reserve van de National Banks is zelfs zeer aan-

zienlijk geslonken. De verwachting is herhaaldelijk

uitgesproken, dat, na den vrede, ook in de neutrale

landen een
stijging
der geldkoersen niet kan uitblij-

ven. De groote credietbehoeften der oorlogvoerenden

beginnen blijkbaar reeds nu, voordat er zelfs nog uit-

zicht opvrede is, invloed uit te oefenen.

Het vertrouwen, dat de Nederlandsch-Indische lee-

ning goed zou slagen, is niet teleurgesteld. Er is inge-

schreven voor een totaal bedrag van
f 145.599.500,—,

van welk bedrag aan prefernte inschrijvingen voor

f115.163.400.
In Indië, waar voor
f 20.459.400
pre-

ferent is ingeschreven, kunnen deze inchrijvingen

dus vol worden toegewezen en zullen zelfs niet-prefe-

rente inschrijvers iets krijgen. Hier in Holland ech-

ter zullen preferente
inschrijvers
beduidend minder

ontvangen dan zij hebben ingeschreven en blijft er

voor gewone inschrijvers niets over.
Al

Voor den aanvoer en distributie van voedergranen.

(voorloopig met. uitsluiting van maïs) en lijnkoeken

Is
door de Regeering en de betrokken handelaars in

principe besloten tot een regeling, waarbij .deze, zij

het ook in gewijzigden vorm, hun bedrijf zullen kun-

nen voortzetten. Aan den handel zullen de inkoop

in het uitvoerland voor rekening der Regeering,
en de verkoop aan de Nederlandsche yrb ijikers

worden opgedragen.

HANDELSPOLITIEKE TOENADERING
TUSSCHEN DUITSCHLAND EN
OOSTENRIJK-HONGARIJE.

De reeds voor den oorlog bestaande stroomingen
tot nauwer handelspolitiek verband tusschen Duitsch-

land en Oostenrijk zagen zich, gelijk in het nummer
van 8 Maart werd iiteengezet, door artikel 11 van
het Frankforter vredesverdrag den weg naar practi-
sche
verwezenlijking
versperd. . De huidige oorlog
ceed het verdrag vervallen en bracht daarmede het
vraagstuk uit het domein der bespiegeling in dat der
werkelijkheid ovei. .
Het militair verbond, het bewustzijn samen voor
een gemeenschappelijk doel de wapens te -hebben. op-
genomen, gaf de hewegin nieuw voedsel, vooral in
de dagen toen de geesten hun nieuwe rust niet ge-

vonden hadden en het eerste enthousiasme de bezwa-
ren licht deed tellen. Meer dan enkel handelspolitieke
toenadering wenschte men. In een kort geschrift, dat
in die dagen sterk de aandacht trok, gaf de oude Ber-
lijnsche hoogleeraar en rijksdagafgevaardigde Franz
von Liszt aan deze gedachten uiting; Wat in Europa
in de eerste plaats geschieden moet is orde brèngen
in wanorde, aaneengesloten kracht, waar thans ver-
deelde zwakte bestaat. ,,Mit klarster Deutlichkeit er-
gibt sich die Notwendigkeit eines mitteleuropiiischen –
Staatenverbandes, der• unter günstigen Verhëitnissen
zu einem kon-tinentaleuropiiischen Staatenverband
ich auswachsen könnte.” Duitschland en Oostenrijk-
Hongarije in de eerste plaats, niet als einddoel even-
wel, doch als ,,Kristallisationspunkt für die Organi-
sation der übrigen mitteleuropëischen Staaten.” Een
Organisatie naar het voorbeeld der Vereenigde Staten

358

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14
Juni 1916

van Noord-Amerika met het Duitsche rijk als cen-

trum, dis ,,Primus inter pares, nicht in den Rechten,
die es für sich beansprucht, sondern in den Pflich-
ten, die es für dieanderen übernimmt.”

Sedert de dagen, dat deze woorden geschreven wer-

den, is, voorzoover zulks in deze tijden mogelijk is,

het evenwicht, een nieuw evénwicht, in het denken
weergekeerd. Het denkbeeld door von Liszt onder

woorden gebracht, is niet verdwenen – dit blijkt wel
uit

het enkele maanden geleden verschenen merk!
waardige geschrift van Naumann, Mitteleuropa, e

uit de besprekingen, waartoe dit geschrift aanleiding

gegeven heeft – wel daarentegen is het losgémaakt

van het.vraagstuk Duitschiand-Oostenrijk, dat sinds-

dien, tot reëele proporties tei’uggebracht, als een der
groote vraagstukken van practische politiek, die in
deze tijden op den voorgrond zijn gekomen, in het
middelpunt der belangstelling is gebleven.

Van den plicht nader in te gaan ôp de talrijke en
ten deele belangrijke geschriften, die daarna aan het

vraagstuk zijn gewijd, gevoelen wij ons ontslagen. Een
der eersten, die door het vraagstuk aan zijne histori
sche ontwikkeling aan te knoopen, er toe bijdroeg de

discussie binnen de oude grenzen terug te brengen,
is de Weensche hoogieeraar von Philippbvich ge-

weest, wiens brochure in dezelfde serie verscheen;
waarin het geschrift van von Liszt opgenomen was.
Een voorloopig einde vond de reeks van geschrif-

ten in het begin van dit jaar door het verschijnen van

de twee deelen van tezamen 850 bladzijden, die de

Verein für Sozialpolitik aan het vraagstuk wijdde en
waarin dit door een twintigtal bevoegden van ver
schillende zijden werd bezien.

In deze geschriften en in de openbare besprekingen;
waaraan het vraagstuk in beide landen werd onder-
worpen, teekenden zich al spoedig enkele -voorname
stroomingen af, dezelfde trouwens, die zich reeds
vroeger lieten vaststellen.
– In de onderlihge verhouding gevoelt Oostenrijk
;

Hongarije zich vooral industriëel de zwakkere. Het
mag ijn, dat een enkele Oostenrijksche grootin
dustrie, met name de ijzerindustrie, zich naar het oor-.
deel van Philippovich volkomen opgewassen mag ge-

voelen tegen de Duitsche, dat voorts in enkele fijnere
en luxe-industrieën Oostenrijk toonaangevend is en

dat ten slotte de nog jeugdige Hongharsche industrie

in verschillehde richtingen bewijzen geeft van krach-
tigen .en gezonden wasdom, dit alles verhindert niet,
dat Duitschland industriëel verre de meerdere is.
De ontwikkeling der in-‘ en uitvoercijfers wijst
zulks duidelijk uit: – –

Invoer in

Invoer in

. Oostenrijk-IT.

Daitschiand uit
uit Duitschiand.

Oostenrijk-IT.
In millioenen
Mark.

1892

……….376,6

575,4
1902

………..533,1

.

719,5


1906

……….

649,3

809,8
1910

… . …….

821,6

759,2
1913 – ……….1104,8

827,3

Intusschen moet nien uit deze, onzen lezers reeds
bekende cijfers voor Oostenrijk-Hôngarije, niet al te
pessimistische gevolgtrekkingen maken. Twintig jaar
geleden toch voerde het land een belangrijk deel zij-ner landbouwproducten naar den vreemde, thans ver-
bruikt het de gi-oote meerderheid zelf. Binnen deze
cijfers heeft dus eene verschuiving plaats gevonden,
waarbij nijverheidsproducten de plaats van landbouw-
voortbrengselen hebben ingenomen – op zich zelf

een volstrekt gunstig verschijnsel. Bovendien, al vei


toont de handelsbalans met Duitschiand sterk neiging
naar den passieven kant, het omgekeerde is veeleer
met de Balkanlanden het geval. In toenemende mate
gaat de Oostenrijksche industrie zich toeleggen op

den export naar deze landen, tegenover wie zij zich
op hare beurt verhoudt als de Duitsche industrie
tegenover haar.
– Het standpunt der Oostenrijksch-Hongaarsche in

dustrie ishiermede verklaard. Waarom den overmach-

tigen Duitschen concurrent den toegang tot het eigen

afzetgebied vergemakkelijken, hem toelaten tot mede-

dinging in den Ba]kan-export? Komt niet reeds
thans, om enkele voorbeelden te noemen, 92 pOt. van

den invoer van electrische producten, 65-75 pOt.

van den invoer van producten der ijzer-, machine-,
Ieder- en p’ajierindustrie, 60 pOt. der ingevoerde

chemische producten uit Duitschland?

Intüsschen: ,,Die ganze Zollfrage spielt heute über-

haupt nicht rnehr die Rolle wie vor einem Menschenal-

ter; in der Reihe der Produktionsbedingungen ist der
Zoll nur. ein Moment neben anderen, die ziisammen
schlieszlich den Ausschlag geben.” Van deze -waar-
heid, die de Leipziger hoogleeraar Eulenburg in zijn

gedocumenteerd betoog in den bundel van den Verein
für Sozialpolitik naar voren brengt ën die een ont-

wikkeling van het economisch leven aanwijst, waar-aan men bier te lande tot dusver misschien te weinig
aandacht heeft geschonken, blijkt men van Oosten-
rjksch-Hongaarsche industniëele zijde doordrongen te
zijn. Wat zal de algemeene economische politiek van
heide landen zijn, wat met name de toekomstige ver-

keerspolitiek te water en te land? En vooral,
welke nieuwe kartelverhoudingen zullen ontstaan?
Reeds nu bestaan, niettegenstaande de toigrens, een

aantal kartelovereenkomsten; mocht het mogelijk

blijken voor een reeks van industrieën tot een aan
neembare productieverhouding of verdeeling van af-

zetgebied te geraken., dan zou dit feitelijk het geheeie
toivraagstuk op den achtergrond brengen.

Laat zich dus op al deze gronden de gereser-
veerde houding van den Oostenrijkschen industriëel be-

grijpen, voor de hand zou liggen, omgekeerd uit de-
zelfde overwegingen bij de Duitsche industrie een
krachtige beweging ten gunste van een handelspolitiek
verband en de daaruit voortvloeiende verruiming van

het tolvrje afzetgebied aan te treffen. Toch is dit niet
het geval. Oostenrijk-Hongarije heeft uit een han-
delsoogpunt voor D-ui.tschland lang niet die beteeke-
nis als omgekeerd. Oostenrijk ontvangt 40 ‘pOt. zijner

ingevoerde goederen uit Duitschland -en verzendt om-
gekeerd eveneens 40 pOt. van zijn uitvoer naar dit
rijk. Voor Duitschiand daarentegen beloopt de uit-

voer naar Oostenrijk-Hongarije slechts 10,9 pOt. van
zijn tota’al-uitvoer, de invoer uit de Donau-monarchie

slecht 7,7 pOt. van den totaal-invoer. Als afzetgebied
staat Oostenrijk-Hongarije vôor Duitschland op de
‘vierde plaats. Engeland ,met 14,2 pOt., de Vereenigde
Staten met 15,9 pOt. en Rusland met 13,2 pOt. gaan
voor.

Onder deze omstandigheden laat het zich begrijpen,
dat ernstig de vraag wordt gesteld, 0f het wel zou zijn
in het belang der Duitsche export-industrie, indien
een nanw verband met Oostenrijk zijn belemmerenden
invloed ging uitoefenen op de – ,,handelspolitische Neuregelung”, die na den oorlog komen moet. Dat

deze toch reeds moeilijk zal zijn, wordt beseft. Men
kan natuurlijk hierin, gelijk Schumacher in zijn be-
langrijke bijdrage tot den bundel van den Verein
für Sozialpolitik voorstelt, aanleiding vinden zich
van Duitsche zijde schrap te zetten en over te gaan
tot daden van tegenweer, tot eèn voortgezet bewust
streven – naar economische zelfstandigheid. Wil men
dit- evenwel niet – en gelukkig mag worden ge-
constateerd, dat- een toenemend aantal aldus blijkt te
gaan denken – dan zou het een ernstige tactische
fout kunnen zijn, indien men, door zich tevoren aan

Oostenrijk te binden, de mogelijkheid van latere on-
derhandelingen op den grondslag van meestbegun-
stiging afsneed. –

Hier komt bij, dat, gelijk Schumacher trouwens zelf
opmerkt, de handelspolitieke positie van Duitschiand
in – toenemende mate dezelfde zwakke plekken gaat
vertoonen, welke de positie van al die landen ken-
merken, die een tekort aan voedingsmiddelen en on-
ontbeerlijke grondstoffen met fabriekmatige produc-

14 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

359

ten moeten betalen. ,,Seine Ausfuhr ist an sich an-
greifbarer als seine Einfuhr und bedarf daher aller

künstlichen Schutzmittel, die zu criangen sind.” Dit
verklaart, waarom agrarische landen zich om hun uitvoer veel minder bezorgd plegen te maken dan

industrielanden. Bij dezen staat het verkrijgen en
behouden van afzetgebied in den vreemde in concur-

rentie met anderen op den voorgrond, genen weten,

dat elders tekort aan landbouwproducten bestaat,

waarheen hun overschot vanzelf den weg vindt.
Voor Duitschiand en voor de Duitsche industrie in
de eerste plaats is het probleem van een nauwer ver-
band met Oostenrijk-Hongarije dus geen probleem op
zich zelf. Het hangt met de gansche politieke en han-

delspolitieke constellatie na den oorlog ten nauwste
samen, met de resultaten op militair gebied zoo goed
als met het standpunt, dat door de entente-landen na
den oorlog zal worden ingenomen.
Een enkel woord moeten wij voorts nog wijden aan

het standpunt, dat in beide landen van agrarische
zijde tegenover de plannen tot nauwer economische

aaneensluiting wordt ingenomen.
De verhouding is hier grootendeels omgekeerd. Van

Oostenrijksch-Hongaarsche zijde worden de voordee-
len van eene vergrooting der toivrije markt ingezien,
van Duitsche zijde deze gevreesd. Terwijl in Duitsch-
land toch, ook al is Oostenrijk-Hongarije lang niet

meer in die mate exporteur van agrarische producten
als voorheen, niettemin zekere verlaging van het prijs-niveau te verwachten zou zijn, zou omgekeerd aan den
Oostenrijkschen en nog meer aan den Hongaarschen
landbouw een sterke prikkel tot verbetering der pro-

ductiewijze gegeven worden. Hieruit zou weder groo-
ter productie voortvloeien met hare mogelijke gevol-
gen van verderen prijsdruk en verzwakking van de
positie van den Duitschen landbouw. De Duitsche
consument zou hierdoor weliswaar gebaat zijn, doch
diens positie is, naar men weet, tegenover de agrari-
sche belangen nimmer zeer krachtig geweest en is

zulks vooral thans niet, nu de strategische beteekenis
van een krachtigen Duitschen landbouw dermate in het oog springt.
Dat inderdaad de Oostenrijksche en de Hongaar-
sche productiewijzen, vergeleken mt de Duitsche, voor
belangrijke verbetering vatbaar zijn, blijkt wel uit de

volgende, cijfers, die de gemiddelde opbrengst weer-
geven per hectare in’ de jaren 1911-1913 in een-

heden van 100 K.G.:
Duitschiand. Oostenrijk. Hongarije.

Tarwe ……..22,3

13,9

13,4

Rogge ……..18,4

13,8

11,9

Gerst ……..21,3

15,6

14,3

Haver ……..19,7

13,1

11,5

Aardappelen .

137,4

94,2

78,9

Vraagt men ten slotte, tot welke algemeene resul-

taten deze verschillende stroomin gen leiden, aangevuld
als zij bovendien worden door motieven als vrees voor cverheersching van den Duitschen invloed in Oosten-
rijk-Hongarije, ongeneigdheid afstand te doen van het
zelfstandige beslissingsrecht op handelspolitiek ge-

bied,, zorg voor de belangen der schatkist en derge-lijke, dan kan in de eerste plaats geconstateerd wor-
den, dat de gedachte aan een dadelijk ingaand volle-
dig tolverbond vrijwel op den achtergrond is gekomen.

Ook de, door den ,.Mitteleuropï.ischen Wirtschafts-
verein” weder met kracht gepropageerde gedachte van
een geleidelijken afbouw der bestaande rechten met
als einddoel een tolverbond na verloop van enkele
tientallen van jaren, schijnt – het bleek dezer dagen
weder op de te München gehouden bijeenkomst van
den ,,Deutsch-Oesterreich-Ungarischen Wirtschafts-

verband” allerminst onverdeelde instemming te vinden.
Wat dan wel? Het antwoord, dat in den laatsten
tijd steeds meer naar voren komt, vindt men in een
reeks belangrijke brieven in de afgeloopen weken in
de Frankf. Zeitung opgenomen, ten slotte aldus ge-
formuleerd: ,,Deutschland braucht auch nach dem

Kriege die Welt. Wir können mit Oesterreich-Ungarn

handelspolitisch a 11 e s d a s, aber auch n u r d a s
vereinbaren, was uns die Meistbegünstigung in den

handelspolitischcn Abmachungen mit Dritten (vor-
ausgesetzt, dasz wir sie sonst durchsetzen können)

nicht zerstört.”. Ook dan blijft nog heel wat over.
Duitschiand en Oostenrijk kunnen zooveel mogelijk

naar gemeenschappelijke beginselen met derden on-

derhandelen, door doelmatige omschrijving van tarief-

posten is’ ook binnen de grens der meestbegunsti-

ging veel te bereiken en vooral buiten het gebied der

eigenlijke handelspolitiek is nog een massa te doen.
De aandacht wordt hierbij vooral op het verkeerswe-
zen gevestigd, waarbij de plannen voor een midden-

europeesch kanalennet, dat Donau,
Rijn,
Elbe en Oder
voor het grootverkeer met elkander in verbinding zou
brengen, weder op den voorgrond treden.
Moeten wij, neutralen, ons over deze stroomingen,

waarvan men den indruk
krijgt,
dat zij zoowel in

Duitschiand als in Oostenrijk-Hongarije veld winnen,
verheugen? Zonder twijfel, zouden wij meenen. Vast
toch staat, dat, hoe minder wrijfpunten ook op econo-
misch gebied uit den oorlog voortvloeien, des te groo-
ter de kans zal zijn op een spoedig herstel der nor-
male verhoudingen zonder dat tegelijk de kiem voor
nieuwe verstoring wordt gelegd.

DEFINANCIEELE TOESTAND IN RUSLAND.

Bij de begrootingsdebatten, welke voor korten tijd
in het Russische parlement’ hebben plaats gehad,
heeft de Minister van Financiën, Bark, belangrijke
mededeelingen gedaan met betrekking tot den finan-cieelen toestand van liet land. Wij ontleenen daaraan

hèt volgende:

Rusland’s oorlogsuitgaven voor het tijdvak van den aanvang van den oorlog tot Maart 1916 bedragen niet
minder dan Rb. 12,3 milliard, welk bedrag aan het

einde van dit jaar met Eb. 10 12 milliard zal zijn
toegenomen. Op 1 Januari 1917 zal de Russische staats-
schuld derhalve met niet minder dan Rb. 25 milliard
zijn vermeerderd, hetgeen een toename der jaarljk-

sche schuldenlast van het Rijk van meer dan een mil-
hard rocbel uitmaakt. Aan deze bedragen
zijn
nog

die toe te voegen, welke moeten worden opgebracht met het oog op ondcrstcuningen in verband met den
oorlog, schadeloosstelingen, herstel van verwoeste
streken enz., waardoor op een vermeerdering der jaar-
ljksche uitgaven met circa Rb. 2 milliard moet wor-
den gerekend.

Met betrekking tot de vraag, langs welken weg de
middelen tot dekking der enorme oorlogsuitgaven
moeten worden gevonden, meent de Minister dat er vooral een beroep moet worden gedaan op de natio-
nale geldmarkt. Tot dusver leende Rusland op eigen
markt circa Rb. 5 milliard, ongerekend de laatste lee-
ning, welke Rb. 2 milliard bedroeg. Dat een nieuw
beroep op de nationale geidmarkt niet zonder succes
zoude zijn, daarvoor staan de cijfers betreffende de deposito’s bij de onderscheidene credietinstellingen
borg, welke van Juli 1914 tot Juli 1.915 met ruim
Eb. 1,5 milliard toenamen.

Wat de verhouding der oorlogsuitgaven tot den na-
tionalen rijkdom en het nationale inkomen betreft, maakt Rusland, naar de meening van den Minister
van Financiën, niet het slechtste figuur. De oorlogs-
uitgaven van Rusland bedragen in verhouding tot zijn
nationalen rijkdom 14,1 pOt., welke bedragen, volgens
opgaven van The Economist voor Frankrijk 14,7,
voor Duitschiand 15,9, voor Oostenrijk-Hongarije
15,4, voor Engeland 8,8 pOt. bedragen. De verhouding
tussehen oor]ogskosten en het jaarlijksehe nationale
inkomen bedraagt voor Rusland 113 pOt., voor Frank-
rijk 128 pOt., voor Duitschiand 121 pOt., voor Oos-
tenrijk-Hongarije 121 pOt. en voor Engeland 71 pOt.
De percentsgewijze verhouding tusschen j aarlijksche
besparingen en de oorlogsuitgaven der genoemde lan-

360

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Juni 1916

den bedraagt resp. 678, 766, 727, 717 en 424 pOt.

Dat deze cijfers voor Engeland zoo’laag zijn zal met
het oog op den buitengewonen rijkdom van dat land

geen verwondering baren; na Engeland vertoont Rus-
land de gunstigste cijfers.

In een lijvig rapport heeft de Minister eenige fi-
ii ancieele hervormingsplannen ontvouwd, die de noo-

dige middelen zullen moeten verschaffen. De Minis-

ter stelt zich voor, dat door deze wijzigingen de

directe belastingen reeds met Rb. 274 millioen zul-

len vermeerderen, waardoor deze totaal Rb: 620 mil-

lioen zullen bedragen. De wijzigingen ter zake van de
directe belastingen bevatten o.a. een progressieve in-
komstenbelasting, waarvan de verwachte opbrengst
Rb. 75
A
75 millioen bedraagt. Belangrijk zijn ook de

wijzigingen in de rechten van overgang ingeval van
schenking of successie. Te dien eindeheeft de regee-
ring de onroerende goederen in stad en land op-

nieuw doen taxeeren, opdat aan de nieuwe belastingen

ook een nieuwe schatting ten grondslag ligt. De suc-

cessierechten zullen progressief zijn in stede van pro-
portioneel, terwijl de graad der progressie eenerzijds
afhankelijk zal zijn van den graad van verwantschap

tusschen den erfstellende en den rechtverkrijgende,
anderzijds van het bedrag der verkrijging.

Vervolgens zullen naar het hervormingsplan van
Minister Bark de landelijke eigendommen, wat de be-
lasting daarop betreft, worden gelijkgesteld met de

stedelijke, die thans . met 8 pOt. himner netto op-
brengst worden getroffen.

Ook zullen de kapitalen, belegd in industrieele of

handelsondernemingen of l deposito geplaatst,
onderworpen zijn aan. een belasting van 5 pOt.
Van een gelijke belasting op die kapitalen, welke

op hypotheek zijn geplaatst, wordt reeds Rb. 8 iiil-
lien verwacht.

Van een reorganisatie der belasting op de winsten
der industrieele en handelsondernemingen verwacht
do Minister Rb. 66 million, terwijl de heffing van

degenen, die van krijgsdienst zijn vrijgesteld, Rb. 8
ui
10 millioen oplevert, hoewel deze heffing uiteraard
een tijdelijk karakter draagt.

De vermeerdering der indirecte belastingen, die
naar schatting ruim Rb. 360 millioen zal bedragen, is
voornamelijk te danken aan een verhooging van
14 pOt. op de
accijnzen
en van 25 pOt. op de invoer-
rechten, voor zoover deze fiscaal zijn. Belastingen op
artikelen van meerdere of mindere weelde, zooals op
tabak, op het gebruik van electrische kracht, enz., staan
voorts .op het programma.

Bestrijding heeft vooral uitgelokt een voorgestelde belasting van 10 pOt. op geweven stoffen, van welke
heffing een opbrengst van Rb. 150 millioen wordt
verwacht. Men vreest n.l., dat deze belasting in het
bijzonder de lagere klassen der bevolking zeer zal
drukken, hoewel de landelijke huisindustrie, die toch
reeds tegen de groote nijverheid zwaren strijd moet
voeren, van deze belasting is vrijgesteld. De vermeerdering der accijnzen, did gelijk gezegd
14 pOt. zal bedragen, zal naar de minister erkent, de
kosten van levensonderhoud der minder bemiddeldén
vooral drukken, hoewel niet uit het oog mag worden
verloren, dat de door de Regeering genomen maatre-
gelen betreffende vermindering van het alcoholver-

hruik, die ten slotte toch de arbeiderskiasse ten goede
kor&eii, voor den fiscus een inkomstenvermindering van Rb. 600 millioen beduidt.

EFFECTENSPECULA TIE IN DUITSCHLAND.

De Duitsche pers wijdt dezer dagen een groot deel
harer kolommen aan de maatregelen welke van hoo-

ger hand beraamd worden om een einde te maken aan
een al te welig tierende effectenspeculatie. Of hierbij
de te voeren politiek inderdaad tegen de speculatie
ze1e gericht is, of dat zij veeleer haar grond vindt in
de vrees, dat het beschikbare kapitaal meer voor indi-
vidueel winstbejag dan voor het zoo hoog noodige

staatscrediet wordt gebruikt, mag in het midden wor-

den gelaten. Het schijnt intusschen vast te staan, dat
de beurshandel het beeld eener ongekende levendig-
heid vertoont. De oorlogswinsten, door meer dan één

industrie genoten, hebben vele koersen pijlsnel om-

hoog gevoerd en de overtuiging, dat ook na den oorlog

voor menige industrie een tijdperk van bloei te wach-
ten is, heeft tot de speculatiezucht het hare bijgedra-

gen. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren,

dat een geheel nieuwe categorie van speculanten ge-
boren is, de nouveaux riches, in wier aard het ligt,

koortsachtiger nog dan de anderen aan het speculatie-
bedrijf deel te nemen. En anderzijds komt ook een

belangrijk deel der bestaande speculatiezucht voor
rekening van de papiergeldinfiatie.

Tegenover dit alles schijnt men een tweetal maat-
regelen te beramen: een volledige belemmering van
den handel en een belangrijke verhooging van de om-
zetbelasting, naar men zegt van
3
/lo
0/00
tot niet minder
dan een percent. Hoe ingrijpend deze laatste maat-
regel al zou zijn – men herinnere zich, met hoeveel
moeite de invoering van het tegenwoordige zegel is
gepaard gegaan – het blijft voorshands de vraag of

zelfs bij een zoo ‘hooge belasting de echte speculant,

wien groote winstcijfers voor oogen staan, zich door
een heffing van 1 pOt. zou laten afschrikken.
Intusschen, ook al valt van de daadwerkelijke resul-taten eener belastingverhooging weinig te hopen, in

vakkringen ziet men in Duitschiand een dergelijken
maatregel niet zonder vrees tegemoet. Naar de

Frankf. Ztg. meldt, schijnt het de pers en de onder-

scheidene organisaties reeds gelukt te zijn, de beurs voor een proefneming, welke men haar heeft toege-

dacht, te behoeden. Ten einde, met behoud van een
vrijen effectenhandel, excessen te vermijden, ‘schijnt
men naar een andere politiek uit te zien, welke daar-
op neerkomt, dat het de betrokken banken en bankiers
als plicht wordt gesteld, het verschaffen van crediet

met speculatieve oogmerken te weigeren.

SPOOR WEG ONTVANGSTEN OVER 1915.

In welke mate de spoorwegondernemingen in som-
mige neutrale Europeesche rijken van den oorlogstoe-

stand profiteeren blijkt uit de gegevens voor Zweden
over 1915. De ontvangsten van de Staats- en particu-
liere Spoorwegen in Zweden bedroegen over 1915
217.795.000 Kr.,’ het dubbele der ontvangsten over
1905. Met 1914 vergeleken is er een stijging van 22,1
pOt.

Het meerendeel daarvan komt op rekening van het
goederenvervoer; de toename van de opbrengst van het personenvervoer bedroeg 5,6 pOt. bij de Staats-en 6,8 pOt. bij de particuliere spoorwegen, een ver-meerdering, die normaal . is. Daarentegen waren de
percentages betreffendé de vermeerdering van de op-
brengst van het goederenvervoer resp. 38,3 en 30,3
pOt. Op te merken is daarbij, dat het Zweedsche
Staatsspoorwegnet de groote transitolijnen voor den internationalen handel omvat, die voor den door- en
uitvoer naar de landen der centrale mogendheden een
sterk verkeer tot zich trokken.

Een tegenhanger van Zweden is Zwitserland, dat
door zijn ligging tusschen de oorlogvoerendé landen
en door het verlies van het toeristenverkeer in ongun-
stige condities is gekomen. Het meest zijn daar de
bergspoorwegeu met luxe-verkeer door den oorlog.ge-
trdffen, verschillende daarvan werken met verlies en
sommige zijn zelfs niet in staat om de obligaties af te
lossen. De achteruitgang bij de bondsspoorwegen is
trouwens eveneens aanzienlijk.
De Zwitsersche
cijfers
van de ontvangsten uit het
personenverkeer waren voor 1913: frs. 84.589.000;
1914: frs. 72.134.000 en 1915: frs. 56.085.000; voor
het goederenverkeer: 1913: frs. 119.200.000; 1914:
frs. 103.034.000; 1915: frs. 110.603.000. In de maand
Februari 1916 was het exploitatiesaldo frs. 847.458
lager dan in Februari 1915.
rf

14 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

361

INGEZONDEN STUKKEN.

DE L1QUIDITEIT DER SPAARBANK.

Geachte Redactie,

Deze oorlog vernielt heel wat stellingen, die men
v66rdien stevig bevestigd waande, o.a. deze:

1
1
. de spaarbank moet nog meer voor liquiditeit

zorgen dan een crediet- en depositobank;

2
0
. de spaarbank moet met het oog op haro liqui-
diteit rekening houden met de mogelijke noodzakelijk-

heid hare beleggingen te realiseeren;
3O
de spaarbank mag met het oog op het voor-

gaande op hare balans de effecten tot hoogstens de

beurswaarde opbrengen.
Het jongste nummer van uw blad vermeldt dit drie-
tal stellingen als stonden ze nog overeind en waren
ze onbeschadigd.
Onmiddellijke weerlegging schijnt mij daarom

urgent. Voorop ga, dat de Nederlandsche spaarbank een
geheel ander wezen is dan de Oostenrijksche spaar-
bank en toch worden die beide in het artikel in één
adem genoemd. Bij ons is de bijzondere spaarbank ge-
bleven wat zij van den aanvang af was: een bank

alleen voor het sparen, speciaal van de zeer smalle
gemeente: het geld wordt er daar gebracht om het
er zeer lang te laten.

De spaarbaukmenschen weten dat alle.
De buitenstaanders kunnen dat zien hieruit:

1°. dat de rente jaren achtereen dezelfde blijft;
2
0
. dat het aantal der spaarders in verhouding tot
het totaal van inlagen z66 groot is, dat het tegoed per
hoofd niet meer dan enkele honderden guldens be-
draagt.
Kom daar eens om
bij
de particuliere crediet- en depositobanken; hun rente schommelt steeds, hun
depositoklanten werken met duizenden.

Volgt uit deze twee gegevens niet, dat onze spaar-
banken minder liquide behoeven te zijn; wel liquide
natuurlijk, maar minder?
De dagelijksche kasbeweging bij de Nederlandsche
bijzondere spaarbank is miniem, ik schat die in totaal
en in doorsnêe op niet meer dan 1 pOt. van de totale
inlagen en nogmaals, kom daar eens om bij de deposi-torekeningen der crediet- en deposito-banken!
Dus mag ik wel veilig conciudeeren: met het oog op
gewone tijden mag de liquiditeit onzer spaarbanken
geringer zijn dan die der crediet- en depositobanken. Maar met het oog op een run? Met het oog op oor-

logstijd? De ervaring van vele jaren heeft geleerd, dat bij
runs uit de spaarbanken nooit meer wordt terugge-
haald dan ongeveer Y
3
van het totaal ingelegde be-
drag; ook voor dezen vreeselijken oorlog hebben de

bekende Augustusdagen van 1914 dit bevestigd!
En onderzoek nu eens, welk percentage in die da-
gen is afgehaald van de depositorekeningen der depo-
sito- en credietbanken!
Conclusie: Ook in buitengewone tijden behoeven onze spaarbanken niet liquider te zijn dan een goed
beheerde crediet- en depositobank.
En nu die tweede stelling; dat verband tusschen
hun liquiditeit en de mogelijke realiseering van hun
effectenbezit.

Wel, dat verband is zeer gering. Om deze eenvou-
dige reden: bij overmatige opvragingen gaat een
spaarbank haar effecten niet verkoopen, maar ze be-
leenen. Verkoop – indien al mogelijk op een markt,
zeer zenuwachtig, 5f en déroute – zoude bijna
steeds een ongemotiveerde koersdaling veroorzaken
om straks bij terugkoop een even ongemotiveérde rij-
zing tengevolge te hebben; ongemotiveerd voorzooverre
het de soliditeit van het effect betreft.

Want het effectenbezit onzer spaarbanken bestaat

uit solide, dus bij eenigszins grootere bedragen – en
daar gaat het hier om – moeilijk realiseerbare, im-
mers niet-speculatieve fondsen. Men sla de jaarver-
slagen onzer spaarbanken, in het bijzonder die der
laatste jaren, maar eens na en zal dan zien, dat ze

bijna niets verkochten, maar millioenen beleenden.
Neen, de as, waarom de liquiditeit onzer spaarban-
ken draait, is de centrale circulatiebank, de Neder-

landsche Bank.
En nu nog de beursnoteering, de fameuze beurs-
noteering van 31 December! Uit het bovenstaande
blijkt toch wel genoegzaam, dat die met de vraag der

liquiditeit niets heeft te maken.
De Nederlandsche bijzondere spaarbank is volko-
men liquide, indien zij voldoende kasmiddelen bezit
voor de dagelijksehe – hoogst bescheiden – kasbe-

weging en voldoende
bij
de Nederlandsche Bank be-
leenbare waarden om eventueel (laat ik het ongehoord
ruim nemen) 50 pOt. van het inleggerskapitaal er

onmiddellijk op te kunnen opnemen.
De eischen van soliditeit werden natuurlijk in het
bovenstaande niet besproken, ze zijn andere, maar ook
hier heeft de oorlog opvoedend gewerkt en heel wat
omvergehaald van vroegere meeningen. T.

De geachte inzender vergelijkt hier de liquiditeit
der spaarbank met die van de activa, welke dienen tot
dekking uitsluitend van de depositorekening der ere-

diet- en depositobank. Beschouwt men echter niet
slechts de deposito’s, doch daarnaast ook de andere

verplichtingen en houdt men daarbij rekening met het feit, dat vele crediteuren der crediet- en depositobank
ook nog in andere relatie tot deze staan, hetgeen het
gevaar van plotselinge opeisching der creditsaldi
niet weinig doet verminderen, dan wordt de vergelij-
king eenigszins anders dan de inzender haar stelt. De
inleggers der spaarbanken hebben geen enkele andere

relatie met de bank dan die van deposant: hun tegoed
moet dus als geheel opvorderbaar beschouwd worden.
Dat de spaarbanken haar effecten niet verkoopen,
doch beleenen, laat het betoog in het vorig nummer
onaangetast. De Nederlandsche Bank geeft geen groo-ter voorschot dan 70 k 80 pOt. van de b e u r s w a a r-
d e der effecten, zoodat de spaarbank, met het oog op
haar liquiditeit, die effecten ook niet hooger dan die
beurswaarde mag aannemen. En tegenover het deel van het inleggerskapitaal, dat blijkens ervaring niet
wordt opgevraagd, staat behalve de hypothecaire en
andere minder liquide belegging ook de verplichting
om bij beleening van fondsen surplus te verschaffen
;
,

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Verboden is de uitvoer
van
roiting;
dit besluit is een uitbreiding van een

reeds bestaand uitvoerverbod, dat alleen bindrotting
omvatte.
Uitvoer van vee en vleesch. De
gelegenheid tot den uitvoer van fokstieren, meikge-
vende en drachtige koeien is opgeheven.

Aanvoer v a n grondstoffen. In
verband met den gebrekkigen aanvoer van verschil-lende voor onze industrie zoo noodige grondstoffen,
heeft de regeering een regeling getroffen met de Hol-
land-Amerika-lijn, waardoor geregelde aanvoer ver-
zekerd wordt van katoen voor Twente en verschillen-
de vetten en oliën. De Holland-Amerika-lijn zou o.a. op zich genomen hebben per maand 2000 ton katoen
voor Twente, 1000 ton smeerolie, 200 ton eetbare vet-
ten, 1000 ton margarine-grondstoffen en 1200 ton
katoen-olie aan te voeren.

A a r d a p p e 1 e n. In verband met loopende ge-
ruchten omtrent het opkoopen van vroege aardappe-
len voor buitenlandsche rekening en als gevolg daar-
van het opdrijven der prijzen, wordt medegedeeld, dat
de uitvoer van dit artikel thans geheel verboden is
en slechts op een zoodanig
tijdstip
en onder zoodanige
omstandigheden za] worden toegestaan, dat de vroege
aardappelen steeds tegen normale prijzen voor het
binnenland beschikbaar zijn.

362

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

’14 Juni 1916

Maïsdistrjbutje. Evenals over de vorige
maand, is ook over de maand Juni aan aanvragers,

wier aanvrage geldig is verklaard, 25 % toegewezen
van de verlangde hoeveelheid regeeringsmaïs.

Distributie van gerst, haver en
lii n k o e k e n. Tusschen de regeering en de hande-
laars in voedergranen is ten aanzien van de distribu-

tie van gerst, haver en lijnkoeken een regeling ge-
troffen, waarbij de importeurs en de andere handela-

ren zooveel mogelijk in dez’el.fde positie zijn gelaten
als in normale omstandigheden. De consumenten zul-

len zich dus hebben te richten tot diegene van xvie
zij voorheen deze artikelen betrokken.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij
48
particu-
liere spaarbanken (aangesloten.
bij
den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende Mei 1916.

Spaarbanken met een

Bedrag ii; Guldens

Posten

aan inleggers verschuldigd
bedrag van:

Inleg

Teru
g

Inleg
1
Terug.
betaling

.

bctal,n

beneden
f 100.000

9.928

4.602

82

21

f 100.000-,,
500.000

222.426

265.239

2445 1183

500.000-,, 1.000.000

231.680

230.678

2286 1105

1.000.000-,, 2.000.000

630.579

452.450

5293 2562

2.000.000-,, 4.000.000

485.328

444.970

2902

1820

4.000.000–,, 7.000.000

683.436

794.415

6898

4933
boven ,,7.000.000 1.704.958 1.876.151 27550 15524

Totaal .. 3.968.335 4.068.505 47456 27148
Totaal Mci 1915 …….2.440.787 ‘2.096.125 37497 21832
1914 …….3.198.413 3.363.294 55549 30899

Mei ……

1916

1915

1914

Uitgegeven nieuwe boekjes 3290

2544

3613′
Geheel afbetaalde boekjes..

2742

2177

2977

Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks-
postspaarbank.

APRIL
1916
1915
i914

f
4.763.365f 4.740.015f
7.001.624
Terugbetalingen

..
,,
7.533.077
,,

5.004.514
,,

7.903.737
Tegoed der inleggers

Inlagen

………..

,190.204.627
174.081.459
183 .903.412
Nom. bede. der uitst.

op ultimo ……….

staatsschuldboekjes

25.795.550
,,

24.273.650
,,

23.927.650
Spaarbankboekjes
op ultimo ………..

Aantal nieuw uit-
gegeven
6.646 6.733
.
9.156
Aantal

geheel af-
betaald
8.625
7.278 8.576
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.703.434 1.674.428 1.666.112

De oorlogsgeruchten
in het begin der maand hebben er
zeker toe bijgedragen,
dat over de geheele linie de terug-
betaling den inleg heeft
overtroffen.

ENGELSOHE HANDELSSTATISTIEK

over Mei 1916.

INVOER.
Uirvoaa.

Waarde Vermeerd.
Waarde
Vermeerd.
in

– of verm.
in
of verni.
duizend.

in
0
/0
van
duizend.
in °/o.van
p. st.

Mei 1915.
p. st.
Mei 1915.
Voedings- engenotinidd. 38.624

+ 28,6
2.626
+
22,8
Grondstoffen

……..26.738

+

2,1
6.033
+
28,0
Fabrikaten

……….18.277

+

20,6
37.112
+
44,8
Andere goederen…….175

– 31,1
1.254
+
10,2
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen ….

,
11.000
+

7,4

Totaal Mei 1916 …. 83.814

+
17,1
58.025
+
32,3
Totaal Mei 1915 …. 71.601
43:862
Totaal Mei 1914 ….

59.103

.
52.423

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. “” beteekent: Cijfers nog niet ontvangn.

GELDKO’ERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

II. OPEN MARKT.

Amsterdam

Londen
I
Berlijn IParijs( N. York
Data

Part.
1
Prolon-

Part.

Pa,t.

Part.
1
CaIl.

1
disconto
1
gatie

1
disco,,ic, disconto disc

noney

9 Juni ’16
2-
1
/8
.

2 ‘/2
49/
3114.41/8

3.1/4
5-9

,,

’16
2.
1
/1
2-
1
/2
4
1
/io
31/4-41/8

2
1
/2_3
1
/2
29M.-3 J. ’16
1 /42 l/
2’/4
4
8
/16
4-
1
/

2
‘I-3
22-27 M. ’16
1/4-2/
4

2’/4-/4
49/,
4l/2/

2/

7-12Juni ’15
3
3 V4’12’)
2
1
/8


11/8

8-13Juni’14
2/
-2-°/4
2°/s-°/4
2’/i-3
/g
2°°/42
1

20-24 Jul.’l
I
3
l/_2/,
1
21/4.2/4
1
2 1/4.2/4 1 2 ‘/- 1/, 1 2
3
/a 1

VI

t) Noteerin
g
en van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereenigiug door elkander.

WISSELKOERSEN.

T. KdERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en ,Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
I

Parijs
I
New York

5 Juni 1916

..
11.45
44.42’/2
40.70
2.40
6

1916

..
11.44/4
44.40
40.70
2.40
7

1916

..
11.44 44.40
40.65
2.39/4
8

1916

..
11.43°/4
44.32’I2
40.62’/
2.39
1
!2
9

1916

..
11.41
1
/2
44.20 40.55 2.39
10

1916..
– –
.


Laagste der week
11-40
0
/4
44.15
40.50
2.388/
4

Hoogste

,,

,,
11.48
44.45
40.75
2.41
.
3

Juni 1916


11.47’/2
44.45
.

40.75
2.402/
4

27

Mei 1916

..
11.51
44-42 ‘/2
40.77
1
12
2.41
1
/2
Muntpariteit

..
12.10
2
/8
59.26
48-
2.488/
4

Data
Zwitser.
land
Wcenen Kope,,-
hagen
Sto’ck-
holm
Batavia
telegrafisch

9 Juni 1916
45.52
1
/
30.75
71.85 71.85
1
Laagste d.
w.
45.50 30.70 71.70 71.80
1


Hoogste ,,

,,
45.85
31.10
72.15 72.40
1


3 Juni 1916
45.80 31.10
‘71.95
72.10

1
98-
1
/
27 Mei

1916
46.20 31.10
71.90

72.10

1

98-
1
12
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67
66.67

1
100

OVERZICHT.

De wisselkoersen waren deze week ille zeer flauw en
liepen circa Vs O/o terug. De daling voor Londen was reeds
Maandag zeer sterk. De prijs liep echter in den middag van,

10
Juni 1916
20 Juli 1914

Ned
4’Iosedert 1Juli’15
3’/lsedert23 Mrt. ’14 jDisc.Wissels.

an
B

jBel.Binn.Eff.
41/2

1

’15
4

,,

23

,,

’14

Vrsch.inR.C.
5/2

19 Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England..
5

8

,,

’14
3

,,

29 Jan.
1
14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

5 Febr.
1
14
Bauque de France.
5

20Aug.’14
3
1
/1

29
Jan.
’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

.10 Apr. ’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

•27 Juli ’14
5

1 Apr.
1
14
Nat.Bankr.Denem.
5

,,.

10

,,

’15
5

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
/2

,,

1Mei ’16
4
1
/2

6

,,

’14

ZwitserscheNat.Bk.
41/8

,,

2Jan.’15
3
1
/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5
‘/’

,,

9Nov.’14
5

9Mei
1
14
Fecler. Res. Bk.N.Y.
3-5

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
/2

,,

1Aug.’09
31/2

,,

1Aug.’09

14 Juni 196

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

S
363

dien dag weder 2 0,3 cent op. De drie volgende dagen moest
NEDERLANDSCHE BANK.
dit avans evenwel weder worden prijs gegeven en op den
laatsten beursdag kwam de noteering nog 2 cent lager te
VERKORTE BALANS OP 10 JUNI 1916.
staan. De andere koersen daalden meer geleidelijk; het verlies
was echter ten slotte voor alle ongeveer even groot.
.

Activa.

Binnenl.Wis.{H..bk.

f 23.765.294,11V2
sels, Prom.,

B.-bk.

677.455,35
II. KOERSEN TE NEW YO1K.
enz.indisc.

Ag.sch.

15.391.189,04

f
39.833.938,50 /2
Cable
Zkht
Zicht Zicht

Dato
Londen
Parijs
Berlijn
An&stcrd.
Papier o. h. Buitenl. in
(in
(in
frs.
(in cents
(in cents
disconto

.
………………….

per £)
P.

)
p.R,n. 4)
pet gid.)
Idem eigen portef..
f

6.820.506,
Af: Verkocht maar voor
9

Juni

1916

..

4.76.40

5.91/4

76 /8

41 /,o
de bk. nog niet afgel.

Laagste d. week..

4.76.35

5.91

76V8

417/16
1)
6.820.506,—
Hoogste,,

,,

..

4.76.50

5.918/
4

76V,

419/16
Beleeningen

Hbk

f
25.427.537,92Vs
3

Juni

1916

..

4.76.50

5.91’/8

77

41°/io
mcl.
vrsch.J
B.-bk.

3.980.434,84
27

Mei

1916

..

4.76.35

5.93

76’/

41′
12

in

rek.-crt.’
42.449.829,53
oP

0flrp•
g.sch.
Muntpariteit….

4.86.67

5.18’/4

951/4

40
8
/1e
f
71.857.802,291/

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
OpEffeeten

……
f
68.957.902,29
1
/
OpGoederenen Spec. ,,

2.899.900,—.
LONDEN.

Voorschbtten a.h. Rijk …………….

,,

71.857.802,291/2

10.407.907,77’12
Week

1
Plaatsen en
Noteeri,igs.
26Mei
1916
2Juni
1916
3-9 Juni

1
1
9 Juni
1916
MuntenMuntmateriaal
Londen
eenheden

LaagstclHoogste
Munt., Goud

……
f
70.448.795,-
Muntmat. Goud.. .. ,,475.874.610,90
Lires p.
£
30.22J
30.27 30.28 30.55
30.55
.
f546.323.405,90
Madrid

….
Peset. p.
£
23.90 23.78 22.85 23.50
23.45
Munt, Zilver, enz.
.

6.7l5.l75,82’/
Lissabon….
d.p.escudo
34e/8
34218
342/8
34
7
/8
34
1
/s

Muntmat. Zilver
..

,,

Italië

…….

Petrogracl

. .
R. p.
£
10
155/2
156’12
155’/4
157
156
553.038.581,721/2
Alexandrië.
.
Piast. p.
£
971/
2

97
1
/2
97 ‘/2 97
97 1/2
Calcutta …..
sh/d.p.rup.
114
‘Is
114’/,s
1/42
8
,
1/4°/g2
1/4°/BI
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds.

f

5.054.932,62V2
Singapore

. .
id. p.
$
2/4°/82
2/4
7
/
2/4’/I2
2/4
7
/,
2143/BI
Yokohama
. .
id. p. yen
2/1
5/je

2/1
2/18

2/1 2/
2/1 ‘Is
2/1 °/8
id. van ‘/,v. h.kapit. ,,

3.923.970,75
8.978.903,37/2
Hongkong
. .
id. p.
$
2/1
1
/s
2/1
3
/8
2/0
7
/s
2/1e/s
2/07/8
Geb.enMeub.derBank
1.400.000e-
Shanghai

..
id. p.tael
3/0
1
/ 2/11
3
/4
2110
7
/8
2/11V,
2/107/8
………………
Diverse rekeningen
………………,,
51.195.617,78
Montreal….
$
.per
£
4.77
‘is
4.771/2
4775/ 4773/
4
4773/
4

B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
48″/2
4821/22

48
3
‘/8
488’/a2
f
743.533.257,451/
Valparaiso ,,
dl.p.pap.p.
8I4
8
25
/g
8
1e/to

8/32
8
81
1a2

Montevideo,,
d. p. peso
53
3
/s
535/io
535/
535/,
535/

R.d.Janeiro,,
d. p. milr.
127/16
127116

12
7
/BI
12/82
123/8
Passiva.

Kapitaal ……………………….
f
Reservefonds

……………………

,,
20.000.000,
5.155.090,93V
GOUD EN ZILVER.
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
642.004.965,-
GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.
Bankassignatiën in omloop …………

,,
3.093.842,87’/
Rekening-Courant saldo’s:
Week van 1-7 Juni 1916.
Van het Rijk …… f(In duizenden p.st.)
.
Van anderen ……,, 71.810.377,57
‘Is

In

1

Uit
,,
71.810.377,57
1
/2

Baren

…………..1252

Continent

……….130
Diverse rekeningen

………………,,
1.468.981,07

Sovereigus

……….550

1

Koloniën
. . .

. . . . . . .


f
743.533.257,451/2
Vreemde munt

t

U. S. A………….5
Koloniën …………50

Zuid-Amerika Diversen
. . . .

. . . . . .

1

Baren en divërsen.
.
..

209

Per saldo uitgevloeid

-.

1
Per saldo ingevloeid

1508
Beschikbaar metaalsaldo …………..

f
408.829.995,30V

1852

1852
Op de basis ‘van ‘/, snelaaldekking ……,,
265.448.158,21 ‘/2
Minder bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..

,, 2.044.149.976,52
1
/2


ZILVER

De daling der vorige week had zulk een omvang aange-
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
nomen, dat de Chineesche verkoopers tegen de sterk verlaagde
verschillen:
prijzen niet meer bereid waren, nog meer ter markt te brengen.
Meer
Minder
Dit tezamen met contraminedekkingen voor Indische rekening,
Disconto’s

7.841.862,08
1
/2

bracht in het begin der week een herstel van bijna 1 d. In
Buitenlandsche wissels..
1.060.026,-
de tweede helft der week kreeg de flauwe stemming weer de
Beleeningen

.’
327.981,04
overhand en daalde de prijs tot zelfs 1 d. onder de slot-
Goud

………………3.429.938,79
noteering der vorige week.

.
Zilver

………………767.840,03
De flauwe stemming wordt toegeschreven aan versmelting Bankbiljetten
3.478950,-
van Indische en Chineesche munten, toen de prijs 36

37 d.
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..

10.410.833,931/,
was, en aan zilververschepingen uit Mexico, ondanks het ver-
bôd van uitvoer, dat in dit land bestaat. Intusschen verwacht
de firma Sam. Montagu
&
Co., dat het Mexicaansche uitvoer-
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
verbod, in verband met de reeds in voorbereiding zijnde
blijkt, dat uitstonden op:
hervorming van het muntwezen, langen tijd en krachtiger

3 Juni 1916
10 Juni 1916
zal worden gehandhaafd.

Noteering te Londen.

te New York.

10

Juni

1916 ……..30’/

63’/4
Aan schatkistpromessen
f
72.590.000,—

1

81.590.000,-

3

,,

1918 ……..31

64’/4
waarvaurechtstreeksbij

12

Juni

1915 ……..23/,

de Ned. Bank geplaatst
11.300.000,
19.400.000,

13

Juni

1914 ……..26’/,,

56/4
Aan schatkistbiljetten
.
67.126.000,—
67.126.000,-

20

Juli

1914 ……..24’/j,

541/
Aan zilverbons

………
,,
11.594.534,50
,,

12.977.394,-

364

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

14 Juni
1916
1

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
B

k
blit
t
je

en
Andere
opeiscitbare
schulden

10

Juni

1916

..
546.323
6.715
642.005
74.904 542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916

..
540.030 4.486
636.983
57.970
20

,,

1916

..
.538.286
2.304
635.156
54.470

3

,,

1916

…….

13

1916* ..
535.804
1.925
644.037 46.453
6

1916* ..
532.877
1.797
664.373 98.044
1
)
29 April 1916

..
529.896
1.873
681.864
76.688
22

1916

..
528.602
1.541
651.675
92.819
15

,,

1916

..
523.023
1.727
654.425 86.346
8

1916

..
520.251
1.940
658.732
76.671
1

,,

1916

. . .
517.104
3.768
647.174 84.056
25 Maart 1916

..
510.546
4.659
588.443
108.222
18

,,

1916
509.469
4.799
582.430
105.608

12

Juni

1915

….
322.030
2.511
481.823 47.830
13

Juni

1914

.. ..
161101
8.743
307.120 7.590

[5

Juli

1914

.. ..
162.114
8.228
310.437
6.198

‘) Waarvan Rek.-Crt. saldô van het Rijk
f
34.492.000,-.

D

Disconto’s

Belee.
Besch,k.
baar
Dek
kings-
Hiervan
Totc 1
a
Schatkist.
ningen
Metaal. percen.
Pro,nessen
saldo
tage
rechtstreeks

10 Juni 1916
39.834
19:400
71.858
408.830
77
3

,,

1916
31.992
11.300
72.186
405.991
77
27 Mei

1916
27.694
6.300
69.185
404.748
78
20

,,

1916
29.644
7.300
70.584 401.893
78
13

,,

1916*
30.859
8.000 78.817
398.116
77
6

1916*
101.267
79.000 90.295 381.418
’70
29 April 1916
100.679 79.000 79.128
379.285
70
22

1916
94.275 73.000
74.023
380.477
71
15

1916
95.662 74.000 74.018
375.835
71
8

,,

1916
90.536 68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601
71.000 72.458 373.931
71
25 Maart1916
72.541
52.000
68.700
375.178
74


18

,,

1916
67.771 47.000 68.867
375.971
75

12 Juni 1915
72.185
28.000
127.191
218.173
61
13 Juni 1914
66.490
11.500
58.816
43.793
1
)
54

[5 Juli

1914

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldéns.)

Data
Metoal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
I Djv. reke-
j
fin gen
‘)
22 April

1916..
900 906
746 916
624
15

1916..
981
923 803
919 590
8

,,

1916..
960
997 729
J

931
601
1

,,

1916..
978
954
827
931
620
/
24 April

1915..
1.391
969
1.572 885 603
25 April

1914..
659
1.126
401 706
332

25

Juli1914….
645
1.100

.
560
735
396

‘) Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordteen overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 7 JUNI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 78.578.310

Goverrn.Debt £ 11.015.100
Othersecurities

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

60.128.310.

£ 78.578.310

£ 78.578.310

BANKING DEPARTMENT.

Capital …… £ 14.553.000

Government

Rest ……….3.160.276

securities . . £ 42.187.454

Public deposits,, 50.300.669

Othersecurities,, 63.601.721
Other deposits

82.286.419

Notes ……..,, 43.094.220
Seven-day and

.

Gold and silver
other bills. .

24.992

coin ……..1.441.961

£ 150.325.356

£ 150.325.356

67.947
J
14.300
61.686
43.521′)
54
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
1)
Op de basis van 2/ metaaldekking.

Onderstaand overzicht bevat tevens e cijfers der
dooi:
de
*) De 4’/2
0
/0
Staatsleening 1916 werd van 1 tot 8 Mei Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
nagenoeg volgestort, het .bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.
JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden p. st.)

(In duizenden Guldens.)

1

. –

Dato
.
Goud
Zilver
Bonk
I

.

.


bsljetten
Andere
opeischb.
schulden

15

Apr. 1916 ……
49.343 33.399
143.021
28.416
44.048
34.252 141.790
31.134
47.028 34.073
144.987
29.467

8

;,

1916 ……..

25

Mrt

1916 ……..
47.791

..

33.722
141.508
30.615

1′

,,

1916 ……..

27.336
28.915
106.006 16.993
17

Apr.

1915 …….
18

Apr.

1914 …….
25.914 28.796
109.858
11.030

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172 12.634

Dato
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N.-Ind.
lbetoalbaarj
_____________

1
Belee.
nin gen
Diverse
rek,. ningen
Beschik.
baar metaal.
saldo

1

Dek.
1
kings.
1 Percen-
tage

15 Apr.1916
6.330 17.233 41.327
28.858
48.455
48
8

1916
6.353
17.151
47.831
27.902 43.715
45
1

,,

1916
6.327 17.074 47.895
26.458 46.222
46
25 Mrt 1916
6.348
17.212
43.933
27.478
47.089
47

17Apr.1915
5.413
5.996 52.248 6.860
31.652
46
18Apr.1914
5.980
11.358
42.951 2.419 6.3552)
45

25 Juli1914
7.259. 6.395
47.934
2.228 4.8422)
44
‘) uluitpost der activa.

2) Op de basis van
‘/
metaaldekking.

Dato
Metaal
Circulati,

11

(.urrency Notes.

Bedrog
Goudd. Gov. Sec.

7 Juni 1916
61.570
35.484
119.887
28.500
85.680
31 Mei

1916
60.215 35.389
118.550
28.500 83.775
24

1916
80.032
34.743
117.526
28.500 83.775
17

,,

1916
60.094
34.671
117.182 28.500 83.775

9 Juni 1915
59.385 33.153 45.689
28.500
9.586,
10 Juni 1914
36.935
28.696

22 Juli

1914
40.164
29.317
Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
_________

Public
Depos.
Other
Depos,
Re-
serve

Dek-
king:.
Percen-
tage
t)

7 Juni1916
42.187 63.602 50.301 82.286
44.536
33
1
/, 31 Mei 1916
38.187 72.653
.
53.534
82.858 43.276
31
3
/4
24

1916
33.187
76.445 54.251 81.405 43.739
32’I
17

,,

1916
33.187 79.879 60.645
78.583 43.873
31
1
!,

9Juni1915
51.043
136.816 123.342
91.443 44.683
202/
4

10 Juni 1914
11.047
38.656
16.999
41.678 26.690
45V2

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52
3
!,

‘) verhouding tusschen Reserve en Deposits.

.1
1

1

14 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

365

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 7 JUNI 1916.

De biljetten zijn seclert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand ………………….Mk

2.499.900.000
davon Goidbestand …………….

2.464.602.000
Reichs- unci Darlehenskassenscheine

406.264.000
Noten an(lerer Banken …………….10.861.000
Wechsel
.
…………………………5.637.840.000
Lombardforderungen ………………13.273.000
Effekten ……………………….

45.100.000
SonstigeAktiva ………………..

339.833.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ……………………..85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.697.034.000
Sonstige tiglich fiillige Veibindlichkeiteu

1.756.625.000
Sonstige Passiva ………………..

233.941.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Oncierstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenseheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darleheuskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
______________

Daarvan
Goud
Kasten.
scheine
1

Ctrcn.
latie

Dek-
king:.
Percen-
tage
)

7 Juni1916
2.499.900
2464.602
406.264 6.697.034
43
31 Mei 1916
2.499.663 2.464.403
553.073
6.737.650
45
23

,,

1916
2.503.032 2.463.392
527.547
6.443.316
47
15

,,

1916
2.502.216 2.462.791
683.630
6.536.244
49

7 Juni1915
2.4311190
2.381.975
297.187
5.289.679
52
6 Juni1914
1.650.117 1.325.387 63.491
1.909.765
90

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857
65.479 1.890.895
93

‘) Dekking der circulatie door metaal en Kasseuscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenskassenscheine
Totaal
I

kas bij
uitge-
de Rcichs-
_______________

geven bank

7 Juni 1916
5.637.840
1.756.625 1.640.200
364.600
31 Mei

1916
5.493.650
1.728.412 1.780.200
512.000
23

1916
5.266.386
1.775.453 1.716.700
483.100
15

,,

1916
5.046.962
1.510.915
1.89.700
642.700

7 Juni 1915
4.202.738
1.437.907 999.000 267.000
6 Juni 1914
.

803.934
883.908

23 Juli

1914
750.892
943.964
III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met
*
geteekende posten komn eerst sedert 28 Jan. 1915
in den veekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver
eTegoed
in het bui-
tenland
Wissels
•Uitge.
stelde
wissels

8 Juni 1916
4.745.245
350.032
688.180 399.165 1.495.226
2

,,

1916
4.739.234
352.336 701.340 442.148 1.513.782
25 Mei 1916
4.731.513
352.436 758.970 421.811
1.532.093
18

,,

1916
4.722.895
354.269 806.130
422.418
1.543.909

10 Juni 1915
3.919.626
375.235 789.235 258.362
2.337.498
11 Juni 1914
3.824.050 637.410

1.528.700

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080

…….

…….

Data
Belcening
Ie Buitgeto.
1
voorsch.
a/d. Staat
Bank.
iljctten
Rek. Cr1.
Particu-
heren
I

Rek.
Crt.
Staat

8Juni1916
1.206.600
7.700.000
15.665.235
2.096.454
42.213
2

,,

1916
1.203.646 7.600.000
15.531.129
2.105.963 54.716
25 Mei 1916
1.211.840
7500000
15.434.971
2.109.144
15.706
18

,,

1916
1.218.552
7.400.000 15.445.556
1.995.536 106.035

10 Juni1915
624.649 5.700.000 12.015.729 2.124.591 44.142
11Juni1914
764.600
5.950.060
941.930
130.310

23 Juli 1914
769.400
5.911.910
942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 is. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
visselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. St.

Goud
Te goed
1
uh bui.
1
tenland
Zilver
en
pas,nunt
Schatkist- biljetten Circulatie

8 Juni 1916..
1.540
1.409
68
3.637
6.340
29 Mej

1916..
1.541
1.409
66
3.520 6.286
21

,,

1916..
1.630
1.315
62
3.572
6.261
14

1916..
1.631
1.224
62
3.647
6.213

5 Juni 1915..
1.574
138
56
1.583
3.452
5 Juni 1914..
1.591
193
73
….
1.648

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Data n. St.
Wisseh
Voor-
schotten
op
Effecten

Andere
voor-
schotten

Rek.
Courant
i

Parti.
j

culieren

Rek.
1
Courant
Staat

6 Juni 1916..
342
679
157
1.101
204
29 Mei

1916..
340
695
165
1.124
202
21

,,

1916..
340
704
171
1.041
262
14

,,

1916..
346 641
174
1.042
224

5 Juni 1915..
408
590
218
1.155 441
S Juni 1914..
363
94
261
806 436

21

Juli

1914..
393
121
243
596
503

V.

SOCIT. GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnéra1e is einde 191 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet invisselbaar.

OVERZICHPVAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
Deleen.
Beleen.
Binn.
Rek.
Data
inch,
van
van
wissels
Circu. Crt.
buite,il.
buitenl.
prom. d.
en
latie.
saldi. s,ildi
vorder.
provinc.
beleen.

30 Mei

1916
253.629 85.371
480.000 61.114
699.996
147.366
23

,,

1916
246.603
61.388 480.000 61.910 700.075
148.207
18

1916
248.627
63.045 480.000
63.285
694.348
155.905
11

1916
246.170
62.814
480.000
62.023
690.277
156.200

3 Juni 1915
75.182
9.438
240.000
23.642 254.567 93.661

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.
In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data

Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C
Dekkings.
‘Percen-
tage
t)

5 Mei ’16
306.597
10.259
67.947
460.357
10.267
68
28 Apr.’16
311.182
12.011
69.033
453.671
10.520
70 20

’16
316.140
9505
66.304
452.640
11.581
71
14

’16
322.899
11.504
86.270 461.239
10.934
71

7 Mei ’15
244.034
34.021
35.440
293.316
11.197
83

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de bankeh onderling.

366

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN –

14 Juni 1916

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Boleenin gen
Data

Eigen

Bij Fed.
J
Elders

disco
ennto’s

Bezit

Res. Bank godcpon oord

10 Juni 1916..

406.690

160.130

60.480

3.371.680
3

,,

1916..

412.740

163.330

61.070

3.400.030
27 Mei 1916..

422.450

162.220

61.810

3.396.590
20

,,

1916..

441.280

163.300

58.760

3.379.220

12 Juni 1915..

445.780,

123.420

29.500

2.460.000
13 Juni 1914.. 513.7301)

1)

2.119.940

25 Juli 1914.. 497.8801)

1)

2.057.570

Deposito’s
Seri, his
Data

Circutatie

Dadclijk
1

Op

Reserve

1
opvraagbaar

termijn
1

10 Juni 1916..

31.520 3.308.940

172.73058.450
3

,, 1916..

31.550

3.357.500

163.350

59.940
27 Mei 1916..

31.540 3.365.740

161.200

67.730
20

,, 1916..

31.630

3,363.950

164.720

84.460

12 Juni 1915..

37.940

2.387.630

137.060

185.800
13 Juni 1914..

41.120

2.058.6701)

0
47.190

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 9 Juni 1916.

Ook zonder ,,stok achter de deur” blijkt Nederland zijn
plicht, te kennen. Het resultaat van de inschrijving op de
trouwens zeer aanlokkelijke – Indische leening geeft
namelijk reden tot voldoening, daar alleen door de preferente
inschrijvingen hier te lande de 1eenig reeds meer dan vol-
teèkend is. . De gunstige zij de van dit groote bedrag be-
voorrechte inchrjvingen is, dat nu van meet af aan de
ieening als goed geclasseerd beschouwd mag worden, het-
geen de stabiliteit van het toekomstig koerspeil slechts ten
goede kan komen. Ook blijkt hieruit, dat de behoefte aan
solide belegging hier werkelijk groot is. Ook voor de uit-
gifte der ,,Koninkljke” mag men een gunstig resultaat
verwachten, temeer nu ook de deuren van• de Engelsche
geldmarkt voor deze emissie geopend worden.
Zoo groot is zelfs de oogenblikkelijke ruimte van de
geidmarkt, dat deze belangrijke concurrentie van nieuwe
waardepapieren van klasse A 1 niet eens cie stemming voor
oudere binnenlandsche beleggingsfondsen beïnvloed heeft,
daar deze. juist in de afgeloopen week van een gunstige
houding hebben blijk gegeven. Vooral Nederlandsche
Staats-
fondsen
waren vast gestemd: 3 4 pCt. obligatiën stegen zelfs
1 34, Integralen 1% pCt. Minder bevredigend was het verloop voor buitenlandsche
Staatspapieren, waarin de handel door het tijdelijk ver

stommen van cle vredesgeruchteii en het weer krachtig op.
leven van den strijd, tot een Minimum werd gereduceerd.
Alleen enkele Russische soorten bleven op hoogere prijzen
gezocht, wellicht, omdat men van zekere door den Russischen
Minister van financiën te nemen maatregelen gunstige
resultaten voor de schatkist verwacht. Evenals in andere
oorlogvoerende landen tracht men namelijk van hooger-.
hand, door min of meer gewelddadige maatregelen de be-
schikbare geldmiddelen van het volk de richting van de
staatskas op te dwingen. In Duitschland moet een verhoo.
ging van de belasting op de beursomzetten zulks doen; in
Evgeland een soort boete-heffing op inkomen uit fondsen,
die de schatkist in handen wenscht te krijgen; in Frank-
rijk een absoluut verbod om nieuwe fondsen van welken
aard ook zonder toestemming van den Minister uit te geven
(die deze toestemming slechts aan zich zelf verleent). In
Rusland tracht men nu hetzelfde te verkrijgen door con-
trôle te gaan uitoefenen op de operaties der banken ten
iude emissiën en beirrstransacties, welke het beschikbare
– kapitaal van de schatkist verre houden, zooveel mogelijk
tegen te gaan. Nimmer werd het parool ,,allen voor een” in

de financieele wereld noodgedwongen zôô in daden omgezet
als thans het geval is. Ofschoon bij het steeds moeilijker
worden om zich de noodige gelden ter voortzetting van
den strijd te verschaffen deze zonderlinge maatregelen van
regeeringsstandpunt bezien, wel tot zekere hoogte verklaar-
baar zijn, wordt niettemin maar al te zeer uit het oog ver-
loren, dat het moedwillig verlammen van het normaal
bankiersbedrijf een zeker antagonisme van bepaalde zijde
kweekt. En daar krachtige bankierssteun bij doorvoering
van regeeringsfinanciering een bepaalde noodzakelijkheid.
is, zou een al te hard optreden wel eens een averechtsch
gevolg kunnen hebben.
zng
3 Juni 7 Juni 9 Juni Ri;gOf

3
VI
0
/0
Ned. Werk. Schuld 82
1
/2

83
1
14

84

+ 1
VI
2
1
/2.
0
/0

dito

63

63
1
/10

64
8
/a

+ 1
8
/8
4
0
10
Kursk Chark Az. 1888 58
1
/
4

63

, 63

+ 42/4

40/
0
Rusl. 1893 5de Em 65

63

63
1
/I

– 1
1
/1
4
0/
China …………68
1
/4

69
‘i

721/2

+ 4
‘/
5
0
10 Japan .Imp ……… 84’/8

81 Vo

81 Vs

– 31/
4

4
1
/1
0
/0
Japan ……….
85’12

90

90

+
4
1
/2
5 /o Argentinië 1905…. 70

69
7
/8

71

+ 1
Nicaragua …………..

68’/269
7
/16

70

+ 11/2

31/2
0/
Uruguay ……..57V1

55

55

In .de
locale
markt waren de zaken, ook wegens de op
handen zijnde beurs-vacantiedagen, van geringen omvang,
ofschoon het koerspeil over het algemeen wederom belang.
rijke stijgingen vertoont. Eerst tegen het einde van de
week viel een neiging tot winstnemen te bespeuren, die in
sommige gevallen met vrij aanzienlijke koersverliezen ge-
paard ging. In den oliehoek bv. stegen Koninklijke, waarvan ook de
elaims zeer ‘begeerd waren, aanvankelijk van 506
34
tot
53534, doch sloten 52234. Evenzoo konden Geconsolideerde,
die eerst een prijswinst van ruim 10 pCt. konden boeken, – wijl de bevredigende bedrijfsuitkomsten van de Astra Eo-
onana tot een dividend-uitkeering van 25 pCt. aanleiding
geven tegen 1634 pCt. het vorig jaar, – hun koersavans
niet geheel behouden. Andere Rumeensche oliesoorten
(Orions, Internationale Rumeensche) waren tot het eind toe vast gestemd, zoowel wegens de vaste olieprijzen in Rumenië als in verband met de bevredigende productie-
cijfers over de maand Mei.
Bankaandeelen
waren wederom vast gestemd; Nederl.
Indische Handelsbanken stegen zelfs 83% pCt.
Voor rubberfondsen
was de stemming minder gedecideerd
vast, daar de prijs van het product neiging tot verder dalen vertoont. Toch hadden geen koersverliezen van beteekenis
plaats en sluiten de meeste soorten per saldo zelfs hooger;
zoo wonnen Oost-Java 1 13% pCt.; Zuid-Preanger 6 pCt. enz.
Nu de stroom van gunstige jaarverslagen voortduurt,
houdt ook.de willige stemming in de cultuurafdeeling aan,
en werden naast de bekende soorten ook de minder cou-
runte aandeelen: )Transch-Nederlanclsche Koloniale,- Sin-
danglaoet etc. op aanmerkelijlc hooger koerspeil gezocht.
In de mijnbouwafdeeling was het verloop zeer onregelma-
tig. Zonder bepaalde oorzaak maakte zich een vlaag van
willigte van deze fondsen meester, die echter spoedig had
uitgewoecl. Zoo klommen Redjang Lebongs een oogenblik
sprongsgewijze van 1443% tot 22734; doch vielen vervolgens
tot 187, waardoor de koerswiust toch nog 4234 pCt. be-
draagt. Ook Ketahoens en Paleleh’s genoten voorbijgaand
belangstelling.
Het onwankelbaar vast blijven van de vrachtprijzen opent
weer het vooruitzicht op een gunstig exploitatiejaar voor
de scheepvaarimaatschappijen.
De gelukkige bezitters van
deze fondsen ‘toonen dan ook niet de minste neiging om
zich van hun waarden te. ontdoen, waardoor de geringste
vraag reeds groote koersrijzing veroorzaakt. Zoo stegen,
nagenoeg zonder zaken, Nievelt Goudriaans 84 pCt.; Hol-
land-Amerika-Lijn 2334 pCt.; Kon. Ned. Stoomboot 123%
pOt.;
Bothaia’s 11
1
/8
pCt. Alleen in Koninklijke Booten en
Holland-Amerika-Lijn hadden de zaken eenige beteekenis.
Tabaks fondsen.
waren verwaarloosd; doch prijshoudead.

3 Juni 7 Juni 9 Juni

Koloniale Bank ………141

143
1
/,
– 144

+ 3
Nederl. md. Handelsb. .. 206

209’/I

214’/4

+ 8’/4
Centrale Guano-fabr ….. 288’/I

310

319

+30
1
/I
Gouda Stearine Kaarsenf. 410

409 J/2 400

-10
Vorstenlanden ……….201
2
/4

203’/4

203’1I

+ 2V4
Fr. Ned. Kol. Cult. Mij… 412ij2 .384*

384

+18
1
12
Insulinde Cult. …….. 122V

128
1
/2

128/4

± 6/4
Linde & Teves……….185

194′

194

+ 9
Melattie …………..365

360

370

+ 5
Sindanglaoet- ……….313

325

324’/2 ‘ +11
1
/2
Guyana Goud . . …….. 42 ,

– 40

39
1
/I

21/

3 Juni
7 Juni
9 Juni
Rijzing of
daling.
51
1
/2
58
1
/s
56
1
/2
+
5
140/4
227’/2
187
+42
1
/
4

24
1
/8
32
1
/2
302/4
+
fP/s
231’/2
242
1
12
240V2
+
9
81
82
83
1
/4
+ 2’/4
506’/1
535
1
/2
522/2
+16
71’18
73
76/2
+
58/8

150
151’/2
151/4
+
114
155
157
157
+
2

129

137

138.

+9
2221/
4

228

234

+11
8
/4
1451/
2

152

1482/1

+ 3
502/
4

56
1
/

56
1
/4

+ 6
338

360

361’/2

+23
1
/2
180
1
/8

192
8
/4

1931/
4

+12/4
245
1
/2

255

255

+ 91/2

646

725

730

+84
314

324

317

+ 3
329Is

349
1
/2

341

+11’/8
250

247

2491/1


1
/2

522
1
/2

522

527/1

+ 5
251’/2

244

2498/
4

– 11/4
120

123

123

-1-
3 11

14
7
/8

18/8

+ 78/s
941/4

95/8

957/s

+ 1
1
/8

14 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

367

Paleleh pref.
Redjang Lebong ……..
Ketahoen pref………
Geconsolideerde ……..
Intern. Ruin………..
Koninklijke …………
Orion………………
Deli Bat. Rubber ……
Kali Telepak ……….
Nederl. Gutta Pereha. Mij.
pref……………..
Oost Java. Rubber ……
Sumatra Rubber……..
Zuid-Preanger ……….
Holl.-Am.-Lijn ……….
Kon. Ned. Stoomb…….
Mij. Zeevaart ……….
Nievélt, Goudriaan……
Oostzee …………….
Bothnia…………….
Ainsterdam-Deli ……..
Deli-Mij . …………..
Rotterdam-Deli ……..
Houth. Altius ……….
Bosch-Helm. Stoonitr.
Noord-Zuid-Hol!. Tr…..

* Ex. div.

In navolging van Wallstreet, waar de candidaatstelling voor het presidentschap schier de geheele beursaandacht
in beslag nam, waren ook ten onzent de zaken in
Amen-
icaansche
fondsen van geenerlei beteekenis. Een remmenden
invloed op de speculatiezucht schijnt ook het geleidelijk
duurder worden van het geld in Amerika uit te oefenen,
een overigens zeer verklaarbaar verschijnsel, daar de Unie
voor de geweldige expansie van handel, industrie en spoor-
wegverkeer groote bedragen van noode heeft en boven.
dien reeds anderhalf jaar lang haar beurs voor oorlogvoe-rende en neutrale landen openstelt.
Wel luiden de oogstberichten minder bevredigend (de
wintertarwe zal slechts 494.654.000 bushels opleveren tegen
655.045.000 het vorig jaar, terwijl de voorjaarstarwe ver-
moedelijk slechts 246.000.000 zal opbrengen tegen 356.460.000
in 19ia) doch, zooals bekend, hebben de spoorwegen méér
dan hun handen vol met het vervoer van industrieele arti-
kelen.
Naast enkele industrieele soorten (American Beet Sugar rn Gulf States Steel) genoten dan ook sommige spoorweg-
shares hier belangstelling. O.a. verbeterden Norfolk & Wes-
tern 534 pCt. De meeste belangstelling gold hier preferente
Marine’s, die op meer positieve berichten nopens een op
handen zijnde reorganisatie, van
865110
tot 92
5
/8
pCt. konden
verbeteren.

3 Juni
7 Juni

9 juni
Rijzingof

Am. Beet Sugar ……..
68
2
/4
74
18
/16
75
+6’/4
Am. Hide
&
Leather
44/,8
45
47
+
2
7
/,o
Gulf

States Steel

……
72
2
/
4

75 /s
751/
+
3ij
U.

S.

Steel

…………
79
1
ho
79
79
1
/i
+

1/8
Anaconda …………..
169/i,
169
1691/16

1
/8
Atehison Top ………..
102V,
103
1/
1041/4
+
11/4
Chic. Rock Isl.
&
Pac. Rr.
per

2002

…………
22
23 Ve
23
+
1
Ene

le pref .

……….
52
51
18
/26
52/8
+
7/
Illinois Central

……..
99 102
102
+3
Norf.
&
Western ……..
122’/,
128
128
+5’/2
St. Louis
&
S. Francisco
Dep.

Certif ………..
66/e
67
67 ‘/8
+
1
Union Pacific ……….
136
136’/2
136
8
/io
+

8
/16

Int. Merc. Marine com…
225/
j

23
2
/s
2311@
+
1
1
/4
Int. Merc. Marine pref…
868/
jo

89
1
/8
92/e
+611

Te L o n d en viel een opmerkelijk vaste stemming voor
Consols waar te nemen; deze golden 573/2-58¼-61 pCt. Ook voor Japansche fondsen bestond tot hoogere prijzen vraag, hetgeen wegens de gunstige financieele gegevens
(vermindering van de Staatsschuld, volstrekt zoowel als
ier hoofd der bevolking, toeneming van den buitenland
schen handel enz.) zeer verklaarbaar is. De slotstemming
aan de Theems was zeer gunstig, zoowel wegens de stijging,
die in het percentage van de dekking der obligo’s bij de
Bank van Engeland valt waar te nemen als naar aanleiding
van de in vergelijking tot de (magere) voorgaande week
meer dan verdubbelde verkoopen van schatkistwissels
£ 21.882.000 tegen £ 7.650.000.

Te B e r 1 ij ii heerschte, ondanks zekere voordeelen, op
het oorlogstooneel behaald, ter beurze een onaangename
en terughoudende stemming, daar, indien de belasting op
de omzetten ter beurze daadwerkelijk van
g’10
pr. mil. op
1 pCt. gebracht zou worden, dit den handel geheel en al zou
verlammen. Dc indruk, dat deze maatregel niets anders beteekent dan een ,,vrj baan” maken voor nieuwe rijks-
uitgiften (de thans gevoteerde Mk. 12 milliard zullen dit-
maal, waarschijnlijk in navolging van Engeland, door
de uitgifte van sehatkistvissels gevonden moeten worden)
is niet weg te redeneeren.
De geldmarkt was in de afgeloopen week belangrijk
ruimer en ook de Bankstaat, maar vooral de opgave der
Darlehenskassen, toonen w’eer eenige ontspanning.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r we was gedurende de afgeloopen week over het
algemeen weder zeer kalm en in
.
de houding der markten
is sedert ons vorig bericht weinig verandering gekomen.
Groote verschepingen van Noord-Amerika en Canada, flinke
aanvoeren in Engeland, algemeen gunstige oogstberichten,
maar bovenal de zeer sterke daling der zeevrachten, hebben
de kalme stemming in de hand gewerkt. De vracht van
Noord-Amerika, die in Februari 18/- per quarter bereikte,
is in het midden der afgeloopen week gedaald tot 8/-, toen
bevrachters zelfs slechts 7/6 wilden besteden. Van die ver-
laging komt 4/- voor rekening der laatste w’eek en het
behoeft geen verwondering te wekken, dat zulk een val
tezamen met lagere prijzen aan de Amenikaansche markten
en geringe vraag in Engeland, prijsverlaging tengevolge
moest hebben.
Dit alles geldt echter in veel mindere mate voor Argen-tinië. De vrachten van dat land zijn minder sterk gedaald,
daar het aanbod van stoomschepen van daar veel beperkter
was dan van Noord-Amerika. Er heerscht aan de La Plata
nog steeds gebrek aan scheepsruimte en de verschepingen
vareu dan ook deze week klein. Men berekent, dat nog
1 ‘/z tot 2 millioen ton tarwe uit Argentinië te verladen
zijn en flinke verschepingen kunnen nu misschien spoedig
worden verwacht, wanneer de reeders wegens de slechte
Noord-Amenikaansche vrachtenmarkt weder meer aandacht
aan de La Plata gaan wijden. De prijzen van tarwe in
Argentinië hebben zich kunnen staande houden en zich
zelfs eenigszins boven het zeer lage niveau van de vorige
week kunnen herstellen.
In Noord-Amerika waren in het begin der week de
markten flauw met verdere (lalingen, zoodat de tarwe daar nu voluit 35 cts. per bushel lager noteerde dan in Februari,
een verlaging van ruim 25
0/.
Het oogstbericht van 8 Juni
van het Ministerie van Landbouw te Washington bracht
echter het bericht, dat gedurende de maand Mei de voor-
uitzichten voor de wintertarwe nog sterk zijn verminderd
en een prijsverhooging aan de Amenikaansche markten is
hiervan het gevolg geweest. Door nieuwe dalingen op 10
en 12 Juni is deze verhooging echter weder geheel verloren
gegaan. De totale opbrengst in Noord-Amerika van Winter-en Zomertarwe wordt geschat op 30
0
/o
minder dan in 1915,
zoodat slechts een overschot voor uitvoer wordt verwacht
van 2,0 millioen ton tegen 8,7 millioen ton in 1915. Van
deze ongunstige oogstresultaten wordt echter belangrijke
invloed op de prijzen eerst met eenige maanden verwacht,
daar de nog te verschepen hoeveelheid tarwe, vooral
van Canada en de voorraden in Europa zoo groot zijn,
dat voorloopig nog overvloed van tarwe te krijgen is. Van
de Europeesche landen zijn slechts Frankrijk en Nederland
(gedeeltelijk voor België) sterk kooper voor tarwe. Naar
Italië worden in de naaste toekomst geen groote versche-
pingen verwacht, terwijl in Engeland de vraag niet groot
is. In dat laatste land echter zijn de prijzen in de laatste
dagen der week weder iets gestegen, ongetwijfeld tengevolge
van het Amerikaansche oogst-rapport en bovendien door
een kleine vrachtverhooging, die sedert den sterken val der vorige week reeds weder is ingetreden.
Mais was in Europa flauw, eveneens wegens de verlaging
der zeevrachten, maar bovendien door gebrek aan vraag
tengevolge van den gunstigen stand der voedergewassen.
Niettegenstaande kleine verschepingen en zeer beperkte aan-
komsten van mais in Engeland, was daar de markt weder
lager, vooral voor parcels, en slechts weinig zaken kwamen
tot stand. In Argentinië hebben de maïsprijzen zich met
moeite kunnen staande houden, doch de laatste dagen is de
stemming daar iets vasten wegens geruchten omtrent een
door de Regeering vast te stellen minimumprijs, waaronder
geen mais zoude mogen worden verhandeld.

368

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Juni 1916

In Amerika was mais vaster en de prijzen zijn daar niet
onbelangrijk verbeterd, hetgeen trouwens in dezen tijd van
het jaar een dikwijls voorkomend verschijnsel is.
Ge r st. In dit artikel blijft de omzet steeds beperkt. De
markt was over het algemeen zeer kalm met geleidelijke
prijsverlagingen, doch ofschoon de verschepingen grooter
waren dan de vorige week, blijft gerst kwantitatief van te
weinig beteekenis om grooten invloed op de algemeene
prijzen van voedergranen uit te oefenen.
Haver. De verschepingen van haver waren van Noord-
Amerika en Argentinië weder zeer belangrijk, doch zij
richtten zich weder voornamelijk naar Frankrijk en Italië
voor rekening der regeeringen dier landen. Naar Engeland
werd zelfs deze week in het geheel geen haver verladen.
Toch was daar de markt flauw wegens gebrek aan vraag.

Markten in Nederland.

Van een markt in buitenlandseh graan kan in ons land
steeds minder worden gesproken, nu in het vervolg behalve
van tarwe en mais, dok van de overige voedergranen en
lijnkoeken de aanvoer vrijwel geheel door de Regeering zal
geschieden. Het kost eenige moeite, met de zeer kleine in
het land aanwezigevoorraden voedergraan, die zich in handen
van den handel en de verbruikers bevinden, de behoefte te
dekken tot de Regeeringsdistributie een aanvang neemt. De
prijzen van die zeer beperkte voorraden zijn dan ook bij
iets grooteren omzet dan in de vorige week weder gestegen.
De tarwevoorraad der Regeering heeft weder een normaal
niveau bereikt en het verbod om tarwebloem te malen is
mét ingang van 13 Juni ingetrokken.

Noteeringen.

Dato

Chicago
Buenos Aires

)

Torwe Mais
Haver
Tarwe
Mais
Lijn:.
Juli Juli Juli
Juni
Juni
Juni

12Juni1916
103
70,50
39,25
7,30
4,00
11,20

6

,,

1916
105,75
70,50
40,-
7,10 4,00
10,80
12Juni1915 108/
748/8
451/4
12,45
4,85
11,50
12 Juni1914
83
7
/8
701/s
398/
4

9,108) 5,508)
13,258)

20 Juli 1914
82′)
56
8
/8
1
)
361/
2
)
9,402)

5,382)
13,702)

1)
per Dec. 2) per Sept.
8)
per Juli.

*) De noteeringen van Buenos Aires zijn van 8 en 1 Juni.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
10Juni
1
5Juni
Soorten.
110
Juni
I
5Juni

368
368
Haver38 lb.white
Rogge No. 2
17,10
Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaïsLaPlata
nom.
nom.

clipped

…….17,75

Amer. van La

. 95,-
Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
nom.
nom.
feeding….
377
367
LijnzaadLaPlata
495,-

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdam

4.9 Juni
Sedert
4.9 Juni
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

Tarwe

…………..
59.919
641.517

6.745
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
45.269
363.23812.027


Rogge

………………
Boeksveit ………….

5.539

503
….
12.915
158.664
4.862
62.297
(waarvan voor de Bel-

..

gium Relief Comm.)

46.697

Maïs

………………

Gerst …………….

42.119

4.549
Haver

…………..

22.385

4.218
…..

7.970
49.966

32.995

80.500
220
4.385
Lijnzaad

…………..
….

205
3.671
– –
Lijnkoeken

…………
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.036


METALEN.

IJZER EN. STAAL.

In Engeland blijft de toon van de markt zeer vast en
alle fabrieken worden geacht op volle capaciteit te werken. – Er worden pogingen aangewend om den maximum-prijs
voor haematiet ijzer te verhoogen, döch met het oog op de
toenemende kosten van het ruwe materiaal is het niet waar-
schijnlijk, dat de autoriteiten hierin tegemoet zullen komen.
Duitschland Half-officieel wordt bekend gemaakt, dat
de Minister van Handel in samenwerking.met de vertegen-
woordigers van het Departement van Oorlog zijn onderzoek
omtrent de prijs-politiek van het Stahlwerks-Verband voortzet
en het is zeer goed mogelijk, dat dit syndicaat genoodzaakt
zal zijn, zijn tegenwoordige prijslijst voor verschillende
staalmaterialen te herzien en de noteeringen tot den vorigen
standaard terug te brengen.
Overigens valt er niets belangrijks te vermelden.
Amerika. De productie van ruw-ijzer gedurende de
maand Mei bedroeg 3,361.000 t. tegen 3.228.000 t. afgewerkt
in April.
De vooruitzichten worden geacht, niet zoo gunstig te
zijn als zulks het geval was gedurende den geheelen duur
van den oorlog.

KOPER.

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

31 Mei 15 Mei 30 Apr.

31 Mei.

1916. 1916.
1916. 1915.
1914.
1913.

Voorraad

ton
ton ton
ton
ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk .. 6.562
6.533 7.223
22.742 18.618
23.904
Zeilend v. Chili 3.000
2.875
3.700 2.025 1.700 1.700
Icl.vanAustralië 4.100
4.300 5.000 4.200 4.000
4.000

Totaal .. 13.662 13.708 15.923 28.967 24.318 29.604

Fijn Koper
te Rotterdam 1.150 1.150 1.150 1.150 3.100 4.800
Id. te Hamburg ‘2.867 ‘2.867 ‘2.867
4
2.867 3.872 3.822
Id. te Bremen . ‘1.106 ‘1.106 ‘1.106 1.106 1.080 1.961

Totaal .. 18.785 18.831 21.046 34.090 32.370 40.187

Prijs van Stan- £

£

£

– £

£

£
daardKoperp.t. 122.-!- 143.4- 132.-!- 79.2/6 63-1- 68.-!-

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn
ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeringen te Londen:

Dato
IJzer
Clev.
Koper
Standard

Tin
Lood
1

Zink
I’Io.3

9 Juni 1916..
nom.
123.10/-
188.-!-
31.15/-
71.-!-
2

,,

-1916..
nom.
121-1-
185.15/-
32.-!-
70.-/
11

Juni1915..
67/-
84.5/-.
168.-!-
27.1Ö/-
110.-!-
12 Juni 1914..
51/2
1
!2
61.17/8
139.101-
19.151-
21.716
20 Juli 1914..
51/4
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

– Ter beurze van Londen trad in de afgeloopen week de
buitengewone schaarschte aan beschikbare kolen sterk op den voorgrond. De weigering van enkele mijnwerkers om
met PiDksteren te werken maakte den toestand nog ernstiger.
Er was vraag naar belangrijke hoeveelheden huishoud-
kolen, doch de leveringen worden belemmerd door de over-
belasting der Spoorwegen.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 2 Juni 1916.

Terpentijn. Amerikaansch loco 42 s. 6 d.

Stookolie en vethoudende oliën. Geen of ficieele noteeringen
wegens de hooge vrachten.
Alle overige noteeringen zijn onveranderd.

Liverpool, 1 Juni 1916.
Petroleumproducten gaan geregeld van de hand en Ame-rikaansche worden 11 d. tot 1 s. genoteerd. Geen Russische
olie aan de markt.

Bakou, 1 Juni 1916. –
De ruwe-oliemarkt blijft vast en de noteering staat op
48
1
/-49 kopeken per pud. De door het Gouverhement
vastgestelde maximum-prijzen zijn nog niet in werking ge-
treden.

New York, 1 Juni 1916.
Geraffineerd in kisten 11,50 c. per gallon.
Standard White in vaten 8,95 c.
Credit Balanees ……2,69 c.
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 1 Juni 1916.
Standard White is genoteerd 8,95 c. per gallon.

14 Juni 1916

ECQNOML CH-STATISTISCHE’
J
BERICHTEN

369

KATOEN.

De berichten omtrent den nieuwen oogst duiden over ‘t
algemeen op een groote uitbreiding van de beplante opper-
vlakte. Vooral Texas en Oklahoma geven in dit opzicht
gunstige rapporten en spreken van resp. 15 tot 20 en
25 tot 30
0
/0
uitbreiding. Bij de andere staten wisselen
deze cijfers af van 10 tot 15
0
/o. Het weder is bijna overal
ongunstig.
New York toonde gedurende de afgeloopen week weder
meer vastheid en eindigde 20 punten hooger; Liverpool
bleef op hetzelfde niveau, waarschijnlijk doordat de vrachten iets goedkooper werden.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Ijpiands.)

19
Juni’16 2 Juni
‘161
26Mei’16
9
Juni’15
1
9 Juni’14

New York …. 12,85e 12,65 c 12,90e

9,65e 13,65e Liverpool ….

8,42 d

8,43 d

8,47 d

5,42 d

7,87 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15
Overeen konistiqe perioden
tot
9
Juni
’16
1914’15

1913’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4701
6875
6460
,,

Atlant. Havens
2474
3590
3990
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2424
3679
3336
‘t Vasteland.
2275 3828 4994
Japan etc…
437
447
375
Voorraden in duizendtallen
1
9
Juni
’16
9
Juni
’15
9
Juni’14

970
950 421
Binnenland …………..
565 556
219
Amerik. havens ………..

196
236
121
New York

……………
232

.

192
95
New Orleans ………….
Liverpool

……………
659
1725 972

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 31 Mei 1916.

In het begin van de week bleven verkoopers de overhand
behouden enliep de markt nog iets verder terug; de laatste
dagen is de stemming echter weer vaster en de noteeringen
zijn per saldo nog 6 punten hooger dan een week geleden.
In het Zuiden zijn nog groote voorraden ruwe katoen en
men zal moeten afwachten, of houders de verleiding zullen
kunnen weerstaan, deze tot de tegenwoordige hooge prijzen
op te ruimen, vooral in verband met de gunstige berichten
omtrent den nieuwen oogst. Het Landbouw-Bureau in Washi ng-
ton zal morgen het eerste maandrapport publiceeren; dit
wordt ongeveer op 81
0
/0
getaxeerd, hetgeen zeker gunstig
zoude zijn. Intussehen neemt de voorraad in Liverpool steeds
meer af en wordt vooral de keuze van geschikte kwaliteiten
steeds moeilijker, zoodat de betere soorten heel duur worden.
In Egyptische katoen zijn ook flinke zaken gedaan tot op-
loopende prijzen, terwijl speciaal de betere kwaliteiten door
gebrek aan voorraad in prijs gestegen zijn. De berichten
omtrent den nicuwen oogst blijven gunstig.
Amerikaansche garens blijven vast vantoon, ofschoon de
vraag wel wat is afgenomen. Doordat echter enkele groote
contracten geplaatst zijn, is de markt vaster geworden,
terwijl de spinners rekening moeten houden met de waar-
schijnlijkheid van een loonsverhooging van lO/
o
en het toe-
nemende verlies van productievermogen, doordat steeds meer werklieden aan de industrie worden onttrokken. Voor binnen-
landsch gebruik wordt echter nog geregeld gekocht en voor-
al fijnere inslaggarens blijven goed gevraagd en vast in
prijs. Grove inslaggarens worden minder gevraagd, en de
spiuners kunnen nu veel vroeger leveren dan eenige maan-
den geleden. Voor export is minder vraag; het Vasteland
koopt slechts beperkte kwantiteiten, waarschijnlijk ook al
door de hooge prijzen van Egyptische garens. Engelsch-
lndië is geheel uit de markt en met de thans vigeerende
vraagprijzen zal men van daar voorloopig wel weinig vraag
kunnen verwachten.
De Doekmarkt is zeer vast en verschillende wevers in
Oost-Lancashire hebben gedurende de laatste weken hun positie belangrijk kunnen verbeteren. Fabrikanten onder-
vinden in hun bedrijf groote moeilijkheden op elk gebied,
waardoor ook de productie groote schade ondervindt, zoo-
dat bij een toenemende vrag de prijzen van manufacturen
zeker zeer scherp zouden stijgen. Engelsch-Indië koopt meer

en heeft vooral in Dhooties nogal vat gedaan, terwijl ook Calcutta hoogere prijzen voor Shirtings biedt. Madras en
binnenlandsche markten zijn ook beter en voorraden vinden
grif koopers. China is rustig, maar de kleine Oostersche
markten blijven geregeld doorkoopen en ook de berichten
van de Engelsche koloniën luiden gunstiger.

WOL.

De veilingen te Londen zijn in zeer vaste stemming ge-
eindigd. Nieuwe recordprjzen zijn bereikt, n.l. 45 d. voor
Queensland scoured merinos en 29 d. voor Port-Philipp
greasy merinos, terwijl voor fijne Nieuw-Zeeland crossbreds
tot 24 d. voor greasy en 35 d. voor seoured is besteed.
Russische koopers hebben groote zaken afgesloten.
Te Bradford heeft de villigte der Londensche verkoopingen
haar invloed doen gevoelen: de markt was zeer vast en de ,,topinakers” hebben bijgevoig hun prijzen belangrijk ver-
hoogd.
De uitvoeren van La Plata van 1 October tot eind April
waren als volgt:

Uit Argentinië naar:
1915/16 1914/15
Frankrijk

…………..
13.436
35.703
Spanje ………………
6.353 5.152
Italië

………………
30.992 37.667
Engeland

…………..
25.407
65.685
Vereen.Stat. v. N.-Amerika
106.640
83.598
Nederland

…………
..
9.865
8.580
Andere landen

……….
10.750
5.475

203.443 balen 241.860 balen

1915/16 1914/15

729 598 311
928
16.703 38.367 7.478
14.277
8.155
9.444

33.376 balen 63.614 balen

Noteeringen te Bradford:

64
Colonial carded
Dato

l
average
56

1

50
1

46

1

40

50
30
33
29
25
1
/
9

Juni 1916

………
2

,,

1916

……..
471/2
381
/21
32ij2i 28’/oI
25
9

Juni 1915

………
37
.
31
29’/2
.27’/,
25

SUIKER.

Ook gedurende de afgeloopen week was aan onze B i e t-
s ii ik e rm a r k t voor ouden oogst weinig te doen. De
waarde van Juni-levering kan op f30
I/a
0 f31 aangenomen
worden. Voor Oet./Dec.-levering konden weder grootere
omzetten plaats hebben, echter tot verlaagde prijzen. ])e
markt opende in het begin der week op
f
2
7%, liep terug
tot f
27
1
14
en na opnieuw tot
f
27
1
/s te zijn opgeloopen,
was het slot kalm op een waarde van
f
272%.
Het volgende officieele bericht werd bekend gemaakt:
,,In verband met veelvuldige klachten over niet-levering
,,van suiker, terwijl er genoeg voorraad in het land is en
,,cr gegronde redenen zijn om prjsopdrijving en achter-
,,houding aan te nemen, zal door den Minister van Land-
,,bouw, Nijverheid en Handel met kracht tegenover hen, die
,,zic.h daaraan schuldig maken, worden opgetreden. Reeds
,,is aan firma’s, die voorraden consumptiesuiker geacht
,,mogen worden achter te houden, de vraag gericht deze
,,tegen grossiersprijs beschikbaar te stellen, bij gebreke waar-
,,van onteigening zal volgen.”

In Duitschland en Oostenrijk zijn de gewenschte
regens gevallen, die de aanplantingen van beetwortels zeer
ten goede komen. De vooruitzichten voor den oogst blijven
dan ook gunstig.

J a v a rapporteerde een kalme markt; de waarde van
superieur kan op
f
14 en die van No. 16 en hooger op

f
12% aangenomen worden. Verkoopers zijn echter over
het algemeen terughoudend. In oogst 1917 kwamen geen
verdere afdoeningen tot stand, de speeulatieve elementen
op Java schijnen voorloopig voldoende gekocht te hebbén.

Op 0 u b a bedroeg het aantal werkende fabrieken op
4 Juni 32 tegen 52 in het vorig jaar. De totale ontvangsten
worden met 2.737.000 tons opgegeven tegen 2.203.000 tons
in 1915.

Uit Uruguay naar:

Frankrijk …………..
Engeland

…………..
Italië

………………
Vereen. Stat. v. N.-Amerika
Andere landen ……….

370

ECONOMISCH-STATiSTISCHE BERICHTEN

14 Juni 1916

De volgende vergelijkende exportcijfers zijn interessant:

Van Cuba naar U.K. van

1916

1915

1914

1 Jan./18 Mei ……..304.264 164.461 173.886 tons
Van Cuba naar Frankrijk
van 1 Jan./18 Mei . . .

58.684

10.521

25.416
terwijl de exporten uit de
Vereenigde Staten van
geraffineerd van 1
Jan.!
24 Mei bedroegen

267.020

43.786

5.541

Hieruit blijkt, dat het surplus van den Cuba-oogst vati
dit jaar zoo goed als geheel gedisconteerd is door de groo.
tere uitvoeren naar Europa.
Intusschen blijft de markt te N e v York zeer kalm ge-
stemd en liep de noteering voor Centrifugals verder terug
tot 6.21 c.
Omtrent de L o n d e n s cli e markt valt nog steeds niets
nieuws te vermelden. Onder beheer der Sugar-Comniission
blijven de prijzen zich handhaven, bij een vaste stemming.

NOTEERINGEN.

Londen
New York
Ai;sterdarn Tates
I
White Graan-
Arneric.

96%
Dato

per Juni.

Cubes Java
1
lated Centrifug.
No. 1

fob. i

9 Juni1916….
f
31
47/1
‘I
21/-
30/6
6,21

2

,,

1916….
3016
47/1
1
/2
21/6
30/6
6,40

9Juni1915….
,,20’/2
31/-
19’O

4,89
9Juni1914….
,,

11Is
181-
– –
3,29

In ons vorig nummer werd aan het hoofd der Amster
damsche noteeringen vermeld. ,,per Mei”; dit moet zijn
per ,,Juni”.

RUBBER.

De stemming der rubbermarkt was in de vorige week
zeer onzeker en hij de minste transacties vonden prijs-
schommelingen plaats. –
In het begin der week was de handel tamelijk levendig
en Standaard Crepe werd tot 2 ‘8 ‘/2 verhandeld, doch de vaste
stemming bleef niet lang gehandhaafd en de prijzen liepen
•terug; de week sloot circa
11
d. per lb. lager dan in de

voorafgaande week.
De prijs van hard cure finé Para bewoog zich bij uit-
zondering in tegenovergestelde richting; de stemming voor
deze soort was prijshoudeud en de prijzen liopén ca. d. op.
Slotnoteeringen:

Prima HeveaCrepe loco/Juni 216

einde vorige week 217
i/4

Juli/Dec. 217
1
12

,,

,,

,,

2/8
Jan/Mit.. 2/7

PrimasmokedSheets
8
/4
d. daaronder ,,

i/2/
d.
daaronder
Hard cure fine Para …. 2/8/

,,

,,

,,

2/8

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De beperkende bepalingen, welke in het Buitenland worden
toegepast, oefenden grooten invloed uit op de stemming en
werd van het weinige dat werd aangeboden, slechts een klei
gedeelte tot aanzienlijk lager prijzen verkocht. Ook vooiN.O.T.
koffie bestond minder attentie.

Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
Santos

Wisselkoers

Voorraad Voorraad
Prijs
8 Juni 1916
151.000
6400
492.000
7400
128/
8

3

,,

1916
138.000
6750
497.000
7600
12/i
8 Juni 1915
302.000
4775 398.000
5750
12
2
/8
24 Juli

1914
353.000 4900 889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data

Afgeioo pen
I
Sedert

Afgeioo pen
I
Sedert
week

I

1 Juli

I

week

I

1
Juli

8 Juni 1916 ..

22.000 3.169.000

57.000 11.244.000
8 Juni 1915 ..

30.000 3.228.000

18000

9.230.000

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 31 Mei, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa..
3.597
4.471
8.102 6.660
6.463
Brazilië ..
Stoomend
859 776 234 224 216

l
Ver.
Oost-Indië.
n. Europa
152 40
8
9
9
Stated

14
9
15
4

4.608
5.301
8.353
6.908 6.692
Voorraad Ver. Staten
2.106
1.817
1.695
2.005
2.236
Stoomend (Brazilië ..
411
357
345
173 257
naar

j Oost-Indië.

8
16
30
48

Ver.StatenEuropa

..

– –

70

7.125 7.483 10.409
9.116 9.303
Voorraad in Bio .. ..
128
356
191
130
285
Santos..
581
394
963
1.274
1.783
Bahia ..
40
24
53
45
19

Totaal……
7.874
8.257 11.616
10.565
11.390

01) 30

April ……..
8.487 9.023
12.124
11.047
11.813

1
9
1
5
1914 1913 1912 1911

Op

1

Juli

……….
7.538 11.289 10.275 10.965 11.085
TABAK.

(Uit hetMaandbericht der firmaPJYleerkamp van Embden &Zn.)

De afgeloopeu maand stond in het teeken der Java, want
in drie weken kwamen, behalve 25.000 colli Amerikaansche
tabak, circa 90.000 pakken Java ten verkoop.
Wie echter gemeend heeft dat thans gelegenheid bestaan
zou vat billijker in te koopen, is bedrogen uitgekomen, want
de markt bleef onveranderd vast.
Was men den laatsten tijd daaraan gewoon geraakt, dat
de stemming niet allen villig bleef, doch dat de prijzen
feitelijk in iedere inschrijving nog stegen, het scheen toch
wel of in de Rotterdamsche inschrijving van 25 Mei de
grens bereikt was.
Dit slaat vooral op de bladtabak en het verschijnsel doet
zich dan ook voor dat bijv. Bezoekieblad, hangkrossok en
krossok opgenomen worden tot prijzen, die nog slechts zeer
weinig uiteenloopen.
Ook in deze inschrijvingen werden groote posten direct
door fabrikanten gekocht.
Over den uitval is niet veel meer te zeggen; deze bleef
voor alle districten, nagenoeg zonder uitzondering, buiten-
gewoon goed.
Tot nu toe zijn van dezen oogst verkocht circa 400.000
pakken tegen circa 208.000 pakken verleden jaar terzeifder tijd.
Van S u m a t r a werden twee inschrijvingen in Amsterdam
gehouden en wel op
5
Mei van 17.962 pakken en op 12 Mei van 16.845 pakken.
Ook hier bleef de uitval zeer gunstig en in beide in-
schrijvingen kwamen weder eenige prachtpartijen voor, welke
dan ook hoog betaald werden. In verhouding zijn ook hier
de mindere partijen verreweg het meest in prijs gestegen, en men kan wel zeggen, dat prjzen.onder 100 cents, zelfs
voor. de minste sorteeringen, voor het oogenblik tot het
verleden behooren. Verschillende maatschappijen meenden
van deze stemming te moeten profiteeren om hetzij het
restant hunner oogsten, hetzij hun partijen top- en middenblad
thans te realiseeren; op deze wijze kwamen nietminder
dan ca. 25.000 pakken ondershands tot afdoening.
In het geheel. zijn thans van dezen oogst verkocht
121.406 pakken tot circa 213 cents, tegen 98.334 pakken
tot 135 cents tot 1 Juni verleden jaar.
Bij de Bern e o kwamen eenige zeer goedsoortige rijpe
partijen qualiteitstabak voor, welke dan ook niettegenstaande
de bezwarende verkoopeonditiën (dat de eindbestemming der
tabak niet een der met Engeland in oorlog zijnde landen
mocht zijn) flinke prijzen opbrachten.
n Amsterdam werden bovendien nog onder groote belang-
stelling verkocht 6993 balen Braziel, 16.461 balen
Domingo, 1383 seroenen Havana, 710 kisten Seed-leaf, 207 balen Columbia en 150 balen Paraguay.

VETTEN EN OLIN.

Ole o Ma r ga r i n e. Deze week waren er offerten in de
markt van:
,,Harrison” fijnste soort ……..ad
f
96,-,
,,Harlem” goede Iiie ,………,, ,, 89,-,
,,Knickerbocker” goede Iiie soort.

88,-,
alle c. i. f. Rotterdam inclusief molest, betaling na behouden
aankomst hier.
Naar Amerika geseinde biedingen van
f
92,- voor ,,Har-
rison” en
f 85,- voor ,,Harlem” had men geweigerd.

14 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

371

01e o

St e a r
i
n e,

loco

Noord-Amerikaansche werd ad
HOUT.


f 90,— gedaan.

Premier-Jus. De offerten in Zuid-Amerikaansche Jus
Cronstadt
Golf vat, Mexico
Holland
Oootk.
Engeland
Holland Engeland
luidden: f81,— voor Ie en f78,— voor Iie soort, en wel:
Data

c.i.f. R’dam

exclusief molest, betaling tegen

vertoon van
(gezaagd)
(mijn
(pitch-
ne)
(pitch-
pine)
documenten.
stuIten)

Biedingen hiervoor van f 82,— (Ie soort) inclusief molest
zouden waarschijnlijk. wel tot zaken leiden.
4/10 Juni 1916

Neutrallard. De noteering is 14 $cents pr. Amerik. Ib.
29 Mei/3 Juni 1916 ..
. .

f.o.b. New York.
7/12 Juni 1915 …..

230/-

Katoenzaad-Olie. Ook deze week zonder offerten.

8/13 Juii 1914 …….f12,—

26/-

70/-

72/6

Juli 1914 …….„12,—

24/6

75/-

77/6

COPRA.
ERTS.

De markt voor dit artikel was deze week wederom nominaal
Bilbao
Cartl,a.
Grieken.
Poli
lager en sluit met koopers voor Java f.m.s, tot
f
38/. De
Data
Middle-
get,
Middlcs-
la,,d
Middles-
Middle.ç-
omzetten blijven zeer gering.
bro’
bro’ bro’
Ceylon cii. Londen
£
33.15,— en cif. Marseille
£
37.15,—
verkoopers.
NOTEERINGEN.
29 Mei/3 Juni 1916

1819

19/-


Java 1. m. s.

4/10 Juni

1916 …….19/-.

19/-

10

Juni

1916 ……………
f

381/4

7/12 Juni

1915 …….11/1
1
/2

15/-


8/13

Juni

1914 …….4/4/2

5111/2

6/3

817
1
I2

,
3

,

1916

………….,,
Juli

1914 ……

.4/3

5I4’/

5/9

8/6

10 Juni 1915 f81 th N.O.T. vrij en f29.— N.O.T.
10

Juni 1914…………..f

281/
KOLEN.

20-25

Juli 1914 …………
,, 288/4

Data

Cordiff
Oostk. Engeland

VERKEERSWEZEN. Bor-
deaux
Ge,,tia

Port

Said
Plata
Rotter-
dani
Cron-
stadt
iivier

BEVRACHTINGEN.
4/10 Juni 1916 fr 34,—.

7917

47/6

f 6,50


10

Juni 1916.

Vrachten van Noord-Amerika naar de
29MeiI3Juni’16 ,, 34,—

73/9

100/-

,, 6,50


Ententelanden waren lager, tengevolge van ruimer aanbod
732 Juni 1915
.

15,—

21/-

20,6

24/6

“6,—


van

scheepsruimte.

Van

Zuid-Amerika

naar

Engeland
8/13 Jni 1914 ,,

7,—

6/9

7!-

13/3

3/1

5/-
bleven de vrachten onveranderd; verwacht wordt, dat van
Juli 1914

7,—

7I-

7/3

14/6

3!2

5/-
regeeringswege

maatregelen

genomen

zullen

worden om
deze vrachten meer in overeenstemming te brengen met die
DIVERSEN.
in Noord-Amerika.

Er was veel vraag naar ruimte voor

Bombay
Bur,noh
Vladivo

1
Chili
kolen, waardoor de vrachten opliepen.
Data
West West stock

1
West
GRAAN.
Europa
Europa
Wcst

1
Europa.
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

Petro-
Odessa
AtI. Kust
V
er. Staten
San Lorenzo


4110

Juni

1916 ……

118/-

165/-

Data rad
L!nn/
Roiter-
2

Mei13 Juni 196..


1
Roiter-
1
R dan,
am
Rotter-
dom
Bristol
Kanaal
dom
Enge-
laad

.

7/12 Juni

1915 …….62/-

80/-

8/13 Juni

1914 …….15/-

20/-

18/-

Juli

1914 …….14/6

16/3

25/-

22/3
4/10 Juni 1916


f17.—
9/2

162/6
29 11ei
1
3 Juni ’16
– –
,, 18.50
12/-

162/6
Graan Petrograd per quartcr von 496 lbs. zwaar, Odossa per Unit,
7/12 Juni 1915
– –
9/-
7/10’/2
57/6
58/-
Ver. Staten per quarter van 480 lt’s. zwaar.

8/13 Juni 1914
1/1 ‘/2
6/3
2/-
2/-
13’6
1316
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,

Juli 1914
lid.
7/3
1/111/4

1/11
‘/4
12/-.
12/-
mijustutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

ADVERTENTIËN

Reeders en Cargadoors

GEBR.VAN
UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

VA N RIJ N
&
C=0
Boil
&
Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

UTRECHT

POSTBUS 40
OPGERICHT ANNO 1821

EENIGE FABRIKANTEN
Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DÈN BERG
&
Co., Semarang,
Soerabaya, Batavia, Cheribon VAN DE UTRECHTSCHE
VAN NIE
&
Co., Medan, Dcli

FIJNE TAFELMOSTERD
HESTERMAN
&
Co., Menado
. .

NICHOLAS RATH
&
Co., New York

De Erven de Wed. J.

Nelle
van
Accountantskantoor

James Polak
ROTTERDAM

Tabaks- en Sigarenfabrieken

(Lid Ned. Acc. Verg.)

LEUVEHAVEN 14

Koffiebranderij

Theehandel

.
ROTTERDAM.

4
.

372

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Juni 1916

MAANDSTAAT OP 31 MEI 1916

‘VAN

DE WISSEL- EN EF-FECT’ENBANK,

TE ROTTERDAM.

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming

t

2.500.000;—
2e

Serie

……………………..

f

1.350.000,—
Vehnootsch.
,,

8.686.526,47
Deposito in

Al., waarborg f773.875,-
,,

440.762,28
Effecten ..

voor 90%
v/
773.875,—
Vennootsch.

Aandeelhouders

Kas, Wissels en Coupons

………….
Eigen

Fondsen

………..
…………

Deelneming in Syndicaten …………
87.943,36

Kapitaal

………………………..

Deposito in

Ze Serie

576.125,-
Prolongati6n en beleeningen gegeven
,,

1.108.800,—
Geld …….
,,

1.350.000,-
,,

929.334,73
1
/2
Reserverekening

………………..
,

394.055,05
Reserve voor te verstrekken Pensioenen
..,,

378.871,55

Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
2.152.265,—ijs
en

Ziekengelden

……………….
92.581,17

Effecten van Aandeelhouders

………

id.

op Consignaties ……….
,,

29.776,05
Fonds voor Pensioenen en Ziekengelden
26.249,-

id.

voor geaccepteerd

…………..

,

1.071.796,38’/

..

5.880.240,93’/

Saldo’s

Bankiers

…………………..

,,

433.362,58

..

Saldo’s

Bankiers

………………..
,,

273.332,15
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-
/
Traites géaccepteerd ………………
,,

423.831,10

Debiteuren in Rekening-Courant
.
……..
Gebouwen en Safe-Deposit …………..

fonds Twentsche Bankvereeniging es.
118.830,17,

Depositorekening …………………

Crediteuren in Rekening-Courant ……

….
,, 6.652.221,18

f

17.577.32,081/2
f

17.577.327,08ij

..

DE TWENTscHE BANKVEREENIGING

B. W.
BLIJDENSTEIN & Co.

AMSTERDAM, LONDEN, ENSCHEDE, ALMELO.

MAANDSTAAT VAN’ DE KANTOREN AMSTERDAM.

31 Mei 1916

31 Mei 1915

f

5.906.250,—
it
f

6.617.187,50

740.000,—

1.177.000,—

549.000,—.
,
354.600,—

567.000,—

f

7.762.250,—
.

274.200,-
f

8.422.987,50

24.868.050,—
.
24.586.150,-
9.196.650,04
19.301.652,76’12

34.437.119,08 8.350.599,78

5.972.731,11
4.253.652,92’1
4.556.185,–
12.266.295,-

f

19.979.499,791/,
.

2.030.815,42
1/

f
20.283.611,80
2.754.032,80
‘1

380.000,—

3.335.000,—

19.599.499,79/2
,,

16.948.611,80
9.339.932,61 ‘/
.


15.930.760,99
1.591.899,75
1.863.250,06
974.818,40
1.011.387,77

f
122.707.819,881/
‘f

113.311.512,72′!,

f
12.242.000,—
f
11.993.500,-
2.250.597,50
2.150.792,50
4.652.548,71

4.508.992,48
2.285.573,84

f

21.430.720,05


2.112.311,57

f

20.765.596,55
186.079,78

160.707,18
24.077.850,—

23.601.550,—

15.061.635,63’/2
.
13.205.242,37’/
2.996.700,—


10.482.450,—
510.005,28

.,,

98.209,14


38.066.926,36


25.022.276,42
1
!,
5.246.349,09
2.543.681,50′!2
2.238.8I2,1/,
.
2.758.671,841!2
1.300.000,—

10.645.48231


13.743.134,681/
947.259,37′!2
– –
929.993,02

f

122.707.819,881!,
‘f

113.311.512,72′!,

DEBET.

Kapitaal en Reserven te Londen …… Fondsen voor rekg. onzer Twentsche
kantorei gedeponeerd te Londen….
Fondsen in Commanditair en Leen- Depôt, gedeponeerd te Rotterdam….
Aandeelen Wissel- en Effectenbank

f
99.000,— (1915
f
519.000,—)
waarop in geld gestort………….

Fondsen in Commanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Amsterdam
Kassa, Wissels en Coupons ……….
Nederi. Schatkistprom., -biljetten, 5
0f

Staatsleening en 41/
0/
Staatsleening
Saldo’s bij Bankiers………………
Prolongatiën gegeven …………….
Syndicaten en Eigen Fondsen ……..
Credietvereeniging ………………
af: loopende promessen….

Voorschotten t/Onderp. of borgtocht en
Saldo’s Rekg. Ort……………….
Voorschotten op Consignatiën……….
Gebouwen en Safe Deposit ‘ ……….

OREDIT

,

Tôtaal..

Kapitaal …………………. ……….
Credietvereeniging……….
Reserven………………………..
11

..Credietvereeniging; ………

Zieken- en Pensioenfondsen . ‘………
Fondsen ‘in Leen-Depôt …………
Deposito’s ……………………..

11
op prolongatie …………
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
Saldo’s Rekeningen-Courant ………
11
Credietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
On Cali Money genomen ………… ..
Kassiers-Rekeningen …………….
Te betalen Wissels ………………
Diverse ‘Rekeningen.-………………

Totaal….

Auteur