Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 21

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 24 1916

24 ME! 1916

Economlschpws
,
tatistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG
E JAARGANG

WOENSDAG24 MEI 1916

No. 21

INHOUD

•.
BIz.

DE NIEUWE ORGANISATIE DER CHEMISCHE INDUSTRIE IN
DUITSCHLAND

…………………………….
309
Uitvoer van rundvee
en
vleeschprijzen

…………..
310
De

Rijksmiddelen

…………………………..
311
Duitsche teerkleurstoffen naar Amerika
…………….
311
Aanteekeningen bij
de
statistieken.
III.

Wisselkoersen

in

Nederland
………………
312
BOEKAANKONDIGING

…………………………..
313
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
314
MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers
…………………………..
314
Overzicht der Rijksmiddelen

………………..
315
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
315-324
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
I
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek’ en Ovezichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen
betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

23 MEI.1916.

Hoewel aanvankelijk geld nog zeer gevraagd was

en vooral op den 15den en 16den de koersen nog

tamelijk hoog waren, was de geidmarkt in de afge-

loopen week toch beduidend ruimer. Particulier dis-

conto noteerde 21/2
/8
%
en daalde geleidelijk tot

2
1
/
8
h 2/ %. De prolongatierente daalde van
3
1
/2
33/4
%
tot 3 %.

De stortingen op de nieuwe Nederlandsche leening

hebben in hoofdzaak reeds plaats gehad en de Mei-

termijn is ook weder voorbij; de markt zal dus weder

meer geld beschilbaar krijgen, dat dan ten goede

kan komen aan de eerstdaags uit te geJen nieuwe

leenig van Nederlandsch Indië.

De wisselkoersen waren zeer stationair; alleen

Skandinavië was wederom gemakkelijker. Verdere

goudverschepingen zullen dus voorloopig wel achter-

wege kunnen blijven, temeer daar de piijs voor nieuwe

verschepingen nog hoogerzou
11
uitkomen, rnamelijk

circa 74.
A Â

0.

DE NIEUWE ORGANISATIE DER CHEMI-

SCHE INDUSTRIE ÏN DUITSCHLAND.

-‘ Dezer dagen heeft een belangrijke fusie plaats ge-
vonden tusschen de grootste chemische industriën in.
Duitschland. De ,,Badische Anilin- und Sodafabrik,

Ludwigshafen am Rhein”, de ,,Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer und Co.”, de ,,A. G. für Anilinfabri-
kation” te Berlijn, de ,,Höchster Farbwerke vorm.
Meister Lucius & Brüning”, de ,,Leopold Cassella &
Co. G. m. b. II.” te Frankfort a/Main de ,,A. G. Kalle
& Co.” te Biebrich a/Rhein en de ,,Chemische Fabri-
ken vorm. Weiler ter-Meer” hebben zich tot een
,,Interessengemeinschaft” aaneengesloten met een

kapitaal van ongeveer een millioen mark.

Geheel nieuw is deze organisatie, welke ,,Plutus”
den naam ,,Bund der Retorten” – heeft gegeven, niet.
Feitelijk bestonden er reeds twee driebonden en zijn
alleen de Chemische Fabriken vorm. Weiler ter-Meer
•nieuw in het verbond opgenomen. Reeds in 1904 zijn
de fabrieken van Bayer en de Badische Anilin- und
Sodafabrik overeengekomen de gezamenlijke winsten
hunner ondernemingen onder elkander te verdeelen.

Spoedig werd ook de A. G. für Anilinfabrikation,
die het voornemen had artikelen, waarvan het patent

was vervallen, te vervaardigen, en van wie dus een
belangrjke concurrentie te wachten stond, in de

Organisatie opgenomen. Terzeifder tijd kwam ook
tusschen de Höchster Farbwerke en de LeopoldCas-
sella & Co. G. m. b. H. een nauwere aaneensluiting
tot stand, waartoe spoedig ook de A. G. Kalle & Co.
toetrad, welke reeds vanaf 1904 in eenig verband
tot de Höchster Farbwerke had gestaan. Geheel los
van elkander waren deze beide driebonden intusschen
nooit geweest, want tusschen deBadischeAnilinfabriken
en de Höchster Farbwerke bestond reeds een over-

eenkomst, welke de gemeenschappelijke prjsregeling
van indigo ten doel had.

De oorlog nu heeft den stoot tot verdere ontwik-
keling dezer organisatie gegeven. Allereerst was een

samenwerking tusschen de onderscheidene industriën
in deze tijden reeds daarom gewenscht, wijl de Duit-
sche regeering bij de regeling der door haar te ver-,

leenen uitvoerconsenten den wensch te kennen had gegeven, met de betrokken industriën gezamenlijk,
instede van met elk huner afzonderlijk, te onder-
handelen. Maar voorts brengt het feit van den oorlog
de chemische industrieën in een dergelijken toestand,
dat krachtige samenwerking dringend gewenscht is.
Want de vrees is niet ongegrond, dat de chemische
industrie in Duitschland straks na den oorlog voor

groote moeilijkheden zal komen te staan. Allereerst
toch zijn gedurende den oorlog in het buitenland,
veelal met steun der verschillende regeeringen, krach-tige nieuwe ondernemingen gevestigd, wier beteekenis
geenszins met den oorlog zal ophouden. Voorts meent
de Duitsche chemische industrie in de toekomst op
een te haren opzichte gewijzigde handelspolitiek,
welke haar optreden op vreemde markten zeer zal
bemoeilijken, te moeten rekenen.

310

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Mei 1916

Dit alles maakt het voor de chemische industrie

noodig, zich aaneen te sluiten om tegenover het bui-

tenland nog krachtiger te staan dan voorheen en
door prijs en hoedanigheid de positie op de wereld-

markt te houden, die zij voor den oorlog bezat. Deze

aaneensluiting echter bedolt geenszins de vrijheid

van handelen der bestaande industriën aan te tasten.

De goede zijde, die de binnenlandsche concurrentie

door haar stimuleerende werking ongetwijfeld uit-

oefent, wenscht men te laten bestaan. Zoo is o.a.

bepaald, dat elk product op minstens twee plaatsen
zal moeten worden vervaardigd. De onderscheidene

industrieën echter zullen de door hen opgedane on-

dervinding niet. als hun speciaal geheim
bewaren,”

doch zij zullen hun ervaringen tusschen elkander.

uitwisselen, opdat zij gezamenlijk krachtig staan

tegenover het buitenland. Dit alles kenmerkt het’

defensieve karakter, dat aan de geheele organisatie

ten grondslag ligt.
De Frankf. Zeitung, welke aan deze nieuwe fusie

uitvoerige beschouwingen vastknoopt,
wijst
op de
gevaren, welke het bestaan van zulk een machtige.
organisatie met zich meevoert. Het is immers niet

ondenkbaar, meent zij, dat de in het buitenland te
voeren concurrentie nu voor een deel op kosten van

den .binnenlandschen verbruiker zal geschieden. In-
tusschen zal ook hier veel afhângen van de feitelijke

ontwikkeling dezer belangengemeenschap, die echter

de kiemen eener trust duidelijk met zicedraagt.

Wij ontvangen hieronitrent nog de volende be-

schouwingen:
Het blijkt dat de Duitsche chemische industrie

zich op een krachtigen strijd voorbereidt: haar pro-

ducten zullen waarschijnlijk in het buitenland voor
lage prijzen geleverd worden- en de chemische in-
dustrieën der niet-Duitsche landen zullen den in-

vloed daarvan
ongetwijfeld
ondervinden.

Bij de beschouwing, hoe de Nederlandsche in-
dustrie ten opzichte van dit alles staat, moeten o.i.

twee dingen in het oog gehouden worden.
De oorlog heeft duidelijk gemaakt, dat er aan de

vaderlandsche industrie heel wat hapert: onmisbare

stoffen, als b.v. soda, chloorkalk, bijtende soda, sal-

peter enz., worden hier niet gemaakt.
Hoe hulpeloos
wij
in dit opzicht staan, bleek wel
bij het ophouden door Engeland van eenige ladingen
Chilisalpeter, een stof, die èn als meststof voor den
landbouw, èn als grondstof voor de bereiding van kleurstoffen ‘en outplofbare stoffen onmisbaar is.

Of derhalve een van Duitschland onafhankelijke
kleurstoffen-industrie hier te lade, waarover men
zich eenigen tijd geleden warm heeft gemaakt, in de tegenwoordige omstandigheden veel kans van

slagen heeft, betwijfelen wij voorshands nog. Zijn we
goed ingelicht, dan zijn de desbetreffende plannen
ook nog weinig gevorderd.
Voor een duurzaam gebouw moeten de grondslagen
nog gelegd worden. De soda kan uit zout, de salpeter
uit lucht gemaakt worden. Men is thans te onzent
gelukkig begonnen, bijtende soda langs electrolytischen

weg uit zout te bereiden.
Het is mogelijk, dat deze stoffen, die tot de
anorganische grootindustrie beho6ren, in ons klein
land niet met veel winst kunnen worden vervaardigd.

Toch moet o.i. de fabrikatie ter hand genomen worden,
al was het alleen maar ter handhaving onzer onaf-
hankelijkheid. Intusschen, het zwaartepunt der actie
van den ,,Bund der Retorten” ligt op organisch
gebied. Zijn afgewerkte producten zullen waarschijn-lijk tegen lage
prijzen
ter markt komen. Maar nu is

het een eigenaardigheid, de chemische industrie nog
sterker dan andere industriën eigen, dat menig ,,afge-
werkt product” zelf weer grondstof is voor een ander:
uit de eene kleurstof maakt men soms weer een
volgende, uit salicylzuur, aspirine enz. En zoo achten
wij het zeer wel mogelijk, dat door het tot stand

komen der nieuwe organisatie meerdere ,,grondstoffen”

juist zeer goedkoop zullen worden.

Hier zou zich dus hetzelfde gunstige verschijnsel
kunnen voordoen, als indertijd de Nederlandsche

scheepsbouw ondervond, die het Duitsche staal hier

goedkooper kocht dan in Duitschland zelve.

Welke die stoffen zullen zijn, zal de toekomst
moeten leeren; er doet zich echter een wijd pespec-

tief van mogelijkhedén voor.
tWA.

UITVOER VAN RUND VEE EN

T/LEES CHPRIJZEN.

Men schrijft ons:

De Minister van Landbouw, enz. heeft bij publi-

catie in de Staatscourant van 10 Mei 1916 ter

algemeene kennis gebracht, dat fokstieren, jonger

dau achttien maanden en melkgevende of drachtige

koeien (geen slachtvee), voldoende aan daarbij ge-

stel’de voorwaarden, met ingang van dien datum

mochten worden uitgevoerd. De uitvoer van rundvee
resp. rundvleesch was sedert eenigen tijd verboden.

Nadat door exporteurs van deze beslissing gebruik

gemaakt is, zijn de vleeschprijzen plotseling gestegen

en heeft dit vooral de gemoederen der slagers in

beweging gebracht, die zich onmiddellijk met hun
klachten tot den minister gewend hebben, hetgeen

zij gepaard lieten gaan met een directe verhooging

van de winkelprjzen.

Men diene bij de behandeling dezer kwestie op den

voorgrond te laten treden, dat o. m. onderscheiden

worden:

A. 1) Melkkoeien, ‘die aangehouden worden tot

het
verkrijgen
van de melk.

2) Drachtige koeien (kalfkoeien), die bin-
nen zekeren tijd moeten kalveren en daarna

weder onder 1) vallen.

•B.

Slachtvee (vette koeien, vette ossen, vette
stieren), hetwelk dus dient tot directe slach-
ting ter verkrjging van het vleesch.

‘De koeien, bedoeld in groep A,, die als zoodanig
dienst hebben gedaan tot het leveren van producten,
welke die dieren in levenden staat afwerpen, komen naderhand onder groep B. en worden alsdan gemest

tot slachtvee.
De minister heeft nu een beperkt aantal consenten
gegeven voor jonge fokstieren, ingeschreven in rund-

vee-stamboeken, welker uitvoer op den marktprjs

van . geen beteekenis is, en vervolgens van, oude
meikgevende of drachtige koeien (de beschikking
spreekt van die koeien, waarbij de tandwisseling is
afgeloopen en alle tanden eene wrijf vlakte vertoonen),
deels stamboekvee, deels niet-stamboekvee. De prijs-
vorming en dé handel van groep A en die voor groep
B staan, in normale gevallen geheel op zich zelf,

hetgeen wij hieronder’ met cijfers zullen aantoonen.
Het ministerieel besluit tot afgifte van consenten
voor deze soorten vee kon dus niet tot verwijt leiden,
nadat geconstateerd was, dat er geen tekort aan die
soorten bestond en slechts voor een zeer beperkt getal
consent verleend werd. Volgens een telling in de
tweede helft der maand Mei 1915 was in 48 gemeenten
de rundveestapel sedert 1910 met 17,9 % toegenomen,
ondanks den uitvoer van 124.480 stuks vee in .1914
tegen 59.506 stuks in 1913 en 77.086 stuks in 1912,
waarvan melk- en fokvee:

1912 ………19.465 stuks
1913 ………18.892 –

1914 ………9.146

Maar bovendien komen .er nog andere factoren in

aanmerking, die. wel
degelijk
geleid zullen hebben

‘tot afgifte der consenten en wel o.a. in de eerste
plaats de ‘schaarschte van veevoeder; immers dit is
noodig voor de oude koeien, die van groep A naar
groep B overgaan en gemest moeten worden.

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

311

De oorzaak der klachten moet meer gevonden

worden in de uitvoering. In plaats ”an een ,,geleide-

lijken” uitvoer, geschiedde dit met een te grooten

spoed, werd er niet nauwkeurig gelet of er wel melk-
vee werd gekocht, wilden de boeren hierdoor ook het

slachtvee niet tegen normalen prijs afstaan. Daaren-

tegen werd door de districts-veeartsen voor vele dieren,

die niet aan de voorschriften voldeden, de uitvoer

geweigerd. De toestand redresseerde zich al spoedig,

hetgeen mede bevorderd werd door de maatregelen,

van regeeringswege in verband daarmede genomen.

Wat nu. betreft de prijsverhooging van het rund-

vleesch, vastgesteld door de slagers, rijst de vraag

of dit werkelijk gemotiveerd was. (De Rotterdamsche

Vleeschhouwersvereenigin g o. a. stelde deze voorloopig

vast op 16 cent per
1
/2
K.G.). Om deze kwestie nader

tebekijken laten wij hieronder volgen de marktprijzen
van kalfkoeien en melkkoeien (groep A) en die van

het slachtvee (vette koeien, vette ossen, vette stieren,

groep B), alle van dit vee, aangevoerd aan de vee-

markt te Rotterdam. De cijfers zijn tot en met Febr.
1916 samengesteld uit de Statistiek der Gemeente

Rotterdam en na dien datum verzameld uit de dag-
bladen, (groep A: prijzen per,stuk, groep B prijzen
per
1
/2 K.G. slachtgewicht):
lekwaL lekwal.
lekwal.
lek
w
al. lek
w
al.
Vette Vette Vette

Kalf- Melk-

1913

Koeien Ossen Stieren Koeien Koeien

1 Aug.-31 Dec… . . 42.75

42.-

37.5

386.36 363.63
1914
Jan.-Fcbr.-Mrt…..42.25

41

37

362.59 354.62
Apiil-Mei-Juni..

43.25

42

37

330.38 333.08
Juli …………… 42

40

34

346.50 327.50
Aug.-Dec . …….. 42

42.25

36.5

330.28 313.75
1915
Jan.-Febr.-Mrt…..47.5

47.5

38.75 344.58 334.62
April-Mei-Juni …..53.25

52.75

42.75 334.62 349.62
Juli-Aug.-Sept…..53.5

53

45

395.38 378.46
‘Øct.-Nov.-Dec. …. 50

50

43

444.23 408.84
1916
Jan.-Febr………47

47

38.25 357.50 339.44
Mrt.-16 April

(MarktR’d.gesloten)
17 April……….52

51

43


25

, ………..55

53

47

420.- 375.-

112 Mei ……..60 –

58

50

400.- 380.-
8/9

……….62

60

52

410,- 380.-
15/16 , ………72
‘/2

70

55

430.- 400.-
Deze
cijfers
geven ons te aanschouwen:
dat het op- en neergaan der prijzen van slachtvee
niet van invloed is op dié van melk- en kalf-
koeien en omgekeerd evenmin, doch dat de ver-
anderingen der prijzen der beide ctegorieën so±-
wijlen juist een omgekeerde richting vertoonen,
dat in de periode, waarin de maand Mei valt

zoowel in den norxnalen tijd in 1914 als in het
jaar 1915 een stijging van den slachtveeprijs te
bemerken is, en
dat de prijsstijging op de veemarkt, te Rotterdam
d.d. 15 en 16 Mei j.l. =1= 10 cent per
1/2
K.G.
bedroeg voor vette koeien en vette ossen en 3 cent
per
1/2
K.G. voor vette stieren.
Voor de 2e en
3e
kwaliteit laten wij hieronder nog
de
prijzen
volgen:
1916

Vette Koeien

Vette Ossen

Vette Stieren
2e kw.

3e kw. 2e kw.
3e
kw. 2e kw.
3e
kw.
1/2 Mei 52’/2

45,

50

44

47

43
810

,,

55

47
1
/2

53

46

•48

45
15/16 ,,

65

57
1
/

62’/2

55

51

47
Uit één en ander laat zich conciudeeren, dat de
slagers terecht bij den Minister hun klachten hebben ingediend, doch dat het niet noodig ware geweest de vleeschverbruikers direct te treffen. Als kalme, kun-dige vaklieden hadden zij kunnen inzien, dat de toe-
stand zich binnen enkele dagen zou moeten redres-
seeren, zooals inderdaad’ ook geschied is. Verwacht
mag worden, dat de aahgekondigde’ verhooging van
15 cent per
112
K.G., die de slagersvereeniging immers
baseerde op de enorme stijging der veeprijzen der
vorige week, weer spoedig zal worden ,ingetrokken.

DE RIJKSMIDDELEN.

Onder de maandcijfers in dit nummer vindt men

het gebruikelijk overzicht der Rijksmiddelen. De cijfers

,voor de eerste vier maanden vân 1916 geven, ver-
geleken
bij
die van het overeenkomstig tijdvak van

het vorig jaar, een niet onb6vredigend resultaat weer.

‘s Rijks schatkist ontving in het loopende jaar ±

f
13.600.000,- meer.- Intusschen zij aanstonds in
aanmerking genomen, dat deze stijging voor niet
minder dan
f 6.000.000,- het gevolg is van wets-

wijziging, immers van de invoering der inkomsten-
belasting met ingang van 1 Mei 1915. Voorts bracht
de gedistilleerd-accijns in 19.16
f
2.400.000,- meer
op, hetgeen grootendeels aan een
bijzondere
oorzaak
moet worden toegeschreven t.w. dat dit middel in

1915 sterk ten achter bleef als gevolg van de héffing
met ingang van 1 J’anuaii van dat jaar van de op-
centen ten behoeve van het Leeningfonds, in ver

band waarmede einde 1914 groote hoeveelheden werden
• veraccijnsd.

Treft men de vergelijking met de vier eerste maan-
den van 1914, dus v66r het uitbreken van den oorlog,

dan blijkt, nadat de noodige correcties zijn aange-
bracht, het volgende.

Zonder inkomsten- en vermogensbelasting werd in
1916 ontvangen ………………………
f
44.077.000,-
Hierbij de opcenten op den suiker-
accijns ten behoeve van het leening-
fonds, welke de verlaging van de
hoofdsom sedert 1 Januari 1915
compenseeren …………………………,,

1.751.000,-

f
45.828.000,-
In 1914 werd zonder bedrijfs- en

vermogensbelasting verkregen ………,, 46.056.000,-

Minder in 1916 ……………………
f

228.000,-

Intusschen valt bij de overweging van dit cijfer
tweeëilei in het oog te houden.

Vooreerst dat de successiebelasting in April 1914
een ongewoon groote bate afwierp, immers’niet minder
dan ten naasten bij f4.000.000,- tegen f
1.300.000,-
in April 1916. Met het oog op den ongelijkmatigen
loop van dit middel is het alleszins rationee], het
verschil tusschen de baten. uit deze heffing in 1914
• en in 1916 buiten rekening te latet. –

In de tweede plaats dat het betrokken tijdvak van
• 1916 een betaaldag van den suikeraccijns meer telt
dan dat van 1914, zoodat uit dezen hoofde de uit-

komst voor 1616 geflatteerd is. Brengt men een en ander in rekening, dan worden
de bovenstaande cijfers:

Voor 1916………………………….
f
40.000,000,-
1914 …………………………… ,, 38.400.000,-

Meer in 1916 ……………………….
f

1. 600.000,-

of ruim 4 % boven de ontvangst in Jan./April 1914.

-‘
v-
DUITSCHE TEERKLEURSTOFFEN NAAR

AMERIKA.

Dat niet alleen de Nederlandsche industrie sukkelt
,met den toevoer van teerkleurstoffen blijkt wel uit
een bericht uit Amerika, waarin wordt medegedeeld,
dat de Amerikaansche textielfabrikanten er nu ein-
delijk in geslaagd zijn, de twee scheepsladingen, ter
grootte van 15000 ton Duitsche teerkleurstoff en aan
te koopen, over welker doorlating reeds
in het begin
van den oorlog
met Engeland werd onderhandeld.
Naar wij vernemen zal de geheele koopsom worden
betaald v66r de goederen Duitschiand verlaten en
zullen de verfstoffen dus ‘als Amerikaansch eigendom
de zeereis ondernemen. –

Het zou zeker’ interessant zijn te weten, welken
prijs de Amerikanen voor deze kleurstoffen hebben
betaald. Men herinnert zich, dat in het begin van
dit jaar ‘aan de Nederlandsche verbruikers door de

312

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Mei 1916

Duitsche verfstoffabriken werd aangezegd, dat de

prijzen voor hunne loopende bestellingen viermaal

moesten worden verhoogd. Over deze aangelegenheid

wordt nog altijd tusschen de vertegenwoordigers der

Nederlandsche verbruikers en de Duitsche verfstof-‘

fabrieken, die zich inmiddels tot eene Interessen

gemeinschaft hebben aangesloten, onderhandeld. Het
valt moeilijk aan te nemen, dat de Amerikanen voor

deze enorme bestelling, welke voor ongeveer een half

jaar voldoende schijnt te zijn, zonder meer zich bij
eene berekening van 400
0
/0
van den normalen prijs,
zouden hebben neergelegd, vooral nu zij bovendien

nog de zeer hooge vracht afzonderlijk zullen.hebben op te brengen.

In elk geval .,bewijst deze geschiedenis wel, dat

van de eigen Amerikaansche teerkleurstofindustrie

nog maai weinig
profijt
valt te trekken. Want be-
halve de beide scheepsladingen, welke men nu in

Amerika tegemoet ziet, heeft dit land nog eenruim

gebruik moeten maken van den zeer grooten voor-
raad Duitsche verfstoffen, (bijna
6/2
millioen lbs.
aan synthetische indigo) welke, naar men zegt, in

China bij het begin van den oorlog aanwezig moet

zijn geweest en waarop de Chineesche bezitters ook
wel eene behoorlijke winst zullen hebben weten te

bedingen.

AANTEEKENIN GEN BIJ DE STATISTIEKEN.

III.
WISSEL ffOERSEN IN NEDERLAND

Een toelichting
bij
deze rubriek onzer wekelijksche
statistieken mag bijna overbodig worden geacht: de.

cijfers spreken hier voor zichzelf en dekwesties,

waartoe
zij
aanleiding geven,
zijn
reeds zoo vaak en
zoo uitvoerig, ook in onze kolommen, behandeld, dat
er geen aanleiding is, daar thans op in te gaan.

Toch zijn eenige opmerkingen betreffende den loop

der wisselkoersen gedurende den oorlog niet van be-
lang oitbloot.
In de eerste weken van den oorlog was de wissel-
markt geheel gedemoraliseerd en betrouwbare gegevens
uit dien
tijd
ontbreken. De wisselhandel, gewend aan
marges van
1/4
0
/00,
aan variaties van ten hoogste
1/4
0
/0
op één dag, zag zich plotseling voor schomme-
lingen van percenten in enkele uren
tijds
geplaatst
en was daardoor, alsmede door zoovele andere oorzaken
– verbreking der communicatie, onzekerheid omtrent
soliditeit of
vijandelijke
gezindheid der buitenlandsche
relaties, verminderde liquiditeit, moratoria, uitvoer-
belemmeringen, etc. – niet berekend voor zijn taak,

de betalingsbalansen te reguleeren. Zooals alle takken
van handel heeft ook dit bedrijf eengroot aanpassings-

,vermogeu aan veranderde omstandigheden getoond en
in de eerste helft van September waren er alweer
wisselnoteeringen. Te Amsterdam gaf men uitdrukking
aan het nominale karakter dezer koersen door twee
noteeringen op te geven met een aanzien]ijke spanning; deze beide koersen waren geenszins hoogste en laagste,
of biedende en latende,
zij
gaven alleen aan, dat de
slotkoers ongeveer tusschen de, beide noteeringen lag,
maar dat men een groote marge in acht moestnemen.
Te Rotterdam noteerde men enkel één slotkoers,
hetgeen men thans te Amsterdam eveneens doet. Daar
de Rotterdamsche noteering een uur vroeger wordt

opgemaakt dan de Amsterdamsche komen op dagen
met groote variaties belangrijke verschillen tussehen
de beide noteeringen voor.
In onze wekelijksehe statistieken vermelden wij
voor Londen,
Berlijn
en Parijs de noteeringen te
.msterdam, en wel, zoolang in deze tijden op de
wisselmarkt zulke buitengewoon groote variaties op
één dag voorkomen, de dagelijksehe koersen. Ook
voor New York worden dageljksch wisselkoersen
opgenomen; waar een officiëele noteering voor deze
valuta ontbreekt worden hiervoor particuliere op-
gaven gepubliceerd, welke als gebleven koers kunnen
worden beschouwd. Zoolang in verband met’ den ver-

vroegden beurstijd des Zaterdags geen wisselnotee-
ring wordt opgemaakt, zijn ook de koersen van dien

dag aan particuliere mededeelingen ontleend.
Naast deze dagelijksche wisselkoersen zijn ook de

uiterste grenzen van de variaties gedurende de week
van groot belang, waarom ook de laagste en hobgste

koersen der week worden opgegeven. Deze laagste
en hoogste koersen
zijn.
niet de beide uitersten van
de daarboven staande dagelijksehe noteeringen, doch
de uiterste prijzen, waartoe, voor zoover onzen parti-

culieren berichtgever bekend is geworden,. zaken
afgesloten zijn.

Ook voor Zwitserland, Oostenrijk en Skandinavië

geven wij zulke laagste en hoogste koersen van elke
afgeloopen week; van deze valuta, die voor ons land

niet dat groote directe belang hebben als de boven-

genoemde, worden echter niet de dagelijksche no-

teeringen, doch wordt alleen de slotkoers van de week

vermeld. De wisselkoers op Indië varieert weinig,

zoodat voor het opgeven van een laagsten en hoogsten
koers geen aanleiding bestaat.

Gaat men den loop der wisselkoersen sedert de
hervatting der noteer.ing (half September 1914) na,

dan moet men in ‘t oog houden, wat men zoo licht

geneigd is over het hoofd te zien, dat niet iedere

daling van onze wisselkoersen op eenig ander land

zeggen wil, dat onze betalingsbalans met dat speciale
land zich gewijzigd heeft.
Ook in dezë tijden
is de arbitrage haar werk blijven

verrichten. Zelfs in den loop der koersen op de

oorlogvoerende landen, tusschen welk ieder direct

onderling verkeer stilstaat, blijkt van gemeenschap-
pelijke bewegingen.

De loop der voor ons land voornaamste wisselkoer-
sen, Londen en Berlijn (New York wordt, zooals ge-
zegd, niet officiëel genoteerd) wordt door de onder-
staande grafische voorstelling in groote trekken

weergegeven.

Loop der wisselkoersen van Amsterdam op Londen

en Berlijn gedurende den oorlog.

(In percenten onder of boven muntpariteit).

1914

.1915

1916
– _

o
,00v

+2
“lo
Pariti It
—2
0
/0

—4
0
/0

—6
0
/0

—8
0
/0

–10
0
/0

—12
0
/0

—14
0
/0

—16
°Io

—18
0/

—20
0/

—22
0
/0

—24 —26

—28
—30 —32
0
/0
—34
0
/0

Enkele belangrijke momenten treden hier duidelijk
naar voren, zooals de daling der wisselkoersen van
half September tot half October 1914, in welk tijd-
vak de uitvoer van oiize bodemproducten omvangrijk
begon te worden, het tijdelijk herstel half October,
toen de eerste zendingen goud ons land -binnenkwa-

men, daarna de
stijging
der marken in de eerste helft

van December
bij
de heropening der New Yorksche
beurs. Vervolgens zakt Duitschland hoe langer hoe

meer,
terwijl
de sterlingwissel zich tot half Mei zelfs

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

313

boven paritoit kan handhaven. Men mag dezen
hoogen stand van den sterlingvissei wellicht in

verband brengen met onze geweldige aankoopen van

vetten, waarvan de aanvoer toen nog onbelemmerd
was, en voorts met onze invoeren van Santoskoffie

via Engeland. Maar in de tweede helft van Mei
begint ook de betalingsbalans van het Vereenigd

Koninkrijk zich ten nadeele van dat land te bewegen
en daalt het pond in snel tempo.

Buitengewoon sterk is de daling der beide valuta’s

in het laatste kwartaal van 1915, den tijd, die tot de

talrijke besprekingen van de oorzaken der ,,Entwer-

tung” van pond, mark, franc, etc. in het bijzonder

aanleiding gaf. Op deze besprekingen terug te ko-
men is niet de bedoeling van deze aanteekening. De

daling nam tot in Januari 1916 steeds grooter
afmetingen aan – behoudens een tijdelijk herstel van
Londen (en natuurlijk ook van Parijs) in de eerste helft

van November, toen de uitgifte van de Fransche ,,Em-

prunt de la Victoire” plaats had. In de eerste helft

van Januari was men op een punt aangekomen, dat
er van den ,,phenomenalen guldenkoers” kon worden

gesproken. Toen was ook het laagste punt bereikt.
Met groote schokken beginnen de koersen over de
geheele linie te
stijgen,
de koersen op de Scandi-
navische landen overschrijden zelfs liet goudpunt in
sterke mate.

De aanvang dezer beweging valt ongeveer samen
met de op 28 Januari 1916 in werking getreden
overheidsregeling van den wisselhandel in Duitsch-

land. Opmerkelijk is echter, dat in dien tijd het
sterling-devies nog sterker is verbeterd dan de

Duitsche valuta. Het overnemen van £ 7 millioen
Engelsche schatkistbiljetten ter voldoening van aan-

koopen van Indische suiker, leidde in de tweede
helft van April tot verdere
stijging der wisselkoersen.
Er is éên bijzonder verschijnsel, dat door de grafische
lijn duidelijk wordt aangetoond: de schommelingen
op de wisselmarkt zijn in 1916 veel heftiger dan in

de eerste anderhalf jaar van den oorlog, de eerste
weken van Augustus 1914 natuurlijk uitgezonderd.
Wat hiervan de oorzaak is, valt moeilijk te zeggen.
Het kan zijn, dat de handel thans onmiddellijk dekt,
terwijl hij in de eerste tijden weleens zijn positie
onafgewikkeld liet om meer normale koersen af te wachten. Voorts is er grond voor de onderstelling,

dat de eigenlijke wisseispeculatie toegenomen is,
waardoor de markt meer aan stemmingen en ge-
ruchten onderhevig is geworden en niet meer in
hoofdzaak door aanbod en behoefte wordt beïnvloed.
In den laatsten tijd is hierover een en ander ver-
nomen; ook in dit weekblad (no. 16 blz. 231) zijn
eenige regels hieraan gewijd.
Intusschen werkt vooral ook de geringe omvang
van den eigenlijken handel in den laatsten
tijd
de
groote variaties zeer in de hand.

BOEKAANKONDIGING.

Hermann Schumacher:
A n t w er p e ii,
Seine Weitstellung und Bedeutung fiir das deutsche Wirtschafisleben.
Leipzig en München 1916. 181 bi.

De eerste leider der Keulsche handeishoogeschool,
thans verbonden aan de Universiteit te Bonn, prof.
Schumacher, heeft dezer dagen onder bovenstaanden

titel een geschrift het licht doen zien, dat een zeld-
zame feitenkennis en een diep inzicht in economische
verhoudingen verraadt en dat door zijn behandeling-wijze belangstelling verdient in ruimen kring, niet in
de laatste plaats in ons vaderland.

De geographische bijzonderheden, de technische

voor- en nadeelen van den Antwerpschen haven wor-

den door den schrijver niet onbesproken gelaten. Op

den voorgrond stelt hij evenwel de breedere economi-
sche factoren, die den groei van de groote havenste-

den van het West-Europeesch vastiand goeddeels ge-

meenschappelijk beheerschen. Op de productieve en
consumtieve krachten van het Duitsche achterland

laat de schrijver, gelijk zich laat begrijpen, hierbij een
scherp licht vallen. De ontwikkeling van Antwerpen

wordt hierbij door hem gesteld naast die van Ham-

burg en Rotterdam, de verbindingslijnen, te land

en te water, de beginselen van spoorweg- en
scheepvaartpolitiek, de vrachtverhoudingen en de tal-

rijke verdere factoren, die den toevoer van en naar

het achterland beïnvloeden, worden besproken. Uit-
voerig toont Schumacher aan hoe met name tusschen

Antwerpen en Rotterdam de mededinging, gelijk zoo

dikwijls, zich omzet in een proces van taakverdeeling,

waarvan de lijnen worden aangewezen.

België, naar verhouding het meest geprononceerde
industrie- en exportindustrieland van West-Europa,

– het voert van zijn ijzerproducten 75 pOt., van zijn
glas, zink en cement 90 pOt naar het buitenland –

vindt in Antwerpen zijn eenige uitvoerhaven. Gevolg

is een stukgoederenverkeer, waarbij door een speciaal doorvoertarief op de Belgische’spoorwegeu, het Tran-

sit-Barême, ook een belangrijk deel van den toevoer uit

het verder gelegen achterland is verkregen. Zoo ver-
voerde het Stahlwerksverband in 1913/14 van zijn
voornaamste producten 70 pOt. over Antwerpen, te-

gen 30 pOt. over Rotterdam, welk laatste
cijfer
feite-

lijk nog eenigszins geflatteerd is. Dit alles heeft in
de eerste plaats er toe medegewerkt, dat de ver-
houding van uitgevoerde goederen tegenover den in-

voer in Antwerpen belangrijk gunstiger is dan in
Hamburg of Rotterdam. De uitvoer bedroeg in 1912

in Antwerpen 80 pOt. van den invoer, in Hamburg

48 pOt., in Rotterdam, deels naar schatting, 83 pOt.

Hiermede en met Antwerpen’s ligging staat het bui-
tengewoon drukke verkeer van vaste lijnen in ver-

band, aangevuld door de zgn. Tramps affectés aux

services réguliers.

Uitvoerig bespreekt Schumacher Antwerpen’s posi-
tie ten opzichte van het Rijnverkeer. Het onderwerp

is te belangrijk en zijn opmerkingen raken te nauw

onze Nederlandsche Rijn- en Maas-politiek dan dat
hierop in dit verband nader kan worden ingegaan.
Vooral dit gedeelte van het geschrift doet met verlan-

gen uitzien naar een even samenvattend en gedocu-

menteerd betoog van bevoegde Nederlandsche hand.

De wereldhandel heeft de strekking om wat Schu-
macher noemt ,,die kaufmannische Initiative” in den
Europeeschen invoert zoo dicht mogelijk tot het ver-
bruik, in den Europeeschen uitvoer tot de vervaardi-

ging te doen naderen. De eigenhandel der West-

Europeesche havensteden heeft hieronder sterk gele-
den, die van Rotterdam en Antwerpen het meest, min-

der die van Hamburg en van Amsterdam, dat trou-

wens in dit verband een andere positie inneemt. In
Antwerpen heeft in den laatsten tijd de wol- en hout-handel den invloed hiervan ondervonden, terwijl van
een zelfstandigen exporthandel nauwelijks nog ge-
sproken kan worden.

,,Was dem Schiffsverkehr nützlich ist, ist dem

Schiffsbesitz schdlich.” Voor het bekende feit, dat de
eigen reederj in Antwerpen zoo weinig ontwikkeld is,

zijn misschien nog meer redenen aan te voeren dan
Schumacher noemt. Dat het groot aantal lijnen, dat
Antwerpen in het voorbijgaan aandoet, een remmen-
den invloed moet uitoefenen, ligt voor de hand.
Trampscheepvaart kent Antwerpen weinig en waar
het vaste lijnen betreft, staan de ,,Verkehrs- und Ree-
derei-interessen im Anlaufhafen mit einander im Wi-
derspruch” en slechts ,,in Ausgangs- und Endhifen mit einander im Einklang.”

Van groote beteekenis voor Antwerpen is ook de
groote door Fransch kapitaal sterk gevoede Brussel-

sche geldmarkt, steun als deze geeft aan de Belgische exportnijverheid. De band met deze export-nijverheid
staat nog nauwer te worden aangehaald, wanneer met

314
.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24
Mei 1916

het zich ontwikkelende steenkoolmijnbedrijf zich in de
Kempen een nieuw nijverheidscentrum gaat vormen.
Schumacher heeft hiervan groote verwachtingen. De

noodige factoren zijn aanwezig, in de behoefte aan
arbeidskrachten – voor de grootindustrie een steeds

meer op den voorgrond tredende factor – kan de be-
volking uitnemend voorzien, de ligging ten opzichte

van Antwerpen is uitermate gunstig.
De afzet van Belgische producten in ovbrzeesche

streken wordt hierdoor van steeds grooter gewicht. In
deze richting kan nogveel gedaan worden. De Kamer

van Koophandel te Antwerpen is zich hiervan bewust.

Zij heeft – en met deze ook door Schumacher aan-

gehaalde woorden mogen wij onze aankondiging be-

sluiten – enkele jaren géleden hierop met nadruk ge-
wezen en den wensch geuit ,,de voir la jeunesse beige

suivre l’exemple que lui donne celle de plus d’une

nation voisiné et chercher résolument sa voie dans
les pays neufs; de voir surtout les familles aisées corn-

prendre qu’il est d’un intérêt majeur et national

d’euvoyer leurs fils voyager, étudier, travailler h
l’étranger au hen de les destiner
t
des, carrières
honorificjues et sédentaires, sans utihité pour l’expan-

sion commerciale et indiistrielle du pays.”

Stemmen als deze mogen waarlijk ook hier te lande
wel worden gehoord!

Wij ontvingen een tot 31 Maart j.l.
bijgewerkt
ver-

volg op de door de assurantiefirma Blom & van der

Aa te Amsterdam samengestelde .1 ij s t van h a n-d e 1 s s c h e p en, welke verloren gingen of zware

schade beliepen tengevolge van den oorlogstoestand.

Het blijkt dat in de periode van 1 Januari-31 Maart

1.]. Nederland na Engeland het grootste verlies aan

tonnenmaat geleden. heeft. Het verlies, dat 1 Januari
1916 56.155 ton bedroeg, is in deze maanden met
75.178 gestegen.

Terwijl ons land eind 1915 onder de nëutra]en nog

de derde plaats innam wat de verloren tonnenmaat
en de vierde wat het aantal verloren schepen betreft

staat het nu resp. op de tweede en derde plaats.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

B r
00
dv
00
r z i en ing, Op 15 dezer is door den Minister aan de burgemeesters medegedeeld, dat,
aangezien in vele gemeenten het verbakken van rog-

gebloem tot brood leidt tot ontduiking van het ver-
bod van wittebrood bakken, doordat groote hoeveel-.

heden tarwebloem worden toegevoegd, en contrôle
hierop uiterst moeilijk is, verboden wordt, rogge-
bloem te verbakken tot brood. Tegen het verbakken
van roggebloem tot koek bestaat geen bezwaar.
Tevens is daarbij bepaald, dat het op medisch

advies aan bepaalde personen te verstrekken witte-
brood in niet grooter hoeveelheden geleverd mag
worden dan 3 hectograrn voor volwassenen en
1/2
hectogram voor kinderen per persoon en per. dag. Behalve geneesheeren zullen voortaan ook vroed-
vrouwen verklaringen mogen afgeven voor het ge-

bruik van wittebrood ten behoeve van kraamvrouwen
voor den tijd van ten hoogste 3 weken na de be-
lalling.

Bij circulaire van 19 dezer heeft de Minister be-
paald, dat bij wijze van proef, met ingang van Za-

terdag 27 dezer door de burgemeesters kan worden
toegestaan liet bakken van wittebrood op Zaterdag
(van Vrijdagavond 12 uur af). Het op dezen dag

gebakken brood zal ook uitsluitend dien dag mogen
worden bezorgd en in de winkels verkrijgbaar worden
gesteld. Aan Joodsche bakkerijen kan dezelfde ver-
gunning worden verleend voor den Vrijdag.
In verband hiermede zal, ten einde clandestien
bakken van wittebrood te voorkomen, het wittebrood,

dat op medisch advies moet worden geleverd, uit-

sluitend op Woensdag (door de Joodsche bakkerijen

uitsluitend op Dinsdag) mogen worden rondgebracht
en verkocht. Iedere afnemer van dergelijk wittebrood

mag echter slechts van één bepaalden bakker brood
ontvangen:

S u ik er. Het staat vast, dat voor de eei-stvolgende

campagne de thans geldende maximum-prijzen voor
suiker van
f 51,—
per 100 K.G. voor den groothandel

en van 55 ets. per K.G. voor den kleinhandel niet

verhoogd zullen worden. Verder zal in de volgende

campagne de voor binnenlandsche consumptie be-

stemde suiker uitsluitend verkrijgbaar zijn door tus-

schenkomst van een in te stellen distributiebureau,

waarbij zal worden toegezien, dat niemand meer

verkrjgt dan de normale behoefte van zijn bedrijf,

maar waarbij ook de zekerheid zal bestaan, dat een
ieder in die normale behoefte zal kunnen voorzien.
Er bestaat dus niet de minste reden om thans suiker

op te slaan met het oog op prijsstijging of te ver-
wachten gebrek aan suiker. Dit opslaan van suiker

Înet speculatieve doeleinden brengt trouwens ook

gevaar mede, daar het de bedoeling is hiertegen
streng op te treden op eene
wijze,
die voor de hou-
ders alle kans op voordeel uitsluit.

it
Zilverbohs. In verband met de nog steeds zeer

sterke vraag naar rdilmiddelen van klein bedrâg zal

opnieuw worden overgegaan tot de uitgifte van
zilverbons van
f 1,—.

Uitvoer van vee. Nadat .met ingang van 10

dezer de uitvoer was toegestaan van fokstieren, jonger

dan achttien maanden en ingeschreven in de registers

van de Neder]andsclie, Friesche en Groninger Rund-.
veestamboeken, alsmede van melkgevende of drachtige

koeien (geen slachtvee), waarbij de tandwisseling is
afgeloopen en alle tanden eene wrijfvlakte vertoonen,
is thans, vanaf den
j9den
dézer, de uitvoer van
stamboekvee wederom verboden. –

Uitvoer van kaas. Door den Minister van
Landbouw, Nijverheid èn Handel wordt bekend ge-

maakt, dat, aangezien voor het conserveeren van

kaas, bestemd voor Europee$che landen, het gebruik
van paraffine niet noodzakelijk is, geparaffineerde

kaas, op grond van het uitvoerverbod van paraffine,

niet meer ten uitvoer naar Europeesche landen
zal worden toegelaten, tenzij daartoep,eciale ver-
gunning is verleend.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling
bij
48 particu-
lieré spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende April 1916.

Spaarbanken met een

Bedrag in Guldens

Posten

bedeag van:

In leg

Terug.

Terug. aan inleggors verschuldigd

betaling

In leg betaling

beneden
f
1
100.000

2.346

6.068

19

19

f
100.000—,, 500.000

112.126 . 171.995

1925

1249

500.000—,, 1.000.000

141.595

262.091

1905 1265

1.000.000—,, 2.000.000

322.745

410.874

3561 2535

2.000 .000—,, 4.000.000

2.39.937

435.500

1680

1802

4.000.000–,,7.000.000

47.879

715.067

5491

4807

boven
,,7.000.000

838.135 1.246.365 20994 13861

Totaal ..
2.104.763 3.247.960 35575 25538

Totaal
April 1915
….
1.69.040 1.935.711 29293 1987

1914
….
2.510.143 2.761.098 49271 27922

April….

1916

1915

1914

Uitgegeven nieuwe boekjes 1939

1589

2724
Geheel afbetaalde boekjes..

3024

2387

2618

De oorlogsgeruchten in het begin der maand hebben er
zeker toe bijgedragen, dat over de geheele linie de terug-
betaling den inleg heeft overtroffen.

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE . BERICHTEN

315

Overzicht van inleg en terugbetaling bij de Rijks-

postspaarbank.

MAART
1916
1915
1914

Inlagen

………..
f
6.363.760
f
4.507.341
f
6.833.162
Terugbetalingen

.. ,,
6.189.724
,,
4.990.486 ,,
7.080.405
Tegoed der inleggers
op ultimo ……….
192.974.339
,,169.768.544 ,184.805.525
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldhoekj es

op ultimo ………..
25.752.600
,,
24.320.450 ,,
23.858.700
Spaarbankboekjes:
Aantal nieuw uit-
gegeven
9.771
.

7.473
11.434
Aantal

geheel

af-
betaald
7.958 7.612 8.569
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.705.413 1.675.973 1.665.532

OVERZICHT DER RLTKSMIDDELEN.

(In Guldens).

April
1 Eerste vier
1
Eerste vier
1
t

1916

1
maanden

maanden
1
van 1916 1 van 1915.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.


I. BANKDISCONTO’S.

20 Juli 1914

N

1

(Disc.Wissels.
4
1
/2 sedert 1 Juli
1
15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14
‘Bel.Binn.Eff.
412

,,

1

,,

’15
4

23

’14
B.ank(VrschiflRC
5
1
/

19Aug.’14
5

23

’14
Bank of England..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29Jan: 14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

5 Febr.’14
Banque de France.
5

,,

20Aug.’14
31/2

,;

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

29 Juli ’14
5

,,

1 Apr.’14
Nat.Bankv.Denem.
5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
51/2

,,

5 Jan.’15
4
‘is

,,

6

,,

’14
ZwitserseheNat.Bk.
4
‘is

,,

2

,,

’15
3
‘is

,,

19

,,

’14
Bank van Italië ..
S’is

,,

10Nov.’14
5

,,

9Mei

1
14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank..
:.
3 ‘is

,,

1 Aug.’09
3
1
/1

,,

1 Aug.’09
Directe belastingen.
1.440.712
3.304.287 3.019.002
Persdneele belasting

. . .
) )
698.647
719.134
3.763.624
13.496.652

Belasting op bedrijfs

en
andere inkomsten


4.241.456

Grondhelasting …….
….

Vermogensbelasting ……
428.433 940.214
4.130.705

Inkomstenbelasting …….


13.514

5.632.769 18.453.314
12.110.297

Mijnen

……………..

Totaal ………….

1.455.876 5.781.860
5.275.393
Invoerrechten

………….
Formaatzegel

…………
2.110
8.769
8.410

Totaal ………….

.

1.457.986
5.790.629
5.283.803

A
cijnzen.
Suiker
.
……………..
2.773.252
8.753.635
8.321.892

Wijn

………………
24.169 346.391
464.014 2.046.519
8.520.037 6.182.502
182.820
736.070
773.549
Bier

en azijn …………
126.170
478.814 451.887

Gedistilleerd ………….
Zout

……………….

Geslacht …………….714.795
3.067.771 2.488.191
5.867.725
21.902.718
18.682.035

Oonden en zilveren werken
46.224 200.125
121.316
42
158
208

Totaal …………..

46266
200.283
121.524

Essaailoon …………….


Totaal …………..

Indirecte belastingen:
2.424.938 1.553.277
Registratierechten
924.571
3.102.948 1.474.362
Zegelrechten ………….505.057

Hypotheekrechten
84.629

.

287.557 124.870
Successieiechten

……..
1.267.859
5.070.852 4.667.038

..2.782.116
10.886.295
7.819.547

71.262
774.118
201.964
24.337 218.233 230.921

Totaal …………..

Dorneinen

……………….

Jacht en visscherij
236
1.365
1.381
Staatsloterj

…………….

58.561
287.809 434.440
Loodsgelden

…………….

Totaal generaal.. .
.
15.941.258
58.514.765
44.885.912

OPOENTEN VOOR HET
LEENINOFONDS
1914.

1

April

I
Eerste vier 1 Eerste vier
1

1916

maanden
t
maanden
van 1916

van 1915

Directé belastingen.
508.201
472.736
Personeele belasting
*)
.
*)
182895
59.646
m
Inkostenbelasting ……
1.252.264
4.495.880

265.385

Accijnzen.

.
1.750.727
1.053.830

Grondbe.lasting ………..276.849

69.278
10.117
Qedist. (binn.- en buitenl.)
20
.4.652

..
.

852.004 622.344

Vermogensbelastiug …….131.514

Wijn

……………….4.834

indirecte belastingen.

Suiker

……………..554.650

Zegelrecht van buiten!. elf.

33.390
171.978
35.830
Registratierechten
92.025
309.794
130.929
ilypotheekrechten

……

8.426 28.406
11.179

Totaal ……..
.2.558.604

..

8.634.548 2.396.611

S)

De einduitkeering van
de provinciale
en
gemeente-
opcenten betreffende den vorigen
dienst
overtrof ditmaal
de opbrengst over de maand
April.

.17-22 M. ’15 3 ‘/2

/s 3 ‘is-4 1) 2 ”/io-/a

1
7
/8
18-23 M. ’14 2’/83

2’/43

2’/83 2 l/..
5
/8

2/4 1 ‘/22

20-24Jul.’14 3 ‘/s-/,

2 ‘/.,’/

22/
4
.2/
4
2 ‘/s-‘!,

2/4 1’/42 ‘/2

.2) Noteeringen van de Ver. v. d. Effecteuhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
clagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksehe koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Dato
Londen
I

Berlijn
Porijs Ncw York

15

Mci

1916

. .
11.50
3
/4
45.12
1
/2
40.65
2.40
3
/4
16

1916

. .
11.51
45.10
40.72’/2
2.41
17

,,

1916

. .

11.49
1
/2
45.07’/2
40.75
2.41
18

1916

..
11.50
45.02′!,
40.75
2.40’/2
19

1916

..
11.49′!2
45.02’/3
40.75
2.40’/4
20

1916

..
11.50’/2
45.02’12
40.75
2.41

Laagste der week
11.47
44.92’/2
40.50
2.39
1
I
Hoogste

,,

,,
11.52
45.15
41.87 /2 2.41′!2
13

Mei

1916

..
11.51’/2
45.15 40.60
2.41
1
!,
6

,,

1916

. .
11.66’/
46.02’12
41.50
2.43
Muntpariteit

..
12.10/s
59.26
48.-
2.482/
4

D 0
23
Zwitser-
w
cenen
Kopen-
Stock-
Batavio
la,,d


l,ohn
I
telegrafisch

20 Mei

1916
46.-
31.30


74.-
74.10
98-
1
/2
Laagste d.
w.
45.90
31.17’/2
73.60 73.80

Hoogste
‘,,

,,
46.30 31.45 74.50
74.70

13 Mei

1916
46.30 31.30
74.40 74.60
98-‘/g
,,

1916
47.20 31.90 75.25
75.25
98-
8
/4
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Er vonden deze week geen groote schommelingen plaats
in de wisselkoersen.
Londen varieerde tusschen 11,47 en 11,51. Berlijn tusschen

II. OPEN MARKT

Amsterdam

1
Londen
1
Berlijn
I
Parijs1 N. York
Data

1
Part.

Prolo,,-
1
Part.
1
Part.
1
Part.
1
Coil.
1
disconto
1
gatie

1
disco,,to disconto
I
disc. moncy

20 Mei ‘161

1

4
‘is-
s
/s 1 – t
1/4-2
15-20 ,, ’16

2-/4

3-eis

4
9
/26

– 1/4-2 I/
813 ,, ’16

2-3

38/4.4 I/3 410/32

4-s/s

1142 ‘/2
1-6

’16 1 /4-2
‘/3
3 l/..4

4
21
132

4_314

2 ‘/-‘/

316

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
24 Mei 1916

44,92/2 en 45,10. Parijs was wat vaster en steeg van 40,60
.

.
NEDERLANDSCHE BANK.
. tot 4080, daarentegen waren Zwitserland en vooral Skandi-
navië f1auver.

Ook Italië was lager.

Weenen zonder veel
VERKO1TE BA

.

LANS OP 20 MEI 1916.
verandering, echter doorloopend aangeboden. New York bijna
zonder handel.
Activa,

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Binnenl. Wis.{ ll.-bk.

f
11.633.824,13
sels, Prom.,

B..bk.

693.631,58
enz.in
disc.

Ag.sch.

17.316.174,98
1
/2

f

29.643.630,69
1
/2
Papier o. h. Buiteni. in
1

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
Data
Londen
(in

,
Parijs
(in frs.
Eerlij,z
(in cents
Amsterd.
(in cents
disconto

………………………
-.
per £)
p.,,)
p.R;n.4)
per gld.)
Idem eigen portef..
f

8.428.121,-
Af: Verkocht maar voor

20

Mei

1916

..

4.76.60

5.92

77
1
/8

410/10
de bk. nog niet afgel.

Laagste d. week..

4.76.40

5.91
1
/8

76Is

41/16
Beleeningen

(

8.428.12L-
Hoogste,,

,,

..

4.76.75

5.941/4

77’/8

4P18
mci.
vrsch.) H.-bk.

f

19.908.067,68’I2 .
13 Mei

1916

. .

4.76.40

5.94

77
‘/

41/s
in rek.-crt.I B.-bk.

4.141.708,93V,
6

1916

..

4.76.35

5.94

76
1
IA

411/4
op

oaderp.A51_,, 46.533.725,82 Muntpariteit ….

4.86.67

5.181/4

951/4

40/1
f
70.583.502,44


OpEffectén

……
f
67.283.702,44
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
OpGoederenen Spec.,,

3.299.800,— 70.583.502,44
.
LONDEN.
Voorschotten a. h. Rijk …………….

ItliontenMuntmateriaal

6.668.918,48
1/

1
Week
Plaatse,, e,,
Noteering.
6 Mei
13 Mei
15-19 Mci

.
19Mei
Munt, Goud ……
f
70.448.370,—
Landen
eenheden
1916
1916

1
Laagstel Hoogste
1

1916
Muntmat. Goud.. . . ,,467.837.346,62

f538.285.716,62
Munt, Zilver, enz..

2.304.459,84
Italië

…….
Lires p. £
30.10
30.121
30.15 30.30
30.15

.
Madr.id

….
Peset. p. £
24.12 24.45
24.15 24.40
24.17k
Muntmat. Zilver

Lissabon.. ..
d.p.escudo
341a
34’/2
34’/16
340/8
345/16
540.590.176,46
Petrograd

. .
R. p. £ 10
154’/2
155 ‘/g
154’I2
156/
154’/2
Effecten
Alexandrië. .
Piast. p. £
97
7
/,
97
/ia
97 /j
97
/ij
977,110
Bel. v. h Res.fonds. .
f

4.900.813,94
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
1/4
1
/8
1/4 ‘/s
1/4 Vs
1/4
1
/8
1/41/8
id. van
1
/sV.
h. kapit.

3.923.998,50
,,
Singapore

. .
id. p. $
2/4/82
2/4/8
2/4/8
2/4/,, 2/4/2
9.824.812,44
Yokohama . .
id. p.yen
211
1
/4
2/1
1
/4
2/1I,
2/1fjo
2/1/,
Geb. en Meub. der Bank ……………..

.

.
id. p. $
2/3e/s
2/3
1
/8
2!2/s
2/3
1
/8
2/27/8
Diverse rekeningen

………………
55.642.120,87V2
Shanghai

. .
id. p. tael
3/3 3/2
‘Is
312
‘Is
3/3
312
‘Is

Montreal ….
$ per £
4.78
‘Is
4.78
4.77
‘Is
4.78
4.77/8
f 721.981.282,39
1/
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49 /,o
49182
49
49
49

Valparaiso
,,
d.p.pap.p.
8
21
/,2
8
12
/16
8
25
1
82

812/,
8″/ia
Montevideo
d. p. peso
539/o
5351,
537/
je

537/,
537/
16

Passiva.

R.d.Janeiro,,
d. p. milr.
1127/
82

12
1
/
12
1
/82
121so
12/,o
Kapitaal ……………………….

,f

20.000.000,—
Iteservefoncis

……………………,,
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
5.000.000,-
635.155.580,-
GOUD EN ZILVER.
Bankassignatiën in omloop …………

,,
2.265.119,62
Rekening-Courant saldo’s:
GOTJDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.
Van het Rijk……
f

Week van 11-17 Mei 1916.
Van anderen

52.204.954,52
..

,,
52.204.954,52

(In duizenden p.st.)
Diverse rekeningen

………………,,
7.355.628,25′!
2

In

Uit
.

f
721.981.282,39’/2
Baren

…………..825

Continent

……….50

Sovereigns

……

Koloniën …………-

Vreemde munt

U. S. A.

…………


Koloniën …………-

Zuid-Amerika ………..
Beschikbaar metaalsaldo ……
……..f
401.892.505,82
Diversen …………-

Baren en diversen….


Op de basis ‘van
2/

enelaaldekking ……
,,
263.967.374,99
Per saldo uitgevloeid ..

Per saldo ingevloeid ..
Minder bedragaanbankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerech.tigd is .. ,,2.009.462.529,10
825

825

Bij vergelijking met den vorigen veekstaat blijken de volgende verschillen:

ZILVER.
Meer
Minder

De variaties waren deze week belangrijk kleiner dan in
Disconto’s
Buitenlandsche wissels..
1.215.354,31
139.724,-
de voorafgaande weken: de prijs fluctueerde tusschen 37 en
Beleeningen
8.233.201,22/
36 d. De muntorders war’eu veel minder dringend en de
Goud

………………2.48 1.82862
veranderde marktstemming gaf sommigen houders van zilver.

Zilver

……… ………379.860,64 I/
aanleiding, eenig materieel ter markt te brengen.
Bankbiljetten
8.881.790,-
De circulaire der firma Mocatta Goldsmid bevat een be-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

5.752.453,31 0/,
richt omtrent een moratorium in China, dat de verschepingen

uit dat land opnieuw zal.bemoeilijken.
Naar de firma Sam. Montagu & Co. mededeelt, is de
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
voorraad te Bombay deze week opnieuw vermeerderd, n.l.
blijkt, dat uitstonden op:
van 5800 tot 6800 baren.

Noteering te Londen.

te New York.

13 Mei 1916
20
Mei 1916

Aan sehatkistromessen
f
68.790.000,—

f

68.090.000,-
20

Mei

1916 ……..36

71j
13

,,

1916 ……..36″/,

77/8
waarvan rechtstreeks bij
22

Mei

1915 ……..23’/,

492/
4

de Ned. Bank geplaatst
.000.000,—
7.300.000,-
23

Mei

1914 ……..26/,
Aan schatkistbiljetten
67.126.000,—
67.126.000,-
20

Juli

1914 ……..

24″I,a

541/8
Aan zilverbons

……..
.,,

9.030.650,—
,,

9.207.170,-

0

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

317

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
B

k
bI


je en

Andere
opetschbare
schulden

20

Mei

1916

.. ..
538.286
2.304 635.156 54.470
13

,,

1916* ….
535.804
1.925
644.037
46.453 532.877
1.797
664.373
98.044
1
)
29

April 1916

….
529.896
1.873
681.864
76.688
22

.

1916

. .
..
528.602
1.541
651.675 02.819
15

,,

1916

. .
..
523.023
1.727
654.425 86.346
8

,,

1916

.. ..
520.251
1.940
656.732
76.671

6

,,

1916* …..

1

,,

1916

….
517.104
3.768
647.174
84.056
25 Maart 1916 ‘.. ..
510.546
4.659
588.443
108.222
18

,,

1916

….
509.469
4.799
582.430
105.608
11

.,

1916

. . . .
501.676
4.624
582.678 93.388
4

,,

1916
495.530
4.798
586.149
79.686
26

Febr.

1916

.. ..
495.113
5.249
577.978
104.746

22 Mei

1915

….
313.981
2.868
476.495 52.915
23 Mei

1914

.. ..
162.104 8.337
315.880
9.582

25

Juli

19Ï4

….
162.114
8.228 310.437
6.198

‘) Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk
f
34.492.000,-

D° °

Disconto’s

Belee.
Besch,k-
baar
,Dek.
kings.
Hiervan
T t
0 00
Schatkist.
ningen
Metaal.
percen.
promessen
saldo tage
rechtstreeks

20 Mei

1916
f29.644
7.300 70.584
401.893
78
13

1916* 30.859
8.000′
78.817
398.116
77
6

,,

1916*
101.267
79.000 90.295
381.418
70
29 April 1916
100.679
79.000 79.128
379.285
70
22

,,

1916
94.275
73.000
74.023
380.477
71
15

,,

1916
95.662 74.000 74.018
375.835
71
8

,,

1916
90,536
68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601 71.000 72.458
373.931
71
25Maart1916
72.541
52.000
68.700
375.178-
74 18

1916
67.771
47.000

68.867
375.971
75
11

,,

1916
65.164
44.000 69.403
370.408
75
4

1916
61.380
40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73

22 Mei

1915
58.688
7.000
154.438
210.566
60
23 Mei

1914
67.190
4.500 68.817 40.090
1
)
52

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686 43.521
1
)
54

1)
Op de basis van
2
1
metaaldekking.
S)
De 41/2
O/
Staatsleening 1916 werd van 1 tot 8 Mei
nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Dato
Goud
Zilver

1
Ban
.

.


b

k
sljetten
opAndere
eischb.
schulden

48.473 33.204
140.934
29.610
11

Mrt

1916 …….
48.293 33.232
141.050
30.659
4

,,

1916 …….
48.424
32.793
139.721
30.778
48.696 32.207 140.339
30.300
26

Febr.1916 ……..
19

,,

1916
.

……

25.984
28.101
120.650
17.253
13

Mrt

1915 …….
25.495 27.808
109.626 10.835
14 Mrt

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907 110.172 12.634

Data Dis.
ten
Iud.
b

Belee.
ningen
t
Diverse
reke

ningen ‘)
kins
conto’s

Beschik.
baar metaal.
saldo

Dek.
percen.
toge

11 Mrt 1916
6.398
16.900
43.160
26.747
47.569
4,8
4

,,

1916
6.098
16.901
44.842 26.606 47.183
48
26Feb.1916
5.993
17.020
44.260
26.179
47.118
48
19

,,

1916
6.023
16.707
44.390 26.910
46.775
47

13 Mrt1915
5.672
8.097 36.071
6.882 26.505
39
14 Mrt 1914
5.834 11.754
41.913
2.018
5.1182)
44

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934
2.228 4.842
2
)
44

‘) Sluitpost der activa.

2) Op de basis van
/2
metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s IDjv.
reke.
1
nin gen

25 Maart1916..
070
895
835
928 560
18

1916..
951
914
788
922
553
11

,,

1916..
914
936
753
927
555
4

,,

1916..
920
975
713
914 756

27 Maart 1915..
1.259 990
1.331 821 646
28 Maart 1914..
669
1.032
443 712 325

25

Juli1914….
645
1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

,BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een ôverzicht gegeven
van enkele niët wekelijks opgenomen bankstateii.

I. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 17 MEI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 77.257.760

Governm. Deb. £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. .. ,, 58.807.760

£ 77.257.760

£ . 77.257.760

BANKING DEPARTMENT.

Capital …… £ 14.553.000

Government

Rest ……..,,

3.136.439

securities .. £ 33.187.474

Public deposits,, 60.645.066

Other securities,, 79.879.276

Other deposits,, 78.583.336

Notes ……..,, 42.586.795

Seven-day and

Gold and silver

other bills..

21.791

coin ……,,

1.286.087

£ 156.939.632

£ 156.939.632

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht beyat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Data Metaal .’irculatie
Currency Notes.

Bedrag
Goudd.
1
Gov. Sec.

17 Mei

1916
60.094 34.671
117.182
28.500
83.775
10

,,

1916
59.363 34.426
116.562
28.500
83.677
3

1916
57.469
34.333
117.160
28.500
83.677
26 Apr. 1916
58.924 34.103
116.244 28.500
75.718

19 Mei

1915
61.707 34.002
43.795 28.500 9.586
20 Mei 1914 35.947
1
28.676

22 Jili 1914 40.164

29.317

Data
______________

Gov.
Sec.
Other
Séc.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings.’
percen-
tage i)

17Mei 1916
33.187
79.879 60.645 78.583
43.873
31
1
/
10

,,

1916
33.187 79.410
54.834
83.442
43.387
31/
3

,,

1916
33.188
77.377
48.444 86.024
41.587
30
7
/8
26Apr.1916
33.188
88.397 61.722
85.472
43.271
29
8
1a

19 Mei 1915
51.043
145.534
130.382
94.625 36.155
20’/
20 Mei 1914
11.047
39.891
19.509
39.456
25.721
435/s

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/

1)
Verhouding tussehen Reserve en Dep’osit.s.

318

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Mei 1916

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

I

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

STAAT VAN 15 MEI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

………………….Mk
2.502.2 16.000
davon Goidbesfand

…………….
2.462.791.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ….

..
683.630.000
Noten anderer Banken …………….

..
20.160.000
Wechsel

…………………………
5.046.962.000
Lombardforderungen

……. ………
16.961.000
Effekten ……………………….

,,
36.427.000
SonstigeAktiva …………………..
334.946.000

Gründkapital ……………………
180.000.000
Reservefonds

……………………..
85.471.000
Notenumlauf ……………………
6.536.244.000
Sonstige thglieh fhllige Verbindlichkeiteu
1.510.915.000
Sonstige Passiva

…………………,
328.672.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer
deruitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder
het publiek.
De Darlehenskassen’ zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

*

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
______i)

Kasw,i.
schesne
1

Circu-
latie

Dek.
kings.
percen-
tage
15 Mei 1916
2.502.216
2.462.791 683.630
6.536.244
49
6

,,

1916
2.502.188
2.462.507 878.295 6.642.205
51
29 Apr.1916
2.503.901 2.461.702
938.972
6.696.911
51 22

,,

1916
2.503.783
2.461.470 990.700
6.479.366
54

15 Mei 1915
2.424.459 2.376.156
517.136
5.198.980
57
15 Mei 1914
1.674.471 1.342.665 71.320
1.911.096
•91

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857 65.479
1.890.895
93

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.

(In niilhoenen Roebel).

Data n
.
5f.
Goud
Te goed
uh bui.
tenland

Zilver
en
pasmunt

Schatkist-
biljetten
Grculatie

14 Mei

1916..
1.631
1.224
62
3.647′
6.213
6

,,

1916..
1.630
1.124
60
3.700
6.227
29 April 1916..
1.629 1.229
59
3.762
6.254
21

,,

1916..
1.626 1.135
57
3.790
6.184

14 Mei

1915..
1.571
139
55
1.490
3.362
14 Mei

1914..
1.582
201
74
….
1.626

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Data

.
St.
n
Wissels

Voor-
schotten
Of’
Effecten

A ndere voor-
schotten

Rc.
Courant
Parti-
culieren
Cou
Rerant
k.

Staat

14 Mei

1916.

346
641
174
1.042
224
6

,,

1916..
.344
482
176
1.072
211
29 April 1916..
343
499
181
1.133
215
21

,,

1916..
345
,

517
183
1.052
223

14 Mei

1915..
390 246 230 1.164
209
14Mei

1914..
376
90
271
620
440

21

Juli

1914..
393
121
243
596 503

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenseheine.

V. SOCItÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenskassensc/,cjne

Totaal
In kas bij
uitge-
de Reichs-
______________

geven bank

15 Mei

1916
5.046.962
1.510.915
1.892.700
642.700
6

,,

1916
5.051.916
1.642.134
2.099.200 839.700
29 Apr. 1916
5.138.099
1.736.894
2.158.900 900.500
22

1916
4.717.636
1.649.580
2.200.600 963.600

15 Mei

1915
3.988.654
1.547.605 1.182.000
492.000
15 Mei

1914
828.750
941.280

23 Juli

1914
750.892
943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekencle posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goun
Zilver
•Te goed
in hèt bui-
tea land
Wissels,
•Uitge-
stelde
wissels

18 Mei 1916
4.722.895 354.269
806.130 422.418 1.543.909
11

1916
4.715.060 358.623
780.680 394.834 1.552.720
4

,,

1916
4.811.032 356.191 697.636
445.678
1.567296
27 Apr. 1916
4.803.571 358.945
769.459
403.137
1.582.109

20 Nei 1915
3.915.654
375.225 838.756 221.086
2.494.609
21 Mei 1914
3.700.030 633.520
1.369.530

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

………
………
1.541.080

Data

Beleening
*’ Buitgow.
voorsch.
a/d. Staat
Bank-

biljetten
Rek. Crt.
Particu.
heren Rek. Crt-
Staat
18 Mei 1916
1.218.552
7.400.000
15.445.556 1.995.536
106.035
11

1916
1.222.263
7.400.000
15.432.465
1.980.221
48.463
4

1916
1.219.124
7.100.000
15.423.122
2.040.139 32.623
27 Apr.1916
1.218.693
7.200.000
15.278.000 2.091.927
42.987

20′ Mei 1915 649:952
5.500.000
11.738.038 2.332.171 80.146
21 Mei 1914
750.730

5.791.910
728.830 165.310

23Juli1914
769.400

5.911.910
942.570
400.590

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914′
geen weekstiten openbaar gemaakt.
1)e Socité G60rale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
l3eleeu.
Beleen.
Binn.

1

Rek.
Data
inch,
van
van
wissels
1
Circu-
buiteni.
buitenl.
prom. d.
en
t’

latie. saldi.
saldi
7’ordcr.
provinc.
beleen.

18 Mei

1916
248.627 63.045 480.000 63.285
694.348
155.905
11

1916
246.170 62.814 480.000 62.023
690.277
156.200
4

,,

1916206.626
62.360480.000
62.304 665.971
140.643
29 Apr. 1916
209.426
59.964
480.000 61.179 663.661
142.229

21 Mei

1915
62.248
7.879
240.000
24.936
248.781
86.256

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November. 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duiznden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s

Dekkings-
Perccn.

14Apr.’16
322.899
11.504 66.270 461.239
10.934
71
7

,,

’16
327.338
11.600
64.384
460.513
10.751
71
31 Mrt.’16
335.240
9.938
61.675
458.456
9.867
74
24′

,,

’16
342.124
12.223
60.550
463.904
11.030
74

16Âpi

.’15
237.206
29.360
35.915
294.154
10.767
79

i) Gouddekking van’ deposito’s en cireulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

319
.-

…-

}EW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

1
Bckenin gen
Data

Eigen

Bij Fcd.

Elders
1
disconto’s
en
Bezit

Ree, Bank Iaede8oneerdl

20 Mei 1916.. 441.280

163.300

58.760

3.379.220
13

,,

1916..

442.360

164.950

55.830

3.356.580
6

,,

1916..

445.330

165.540

57.790

3.358.490
29 April 1916..

452.940

165.500

55.620

3.363.660

22 Mei

1915..

428.240

118.920

34.020

2.421.030
23 Mei

1914..

517.730
1
)

– .

‘)

2.117.680

25 Juli 1914..

467.8801)

2.057.570

Depositu’s
p
Data

Circulatie

Dadelijk

Op

,R
Sur
ese,
lu
v
s
e
I
opvraagbuar J termijn

20 Mei 1916.:

31.630 3.363.950

164.720

84.460
13

1916..

31.610

3.327.730

179.390

90.440
6

,, 1916..

31.610

3.347.760

169.340

93.040
29 April 1916..

31.700

3.359.020

163.700

96.330

22 Mei 1915..

37.940

2.331.060

132.780

178.530
23 Mei 1914..

41.670

2.055.670′)

1)

50.960

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 20 Mei 1916.

De belangstelling van onze beurs ging in de afgeloopen
week noch naar de Arnerikaansche afdeeling noch naar de
rubriek voor staatsfondsen uit, doch, bleef in hoofdzaak op
locale fondsen gevestigd, die over het algemeen van een
opgewekte en vaste stemming blijk gaven. 1)eze verwaarloo-
zing, ook van onze Nederlandsche
Staatsfondsen,
veroor-
zaakte in enkele gevallen, o. a. voor integralen en 3 pCt.
obligatiën, koersteruggang. De reactie kan ook verband
houden met de omstandigheid, (lat weer verschillende aan-
lokkelijke leeningsaanbiedingen onzen Staatsfondsen tijdelijk
als concurrenten in den weg treden.
Van buitenlandsche staatspapieren viel, zij het ook bij
weinig handel, een opvallend vaste houding voor Russische,
zoowel als voor Oostenrijksche obligatiën op te merken.
Gegeven de wetenschap, dat beide rijken met groote geld-
moeilijkheden te kampen hebben – zelfs wel het meest van
alle oorlogvoerende partijen – en na het weinig schitterend
succes van hun binnenlandsche leeniijg beiden thans trachten,
bij Aonerikaansche bankiers aan te kloppen, zou men eigen-
lijk deze vastere houding onlogisch moeten noemen. Edoch
het schijnt, dat juist het vooruitzicht, dat de oorlogvoerende partijen met hun pogingen om telkens nieuwe geldmiddelen
te verkrijgen spoedig ,,au bout de leur latin” zullen zijn,
den wijzer van den beursbarometer meer naar de richting
,,vrede” stuurt. Deze mogelijkheid althans, al mogen vooralsnog
positieve bewijzen ontbreken, doet den laatsten tijd opgeld
en teekent zich scherp af op het verloop der beurzen, wier
belangstelling voor oorlogsfondsen begint te verflauwen.
Van Zuid-Amerikaansche fondsen gaven, in navolging van
Londen, verschillende Argentijnsche en Braziliaansche waar-
(lan van een willige houding blijk. Een gunstigen indruk
maakt de toenemende goudvoorraad bij de Argentijnsche
conversiekas, die sedert ultimo 1914 van 224
1
/ millioen
goud-pesos tot ruim 321 millioen goud-pesos medio Maart j.l.
is gestegen, terwijl voorts het thans bekend geworden gun-
stige uitvoersaldo over 1915, dat naast groote verzendingen
ook aan de hoogere prijzen van verschillende artikelen te
danken is, alsmede de vermeerderde douaneontvangsten over
het eerste kwartaal (25 millioen pesog tegen 20 millioen
over hetzelfde tijdvak van verleden jaar) erop wijzen, dat
cle economische ontwikkeling van Argentinië
zich
in gun-
stige richting beweegt. Toch is de uitvoer en
zJjn
de regee-
ringsontvangsten niet groot genoeg om het land op eigen wieken te doen drijven. De Veçeenigde Staten verleenen
Argentinië zoowel als Brazilië evenwel een gewillig oor-
wanneer deze republieken om geldelijke hulp komen aan,

kloppen, zoodat de bij het uitbreken van den oorlog ontstane
zorg, hoe er te komen, nu Europeesche financieele hulp
plotseling achterwege bleef, meer en meer ôp den achter-
grond geraakt.
Ook de groote vraag voor Braziliaansche fondsen vindt
in verschillende gegevens voldoende verklaring. De oogst-
vooruitzichten schijnen namelijk wegens rijkelijken regenval
voortreffelijk te zijn en de wisselkoersstand, die ondanks
een’ bevredigende handelsbalans tot nu toe zich, niet ten
voordeele van de republiek heeft bewogen, begint zich ook
ten gunste van Brazilië te keeren. De handelsvooruitzichten
zijn bevredigend en vooral de koffie-, suiker- en maïsoogst
belooft grooter te worden dan het vorig jaar. Een factor,
dien men evenwel niet uit het oog mag verliezen, is dat
beide Zuid-Amerikaansche republieken met een tekort aan
tonnenmaat te kampen hebben, hetgeen, indien dit niet
tijdig verholpen wordt, een deel van de gunstige verwach-
tingen, die men ten -opzichte van den uitvoer koestert,
kan doen verloren gaan.

13 Mei
17 Mei
20 Mei
Rijzing

4112
0/

ObI. N. W. S.
99
“/16
100
100
+

11/10
3

O/o

Obl. N. W. S…..
73
72
7
/io
71
3
/8

1
1
/8
21/2
0/

Cert. N. W. S.
.
62
3
/4
62’/,,
61 /o

Pl,
5

0
1

Oost-Indië …….
100’/8 100’/2
100’/8
±

1/2
5
0/
Bulgarije zegel. 1904
58 57
1
/2
58’/2
+

112
4
0/

Goudl. Hongarije..
48’/
.
49
7
/8
49
1
/6
+
1
1
/8
4
0
1,

Oostenrijk Bel, vr.
Kronenrente ……..
48’/o
49

.
47 2/4

/8
4
01

Rusland Nicola’i
. .
62
1
/2
62
7
/,
6210/,,
+

7/16

4 o/
o
RusI. Consols 1880
55
3
Ia
56
7
/e
57’I +
1
7
/8
4
0/

Rusl. Zuidwest….
56
1
/8
56V
55’/8

1
4
0/

Rusland bij Hope

61
63/,,
63″/,o
+
2″/,o
4 °bo Rusl. Rothsch. 3 e sr.
58’/
62/,,
62
7
/1
+
3′
5
/,o
4
0/

Bagdadsprw. leser.
58
1
/
52’/4
53

5’/2
5
0/
China Spoorw.1904 733/
4

733/4

75
II
/, + Jl5/o

4 o/
o
Japan 1899 ……65’/8

69’/4

69/4

+ 3
1
/8
5
0/
Parana 1913 …… 39’bo

40

443/4

+ 4
7
/8

In de
locale
markt waren alle fondsen, die direct of indirect
bij de suikermarkt belang hebben, in cle afgeloopen week
bijzonder vast gestemd, daar, zooals uit de gegevens in het
jongste nummer van dit weekblad blijkt, de tendens voor
het artikel suiker zich in opwaartsche richting blijft be-
vegen. Zoo behaalden aandeelen Nederlandsch Indische Han-
delsbank, Vorstenlanden, Javasche Cultuur, Panggoonredjo’s
en Tjoekir’s prjsverbeteringen, varieerend tusschen 15 en
45 0/. Aandeelen Ned. Ind. Escompto-Mij. werden hooger afgedaan op het bevredigend dividend: 81/
4
0/ tegen 6 0/
het vorig jaar.
Van
industrieele
fondsen moesten Wester Suiker echter
ruim 8
0
/o prijsgeven, wegens het gebrek aan suikerbieten,
waardoor een inkrimping van het bedrijf noodzakelijk wordt. Buitengewoon evillig in deze afdeeling waren Philips’ Gloei-
lampen, die zich kenmerkten door een haussebeweging van
niet minder dan 64
0
/o, terwijl ook aandeelen Ned. Gist- en Spiritusfabrieken, na een zeer willig verloop, ten slotte 22
0
/0
hooger sluiten.
De enijnbouwafdeeling
was als steeds verwaarloosd. Het
verslag van de Redjang Lebong, .dat een uitkeering van
hetzelfde dividend als over 1914 (15
0
/0) aankondigt., had geen
merkbaren invloed op den koers van dit ‘fonds.
Zeer bevredigend was het prijsverloop voor
petroleum.
fondsen,
al sluiten enkele aaudeelen (Steaua Romana en
Perlak) o6k iets lager. De hoofdfondsen Koninklijke en
Geconsolideerde gaven daarentegen van een vaste houding blijk, eerstgenoemde op bevredigende berichten nopeus de
werkzaamheden i
van de American Roxana Co., Geconsol
deerde op de vastere houding van de olieprijzen, die uit
Rumenië gemeld worden. De slotverbetering bedroeg respec-tievelijk 7
3
/4 en 12
3
/4
0
/0.

Rubberfondsen,
aanvankelijk weifelend van toon, konden
tegen het einde der week hun even prijsgegeven koersrijzing
hervatten; daar de prijs van het product zich weer langzaam
in opwaartsche richting begint te bewegen. Serbadjadi pi’o-
fiteerden hiervan echter bij uitzondering niet en sluiten op
winstnemingen, na de buitengewoon krachtige hausse-bewe-ging van de laatste maanden, eenige punten lager. De leiding
hadden ditmaal aandeelen Nederlandsche Guttapercha, Dcli Batavia Rubber en Oost Java’s, die op het bevredigend jaar-
verslag, dat een dividenduitkeering toelaat van 24
0
1e tegen
4
01
het vorig jaar, van 212 tot 240
0
/0 opliepen.
Weinig opgewekt was de
handel in de
scheepvaartafdeeling,
ofschoon de koersbeweging niet ongunstig was. Nievelt
Goudriaans ,konden na eenige koersschommelingen een prijs-
winst van 30
0
1e
boeken. Eenige vraag in een beperkte markt
bracht ook voor Oostzee en Bothnia’s een prijsstijging van
onderscheidenlijk 16 en 138/4
0/
te veeg.

320 –

ECONOM ISCH-STATISTISCHE ‘BERICHTEN

24 Mei 1916

De bij uitstek bevredigende resultaten van de Sumatra
en Borneotabaksinschrijvingen hebben de willige houding
voor onze
tabaks fondsen
aanvankelijk krachtig doen voort-
duren. Eerst slotweek trad wegens winstnemingen voor
enkele fondsen, oa. bij Rotterdam Deli en Deli Batavia een
kleine kentering in de koeishouding in, terwijl andere
fondsen hun rjzing voortzetten, zoodat bv. Medans 15
0
/0,
Sénembah’s circa 12
0/
en Amsterdam Langkat ruim 10
0
/o
verbeteren konden. Dubbel bevredigend is het resultaat der
hooger vermelde tabaksverkoöpen, daar, althans wat Sumatra
betreft, zoowel het aantal ter markt gebrachte pakken als
de betaalde prijzen, tegen veler verwachting in, buitenge-
woon gunstig bij 1915 afsteken, zooals uit onderstaande
vergelijking blijkt.
Verkocht in 1916…. 164.561 Pn. tot ongeveer 210 ets. Verkocht’ in 1915.. .. 79.502 Pa. tot ongeveer 143 ets.

13 Mei 17 Mei 20 Mei
Rij:

of

Amsterdamsche Bank ……184’/2 180

180

– 0/2
Koloniale Bank…………135

142

144

+ 9 –
Ned. md. Handelsbank …. 190

205

207

+17
Ned. Handel Mij. rescontre.. 168
8
/8 17218 174/jo + 515/1
Cedula K . …………….

64
1
/2 69

66

+ 11/2
Ned. Gist- en Spiritusfahr. -. 329

329

351

+22
Philips’ Gloeilampen …….380

400

444

+64
Papierfabr. v.Gelder & Zoonen 125
1
/4 145

138

+12
8
/4
Wester Suiker …………..
1931/2
187

1851/8

– 88/8
Vorstenlanden………….188

206

203

+15
Handelsvereen. A’dam……330

343
2
/2 343

+13
Javasche cultuur ……….298

325 , 320
2
/2

+22
1
/2
Panggoonredjo …………245

277
1
/2 289

+44
Tjoekir….. ………….. 330

350

375

±5
Geconsolideerde…………226

223
1
/4 23881
4

+12
2
/
4

Koninklijke …………… 6271/
2
6208/
4
6351/4

+ 78/4

Perlak ……………….49/4

48i4

451/2

– 38/
4

Orion . ……………….. 70’/

68
1
/2

72

+ 18/4
Steaua Romana
.
………..136
8
/4 133

133

– 33/
4

Amsterdam Rubber ……..198/4 197
1/2
206

+ 72/4

Deli Batavia …………..144

142

1498/4

– 58/
4

Oost Java Rubber ………214’/4 240

240

•4

25
1
/4
Kali Telepak…………..143

151

148

+ 5
Holland-Amerika-Lijn ……329
8
/4 331’/2 333/2

+ 38/4

Kon. Hol!. L!oyd ………. 1678/
4
167’/4 168
8
/4

+ 1
MUller & Co.. ………….
245

237

234

—11
Nievelt Goudriaan ……… 583

610

613

+30
Oostzee ……………….272

272

288

+16
Bothnia ………………300’/4 307

314

+13
8
/4
Amsterdam Laugkat …….240

258

2508/
4
+10
8
/4
Besoeki ……………….. l57/s 154

152’/4

– 5’18
Deli Batavia … … ….. ..459’/2 478’/2 472’/

+13
Dell Maatschappij ………510

523

522/4

+12
8
/
4

Medan …… …………..179

190’/2 194

+15 –
-Rotterdam Deli ………… 229’/3 245

241’/

+12
Senembah …………….. 507’/2 520
2
/2 518/4

+11
1
/4
Bodjong Terong ………..50

46
2
/2 47 ‘/2

– 2 ‘/2
West Java Thee ……….. 32’/s
33814
34V2

+ 28/8
Semarang Cheribon ……..149/8 155

160/4

+11
1
/8

Zooals hooger vermeld, was de belangstellin’g voor
Ame-
rikaansche
fondsen uiterst gering, daar de locale afdeeling
in hoofdzaak de aandacht trok. Nochtans maakte het hier
een aangenamen indruk, dat een groep Amerikaansche finan-
ciers het bestuur van de Vereeniging voor den Effecten-
handel feitelijk steunt bij zijn verzoek om de voorgenomen
heffing va.n een couponbelasting groot 1 °/o, ook van waarden,
die zich in het buitenland in handen van buitenlanders
bevinden, niet.van kracht te verklaren. Het bewuste ver-
zoekschrift stipt het juiste standpunt aan, dat de buiten-
landsche markten niet van Amerikaansche fondsen vervreemcl
mogen worden, daar de thans financieel onafhankelijka
positie van de Vereenigde Staten ‘in de toekomst, wanneer
de toevallige oorlogsomstandigheden zich niet meer zullen
doen gelden, het wellicht noodzakelijk kunnen maken, dat de
Unie weer bij het oude Europa gaat aankloppen. Daarnaast
neemt men hier met voldoening waar, dat belanghebbenden, in de Vereenigde Staten krachtige stappen voorbereiden om
Engeland voortaan het schenden van de mail en het ver-
koopen van de inbeslaggenomen effecten onmogelijk te maken,
zoodat, evenals in de netelige duikbootenkvestie, Amerika
wellicht ook in dit opzicht de kastanjes voor de neutrale
mogendheden uit het vuur zal halen.
Voor zoover hier handel in’Amerikaansche waarden plaats
had, betrof dit schier uitsluitend spoorwegaandeelen, daar deze ook in de Unie levendiger verhandeld worden, nu de
voortdurende vredesgeruchten de belangstelling voor de zoo-
genaamde oorlogsfondsen ernstig verkoelt. Vast waren hier
in de industriëele afdeeling alleen Dominion Steels, Cities
Service en voorbijgaand Studebakers, die een oogenblik 13 °/o

konden verbeteren we
g
ens de groote auto-omzetten bij deze
maatschappij. Over het eerste kwartaal van het loopende
jaar werden namelijk 16.800 automobielen verkocht tegen
9400 over de eerste 3 maanden van 1915. Ook hieruit blijkt
weer, dat dc ellende in Europa den Amerikaanschen kapita-
listen geen windeieren heeft gelegd. Steels werden hier bij
geringen handel iets hooger afgedaan. Voor Marinefondsen
ontwikkelde zich aan het einde der week grootere vraag op
.geruchten, dat de aandeelhouderscomit’s weer een nieuw
plan tot reorganisatie, (lat wellicht kans van slagen heeft,
in elkaar hebben gezet. Qui vivra verra. Ook de jaarcijfers
van de Oceanic Steel Navigation, die, na ruinie reserveeing
een dividenduitkeering van 65
0/
toelaten tegen 35
0/
het
vorig jaar, maakten een gunstigen indruk. Van spoorweg-
fondsen waren hier vooral Goudobligatiën Missouri Pacif ie,
Baltimore & Ohio’s en Denvers vast, bij vrij goede vraag.
jzing
13 Mei 17 Mei 20 Mei
RIgf

American Beet Sugar

67

671/
2

66’/2
American Can ……… 53V2

53814

54’/2

+ 1
Americ. Car & Foundry 60’Vio 60
7
/s

60
11
/16


Americ. Hide & Leather 457/je

46’/8

468/10 + 2/4
Anaconda ………….169

170″/j

170

+ 1
Central Leather.. …. . . 52 ‘/4

548/8

54 1/4

+ 2
Cities Service ………. 181’/p.’

187

1892/2

+ 8
Dominion Steel……….48’/4

49’/2

– 50
1
/io

+ 1
18
/is
Studebaker – – –
———-. 128 ‘/s

135

1331/4

+ 51/8
U. S. Steel ………….

79’5/

80’/16

SO°/ja

+ 28/

Atchison Topeka ……. 100 ‘/2

101

101/s

+ la/s Baltimore & Ohio …… 821/
4

8318

84
1
/2

2’/
Denver ………………11
12
/is

12
2
/2

14
3
/is

+ 21/4
Kansas City ………..

25
7
/16

26 2/4

+ l/ie
Miss. Paccert. v. goudobl. 34
65
/ic 37

38

+ 31/18
Southern Pacific ……93

9 V/2

94
1
/8

+ 1’/8
Southern Railway
:.
. . 208/
8

20v/s

22e/s

+ 1/4
Union Pacific ……..131/4

131

133
‘/2

+ 18/4
Intern. Merc. Mar. com
22’/j6 . 22/io

22 8/


YIG
Intern. Merc. Mar. pref. 83
1
/ic

83/ic

’83e/s

+ 8/1
Intern. Merc. MaF cert.
van 4
2
/2
0/5
oblig…..89
8
/is

90 ‘/

91
1
/8

+ 2
1
1is

Ook te B er 1 ij n zijn de’ hardnekkige vredesgeruchten
doorgedrongen en hebben daar, zeer tot ontstemming van de
regeering, ondanks het feit, dat de publicatie van koersen
nog steeds verboden is, tot groote vraag, bij stijgende koersen,
in de fondsenmarkt geleid. De regeering, die begrijpelijker

wijze de gelden zooveel mogelijk wil vrjhouden voor moge-
lijke toekomstige oorlogsleeningen, schijnt de pers een wenk
te hebben ‘gegeven om ‘te’ helpen, deze speculatiewoede te
onderdrukken, tot nog toe met zeer weinig gevolg. , De
bevredigende Duitsche Bankstaat, het wapensucces der
Oostenrijkers in Zuid-Tirol en de voortdurende stijging van
de prijzen van ijzer, staal, leder en andere artikelen werken
juist de vraag van de zijde van het publiek naar allerhande
fondsen in de hand. Het slot was nochtans, blijkbaar op
winstnemingen, eenigszins zwakker.

Te Parijs •heeft het feit, dat het gelukt schijnt, op
onderpand van neutrale fondsen een leening van $ 100
millioen bij de Morgan-groep af te sluiten, niet de ge-
wenschte uitwerking gehad. 3
0/
Fransche Rente brokkelden
van 63 tot 62.50 af. Het cijfer van de in omloop zijnde
bankbiljetten blijft nog gestadig in omvang toenemen
Alleen Russen varen aan de Seine voorbijgaand vast gestemd

Te L o n den heeft de opheffing van de minimümkoersen
voor spoorweg-aandeelen ‘geen nadeelige uitwerking gehad.
Integendeel viel groote kooplust voor deze waarden te be-
speuren, terwijl de grootere verkoopen ‘van exchequerbonds
en de bovenvermelde gunstige vooruitzichten voor Brazili-
aaiische en Argertijnsche waarden de belangstelling van het
publiek ook naar andere richtingen leidde, zoodat in de
afgeloopen week de geheele Londensche beurs een vrij aan-
gename houding heeft getoond. Consols werden fractioneel hooger gezocht en ook Peruvians genoten weder veel vraag tot verder verbeterende noteering.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r we. De factoren, die de graanmarkten, in het bij-
zonder de tarwemarkt, beheerschen, blijven dezelfde. De
prijzen zijn in de afgeloopen week dan ook niet van be-
teekenis veranderd. De toeneming der voorraden heeft de
ondernemingslust vel eenigszins verminderd en de omzet
was dan ook kleiner.

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

321

De verschepingen naar Europa waren wederom zeer
belangrijk, en de voorraden zijn in Engeland dan ook zeer
bevredigend. Toch is men er van overtuigd, dat de voorraden
zeer noodzakelijk kunnen zijn, want immers een eenigszins
ongunstige weergesteldheid voor de nieuwe oogsten in Europa
zou de behoefte van Europa voor het aanstaande seizoen
weer grooter maken, en zelfs al zouden de oogsten buiten Europa wederom zoo’n belangrijk overschot geven als het
vorige jaar – iets wat vrijwel onmogelijk is – dan nog
zou het moeilijk zijn, voldoende te importeeren tengevolge
van het scheepsruimte-vraagstuk.
Met name voor Zuid-Amerika zijn cle vrachten wederom
gestegen en dit land ondervindt in niet geringe matede
nadeelen, daaraan verbonden. Wegens gebrek aan vraag voor
export gaan de prijzen van alle laudbouwgewassen regel-
matig terug. Ook van Noord-Amerika, waar de prijzen tot
nu toe vrijwel stationair bleven, komen heden (22 Mei)
lagere noteeringen af.
Met toenemende belangstelling zal men van nu af de
oogstberichten in Europa nagaan. Alen zal daarbij in aan-
merking moeten nemen, dat tengevolge van den oorlogs-
toestand de berichten misschien wat rooskleuriger gegeven
worden dan de toestand feitelijk is; zelfs al zou de weer-
gesteldheid gedurende de rest van den zomer gunstig blijven,
dan nog blijven er eenige ongunstige factoren, nl. die van
onvoldoende bemesting en van te weinig arbeidskrachten, clie een grooten oogst onwaarschijnlijk maken, terwijl ten
slotte de bebouwde oppervlakte kleiner is dan in het vorige
jaar.
M al s. De verschepingen w’aren kleiner en voor spoedige
ladingen werden de prijzen gehandhaafd; nu en dan werd
iets meer betaald. Overigens was er weinig lust tot zaken
en voor latere disposities brokkelden de prijzen een weinig
af. Op het einde van de week zijn de prijzen eenigszins lager dan de vorige week en de stemming is zeer kalm.
Ook deze week had de omzet in gerst weinig te betee-
kenen. De verschepingen blijven klein, doch de’ kooplust
is bij de hooge prijzen sterk afgenomen.

De h a v e r-verschepingen waren wederom zeer groot,
doch het merkwaa.rclige feit doet zich voor, dat zij bijna
geheel voor rekening van Frankrijk en Italië waren en wel
uitsluitend voor de betreffende regeeringen. In Frankrijk
zijn maximum-prijzen vastgesteld, die belangrijk onder het
tegenwoordige niveau liggen. Er is daar een groote ver

warring en van eigenlijken handel is geen sprake.

De vraag voor 1 ij n z a a d in Engeland blijft klein, daar
de olieslagers moeite hebben met de verkoopen van hun olie.
Daarentegen is de vraag van 1 ij n k o e k en sterk ver-
meerderd en de meeste olieslagers hebben zich geheel van
de markt moeten terugtrekken, een feit, dat in dezen tijd
van het jaar wel zeer opmerkelijk genoemd kan’ worden.
De verschepingen van ljnzaad varen hoofdzakelijk van
Indië; alleen naar het continent hadden verschepingen vaii Laplata plaats.
Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Aires
•)
Data

Tarwe
I
Mais, Haver Tarwe Mais
Mci

Mei

Mei

Juni

Juni

Juni

22 Mei 1910 107/4 72’1

43
1
/s

7,60

4,35

11,05
15 ,, 1916 115
1
/

74
8
/8

46
1
/

7,65

4,40

10,90
22 Mei 1915 154
1
/4 73
1
/

52
1
/8

13,158) 5,45
8
)11,858)
22 Mei 1914

97
‘/2
69
1
/s

40°/4
1
9,00

5,55

13,04
4
)
20 Juli 1914

821) 56
8
/s’) 36’/’)
9,408)
5,38′)
13,702)

‘) ‘per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Mei.
4)
per Juli.

*) De roteeringen van Buenos Aires zijn van 16 en 9 Mei.

Markten in Nederland.

Terwijl de t a r we-aanvoer de vorige week zeer gering
was, is hij deze week wederom aanmerkelijk toegenomen,
ofschoon men niet uit het oog moet verliezen, dat het
grootste gedeelte van de graanaanvoeren van deze week
voor België bestemd was. Nog steeds gaat men voort met
een distributie van
8/4
van de gewone hoeveelheid, welke distributie blijkbaar voldoende

is voor de tegenwoordige
behoefte. Dit staat zonder twijfel in verband met de bruin-
brood-regeling en schijnt meer dan voldoende te conipenseeren
het feit, dat niet geheel tegen te gaan is, n.l. dat tarwemeel
voor veevoeder gebruikt wordt.

• De handel in Mais, Gerst, Haver en Lijnkoekn
staat geheel stil, tengevolge van de Regeeringsmaatregelen.
Het
is
een tijd van besprekingen over een mogelijke regeling,
maar met den eigenlijkén handel schijnt het gedaan te zijn.
De zeer kleine voorraden, die zich van de verschillende

voerartikelen nog in particuliere handen bevinden, drukten
eenigszins de markt, daar ook de consumenten, gesteund
door het fraaie zomerweer, zoo lang mogelijk afhouden.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
22 Mci
1
i5 Mci
Soorten.
1
22M6
15Mei

368
368
Haver 38 lb.whitè
Rogge No. 2
17,25
Western ..
nom. nom.
Lijukoeken.
.
Nd.

Tarwe …….

MaïsLaPlata
nom.
nom.
Amer. van La

.

70,-
Gerst

46

lb.

clipped

…….16,85

Plata-zaad

..
norn.
nom.
feeding.. ..
363
368
LijnzaadLaPla
ta
470,-

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
I

Amsterdam
14-20 Mi
Sedert
14.20 Mei
Sedert
1916

.
1
Jan. ’16
1916
t Ja,,. ’16

43.210
511.152

4.225
(waarvan voor de Bel-.
gium Relief Comm.)
26.021
276.013


5.020
12.027


5.539

503

Tarwe

…………….

Maïs’ ……………
3.844
126.687

48.535
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.).

46.697

– –
41.309
-.
4.549

Rogge

…………….
Boekweit

……………

Gerst ……………….
3.400
21.660

4.218
4.750
41.676
4.506
32.790 67.800

4.165

Haver

……………
Lijnzaad

………….

Tafwemeel

……….
..
1.036
1.486


Lijnkoeken

………..-

(waarvan voor de Bel-
.

gium Relief Comm.)
1.036
1.036

METALEN.

IJZER EN STAAL

Het eenige nieuvs, dat uit Engeland genield wordt, is, dat de handel vrij levendig is en dat de vraag naar ijzer-
en staalmaterialen de aanvoeren overtreft. Herhaalde pogingen
zijn aangewend om vergunning te verkrijgen voor den uit-voer van ruw-ijzer naar de neutrale landen, doch ofschoon
90/-werd geboden voor Cleveland Nr. 3 is een dergelijke
vergunning niet verleend. Connal’s stoeks verminderen voort-
durend en omvatten op den
17den
Mei slechts 33.268 tons.

D u i t s clii a n d. De prijspolitiek van het Stahlwerk
Verband is nog steeds het voorwerp van hevige aanvallen
in de voornaamste bladen en indien alle berichten juist
zijn, heeft het Duitsche Gouvernement de kwestie reeds met
het Uitvoerend Comité van dit Syndicaat behandeld en de
belofte verkregen, dat de prijzen voor halfafgewerkt mate-
riaal geen verdere verhooging zullen ondergaan.
Er wordt beweerd, dat de meeste fabrieken reeds haar
geheele ijzer- en staalproductie tot aan het eind van het
jaar verkocht hebben en dat voor bijzondere bestellingen, die geregeld binnenkomen, op een leveringtijd van 10 tot
,12 weken wordt aangedrongen. De productie van verschillende soorten ruw-ijzer bedroeg
gedurende de maand April 1.073.706 t., tegen 1.114.194 t. in de vorige maand.

De Amerikaansche markt schijnt niet zoo bestendig
te zija als te voren, een waarneming, die meer op den
voorgrond treedt door het feit, dat halfafgewerkt materiaal
in het Pittsburg district tegen lagere prijzen vrijer aange-
boden wordt. Staafijzer, ,,Platinen” in Siemens-Martin
kwaliteit werden A. $ 42 tot $ 43 genoteerd tegen $ 45 eenigen tijd geleden.
Anderzijds. is er groote levendigheid in staal-producten
voor scheepsbouw doeleinden. –

KOPER.

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

15 Mei 30 Apr. 15 Apr.

30 April.

1916.
1916. 1916.
1915. 1914. 1913.

Voorraad

ton
ton ton
ton
ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk .. 6.533
•7.223
6.807 18.639
13.829
24.987
Zeilend v. Chili 2.875.
3.700 2.800
2.325
2.500
2.050
Id.vanAustralië 4.300
5.000 5.300
5.400
.
4.000
3.400

Totaal .. 13.708 15.923 14.907 26.364 20.329 30.437

322

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN –

24 Mei 1916

Oyergebracht . 13.708 15.923 14.907 26.364 20.329 30.437

Fijn Koper
te Rotterdam 1.150

1.150 1.150 1.150 3.400 6.200
Id. te Hamburg
10
2.867 *2867 *2.867 2.867 4.452 4.920
Id. te Bremen . *1.106 1.106 *1.106 *1.106

1.097

2.271

Totaal .. 18.831 21.046 .20.030 31.487 29.278 43.828

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daard Koper pt.
143-1- 132.4-
126.-/-
77..)-
63.10/. 66.17/6

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeriugen te Londen:

Data
IJzer
Clcv.
Koper
Standard
Ti n
Lood
Zink
No. 3
19 Mei

1916..
82/6
138.4-
197.5/-
31.15/- 95.-!-
12

,,

1916..
82/6
140.10/- 198.-)- 34.-/-
96.-)-
21 Mei

1915..
65/1
73.5/-
162.5/-
20-1-
73.-/-
22 Mei

1914..
51/2
62.18/9
149.15/-
18.16/3 21.7/6
20 Juli 1914..
51/4
61.-)-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

Goede kwaliteiten, zoowel groot als klein, werden in
Engeland wederom gemonopoliseerd doorhet Gouvernement
en bijna niets was verkrijgbaar voor particuliere rekning.
De toon van de markt was beslist minder vast. Daar
nog geen definitieve regeling getroffen was aangaande de
voorstellen van het Gouvernement om maximum-prijzen
voor Frankrijk vast te stellen, hadden de zaken slechts
een geringen omvang, wat hierin.zijn grond vond, dat de
verbruikers zich bepaalden tot het koopen van het hoogst
noodige. –

PETROLEUM,

(Ontleend aan den Moniteur du Ptrole Roumain).

Roemenië. De prijzen, die sedert eenigen tijd teruggeloopen
en in het algemeen onvast waren, hebben zich in de afge-
loopen 14 dagen hersteld en zijn veel vaster geworden. De
prijs van ruwe petroleum type Bustenari kan thans aan-
genomen worden op 7,50-7,60 per 100 kilo’s voor prompt en
op termijn iets lager. De ruwe petroleum van het type
Moreni Tzuicani staat voor denzelfden prijs genoteerd. Tegen
loonende prijzen worden ook de ruwe producten van Tzintea en vooral het merk ,;Sphinx” en de Baieoi-soorten gevraagd.
De zwaardere soorten zijn thans meer dan vroeger in trek.
Hoewel de vraag slechts uit enkele plaatsen komt, is de
verkoop van niet tevoren besproken waar op de Vrije markt
tamelijk- gemakkelijk, daar de weinige raffinaderijen, die
aan de markt komen, aanzienlijke hoeveelheden opnemen.
De algemeene productie neemt sterk toe en mag thans
gemiddeld op ongeveer 500 agpns daags worden aangenomen.
Deze toename der productie is te danken aan de overvloedig-heid, waarmede enkele sondes hebben gevloeid.
De export van petroleum over land blijft op het niveau,
waarop zij zich sedert eenige maanden bevindt. De export
langs den Donau ontwikkelt zich wat gunstiger. Hier heeft
de directie van de Roemeensche spoorwegen maatregelen
getroffen om dagelijks 2 treinen van 36 tanks te laten loopen
tussehen de raffinaderijen in het district Prahova en de
havenplaatsen Giurgui-Ramadan en Oltenitza, waar eenige
groote maatschappijen de noodige installaties bezitten voor
het opslaan in tanks.
De export-prijzen blijven bevredigend. Vooral oliën en
gedistilleerde oliën worden tegen steeds betere prijzen’
genoteerd.

KATOEN.

Marktberieht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 10 Mei 1916.

In de afgeloopen week zijn de prijzen van ruwe Amen-
kaansche katoen verder gestegen, zoodat zij thans een hooger
niveau bereikt hebben dan tot nu toe dit jaar het geval
geweest is. Zoowel de betere marktvooruitzichten als de
slechtere oogstberiehten, benevens de onwil van het Zuiden
om voorradige partijen katoen tot oude prijzen te verkoopen,
hebben op deze vaste stemming invloed uitgeoefend. Ook is
de statistische positie van Amerikaansche katoen zeer sterk en wordt er weer meer voor speculatie gekocht. Egyptische
katoen blijft verder stijgen en de prijzen zijn thans een volle
penny per. lb. hooger dan een maand geleden. De berichten

omtrent den nieuwen Egyptischen oogst blijven gunstig en
men verwacht algemeen een groote opbrengst.
De vraag naar Amenikaansche garens is verder verbeterd
en heeft zich uitgebreid tot verschillende soorten, die tot
nu toe verwaarloosd waren. Vooral de binuenlandsche vraag
is zeer levendig, speciaal voor grovere garens, terwijl wevers
ook meer animo toonen om oude contracten, waarop tot
nu toe weinig geleverd was, af te nemen. Ofschoon de garen-
prijzen minder sterk gestegen zijn dan de katoenprijzen,
zijn gares toch
1/4
A,
2/8
d. duurder dan een maand geleden
en verwacht men binnenkort nog hoogere prijzen, omdat de productiekosten steeds toenemen. Voor het Continent
blijft een geregelde vraag bestaan; er looen daarvoor
groote contracten.
Ook van Engelsch-Iudië meldt men eenige belangstelling
voor bundelgarens, doch tot nu toe werd niet veel afgesloten.
Voor Egyptische garens bestaat meer vraag, vooral voor
goede kwaliteiten 60r twist en bovendien voor inslggarens
voor dhooties. Ook spinners van getwijude garens en garens
voor tricotfabricage blijven goed bezet, terwijl de vraag naar
gewone grove Amerikaansche garens minder levendig is
dan eenige weken geleden.
De markt voor .manufacturen is kalm met hoogere jrjzen.
Voor Engelsch-Indië is bepaald meer vraag gekomen en
fabrikanten van dhooties, die de daarvoor noodige gekleurde
garens voor . de kanten in voorraad hadden, konden ver-
schillende partijen afsluiten. In de meeste gevallen waren
echter de limites nog te laag, terwijl ook inlandsche hande-
laren huiverig blijven om de tegenwoordige Europeesche
prijzen te betalen, die zoo belangrijk honger zijn dan de
pariteit van Indische verkoopprijzen. Bovendien ondeiwinden
de meeste exporteurs in Manchester groote moeilijkheden
door gebrek aan personeel en nemen zij dus niet meer orders
aan dan zij verwachten te kunnen verwerken. China blijft
nog rustig, maar de verkoopprijzen blijven vooruitgaan,
zoodat men daar wel meer vraag verwacht als de politieke
toestanden beter geregeld worden. Zuid-Amerika en de
kleinerè markten blijven voor hun behoeften geregeld
doorkoopen.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

19Mei16
1
12Mei
‘161
5Mei’16 19Mei’15 19Mei’14

New York …. 13,30e 13,05e 12,60e
1
9,60e 13,50 c
Liverpool ….

8,74d

8,44d

8,20d

5,21d

7,59d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(1h duizendtallen balen.)

1 Aug. ’15
tot
19 Mei ’16

Overeen komstige perioden

-‘
191415

1913-14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4474
6744
6350
Atlant. Havens
2382 3553 3933
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2236
3495 3230
‘t Vasteland.
2103
3683
4852
Japan etc…
396 423 374
Voorraden in duizendtallen
19 Mei ’16
1
19Mei ’15
19Mei’14

1167 1200
561
Binnenland …………..
704 619 304
Amerik. havens ………..

229 231
120
New York

……………
288

.

.

282
132
New Orleans ………….
Liverpool

……………
728 1579
1069

WOL

Noteeringen te Bradford:

Data

64
l

Colonial carded

l
average56

50
1
46
1
40

19 Mei 1916 ……….
.46
2
/2

38

32
8
/2

28/1

25
12

,,

1916 ………..45

37
1
/

32
1
/

28/2

25
5 Mei 1915 ………..33

30

29

2611
2

25

Op de markt te B r a df o r d komt de vaste stemming meer
en meer aan den dag: . in merinos en crossbreds van eerste
kwaliteit zijn omvangrijke zaken afgesloten tot sterk ver-
hoogde prijzen.
De meeste ,,topmakers” hebben reeds voor alles vat zij
kunnen leveren contracten afgesloten en zij weigeren iedere

to

24 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

323

nieuwe order met het oog .op de velerlei moeiljkleden,
zoowel bij den itankoop van grondstoffen alsbijde fabricage.
Te B oct
011
Zijil de omzetten belangrijk en de stemming
zeer vast. De aanvoeren bedroegen gedurende de eerste vier
maanden des jaars:
in 1916.

in 1915.

Domestic wools..

230.000 balen

210.500 balen Foreign wools

355.000
,,

125.000 ,,

Totaal ……585.000 balen

335.500 balen,

een vermeerdering alzoo met ongeveer 75
0
/o.

SUIKER.

Onze B ietsuikermarkt was in ae vorige week flauw
voor ouden oogst per Mei, slot
f
30
1
/2; nieuwe campagne
was daarentegen willig gestemd door levendige speculatie.
October/December sloot vast op
f
262 ‘/a
2
biedende.
Dc suikerproductie in Nederland heeft bedragen sedert
1 September tot ultimo April: 246.022 tons,
tegen.. 293.674

,,

in 1915
en …. 228.986

,,

,, 1914.

De invoer tot verbruik was in die periode 114.806 tons,
tegen 93.509 tons in het vôrige jauir. Verwerkt in de raff i-
naderijen 130.619 tons tegen 172.774 tons vorig jaar.
Het raffinade-bedrijf heeft thans, ten gevolge der groote
verkoopen van ruwe suiker, z.g. voor consumptie maar
feitelijk voor uitvoer, gebrek aan grondstof.

In- en uitvoer van Nederland in 1000 K.G.

Maart
Invoer tot verbruik
1)
van ruwe sui-
ker van:

1916 1915

1914

Ned. Indië ………………8

1

14

Suriname ………………..55

51

30
België

…………………..45

40

1.438

Duitschland ………………2

364

7.599

Engeland ………………..6

16

125

Andere landen…………….9

29

3.092

Totaal

125

501 12.298

Uitvoer van ruwe suiker naar:

Engeland ………………..- 2.511

388
België

………………….3.446

1

Andere landen…………….1.195

300

1

Totaal’.. .. 4.641 2.820

300

Uitvoer ‘van geraffineerd naar:

Engeland ………………..- 6.920

12.807
België

………………….585

1

224

Duitschland ………………4.413

1

4

Andere landen……………..134 2.165

488

Totaal…. 5.132 0.087 13.523
1)
Hieronder, is ook begrepen de uitslag uit entrepôt tot
verbruik.

Van den Java- s u ik eroo g st van dit jaar kwamen
nog belangrijke verkoopen tot stand; Chineezen boden voor
Superieur tot f14 ‘/2. De oogst zal stellig aan de gunstige
verwachtingen beantwoorden; de maalcijfers van de fabrieken,
die de campagne reeds geopend hebben, wijzen daarop.
In oogst 1917 ging ook nog een en ander om tot
f13.-
voor Superieur, maar de meeste houders zijn geneigd, een
afwachtende houding aan te nemen. Het is duidelijk gebleken
in de beide voorafgaande jaren, dat de enorme vermindering
in de opbrengst van hietsuiker van zoodanigen invloed is,
dat de houders van rietsuiker zich niet behoeven te haasten
en zeer hooge eischen kunnen stellen.

In Europa is de weersgesteldheid voor den beetwortel-
aanp1nt zeer gunstig, naar onvoldoende stikstofbemesting
zal ongetwijfeld op de akkeropbrengst van nadeeligen invloed
zijn. Willet & Gray hebben hunne taxatie van den afgeloo-
pen Europeesuhen bietsuikeroogst belangrijk veihagd, nI.:

tax. 1915/16

1914/15

1913/14
Duitschland……….1.500.000

2.500.000

2.720.000
Oostenrijk-Hongarije

1.011.400

1.602.315

1.703.000
Frankrijk ……….140.000

302.961

805.000
Belgie ………….

100.000

204.697

229.049
Holland…………230.000

302.458

230.000
Rusland ………..1.588.900

1.992.776

1.687.799
Andere landen

620.100 .

678.008

804.165

5.190.400

7.583.215

8.179.013

De Europeesche bietsuikeroogst van 1912/13 leverde8 .341.000
tons op; tengevolge vân den oorlog zal derhalve de opbrengst,
indien boveuistaande cijfers juist zijn,, een deficit van meer
dan3 millioen tons gegeven hebben, vergeleken bij een nor-
malen oogst vOör den oorlog!

*

De prijzen in Engeland, New-York en Cuba zijn on-
veranderd, te New York eer iets lager door minder vraag
naax geraffineerd. Op Cuba waren op 14 dezer nog 89 fa-brieken in werking;

ontvangsten sedert 1 December 2.568.400 tons
tegen 1.979.100

in 1915
en 2.098.800
,,

1914

NOTEERINGEN.

Data
Amsterdam
per Mei.

Londen

New York
.
96%

Tates

1
Whife
Anwric.
Graan-
Cubes
1
Javos
lotod
Centrifug.

No. 1
job.

18 Mci 1916….
f
31,-
47/1’/2
1916
3016
6,52
11

,,

1916….
,,

31
8
/8
47/1’/2
19/6
30/6
6,52
18 Mei 1915….
221
31/-
19
1
6

4,77
18 Mei 1914.
. .
ll°/io
18/-
.-.

3,20

RUBBER.

De positie heeft zich sinds het vorig weekbericht niet
noemenswaard gewijzigd en de prijzen zijn dan ook vrijwel
onveranderd gebleven. –
Over het algemeen heerschte er een kalme stemming; de gron.ltoon is evenwel tamelijk vast, daar er langzamerhand
weer wat vraag van Amerika komt. –
De markt sluit als volgt:

Prima Hevea Crepe loco 2/9 /2 einde vorige week 2/10
‘/
Juni

2/10

2/11
Juli/Dec. 2/10 ‘/2

,,

,,

,,

2/11 ‘/
Smokeci Sheets 1 d. minder ..

8
/4ft
1 d. minder
Hard cure fine Para …. 2/10

,,

,,

,, 2i10’/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
– Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).
Koffie verkeerde sedert het vorig bericht in vaste stem-
ming voor Nëd.-Indische soorten, die voortdurend gevraagd
worden, doch door de laatste prijsverhooging wel is waar
minder gemakkelijk plaatsing vinden. De N. 0. T-soorten
zijn eer iets lager in prijs nu gaandeweg ook meer uit
Engeland en Friinkrjk wordt aangevoerd, doch vinden, ook
daardoor, gereeden aftrek.
Noteeringen en voorraden.

Rio

Santos

Data Wisselkoeri
Voorraad
Prijs
Voorraad
Prijs

19 Mei
1916
130.000

7425
828.000
7600
12
1
/82
12

,,
1916
159000
7425
981.000
7250
12’/
19 Mei
1915
‘330.000
4625
522.000
5800
122/
4

24Juli
1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos

Data
Afgeloapcn

Sedert

Afgetoopen

Sedert
week

1 Juli
I

wcek

I

1
Juli

19 Mei 1916 .. ..

17.000

3.092.000
1
36.000 11.057.000
19 Mei 1915….
1
67.000

3.081.000 1 47.000
1
9.129.000

VETTEN EN OLIËN.

Oleo – Margarine. Ook deze week toonden margarine-
boterfabrikanten weinig of geen kooplust, aangezien de
verschepings-moeilijkheden nog steeds even groot blijven.
Gedurende de laatste 14 dagen zijn slechts 1125 trcs’
Oleo-Margarine en 1250 trcs. Reuze! van New York ver-
scheept kunnen worden, terwijl er nog groote hoeveelheden
in Baltimore en New York op verlading liggen te wachten.
Er worden geoffreerd:
500 trcs. Oleo ,,Harrison” ad
f
97,- Mei,Juni-aflading
franco wal Rotterdam exclusief molest,
300

,, Oleo ,,Monogram” ad / 85,- zelfde aflading en
condities. –

324

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

24 Mei 1916

P rem ier –
J
u s. Prima Zuid-Amerikaansch wordt ad

f
80,— en 2e kwaliteit ad
f
77
1
/2 geoffreerd c.i.f. Rotter

dam exclusief molest.
Waar de margarinefabrieken echter van Engelsche huizen
prima Zuid-Amerikaansche Jus ad sh. 60,— (ca.
f
&7
1
/2)
c.i.f. Engelsèhe havens kunnen koopen, worden de ci.f.
Rotterdam-Offerten als veel te hoog beschouwd.

Neutrallard. De noteering is 1414 $cents per Amerik.
ib., levering en betaling in New York.
Voorts was er heden een offerte van: 500 tres. prima
kwaliteit ad
f
97,— Mei/Juni-af lading franco wal Rotterdam
exclusief molest.

Imitatie-Neutrallard, zonder offerten.

Katoenzaad – olie. Op aflading van Amerika luidt de
noteering vocr fijnste kwaliteit Butteroil $ 28,75 c.i.f.
Rotterdam exclusief molest, en $ 29,25 inclusief molest,
gedekt op Engelsehe polis.

COPRA.

De markt was deze week va.ster gestemd en sluit met
koopers voor Java f. m. s. tot
f
38 ‘/.
Ceylon cif. Londen £ 33.15.- koopers en cif. Marseille
£ 38.-.- koopers.

NOTEERINGEN

Java f.m.s.

20 Mei

1916 …………..

f
38
1
/
13

,,

1916 …………,,37*18
20 Mei

1915 ………….,, 72,-
20 Mei

1914 …………..
20-25 Juli 1914 …………,, 282/
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

20 Mei 1916. De vrachtenmarkt bleef in de afgeloopeu
week ongewijzigd.
Kolenvrachten voor verscheping in Mei varen vast; Voor Juni-aflading werden geen bevrachtingen vermeld. De han-delaars wachten af, of de door de Coal Export Commission voorgestelde bepalingen betreffende prijzen en vrachten op
1 Juni in werking zullentreden. Naar verluidt, zullen de
vrachten naar Frankrijk tot ongeveer
2/
der tegenwoordige
cijfers verminderd worden. -. –

GRAAN.

Data

Petro

grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rotter-
dam

Au. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotter-
Bristol
Rotter-
Enge-
dam
Kanaal
dani
land
15/20 Mei

191614/-
f110,-
173/-
8/13

,,

191613/3

.

17216
17)22 Mei

19158/-
62/6
67/-
18/23 Mei

1914

8/-
2/-
2/-
13’9
13/9
Juli 1914
lid.
7/3
1/11/4 1/11/4
12/-
12/-

Graan Petrograd per quarter van 496 ibs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per qnarter van 480 ibs. zwaar.
Hout gezaagd en pitclipine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
lnijnstutten per voden; van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

HOUT.

Data

Cronstadt Golf van Mevico

.
Holland
ostk.
Egeland
Hoila,,d
1
Engeland

(gezaagd)
(mijn-
(pitch pine)
(pitch-
1

pine) Stutten)

15/20 MeL 1916


560/-
8/13

,,

1916

– –
560/-
17/22 Mei

1915220/-
18/23

Mei

1914 ……
f12,:

27/-
701-
75/-
Juli 1914 ……
.,, 12,—
.
24/6
75/-
77/6

ERTS.

Bilbao
Caitha-
Grieken-
1

o
Data
Middles-
genu
Middies-
land
Aliddlcs-

P
dles
t!

Mid


bro
bro’ bro’
t

bro’

18/6 19/6


19/- 19/6


15/20

Mei

1916 …….

11/3 13/9


8/13

,,

1916

…….
17/22

Mei

1915 …….
18/23 Mei

1914
4/6
6/-

8/3
Juli 1914
4/3
5/4I/
519 816

KOLEN.

Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bor-
Genua
Port

Plata

Rotte,–
Cro,,-
deux
Said
Rivier
dan
stadt

15/20 Mei 1916
fr.66,—
95/-
112/6
60/-
f6,50

8/13

,,

1916
,, 65,—
94/3
110/6
59/-
,,6,50

17/22 Mei 1915
.,

16 ‘/2
30/-
22j6
25/9
,, 6,—

18/23 Mei 1914
7,—
7/10’/
7!6
14/6
311’/2 4/9
Juli 1914
7,—
7/-
7/3 14/6
3!2
5!-

DIVERSEN.

Bombay
Bur,nah
Vladivo-
Cliii!
Data
West
West
stock
West

Europa
Europa
Wcst
Europa
(d. w)
(rijst)
Europa
(salpeter)

133/9
1401-

150/-
8/13

,,

1916

……
136/3 145/-

140/- 15/20

Mei

1916 …….

17/22 Mei

1915
55/-


85/-
18/23 Mei

1914
16/-

.


20/6
17/-
Juli 1914
14/6
16/3
25/-
22/3

RIJN VRACHTEN.

Tengevolge van de vrij belangrijke graanaanvoeren was
er in de afgeloopen week meer vraag naar ruimte dan in
de voorafgaande weken het geval was. Voor een verbetering
der gedrukte vrachtprijzen blijft het verkeer echter nog te
gering..
VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Glcl. per 2000 K.G.)

goed.
I
1
/2
lostijdl Boven-
rijn

15-20 Mei 1916
– –

gunstig
8-13

,,

1916
0,25
0,35

gunstig
17-22 Mei 1915
0,25 0,35

gunstig
18-23 Mei 1914
0,40 0.50 0,80
gunstig
20-24 Juli 1914
0,60 0,70
1,05
gunstig

Data

ADVERTENTIËN

VANDEN.BERGHS,
UmITED


Margarine-Fabrikanten, Rotterdam
J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in 2lssurantién

Anno 1836

ROrrERDAM

OtTERDAM

WEISE (X CO.
LO.
AMSTERDAM

Import van en Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

Auteur