Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 20

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 17 1916

17 MEI 1916

Economisc Stati
‘ostische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL;N!JVERHEID, FINANC!ÊN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG j 7 MEI 1916

Nô. 20

INHOUD

BIz.
I
besparing tegen den tot
f
74,20 teruggeloopen Zweed-

INKOOPCENTRALE EN WISSELKOERSEN

………………
293
Aanvoer
en
distributie van veevoederartikelen

……..
294
De
Arnerikaansche income-tax

………………….
294
Scheepvaartmoeilijkheden

in
Engeland
…………….
294
Verwaarloozing van
de
Engelsche markt door Nederland
295
T
arwe-aanvoeren
…………………………….
296
Zilver………………………………………..
296
Wereldproductie van kunstmeststoffen
…………….
297
INGEZONDEN STUKKEN:
Een

Nederlandsch hoogovenbedrijf
…………….
297
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSGEBIED
…………
298
MAANDCIJFERS:
Engelsche

handeisstatistiek

…………………..
298
STATISTIEKEN EN OVERZICNTEN
………………
299-308
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

.
Goederenhandel.
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mcd edeelin gen den inhoud betreffende

gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Diergaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnem.entsprijs franco p. p. in Nederland
f
10,—,

buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

snent volgens tarief.

Mcd edeelin gen betreffende abons(ementen en adver-

tentiën richte men tot Nijgh cé van Ditmar’s Uitgevers
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

16 MEI 1916.

De geidmarkt was aanvankelijk nog iets vaster, zoo-

dat wissels niet onder 2
3
% s, 3 pOt. te plaatsen waren.

Ook de prolongatie-noteering was vaster op 4 ‘/ pOt.

Later kwam echter meer geld beschikbaar, zoodat de

disconto noteering tot 2
t
2% pOt. terug kon gaan en

de prolongatie-rente op circa 4 pOt. sloot. De wissel-

koèrsen, op den eersten beursdag nog prijshoudend,

liepen echter spoedig belangrijk teru. Bij de beperkte

markt zijn groote schommelingen steeds meer te ver-

wachten tot groote schade voor den goedereiihandel

met het buitenland. De in het vorige nummer vermelde

pogingen tot verschaffing van Zweedsche credieten

voor den houthandel bleven zonder resultaat.

De Nederlandsche Bank heeft echter gelegenheid ge-

had, een overeenkomst af te sluiten tot het zenden van

één millioen Kronen aan goud. Daar de Zweedsche

Rijksbank echter slechts Kr. 2400 in plaats van

Kr. 2480 per Kilo fijn wilde betalen en de verzen-

dings- en assurantiekosten uitermategroot zijn, is de
uitkomende prijs circa
f
73 per Kr. 100, zoodat de

schen. koers slechts -gering is.

De onderhandelingen voor verdere gou

‘orden nog voortgezet.

De aflossing door liet Rijk van
f
71 millioen schat

ldstpromessen, rechtstreeks bij de Nederlandsche Bank

verdisconteerd, heeft deze in staat gesteld, haar direct

opeischbare verplichtingen, over welker buitengewone

stijging in den laatsten tijd reeds meermalen werd ge-

chreven, belangrijk teverminderen. De credietverlee-

ning onzer centrale bank is thans tot een zeer klein

bedrag teruggebracht: volgensden jongsten weekstaat

bedraagt het opereerend kapitaal ca.
f
122 millioen te-

gen eén gemiddelde van
f
266 millioen over 195

en an
f
173 millioen over 1913/14.

De technische aa,nkoop-commissie, die in Maart

anwege het Ministerie van Koloniën naar New York

is vertrokken,
is7
dezer dagen door President Wilson

ontvangen.

Do bevoorrading van Indië, die tot nog toe over ons

land voornamelijk uit Duitschland plaats vond, kan

onder de tegenwoordige omstandigheden, en doordat

Duitschland alle prijzen steeds blijft verhoogen, voor-

deeliger en spoediger van uit Amerika geschieden.
f

INKOOPCENTRALE EN WISSÉLKOERSEN.

Weinig takken van handel hebben in de meeste oor-
icgvoerende en neutrale landen gedurende den oorlog
een dusdanige’ uitbreiding ondergaan als de im- en ex-
port van levensmiddelen. Menigeen, die tot dusver
geheel buiten deze branche gestaan had, ontwikkelde
op dit gebied een buitengewonen ijver. Ook ons land
werd overstroomd door een groot aantal dezer lieden,
welke door onderlinge concurrentie de prijzen, zoovel
hier als elders, onnoodig deden stijgen. Om •dit te
voorkomen, werden in Duitschland geleidelijk centrale
inkooporganisaties gesticht, wier werkkring langza-
merhand groote uitbreiding vond. De prijzen werden
daardoor binnen redelijker grenzen gehouden, terwijl
zulk een centrale organisatie tevens in staat was, be-

hoorlijke contracten te sluiten en zich tegen nalatige
verkoopers voldoende te wapenen.
Het voordeel van zulk een centrale ,organisatie ligt

echter niet uitsluitend in de betere wijze van in-
koop, maar evenzeer in de wijze van betaling. In de
dagen, die achter ons liggen, kwamen tal van Duitsche
koopers, de gelegenheidskoopers in de eerste plaats,
goed van marken voorzien in ons land en wissel-
den die naar gelang der behoeften om in guldens.
Vooral in de provincie vond deze betalingswijze
plaats. Langs verschillende kanalen vonden deze

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

marken hun weg naar Duitschiand terug. Thans ech-
ter, nu een centrale inkooporganisatie werkt, zijn voor

de vele betalingen van vroeger slechts enkele guldens-

remisen ten behoeve der Einkaufsstelle in de plaats
getreden. Duitschiand kan over die enkele remisen

niet alleen betere contrôle uitoefenen, maar hiermede

is tevens het zwaartepunt van dezen handel van
Nederland naar Duitschland verlegd. Vroeger was
Nederland verkooper van tal van posten en postjes

marken, nu is Duitschiand vooral kooper van enkele

groote guldensposten. Bij gunstige koersen – tracht
Duitschland zich van een tegoed in guldens te voor-

zien om op ongunstiger tijdstippen de koersen te kun-nen steunen.

Niet alleen is nu betere contrôle mogelijk; ook de

bi]jettencirculatie behoeft uit dezen hoofde niet meer

zoo sterk te worden uitgebreid. Immers terwijl vroeger
papieren marken gebruikt werden, vindt thans het

grootste deel der remisen door overschrijving plaats.

De voortdurend in kracht toenemende positie van

den marken koers hier te lande zal stellig met het

hier besproken verschijnsel in verband mogen worden

gebracht. Naast de normale werking van vraag en

aanbod is toch getreden een krachtige door vaste hand geleide organisatie in het meest belangheb-

bende land.

Ten slotte heeft dit alles als nevenverschijusel nog

een ander gevolg op het Nederlandsche bankwezen
Het wisselen van Duitsch geld van de Duitsche impor-

teurs vormde gedurende derlogsjaren een niet on-
belangrijke bijverdienste voor vele onzer provinciale

bankiers. De remisen ten behoeve der verschillende

Zentrale Einkaufsstellen geven aanleiding tot slechts

enkele transacties met onze grootbanken. Eene ver-

schuiving dus ten nadeele van den provincialen
bankier. d.
B1

AANVOER EN DiSTRIBUTIE VAN

VEEVOEDERARTIKELEN.

De Staatscourant bevat de mededeeling, dat den
Minister van Landbouw,
Nijverheid
en Handel ge-
bleken is, dat voornamelijk tengevolge van schaarsëh-
te aan scheepsruimte, de prijzen van veevoeder-arti

kelen (gerst, haver, ljnkoeken, e: d.) meer dan noo-

dig zijn gestegen en dain verband daarmede de aan-
‘:oe-r en distributie van deze artikelen van Regeerings-
wege ter hand genomen zullen worden. Den houders

van reeds verscheepte partijen van bovengenoemde
artikelen wordt verzocht, zich voor overgave van deze

partijen te wenden tot het rijksbureau voor de dis-

tributie van graan en meel, te ‘s-Grâvenhage.
Deze mededeeliug, welke beteekent, dat ook- het deel
van het bedrijf, hetwelk nog in particuliere handén

was gebleven, naar de régeering overgaat, heeft,
zooals te begrijpen is, in den graanhandel beroering
gewekt. De dagbladen brengen den inhoud van een
tweetal adressen, waarbij met klem tegen .de voorge-
nomen maatregel wordt opgekomen, subsidiair in
overweging wordt gegeven een regeling te treffen, waarbij in samenwerking met en onder leiding van
het rijksbureau de invoerhandel zekere functie zou
kunnen blijven vervullen:

De redenen, die de regeering tot dezen stap heb-
ben genoopt, worden eenigszins nader• toegelicht in

een communiqué vn het Ned. correspondentiebu-
reau. Het blijkt dat de voornaamste reden gezocht

moet worden in het gebrek aan- scheepsruimte, het-
welk .regeling van den aanvoer door een centraal
gezag wenschelijk maakt. –

Uit het communiqué blijkt -niet, of een regeling

gelijk subsidiair door den handel aanbevolen wordt,
overwogen is. In hoeverre zij mogelijk zou zijn, valt
hier niet te beoordeelen. Wel echter staat vast, dat in

de meeste gevallen, waarin in de landen om ons heen
de regeeringen zich geroepen achtten in te grijpen in
het vrije bedrijfsleven, men een tusscheuweg gekozen

heeft en onder krachtige centrale leiding zooveel mo-

gelijk de medewerking heeft gezocht van den bestaanden

handel in zijne bestaande organisatie.
Een dergelijke regeling heeft, is zij mogelijk, veel

voor: men begaat geen onbillijkheden, behoudt de

beschikking over de deskundige wetenschap van allen,

die in het bedrijf zijn gegroeid, en voorkomt ten
slotte het volledige stilliggen van een tak van hén-
dcl, die dientengevolge buiten staat zou zijn na het slui-
ten van den vrede het bedrijf weder onmiddellijk met

voldoende kracht aan te vatten en de concurrentie
met het buitenland opnieuw te – aanvaarden.

Dat niet dan in geval van hooge noodzakelijkheid

tot uitschakeling «an een in het vrije bedrijfsleven
gegroeid organisme mag worden overgegaan, is, naar

men mag aannemen, ook het standpu-nt der regeering.

De vraag of niet een tusschenweg mogelijk is, mag dus stellig op hare volle aandacht aanspraak make.

DE AMERIKAANSCHE INCOME-TAX.

Een zeer ernstig protest is volgens de Fin ancial &
Oommercial Ohronicle van 22 April door de ,,Invest-

ment Bankers’ Associ-ation of America”
bij
de Regee-
ring te Washington ingediend tegen de voorgenomen
heffing van 1 pOt. couponbelasting van niet in de

Vereenigde Staten woonachtige buitenlanders. Behalve
aan enkele zeer gegronde formeele bezwaren, die wij

hier niet zullen herhalen, v’ordt uiting gegeven aan
gevoelens van – zeer grooten weerzin tegen het met een

poging tot diefstal overeenstemming vertooneiid voor-
stel —,,a shocking proposal”, zooals er letterlijk staat.

Betoogd wordt, dat Amerika een geld leenend land is
en1

4ji
dat het vermogen om op billijke voorwaarden te
en afhangt van het acces, dat het heeft tot alle
geldmarkten der wereld. Indien de buitenlandsche be-
legger weet, dat hij over A.merikaansche coupons en

dividenden inkomstenbelasting schuldig is, waarvan
het percentage ad libitum kan stijgen, dan zal hij zich

van Amerikaansche beleggingen afwenden, niet alleen

door geen nieuw geld aan de U. S. A. te leenen, doch
ook door wat hij heeft te verkoopen,
terwijl
de belas-
ting nog maar 1 pOt. is.

Merkwaardig is de hierbij geuite veronderstelling, dat- Europa tegenover de nieuwe wereld na den oor-
leg weder ali geldschieter zal-optreden, omdat de ge-
beurtenissen van het oogenblik den geaccumuleerden
rijkdom van ons werelddeel wel zullen hebben doen
verminderen, docli niet hebben uitgeput. De waar-
schijnlijkheid, dat invoering van belasting op buiten-

landsch bezit tot ernstige complicaties met de Regee-
ringen der Europeesche houders van Amerikaansehe
fondsen aanleiding zou geven, acht de ,,Bankers’ As-
sociation” zeer groot, want, zoo wordt betoogd, de
Vereenigde Staten hebben niet het recht ,,heden tien
dollars van een Engelsch df Hollandsch onderdaan te
leenen en hem morgen slechts negen dollars terug
betalen.”

l
v
i

SCHEEPVAARTMOEILIJKHEDEN IN

– ENGELAND.

De belangrijke inperking, diede Engelsche tonnen-
maat, deels tengevolge van de Duitsche campagne ter
zee, deels tengevolge van de enorme requisitie ‘an
overheidswege, ondervindt, stelt in dat land het pro-
bleem aan de orde, langs welke wegen de zoo zeer
aangetaste handeismarine behoort te worden aange-
vuld, althans voor verderen teruggang behoed. In
eenige Engelsche bladen, die het dreigend gevaar,
welke de inkrimping der Engelsche handeismarine
met zich medevoert, in den breede bespreken, wordt
regeeringsingrijpen bepleit.

The New Statesman meent, dat de regeering bij
haar requisitie ten behoeve der admiraliteit te ver is
gegaan en de belangen der handelsmarine aan die der
zeemacht heeft opgeofferd. Waar deze oorlog duidelijk

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

295

bewezen heeft, dat een’ sterke haudelsmarine en een
krachtige zeemacht beide onmisbaar zijn, zal het ge-

heel op den weg der Regeering liggen, haar zorg niet
slechts tot de oorlogsmarine te bepalen, doch die zoo
spoedig mogelijk tot de handelsvloot uit te breideu.’

Ook The Nation eischt van de Regeering, .dat zij de

gevaren, waarin zich de Engelsche handeismarine be-

vindt, niet u.it het oog verliest en naast een krach-
tiger optreden tegen de Duitsche onderzeeërs tot aan-
vulling der handeismarine overgaat,

In het Hoogerhuis heeft Lord Beresford er op ge-

wezen, dat de vermindering der tonnenmaat waar-

over de Engelschd handel beschikt, niet minder dan

14 püt. bedraagt. De Regeering moet volgens hem

bij haar dispositie over de scheepsruimte meer zui-
nigheid in acht nemen., Doch vooral moet zij al het
hare doen, vat den scheepsbouw kan bevorderen.
Een reorganisatie van den nationalen arbeid in die

richting moet derhalve met kracht worden ter hand

genomen.
In zijn beantwoording van de door Lord Beresford
gemaakte opmerkingen heeft Lord Ourzon in het
licht gesteld, welke bijzondere rol de haudeismarine,

speciaal de Engelsche, in het systeem van oorlogvde-

ren vervult. Niet minder dan 500 Britsche schepen
zijn uitsluitend ten dienste van Frankrijk, Italië en
Rusland gesteld. Wordt hiermede de noodzakelijkheid

van het op peil houden der koopvaardijvloot ten dui-
delijkste bevestigd, anderzijds wees Lord Ourzon erop,
met hoeveel moeilijkheden de scheepsbouw in deze
tijden te kampen heeft. .

VER WAARt100ZING VAN DE ENGELSCHE

MARKT DOOR NEDERLAND.

In ons nummer van 2 Februari (blz. 57) werd gewe-
zen op de bijzonder sterke vermindering van onzen
uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten naar En-
geland, terwijl de export daarvan naar Duitschland
zoo buitengewoon is toegenomen. De bezwaren, aan
deze wijziging van onzen handel in bedoelde artikelen
verbonden, werden toen duidelijk in het licht gesteld.
In het juist verschenen eerste deel der Verslagen en
Mededeelingen van de Directie van den Landbouw

wordt het verschijnsel, dat blijkens de officieuse

Reuternota van 5 Mei 1.1. ook bij de Engelsche Re-
geering niet onopgemerkt is gebleven, door onzen

Rijkslandbouwconsulent te Londen, Dr. J.
J.
L. van

Rijn, uitvoerig besproken. Deze schrijft:
.

Va’n veel grooter beteekenis acht ik de moeielijk-
heden, die wij zullen ondervinden, als gevolg van de
omstandigheid,’ dat Nederland de Engelsche markt
voor zuivelproducten en vleesch geheel verwaarloosd
heeft. Zooais bij de bespreking van den handel in
vleesch, boter en kaas onder afzonderlijke hoofdstuk-ken zal worden aangetoond, zijn de hoeveelheden de-
zer producten, die naar Engeland werden uitgevoerd,
geleidelijk achteruitgegaan en thans van geenexlei be-
teekenis meer. Nederlandsch varkensvleesch, dat op
de Londensche markt de eerste plaats innam, wordt niet meer aangetioffen, bacon uit Nederland, dat na
veel opoffering eindelijk tegen goede prijzen kon wor-
den verkocht, behoort tot het verleden en Nederland:
sche kaas en boter zijn niet meer te krijgen. De hooge
prijzen, die voor deze artikelen door onze oostelijke na-
buren werden geboden, konden in Engeland niet wor-den bedongen en de exporteurs in Nederland zijn ge-
zwicht voor de meerdere winsten, die door uitvoer
naar andere landen konden en. kunnen worden ge-
maakt.

De omstandigheid, dat een groot gedeelte van de
productie tegen maximumprijzen in Nederland zelf
moest worden geleverd, maakte wel is waar een vrijen
uitvoerhandel moeilijk, maar toch is de vraag niet
niisplaatst; of men uit een handelsoogpunt wel ver-
standig. handelt door een’ goeden afnemer geheel te
verwaarloozen. .

Ofschoon het moeilijk gaat aan anderen dan den
hoogsten bieder te leveren, mag en moet
bij
het be-

oordeelen van den geboden
prijs
echter rekening gehou-

den worden met de toekomst en dient men zich af te

vragen of het meerdere, dat voor het oogenb1ik ge-
boden wordt, niet geheel zal worden verloren, als men

bij den terugkeer van normale tijden verloren afnemers
moet trachten terug te winnen door aanlokkelijke,

lage prijzen.
Er bestaat in verschillende handelskrin-

gen in Engeland bitterheid tegen de Nederlandschc
exporteurs van levensmiddelen en het woord ,,boycot”

wordt in verband daarmede niet zelden gebruikt. Hun

eisch, dat Nederland zooveel mogelijk
zijn
uitvoer van

levensmiddelen over de verschillende landen moet ver-
deden in dezelfde verhouding als voor den oorlog

plaats had, is niet geheel ongegrond. Zij
schijnen
ech-

ter dikwijls te vergeten, dat de omstandigheden abnor-
maal zijn en de organisatie van den uitvoerhandel in Nederland het niet gemakkelijk maakt, om eene der-

gelijke verdeeling te regelen en de schade, die daar-

door zoude worden veroorzaakt, af te wentelen op de
schouders van hen, die ze redelijkerwijze zouden moe-

ten dragen.

‘Eene omstandigheid, die hierbij niet uit het oog
dient te worden verloren, is het feit, dat wij voor den
aanvoer van verschillende benoodigdheden, voor de
ve.evoeding ,zoowel als voor de bemesting van het land,

afhankelijk
zijn
van de welwillendheid van Engeland.

De Britsche Regeering heeft meermalen doen blijken,
dat zij gaarne iets terug zonde zien voor hetgeen zij

ons toezendt. Ik heb hier op het oog, de producten,

die uit Engeland zelf moeten komen, zooals enkele
veevoedermiddelen en zwavelzuren ammoniak. Ik noem
deze producten, omdat het recht van Engeland om den
uitvoer van deze artikelen te verbieden, onbetwistbaar
‘is en zij dus niet op eene lijn kunnen gesteld worden

met producten zooals graan en chilialpeter, die wij
uit andere landen betrekken en waarbij dus alleen de
vrije en onbelemmerde scheepvaart ter sprake kan
komen. –

Voor den uitvoer ‘van de eerstgenoemde producten uit Engeland zijn uitvoerconsenten noodig. Bij de be-
oordeeling van eene aanvraag voor uitvoerconsenten
wordt met verschillende factoren rekening gehouden.
In de eerste plaats wordt nagegaan of de voorraad
van het product, waarvoor het consent gevraagd is,
groot genoeg is om den uitvoer te kunnen toestaan,
zonder dat eene al te groote
prijsstijging
daarvan het

gevolg wordt. In de tweede plaats wenscht men zeker-heid te hebben, dat de producten of fabricaten daarvan
niet in handen komen van den vijand. Om dit te he-
oordeelen houdt men rekening met de betrouwbaarheid
van den exporteur in Engeland zoowel als van den
importeur in het land van bestemming.

Bij de bepaling van de hoeveelheden, die voor uit-
voer naar een bepaald land worden toegestaan, houdt men ten slotte rekening met hetgeen men uit dat land

terug krijgt. Zoo werd in de eerste vijf maanden van
1915 te mijner beschikking gesteld, om over de ver-
schillende exporteurs voor uitvoer naar Nederland te
verdeelen, eene hoeveelheid van 8000 ton veevoeder-middelen per maand, zijnde 3000 ton meer per maand
dan toen voor eenig ander neutraal land in dien tijd
beschikbaar werd gesteld. Toen echter de uitvoer van vleesch en zuivelproducten uit Nederland naar Enge-

landverminderde, werd ook de voor Nederland be-
schikbaar gestelde hoeveelheid veevoedermiddelen ten
slotte teruggebracht op 1000 ton per maand en kreeg

en der andere neutrale landen, dat veel vleesch en
zuivelproducten aan Engeland leverde, de beschikking
over 10.000 ton per maand. Dit geeft een denkbeeld van den invloed, dien onze verminderde uitvoer van
landbouwproducteii naar Engeland kan hebben op den
aanvoer van veevoedermiddelen voor ons land. Gelijk-
soortige overwegingen gelden ook de beschikbaarstel-
ling van zwavelzuren ammoniak voor uitvoer naar
Nederland. Mocht het mij aanvankelijk .na langdurige

296

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

onderhandelingen gelukken, eene toezegging te krijgen

voor al den voor ons land noodzakelijken zwavelzuren
ammoniak, zoo zie ik mij thans, in het begin van Febr.,

weder voor nieuwe moeilijkheden -geplaatst, klaarblij-

kelijk omdat men tèleurgesteld is in de hoeveelheden levensmiddelen, die Nederland in de laatste maanden

naar de Engelsche markt heeft gezonden. Behalve der-
halve de finantieele zijde van eene verdeeling van de

voor uitvoer beschikbare hoeveelheden landbouwpro-
ducten, dient men rekening te houden met onze eigen

behoefte aan veevoedermiddelen en kunstmeststoffen

voor zoover deze uit Engeland moeten worden betrok-

ken. Bij bovenstaande uiteenzettingen heb ik uitslui-

tend op het oog gehad de tegenwoordige en toekom-

stige belangen van den handel in landhouwproducten
van ons eigen land. Bijzondere sympathieën voor een
der oorlogvoerende partijen zijn hierbij geheel buiten

spel en zijn daarvan ook geheel onafhankelijk. Wij die-

nen ons hierbij op een zuiver neutraal standpunt te

plaatsen, zonder echter onze eigen belangen uit het
oog te verliezen,
‘1

TARWE-AANVOEREN

Ter aanvulling van het artikel in ons vorig nummr,

waarbij mededeeling werd gedaan van enkele van

bevoegde zijde ontvangen inlichtingen inzake het

tarwe-vraagstuk, volge hieronder een overzicht van

het antwoord, dezer dagen door den Minister vaû

Landbouw, Nijverheid en Handel gegeven op een
aantal vragen, hem gesteld door het Tweede Kamerlid,

Mr. G. W. Sannes.
De heer Sannes had gevraagd, welke de oorzaken

zijn van den geringen tarwevoorraad, tengevolge waar-

van het voorschrift is uitgevaardigd, dat van 24 April
af slechts bruin brood mag worden gebakken.
In zijn antwoord op deze vraag deelde de Minister
mede, dat op 1 September de reservevoorraad tarwc

1.20.000 ton bedroeg, doch dat men besloten heeft dien

te verminderen, toen uit de eerste aanvoeren van db
wintertarwe van den oogst-1915 bleek, dat deze tarwe
niet geschikt was om te worden bewaard. In verband

daarmede werd 26.000 ton afgestaan aan de Commis-

sion for Relief in Belgium zonder dat door nieuwe
bevrachting van scheepsruite deze vermindering
werd aangevuld. Verder w’ercl van de beschikbare
scheepsruimte in September en November 40.000 ton
gebruikt voor logge en bovendien werd 10.000 ton
gerst vrscheept.
Voor tarweverscheping bleven de volgende hoeveel-
heden sche.epsruimte beschikbaar:

in Augitus 1915………39.000 tons
September 1915………40.000

October

1915………20.000

November 1915………40.000
December 1915………50.000
later werd nog bevracht voor
verscheping:
in Nov./Dec . …………… 30.000

Januari 1916………53.000
Februari 1916………50.000

totaal:beviacht en ook aangekocht 322.000 tons,

waarvan de aankomst in Nederland tot einde Maart

1916 verwacht mocht worden.
De aanvoer van deze aangekochte hoeveelheidvonci
echter zeer onregelmatig plaats. Aangekomen zijn:
in

September 1915……….
35.790 tons

October


1915………
23.012

November
1915………
47.306

December
1915……….
34.734

Januari
1916………
61.465

Februari
1916………
45.376

Maart•
1916………
36.040

totaal
283 723
tr,n

Als redenen dezer oregelmatigheid en vertraging

in de aanvoeren noemt de Minister over het algemeen
dezelfde omstandigheden, die daarvoor vroeger in dit

blad zijn aangegeven, en wel, de lange reizen der stoom-

schepen, de aanhouding aan de Engelsche kust, mijn-
ongelukken, etc. De Minister maakte nog speciaal op-

merkzaam op de booten, die met salpeter onderweg

van Chili, weken lang in Engeland zijn vastgehouden
en dus niet tijdig konden uitvaren om tarwe te gaan

laden. Toen nu nog door moeilijkheden
bij
het uitvaren

der schepen uit de Nederlandsche havens de geregelde
aanvoer van tarwe in April en Mei in gevâar werd

gebracht, vond de Minister het wenschelijk de noodige
voorzichtigheid te betrachten, die geleid heeft tot het

voorschrift, dat slechts bruin brood mag worden ge-
bakken.

Bij de beantwoording van een der overige vragen

heeft de Minister er nog op gewezen, dat, daar ge-
zorgd is voor de bevrachting van voldoende scheeps-
ruimte, de achterstand in den tarwe-aanvoer automa-

tisch wordt ingehaald, behoudens zee-evenementen en
andere niet te voorziene omstandigheden. Reeds is met

dit inhalen een begin gemaakt en ofschoon voor bela-
ding in Maart oorspronkelijk slechts scheepsruimte

voor 64.000 tons was bevracht, welke hoeveelheid tarwe
men hier dus in April mocht verwachten, is in April

in werkelijkheid 82.000 tons tarwe aangekomen, ge-

deeltelijk aangevoerd met schepen, die
eigenlijk
reeds
voor Maart zouden zijn beladen, indien zij niet door
verschillende redenen waren vertraagd. Bovendien
hebben verschillende reederijen, met wie de Regeering

vrachtovereenkomsten had afgesloten, hunne scheeps-
ruimte vroeger ter beschikking gesteld dan oorspron-

kelijk in de bedoeling lag. Ook hierdoor werd de tarwe-

aanvoer ‘bespoedigd en eindelijk heeft de Regeering
volgens het antwoord des Ministers, nog de hand kun-

nen leggen op eenige spoedig voor belading gereed
zijnde booten.
Tot deze laatste categorie rekent de Minister blijk-

baar ook de booten, die eerst door den handel waren
bevracht voor den aanvoer van veevoeder en die nu
met behulp der Schepen-Uitvoerwet bestemd werden
voor tarwe.
J.
1
‘A
II
P

ZILVER.

Sedert in ons vorig nummer eenige’ regels aan dit

metaal werden gewijd, heeft zich een nieuwe omstan-digheid voorgedaan, die van zeer grooten invloed kan
zijn: de Mexikaansche regeering heeft den uitvoer van
goud en zilver uit dat land verboden.

Waar de reëele waarde van den Mexikaanschen ziJ-

verdollar de nominale reeds te boven gaat, zooals in ons vorig nummer werd medegedeeld, is deze maat-
regel volkomen te begrijpen; voor de zilvermarkt is
dit uitvoerverbod echter van verdere strekking dan

alleen een belemmering van het versmelten van zilve-
ren munten. Mexico neemt immers onder de zilver-
produceerende landen de tweede plaats in, zoodat het
uitvoerverbod een ernstige belemmering is voor het ter
markt komen ijan aanzienlijke hoeveelheden nieuw ge-
produceerd zilver. Wanneer men in aanmerking neemt,
dat Mexico ongeveer een derde van de wereldproductie
voortbrengt, dan komt het belang van dezen maatre-
gel duidelijk aan den dag.
Intusschen wordt het uitvoerverbod, naar de Corn-
mercial and Financial Chronicle mededeelt, belangrijk
verzacht door het feit, dat zilverertsen nog steeds ten
uitvoer zijn toegelaten. Desniettegenstaande zal toch
de belemmering aanzienlijk zijn, daar nu ht werk
van de Mexikaansche smelterjen door anderen moet worden overgenomen., en het de vraag is, of die dat
werk aan kunnen.
De Statist wijst op de noodzakelijkheid van meerdere
zilverproductie in de Britsche Dominions, met name
Australië en Canada. Wat de eerste kolonie betrft,
hier werd steeds een aanzienlijke hoeveelheid zilver-
erts gewonnen, dat voornamelijk in Duitschland werd
verwerkt; nu de oorlog de verbinding tusschen mijnen
en smelters heeft verbroken, is ook de opbrehgst van

17 Mei’ 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHEBERICHTEN

297

dit land sterk achteruitgegaan. Genoemd weekblad

verlangt in beide koloniën ingrijpen van de zijde der

overheid om door meerdere productie aldaar het te-

kort van Mexico goed te maken.
De firma Samuel Montagu & Co te Londen ver-
meldt in haar weekbericht nog een zeer opmerkelijke

oorzaak van de
prijsstijging
op de zilvermarkt in de

laatste weken: zij ontleent aan den National Review (Shanghai) het bericht, dat koojlieden in Shangtung

en elders, ,,especially of a certain nationality”, kope-

ren munten opkôopen, om deze te versmelten en naar
het buitenland i:it’ te voeren. Daar deze handelwijze

strijdig is met de wetten, hebben slechts weinig Clii-

neezen zich hiermede ingelaten; toch moet het bedrijf
wel eenige afmeting hebben aangenomen. Het is dui-

delijk, dat vermindering der hoeveelheid koperen
munten in China de behoefte aan zilvergeld z
j
qI doen
toenemen. .

WERELDPRODUCT1E VAN KUNSTMEST-

STOFFEN.

Zooa]s te verwachten was, heeft door den oorlog

ook de productie èn de handel in kunstmeststoffen

groote wijzigingen ondergaan. Over het geheel is de
productie aanzienlijk gedaald, terwijl als rechtstreeksch

gevolg daarvan de prijzen gestegen zijn. Tande

wijzigingen in de productie wordt een beeld gegeven
in onderstaande cijfers, welke aan de ,,Nachrichten
zur landwirtschaftlichen Produktions- und Handels-
statistik” ontleend zijn:

Productie in tons van 1000 K.G.

1913
1914 1915
Ruwe phosphaten.
(lstehalfj.)

Vereenigtle Staten

…3.202.636
2.691.685
372.694
Algiers

…………
461.030
355.140
101.909
Egypte

…………
101.311
86.572
12.212
Tunis

…………..
2.284.678
1.443.514
225.171
t
)
Angaur (Karol. eil.)
90.000 60.000

K al
i
z o u t e n.
Duitschianci

……..
1.126.070 1.166.600
948.600
Chilisalpeter.
Chili

…………..
2.773.552
2.464.427
476.115
Kalk s al
p e t e r.
Noorwegen ………..
73.214
t)
Drie maanden.

De uitvoeren

der
vermelde
njeststoffen

uit

de
onderscheiden productielanden
verhouden

de aangegeven tijdstippen als volgt:

tons van 1000 K.G.
1913 1914
1915
Ruwe phosphaten.
(lstehalfj.)
Uit Vereen. Staten
.
1.388.432
.

979.585 244.280
1)

Algiers

……..
438.601
355.140
101.909
Egypte
64.183
80.572
.12.212
Tunis

……….
2.018.434
1.443.514
225.171
2)

K al
i
zoute
u. Uit Duitschiand

. . . .
519.540 531.300
386.430

Cli
i
1
i
salpeter.
Uit

Chili

……….
2.730.530
1.847.586
231.028

Kalksalpeter.
Uit Noorwegen

70.927

75.034

20.322
8)

Over elf maanden, tot
1
Juni
1915.
Drie maanden.
8)
Vijf maanden.

De vermindering der wereldproductie van kunst-
meststoffen ‘is te meer te betreuren, daar zij plaats
vindt tijdens een periode van grootere behoefte aan
voedsel, terwijl een intensiever bemesting althans voor
een deel een compensatie zou kunne vormen voor
de minder zorgvuldige bewerking van den bodem in
zoo tal van landen, die door den oorlog een zeldzaam
groot aantal werkkrachten aan den landbouw ont-
trokken zien. Evenwel was ‘uit den aard der ‘zâak
aan die vermindering van productie niet te ontkomen.
Krijgsdoeleinden leggen beslag-op geweldige hieveel-
heden zwav,elzuiir; de ‘surphosphaatfabri-ekên hebben
allerwege «te’ worstelen mt schaarschté en:’ d’u’tirte
vân dit’ ârtikel, hetwelk zij behoeven: voor’ het

baar maken der phosphaten; ‘bovendien is door de

hooge vrachten ook de eigenlijke grondstof, de phos-
phaten zelf, zeer in prijs gestegen. Verschepingen

iit het hoofdpro&uctieland, Florida, zijn dienten-

gévolge niet meer loonend en Amerika’ exporteert dus

niet meer naar Europa; aan de ontginning der phos-

phaatlagen op Angaur, dat tot de Karolinen – Duitsch

bezit behoort, heeft de oorlog vanzelf een eind

gemaakt; en Frankrijk heeft te zeer met gebrek aan

scheepsruimte te worstelen dan dat het veel aandacht

an den aanvoer van phosphaten uit Algiers en Tunis

zou kunnen wijden.
Chili, dat in de eerste oorlogsmaanden allerlei

financieele moeilijkheden. doorleefde, ziet thans even-
eens door de hooge vrachtprijzen den afzet van sal-

‘peter naar Europa beperkt; voorts is een der belang-
rijke afzetgebieden – Duitschiand – door de blokkade
der entente onbereikbaar. De beteekenis daarvan

Springt’ in het oog, als men weet, dat in 1913 Duitsch-

land 774.298’ton en in 1912 812.898 ton Chilisalpeter importeerde en daarvan voor een deel ook ‘Oostenrijk

en Rusland ‘voorzag, die nu natuurlijk langs dezen
weg evenmin iets ontvangen.

• Insgelijks is de blokkade-politiek oorzaak, dat de
afzet der kalizouten ontzaglijk gedaald is .,Duitschland,

dat vrijwel liet monopolie hiervan had, zond innor-

male jaren
2/
vaii zijn totalen export naar Amerika
of naar de landen, waarmee het nu in ôorlog is.
Zoo gingen van de in 1912 geëxporteerde 1.300.456 ton
kalizouten 848.170 ton naar Engeland, Frankrijk,

Rusland of Amerika; in 1913 was van de 1.676.148 ton
-zelfs niet minder dan 1.300.456 ton voor genoemde
landen bestemd. In de eerste oorlogsmaanden ging
de export naar Amerika – het hoofdafzetgebied –
nog zoowat door, maar dien export beëindigde Duitsch-

land zelf spoedig, toen het bemerkte, dat deze zouten
grondstof vormden voor de ontplofbare stoffen, die
de Vereenigde Staten aan de geallieerden leveren
later weer maakten de geallieerden allen export over-
zee onmogelijk.
In hoofdzaak is de verminderde wereldp’roductie
dus te wijten aan belemmering van import en export;

het gebrek aan scheepsruimte heeft bovendien het
kwaad nog verergerd.

Geachte Redactie,

In de Economisch Statistische Berichten van 20
April 1916 is een mededeeling opgenomen, waarin

wordt gezegd, dat het Hoofdbestuur der Maatschappij
van Nijverheid voornemens is, op de algemeene ver-
gadering, in Juni a.s. te houden, een voorstel ter tafel
te brengen, om een adres te richten tot H. M. de
Koningin, met verzoek, van staatswege een onderzoek
te doen instellen naar de wenschelijkheid en de mo-
gelijkheid van een Nederlandsch Hoogovenbedrijf
annex Walswerk, en, zoo dit onderzoek tot een beves-
tigend antwoord mocht leiden, tevens naar de beste
wijze vâ’n exploitatie.
Wat mag de reden zijn, dat het Hoofdbestuur der
Maatschappij van Nijverheid het indienen van dit
voorstel ter algemeene vergadering overweegt, waar-
door het zich onmachtig verklaart, bovenbedoeld
onderzoek z e 1 f ter hand te nemen, en ht aan den
Staat opgedragen wenscht te zien?
Ligt het niet veeleerop den weg der’Maatschappij
van Nijverheid – alvorens zulk een voorstel te doen – té onderzoeken, of Nederlandsche financiëele instel-
lingen, kooplieden en industriëelen bereid gevonden zullen worden, mede te werken tot de samenstelling
eener commissie, die zich tot taak stelt, de mogelijk-
heid der exploitatie na te gaan? i W’aai’ het hier ‘eeit groot bedrijf betreft, waarvan
de’fihanciëele en handelsgedeêlten; indien niet grooter,

Uitvoeren in

zien over ,

INGEZONDEN STUKKEN.

11
EEN NEDERLANDSCH HOOGOVENBEDRIJF.

298

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

17 ‘Mej 1916

minstens zoo groot zijn als het technische gedeelte,
rijst de vraag: wââr zal men betere gegevens voor een

onderzoek als bovenvermeld kunnen bekomen, dan bij
genoemde Nederlandsche particulieren?

• Aangenomen dat het onderzoek van staatswege zou

p]aats hebben, dan zal dit niet kunnen geschieden
door één der Bureaux der Bedrijven, daar het perso-

neel door voortdurende uitbreidingen van Gouverne-

mentsbedrijven in Nederland en Neder.landsch Indië

met werk overladen is. De Staat zal dus verplicht

zijn, daarvoor een nieuve afdeeling te stichten, en

daar bovendien de techniek van het Hoogovenbedrijf

bij de Nederlandsche ingenieurs nog weinig hekënd

is, zullen daarvoor buiteniandsche krachten in dienst
genomen moeten woi’den.

Voor een goèd bestudeerd gedocumenteerd plan van

exploitatie, dat op den steun van den Staat en der

burgers kan rekenen, is – behalve technici – be-
kwaam personeel noodig, ter bestudeering der finan-

ciëele en handeisgedeelten en arbeidstoestanden.

Wenscht men onder de huidige omstandigheden,
dat deze omvangrijke taak van staatswege ten uitvoer

gelegd zal worden, dan zal een oplossing van het

vraagstuk ,,Een Hoogovenbedrijf annex Waiswerk in

Nederland” niet spoedig verwacht kunnen worden.

Het Hoofdbestuur der Maatscbapp4 van Nijver-
heid, de indiening van zijn voorstel overwegende,

moet de moeilijkheden, aan het onderzoek van staats-

wege verbondên, ingezien hebben. Waarom maakt het
zich echter de mededeeling door ondergeteekende aan
den heer Dufour, lid van het bestuur van het

Departement Haarlem, verstrekt, n.m. dat een finan-

ciëele instelling, alsmede eenige industriëeien in Ne-
derland belangrijken financiëelen steun voor dit on-
derzoek hebben toegezegd, niet ten nutte?

Ondergeteekende acht zich ôp- grond van het door

hem aan den heer F. C. Dufour medegedeelde gerech-tigd, tot het opwerpen van de hierboven gestelde vral-

gen. Met het feit voor oogen, dat Nederlanders die
het belangrijke van dit aan de orde zijnde vraagstuk
begrijpen, financiëelen steun voor een onderzoek heb-
ben toegezegd, mag de Maatschappij van Nijverheid

geacht worden in staat te zijn gesteld:

daartoe noodig gesalanieerd personeel aan te

nemen;
uit die Nederlanders, welke het onderzoek
financiëel zullen steunen, een voldoend aantal ver-
schillende krachten voor de samenstelling eener com-

missie bijeen te brengen.
De exploitanten van een Hoogovenbedrjf annex
Valswerk in Nederland kunnen gedurende jaren ver-
zekerd zijn van den moreelen steun van alle Neder-

landsche financiers, kooplieden en industriëelen, wan-
neer die tot de vorming van zulk een bedrijf hebben
medegewerkt.
Wanneer een degelijk, goed gedocumenteerd plan
voor een Nederlandsch Hoogovenbedrijf annex Wals-
werk gereed is, laat het Hoofdbestuur van de Maat-
schappij van Nijverheid het dkn aan H. M. de Konin-
gin zenden, vergezeld van een adres, waarin steun
van staatswege voor de oprichting wordt gevraagd.
Men kan er zich van overtuigd houden, dat onze
Koningin een dergelijk nationaal bedrijf even krachtig

financiëel zal steunen, als wijlen Z.M. Koning Willem.I

in 1817 deed
bij
de oprichting der Nederlandsehe
Stoomboot-Maatschappij (thans Maatschappij voor

Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord), de eerste hier
te lande. .(Zie Tijdschrift voor Economische Geo-
grafie, No. 4, 1916.)
Den Nederlanders geef ik den raad, spoedig maat-

regelen te beramen in het bovengenoemde, daar het
reeds zoover met den Nederland schen Industrieel geko-
men is, dat hij verplicht is, mannen van vreemde na-
tionaliteit te ontvangen en omtrent zijn zaken uitleg
te geven, aan wien en waarvoor de producten geleverd
worden, waartoe hij de grondstoffen moet imorteeren:

W. BRAAT Jr.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSG•EBIED.

Uitvoerverboden. Verboden.is
de uitvoer

van
gedroogcie zuidvruchien,
en die van
honden.

Laatstgenoemd verbod is uitgevaardigd om te voorko-

men, dat hier te lande gebrek zou kunnen ontstaan

aan honden, geschikt vooi de hespanning van mitrail-
leurs.

Commissie van’advies voor uit-

voereonsenten. Door den Ministei van Land-

bouw ena. is ingesteld een commissie van advies in-

zake het venleenen van uitvoerconsenten aan fabrikan-

ten van of handelaren in producten van bedrijven, die

gedurende den oorlogstoestand werden ‘opgericht of

uitgebreid.

lvFaïsdistributie. Voor de Meilevering van
regeeringsmaïs kan niet meer dan 25 pOt. van de aan-

gevraagde hoeveelheden, worden toegewezen aan ‘hen,
wier aanvragen geldig zijn verklaard; over de vorige

maand bedroeg dit percentage 30.

R e g e e r igsdistr ibutie v a n vee-

voederartikelen. Met ingang van 15 dezer zal

de aanvoer en de distributie van veevoederartikelen

(gerst, haver, lijukoeken en dergelijke) uitsluitend

van regeeringswege geschieden. ‘Elders in dit blad

wordt ‘deze maatregel nader besproken.

Uitvoer van suikerhoudende goe-
deren naar – de Nedenlandsche.kolo-

n i ë n. De Minister van Landbouw heeft zich voor-

alsnog bereid verklaard, vrijstelling te verleenen van
de verplichting tot overlegging van uitvoercertifica-

ten voOr suiker bij export van suikerhoudende goede-
ren naar de Nederlandsche koloniën. Die vrijstelling
kan ‘echter alleen worden verleend voor den voorraad

verwerkte suiker op 31 Maart j.l.; uitvoer van na
dien datum verwerkte artikelen wordt alleen dan

toegestaan, wanneer de fabrikant zijn kwantum van
de overeenkomstige periode van 1913 niet ,. over-

schrj dt. –

V ei
-str e k k i n g v a n levensmiddelen.
Ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van het
Xe Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het loopende
dienstjaar (Landbouw) met
f
20 millioen, als bijdrage

in de kosten voor de gemeenten voor de verstrekking
van levensmiddelen, daaronder begrepen brood en
melk. De bedoeling is, dat voor zoover de gemeenten
deze artikelen mochten wenschen te verstrekken tegen
legeren prijs dan waarvoor ze van regeeringswege of

vanwege de verschillende producentenvereenigingen
beschikbaar worden gesteld, het rijk % van de daaruit
voor de gemeenten voortspruitende kosten voor zijn rekening zou nemen, terwijl de gemeenten het over-
blijvende 3′ zelf moeten dragen. In de wijze van distri-
butie zouden de gemeenten volkomen vrij ,çden ge-
laten.


– MAANDCIJFERS.

ENGELSOHE HANDELSSTATISTIEK

over April 1916.

INVOER.

UITVOER.

Waarde
Vermeerd.
Waarde
Vermeerd.
in
of verm.
ja
of verni.
duizend.
jj
0
/o
van
duizend.
in
0
/o
vaa
p. st.
Apr.
1915.
p. st.
Apr.
1915.

Voedings-en genotmidd.
32.331
+

8,1
2.543
+
27,2

Grondstoffen

……..
26.289

7
1
5
4.666

1,9

Fabrikatea

………..
16.892
+

7,9
28.023
+ 14,7

Andere goederen ……
174

36,2
1.586
+
59,8

Wederuitvoer van inge-
0

voerde goederen
8.093

.18,7

Totta1 April
1916 .. 75.686 + 28 44.911 + – 6,6
Totaal April
1915 .. 73.639.

42.127

Totaal April
1914 .. 61.625

50.736 –

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE ‘BERICHTEN

299

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
middag was de stemming echter weder iets beter en Zaterdag
kon weder een tamelijk herstel intreden, zoodat de daling
ten slotte tot circa 2
0
/0
beperkt bleef. ‘Ocik de kcerseu voor
N.B.

beteekeut: Cijfers nog niet ontvangen.

Skandinavië, Zwitserland en New York waren lager. De
daling was hier echter nog iets geringer; vooral Skandinavië
GELDKOERSEN.

bleef
noS
steeds sterk gezoçht.

T: BANKDISCONTO’S.

20 Juli 1914

Disc.Wissels.
Ne d
4’/osedert 1Juli’15
3’/2sedert23 Mrt. ’14 Bel.Binn.Eff.
iVrsch.in 4’/

1

,,

’15
4

,,

23

’14 R.C.
592

,,

19 Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England..
5

8

.,,

’14
3

,,

29 Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Banque de France.
5

20Aug.
1
14
3’/2

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

29 Juli
1
14 5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Banky.Denem.
5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5
1
/2

,,

5Jan.’15
4
1
/2

,,

6

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
/2

,,

2

,,

’15
‘3
1
/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië . .
5
1
!2

10Nov.’14
5

,,

9Mei

1
14
Feder. Bes. Bk.N.Y.
3-5

4Febr?15

Javasche Bank.. ..
31/2

,,

1 Aug: ’09
3
1/,

,,

1 Aug.’09

II: OPEN MARKT.

Data Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
Call-
Part. Prolon.
disconto
gatje disconto disconto
disc.
1

moncy

13 I{ei

’16

32/4
4′
°
/2
4 /4/8
-.
1/4-2
8-13

’16
2-3
3’/-4V2
4

‘/32

4-
1
/8

1
3
/4-2
‘/
1-6

’16 1 /4-2
0
/8
3/2

4 4
20
/82
4-‘/4

2 ‘/4/2
25-29 Ap.’16
1 ‘!2-7/8
4-I/
4
“/e
2
38/4_43/4

2-‘/2

10-15 M. 115

4’/

‘)
2
1
/
– –
1/42
‘/o’
11-16 Al. ’14
3

‘/
2 8/3
I
/
2 /8
2 ‘/8/4
2’/4
1 ‘/4-2

20-24Ju1.’14
3 ‘/s-/,o
2
l/4_0/4

2
‘i’/
2 Vs-
1
/2
2
0/4

1 ‘/4-2 ‘/2

1)
Noteeringen van de Ver. v. d. Lffectenhondel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
ljksche koersen op New York en de laagste en hoogste der
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

8

Mei’ 1916

. .
11.61
45.97
1
/
41.22’/
2.43’/
9

,,

1916

. :
11.66’/,

45.70
41.25
2.43’/
10

,,

1916

..
11.60 45.35
• 41.05
2.43
11

1916

. .
11.50’/
4

44.80 40.60
2.41
12

1916

..
11.47
45.10 40.50
2.41
13

1916

. .
11.51
1
/,
45.15 40.60
2.41’/2

Laagste der week
11.41’/
2

44.70
40.40 2.39
1
/2
Hoogste

,,

,,
11.69
46.07
1
/
41.40 2.44
6

Mei

1916

..
11.66
1
/
46.02
1
/
41.50
2.43
29. April 1916

..
11.38 44.20 40.25
2.38’1
Muutpariteit

. .
12.10
0
/s
59.26
48.-
2.48
0
/4

Data
Zwitser.
land
Wcenen
Kopen.
hagen
Stock.
hotin
Batavia
telegrafisch

13 Mei

1916
46.30 31.30
74.40
74.60
98’/g
Laagste d. w.
46.10
31.-
74.10 74.10

Hoogste
,,

,,
47.20 31.90 75.35 75.35

6 Mei

1916
47.20 31.90
75.25 75.25
98.0/
4

29 April 1916
46.-
30.60 72.45
72.45
98-
3
/A
Muntpariteit
48.-
50.41
66.87
66.67
100

H. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht
D a a
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
(in frs.
(i,, cents
(in cents
per £)
P. V
P. R,n. 4)
per gld.)

13

Mei

1916
4.76.40
5.94
77’/g
Laagste d. week..
4.76.40 ‘ 5.94
76
3
/4
40
3
/4
Hoogste,,

,,

. .
4.76.50
5.942/4
77V2
41/8 6 Mei

1916 . .
4.76.35
5.94
762/
4

412/
4

29 April 1916 . .
4.76.90
5.93
74
7
/8
41/4
Muntpariteit …..
4.86.67
5.18 ‘t,
95’/
40
8
/10

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
29 Apr.
1916
6 Mei
1916

Week
8-12
Mci

Laagstcl Hoogste


12Mei
1916

Italië

……
Lires p. £
30.10
30.10
30.15
30.85 30.15
Madrid

….
Peset. p. £
24.25′
24.12 24.10 24.30
24.30
Lissabon….
d.p.escudo

..

34
8
/8
34
2
/8
34
0
/8
34/2
34
1
/2
Petrograd ..
R. p. £ 10
156 154
1
1
155/
4

156 –
155’/4
Alexandrië. .
Piast. p. £
977/,
97
7
/,
97/ia
97’/jo
97/o
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
1/4
1
/io
1/4
1
/8
1/4
1
/
1/4
1
/8
1/4’/S
Singapore

. .
id. p. $
2/4’/2
2/4
7
/52
2/4’/2
2/4
7
/
2/4
1
/go
Yokohama . .
id. p. yen
2/1114

2/1
‘t,
2/1
‘t,
2/1
‘t,
2/1
‘t,
Hongkoiig . .
id. p. $
2/2 2/3
1
/a
2!2/8
2/4
1
/8
2/3
Shanghai

. .
id. p. tael
3/0 ‘/
3/3
31
1
1
3/4
3/2 0/4
Montreal ….
per £
4.79
4.78’i2
4.78
4.78’/2
4.78
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
497/82
,49
3
/io 49
8
/32

49
8
12
49
0
/82
Valparaiso ,,
d. p. pap. p.

.$

8
8
/8
8
21
132
8 I
1
/,o
8 80/
s
,
813/
82

Montevideo ,,.
d. p. peso
53 ‘/2
53
0
/10
530/
53 ‘ho
53’/io
R.d.Janeiro ,,
cl. p. milr.
11
0
8/
10

11
27
/82
11
12
1
/jo
12
1
/io

GOUD EN ZILVER.

GOUI)BEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 4-10 MeI 1916.

-r

(In duizenden p.st.)

In.

Uit.
Baren …………..1834

Continent

……….315
Sovereigns ……….225

Koloniën …………


Vreemde munt

U. S. A . ………….


Koloniën …………-

Zuid-Amerika ……..4
Diversen …….. …..

Baren en diversen

202
Per saldo uitgevloeid . .

Per saldo ingevloeici . . 1538

2059

?
0
59

ZILVER.

Na een reactie in de eerste dagen, der week, toen de
noteering door winstnemingcn tot 35
1
/ic terugviel, is cle
villige stemming weer opnieuw ingetreden en kou het
verlies veer volkomen worden ingehaald. Volgens de firn,a
Sam.. Montagu & Co. had de daling in het begin der week
deze uitwerking, dat veel speculatieve Indische houders hun
positie liquideerden, waardoor de markt gezonder werd.
Tot de stijging in de laatste dagen werkte het Mexikaansche
verbod van zilveruitvoer krachtig mede.
De voorraad te Bombay is deze week van 4200 tot 5800
baren gestegen; de Indian Currency Returns toonen echter
steeds vermi ndereude zilveryoorraden.

OVERZICHT.

Noteering te Londen.
te
,
New York.
De vaste stemming der laatste weken op de Bnitenlandsche ‘
13 Mei
1916 ……..
’36
18
/11
wisselmarkt heeft deze week weder plaats gemaakt voor een
1
6

..
….. ………
36
15
/id

.
76 0/4
flauwe. Alle koersen liepen snel terug, zoodat Londen voor

15 Mei
1915 ……. .
23″/ie
50
11.41
0
/2

werd

verhandeld, Berlijn een oogenblik .voor-44.70

16 Mei
1914 ……..
26’/s
58V2
was aangeboden en Parijs op 40.40 verkrijgbaar was.Vrijdag.

20 Juli
1914 ……..
2410/to

54
1
/8

*

644.037
664.373
881:864
651.675
654.425
656.732 647.174 588.443 582.430
582.678
586.149 577.978 575.339

46.453
98.044′)
76.688 92.819 86.346
76.671
84.056
108.222 105.608
93.388 79.680
104.746
97.068

1.925
1.797
1.873 1.541 1.727 1.940
3.768 4.659
4.799
4.624 4.798 5.249
5.261

300

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 13
MEI 1916.

Activa.

Binneni. Wis-J H.-bk.

f
12.548.524,26
Prom.,

B.-bk.

,

400.370,52
sels,

,
enz. ii disc.

Ag.sch. ,, 17.910.089,22
‘Is

1

30.858.984,00 ‘/
Papier o. h. Buiten!. in
disconto

……………………..

Idem eigen portef.
.
‘f

8.567.845,-
Af :Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

8.567.845,-
Beleengen

(I.-bk.

f
25.458.521,91
flC
.

V1SC’1.

B.-bk.

4.941.721,74’I
in rec.-cit.5__,

48.416.49001
op

onderp.

f
78.816.733,66’/2

Op Effecten

……
f
75.027.633,66
1
/2
Op G oederen en Spec. ,,

3.789.100,-

78 .8 16 .733 ,66
‘I

Voorschotten a.h. Rijk……………..
,,

3.861.154,84

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud

……
f
70.448.385,-
Muntmat. Goud…. ,,465.355.503,-

f535.803.888,-
Munt, Zilver, enz.
.

1.924.599,19
1
I2
Muntmat. Zilver

537.728.487,19
1
/2

Effecten
Bél. v.h. .Ftes.fonds.,. f

.4.900.813,94

id. van 115v.h.kapit. ,,

3.923.998,50 8.824.812,44

Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.600.000,-

Diverse rekeningen

………………
,,

56.202.801,22

f
726.460.818,361/2

Passiva.

Kapitaal ……………………….f

20.000.000,-

Reservefonds …………………….,,

5.000.000
1

Bankbiljetten ijs omloop ………….. ,, 844.037.370,-
Bankassignati6n iii omloop ……………

3.7 12.466,99 ‘/i

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen ……,, 46.452.501,20
1
/2
46.452.501,20
Diverse rekeningen ……………….,,

7.258.480,16
‘1,

f
726.460.818,36
1
/2

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
398.116.282,24 ‘/2

Op de basis ‘van
2/5
melaaldekking …… ,,
260.275.814,60’/
Minder bedragaanbankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 1.990.581.411,22
1
12

Bij vei-gelijking met den voiigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder

Disconto’s
70.407.552,56’/
Buitenlandsche wissels
9.893,-
Beleeningen
11.478.602,14’/2

Goud

………………
2.926.459,04
Zilver

………………
127.594,99 /2
Bankbiljetten
20.335.855,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
10.457.315,07
‘Is

N.B. Uit’de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

6
Mei
1916

1
13 Mei
1916

Aan schatkistpromessen.
f140.640.000,-
f 68.790.000,-
aar van rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,

79.000.000,-
8.000.000,-
Aan schatkistbiljetten ..
82.208.000,-
,, 67.126.000,-
Aan zilverbons

……..
,,

9.182.485,-

9.030.650,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In. duizenden guldens.)

»Andere
Data

Goud

Zilver

9″

opeischbare

biljetten
I
schulden

13
Mei
1916

.

.
535.804
6
,,
1916
.

.

.
532.877
29
April
1916
529.896
22
1916
..
528.602
15
1916
.

.

.
523.023
8
,,
.1916
520.251
1
,,
1916
.

.

.
517.104
25
Maart1916
510.546
18
1916

……

».

.

.


509.469
11
.,
1916

.

.
501.676
4 ,,
1916
..
495.530
26
Febr.
1916
..
495.113
19
,,
1916
..
489.740

15 Mei

1915 .. . . 308.859

2.218

483.113

49.063
16 Mei

1914 …. 162.089

8.348

323.504

9.272

25 Juli 1914
.. ..
162.114

8.228

310.437

6.198

1)
Waarvan Itek.-Crt. saldo van het Rijk
f
34.492.000,-

1

Disconto’s

1

___

Beschik.

Dek.

Data

I

Hiervan

Belee-

baar

kings-

Totaal

Scl,atkiet.

,iinge;

Metaal.

percen.

pronlessen

saldo

dage

13

Mei

1916
30.859 8.000
78.817
398.116
77
6

,,

1916
101.267
79.000
90.295
381.418
70
29 April 1916.
100.679
79.000,
79.128
379.285
70 22

,,

1916
94.275 73.000
74.023 380.477
71
15

1916
95.862 74.000 74.018
375.835
71
8

,,

1916
90.536
68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601
71.000 72.458
373.931
71
25Maart1916
72.541
52.000 68.700
375.178
74
18

,,

1916
67.771
47.000
68.867
375.971
75
11

,,

1916
65.164
44.000
69.403
370.408
75
4

,,

1916
61.380 40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73
19

,,

1916
74.865
52.500
74.116
359.857

,
74

15 I1ei

1915
62.028
7.000 159.920
204.249
58
16 Mei

1914
71.316
5.000
70.892
37.160
1
)
51

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

0
Op de basis van
2/
metaaldekking.

NB. Bedrag der stortingen op
de 4
‘1

°/o Staatsleening 1916
tot en met 13 Mei:
f
121.774.500,-.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE
POSTEN.

(In duizenden
Guldens.)

I
Bank

Andere
Data

Goud

Zilver

biljetten

opeischb.
1
schulden

4 Mrt

1916 ……
1

48.293
1

33.232
1

141.050

1
30.659
26 Febr.1916
……
1

48.424
1

32.793
1

139.721

1
30.778
19

1916
48.698
1

32.207
1

140.339
30.300
12

1916
……
1

47.930
1

32.197
1

140.529

1

28.150

6 Mrt

1915

…….

25.913
28.217
120.95
17.247
7 Mrt 1914
…….
……
1

25.942
1

28.167
1

112.340

1
9.137

25 Juli

1914
…….
22.057
31.907
1

110.172
12.634

WBeech,ik.
Diverse
Data
Dis.
uiten
Belee-
reke

baar
kings.
I

conto’s
..I.id
nintien
ningenl)
metaal.
/’ercen.
saldo
tage

4 Mrt 1916
6.098 18.901 44.842

26.606

47.183
48
26Feb.1916
5.993
17.026
44.260

26.179

47.118
48
19

,,

1916
6.023
16.707
44.390

26.910

46.775
47
12

,,

1916
8.023
17.324
44.354

26.066

46:192 48

6 Mrt 1915
5.624 7.884 87.503

6.236

26.581
39
7 Mrt 1914
6.073
11.687
42.071

2.980

5.5182)

45

25 Juli 1914
7.259 6.395
47.934

2.228

4.8422)

44

Sluitpost der activa.

Op
de
basis van
2/

metaaldekking.

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

301

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTE1.

(In duizenden guldens.)

Andere 1
Data

Metaal Circulatie opeisclib. IDisconto’s Div. reke-
schulden i

i in gen
1)

26 Feb.1916
915
889
1.069
919 894
19

1916….
889
889
1.058
919
678
12

1916….
886
922 1.021
924
663
5

1916….
858 935
1.032
917 686

27

Feb.1915 ….
1.324 910 1.158
806 472
28

Feb.1914….
..678
1.058
444
737
318

25 Juli 1914.. ..

645
1
1.100
1

560
1

735
1

396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENÖLAND.

WEEKSTAAT VAN 10 MEI 1916.

1SSUE DEPA1TMENT.

Notes issued.. £ 78.631.030

Governm. Deb. £ 11.015.100
Otherseeurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……. 58.181.030

£ 76.631.030

£ 76.631.030

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£
14.553.000
Government
Rest ……..,,
3.123.747
securities
. .

£
33.187.474
Public deposits,,
54.833.814
Other securities,,
79.409.760
Other deposits,,
83.441.906
Notes ……..,,
42.204.900
Seven-day and
Gold and silver
other bills. ..
31.364
coin

……..
1.181.697

.t. 100. e1.a.i1
1

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

Onderstaancl overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd.
I
Gov. Sec.

10 Mei 1916 59.363

34.426 116.562 28.500 83.677
3

,, 1916 57469

34333 117.160 28.500 83.677
26 Apr. 1916 58924

34.103 116.244 28.500 75.718
19

,,

1916

57.965

34.032 113.742

28.500

75.718

12 Mei 1915 83.628

35.003

43.519 28.500

8.623
13 Mei 1914 35.806

28.703

22 Juli 1914 1 40.164 1 29.317

Gov.
I
Other
I
Public
I
Other

Re-

kin
g:-
Data

Sec.

Sej.

Depos.

Depos.

serve percen-
taae il

10 Mei 1916 33.187 79.410

54.834 83.442 43.387 31/a
3

,, 1916 33.188 77.377

48.444 86.024 41.587 30/i
26 Apr. 1916 33.188 88.397

61.722 85.472 43.271 29/8
19

,, 1916 33.188 87.906

59.179 88.646 42.383
29
1
/

12 Mei 1915 51.043 143.073 127.864 95.615 47.076 21
13 Mei 1914 11.047 38.457

18.611 38.774 25.554 44
1
/2

22Juli
1914111.0051
33.633
1
13.7351 42.185 129.2971 52e/s

.1)
Verhouding tusschen Reserve en .Deposits.

II.. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 6 MEI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestaud ………………….Mk 2.502.188.000
davon Goldbestand …………
……

2.462.507.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ….

..878.295.000
Noten anderer Banken ………………

..14.117.000
Wechsel ……………………….

5.051.916.000
Lombardforderiingen ……………

10.861.000
Effekten ………………………..,

38.091.000
Sonstige Aktiva ………………….

.,

361.380 000

Grundkapital ……………………,, .

180.000.000
Reservefonds …………………….

,,

85.47 L000
Notenumlauf ………………………

6.642.205.000
Sonstige titglich fiillige Verbi ndlichkeiten

1.642.134.000
Sonstige Passiva ………………..

307.038.000

OVERZICHT VAN DÊ VOORNAÂMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat te’ens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kas çen-
scheine
I

Circu-
latie
king:.
percen
togo’)

6 Mei 1916
2.502.188
2.462.507 878.295 6.642.205
51
29 Apr.1916
2.503.901 2.461.702 938.972 6.696.911
51
22

,,

1916
2.503783
2.461.470
990700
6479.366
54
15

,,

1916
2.504.784 2.461.070
809.227
6.534.347
51

7 Mei 1915
2421.808
2.373.348
629.305
5.242.302
58
7 Mei 1914
1.655.946
1.326.761
68.340
2.006.450
86

23 Juli 1914
1.891.398
1356.857
65.479
1.890.895
93

0
Dekking der
circulatie
door metaal
en Kassenscheine.

Darleheuskassenscheine

Data
Wissels
Rek. Crt.
Totaal
1,1
kas bij
uitge-
I

de Reichs-
______________

ge-ven
bank

6 Mei
1916
5.051.916 1.642.134
2.099.200
839.700
29 Apr.
1916
5.138.099
1.738.894
2.158.900 900.500
22
1918
4.717.636
1.649.580
2.200.800 963.600
15

,,
1916
5.226.117
1.857.823
2.029.000 771.400

7 Mei
1915
3.849.706
1.484.427
1.284.000
610.000
7 Mei
1914
863.563
837.345

23 Juli
1914
750.892
943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den veekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
iuwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goun
Zilver

Te goed
in het bui- tenland
Wissels

Uit ge-
stelde
wissels

11 Mei 1916
4.715.60
358.623 780.680 394.834
1.552.720
4

,,

1916
4.811.032 356.191 697.836
445.678
1.567.296
27 Apr. 1916
4.803.571
358.945
769.459
403.137 1.582.109
20

;,

1916
4.899.442
359.701
735.935 418.905 1.599.655

13 Mei 1915
4.127.010
376.525
833.096
220.339 2.524.227
14 Mei 1914
3.674.320
629.420
1.435.060

23 Jûli 1914
4.104.390
639.620

………

……..
1.541.080

* Buitgew.I Bank-
1
Rek. Crt. Rek. Crt-
Particu-
Dato

. Beleening voorsch. t

old. Staat

biljetten –

heren

Staat

11 Mei 1916 1.222.263 7.400.000 15.432.465 1.980.221

48.463
4. ,, 1916 1:219.124 7.100.000 15.423.122 2.040.139

32.623
27 Apr.1916. 1.218.693 7200.000. 15.278.000 2.091.927

42.987
20

1916 1.223.768 7.100.000 15.239423 2.036.614

77.855

13 Mei 1915 654636 5.400.000 11.715.219 2.289.874

72.746
14 Mei 19141 743.210

5.844.2101 692.7601 149.170

23Juli 19141 769.4001

1
5.911.9101 942.5701 400.590

1

302

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 ii. st:
in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data t,. st.
Goud
Te goed
uh bui-
tenland
pas,nunt

Zilver
en
Schatkist-
biljetten
Circulatie

6 Mei

1916..
1.630 1.124
60
3.700
6.227
29 April1916..
1.629
1.229
59
3.762
6.254
21

1916..
1.626
1.135
57
3.790
‘6.184
14

1916..
1.629 1.137
62
3.745 6.078

6 Mei

1915..
1.572
139
54
1.471
3.349
6 Mei

1914..
1.579
204.
73
..

..
1.22

21

Juli

1914..
1,601
144 74
….
1.634

Data t,. st.
Wissels

Voor-
schotten
op
Effecten

Andere
voor-
schotten

1

Rc.
1
Courant
Parti.
J

culiereu

1

Rek.
Courant
1

Staat

0 Mei

1916..
344
482
176
1.072
211
29 April 1916..
,

343
499

181
1.133.
215
21

1916..
345
517
183
1.052
223
14

1916..
379
531
184
1.198
212

6 Mei

1915..
391
242
233
1.141
202
6 Mei

1914..
381
90
269 634
433

21

Juli

1914..
393
121
243 590
503

V. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnéra1e is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.

De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN. –

(Id duizenden francs.)

Metaal
I3eleen.
Beleen.
Bi,,,,.
Rek.
Data
mcl.
van van
wissels
Circu.
Crt.
buite,,l.
buiteni.
prom. d.
CH
latie.
saldi.
saldi
vordcr.
provinc.
beleen.

4 Mei

1916
206.626 62.360 480.000
62304
605.971
140.643
29 Apr. 1916
209.426
59.94
480.000 61.179
663.661 142.229
13

1916
207.928
59.701
480.000 63.239 654.228
152.323
8

1916
200.997
.59.052
480.000 62.396 641.232
158.988

6 Mei

1915
52.806
7.356
200.000
13.577
206.114
67.663

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKÂ.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden opl6 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
.
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Cr ,,
jte

Dekkings.
Perccn-
tage
t)

7 Apr.’16
327.338
11.600
64.384
460.513
10.751
71
31 Mrt.’16
335240
9.938 61.675
458.456
9.867
74
24

’16
342.124
12.223
60.550
463.904
11.030
74
17

,,

’16
334.473
11.304 57.700
455.639
10.203
74

9Apr.’15
239.540 30.018
35.251
294.042
10.449
80

‘) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(Gemiddelden in duizenden, dollars.)

Reserve.

1

1

en
Beleettingei

Data

Eigen

Bij Fod. – – Elders

disconto’s
Bezit

1 Res. Bank Iedeøoneerd

13 Mei

1916.1
442.360
164.950
55.830

3.356.580
6

,,

1916..
445.330
165.540
57.790
3.358.490
29 April

1916..
452.940
165.500
55.620
3.363.660
22

,,

1916..
455.850
170.930
60.800
3.381.740

15 Mei

1915..
423.330
117.600
33.010
2.440.470
16Mei

1914..
510.0101)

‘)
2.139.400

25 Juli

1914..
467.8801)

1)
2.057.570

Data
Circulatie

Deposito’s
Surplus
Rese,ve
Dadctijk

Op
opvraagbaar

ter,nijn

13 Mei

1916..
31.61.0
3.327.730
179.390
90.440
6

,,

1916..
31.610
3.347.760
169.340
93.040
29 April 1916.
.
31.700
3.359.020
163.700
96.330
22

,,

1916..

31.710 3.391.840
158.970
103.790

15 Mei 1915..

37.850

2.347.670

133.570

168.900
16 Mei 1914..

41.670

2.062.770′)

‘)
,

40.180

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

‘)

26.170

1)
Öp deze data werden reserve en cleposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 13 Mei 1916.
De storting vaii circa
f
68 millioen, die op de Nederland-
sche staatsleening heeft plaats gehad, heeft op geld. en fond-
‘senmarkt eenigen invloed uitgeoefend. Naast een aantrekken
van den geldkoers hebben deze betalingen eensdeels tot ben
vrij aanmerkelijke vermeerdering van de beleeningen bij de
Nederlandsche Bank geleid en wijders tot een tijdelijke
koersafbrokkeling van onze ]lationale schuidsoorten. Toch
bleek deze invloed van voorbijgaanden aard, daar de prolon-
gatiekoers weer veel gemakkelijker sluit en de staatsfond-
sen hun gunstige houding hebben teruggevonden. Over het
algemeen blijft trouwens de stemming ter beurze vrij bevre-
digend, terwijl de omzetten, ofschoon in de afgeloopen week
eenigszins ingekrompen, toch geen reden tot klagen geven.
Nederlandsche
staatsfondsen
herstelden zich, zooals boven
gezegd, spoedig van de koersafbrokkeling bij de storting
der nièuwe staatsleenin.
Van buitenlandsche staatsfondsen vertoonen Russen een
zeer onregelmatige houding. Dit feit spruit voort uit de door
de Russische regeering geëischte verklaring bij cle aanbie-
ding van coupons, dat de obligatiën, waarbij dëze behooren,
ieeds vOOr 1 Augustus 1914 en sedert bij voortduring in
het bezit’ van Nederlanders waren. Deze verklaring kan
door hen, clie gedurende den oorlog Russische fondsen, zelfs
met oud zegel hebben gekocht, bezwaarlijk worden afgelegd
en al zal ook na den strijd de rentebetaling vermoedelijk
wel worden hervat, zoo is het toch een logisch verschijnsel, dat
stukken, waarvan deze verklaring niet gegeven kan wor-
den, thans lager noteeren. Deze zonderlinge eisch, ook al
weer’ een gevolg van de abnormale wisselkoersen, moet
dus noodzakeljkerwijze tot een inkrimping van zaken
in de,Russische afdeeling en tot koei-safbrokkelingen leiden,
zooals ook in de afgeloopen week voor enkele Russische obli-
gatiën het geval was. Van niet-Europeesche fondsen waren Japansche, obliga-
tiën willig gestemd. Zoo steeg de 43 pCt. leening, le serie,
hier ter beurze van 82
9
/
püt. tot 85% pCt. De toestand in
Japan wordt dan ook bij voortduring als zeer bevredi-
gend afgeschilderd, daar dit land de eenige op voet van
oorlog verkeerende mogendheid is, die geen last meer heeft
van den krijg en daarvan alleen de vruchten plukt, o.a.
door de buitengewoon groote orders van de Russische regee-
ring. De Japansche handelsbalans toont dan ook over de
eerste vier maanden van het loopende jaar een gunstig
saldo aan van £ 5.700.000. Zuid-Amerikaansche fondsen slui-
ten zonder – uitzondering op een hooger koerspeil dan de
vorige week.

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BÉRICHTEN

303

6 Mei 10 Mei 13 Mei
Fi105g•Of

5
O/o
Ned. Werk. Schuld. .10]
‘/io
101 ‘/io 102
1
/s

+ /,o
3 ‘/
0
/0.
dito .. ……….

838/

83 7/

83 8/4


3
0/
dito …………..72/s

73

73

+ o/
s

2’/,
0
/0
(litO …………

61
15
/10
621/
4

62I4

…f.
18110
4
0/
Hongarije 1881-1893

47/4

471/
4

488/8

+
11/4
4
0/
Hongarije 1892-1910

42’/2

42’I

45

+ 21/8
4
0
/0
Oostenr. Kronenrente

44

49
1/

49
‘/2

+ 4 /8
48/
2
0/
Port. Tabaksnion

78

77

780/4

+ 8/4
4
0/
Rusland Nicolaï

03 ‘ho 62 ‘/2

62
1
12

– /,
a
4 ok Rusland gecons. 1880

56
1
18

56’/4

54v/8

– 18/
4

4
0
10
Rusland Zuidwest

56

56/4

56’/8

+ /8
4
0/
Rusland Hope & Co.

60
1
/,o 60
1
/16
61

+ 1/10
3 °/o Ituslanci goudi. 1889

42

44
1
/2

44’/2

+ 2’/2
4
0/
Bagdad Spoorv. 1910

54

54

56/

+ 2814 3I/
0/
Zwitserl. St.spw

69

718/4

71/4

+ 22/4
5 °/o Brazilië 1898 ……86

88’/2

88/i

+
Op de
locale
markt gaven
liarikaandeelea
van een zeer
vaste houding blijk; o.a. werden aandeelen Amsterdamsche
Bank eenige punten hooger gezocht. Deze instelling keert,
na toevoeging aan de reserve van een bedrag, groot
f
250.000,
tegen
.f
150.000 het vorig jaar, een dividend uit van 11 pCt.
tegen 9 pCt.. over 1914. Deze uitkomst mag zonder meer als
schitterend gequalificeerd worden. De groote uitbreiding
van zaken geeft aanleiding tot uitgifte van
f
5 millioen
nieuwe aandeelen, uitsluitend aan aandeelhouders.
Zeer vast sluiten ook aan(leelen Hollandsche Bank voor
Zuid-Amerika, Koloniale Bank, Nederi. Indische Handels-
bank (die van 1713% tot 190 pCt. opkwamen), aandeelcu
Nederlandsche Bank en Nederlandsche Handel Mij., waar-
van. de rescontre-notering van 161 tot 168% pCt. verbe-
terde. Van huitenlandsche soorten trok een rijzing van
ISY2 pCt. in Cr6dit Anversois de aandacht.
Groote voordeelige koersverschillen wijst ook de rubriek
voor
cultuurfond,oe•a
aan, waar inzonderheid aandeelen Han-
delsvereeiiiging Amsterdam, Krian, Panggoonredjo’s en
Tjoekirs tot sterk stijgende koersen gevraagd waren.
Laatstgenoemd fonds bereikte zelfs een avance van 35 pCt.
Van
nzijnbouwfondsen
werden, zonder veel zaken, aan-
deden Singkep Tin circa 10 pCt. hooger afgedaan. Ook
Guyana Goud waren willig.
Petroleum fondsen
varen aanvankelijk eelligszi ns in reac-
tie, o.a. wat de Rumeenscl,e soorten betreft, wegens de min-
der gunstige prijsbeweging voor het product daar te lande.
Aan het einde van de week is echter eenig herstel ingetre-
den; zoodat koersverliezen, voor zoover die geleden werden,
niet van beteekenis zijn. Koninklijke sluiten zelfs ruim 5
pCt. honger.
Rubberfondsen
waren wederom zeer vast gestemd. Serbad-
jadi’s hadden andermaal de leiding met een verbetering van
10 pCt. Daarnaast waren Kali Telepak en K.encleng Lern-
boe goed gezocht.
In de
scheepvaartafdeel.ing is
het veel kalmer geworden.
Ahu den eenen kant maakte de tegenspraak nopens een
verwachte vergoeding voor het vernielen der Tubantia ew
de nog niet opgeloste bunkerkolen-kwestie met Engeland een
onaangenamen indruk, terwijl aaii den anderen kant de toe-
gezegde mildeie duikbootenpolitiek, die meer niet de belan-
gen van de neutralen rekening zal houden, en het voornemen
van Nederlandsche reederijen om weer verschillende schepen
zee te laten kiezen, een goeden indruk maakten. Door deze
elkaar opheffende factoren, kreeg de handel een lusteloös
aanzien, met een neiging tot reactie, waaraan de voortdu-
rende, ofschoon onbestemde vredesgeruchten, niet vreemd
schijnen te zijn, wijl scheepvaartaandeelen steedsmeer tot de
z.g. oorlogsfondsen gerekend worden. Aandeelen Holland-
Amerika-Lijn en Bothnia’s moesten zich een koersverlies van
circa 14 pOt. getroosten.
Tabaksfondsen
toonden daarentegen bij voortduring een
opgewekte en vaste houding, daar de inschrijvingen op Su-
inatra-tabak tot dusver een alleszins bevredigend resultaat
aanwijzen. De hoogere taxaties worden telkens door hog
hoogere opbrengstcijfers overtroffen. Aandeelen Amsterdam
Langkat, Deli Batavia, Dcli Cultuur, Deli Maatschappij en
Senembah’s, toonen prijsverbeteringen aan, varieerend tus-
schen 15 en 25 pCt. Het slot in deze afdeeling was zeer
willig.

6 Mei

10 Mei
13 IIei

Philips’

Gloeilampen

– . . –
337
h
/
340V
380
-1-

42’/8
Vereenigde Blikfabrieken.

130
136 /2 139 /2
+
9 ‘/
Vester

Suiker

……….
177
3
/4
180
1
/2
193V2
+
158/4
ilandeisvereen. A’danj ..
.
325
325 ‘/2
330
+
5
Javasche Cultuur ……..
291
297
298
+
7
Krian Suikerfabr .

……
171
1
/4
183’/2
190
+
188/4
Maron Cultuur

……….
225 240 240
+
15
Panggoonredjo Cultuur Mij
227
246 245
+
18
Suiker Cultuur ……….
174/
4

180
187
-1-

12
3
/4
Tjoekir Suikerfabr . ……
295

329
330
+
35
Geconsolideerde ……….
227 ‘/4
222’/
4

226

1/4
Koninklijke

………….
622 ‘/
627
8
/8
627 /8
+
5V4
Orion

………………
74
748/
698/4

41/
4

Steaua Romana ……….
136
137
136/4
+
8/4
Adam Rubber

……….
195
195
8
/8
198’/4
+
3814
A’dam Java Rubber …….
36
38 ‘/2
36′!2
+
‘/
Kali Telepak …………
137
.
140 143

.
+
6
Kendeng Lemboe ……..
190 195 194
+
4
Serbadjadi

…………..
322
320 332
1
/2

+
10 ‘/2
Holland-Amerika-Lijn ..
343
333
1
/2
3298/4

13’/
4

Kon. Roll. Lloyd ……..
169
165/2
167/4

iVa
Ned. Scheepv. Unie ……
161
8
/
4

162’/2
164
+
28/4
Vrachtv.-Mij. Bothnia
3142/
4

305 ‘/4
300 ‘b,

14V2
A’dam

Dcli

…………
240
248 ‘/2
248
+
8
A’dam Langkat ……….
224
8
/
4

229’/2
240
+
15/
4

Deli

Batavia …………
441′!,
452/4
459’/8
+
is
Dcli

Cultuur

…………
155
1648/
4

174 ‘/2
+
191,
Deli

Mij ……………..
494’/
506
1
/2
510
+
15/4
Rotterdam

Dcli ……….
2301/
4

229
229 ‘/2

8/
4

Seneniba.h

…………..
512V,
496*
507
1
/2
+
25
West Java Thee

……..
37
8
/4
35
328/8

5
/8
*
ex. div.

In de
.Amerikaansche
afdeeliug concentreerde de belang-
stelling zich hoofdzakelijk op Marine-soorten, die, eerst
zwak, later krachtig in prijs konden verbeteren op berich-
ica, dat een overeenstemming tusschen de verschillende be-
langen spoedig verkregen zal. worden. Goede vraag ontwik-kelde zich ook voor Steels, naar aanleiding van het cijfer der onuitgevoerde orders over April.
Te bevredigender is deze groote bedrjiigheid bij de Steel
Corporation, daardeze gepaard gaat met verdere prijsstij-
gingen. Zoo weiden o.a. de noteeringen voor stalen rails
met $ 5 per ton verhoogd. Ondanks dezen gunstigen gang
ViIO
zaken is het Europeesch bezit aan Steelaandeelen door
(Ie bekende omstandigheden sedert 31 Maart 1914 van
1.285.636 aandeelen tot 634.469 ingekrompen, dus met meer
(lan 50 pCt. acliteruitgegaan.

Ter beurze van L o n d e n was de handel zeer stil. Tee-kenend voor de geringere omzetten van den laatsten tijd is
een uitlating in een der Engelsche beursoverzichten: ,,News,
good or bad, has very little effect nowiadays on the Stock
Market”. Grand Trunks waren voorbijgaand vast, zoowel
wegens -de bevredigende kwartaal-ontvangsten als in ver-
band met het Canacleesche wetsvoorstel om aan deze maat-
schappij ccii bedrag van £ 60 millioen ter leen te verstrekken
voor dekking van tekorten en voor de aanschaffing van
rollend materieel. Aanmerkelijk

hooger gezocht waren ook
aandeelen Peruvian Corporation, daar de ontvangsten over
dc eerste negen maanden van liet loopende boekjaar een
vermeerdering van ruim 1 millioen soles aantoonen. Prefe-rente aandeelen verbeterden van 22% tot 26 pCt.
De ruime geldmarkt oefénde later eveneens een gunstigen
invloed op het beursverloop uit.
Dientengevolge is de vraag voor schatkistwissels sterk
toegenomen, zoodat in de eerste week van Mei hiervan £ 27
millioen verkocht werden tegen telkens £ 7% millioen in de
beide voorafgaande weken. De reeds in het begin van dit
jaar in uitzicht gestelde oorlogsleening zal derhalve wel
verder uitgesteld worden.. Door het overvloedige geld kon
ook een- belangrijke post Russische schatkist-wissels, die te Londen vervielen, gemakkelijk worden hernieuwd.
De betere stemming, clie zich later baan brak, hield ook
verband met de toegezegde opheffing van de minimumprijzen
voor binnenlandsche spoorwegwaarden.

Te B e r lij n was de hoofdaandacht gevestigd op de sterke
concentraties in mijnbedrjven en industrie. Deze aaneen-
sluiting is zonder twijfel bedoeld als antwoord op eventu-
ccle economische verbonden der geallieerden, waar men t.z.t.
een groote en goed georganiseerde kracht tegenover wil
stellen. Zoo wordt thans o.a. aangekondigd een kapitaalsuit-
breiding van de Gelsenkirchener met Mk. 8 millioen, die

8 Mei

10 Mei 13 Mei
Rijzingof

Holi. Bank v. Z.Arnerika

110/
4

114
114’/4
+
4
Koloniale Bank……….
130
133 135
+
5
Ned. md. Handelsbank
180
188
190
+
10
Crdit Anversois

……..
57
751/2
75
‘/
+
18 /2
Ceclula

L……………
757/
s

791/4
79
l
/
±
3/
Amsterd. Superfosfaatfabr
141
146
.142 ‘/2
+
1 ‘/a
Nederl.

Scheepsbouw Mij
174
172
171

3

304

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916
1

gepaard gaat met de overneming van twee zuster-maatschap-
pijen en wordt een nauwere aaneensluiting der chemische
fabrieken bericht.

Te P a r ij s heeft de voorgestelde effectenmobilisatie thans
asteren vorm aangenomen en werd bereids het regeering-
voornemen gepubliceerd om alle neutrale waarden tot zich
te trekken, waarvoor dan certificaten zullen worden afge-
geven, die ter beurze verhandelbaar zijn. Onder zekere voor-
waarden zal de regeering evenwel let recht hebben, de ter
leen gegeven waarden naar buiten te verkoopen, op voor
leengevers voordeelige conditiën. Het bewuste mobilisatie-
plan van effecten omvat o.a. Spaausche, Zwitsersche, Neder-
landsché en Skandinavisehe waarden. Buitendien worden de
onderhandelingen met de Vereenigdè Staten ter verkrjging
van een nieuw erediet krachtig Voortgezet en hoopt men
binnenkort op onderpand van circa $
150
millioen aan
effecten, $ 100 millioen te zullen ontvangen, die echter niet
naar Frankrijk zullen worden overgemaakt, doch ter beta-
ling van de in de Unie gedane bestellingen, te New York
gedeponeerd zullen blijven.

In de V e r e e n i g d e S t a t e n neemt de geidruimte
000igszins af, wegens de groote geldelijke hulp, die de oor-
logvoerende staten, zoowel als de Zuid-Amerikaansche repu-
blieken, in de Unie zoeken. De beursstemming blijft vast,
daar- de industrie met werk overstelpt is. De groote omzet-
ten kunnen ook blijken uit de bankclearings, die over de
maand Maart een cijfer van$
20.562
millioen aanwijzen, het-
geen het hoogste bedrag is, tot dusver in en maand bereikt.
Ook uit het verminderde aantal faillissementen:
1603
in

Maart j.l. tegen
1876
in Maart
1915;
met verplichtingen

van $ 17Y2 millioen tegen $
30
millioen het vorig jaar,
blijkt, dat de zakentoestand in de Unie over het algemeen
bevredigend is. Alleen de vooruitzichten voor de spoorwegen
schijnen eenigszins minder gunstig te zijn, zoowel wegens
de te verwachten geringere opbrengst van granen (de met
vintertarwe bebouwde oppervlakte bedraagt slechts
33
millioen acres tegen ruim 40 millioen het vorig jaar, terwijl ook de stand van het gewas onbevredigend is) als op grond
an de eerstdaags te verwachten beslissing in zake de ge-
ai.echte loonsverhoogingen, waarmee een bedrag van $ 100
millioen zou zijn gemoeid.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r
w e. Gedurende de afgeloopen week was de stem-
ming aan de meeste markten weder kalm en de omvang der
zaken was over het algemeen niet groot. De gunstige ont-
wikkeling van de in West-Europa te velde staande tarwe
gedurende de laatste weken, alsmede de groote wereldver-
schepingen en aankomsten in Europa zouden waarschijn-
lijk prijsdaling tengevolge hebben gehad, indien niet de
onzekerheid omtrent den nieuwen oogst in Noord-Amerika
en vastere zeevrachten de stemming hadden verbeterd. Vol-
gens officieele berichten uit Noord-Amerika bedraagt het
verlies, door het ongunstige winterweder veroorzaakt, meer
dan 10 pOt. van de met wintertarwe bezaaide oppervlakte,
terwijl in vergelijking met het vorige seizoen eveneens 10
pCt minder zomertarwe is uitgezaaid. Dergelijke cijfers wor-
den gemeld uit Canada en de gezamenlijke tarweoogst van
de Vereenigde Staten en Canada wordt, indien verder het
weder normaal blijft, geschat op
20 it 25
pCt. minder dan het

vorige jaar. –
Hiertegenover dient echter te worden in aanmerking ge.
nomen, dat in beide landen, doch vooral in Canada, een on-
gewoon groote hoeveelheid tarwe van het vorige seizoen ter
beschikking zal blijven. De minder gunstige oogstvooruit-zichten in de NoordAmerikaansche landen kunnen binnen eenige maanden wel een reden blijken te zijn voor vastere
markten en prijsstijgihg; voorloopig echter is nog overvloedig
tarwe voorhanden. De voorraad in Engeland neemt nog
toe en vooral te Liverpool wordt reeds geklaagd over gebrek
aan opslagruimte. –
Bij beschouwingen over de toekomst der tarweprjzen dient
niet uit het oog te worden verloren, dat die in de uitvoer-
landen niet hoog zijn. In Argentinië is de prijs der tarwe
in vergelijking met.vroegere jaren zelfs zeer laag, voorna-
melijk door het gebrek aan scheepsruimte. De sedert 1
Januari
1916
uit Argentijnsche havens verscheepte hoeveel-
hèid tarwe bedraagt weinig meër dan de helft van de over-
eenkomstige hoeveelheid van het vorige jaar. De hoogte en
schaarschte der zeevrachten blijven de prijzen der tarwe
(evenals trouwens van zoovele andere van overzee aan te
voeren artikelen) beheerschen en zoolan deze- niet sterk
dalen, kan een prijsverlaging van tarwe, groots genoeg om

merkbaren invloed uit te oefenen op den broodprjs, nauwe-
lijks worden verwacht.
M a ï s was kalm in Argentinië en Noord-Amerika,- in het
eerste land is de prijs zelfs nog verder gedaald, weder in
verband met de schaarschte aan vrachtruimte. Wel zijn in
de vorige week verschepingen van mais uit Argentinië groo-
ter geweest dan in den laatsten tijd gewoonlijk het geval
was, doch het is zecr onwaarschijnlijk, dat in de eerstvol-
gende weken en in Juni genoeg scheepsruimte beschikbaar
zal zijn om de verschepingen op te voeren tot een gemid-
delde per week, dat mag worden vergeleken bij het in Juni
1915 in Argentinië bereikte cijfer van 100000 ton. In
Noord-Amerika was hét: weder gunstig voor den uitzaai en
flinke aanvoeren aan de westelijke markten met ruim
aanbod veroorzaakten,

dat de vaste stemming in Eng-
land geen prjsvei-hooging van eenige beteekenis in Amerika
heeft tengevolge gehad. –
In Engeland is de stemming voor mais vast. De consump-
tie is niet groot, doch de aanvoeren van mais zijn reeds ge-
ruimen tijd zeer beperkt geweest en onvoldoende om zelfs
aan de beperkte vraag gemakkelijk te voldoen. De maisprijs
is aan de Engelsche markten in vergelijking met de afgeloo-
pen week weder
6
d. tot 1/— per quarter hooger.
G e r s t blijft een artikel van weinig beteekenis met vel-
iswaar vaste stemming en verminderende voorraden in Enge-
land, doch met geringen omzet en kleine verschepingen, nu
de landen, clie in gewone tijden de grootste gerstleveranciers zijn, van het wereldverkeer zijn afgesloten.
II
a v e r. De verschepingen van haver van Argentinië en
Noord-Amerika waren in de afgeloopen ,week weder groot,
doch voor den handel was daai-vau zeer weinig beschikbaar.
Vrijwel de geheele hoeveelheid was weder bestemd voor de
Eittente-Regeeringen. Gebrek aan haver in Frankrijk ver-
oorzaakt voor den handel groote moeilijkheden, vooral nu
het voederen met tarwe daar verboden is en men ondervindt steeds meer bezwaren bij het vinden van geschikte voecler-
aitikelen ter vervanging van haver.

Markten in Nederland.

Van den t a r w e p r ij s der Regeering valt geen verande-
ring te melden. De vermeerdering van den ieservevoorraad
maakte weder eenigen voortgang. Het verbod om inlandsche
tarwe als veevoeder te gebruiken, welks algemeene uitvaar-
diging onlangs werd gevreesd, is tot enkele gemeenten beperkt
gebleven. De inlandsche tarwe blijft dus haar medewerking
verleenen bij ht tegemoetkomen in de schaarschte aan v o n-d e r a r t i ke 1 e n, welke nog steeds bestaat. Nu het rundven
in de weide is, wordt datgebrek weliswaar minder sterk ge-
voeld, doch de voorraden voedergraan en andere voederarti-
kelen zijn uitermate klein en nieuwe aanvoeren blijven nog
steeds uit. Het staat te bezien, in hoeverre de aangekondigde
Eegeeringsmaatregçlen aan het gebrek aan veevoeder tege-
moet zullen komen. De aankondiging dier maatregelen heeit
in afwachting van nadere berichten de vraag naar voeder-
graan zeer verminderd. Men tracht zijn voorraden op te rui-
men, doch daar deze zeer klein zijn, kan een terugkeer van
die vraag nauwelijks lang uitblijven.
Prijzen zijn geheel nominaal en zaken waren in de afge-
loopen week van zeer weinig beteekenis. Daar de Regeenings-
maatregelen prijsverlaging beoogen, werd door sommige
houders met het oog op de mogelijkheid, dat de Regeering
daarin spoedig mocht slagen, voor lagere prijzen afgegeven.

Noteeringen

Dato

Chicago
Buenos Aires

)

Tarioe
Mak
Haver
Tarwe
Mak
Ljnz.
Mei Mei Mei Juni
Juni
Juni

15
Mei
1916

1151/2

748/8
46I2
7,60

4,50
11,05
8

,,

1916

114/

75
1
/1
47’/2
7,65
8
)

4,458)

11,008)

15
Mei
1915

1151/2

737/8

51’/2
13,508)

5,80e)

11,758)

15
Mei
1914

96

68’12 395f
8,90

5;40
13,20
4
)
20
Juli
1914

821)

56
2
/8 ‘)
36
1
12
1
)
9,408)

5,382)
13,702)

1)
pei Dec.
2)
per Sept.
8)
per Mei.
4)
per Juli.
*)

De noteeringen van Buenos Aires zijn van 11 en
4
Mei.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterçlam.


Soorten.
15 Mci
8Mei
Soorten.
115 Mei
1
8Mei

368
Haver
38
lbwhite
Rogge No.
2
.
clipped

..

:..
17,25
17,30
Wetern .
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe
…….368

Mais LaPlata
dom.
nom.
Amer. van ‘La
Gerst.
’46

lb.

‘.
‘Plata-zaad

..
nom.
165,–
f’e6ding..
..
‘368’


‘374
Lijnzaad’LaPlata
470,—
457,50

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

305

AANVOEREN in tons

van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amtcrdan&

7.13 Mei
Sedert
7-13 Mei
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1 Jan. ’16

224O1
467.942

4.225
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
16.141
249.9927.007


Boekweit

…………

5.539

503.
2.330
122.843
4:400
48.535

Tarwe

……………

(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.697

Rogge

………………

Mais

………………

3.330 41.309

4.549
Haver

….. ………

18.260

4.218
Gerst ………………

Lijnzaad

…………

36.926

28.284
700

.. ..
67.800

4.165
Lijnkoeken

………..
Tarvemeel

………..

450

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Uit Engelandwordt gemeld, dat de behoefte aan oor1ogs
materiaal zich voortdurend uitbreidt en dat de dag meer
en meer nadert, waarop zeer weinig staal voor andere doel-einden beschikbaar zal zijn.
De ruwijzer-handel ws gedurende de geheele wêek zoer
kalm. De veronderstelling wordt geopperd, dat de fabrieken, tengevolge van de hoogere bonen en de stijgende kosten van
het ruwe materiaal, niet uit kunnen komen met de thans
door het Gouvernement’ vastgestelde maximum-prijzen. Het
is daarom zeer goed mogelijk, dat een poging zal worden
aangewend om een evenredige verhooging te verkrijgen in
het officieele tarief.
In Duitschband wordt, in aansluiting aan het besluit
van het Stahlwcrks-Verband met betrekking tot de nieuwe
prijs-lijst voor halfafgewerkt materiaal, thans bekend ge-
maakt, dat de fabrikanten van bandijzer den prijs voor dit
materiaal met Mk. 25 per t. hebben verhoogd. Tot denzelfden
prijsopslag is door de fabrieken besloten voor alle soorten
van draadproducten, terwijl de verhooging voor gasbuizen
op 3
0
/0
van den tegenwoordigon prijs is vastgesteld. Een
herziening van de aangegeven prijzen in andere takken van
den handel mag binnenkort verwacht worden.
De prijspolitiek van de Duitsche fabrieken isnog steeds
aan scherpe critiek in de pers onderhevig.
In Amerika is er geen verbetering in de moeilijkheden
met de-arbeiders, hetgeen de zaken eenigszins drukt. Niet-temin wordt bericht, dat de omzet in staal in de afgeloopen
week 150.000 t. bedroeg en dat onderhandelingen voor een
gelijke hoeveelheid nog hangende zijn,

KOPER.

Statistiek van Henry.R. Merton & Co. Ltd.

30Apr. 15 Apr. 31Mrt.

. 30 April.

1916.

1916.

1916. 1915. 1914.
1913.
Voorraad

ton

ton

ton ton
ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk ..

7.223

6.807

5.528
18.639 13:829
24.987
Zeilend v. Chili 3.700

2.800

1.750
2.325 2.500
2.050
Id.vanAustralië 5.000

5.300

4.800
5.400
4.000
3.400

Totaal .. 15.923

14:907

12.078
26.364 20.329 30.437

Fijn Koper
te Rotterdam 1.150

1.150

1.150
1.150
3.400 6.200
i
.
te Hamburg
0
2.867 ‘2.867

0
2.867
0
2.867
‘4.452
4.920
Id. te Bremen -‘1.106

1.106

0
1.106 1.106
1.097
2.271

Totaal .. 21.046

20.030 17.201
31.487
29.278
43.828
Prijs van Stan-

£

£

£
£ £
£
daardKoperp.t.
132.-I-
126.-!- 115.10/-
77.-/-
63.10/-
66.17/6

*
Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer
geen opgaven zijn
ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
Clev.
Koper
Standard

1
Tin
Lood
Zink
No.3

12 Mei

19.16..
82/6 140.101-,
198.-!- 34.-!- 96.-!-
5

,,

1.916..
90/-


nom.
201.-!-
34.2/6
98.-/-
14 Mei

1915..
63/10
78.-!-
162.10/-
20.-!-
84.-!-
15 Mei

1914..
51/7
1
/
63.3/9
156.7/6
18.10/- 21.7/6
20 Juli 1914..
51/4
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

Het was wederom . zeer moeilijk, zaken te doen, en de
prijzen zijn iets vaster. Er was meer scheepsruimte beschik-
baar, hetgeen een overgroote vraag voor prompte aanvoeren
van kolen ten gevolge had.

PETROLEUM,

(Ontleend aan den ,,Moniteur du P6trole Roumain” en den
,,Petroleum Review”.)
R o e m en i ë. De prijzen van ruwe petroleum zijn in
de afgeloopen 14 dagen sterk gedaald en de stemming
moet onzeker genoemd worden. De noteering der laatste
dagen bedraagt 7 7,20 fr. de 100 kilo, type Bustenari,
tegen 8,50 de 100 kilo’s 14 da.gen en 3 weken ‘geleden en
er zijn te weinig koopers, dan dat er van normale vraag
naar het artikel mag worden gesproken. Hoewel de ter
markt gebrachte hoeveelheden zelf betrekkelijk gering zijn,
vinden zij toch niet gemakkelijk koopers en de prijzen on-
dervinden onmiddellijk de gevolgen van grooter aanbod.
De raffinadeurs nemen over het algemeen een zeer gere-
serveerde houding aan, ook voor contracten ôp langen ter-
mijn, daar zij zich thans niet willen verbinden door con-
tracten op langen termijn, hoewel de tegenwoordige prijzen
hun nog een vrij groote winstmarge baten. De oorzaak
moet in de eerste plaats gezocht worden in de onzekerheid
der arbeidsvoorwaarden, .de moeilijkheden bij de export en
cle dreigende maximum-prijzen van petroleumproducten
voor binnenlandsche consumptie, wat stellig een harde slag
zdu zijn voor alle raffinaderen.
De algemeene productie is in den loop der laatste 14 da.
gen gestegen, zoodat zij gemiddeld op 425 wagons per dag
mag worden vastgesteld.
De export heeft met groote moeilijkheden te kampen en wordt derhalve tot onbevredigende hoeveelheden beperkt.
De ledige Duitsche tanks kunnen nog altijd niet terugko-
men, wegens opstopping op de spoorwegen. Het gevolg is,
dat zich een groot tekort aan tanks doet gevoelen. Het
schijnt, dat de directie der Roemeensche spoorwegen, na
gepleegd overleg, besloten heeft binnenkort ook ])uitsche
tankwagens, tenminste clie, welke al maandenlang op de
Hongaarsche lijnen staan, in het land toe te laten. Het is
te wenchen, dat er spoedig uitvoering aan dit besluit wordt
gegeven. Daar er sedert lang geen ‘Duitsche tankwagens in
het land kwamen, konden vele contracten niet nagekomen
worden, wat belangrijke ven lezen medebracht.
De export naar Bulgarije en Turkije kan haast niet
plaats hebben. De over Bazargik-Oboristea naar Turkije ge-
expedieerde tanks zijn teruggezonden, daar Bulgarije weigert
tanks voor Turkije door te laten.
-‘Daarbij hee.ft de spoorwegdirectie alle wagonladingen
petroleum, in vaten, opgehouden, omdat de beukenhouten
fusfen – de eenige, die uitgevoerd mogen worden – niet
hermetisch sluiten, zoodat er een voortdurend brandgevaar
cli-eigt gedurende het geheele traject naar Constantza of –
Bamadan en vooral in die beide havens, waar zich als het
wai-e meertjes van lampolie vormden. Door de vaten van
buiten met asphalt te bestrijken, schijnt men lekkage te
kunnen voorkomen. Indien dit juist blijkt, zou er geen be-
zwaar meer zijn tegen nieuwe wagon-zendingen petroleum
in vaten.
De export langs den Donau belooft zieh beter te ontwikke-
len, hoewel zij voor het oogenblik. lijdt onder de transport-
moeilijkheden per spoor van de raffinaderijen naar dè ha-
vens van aflading. Om hieraan tegemoet te komen, hebben
de groote maatschappijen, die over een Donautransport-
organisatie beschikken, aan de Staats-Pijpleiding voorge-
stelcl, de lampolie tot Cernavoda te-leiden en daar in tank-
schepen op den Donau te laden, om zoodoende de spoorwegen
té ontlasten.
Men verneemt, dat dezer dagen 24 sleepbooten van
Duitschland naar Roemenië zijn afgezakt. Hoewel deze boo-
ten in de eerste plaats voor graantransporten zijn bestemd,
meent men te weten, dat ze ook voor petrol’xim-vervoer
zullen worden gebruikt.
Exportprijzen blijven gunstig voor minerale oliën – en
distillaten, die thans in hoofdzaak geëxporteerd worden.
Lampolie wordt nog steeds uitsluitend uitgevoerd .door
de groote maatschappijen, die verkoops-organisaties in
Duitschland hebben.
Andere producten kalm.

.
Londen, 12 Mei 1916.

De prijzen van geraffineerde- petroleum zijn 1 .d. per
gallon gestegen.

12 Mei.

5 Mei
2e destillaat. . .. 11 ‘/o d.

10 ‘/, d. –
Standard White 1 s.

11

d.
Water White .. – 1

s. 1 d.

1

s.

306

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

Geen of ficieele noteering van smeeroliën. Prijzen zijn
echter ongeveer:


12 Mei
5
Mei

American pitJe ………………….

£ 29

£ 27

red ………………….

£32

£31

Amerikaansche gefiltreerde cylinderolie £ 30

£ 27

Stookolie en vethoudeude oliën niet officieel genoteerd. Benzine. In Londen zijnde kleinhandel-prijzen per ga]lon:

12 Mei

5 Mei

No. 1

………………2 s. 8 d.

2 s. 2 d.
No. 2

……………….2 s. 7 d.

2 s. 1 d.

No.3 ………………. 2s.6d.

2 s. –

Sommige maatschappijen berekenen 6 d. per gallon onder
deze prijzen. In Schotland en Ierland zijn alle merken 1 cl.
per gallon duurder.

Paraffine. De noteeringen zijn ongeveer per ib

12 Mei.

5 Mei

Smeitpunt 140
0
……6

cl.

5
1
/
4 d.
130/132
0
..
. .

51/ d.

41/2 d.
125/128
0
..
. .

4
7
/8
d.

4

d.
118/120
0
. . .

4
1
/2 d.

3314
cl.

Terpentijn. Amerikaansche is gedaald. De marktprïjs voor
loco en op termijn is 41 s. 9 d.
Op
5
Mei werd Amerikaansche als volgt genoteerd:
Loco …………………..44 s.
Juni/Augustus …………..44
S.
Juli/December …………… 44 s.
September/Dece/nber ………44 s.

Liverpool, 11 Mei.
Petroleumproducten vinden vasten verköop. Amerikaansch
wordt 11 d. tot 1 s. genoteerd. Geen Russische olie aan de
markt. Benzine per gallon (kleinhandel) 2 5.3 d.

Bakou, 11 Mei.
De markt voor ruwe olie blijft vast en de noteeringen
staan op 48 ‘/249 kopeken per pud. De door de Regeering
vastgestelde maximum-prijzen zijn nog steeds niet in
werking getreden.

New York, 11 Mei.
Dezelfde noteering als op 4 Mei.:
Geraffineerd in kisten .. 11,25 c. per gallon.
Standa.rd White tin vaten 8,95 c.
Credit Balances ……..2,60 c.
Pennsylvanian Crudep. vat$ 2,40

Philadelphia, 11 Mei.
Standard White wordt 8,95 genoteerd, evenals de vorige
week.
KATOEN.

N e
w York was ook gedurende de afgeloopen week weder
zeer vast. Middling werd 45 punten duurder en er zijn vak-
menschen, die beweren, dat bij eenige kans op vrede katoen tot 20 Amerikaansche centen zal gaan. Over den volgenden
oogst is slechts weinig definitiefs bekend, echter is de ver-
vachting, dat het wereldverbruik een grooteren oogst ge-
makkelijk zal absorbeeren.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands)

12Mei’16 5Mei’16
128
Apr. ’16 12Mei’15
I
12Mei’14

New York …. 13,05e 12,60e 12,20e

9,85e 13,—e Liverpool ….

8,44 d

8,20 d

7,94 d

5,36 d

7,47 d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15
Overeenkoinstiqe perioden
tot
12 Mei ’16
1914.15

1913—’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4398
6676 6308
,,

Atlant.Havens
2344
3524
3910
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2195 3436
3194
‘t Vasteland.
2074 3642
4814
Japan ete…
381 422
374

Voorraden
in
duizendtallen
12Mei ’16
12 Mei ’15
12 Mei’14

Amerik. havens ……….
1170
1241
588
Binnenland ……………
750
649 344
.

231
239
122
New York

……………..
….

298 294
131
New Orleans …………..
Liverpool

…………….
732

.
1553 1097

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 3 Mei 1916.
In verband met de Paaschdagen gaven wij de vorige week
geen bericht. Intusschen is Amerikaansche katoen, hoofd-
zakelijk tengevolge van slechtere oogstberichten, geregeld
duurder geworden en is de prijs van middling thans weer
boven S pence. Houders in het Zuiden zijn zeer vasthoudend
gestemd, omdat de vermeerdering van den aanplant waar-
schijnlijk minder zal bedragen dan men eerst dacht en ook
door het veel mindere gebruik van kunstmeststoff en, waar-
door de opbreiigst per acre waarschijnlijk zeer zal lijden. De voorraden in Liverpool bedragen slechts ongeveer de
helft van verleden jaar, terwijl het verbruik even groot
blijft. Prijzen van Egyptische katoen, die’ weer wat flauver
waren, hèbben de laatste dagen sterk gereageerd, omdat
bleek, dat de werkelijke voorraad in Liverpool 31.000 balen
kleiner was dan de statistiek aangaf.
Naar Amerikaansche garens is iets meer vraag gekomen,
hoewel de spinners hun prijzen nog niet in dezelfde mate
kunnen verhoogen als de katoenprijzen gestegen zij. Over
het algemeen zijn de garenprijzen eçbter vaster en de voor-
raden kleiner dan eenige weken geleden. Spinners blijven
ook goed bezet, daar zij met leveringen nog steeds ter.
achter zijn en de betrekkelijk kleine voorraden uitsluitend
bestaan uit enkele partijen warpcops. Naar bundelgarens
bestaat nog steeds goede vraag, terwijl ook het Continent
geregeld blijft doorkoopen. Egyptische garens zijn vast, doch
weinig veranderd, niettegenstaande de wilde fluctuaties in
Egyptische katoen.
De vraag naar manufacturen is nog steeds onvoldoende,
hoewel Indië en liet verie Oosten wel wat meer belang-
stelling toonen. Ofschoon de fabrikanten voor lichte ge-
bleekte goederen en dhooties zeer verlegen zijn om order8,
komen nog weinig zaken tot stand, daar in de meeste ge-
vallen dc overzeesche biedingen te laag zijn. Hetzelfde geldt
voor ruwe en gebleekte shirtings voor Engelsch Indië en
men zal moeilijk verbetering kunnen, verwachten
1
zoolang de
verkoopprijzen daar belangrijk lager blijven dan de kost-
prijzen hier. Gedrukte goederen blijven zelfs tegen de hoogere
plijzen goed gevraagd, doch de productie blijft beperkt, zoo-
dat de fabrikanten lange leveringstermijnen moeten vra-
gen. Fabrikanten van faiscies en zware goederen blijven
goed bezet. Voor het binnenland bestaat nog steeds groote
vraag, maai- over het algemeen worden verkoopers wat te-rughoudend, omdat zij anders vreezen, niet voldoende per-
soneel te hebben om de reeds geboekte orders te kunnen
afleveren. .

WOL.

De. derde reeks Londensche veilingen is den 5den dezer in
zeer vaste stemming geëindigd. Vergelekeft bij de prijzen van
einde Maart bedraagt de rijzing ten volle 10
0
/o vooi meriuos
en
5
6 10
O/
voor erossbreds.
De uitgesproken willigte ‘oOr merinos was een algemeene
verrassing, daar men een voortdurende toeneming van den
voorraad had verwacht, juist van dee soorten, die vOOr den
oorlog voor liet grootste deel door het Continent werden
gekocht. Nu ook deze kwaliteiten zon vlot uit de markt
werden genomen, geeft men er zich rekenschap van, dat de zichtbare voorraad en de nog te verwachten, zeer beperkte,
aanvoeren nau’eljks genoeg zullen zijn om aan de vraag
te voldoen.
De markt te Bradford heeft de opwaartsche beweging van
Londen gevolgd en de prijzen zijn, vooral voor de betere
kwaliteiten, gestegen. Niettegenstaande de hoogere prijzen
blijven de verkoopers zeer terughoudend.

,

Notceringen te Bradford:

.

Colonial carded

Data

averoge

56

50
1
46
1
40

12 Mei 1916 …………45

37
1
/2

32’/2

28’/z

25
5

,,

1916 ………..44

37

32’/

28’/,

25
5 Mei 1915 ………..33

29

27
1
/2

26

24
1
/2

SUIKER.

Op onze b i e t s u i k e r m a r k t liep de waarde van
ouden oogst per Mei bij geregelde vraag geleidelijk op tot

f
31,— biedende; verkoopers hielden evenwel hooger.
Nieuwe oogst was minder villig, door herverkoopers kwam
de October/December-noteering terug tot
f
25
5
/8;
de markt
sloot einde der week echter weder vaster.
Voor uitvoer van süikerhoudende artikelen naar de
Nederl. Koloniiin zijn van Regeeringswege iets vrijgeviger

17 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

307
“.,
0

bepalingen gemaakt. Voor artikelen, waarin suiker verwerkt
i3
vÔÔr 31 Maart, is nl. vrijstelling verleend voor het over-
leggen van het uitvoercertificaat. Uitvoer van na dien datum
verwerkte artikelen wordt alleen dan toegestaan, wanneer de fabrikant zijn kwantum van de overeenkomstige periode van
1913 niet overschrijdt.

Op J a v a was levendige vraag naar restant-oogsten 1916,
waarvoor aanvankelijk
f
13,-, daarna zelfs
f
14,-. voor
superieure hoofdsuiker betaald werd; stip. stroopâuiker werd
voor f13,- afgedaan. Ook in nieuwen oogst 1917 zijn thans
transacties tot stand gekomen tot
f
13,- voor stip. hoofd-
suiker, nadat vruchteloos links en rechts f12,- geboden
was; No. 16 en hooger is met
f
11
6
/8
betaald. Koopers uit-
sluitend Chineezen. Op zichzelf beseflouwd zijn dit bijzonder
hooge prijzen, maar toch zijn vele houders van oordeel dat, waar voor restanten 1916
f
14,- betaald wordt en de a.s.
Europeesche hietoogst weder klein zal wezen, er thans nog
geen aanleiding bestaat, gemakkelijk te zijn voor vroege le-
veringen uit den volgenden oogst. Wel is waar is het nog een
onmogelijkheid, te bepalen hoe de volgende Cuba-oogst zal
uitvallen, maar de loop van zaken in de beide laatste jaren
heeft geleerd, dat houders van koloniale rietsuikér op een
hoog paard kunnen zitten.

De A m e r i k aan s c h e m a r k t was laatstçlijk iets ge-
makkelijker, waarschijnlijk doordat de vraag uit Engeland,
door de groote aankoopen van de laatste weken, vat geluwd
is, maar ook wellicht omdat de C u b a-oogst vroeg afloopt:
op 7 Mei werkten nog slechts 123 fabrieken tegen 166
‘s jaars tevoren; de aanvoeren bedroegen tot dien datum
reeds en. 600.000 tons meer dan in 1915 en de voorraad op
liet eiland was 260.000 tons grooter.

In E n g e 1 a n d kwam geen verandering in de prijzen
der ,,sugar commission”. De invoeren in het Vereenigd Ko-
ninkrijk hebben bedragen sedert 1 Januari tot 6 Mei
505.448 tons, tegen 577.150 tons in 1915.
Te Londen is in de vorige week eene organisatie van Sui-kerproducenten van het Britsche Rijk opgericht, die ten doel
heeft de bestrijding van den Duitschen en Oostenrijkschen
handel in bietsuiker. Nadere bijzonderheden worden in een
volgende vergadering behandeld; het streven zal zijn om de
behoefte aan suiker in het geheele Britsche. Rijk zooveel mo-
gelijk te voorzien uit de productie der eigen Koloniën en zoo
mogelijk uit eigen te cultiveeren bieten.

NOTEERINGEN.

Data
Amsterdam
per Mei.

Londen
New York
95%
Tates
iz
Wite
Americ.
C,&,n
Jai’as

lated
Centrifug. No. 1
fob.

11 Mei 1916.
.
..
f
31/
47/1
‘121
19/6
30/6
6,52


4

,,

1916….
,,

30
8
/8
47/1’IiI
19/6
30/6
6,52
11

Mei 1915….
21,-
31/-
18
1
9.

4,77
11

.lvîei 1914….
11/8
18/-


3,14

RUBBER.

Veel verandering is er betreffende de rubberprijen.in de
afgeloopen week niet te berichten.
De vraag was iets beter en de prijzen waren zelfs een
oogenblik circa 2 d. boven de slot-noteering der voorafgaande
week, doch tegen het slot trad weder eenige reactie in en de
verkoopers werden weder williger gestemd. Juli/Dec.-levering
noteert nog altijd iets hooger dan loco. Er begint eenige belangstelling te komen voor Nov/Dec.
1917 vei-scheping en er zijn zaken gedaan tegen den prijs
van 214
1
/2 voor prima Crepe en 2/4 voor smoked Sheets, f.o.b.
conditiën.
De prijzen van Para zijn in overeenstemming niet die
van de plantage-soorten iets hooger, doch de belangstelling
vooi
deze soorten blijft altijd nog tot een minimum beperkt.

De noteeringen luiden:

Prima lieven Crepe loco 2/101/
4
einde vorige week 2/9
I/
Juni

2111

,,

,,

.

2/9/

Juli/Dec. 2/111/
4

,,

,,

,,

2/10

Smoked Sheets
8
/4
A
1 d. daaronder

‘/8d. daaronder

Hard cure fine Para .. . . 2/103/4

,,
2/9/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Koffie verkeert, wat de prijzen betreft, in toenemend
vaste stemming, ook al . wordt de afzet naar het buitèn-land in de meeste gevallen beperkt door de onzekerheid

omtrent al dan niet aldaar te nenieji maatregelen. En
wat die naar het binnenland betreft, zoo is deze geheel af-
hankelijk van de hoeveelheid, die daarvoor wordt doorgelaten,
waardooi- grootere omzet wordt tegengehouden en de handel
vei-re van levendig is.

Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
San tos

Wisselkoers
Voorraad
7
Voorraad
r
No. 4

12 Mei

1916
19.000
7425
981.000
7250
12 Vii
6

,,

1916
262.000
7425
1.015.000
7250
11/8
12 Mei

1915
425.000
4825
481.000
6100
12
9
/o
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos

Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo Pen
I
Sedert
wecï-
I

1
Juli

I

week

I

1 Juli

12 Mei 1916….

23.000
3.075.000
41.000

11.02Ï.000
12 Mei 1915.
. . .

60.000
3.014.000
62.000

9.082.000

Statistiek der
firma
G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad
op 30
April, in
duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912
Voorraad in Europa..
3599
4.289
8.258 6.813
6.658
(Brazilië . .
Stoomend
763
L315
317 209
287
n. Europa jOost-Indië.
165 30
9
25
7
ver. Staten
6
31
24
26 23

1
4.533 5.665 8.608 7.073 6.975
Voorraad Ver. Stateit
1.984 1.998
1.717
2.245
2.152
Stoomend (Brazilië ..
476
273
329
115
276
naar

j Oost-Indië.
1
3
26
42 48
Ver.StatenlEuropa


– –
..

– –
107

6.994
7.939 10.680
9.475
9.558
Voorraad in Rio ….
296
457
212
104
287
Santos. .
1.167 607
1.174 1.424
1.948
Bahia
.
30
20
58
44
20

Totaal……8.487

9.023 12.124 11.047 11.813

Op 31 Maart……..8.934

9.665 12.617. 11.632 12.244

1915 1914 1913 1912 1911

Op 1 Juli ………..7.538 11.289 10.275 10.965 11.085

VETTEN EN
OLIËN.

Oleo-margarine. Er valt feitelijk niets te berichten’
aangezien er sedert lang geen offerten uit Amerika zijn
en er ook geen goed loco is.

Premier-jus. Een bod van f80,- voor prima Zuid-
Amerikaansche jus, franco val – Rotterdam Juli-aflading
zoude te probeeren zijn.

Oleo-stearine. Er werd ad f85,- een klein kwantum
loco verkocht. Men wil dezeii prijs verder bieden.
Neutrallard. Ook hierin valt niets te melden. De
noteering voor loco is ca
f 98,-.
Imitatie-neutrallard. Er is loco verkocht ad
f95,-
Kato en z aaci
-01
ie. Vei-kocht: Butteroil Juni/Augustus aflading ad f73,- franco wal Rotterdam; ,,eapture”-risico
voor koopers rekening en door hem te dekken. Loco Butter-
oil noteèrt: f 76,-/f 75,-.

COPRA.

Onze markt was deze week, in verband met de belangrijk
lagere prijzen te Londen, zeer flauw gestemd en de omzet
was uiterst gering. De markt sluit met koopers voor Java
f. as. s. tot
f
37118-

Ceylon cf. Londen £ 34.5.- verkoopers en cif. Marseille
£ 37.-.- koopers.
NOTEERINGEN.


Java f.m.s.

13 Mei
1916 …………
f 37/
6

,,
1916 …………
..491/
4

13 Mei
1915 ……. ….. 67,-
13 Mei
1914 …………
..30
8
/
4

20-25 Juli
1914 ………….
,
28h

308

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 Mei 1916

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

13 Mei 1916. De Indische Regeering heeft den uitvoer
van tarwe thans aan den handel toegestaan onder zekere
bperkende bepalingen betreffende hoeveelheid en bestemming.
Vrachten van die richting zullen dus vermoedelijk verder
stijgen. Van Karachi werd reeds ruimte opgenomen tot
11716
scale terms; Bombay volgde met 137/6 per ton dw.
Van Noord-Amerika konden de regeeringsr/takelaitrs de
lage vrachten van verleden week naar Engeland niet hand-
haven, ze betaalden – tot 14/- per quarter.
Van
Zuid-Amerika werd tot hoogere vrachten afgesloten,
een neutrale boot kon .177/6 van Buenos Aires naar het
Vereenigd Koninkrijk hedingen, hetgeen overeenkomt met
een vracht van 180/- San Lorenzo basis; de regeering
bemachtigde een boot tot 152/6. Kolenvrachten bleven vast, niettegenstaande laadplaatsen
in Zuid-Wales moeilijk te krijgen waren.
Naar Nederland staan bevrachtingen nagenoeg stil. De
reeering neemt het leeuwendeel der beschikbaar komende
schepen.
GRAAN.

Dato

Pet, o-
grad
Londen!
R’dan&
Odessa
Rotter- dom

All. Kust
Ver. Staten
San Loreno

Rotter-
Bristol
Rotter-
Enge.
da;n
Kanaal
dam
In;, d

8113 Mei

1916
.

13/3

172/6
1/6

,,

191612/7
t/

170/-
10115 Mei

19158/-
6216
67/6
11116 Mei

1914

7/-
1/10
1/

1/10
/2
14/-
14,’-
Jti1i 1914
11 d.
7/3 1/11
1
14
1111
1
14
121-
12/-

ERTS..

1
Bilbao
1

Cartha-
1
Grieken-
Poti
Data
.
Middles-
1

gena
Middles-
land
Middies-
Middles.

____________________________

bro
1

bro’ bro’

19/- 19/6


1916
20/-


8/13

Mei

1916 …….

11/6
-13/9
16!-

116

,,

1916

…….
10115

Mei

1915 …….
11/16

Mei

1914 ……
4/4
1
/2
513
6/-
813
juli 1914 …….
4/3
.
5/4
1
/
5/9
8/6

KOLEN

Dato

Cardiff
Oostk. Engeland

Bar-
Genno
I

Port

Jj
Plato

Rotter-
Cro,,-
deaux
Soid
Rivier
dan,
stadt

8/13 Mei 1916
fr.65,—
94/3
110/6
59/-
16,50

1/6

,,

1916
,, 60,—
91/6

60/-
,,6,50

10/15 Mei 1915
.,

15,75
25/- 24/ 26/- ,, 6,—

11/16 Mei 1914

Juli 1914
7,—
7/6
7.6
13/-
3/3
4/9

7,—
7/-
7/3 14!6
3!2
5/-

DIVERSEN.

Bonzbay
Burma!, Vlodivo-
Chili
D
(1 II
West West


stork
West

1
(salpeter)
Europa
Europa
Wcst
Europa
(d. u’.)
(rijst)
Europa

136/3
1451-140/-
127/6 142/6

8113

Mei

1916 …….

55/-


901-
1/6

,,


1916

…….
10/15

Mei

1915 …….
11/16 Mei

1914
161-
16/3
20/6
17/6
Juli 1914
1416


16/3
25/-
22/3

t

HOUT.

Cro)stadt
Golf van Mexic
RIJNVRÂCHTEN.

Data
Oostk.
Holland
Engeland
Het blijft in de havens bij voortduring buitengewoon stil. Holland
Engeland
(pich.
Er is dan ook zeer geringe vraag naar ruimte, tot lage
cijfers.
(gcsaagd)
(mijn-
stut(en)
,ne)
pine)
VJ3ACHTEN TE ROTTERDAM.

8/13 Mei

1916
– –

560!-
.

(in Gid. per 2000 K.G.)

1/6

,,

1916

-,


Erts ir. R
u
h
r
h
avens
IM1w0
10/15 Itiei

1915
– –

225/-
Dato

lostildl
1

goed.
1 Boven-
tVaicrstand
f
.
12,—
22/-
73/9
7613
1/

Ioslijdj
rijn

11/16

Mei

1914 …….
Juli 1914

…….
„12,—
24/6
75!-
77/6
8-13 Mei 1916
0,25
0,35

gunstig
Graan Pelrograd per quarier van
496
lbs. :n’oar, Odessa per Unit,
1-6

,,

1916

Ver. Stalen per quarter van
480
lbs. zwoar.
0,30 0,40gunstig
Hout gesaagd en pitchpine per St.

Pet. Standard s’a,,
165
kub. vt.,
216
k
,nn


10-15

Mei

1915

…….
0,35 0,45 0,90
gunstig
,jstutlen per vaden

van

,ib. vt.
Overige noteoringen per ton van
1015
K.G.

11-16

Mei

1914

…….

20-24

Juli 1914

0,60


0,70

1,05
gunstig


ADVERTENTIËN

Reeders en Cargadoor8

GEBR.VAN
L

Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP. en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM – AMSTERDAM – ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Biest &. Geerling & Raven

COMMISSIONNAIRS

Vreemde Valuta’s

Disconteeringen – Muntspeciën – Goud

Tel. No. 2322 en 4776 –

SPUl 23127

AMSTERDAM

J. & J. M.’VOORHOEVE

– Makelaars in Assuvantin
Anno 1836

RO11ERDAM

DIDIA. JUTE Cy-

Eedoo – Ijzendijke

België

Holland

De Erven de Wed. J. an

Nelle
Agent voor Nederland:

– :ROTTERDAM

M. WINS

Tabaks- en Sigarenfabrieken

ROTTERDAM

– Koffiebranderij – Thehandd

Auteur