Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 18

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 3 1916

3 MEJ 19/6

EnomishpwStatisti’sche
co

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr.
H. G. KRONENBERG

1
1
E JAARGANG

WOENSDAG
f3
MEI 1916

No. 18
1

INHOUD

BIz.

HEr
GALLOPER SCHEEPSKERKHOF

………………..
261
De

suiker-inventarisatie

……………………….
262
De

graanvoorziening

…………………………
263
Belasting van
de
scheepvaart
in
Noorwegen
……….
264
Aanteekeningen
bij de
statistieken.
II.

Open

geidmarkt

………………………..
264
De
handel van Cuba tijdens den oorlog
……………
266
INGEZONDEN STUKKEN:
Belastingen

in

Duitschiand

………………….
266
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSGEBIED
…………
266
MAANDCIJFERS:
Emissies

in

April
1916
………………………
266
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
267-275
Geldkoerseii.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.

I

Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mcd edeelingen den inhoud betreffende

gelieve
men te zenden aan den Secretarü Van, mede-
wcr1ers, adres: Oeldersche Kade
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistielc en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
142.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland ,f 10,—,
buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. .Tosse
nummers
25
cents.

Advertentiën, f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers.
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

2 MEI 1916

In de afgeloopen week is de positie der geldmarkt

maar weinig veranderd. Wel is waar is er met liet

oog op de maandswisseiing, welke vooral niet April-

Mei belangrijk pleegt te zijn, eenige meerdere vraag

naar geld ontstaan, echter niet voldoende om een

belangrijke vérlieffing der koersen te veroorzaken.

Particulier disconto noteerde dan ook zonder veel

verandering
1/2
tot i/
0
/
0
. Prolongatie 4
/0,
alleen

den laatsten beursdag 4
1
/
2
0
/
0
.

Het ligt blijkbaar aan de zeer ruime kasmiddelen,

welke de banken sedert maanden beschikbaar hebben,

dat de April/Mei termijn zoo zonder merkbare ver-

heffing der geidkoersen voorbijgaat. Dat er echter

ook dit jaar weder belangrijké bedragen benoodigd

varen, is af te leiden uit den gisteren epubliceer-

den bankstaat, op welken het het hoofd ,,Rekening-

courant saldo’s” voorkomt met een bedrag, dat

f
16.767.025.19/ lager is dan op dien van de vooraf-

gaande week, terwijl de grootste betaaldagen – de

eerste dagen der nieuwe maand eerst in de

volgende maand tot uitdrukking zullen komen. Ook

het hoofd beleeningen, waaronder de korte voorschotteu

ïn . rekening-courant worden opgenomen, was

f
5.104.082.46 hooger dan de vorige week.

HET GALLOPER SCHEEPSKERKHOF.

Een medewerker schrijft ons:

• Door zeevarenden wordt in den laatsten tijd de

vraag gesteld, wie er belang bij zou hebben onzijdige

handeisvaartuigen te vernietigen, er op doelend, dat
tdit tusschen Galloper en Gabbard opzéttelijk zou
geschieden, omdat alles er op wijst, dat de scheeps-iampen daar tengevolge van verankerde mijnen ver-
oorzaakt worden. Op Britsche schepen kan het niet

gemunt zijn, omdat die Queens Channel en Black

Deep nemen en dientengevolge in de onmiddellijke
nabijheid van de kust blijven.
l
j
;-
Mag nu aangenomen worden, dat inderdaad een
der oorlogvoerenden zou trachten juist neutrale

schepen te vernietigen, en zoo ja, wat is dan het
motief? De veronderstelling werd reeds meermalen
geuit, dat de krachtige toestand, waarin het neutrale
scheepvaartbedrijf komt, door de belligerenten met leede oogen werd aangezien, en dat het doel van de
”ernietiging van onzijdige schepen zou zijn om na
den oorlog zelf in gunstiger verhouding te komen.

Nog afgezien van het barbaarsche van zulk een
handelwijze, die door de geheele beschaafde wereld

veroordeëld zal worden, wanneer de dader eenmaal
bekend zal zijn, valt het moeilijk een dergelijke be-
weegreden als oorzaak aan te nemen.

Het is natuurlijk waar, dat door vernietiging van
neutrale schepen op eenigszins belangrijke schaal
de kans op hoogere vrachten ook na den oorlog,
vanneer de Duitsche schepen weder in de vaart
komen, toeneemt. Het is echter kwalijk denkbaar
dat een dergelijk motief de Duitsche regeering zou
bewegen, reeds hierom niet, omdat toekomstige
hoogere vrachten onvermijdelijk zouden leiden tot
eenen nog zwaarderen druk op den dan vermoedelijk
toch reeds dermate belasten Duitschen afnemer.
Bovendien zal Duitschland ook na den oorlog als

voorffaamste tegenstander in den economischen strijd
Engeland aantreffen, en ddor vernietiging van
neutrale schepen vermindert het overwicht van de
Britsche handelsvloot waarlijk niet. En voor Engeland
– het is overbekend, – is het een levensbelang,
dat onzijdige vaartuigen in de vaart blijven, omdat
het voor aanvoer van levensmiddelen en grond-
stoffen voor een groot gedeelte daarop aangewezen
is. En dan, Britsche zeelieden geven gezagvoerders
van neutrale schepen aanwijzingen voor de te volgen
route onder de Engelsche kust, en het mag niet
aangenomen worden, dat zij hen zonder waarschuwing
in een gebied zouden laten gaan, dat zij te voren
door mijnen onbevaarbaar gemaakt hebben.
Hoe ‘t ook zij, er is reden te over voor de onzij-
digen om een verder ingrijpen dan tot dusver te

262

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

overwegen. Wij, denken b.v. aan het stationeeren

van onzijdige patroeljevaartuigen in het gevaarlijke

gebied, aan mijnvegers, die verder gaan dan de
plaats waar het grootste gevaar begint, (b.v. tot

Kentish Knock), aan het reeds vroeger in dit blad

geopperde denkbeeld om een zeer klein gedeelte

zee tot onzijdig gebied te verklaren. . Ongetwijfeld

ziet de regeering den ernst van het vraagstuk in.

Het voor en tegen van dergelijke verder strekkende

maatregelen wordt dus stellig door haar overwogen.

Verscheidene reedêrijen gingen er intusschen reeds

toe over om hun schepen de langere, noordelijke

route te laten volgen. Indien liet echter mocht

blijken toch waar te zijn, dat onzijdige schepen

opzettelijk vernietigd worden, hoelang zal de noor-

delijke route dan nog veilig, blijven? En dan zou

het nemen dezer route, zoowel voor de bemanningen

als voor de vaartuigen des te gevaarlijker’wezen, odat

dé afstanden gröoter zijn eû hulp niet zoo gemakkelijk

te verkrijgen is als onder de Engelsche kust.

DE SUIKER-IN VENTARIS1TIE.

Men schrijft ons:’
Het heeft blijkbaar maar weinig gescheeld, of de

suikernood, die momenteel in de meeste Europeesche
laden heerscht, had ook ons land niet verschoond.

De suiker-uitvoer niet certificaat, die tot dusver

geregeld kon plaats vinden, werd een goede maand

geleden geheel stop gezet; tevens kwam er een: uit-

voerverbod van suikerhoudende goederen, dat sedert

niet alleen is blijven bestaan, maar z66 streng ge-

handhaafd werd, dat zelfs zoo goed als geen con-

senten werden uitgereikt.

Aanvankelijk heeft men zich hierover ‘niet onge-

rust gemaakt; Nederland is een der rijkste suiker-
landen en de handel nam dan ook gereedelijk aan,

dat het uitvoerverbod van suikerhoudende goederen
alleen diende om de inventarisatie van de suik’er

voorraden gemakkelijker van stapel te doen ‘loopen.

Mocht misschien de inventarisatie er toe leiden, dat

er geen ruw’ of geraffineerd als zoodanig meer uit
mocht, in allen gealle zou toch aan den export der
suikerhoudende goederen: biscuits,
j
ams, likeuren,

gecondenseerde melk, chocolade, niets in den weg

worden gelegd. – –

– Het optimisme heeft het echter bij het verkeerde
eind gehad. De inventarisatie is blijkbaar slecht
uitgevallèn. Suikerhoudende goederen, vervaardigd
v66r 1 April, mogen, mits gedekt door certificaat,
vrij worden uitgevoerd; de sedert vervaardigde pro-
ducten kan men slechts uitvoeren, als men beschikt

over het tienvoud der hoeveeiheid certificaat-suiker,

die in de goederen verwerkt is; m. a.
w:
op.een
certificaat van 100 K.G. kan men slechts 10 K.G. uit-
voeren. Nu zal het, nar verluidt, niet bij die 10
%

blijven – en men verwacht dan ook, dat successie-
velijk nog 30 % zullen vrijgegeven wôrden

maar in

allen gevalle is er geen sprake van, dat tijdens deze
campagne op een certificaat volle 100 % zullen mogen
worden” uitgevoerd. Het
vrijgeven
van ten hoogste

40 % op den duur

als dit ten slotte nog geschiedt

komt dus hierop neer, dat 60 % der nog resteerende
exportsuiker voor binnenlandsch verbruik worden

bestemd om onze eigen behoefte te dekken. ])e ge-
volgtrekking ligt voor de hand, dat men oorspron-
kelijk bij het vaststellen van het percentage suiker,
waarvoor uitvoercertificaten konden gegeven worden,

èf de suikerproductie te hoog ôf ht suikerverbruik
hier te lande te laag heeft geschat.

De eerte factor mag wel, meenen we, uitgescha-
keld worden. Het aantal hectaren, met suikerbieten
beplant, is steeds tijdig en’met groote nauwkeurig-
heicl bekend; eveneens heeft men over de opbrengst

en liet suikergehalte voldoende betrouwbare gegevens.
Alen wist, dat in 1915 in totaal 56.805 bunder bieten
waren geteeld tegen 62.834 in 1914 en dat de suiker-

opbrengst een 20 % lager zijn zou dan het vorige

jaar. Het gemiddeld suikerverbruik per hoofd is

bekend en dus was een bètrouwbare raming te maken,
hoeveel suiker voor export kon worden vrijgegeven.

Het schijnt’ echter, dat tegen de verwachting in het suikerverbruik buiten alle verhouding sterk is

toegenomen: Voor een deel wordt dit veroorzaakt

‘door de behoeften van het leger; anderzijds echter is

de duurte van onderscheidene levensmiddelen oor-

zaak, dat van de betrekkelijk goedkoope suiker meer

gebruikt is dan normaal. Een derde mogelijkheid –

in hoeverre ze zich in de practijk heeft voorgedaan

is ons onbekend -, is nog, dat ‘voor binnenlandsch

verbruik bestemde suikr geëxporteerd is geworden.
In normale omstandigheden zal zulks nimmer voor-

komen; bij export ‘van suiker toch wordt teruggave
van den accijns gedaan:
f
27,— per 100 K.G., en
deze douceur laat natuurlijk niemand zich ontglippen.

Zoolang de certificaten betrekkelijk goedkoop waren,

werd er dan ‘ook van zelf op èertificaat

dus met
dfschrjving van accijns

uitgevoerd. Toen echter de prijs der certificaten opliep tot boven het bedrag
van den accijns

er is een periode geweest, dat
de certificaten
f
32,—
t
f
33,— opbrachten

w’as
het voordeeliger, aan de schatkist den
accijns
cadeau
te doen dan zich’ een certificaat te verschaffen en
,het is niet onmogelijk, zooals reêds eerder in deze

kolommen is besproken,. dat in de periode,’ toen het
bedrag van den accijns en van het certificaat vrijwel

tegen elkaar opwogen, er Vrij wat binnenlandsche

suiker in den vorm van suikerhoudende goederen is
uitgevoerd. Dientengevolge stond dan op de binnen-

landsche ‘balans een kwantum suiker, dat eigenlijk

op den post buitenland geboekt had moeten worden.

Hoeveel suiker op deze
wijze
aan de binnenlandsche

consumptie onttrokken kan zijn, is uiteraard niet
te zeggen. De posten biscuits, gecondenseerde melk,
jams èn vruchtensiropen komen in de maandstatistiek
niet voor; het ijitvoercijfer voor likeuren is normaal:

1783 H.L.
t
50 % in het le kwartaal 1915 teken

1730 ton in 1914; wel is de uitvoer van chocolade
buiten verhouding hoog geweest: 3921 ton in de

.eerste drie maanden van 1916.tegen 233 ton in 1914.
Dat echter het suikertekort niet aan deze onnoozele
4000 ton kan gelegen hebben, zal ieder wel willen

toegeven. En vermoedelijk hebben ook de di-ie eerst-
genoemde artikelen: biscuits, jams en gecondenseerde
melk geen of weinig schuld. en is de hoofdoorzaak
van het tekort in het verhoogde verbruik te zoeken.

Dat de suikernood, zoo plotseling en in zoo scher-
pen vorm optrad, is hieraan te
wijten,
dat in een

betrekkelijk zeer kort tij dsverloo zoo’n groot percen-

tage

der voor export beschikbare. suiker werd

uitgevoerd. Wel is -waar exporteerden we in het
le kwartaal 1916 slechts 17,139 ton geraffineerde
suiker meer dan we invoerden, terwijl dit
cijfer
over

dezelfde perïode van 1914 ruim het dubbele, t. w.
37.874 -ton bedroeg;’ maar hier staat tegenover, dat
we in het le kwartaal 1914 aan ruw eeii invoersaldo
hadden van 21.571 ton, terwijl we ditmaal’ een uit-voersaldo hebben van – 34.363 ton. Tegenover een
credit aan geraffineerd van 20.735 ton staat een
debet van ruw van 55.934 ton – de bâlans is
dus zeer ten ongunste van 1916: het eerste’kwartaal
van 1916 kénmerkte zich door een buitengewone en
snelle ontblooting van suikei-voorraden. Was de,
suikerexport in 1916 op denzeifden voet geweest als in
1914, dan zou men ook ‘op den’ duur wel hebben
moeten komen met inperkin’g van export, maar had
toch zeker de export van suikerhoudende goederen

in de eerste 3 i. 4 maanden geen gevaai geloopen.

Dat dit laatste nu geschiedt, is, gelijk ieder be-
‘grijpen zal, tot groote schade van onze industrie,
speciaal van die der gecondenseerde melk. Chocolade

voeren
we
normaal heel ‘weinig uit, dus is het zoo
erg niet, dat de chocoladefabrieken haar buiténland-
schen export zeer zien teruggaan; de jam-industrie

3
Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

263

is een zomernijverheid, die de oude voorraden regel-

matig kan blijven uitvoeren en zich ook over het

dezen zomer te vervaardigen product niet ongerust
behoeft te maken, daar het dit in het najaar kan

exporteeren. Bovendien zal het voorschrift, dat ‘een

certFficaat momenteel slechts voor 10 % geldig is,

er allicht toe bijdragen, dat houders van certificaten hun bezit aan de jam-iûdustrie -overdoen, waardoor

deze tak van nijverheid verzekerd is van voldoende

suiker voor het te maken product. De biscuits-

fabrieken hebben momenteel door het uitvoerverbod

van alle producten van granen als eenig afzetgebied
Ned.-Indië en zijn ds niet zulke groote verbruikers

van suiker. Dit geldt ook voor de likeur-industrie.

Sterk daarentegen worden de gecondenseerde-

melkfabrieken getroffen-. Deze hebben haar afzet-

gebied uitsluitend in het buitenland en door de
melkschaarschte in Duitschiand en Oostenrijk zagen
zij in de laatste maanden zich een nieuw en uiterst

loonendafzetgebied geopend, terwijl zij tevens nieuwe
overzeesche markten, tot dusverre door Duitschiand

bediend, konden veroveren. De gouden tijd is nu met
één slag voor haar uit. Eensdeels, doordien zij, om

de normale hoeveelheden te kunnen exporteeren, het
tienvoud van de normale hoeveelheid certificaten –

en bijgevolg het tienvoud van het normale bedrijfs-
kapitaal – behoeven, anderdeels, doordien zij, on-
geacht de hoeveelheid certificaten, waarover men
beschikt, niet meer mogen exporteeren dan in de
overeenkomstige maanden van 1913. Door de groote
vraag naar melk in de eerste maanden van 1916

hebben deze fabrieken veel meer dan het normale

kwantum geëxporteerd – in de volgende – maanden

zullen
zij
dus maar zooveel minder mogen uitvoeren.
Voor enkele fabrieken komt de regeling dan ook
vrijwel hierop neer, dat zij tot stilstand gedoemd
worden. I)it feit heeft ook nog zijn eigenaardige

zijde en wel deze, dat er nu massa’s melk ter be-
schikking komen, waarmee de fabrieken geén weg
en vermjlceboerenleranciers

DE GRAANVOO1?ZIENING

Een medewerker schrijft ons:
Toen in het nummer van 23 Maart van dit blad
voor het eerst het ontbreken van een tarwevoorraad in
Nederland werd behandeld, schreven wij, dat niet
voor einde April op een verbetering in den toestand
mocht worden gerekend. De maand April is voorbij-

gegaan en de verbetering is veel kleiner dan indertijd
verwacht mocht worden. Bovendien zijn de indirecte
nadeelige gevolgen van het tarwegebrek van groote
beteekenis gebleken. Zij maken de instandhouding
van onzen veestapel, dien zeer belarigrijken factor
van de welvaart van Nederland, en de levensmiddelen-
voorziening van ons land, steeds bezwaarlijker. Sedert
half Maart is door de Regeering aan de meelfabrieken afwisselend de helft en drie vierde harer wekelijksche
behoefte aan tarwe verstrekt. Later is zelfs het
tarveverbruik nog verder beperkt door het voorschrift,
dat geen bloem meer. mag worden gemalen en de
bevolking dus met bruin brood genoegen moet nemen,
wat tengevolge heeft, dat de anders als veevoeder
gebruikte afvalproducten, die ongeveer 20% van de
tarwe uitmaken, weder in het brood worden op-
genomen. Vermindering dus van de beschikbare
hoeveelheid veevoeder, nog verscherpt door het in gebruik nemen door de Regeering voor tarwe-aan-
voer van stoomschepen, die bestemd waren om in
April en Mei veevoeder te laden in Noord-Amerika
en Argentinië. –
De hoop, dat deze maatregelen tezamen reeds in
het einde van April hun goede uitwerking zouden
doen gevoelen, is niet vervuld. Wat het requireeren
der reeds door anderen bevrachte booten betreft be-
hoeft dit geen verwondering te wekken. Door ver-
schillende ooraken heeft het geruimèn tijd geduurd

v66r deze werkelijk naar de Amerikaansche laad-

havens konden -vertrekken en eerst in de laatste week
van April zijn de-meeste daar aangekomen. Het is

echter de vraag, of de Regeering, .zoo spoedig zij

dat bemerkte, wel alle maatregelen genomen heeft, die

haar ten dienste stonden, om – het dreigend gebrek

zooveel mogelijk te keeren.
Tijdige
aandrang op de

-geregelde stoomvaart-lijnen, waardoor deze ongetwijfeld

•een grooter gedeelte harer vrachtruimte -voor tai-we
beschikbaar hadden gesteld, bleef aanvankelijk uit.

Bovendien had de Regeering de stoombooten, waar-

over
zij
de beschikking had, behalve voor vee-

voeder, meer uitsluitend voor taiwe kunnen gebruiken.

Zoo is bijvoorbeeld

in April eengeheele boot afge-

laden met Amerikaansche rogge, die niet als veevoeder
en evenmin als belangrijk volksvoedsel wordt gebruikt,

doch
vrijwel
uitsluitend voor

de fabricage van spin-
tus en roggebloem, de grondstof voor de koekfabrieken.
Aan deze en dergelijke maatregelen is echter niet of

te laat gedacht en einde April bedroeg de resnve-

voorraad aan tarwe, ondanks de boven beschreven

kunstmatige vermindring van het verbruik, in geen

geval -meer dan 20.000 ton.
Over de oorzaken van het tarwegebrek is reeds veel
geschreven en daarop behoeft hier niet te worden

teruggekomen. Slechts willen wij releveeren, dat

eenige der gronden, aangevoerd in het communiqué

van 16 April – met name het beschadigen van
schepen door mijnen en de verlenging der reizen
door het varen om Schotland – hiermede slechts
verwijderd verband houden. Geen der schepen, die

in den laatsten tijd op mijnen zijn geloopen, was
geladen met Regeeringstarwe. Wel lag het in de be-
doeling, eènige dier schepen, na lossing in onze
havens, in Amerika tai-we voor de Regeering te laten
laden. Hierdoor wordt echter alleen de toekomstige
aanvoer bemoeilijkt, doch niet het bestaande gebrek
‘verklaard. Hetzelfde geldt -van de vaart om Schot-

land: Toen het communiqué verscheen, waren de
Tambora en de Prins der Nederlanden, beide onder-
weg van Indië, de eenige schepen, die den Noorde-
lijken weg hadden gekozen; pas veel later hebben
enkele booten der Holland-Amerika Lijn de thuisreis

om Schotland volbracht.

De invloed, dien het in gebruik nemen dooi- de
Regeering van booten, die door den handel bevracht
waren voor aanvoer van veevoeder, op dezen laatsten
aanvoer heeft uitgeoefend, is de vorige week besproken.
De slotsom was, dat er alle grond bestond voor de
vrees, dat ook in de naaste toekomst de beschikbare

hoeveelheid zeer onvoldoende zal zijn
– Intusschen werden, toen de Regeering aldus haar
behoefte- aan laadruimte door tarwe voldoende meende
– te hebben gedekt, weder verschillende booten ter
bevrachting aangeboden, van welk aanbod de handel
gretig gebruik maakte. Daar bovendien de Regeening
zich had verbonden, in ruil voor de booten, waarop
zij einde Maart had beslag gelegd, in Juni andere
vrachtruimte ter beschikking van den handel te
stellen, hoopte men, dat de stagnatie in den aanvoer
van veevoeder niet langer dan enkele maanden zonde
duren entegen den aanvang der grootere consumptie
althans eenige voorraden aanwezig zouden zijn. In
de afgeloopen week echter is gebleken, dat de ver-
vulling dier hoop langer

op zich zou laten wachten.
Door oponthoud en mijnongevallen, overkomen aan eenige stoomschepen, die waren aangewezen voor den
aanvoer van Regeeringstarwe en die nu voorloopig
– daarvoor niet kunnen worden gebruikt, kreeg de
Regeerinig weder plotseling behoefte aan scheepsruimte.
De beschikbare ruimte kon in deze behçefte niet
voorzien, zoodat de Regeening thans weder, evenals
in Maart, booten tracht over te nemen, die in April
door den handel voor den aanvoer van veevoeder waren
bevracht. Reeds heeft zij zich op die wijze vn enkele
booten verzekerd en hierdoor is dus hetherstel van h etge-
brek aan veevoeder in ons land weder verder uitge- –

264

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

steld. Bovendien is in de afgeloopen week in ver-

schillende gemeenten verboden, inlandsche tarwe nog

verder voor veevoeder te verkoopen. Inlandsche tarwe

is reeds het geheele seizoen aan liet vee gevoerd,

maar vooral in de laatste maanden w’erd zij algemeen
gebruikt ter vervanging van het in zoo onvoldoende

hoeveelheid aanwezige buitenlandsche veevoeder.

Verreweg het grootste gedeelte van den oogst is nu
verbruikt en de Nederlandsche tarwe heeft er zeker

toe bijgedragen, dat liet gebrek aan veevoeder zich

niet nog sterker heeft doen gevoelen. Juist nu de

voorraden buitenlandsch veevoeder tot ongekend kleine

afmetingen zijn gedaald en de Regeering er nog

steeds niet in slaagt, meer dan circa 30 % der be-

hoefte alleen aan mais te dekken (ook voor Mei is

niet meer dan ongeveer die hoeveelheid beschikbaar)

schijnt het tekort aan tar%ve aanleiding te moeten
worden tot voederverbod voor het Nederlandsche

produkt. Wanneer dit verbod niet tot enkele ge-

meenten beperkt blijft, doch neer algemeen wordt

uitgevaardigd, zal het steeds moeilijker wordeu
voedsel voor den veestapel, vooral de varkens en

ook de hoenders, te vinden en zullen de reeds zeer
kleine voorraden veevoeder spoedig geheel onvol-

doende blijken. Het is duidelijk, welk een groot
gevaar daarin ligt voor onzen veestapel.

Zoo veroorzaakt dus het gebrek aan een tarwe-

voorraad in oiis land niet slechts, dat de voeding

der bevolking bezwaren met zich brengt en wij ons
dien en te vergenoegen met bruin brood, doch dat

tarwegebrek. brengt indirect de voorziening van

Nederland met veevoeder steeds meer in gevaar.

Ook om deze ieden is het dus zeer dringend noodig,
dat, wanneer het zal zijn gelukt, weder een vol-

doenden tarwevoorraad te verkrijgen, er voor worde
gezorgd, dat deze met inachtneming der nu opgedane
ervaring voortdurend op peil
W
I

BELASTING VAN DE SCHEEPVAART iN

NOORWEGEN.

Een medewerker schrijft ons:

Den 24en Februari 1916 is in Noorwegen de wet tot stand gekomen tot het heffen,
N

eener scheepvaart-
belasting van oorsche reederijen, met het doel, ecn

gedeelte van de groote winsten dezer ondernemingen

aan het openbaar belang dienstbaar te maken. Hier-
bij werd van de overweging uitgegaan, dat het Noor-
sche volk voor een aanzienlijk gedeelte bijdraagt in
de oorlogswinsten, doordat de hooge vrachten de prij-

zen van de voornaamste levensmiddelen, in het bijzon-
der van granen, hebben .opgedreven. Het bleef een
groote moeilijkheid, een wijze van heffing in het

leven te roepen, die niet tot groote onbillijkheden

zou leiden: de eerste gedachte der Regeering was,
schepen in bezit te nemen en zelf de levensmiddelen-
voorziening ter hand te nemen. Deze maatregel werd

niet gekozen, omdat men begreep, dat onrechtvaar-
digheid tegenover enkele reederijen- allerminst uitge-
sloten zou zijn, zelfs al ging men met nog zooveel tact
en omzichtigheid te werk. De bijzondere belasting;

zooals die thans is aangenomen, verzekert op zich zelf
wel is waar geen vrachtvermindering, doch de Noor-
sche regeering heeft een gelukkig middel daartoe ge-
onden. De gelden n.l., die uit deze belasting zullen
worden ontvangen, zijn bestemd om voor staatsreke-
ning eenige schepen te koopen en in dienst te houden.
Eenige dagen na het in werking treden dezer wet.

zijn reeds drie motorschepen, elk van 6000 ton laad-
vermogen, gekocht en hiermede is de mogelijkheid ge-
opend, eenige allernoodzakeljkste levensmiddelen
goedkoop te laten komen. De geringe bevolking van
Noorwegen in aanmerking genomen, is, naar wordt

opgemerkt in het
tijdschrift
,,Hansa”, waaraan gedeel-
telijk het vorenstaande ontleend is, een ruimte van

18.000 ton reeds voldoende om maatregelen tegen de
duurte te nemen. De belasting wordt maandelijks

naar de tonnenmaat geheven en wisselt naar gelang
van den gemiddelden vrachtprijs per ton als volgt:

heffing pet
Br.R.T.
bij een vrachtprijs van 27 Kr. of meer per ton 1,50 Kr.

24-27 K………..1.25 Kr.

20-24 Kr . ……… 1,00 Kr.

16-20 Kr. …….. 0,75 Kr.
12-16 Kr . …….. 0,50 Kr.

8-12 Kr. …….. 0,2.5 Kr.

Bedraagt de vracht minder dan 8 Kr., dan wordt
geen belasting geheven.

De schepen, die uitsluitend tussehen buitenland-
sehe havens varen, zijn vrijgesteld. De reden daarvan

ligt voor de hand; de ondernemingslust der reederijen

mag niet bemöeiljkt worden en de Noorsche vracht-

vaart mag tegenover de buitenlandsche concurrentie
niet in een ongunstiger positie worden gebracht.

Van reederijen, die geregelde diensten onderhou-

dcii tusschen Noorwegen en het buitenland, wordt
niet de volle belasting geëischt; zij wordt volgens de
volgende tabel geheven:

bij 27 Kr.

vracht en moer 1,00 Kr.

24-27 Kr.

……..0,75 Kr.

18-24 Kr.

……..0,50 Kr.

10-18 Kr.

,,

……..
0,25 Kr.

Vissehersvaartuigen en walvischvaarders zijn vrij.

Een verdere bijzonderheid is nog, dat verminderin-
gen der belasting nog kunnen worden toegestaan,

wanneer de reederj aantoont, dat zij het schip bui-

ten verhouding duur heeft gekocht en op zoo’n laat
oogenblik, dat een noemenswaardige afschrijving nog

niet mogelijk was. Hierdoor worden de nieuw opge-
ric.hte reederijen geholpen, die in het vertrouwen
01)
een verdere gunstige ontwikkelihg werden opgericht.

De vermindering bedraagt, wanneer de schepen nieuw
overgenomen zijn:

in Januari en Februari 1916 . .. . 50 pOt.

in November en December 1915 .. 40 pOt.
in September en October 1915 …. 20 pOt.

Daar het verkeer van de Noorsche schepen in Noor-
wegen -ongeveer 6 millioen ton netto per jaar be-

draagt, tegen een verkeer van Noorsche schepen in
andere landen van minstens 60 mi]lioen ton, wordt

slechts een betrekkelijk klein gedeelte der sch,çpen en
icederjen getroffen. –
Ift
1

AANTEEKENINGEN BIJ DE STATISTIEKEN.

II. OPEN GELDMARKT.

Onder de wekelijks opgenomen geidkoersen tref t

men in de eerste plaats de noteeringen aan van het
particulier disconto te Amsterdam, Londen, Berlijn en
Parijs. Bovendien is voor Amsterdam de prolongatie-
koers opgegeven, terwijl voor New York, waar een

particulier disconto ontbreekt, de stand der geldmarkt
uit de noteering van call-money moet worden opge-
maakt.

Dat voor A m s te r d a m naast het particulier
disconto ook de p r o 1 o ii g a t i e r e n t e wordt opge-
geven, vindt zijn oorzaak in de eigenaardige structuur
der Arnsterdamsche geidmarkt. waar in tegenstelling

met de andere Europeesche geldcentra naamlooze
vennootschappen en particulieren hunne
tijdelijk
be-
schikbare gelden gewoonlijk niet il deposito bij de ban-
ken plaatsen, maar meestal door bemiddeling van
commissionnairs in effecten ter beurze op prolongatie
uitzetten. Wissels worden (met uitzondering van

schatkistpapier) door niet-bankiers zelden als tijdelijke
belegging genomen.

Uitzetting op prolongatie is tot aan het uitbreken
van den Europeeschén oörlog steeds als eene soliedc en liquide belegging beschouwd, waarbij men tevens
cciie behoorlijke rente maakte. Verliezen zijn bijna
nooit geleden, dank zij het vereischte van 10 pOt. sur-
plus en aanvulling binnen 24 uur. De luttele honder-den guldens, welke verloren zijn gegaan, zijn boven-

3 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE

BÉRICHTEN

265

dien meestal nog dor de commissionnairs in effecten,

die het geld voor hunne principalen hadden gegeven,

bijgepast. Als een voordeel is ook de omstandigheid te

beschouwen, dat dagelijks de noteering officieel ge-

publiceerd wordt en de primaire geldgever er dus

zeker van is, den goeden koers verantwoord te krijgen.

Met disconto is dit bijvoorbeeld niet het geval.
Op 29 Juli 1914 bleek evenwel, dat gelden op pro-

longatie niet meer als liquide beschouwd konden wor-
den. De beurssluiting (en later de beursvêt) maakte de

posten onopzegbaar. Dit kon niet goed anders; immers, de Nedenlandscho Bank neemt slechts een betrekkelijk
klein gcdeelte van de officieel genoteerde fondsen als

onderpand aan en in deze ernstige crisis was alleen

dc c.ircul atie-bank bereid, voorschotten te verleenen.

Posten met ,,bankpand” werden bijna alle terstond
afgelost en bij de Nederlandsche Bank ondergebracht.
De andere werden, voorzoover noodig, door bemidde-
ling van de Vereeniging voor den Geidhandel liquide
gemaakt.

De verwachting, dat de geneigdheid van het pu-bliek om na heropening der beurs,weder gelden op
prolongatie te zêtten, sterk zou afnemen, is niet ver-
wezenlijkt. Al zijn er inderdaad instellingen, die het
besluit genomen hebben, geen gelden meer aldus te
beleggen, verreweg de meeste geldgevers zijn er toch

mee doorgegaan. Grootendeels zal dit wel hierdoor
komen, dat verliezen, ondanks den oorlog, vrijwel niet
geleden zijn.

Wel wordt – en hiermede komen wij tot de kwestie
van de noteering – tegenwoordig veel meer onder-
scheid gemaakt dan vroeger tusschen ,,bankpand” en
,.n iet-bankpand”. Voor posten, waarin ban kpand ] igt,
neemt de geidgever met eene veel lagere rente ge-
noegen: en ook voor call-posten, waarin uit den aard der zaak de nemcr zorgt zeer goed pand te leggen, is
de rentevoet vaak ver beneden den officieel genoteer-
den. Het sterkst komt dit uit in crisistijd, zooals in

de eerste helft der vorige maand. Bij eene officieele
noteering van 434 k 5 pOt. werden posten met
bankpand voor
33%
pOt. afgesloten en werd cali
voor
3
pOt. gegeven. Het groote nadeel, aan eene offi-
cieele noteering verbonden, is natuurlijk, dat zij ge-

woonlijk te hoog is. Immers in den geidhoek wordt wel openlijk geboden, maar weinig geldgevers zijn
geneigd, openlijk te laten; zij wachten liever af, of
zich een goed adres als nemer aanmeldt. Zoo komt
liet in den tegenwoordigen tijd veel voor, dat zelfs met

gewoon onderpand een lagere koers wordt bedongen
dan genoteerd is, wanneer namelijk het adres buiten-
gewoon goed is. Voor den continuatie-koers kan men
echter dergelijke subtiele onderscheidingen bezwaar-
lijk maken; en daarom is reeds vele malen beproefd,
een continuat.ie-koers vast te laten stellen, onafhanke-
lijk van den genoteerden, waarvoor vaak slechts
f10.000,— gedaan i.
Uit hetgeen wij hierboven schreven, wordt ook ver-
klaard, waarom in crisistijd de prôlongatiekoers
aanstonds zoo sterk oploopt; aan de zwakkere elemen-

ten worden het eerst de posten opgezegd en deze
kunnen juist zeer moeilijk nieuw geld krijgen. De
disconto-koers daarentegen, dien wij iedere week pu-
bliceeren, geldt vooi zoogenaamd bankaccept, dus voor
eerste-rangspapier; koersen van minder goed papier

worden niet gepubliceerd. Hierdoor teekent zich geld-
schaarschte steeds eerder af in den prolongatie-koers
dan in de door ons gegeven noteering van disconto.

De geringe ontwikkeling van het discontobedrjf
in de Vereenigde Staten vindt voor een deel
haar oorzaak in het feit, dat tot voor korten tijd een
centrale circulatiebank ontbrak en de gedisconteerde
wissel dus de liquiditeit, bestaande in de mogelijk-
heid van herdisconteering bij de centrale credietin-stelling, miste. Deze omstandigheid, samen met de
geprononceerde plaats, die de New Yorksche effecten-
beurs in het economisch leven van de U. S. A. in-
neemt, heeft de noteening van c a 1 1m p n e y,

waaronder verstaan wordt het ter beurze op onder-

pand van effecten van dag tot dag uitgeleende geld,
tot voornaamsten maatstaf van den toestand der New
Yorksche geidmarkt gemaakt.

Vergelijking van den caIl-money-koers met de dis-

çonto-noteeringen van andere landen is dus niet ge-
heel mogelijk, deels om dezelfde .redenen, die voor
onzen prolongatiekoers gelden, deels wegens de opzeg-

baarheid met den dag. Dit laatste, gevoegd bij het

ontbreken eener centrale bankinstelling, heeft de no-
teering in bewogen
tijden
aan zeer groote fluctuatiën
onderhevig doen zijn: tijdens de crisis van 1907 be-

reikte zij zelfs de 100 % 1 Omgekeerd is zij in tijden
yan geidruimte ook bijzonder laag. Gedurende den

oorlog waren de variaties betrekkelijk gering: de

hoogste stand was, voor zoover bekend, 7 %; eind
October 1914, toen de laatste Londensche accepten
vervallen waren en de oogsten begonnen te worden
afgeleverd, werd degeldmarkt al iets ruimer, bij de

heropening der beurs in November was cali op 43%
gevallen en eind 1914 noteerde men reeds onder de

3
%. Het geheele jaar 1915 bewoog de koers zich
om en hij de 2 %, meestal er onder, waarin obk in het
loopende jaar tot dusverre geen verandering kwam.

Ôver de particuliere disconto’s v6r den

ôorlog is, na onze bespreking der bankdisconto’s in
het vorige nummer, niet veel meer te zeggen. Parijs
maag en vrij constant, Londen en Berlijn meer varia-
bel, het Engelsche doorgaans lager dan het Duitsche. Sedert het uitbreken van den oorlog heeft Parijs geen
noteering meer bekend gemaakt en worden uit Ber-

lijn slechts off.i.cieuse opgaven ontvangen, gewoon-
lijk luidend bv.
,,45/
und darunter”, zoodat men er

weinig hou.vast aan heeft. Hoeveel men ,,clarunter”
gaat hangt af van looptijd en kwaliteit van het aan-
geboden papier. Slechts een hoogst enkele maal wordt
een grens naar beneden opgegevei. –
Men kan aannemen, dat een zeer groot gedeelte van
liet verhandelde papier uit accepten van gemeenten
bestaat, welke zooals men weet, geene leeningen mo-
gen uitgeven, en zich dan ook door middel van wissels
van het noodige geld trachten te voorzien. Anders dan
bijvoorbeeld in Engeland, waar de Staat alle oorlogs-

kosten betaalt, wordt in Duitschland een groot deel
der uitgaven, althans voonloopig, door de bondsstaten
en de gemeenten bestreden. Dit verklaart tevens,
waarom Duitschland oogenschijnijk minder oorlogs-
kosten heeft dan Engeland.
Het Londensche platsdisconto heeft gedurende den
oorlog een eigenaardigen loop gehad. Na in de eerste
dagen van spanniig met het bankdisconto tot 10 %
te zijn opgeloopen, was het eind Augustus 1914 reeds
tot de helft daarvan gedaald en liep het nadien in
zeer snel tempo terug, hetgeen in verband stond met

de tusschen liet Gouvernement en de Bank of Eng-
land getroffen regeling, krachtens welke de Bank
&ncler garantie van de Regeening overging tot het dis-
conteeren van praemoratoriumwissels. Houders van•
zulke wissels brachten ze gretig bij de circulatiebank
onder en verkregen daardoor groote saldi, waarvoor
ze emplooi zochten.

Toen in Februari 1915 de noteering tot onder
134 % was gedaald en men in deze groote geidruimte,
mede in verband met de wisselkoersen, een direct ge-
vaar ging zien, zorgde de Regeening voor een bestem-

nhing der overvloedige vlottende middelen, door het
ten markt brengen van zeer groote posten schatkist-

wissels. Tegelijk met de Public Deposits bij de Bank
of England steeg het disconto, waardoor de daling
der valuta ook eenigszins werd tegengehouden. En
toen later de gcldruimte had plaats gemaakt voor
zekere schaarschte en zelfs 534 % genoteerd werd,kon de

aflossing der vervallende treasury-bills weer wat ont-spanning brengen. Een opmerkelijk regeeringsingrij-
pen in de geldmarkt dus, dat ten slotte naar alle zij-
den gunstig heeft gewerkt, maar niettemin in een
aanvankelijk gemaakte fout zijn oorzaak von /

266

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

DE HANDEL VAN CUBA TIJDENS DEN

OORLOG.

Terwijl het Oostelijke deel van Cuba een tijd van

voorspoed en van oorlogswinsten beleeft, is het Wes-

telijke gedeelte in zulke ernstige financieele moeilijk-

heden, dat het Congres genoodzaakt is geweest, een

aanzienlijke som ter verdeeling onder de arbeiders-

bevolking te voteeren; bovendieû heeft het vrij rei

zen toegestaan aan werklieden, die van West naar

Oost willen trekken.
Oost-Ouba produceert suiker. De vermindering van

het Europeesche product heeft het in staat gesteld,
den uitmuntenden oogst 1914/15 tegen zeer .loonende

prijzen te verkoopen. Daarentegen heeft de oorlog op

de tabaksindustrie van West-Ouba een omgekeerde uit-
werking gehad. Hoogere invoerrechten op dit artikel

in Enge1and hebben. de vraag van de zijde van het

land, dat na de Vereenigde Staten Cuba’s grootste

afnemer is, aanmerkelijk dden verminderen. En de

jongste invoerverboden in Groot-Britannië – waar-
onder tabak – op1 Maart 1916 in werking getreden,

doen, naar de ,,Geographical Review” meldt, de

tabaksproducenten van West-Indië, in het bijzonder

Cuba, het ergste vreezen. –

INGEZONDEN STUKKEN.

BELASTINGEN IN DUITS CHLAD.

Hooggeachte Redactie.

Tot mijn leedwezen neem ik eerst heden kennis van
het bericht ,,Belastingen in Engeland” in No. 15 der

,,Economisch-Statistische Berichten”; gaarne zou ik
nog willen terugkomen op het slot van dit bericht.

,,De toestanden in de beide landen” (Engeland en

Duitschiand), zoo leest men in de voorlaatste alinea,
,,zijn niet zonder meer te vergelijken, m a a r het is
inderdaad een niet uit het oog te verliezen verschijn-

sel, dat Duitchland,- dat zoo grif geld
blijkt
te kun

nen leenen, zich in hoofdzaak daartoe bepaalt en nog

geen andere oorlogsbelastingen heeft opgelegd dan
den ,,Kriegsvermögenszuwachssteuer’, benevens ver-‘

hooging der tabaksbelasting, van het kwitantiezegel
en van de posttarieven.”
.1k neem aanstoot aan het woord ,,maar”, .dat den

indruk wekt, alsof wat daarna vermelding vindt, toch’
vel een minder gunstig symptoom is. Deze voorstel-
ling nu is onjuist. Ik kan mij niet terstond van oor-
spronkelijke ,,passages” bedienen, maar in groote trek-
ken weergegeven is de D.uitsche politiek, in tegen-

stelling met de Engelsche, het volk, voor het oogen-
b]ik, zoo min mogelijk geld af te nemen. Alleen om de rentebetaling der oorlogsleeningen te verzekeren

zijn bijzondere belastingen in het leven geroepen. De kosten der oorlogvoering bestrijdt men uit leeningen.
Op welke wijze de schulden, die het Rijk daarmee
aanvaardt, weer zullen voldaan worden, wenscht men

eerst met den vrede in overweging te nemen.
Ik wil niet een oordeel uitspreken, of deze politiek

juist is of niet, het is evenwel een weldoordacht plan,
dat hier uitvoering vindt, .een volkomen ander dan
waartoe men in Engeland besloten heeft. Op geen
enkele wijze kunnen dus ,,toestanden”, welke in En-

geland en Duitschiand uit geheel verschillende bedoe-
lingen hun ontstaan vinden, vergeleken worden. De
tegenstelling, die ik in het gecritiseerde woordje
,,maar” lees, betaat dus niet. –
Tenslotte nog deze opmerking: dat Duitschiand
naast de bijzondere ,,Kriegsvermögenszuwachssteuer”
zich bepaalt tot belastingen als bijv. die op het kwi-
tantie- of het brief-zegel, vindt verklaring in het feit,
dat de Rijksregeering volgens de Rijksgrondwet
slechts indirecte belastingen heffen mag. Het ,,ver-
schijnsel” moge hiermede als een volkomen regelmatig
gevolg verklaard zijn.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.,
G. E. HUFFNAGEL. d. h.

Juist het feit, dat.èn bij de Engelsche, èn
bij
de
Duitsche
wijze
van dekking der oorlogskosten naar

weloverwogen beginselen te werk wordt gegaan, geeft

temeer recht, beide stelsels tegenover elkander te

stellen. Wij erkennen gaarne, dat wij in de door den

geachten inzender aangehaalde zinsnede tot uitdruk-

king hebben willen brengen, dat het stelsel, dat

Engeland sedert de Napoleontische oorlogen steeds

gevolgd heeft en ook nu weer volgt, n.l. door zeer

hooge- opvoering met name, van de income-‘tax een

belangrijk deel der oorlogskosten direct -door belas-
ting te dekken, o.i. in beginsel de vo6rkeur verdient.

Overigens geven wij toe, dat de organisatie van het
Duitsche
rijk
ht volgen van
eenzelfde
stelsel minder
gemakkelijk maakt. Hier komt bij, dat de overweging,

die jn Engeland mede gegolden heeft, n.l. dat hooge

inkomstenbelasting tot bezuiniging prikkelt, in het

van ‘allen toevoer
vrijwel
afgesneden Duitschland,
minder gewicht in den schaal legt.
De Rujksgrondwet vormt intusscheri sedert 1904
tegen invoering van directe rijksbelastingen geen

absoluut beletsel meer; inderdaad bestaan er reeds

enkele. – Velen in Duitschldd hadden gehoopt en

hopen nog, dat de in 1913′ ingevoerde periodieke
Besitzsteuer door meerdere directe – iijksbelatingen

zal worden gevolgd;

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v oe r v e r b o d. Verboden is de uitvoer van
stalen cylinders, al of niet gevuld, voör het compri-
meeren en afleveren van gassen.

Verbouw van handelszaden. Aangezien
gebleken is, dat sommige landbouwers zich door het
uitgevaardigde uitvoerverbod voor deze gewassen niet
hebben laten weerhouden om meer of minder groôte

uitgestrektheden land met die zaden,- welke- voor de

volksvoeding- geen waarde hebben; te bezaaien, wordt
medegedeeld, dat bij vooitduring

van de tegenwoor-
dige buitengewone

omstandigheden de uitvoer, van
deze artikelen van den nieuwen oogst slechts onder
zoodanige bezwarende voorwaarden zal kunnen worden
toegestaan, dat de teelt er van minder loonend,zal zijn

dan die van voor de volksvoeding belangrijke
gewasse

.


MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN APRIL 1916.

Schéepverband-Maatschappijen ………
f
990.000,-
zijnde:
Nederi. Scheeps Hyp. Bank
f1.000.000
5
0/

Pandbr. a
99
O/o.

Industrieele Ondernemingen

………….,
970.000,-
zijnde:
Stoomspinu. en weverijen v/h. S. J. Span-
jaard
f4.000.000

5

/o Oh!.

ft
97 °/o..
Rubber-Maatschappijen

………………

Ned. Gutta Percha Mij
f 200.000
prei.
aand.
ft
106
O
/o.

Diversen …………………………………,,
335.000,-
zijnde,:
Holi. Mij. tot Expi. van Onr. Goederen


f 60.000

5
0
/0

Ob!.
iL 100
O/o.

N.V. Gemeensch.
– Eigendom
f 250.000

aand.
A 110
O/o.

Totaal……
f
2.507.000,-

Totaal ‘der emissies in Januari …
f
26.282.800,-

Februari .. ,, 18.978.475,-
Maart ……. ,, 132.756.462,50
April ……,,

2.507.000,-

Algemeen totaal……
f
180.524.737,50

Wegens plaatsgebrek konden de Nederlandsche in- en uit-
voercijfers over Maart niet in dit No. worden opgenomen.

3 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

267

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
begin

April.

Vooral

in

de laatste

berichtsweek

was

de
stemming levendig. De vaste teiidcuz bleef aanhouden, zonder
echter sterke
rijzing
te veroorzaken. Alleen Skandinavië en
.
N.B.


beteekent: Cijfers nog niet otvangen.


Italië waren veder beduidend hooger. Een enkele uitzondering
maakte

Rusland,

dat

na

een aanmerkelijke verbetering
GELDKOERSEN.
.
weder plotseling sterk terugliep.

•1.

BANKDISCONTO’S.

.
.
De

noteering

voor Duitschland

stond

sterk

onder den
invloed

van steunorciers uit Berlijn. Zonder die zou de prijs
.
moeilijk te handhaven zijn geweest. Bij de hausse.beweging
29 April
1916.
20
JiiIi
1914.
het

begin

der

maand heeft Duitschland zich hier een
belangrijk tegoed kunnen scheppen, dat men nu kan ge-
.

1

Disc.Wissels. 4/2sedert 1 Juli ’15
I’e
d.
3’/2sedert23Mrt. ’14
bruiken om

n
een terugloopen van den koers tegen te houde.
Bel.Binn.Eff. 4V2

,,

1

,,

’15
Bank
1Vrsch.in
4

23

,,

’14
l{.C. 5
1
/2

19 Aug.’14
‘,,
5

23

’14
Bank of England.
.
5

8

,,

’14
3

,,

29 Jan. ’14
j• KOERSEN TE NEW YO1U.

Deutsche Reichsbk. 5

23 Dec. ’14
4

,,.

5 Febr.’14

Cable
1

Zicht
1

Zicht
1

Zicht
Banque cle France. 5

,,

20Aug.’14
3
1
/2

,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

12 Mrt. ’14 Data
Londen
J

Parijs
1

Berlijn
1

An;sterd.
Russische Staatsbk. 6

29Juli’14
5
.

1Apr.’14
(in
i

(in frs.
1

(in
cents
1

(in

cents
Nat. Bank v.Denem. 5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
_________________
per
1

p.R;n.
4)
t
pet

gid.)

Zveedsche Rijksbk.
5
1
18

5Jan.’15
4
1
/2

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk. 4V2

,,

2

,,

’15
3
1
/

,,

19

,,

’14
29

April 1916 ..

4.76.90

5.93

747/8

413/4
Bank van Italië .. 5 ‘h

10Nov.’14
5

,,

9 m6i

’14
Laagste d. week..

4.76.90

5.93

741/
4

418/
4

Feder. I{es. B1CN.Y. 3-5 ,,

4Febr.’15

Hoogste,,

,,

.

4.77.-

5.95
‘/

7Q

42
8
/s
Javasche Bank.
. . .
3
‘/2

1 Aug.’09
3
1
/2

1 Aug.’09
.
22 April 1916

. .

4.77.-

5.96

76 1/4

42/
15

,,

1916

..

4.77.-

5.99

731/4

.
Muntpariteit ….

4.86.67

5.18
1
/4

95V4

40
8
/1

II.

OPEN MARKT.

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
Data
Amsterdam
Londen
Berlijn
Parijs
N. York
Part.
Prolon.
Part.
Part.
Part.
Call.
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
snoncy
LON])ËN.

29 April’16

4.
1
/2

4

/82

4 l/3/

2./4
Plaatsen
en
Noteerings.
15Apr.
20Apr.
Week
25-28
April.
1
1
28Apr.
’16
2529

1 ‘/2

/8′

4 ‘/

4
°/a

h

V

3/-4′

2-,
Landen
eenheden
1916

.1

1916
1916
17-20

’16

1 l/.8/
4

32/..4


9
/82

4

2-‘/2
1
LaagstcI-.foogste
10-15

,,

’16

18/4.2
VS

4.5

4
l9/

4
‘/-/s

1
/4-2
Italië

……
Lires
p. £
31.021
30.95 30.30 30.60 30.30
26A.-1 TcL’15

4.1/8

4V25
‘)
2/-3

1/-2
1
/
Peset.
p. £
..
24.63 24.40
24.22
j
24.45
24.221
27A.-2 M.’14

3
1
/8

/10

3 Vz-4V

2
1/5.8/4

2/
8
-‘f

2/4

1
‘/2
Lissabon
. . . .
cl.
p.escudo
34
‘/
34/
34
1
/4
34
8
18
34
8
/8
20-24Jul.’14

3 ‘/s

/io

2V4
8
/4

2
8/4.8/4

2
ij-‘/2

22/a

18/4.21/8
Petrograd
..
R.
p. £ 10
158
151
152
1562/
4

155 /2
Alexandrië.
.
Piast.
p. £
977/ 977/
97/1
977/
977/
1e

CalcLita
. . . .
sh/d.p.rup.
1f4
1
io
1/41/
in

1/4
1
/is
1/4
1
/,
1/4’/,a
‘)
Noteeringen van dc Ver.
v.
d. Effectenhandel en de
Singapore
. .
id.
p. $
2/4/
2/4/82 2/4/82
2I4/
2/4/82
Prolongatievereeniging door elkander.

Madrid

……

Yokohama
. .
id.
p.
yen
2/11/
4

2/11/
4

2/1
‘/.
2/1
1
/
4

211’/
4

Hongkong
..
Shanghai

. .
id.
p. $
id. p.tael
2/0
18/

2/102/
4

2/1
2/10
8
/8
211
2i1018
2/2
3/0’/
2/2
3/0’14
WISSELKOERSEN.
Montreal..
..
$
per
£
4.79
1
/
09
Vs
4.782/4
4.79
1
/8
4.79
B. Aires 90 d.
cl.p.
g
d
.pes.
49/i
49
0
/e2
49/82
49/28
49/82
1.
KOERSEN IN..NEDERLAND.
Valparaiso
,,
d.p.pap.p.
8
22
/82
8/8 8/8
8I8
8/s
Voor Londen, Berliji

en Parijs worden voorloopig ook de
Möntevideo,,
d.
p.
peso
53 ‘/2
53
Vs
53
1/
53
I
/
53
/2
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage.
R.d.Janeiro,,
d.
p.
milr.
11
28
/32
1188/22

118/
4

11
27
/82
11
27
/82
lijksche koersen
op
New York en de laagste en hoogste der

week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

GOUD EN ZILVER.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York
GOUDBEWEGING BIJ DE BANK
OF
ENGLAN1).

Week van 20-26 April 1916.
24 April 1916

..

– –
(In duizenden p.st.)
25

1916

..
11.35 44.20
40.15
2.371/2
In

.

t

Uit.
26

1916

. .
11.37’/2
44.32
1
12
40.20

.
2.38
Vi
Baren

……………

1895

1

Continent
.
…………210
27

1916

..
11.37
.44.20
40.20
237
Sovereigns
………..-

1

Koloniën
………….


28

1916

.:
11.36/4
44.20
40.20
2.372/4
Vreemde munt

…….-

U. S.
A…………..40
29

1916

..
11.38
44;20
40.25 2.38
Vs
Koloniën
…….
…..-

1

Zuid-Amerika ……..50

Diversen
………….-

1

Baren en diversen
….
Laagsté der week
116ogste

,,

,,
11.32
11.38
43.95
44.35 39.70 40.25
2.36 8/4
2.38’/2

Per Saldo uitgevloeid
..

Per saldo ingevloeid
. .

1595

20 April1916

..
11.33
43.95 39.85
2.37/
4

1895

1895
15

,,

1916

..
11.28
42.65
39.-
2.35
Muntpariteit

. .
12.1018
59.26
48.-
2.48/4 ZILVER.

In

de afgeloopen week heeft de prijsstijging voor dit
metaal enorme afmetingen
Data
Zwitser.
Weenen
Kopen.
Stock-
Batavia

.
land
hagen
hol m
tele
gro
fiscl
,

aangenomen: na een opening
op
Dinsdag,

reeds bijna
1
d. boven het slot der voorafgaande
week, werd Donderdag 33 bereikt en Vrijdag noteerde men

29 April 19i6

46.-

30.60

72.45

72.45

98_8/4
Laagste d.
w.

45.90

30.45

70.40

70.40


reeds .34
1
/8, een prijs,

volgens de Times niet bereikt sinds
.
Hoogste

46.30

30.85

72.45

72.45


October

1893. Het slot was

nog
1
d. hooger en ongeveer
,,

,,
20 April 1916

46.-

30.55

70.85

70.85

98-/4
4 d. boven het slot der vorige week.

15

,,

1916

45.30

29.60

69.20

69.35

98-/4
Voor

de

rjzing

zijn weer

dezelfde oorzaken
als
in de
vorige weken
op
te sommen.
Muntpariteit

48.-

50.41

66.67

66.67

100

Noteering te Londen.

te New York.

OVERZICHT.
29

April

1916
……..

35’/8

73
1
/2
.
20

,,

1916 ……..31
8
/iø

.

65e/8
In de tweede helft van de .afgeloopen maand
is
er eenige
1

Mei

1915
……..

23’/io

50
V2
verlevendiging
op
de wisselmarktingetreden. De omzetten
2

Mei

1914
………

27/o

59’/s
waren beduidend beter dan de laatste helft van Maart en.
20

Juli

1914
……..

24/j

541/s

48.696

32.207

47.930

32197

47.820

32.376

47.633

31.882

25.857

27.926

27.607

27.038

22.057

31.907
140.339

30.300
140.529

28.150
138.596

30.945
138.823

30.781
118.388

16.454 11.4.014′

9.170

110.172

12.634

268

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 29 APRIL 1916.

Activa.

Binnen!. WisJ }L-bk.
f
83.577.578,86
sels, Prom.,

B.-bk.
415.537,48
z.
en

in disc.t Ag.seh.
16.636.352,92
1
12

f
100.629.409,261/2
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

……
………..

………

Idem eigen porteL.
f

8.671.876,-
Af:Verkoehtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

1
.

8.671.876,-

H.-bk.
mci. vrsch.
f
26.796.344 18’/i
B.-bk.
.5.681.846,50
in

rek.-cit.1
Acr.sch.

46.649.332 81’/i
op

ouderp.’.

f
79.127.523,50

Op Effecten

……
f 75.801.973,50
Op Goederen en Spec.
,

3.325.550

79.127.523,50

Voorschotten a. Ii. Rijk
…………….
.

12.219.071,54’/2,

MuntenMuntmateriaal
Munt., Goud

……
f
70.448.005,-
Muntmat. Goud……
459.442.108,95

f529.896.113,95
Munt, Zilver, enz.
.
1.873.352,22’/2
Muntmat. Zilver

531.769.466,17
‘It
Effecten
Bel. s’.li. .Res.fonds.
.
f

4.946.813,94
id: van
1
/5
v. h. kapit.
,,

3.883.998,50


,,

8.830.812,44
Geb.en Meub. der Bank
……………..
,,

i.000.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

52.082.921,09’/2

f794.931.140,02

Passiva.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN. –
(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
Bank-
b’
je en

Andere opeiclzbare
schulden

29 April 1916

..
529.896
1.873
681.864
76.688
22

1916

….
528.602
1.541
651.675
92.819
15

,,

1916

. . .
523.023
1.727
654.425
86346
8

,

1916

..
520.251
1.940
656.732
76.671
1

,,

1916

..
517.104
.768
647.174
84.056
25 Maart 1916

..
510.546
4.659
588.443
108.222
18

,,

1916
509.469
4.799
582.430
105.608
11

.,

1916

….
501.676
4.624
582.678
93.388
4

1916

..
495.530
4.798
586.149
79.686
26

Febr.

1916

..
495.113
5.249
577.978
104.746
19

,,

1916

..
489.740
5.261
575.339
97.068
12

1916

..
485.260 5.060 579.441 91.325
5

,,

1916

..
480.036 5.206
583.219
72.438

1
Mei

1915
298.679
2.242
494.478
39.168
2

Mei

1914

. . . . 162.457 8.264
344.995
6.373

25

Juli

1914

. . . .
162.114
8.228
310.437 6.198

D a a

Disconto’s

Belee.
Beschik.
baar Dek.
kings.
Hier.an
T
ta
Schatkist.
mitigen
Metaal. percen.
promessen
saldo
lage
rechtstreek.ç

29 April 1916
100.679
79.000
79.128
379.285
70
22

1916
94.275 73.000
74.023
380.477
71
15

,,

1916
95.662 74.000 74.018 375.835
71 8

1916
90.536 68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601
71.000 72.458 373.931
71
25 Maart1916
72.541
52.000 68.700 375.178
74
18

,,

1916
67.771
47.000
68.867 375.971.
75
11

,,

1916
65.164
44.000
69.403
370.408
75
4

,,

1916
61.380 40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
.
74.138
52.500
73.631
363.148
73
19

1916
74.665
52.500
74.116
359.857
74
12

1916
75.218 52.500 80.529 355.511
73
5

,,

1916
75.817
52.500
82.258 353.056
74

1
Mei

1915
62.064

173.192 193.815
56.
2 Mei

1914
83.344
10.000
82,924
30.1071)

49

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

Kapitaal ………………………..
f

20.000.000,-
Iteservefonds …………………… ,,

5.000.000,-
Bankbiljetten in omloop ………….. ,, 681.864.235,-
Bankassignatiën in omloop ………… ,,

3.742.872,88
Rekening-Courant saldo’s:


Van het Rijk……
f


Van anderen ……,, 72.945.272,39
it
72.945.272,39
Diverse rekeningen ………………,, 11.378.759,75

f794.931.140,02

Beschikbaar metaalsaldo…………..f 379.285.118,09
Op de basis van
2
/5
meiaaldekking ……,,
227.574.642,01
1
/2
Minder bdragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 1.896.425.590,45

Bij vergelijking met den voigen veekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer

Minder

20 Febr. 1915
Disconto’s …………..6.354.344,26

21 Febr. 1914
Buitenlandsche wissels….

4.399.400 –
Beleeningen …………5.104.082,46

25 Juli 1914

Goud ………………1.294.183,65
Zilver ………………332.462,5812
Bankbiljetten …………

.30.189.500,-
Rekening-Courantsaldo’s..’

16.767.025,19
1
/2

N.B. Uit cle bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

19 Febr. 1916 ……
12

1916 ……
.5

1916 …… 29 Jan. 1916 ……

Data

1
Dis-

1
b;’

1
Belee.
Diversel”‘
k

baar
1
kings.
1
contos
1
N..t.id.

1
,iinqen
1

gen
metaal.
1
/’ercen.
I
betaalbaarl
1
saldo
toge

19 Feb. 19161
6.0231
16.707
1
44.3901
26.910
46.775
47
12

,,

19161
6.023
1

17.324
144.3541
26.066 46.192
48
5

,,

19161
5.851
1

17.551
1
43.522 26.617
46.288
47
29 Jan.19161
5.898
1

19.913
1
43.862 24.687
45.594
47

1)
Op cle basis van
2
/0
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

O’ERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Bank

Andere
Data

Goud

Zilver

bil jette,l

opeisclzb.
1
sch,,lden

22April 1916

1
29 April 1916

Aan schatkistpromessen..
f150.620.000,-
f156.620.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
73.000.000,-
79.000.000,-
Aan sèhatkistbiljetten ..
93.263.000,-
93.263.000,-
Aan zilverbons

……..
..
,

8.697.077;50
.

8.573.785,-

20 Feb.1915
5.459 8.412 35.133
5.664 26.814
40
21Feb.1914
5.646
11.760
44.710 3.367
5,372e)
44

25 Juli 1914
7.259
6.395
47.934 2.228
4.842
2)
44

Sluitpost der activa.

Op de basis van
2
/2
metaaidekking.

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data

1

WIS5CIS

I steR. Ir,.

22Apr. 1916 4.717.636

1.649.580
15

1916 5.226.117 11.857.823
7

,,

1916 5.189.770 11.727.368
31 Mrt. 1918 8.112.764 1)14.357.824 ‘)

Darlehen skassen schei;, e

Totaal

In kas bij
uit ge-

de Rcichs-
geven
I

bank

,
2.200.6001

963.600 2.029.000

771.400
2.143.900

870.000 2.191.600

909.700

3
Mei 196

ECONOMISCHSTATISTISCHE.BER1CHTEN

269

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

Data Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
D

nto’s1
Div. reke-
ningen
1)

26 Feb.1916
915
889 1.069
919 694

19

1916
889 889
1.058
919
678

12

1916
886
922
1.021 924
663

5

1916 858
935
1.032
917
.686

27

I’eb.1915….
1.324 910
1.158 806
472

28

Feb.1914….
678 1.058
444
737
318

25

Juli1914….
645 1.106 560
735
396

0
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wor(It een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 26 APRIL 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 76.302.955

Governm. Deb. £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion . . . . ,, 57.852.955

£ 76.302.955

£ 76.302,955

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 22 APRIL 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ………………….Mk 2.503.783.000

davon Goldbestand ……………..,

2.461.470.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

990.700.000
Noten anderer Banken ……………..

..19.848.000
Wechsel …………………………,,

4.717.636.000

Lombardforderungen ……………..,,

10.828.000

El fekten ……………………….,,

43.453.000
Sonstige Aktiva………………….,,

409.593.000

Grundkapital ………… . …………

,,

180.000.000
Reservefonds ……………………,,

85.471.000
Notenumlauf ……………………,,

6.479.366.000
Sonstige tLglich fiLilige Verbindlichkeiteu

1.649.580.000
Sonstige Passiva ………………….,

301.424.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
hij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenkassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kas çen-
scheine
Circu.
(atje
_________

Dek. kings. percen.
toge ‘)

22 Apr.1916
2.503.783 2.461.470
990.700
6.479.366
54

15

,,

1916
2.504.784
2.461.070 809.227 6.534.347
51

7

.,

1916
2.504.632
2.460.855
906.009
6.674.754
51
31 Mrt. 1916
2.504.155 2.460.095
945.361
6.988.073
49

23 Apr. 1915
2.411.858 2.361.761 799.105 5.055.021
04

23 Apr.1914
1.691.643 1.353.481 76.820 1.915.240
92

23 Juli 1914
1.601.398 1.356.857 65.479
1.890.895
93

L?ANKING DEPARTMENT.

Capital ……
£
14.553.000
Government

Rest ……..,,
3.088.564
securities
. .

£
33.188.046

Publicdeposits ,,
61.722.384
Othersecurities ,,
88.396.596

Other deposits,,
85.471.557
Notes ……..,,
42.199.550

Seven-day and
Gold and silver
other bus.. ,,
.19.915
coin

……..
1.071.228

£ 164.855.420
1

£ 164.855.420

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.
(In duizenden p. St.)

Currency Notes.

Data

Metaal lCircislatie Bedrag
I
Goudd.
I
Gov. Sec.

26 Apr. 1918 58.924

34.103 116.24428.500

75.718

19

1916

57.965

34.032 113.742

28.500

75.718

12

,,

1916

57.922

33.658 111.019

28.500

75.718

5

1916

56.466

33.875 109.437

28.500

75.718

28 Apr. 1915 55.314

34.686

42.099 27.500

8.623

29 Apr. 1914 36.765

28.877

22 Juli 1914

40.164
1
29.317

Data
Gas’.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
_________

Re-
serve

Dek-
kings-
percen-
tage
i)

26 Apr. 1916
33.188 88.397 61.722
85.472 43.271
29e/8

19

1916
33.188 87.906 59.179
86.846 42.383
29
l/

12

,,

1916
33.188 90.545
68.803 79.961 42.714
28/4

5

1916
32.839 96.139 69.915 87.749
41.042
26

28 Apr.1915
51.063
146.694
132.067
87.030
39.079
17/8

29 Apr. 1914
11.047
42.463
19.020
43.127
26.338
42e/s

22 Juli 191411.005
33.633
13.735 42.185 29.297
52/i

2)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

23 Apr. 1915 3.434.828 11.431.418

1.423.000

782.000

23 Apr. 1914 870.208

1.007.107

23 Juli 1914 750.802

943.964

2)
Bijzonder hooge cijfers in verband met de naderende
storting op de Oorlogsleening.

111. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

De met
*
geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goun
Zilver
*
Te goed
in het bui.
tenland
Wissels
*
Uitge-
stelde
wissels

27 Apr. 1916
4.803.571 358.945
*
403.137 1.582.109

20

,,

1916
4.899.442 359.701 735.935
418.905
1.599.655

13

,,

1916
4.893.313
359.305
781.194
380.744 1.617.384

.6

1916
4.986.412 362.716
741.679 366.167
1.646.235

29 Apr. 1915
4.191.885
376.326
623.183 222.062
2.587.033

30 Apr. 1914
3.646.350 629.610
1.424510

23 Juli 1914
4.104.390 639.820

……..

……..
1.541.080

Data
Beleening
*
Buitgeso.
voorsch. af d. Staat
Bank-
biljetten

i

Rek. Crt.
Porticu-
(ieren
Rek. Crt-
Staat

27 Apr.1916
1.218.693
7.200.000
15.278.000
2.091.927
42.987

20

1916
1.223.768 7.100.000 15.239.423
2.036.614
77.855

13

,,

1916
1.231.681
6.900.000
15.183.959
1.993.804
37.144

6

,,

1916
1.238.633
8.900.000 15.154.630
1.994.263
45.949

29 Apr.1915
682.792
5.100.000
11.539.905
2.329.310
53.909

30Apr.1914
744.070

6.038.140 631.070
123.510

23 Juli 1914
769.400

5.911.910
942.570 400.590

t

t

270

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS Afl) TRUST

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN..

COMPANIES.

De post,,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914
fl.
St. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in.
wisselbaar.

(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
1
Te goed
1
i/h bui-
tenland
Zilver
en
munt
pas
Schatkist-biljetten
Circla tja
u

21 April

1916..
1.626
1.135
57
3.790 6.184
14

1916..
1.629
1.137
62
3.745 6.078
5

,,

1916..
1.626
1.046
60
3.816
6.022
29 Maart1916..
1.626
97
.
59
3.849
5.936

21

April

1915..
1.569
140 52
1.423
3.286
21

April

1914..
1.571
208
67
..

..
1.668

21

Juli

1914 …l.601
144
74
….
1.634

Data n. st.
Wissels
Voor-
schotten
(1/’
Effecten

1 Andere
1

voor-
1
schotten
J

Re!.
1
Courant
i

Parti.
1
culieren

Rek.
Courant
Staat

21

April

1916..
345 517
183
1.052
223
14

1916.. 379
531 184
1.198
212
5

,,

1916..
377
533
186
1.156
228
29 Maart 1916..
375
545
187
1.001 208

21

April

191k..
431
260 242
1.119
208
21

April

1914..
410
92
277
618
446

ii

Juli

1914..
393
121
243
.

596 503

V. SOCITÉ GÉNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraaci naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socit6 G6nrale is einde 1914 met ‘de functie van
ci reulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet invisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
Beleen.
1
Belt-en.
Biun.
Rek.
Data
in cl.
buitenl. van
buiten).
1

van
1
prom. d.
wissels en
Circa. latie.
Crt.
saldi
vorder.
proviuc.
beleen.
saldi.

13 Apr. 1916
207.928
59.701
480.000
63.239
654.228
152.323
8

,,

1916
200.997
59.052
480.000
62.396
641.232
158.988
23 Mrt. 1916
199.770
56.598 480.000 60.435 641.236
153.874
16

,,

1916
199.919
56.143
480.000
60.717
639.671
155.121

15 Apr. 1915
48.716 6.822
200.000
3.005
172.076
86.491

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

11: S. FEDERAL RESERVE BANKS.

Iii werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C’

ae
Dekkings-
Percen.
toga’)

31 Mrt.’16
335.240
9.938
61.675
458.456
.
9867
74
24

,,

’16
342.124
12.223
60.550
463.904
11.030
74
17

’16
334.473
11.304 57.700
455.639
10.203
74
10

,,

’16
338.539
20.036 54.478 456.961
10.178
75

1 Apr.’15
‘239.176
25.627
33.678
293.954
9.597
82

‘) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

IBcleeningen
Data

Eigen

Bij Fed.
1
Elders

disconto’s
en
Bezit

1 Ras. Bank Ioedecnecrdi

29Apiil

1916..
452.940
165.500
55.620
3.363.660
22

1916..
455.850
170.930 60.800
3.381.740
15

,,

‘1916..
462.190
168.070
60.450 3.378.540
8

,,

1916..
467.770 169.550 60.580
3.404.640

1 Mei

1915..
421.750
121.580
28.800
2.410.940
2 Mei

1914..
500.9701)

1)

2.127.880

25 Juli 1914..

467.8801)

‘)

2.057.570

Deposito’s
Surplus

Data

Circulotie

Dadclijk

Op

I
Rese,ve
opvraagbaar

termijn

29 April 1916..

31.700 3.359.020

163.700

96.330
22

,, 1916.

31.710

3.391-840

158.970

103.790
15

,,
1916..

31.750

3.401.890

158.910

104.900
8

1916.;

31.580

3.429.910

159.680
1
107.400

1 Mei 1915..

37.800

2.324.280

126.090

170.280
2 Mei 1914..

42.140

2.039.440
1
)

‘)

36.490

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

) Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 29 April 1916..
De Nederlandsche
staatsfoezdsenonarkt
heeft zich in de
afgeloopen week door een
Vrij
vaste houding gekenmerkt,
velke inzonderheid
30,4
pCt. Obligatiën ten goede kwam:
deze wisten zich van 82 tot 83
3
/8
pCt. te. verheffen. Ook
Obligatiën Oost-Indië werden fractioneel hooger gezocht.
3 pCt. Obligatiën èn Integralen waren daarentegen ie.s luier. Het slot was trouwens over het algemeen minder
vast, wellicht in verband met het verder aantrekken van
den geidkoers. Ofschoon deze stijvere houding vai de geld-
markt den stroom van nieuwe emissies ivel eenigszins heeft
ge.$tuit, staat deze niet geheel en al stop enworden spora-
disch nog uitgiften aangekondigd, meestal echter tot be-
perkte bedragen.
Wat buitenlandsche staatsfondsen betreft, was de stem-
ming, na een aanvankelijke reactie, opvallend vast voor
Russen, die blijkbaar profiteerden van het vooruitzicht, dat
weldra een nieuw belangrijk erediet door een Amerikaan.
sche bankgroep zal worden toegestaan. Het is dan ook hoog
noodig, dat de financiering der oorlogskosteii in Rusland eenigszins in andere banen geleid wordt, daar het bedrag
aan uitstaande bankbiljetten verder tot RbL 6184 mii-
lioen is aangezwollen tegen Rbl. 1630 millioen vOör het
uitbreken van den strijd, welke factor te bedenkelijker is,
daar tegenover dozen berg van papier een goudvoorraad
van ca. Rbl. 1626 millioen staat, slechts Rbl. 26 millioen meer
dan bij het uitbreken van den oorlog.. In den loop van den
tijd schijnt deze factor zich echter reeds voldoende in het
koerspeil te hebben afgeteekend, daar als gezegd, vooral het
slot voor – deze groep waarden zeer vast was. Zoo stegen
Nicolaf 1867-’69 van 570,4 tot 59 pCt: Dat de rjzing voor deze fondsen sedert den aanvang des jaars vrij aanmerke-lijk is geweest, moge blijken uit het onderstaande’ staatje,
waarin ook onze Nederlandsche N. W. S.-soorten een goed
figuur maken.

31 Dec. 31Jan. 29Feb. 31 Mrt. 29Apr.
1915 1916

1916

1916

1916

3
0
/0
Ned. Werk. Schuld 67
7/

69’/,, 69
10
/1,
70
11
/io 71
2 ‘/2
10
,,

,,

,,

59 ‘/2

58 7/

60 7/

59

/16 60 1/,,

5 °/o Oost-Indië …… 100

1010/10
100’/2 lOOij, 100’/,,
4 °/o Oostenr. Jan. Jul. 43
1
/2 44

451/4 43

44/1

4
1
/2 0/ Port. Tabaksi. 78

83’/8

83’/

76’/2

76

4
0/
Rusi. Nic. ’67-69 60

62
10
/,, 60
1
/,o 57
/,

6111/,,

4
0/
Rusland 1880. . . 55

58’/, 58
1
14 53

57
4 °/o Rusland Hope .. 56″/,o 6O’/oG 60

56
1
/2

‘591/2

3 Mei 1916

ECONOMISCH-SPATISTISCHErBERICHTEN

271

Onze locale
markt heeft in de afgeloopen week van een
merkwaardig vaste
houding
blijk gegeven, die in een zeer
gunstige slotstemming voor
scheepvaart fondsen
culmineer

de. Oppervlakkig beschouwd is deze grootere vraag voor scheepvaartfondsen tegenstrijdig, daar zij juist samenvalt
niet een reeks nieuwe ernstige gebeurtenissen ter zee. Men
raakt blijkbaar aan deze onvermijdelijke onprettige inter-
mezzo’s gewend, temeer waar verzekering meestal de schade
dekt en als tegenwicht de vrachten verder stijgen na iedere
verdere ingrijpende vermindering van de beschikbare ton-nenmaat. Bovendien steunden eenige gunstige factoren de
aankoopbeweging; in de eerste plaats het gerucht, dat
Duitschland tot de erkenning zou zijn gekomen, dat de. tor-
pedo, die de Tubantia trof, inderdaad van Duitschen oor-
sprong was en dat dientengevolge een ruime schadevergoe-
ding te wachten was (tot nog toe niet meer dan een ge-
rucht, dat echter zijn uitwerking niet miste en waar inzon-
deiheid aandeelen Kon. Hollandsche Lloyd van profiteerden;
1463%–160 pCt.), terwijl voorts het feit, dat de regeering
zich in principe bereid verklaard heeft, een deel van het
molest-risico der Oost-Indische mailschepen over te nemen,
een zeer goeden indruk op de markt maakte. Over het alge-
meen was het slot zeer vast, speciaal voor aandeelen
Holland-Amerika-Lijn (360 34_3693%), Koninklijke Nederl.
Stoomboot, Nievelt Goudriaan’s enz.
Bij matigen omzet waren
cultuur fondsen
willig, wijl de
suikerprijzen zich bevredigend blijven ontwikkelen. Toch is,
zooals uit de vergelijkende koersopgaaf over de vier eerste
maanden des jaars blijkt, de koerswinst voor culturen
grootendeels teloor gegaan. Vorstenlanden evenwel sluiten
Vrij vast, naar aanleiding van de zeer bevredigende uitkom-
sten, over 1915 behaald.
Zeer bevredigend
was het verloop voor
petroleum fondsen,
inzonderheid voor Gecoiisolideerde, die op betere berichten
nopens de prijsbewegingen voor ruwe olie in Rumenië, aan-
merkelijk hooger golden: 184-201. Ook de bevredigende
Maartproductie van de Astra Romana heeft het hare tot
deze vaste houding bijgedragen. Sedert den aanvang des
jaars bedraagt de koersverbetering, die dit fonds haast zon-
(ier onderbreking heeft ondergaan, 44% pCt. Voor Konink-
lijke beloopt deze prijsverhooging rond 100 pOt. Voor
hunne satellieten Moeara Enim, Sumatra Palembaug en
Zuid Perlak is de koerswinst naar verhouding ook zeer
groot. Tabaksfondsen
bewogen zich in de afgeloopen week alge-
meen op hooger koerspeil en sluiten -vast. Gezocht waren voornamelijk Deli Cultuur en Amsterdam Deli; deze laat-ste op het bericht, dat thans de geheéle oogst 1915 tot een
doorsneecijfer van ruim 155 cents per half kilo gerealiseerd
is, Senernbah’s waren villig op het dividend-voorstel van
30 pCt. (v. j. 20 pCt.). In vergelijking met 1 Januari j.l.
wijzen vooral De]i-soorten groote voordeelige koersverschil-
len aan.
Voor
rubber fondsen is
de koersbeweging den laatsten tijd
niet meer zcid gedecideerd in opwaartsche richting; enkele
fondsen, Amsterdam Rubber, Bandar e.a. toonen zelfs tegen
vier maanden terug geen of geen noemenswaardige koers-
verbeteringen. Opvallend is evenwel de onwankelbare vaste
houding voor Serbadjadi’s, die na een schier onafgebroken
rijzing thans een koersstand van 310 pOt. bereikt hebben
tegen 200 pCt. op 31 December 1915. In de afgeloopen week
was de houding voor rubberaandeelen eenigszins onzeker,
– hoewel niet zwak – daar de prijs van het product op
het oogenblik geen neiging tot verdere rijzing vertoont.
Hooger gezocht waren niettemin o.a. Amsterdam, Oost-
Java, Sumatra, Preanger en Koloniale Rubber-aandeelen.

31Dec. 31 Jan. 29Feb.31 Mrt.29 Apr.

1915 1916 1916

1916 1916
Wester Suikerraf. . . .. 206

2118/
4.
226

176

173’/4
Vorstenlanden ……..194

193’1

212/
1988/4
199’14 Elandelsvereen.A’dam

300

292

314

310

298
Suiker Cultuur …….160

150
1
/2 176

166
1
!2 165′!2
Guyana Goud ………
23
1
14
22
1
12 23 21
1
!, 211/
2

Dordtsche Petr …… .168
1
/1
174
8
fg 1801/
2
1818/
4
18384

Geconsolideerde …….154
8
/s 168/8 1661/
s
1718/
4
198
8
/A
Koninklijke ……….505 522
1
!2 532 537′!2 6048/
4

Amsterdam Rubber …. 192
1
18 185
0
[
202’/4 190

1878/
4

Bandar Rubber …….
70’/s
688/
4

79

768/
4
77
Kendeng Lemboe …… 171’/, 178

210

198
1
/2 198
1
12
Oost Java Rubber ..

136

1338/2
170’/ 162
1
/2 1781/,

Serbadjadi …………200

22481
4
275

282′!2 310
Koninklijke Holl. Loyd
1811/2
189

188
1
1
2
1571/, 160

Ned. Scheepvaart Unie 145/
15811/ji
167′!2 156

154
3
/
Rotterdamsche Lloyd.. 156

166’/4 187

1791/,
160
1
/2

Stoomvaart Mij. Oostzee 251 – 333
1
!2 339
8
/1
265* 240
1
!2
Amsterdam Deli ……228

240

2661j, 240

244
1
/4
Amsterd. Langkat gew. 205 219

240 229 220

31 Dec. 31 Jan. 29 Feb. 31 Mrt. 29 Apr.
1915

1916

1916 1916

1916
Besoeki …………..132

1231/2*
164’/4 147/4 152
Dcli Batavia ………342

383

410V2 422′!2 416′!2
Dcli Maatschappij. …. 461

476

4997/8 489

468
‘/,
Medan. …………..

l45’/o
1478/4

171

159
1
12 162
Rotterdam Dcli ……. 166

183.

220

200

210
* ex. div.

In de
Amerikaansche
af deeling werd, hoewel aarzelend,
(le betere Wallstreethouding overgenomen. Zeer vast varen
hier Marine-fondsen (pref. 65/jo-73%), die opgekocht
werden voor rekening van de American International Cor-
poration, welke met een kapitaal van $ 50 millioen onlangs
is opgericht ter bevordeiing van de Amerikaansche belan-
gen in het buitenland. Ook de resultaten, door de Frederick
Leyland-Lijn (een ondei-hoorige maatschappij der Marine)
in 1915 behaald, maakten een zeer goeden indruk. Deze
toch boekte
£
1.441.690 als bruto-winst tegen £ 551.637
over 1914; de netto-winst beliep £ 1.196.68.3 tegen
£ 412.188.
• Willig waren hier voorts naast Anaconda’s ook Steels,
ondanks het feit, dat de directie een zeer conservatieve po-
litiek volgt en de schitterende ontvangstcijfers over het
eerste kwartaal: $ 60.713.000. (lste kw. 1915 $ 12.458.000)
• niét gebruikt voor hoogere dividenduitkeering. Vast waren
hier ook nog American & Leathers, en van spoorwegen
Southern Rails en Union Pacifics.

31 Dec. 31Jan. 29 Febr. 31 Mrt. 29 Apr.
1915 1916
1916 1916
1916

,American Beet Sugar
63
58
1
/4
58
1
!2
63 65
Amer. Can & Foundry
73′!2
62’/i,
638/4

62
1
/8
59’/8
SAm. Smelt
&
I{ef. -.
95′!2
92’/4
91
92
8
/s
87 l/,*

Anaconda Copper ..
166 164
169!4
166
168
‘Studebaker Corp…
1491a
145
1
!4
133 136
1
!2
1248/
4
*

:United Cigar ……
56’/s
56
52’14 52
3
!,
51 ‘/,o
j’ÎJ.S. Steel Corp…..
7911/,,
775/
75
8
/1,
75
76
1
!2
,AtchisonTopeka.

..
1021/
4

100 100 997/ 978/
4

Denver
&
Rio Grande
14
1
!,
12′!,,
108/
4

101/
4

11 7/1

Kans.CitySouth.gev.
28 ‘/i,

25
24
7
/8
24/i,
23 7/jS

Miss. Kans.
&
Tex.
4 °/o 2de Hyp……
46′!,
447/je
40
36
1
/i,
34 i/
Canadian Pacific

..
186/s
170 172 174

Int. Merc. Mar. pref.
6718/,,

75
18
!,,
62
64V4 73
8/1

*
ex. div.

In D u i tse h 1 a n d is op het vooruitzichj, dat de vrede
met de Unie wellicht gehandhaafd zal kunnen blijven, de
beurshouding aanmerkelijk vaster geworden. Ook de ver-
beterde dekkingsverhouding bij de Rijkbank maakte een
goeden’ indruk, alsmede de gunstige vooruitzichten voor de
Gelsenkirchener en andere mijn- en industrieele maat-
schappijen. Voorts worden ook scheepvaartfondsen ter.•beur-
ze van Berlijn steeds meer gezocht naarmate de beschik-
,liare laadruimte. van andere natiën verder afneemt.

Te L o n d e n hebben de binnenlandsche politieke ge-
beurtenissen begrijpelijkerwijze niet nagelaten, hun stem-
‘pel op de fondsenmarkt te drukken, zoodat deze, hoewel
iiiet bepaald zwak, toch zeer lusteloos sloot. De verkoopen
van Exehequerbonds zijn in de feestweek sterk vermin-
derd. Zij daalden van £ 9.080.000 tot £ 5.956.000, zijnde het
laagste cijfer sedert deze obligatiën werden aangeboden.

Te P a r ij s was de beursstemming vrij bevredigend,
waartoe ook de geringe verbetering van den stand der wis-
eelkoersen het hare kan hebben bijgedragen. Deze verbete-
ring houdt o.a. verband met de toezegging, dat Engeland
tegen deponeering van fr. 1 milliarci aan goud bereid zou
zijn fr. 4 milliard crediet te verstrekken. Zonder bedenking
zou deze nieuwe vermindering van den Franschen goud-
voorraad evenwel niet zijn. Sedert 16 Maart j.l. nam de
voorraad geel metaal bij de Frausche Bank geleidelijk van
-fr. 5.023.143.390 tot fr. 4.803.571.452 af, terwijl in het-
zelfde tijdsverloop het bedrag aan bankbiljetten in omloop
van fr. 14.847.154.015 tot

fr. 15.277.999.575 vermeerderde.
Fransche Rente verbeterden in de afgeloopen week van
62,40 tot 63; 4 pOt. Spanje Buitenland van 93,80 tot 94,40;
en 434 pOt. Rusland 1909 van 76,75 tot 77,95.

Te N e w Y o r k is de aandacht grootendeels gevestigd
op de verwikkelingen met Duitschland. Een van de goede
zijden van Wilson’s ultimatum is, dat daar geen datum
voor antwoord aan werd vastgekoppeld. Men koestert thans
de hoop, dat de drukke besprekingen, die tusschen de Wil-
helmstrasse en den Amerikaanschen gezant te Berlijn plaats
vinden, alsnog tot een bezwering van het dreigend conflict

272

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

zullen kunnen leiden. Te Washington zou men er niets
l’ouwig om zijn, indien te elfder ure strijd vermeden zou
kunnen worden, want naast het Mexicaansche vraagstuk
vraagt ook het Aziatische probleem meer 1an ooit de aan-
dacht. Het feit, dat het Congres zich heeft uitgesproken
voor een beperkte immigratie van Japanners heeft, naast
de nog altijd bestaande wet, waarin het immigranten uit
het land van de Rijzende Zon verboden is, in zekere deelen
van de Unie vaste eigendommen te verwerven, oude gevoe-
ligheden weer krachtig naar voren gebracht. Ook daarom
zou men in de V. S. het bewaren van den vrede met
Duitschland, indien dit slechts eenigszins mogelijk is, over
het algemeen gaarne zien en heeft de beurs zich ook in die
richting uitgesproken door, op dit vooruitzicht, van een
zeer vaste houding blijk te geven.
Verdèr hebben hiertoe, naast de kwartaalcijfers van de
Steel, ook de jaarcijfers van de Bethlehem (surplus
$ 12.260.653 tegen $ 4.546.460 vorig jaar) het hunne bij-
gedragen, alsmede de ‘voortdurende orders, die de nijver-
heid thans ook van het binnenland ontvangt. Zoo is de
Chicago Nortli Western met een order van 40.000 ton rails
en ‘de Pennsylvania met een bestelling van ca. 20.000 wa-
gons in de markt. De opdrachten vermeerderen snel, daar,
wegens het nog steeds toenemend vervoer naar de havens,
de tractiemaatsehappijen met een duchtig tekort aan vracht-
wagens te kampen hebben. Een gunstigen indruk maakten
ook de hoogere rente- en dividenduitkeeringen (in. April $ 199.740.652 tegen $ 181.007.486 in April 1915). Alles
wijst er op, dat deze periode van voorspoed nog langen tijd,
ook nft den oorlog, zal voortduren. Een eventueel intredende
matige reactie zou trouwens niet eens veel beteekenen, daar
dci. huidige prijstsandaard zonder bezwaar een duw naar
beneden kan velen.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

Gedurende de afgeloopen week waren zoowel in de voor-
naamste uitvoerlanden als in Europa cle graanmarkten kalm
met neiging tot eenige prijsverlaging, grootendeels onder den
invloed van gunstigp oogst.beriehten.
T a r we. De wereld-versehepingen varen weder zeer groot
en overtroffen de wekelijksche behoefte, vooral naar het
Europeesche vastelaiid. De aanvoeren naar de Noord-Amen-
kaansehe en Canadeesche markten blijven groot, evenals de
aankomsten van tarwe in Engeland. ])aar is wel de consumptie-
vraag zeer levendig, maar ruinie aanvoer en verwachting
van flink aanbod van inlandsche tarwe verhindei-den prijs-
stijging. Uit Amerika komen, vooral uit dn voor tarwe
zeer belangrijken staat Kansas, geruststellender berichten
over de schade, gedurende de wintermaanden aangebracht
aan de wintertarwe, alsook over den uitzaai der zornertarwe,
waarvoor het weder evenals in Canada gunstiger is geworden.
Wel heeft de wintertarwe geleden, maar nu het kwaad kan
worden overzien en beter weder is ingetreden, blijken dè
zwa.rtgallige berichten den toestand wel wat al te ongunstig
te hebben weergegeven. Bovendien is van den vorigen oogst
in Noord-Amerika en Canada nog zooveel tarwe overgebleven
en vallen van Argentinië en Australië nog zulke groote
hoeveelheden te verschepen, dat de ongunstige oogstbenichten uit Britsch-Indië geen invloed op de markt hebben kunnen uit-
oefenen. In Frankrijk en Engeland heeft het gunstige weder
meer optimistische opvattingen over den te velde staanden
tarweoogst doen postvatten. Uit Frankrijk wordt bericht,
dat de geheele behoefte van dat land aan buitenlandsche
tarwe voor de komende drie iiiaanden is ingekocht. Wanneer
dat bericht juist is, zal dus deze zeer groote tarweverbruiker
voorloopig aan de overzeesche markten niet meer als kooper
optreden.
De markten in Noord-Amerika fluctueerden vrij sterk wegens
de mogelijkheid van een breuk met Duitschland, ‘doch ten-
‘slotte is de rioteering van Mei-tarwe te Chicago toch zeer
weinig veranderd sedert de vorige week. Canadeesehe tarwe-
houders zijn sterk verkooper en te. Buenos Ayres, waar de
verlading bij voortduring zeer wordt bemoeilijkt door gebrek
aan scheepsruimte, is de markt eenigszins gedaald.
MaIs blijft over het algemeen vast, behalve in Argentinië,
waar ook al weder tengevolge van de schaarsche stoomboot-
ruimte goedkooper te koop was. De verschepingen van
Argentinië bedroegen slechts 55.000 qrs., een buitengewoon
klein. hoeveelheid. Niet het minst draagt daartoe bij het
voorschrift, dat Engelsche stoomschepen minstens
75
O/
tarwe moeten laden. De aankonisten van mais in Engeland
blijven klein en ofschoon toeneming der vraag zich niet verder
heeft ontwikkeld, blijven de prijzen met eenige fluctuatie
vast, doch vrijwel onveranderd. De aanvoer van mais aan
de Noord-Amerikaansche markten was ook deze week be-

langnijk en de noteeningen aan de Westelijke markten waren
(lan ook niet van beteekenis hooger. Door de nog steeds
bestaande moeilijkheden bij het vervoer per spoor naar de kust is het bezwaarlijk, aan de exportvraag te voldoen. De
Amerikaansche zichtbare voorraad is echter grooter dan
het vorige jaar.
Ge r st was vast, met hoogere prijzen in Engeland, wegens
klein ainbod, doch slechts weinig zaken kwamen tot stand.
De verschepingen van gerst waren nog klein, doch veel
grooter
,
– dan de vorige week. 1)e van Argentinië verladen
gerst is tegenwoordig voor verreweg het grootste gedeelte
bestemd voor Nederland.
Haver wordt weinig aangeboden, daar nog steeds de
Fransche en Italiaansche Regeeringen hoogere prijzen be-
talen dan de handel meent te mogen besteden. De stemming
was vast met grootere vraag
in
Engeland, voor welk ‘land
van de in de vorige week verscheepte 58.000 ton slechts
3.000 ton waren bestemd.

Noteeningen.
Chicago

I

Buenos Airc., )

Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Lin:.
Mci

Mei

Mei

Mci
I
Mci
I
Mci

29ApriII9161
11371
8
17
447/s
8,10

4,70
11,55
22

1916
112
75’/8 44’/2
8,10 4,85
11,85
29April1915
163
77
1
/
55’I8
13,35
6,20
10,45
29April1914
91/4
63V2
36ij2 8,603) 4,953) 12,40
20 Juli 1914
82′)
56
3
/8
1
)
36
1
/2
1
)
9,40
2
)
5,382)
13,702)

0
per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Juni:

*) De noteeringen van Buenos Aires zijn van 26 en
19 Apiil.

Loco-pi-ijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
1 Mci
25Apr.
I

Soorten.
1 Mei
I
25Apr.

Tarwe ……
368
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,20
17,10
Western ..
m
no.
nom.
Lijnkocken.

Nd.
Mais LaPlata
nom.

..

nom.

clipped

………

Amer. van La

Gerst

46

lb.

Plata-zaad

..
160,—
160,-
feëding.. ..
369
385
LijnzaadLaPlata
457,50
457,50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Ardkelen

Rotterdam Amsterdam

23-29 Apr.
Sedert
23.29 Apr.
1

Sedert
1915
1 Ja,:. ‘IS
1916
1Jan.’16

38.428 400.804
4.225
4.225
(waarvan voor de Bel-
Tarwe

……………

gium Relief Comm.).
12.320
205.718
– –

7.007
– –
Rogge

……………
Boekveit

………….
-,
5.539

503 120.513
6.850
39.095
Mais

………………68
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.).

46.697


..

37.979-
909
3.549

18.260

4.218

erst ……..

………..


21.817
1.821
28.284

1aver

……………..
Lijnzaad

……………
Lijnkoeken

……….
1.060
63.700

4.165
rarwemeel

…………
450
450

Markten in Nederland.

De Regeerings-t a r
w
eprijs bleef weder onveranderd.- Met
het vormen van een reserve-voorraad is, dank zij de geno-
men maatregelen, een aanvang gemaakt, doch tot nog toe
bedraagt die voorraad nog niet meer dan circa 25.000 ton,
overeenkomende met de behoefte voor twee weken.
De groote behoefte der Regeening aan vrchtruin,te om
de hoeveelheid tarve uit te breiden blijft den aanvoer van
voedergranen zeer beperken en ofschoon de vraag voor gerst
en haver beperkt blijft, is die in de laatste dagen toch
iets beter met wederom verhQogde prijzen, vooral voor geest.
Ook inlandsche tarwe, die, hoe meer de voorraden buiten-
landsch graan verdwijnen, voor veevoeder in aanmerking
komt, is weder duurder.
De vraag voor lijn koek en kon weder lang niet door
het beperkte aanbod worden bevredigd en de andere voeder-
artikelen, zooals . cocoskoeken, konden met betere vraag
eenigszins in prijs stijgen. Eerst wanneer de handel voor den aanvoer van voedergraan en lijnkoeken weder meer
scheepsruimte ter beschikking krijgt, kan verbetering in het
aanbod dier artikelen worden verwacht. Waarschijnlijk zal
daarmede echter nog geruime tijd zijn gemoeid.

3
Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

273

])e hoeveelheid maïs, die de Regeering voor de maand
Mei voor de distributie beschikbaar heeft; zl haar waar-
schijnlijk niet in staat stellen, een grooter percentage dan
in de yorige maanden toe te wijzen.

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Uit E n geland wordt bericht, dat de markt zeer kalm
was en dat door liet uitvoerverbod de handel met het buiten-land tot stilstand is gekomen. Algemeen wordt aangenomen,
dat vergunningen slechts verleend zullen worden voor Frankrijk
en Italië, terwijl anderen zullen moeten wachten totdat het
beschikbare overschot zal zijn vastgesteld. Voor binnenladsch
verbruik werd zeer weinig ijzer aangeboden.
In de staal-afdeeling wordt de uitvoerhandel ten zeerste
belemmerd door de beperking van het Gouvernement en de
vermindering der arbeidskrachten. Men ‘ervacht, dat het
uitvocrverbod van staal-producten bevattende tungsten,
molybdcen, cobalt of chroom binnenkort zal worden inge-
trokken.
Omtrent de markt in Duitschland en Amerika is
geen nieuws te berichten.

Loco-Noteeringen te Lohdeu:

1 IJzer
Dato

1
Ckv.

Koper

Tin

Lood
1
Zink
Standard
1
No.3

28 Apr. 1916..
89/3
132-1-
198.51-
34.101-
105.-!-
20

,,

1916..
871-
131.-!-
198.10/-
34d5/-
103.-!-
30 Apr. 1915..
6515
77.-1-
159.10/-
2L-1-
64.-!-
1 Mei

1914..
5113
‘ja
63.15/- 155.-/-
18.10/-
21.10/
20 Juli 1014..
51/4
61.-/-
145.151-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

De zaken waren wederom gering en het was buitengewoon
moeilijk, contracten af te sluiteq, daar de kolenmijnen over
het algemeen bijna niets hadden aan te bieden.
Het aanhouden vau het mooie weer heeft de vraag naar
huishoudkolen aanmerkelijk doen verminderen; overigens
zijn de mijnen voor langen tijd voldoende van opdrachten
voorzien.
De prijzen zijn zeer vast en de handelaars zijn niet in
staat, aanvoeren voor onmiddellijke levering te verkrijgen.

PETROLEUM-

(Ontleend aan de ,,Moniteur du P6trole Roumaiu” en de
,,Petroleum Review”.)

R o e m e n i ë. De prijzen van ruwe petroleum zijn zeer
vast gebleven, met, in de afgeloopen 14 (lagen, aanhoudeijde
stijgingen, die op een gegeven oogenblik fr. 8
1
50 de 100 kilo bedroegen voor type Bustenari. In de laatste 2 dagen
werd de vraag geringer, zoodat de prijzen een ilauwere
neiging vertoonden. De vraag naar petroleum van het type
Moreni Tzuicani is zeer groot, tegen prijzen, die bijna ge-
-lijk zijn aan die van de Bustenari. Tziutea en Baicol zijn
eveneens gezocht. De andere soorten zijn verlaten.
De slapte der laatste dagen wordt verklaard door de ge-reserveerde houding der rafïinadeurs bij den aankoop van
prompte waren en wat de contracten op langen termijn
betreft eensdeels door de overweging, dat de ruwe-olieprij-
zen, gezien dc omstandigheden, waaronder de industrie
werkt, veel te hoog geloopen zijn; n,nderdeels door de vér-
schillen de van Regeeringsvege voorgestelde maatregelen,
waaruit een zekere vijandigheid jegens de petroleum.
industrie spreekt. Er is een algemeene ontevredenheid ont-
staan in de petroleumindustrie, voornamelijk naar aanlei-
ding der vastgestelde maximum-prijzen voor petroleum-
producten, die aan de binnenlandsche consumptie geleveid
worden, een maatregel, die, naar de ,,Moniteur du Pétrole
Roumain” meent, geenszins gerechtvaardigd is en door
niemand gevraagd werd.
De productie beweegt zich omtrent 400 wagens per dag.
De export is veranderlijk, maar over het algemeen onbe-
vredigend. Zij wordt op gemiddeld 60 tanks per dag ge-
schat. Dit cijfer is veel lager dan dat, in de laatste maan-
den van 1915 bereikt, toen de export over de 100 tanks per
dag bedroeg. –
Deprijzen zijn bevredigend voor oliën, d.w.z. voor de
distillaten daarvan, aangezien men, door het tekort aan
zwavelzuur, bijna uitsluitend distillaten van minerale
oliën exporteert en geen geraffineerde minerale olie. Lamp-
olie voor Duitschiand wordt nog alleen uitgevoerd door

groote maatschappijen, die den verkoop georganiseerd heb-
ben en hffiproduc-ten tegen de vastgestelde maximumprij-
zon van de hand doen.
De export naar Turkije is te land nog steeds onmogelijk,
daar Bulgarije dcii doortocht van voor Turkije bestemde
tankwagens weigert, omdat de Bulgaarsche spoorwegen ge-
blokkeerd zijn.
Er is sedert eenigen tijd meer.leven in den export naar
,

Zwitserland. Het gouvernement, dat vroeger via Frankrijk
betrok, heeft thans van Oostenrijk-Hongarije verlof tot
dcorvoer van petroleumprodncten ‘uit Roemenië gekregen.
Zwitserland zendt, ter bespoediging der transporten, eigen
tankwagens, die over Predeal loopen in treinen van 45
wagens.
Er is sprake van een nicuwen export naar

een ander
neutraal land, waarvoor de expeditie eveneens over Duitsch-
land loopt. De onderhandelingen hierover duren voort.
De moeilijkheden, die de terugzending der ledige tank-
wagens ondervindt, zijn een groot nadeel voor de Roemeen-
sche petroleumindustrie.


Londen, dato 19 April.
De prijzen van geraffineerde olie zijn onveranderd geble-
,vèn op:
2e distillaat 10
1
/ d.

i

1
n vaten-
Standard White 11 d. –

i inclusief vat.
Water White 1 s.

j
• Smeeroliën. De Anierikaansehe soorten zijn opnieuw ge-
• stegen en vertoonen de volgende prijzen:
American pale £ 27. American red £ 31.
Amerikaansche gefiltreerde cylinderolie £ 27.
Van stookolie en vethoudende oliën geen officieele noteering.
Benzine gelijk de vorige week.
•Paraffine. De prijzen kunnen ongeveer als volgt aange-
nomen worden: Smeitpunt

1400 51/4 d. per Ib.

,,

1301132
0
4
‘ja
d.
125/128
0
4

d.
118,12O V/4 d.,,
• De Amerikaitusche terpentijn is ojrnieuw een weinig bil-
lijker en wel:
Loco ………………….46
S.
4
1
/2 d.

Mei/Juni …
…………… 46 s. 6

d.
Mei/Augustus …………. ..46 s. 4
‘ja
d.
Juli/December …………..46 s. 6

d.
September/December ……..46 s. 6

d.
Liverpool, dato 19April.
Petroleuanproducten gaan gemakkelijk van de hand. Ame-
rikaansch vordt 11 d. 1 s. genoteerd. Geen Russische olie
aan de markt.
Benzine wordt genoteerd op 2 s. 3 d. per (kleinhandel)
gallon.
Rusland. Bakt,, dato 19 April.
De ruwe-oliemarkt te Bakut blijft vast; noteering48’/2-49
kopeken per pud.
De maximum-prijzen, onlangs door de Regeering vastge-
steld, waren volgens de Review nog niet in werking ge-
treden.
New York, 19 April.
1
Noteeringeu:
Geraffineerd, in kisten…
…….. 11,25
Standard White, vaten……….8,90
Credit Balances ……………..2,60
Ruwe Pennsylvauian, vat …. $ 2,40
Philadelphia, 19 April.
Standard White genoteerd ……8,90

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 19 April 1916.
l’rijzen van Am’erikaansche katoen zijn langzaam geste-
gencru nu ruim penny hooger dan een week geleden. 01)
‘de termijnmarkt werd zeer veel gekocht voqr Mei, terwijl
liet gebrek aan regen in Texas en de enorme consumptie
in de Vereenigde Staten een vasten invloed op de markt
-hadden, niettegenstaande de groote voorraden, die zich nog
in het Zuiden bevinden. De voorraad in Liverpool is niet
groot en hoewel de zeevrachten niet veel veranderen, is de
molest-premie verder gestegen door de grootere activiteit
van de onderzeeërs, zoodat er niet veel kans is, dat de prij-
zen in Engeland veel zullen dalen. Egyptische katoen is
weer vaster en nadat fullygoodfair gedaald was tot 10,30
pence, is de prijs thans weer boven de 11,—d., zonder dat er
veel veranderd is in de positie zelf. Een reactie is wel mo-gelijk, daar de vooruitzichten van den nieuwen oogst zeer

274

ECONOMISCH-STATIStISCHE BERICHTEN

3 ‘Mei 1916

gunstig zijn
S
en bovendien een grootere aanplant verwacht
wordt.
Ga.rens blijven nog steeds kalm. Wel is er wat meer
vraag voor het binnenland, maar de voorraden nemen
weer toe, zoodat ook de prijzen lager zijn. De grove num-
mers worden nog steed4 goed gevraagd en blijven vast,
terwijl van de fijne nummers de productie zeer is vermin-
derd, zoodat juist de middennummers tusschen 24 en 40
sterk aangeboden blijven en de marge daarvan zeer vermin-
derd is. De vraag voor export blijft goed en zoowel in 40’s
miiie voor Calcutta als in 40/2 voor Bombay zijn weer or-
ders geplaatst; Frankrijk koopt weer Egyptische garens, maar betrekt de grovere garens van Italië, ook al in i’er-
band met den meer gunstigen wisselkoers. Holland en Scan-
dinavië koopen geregeld en voor Zwitserland wordt ook
wat meer gedaan, nu de uitvoerformaliteiten daarheen
weer geregeld zijn.
-In nianufacturen wordt nog niet veel gedaan, hoewel er
eindelijk wat vraag naar Engelsch-Indië gekomen is. Zoowel
Madras, Calcutta en Karachi hebben orders geplaatst, hoe-
wel in zeer vele gevallen de overzeesche limites nog te laag
zijn. Fabrikanten van dhooties kunnen wel orders krijgen,
maar ondervinden moeilijkheden om zich van voldoende echtgeveride gekleurde garens voor de zeifkanten te ver-
zekeren. China is rustig, doch voor Java, de Straits en
Afrika komen nogal orders binnen. Daar ook het binnen-
land druk blijft, is de algemeene toestand wel opgewekter
en veel beter dan eenige weken geleden.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middliiig Uplands.)

28
APr.’
16
1
2
0
4
pr.’
16
II
5
APr.’
16
I
2
8APr.’
15
1
2
8 Apr.’14

New York …. 12.20e 12.10e 12.—c 10.50e 13.25e
Liverpool ….

7.94d

7.82d

7.84d
1
5.68d
1
7.26d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansehe havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15 Overeenkomstiqe -petoden
tot
28Apr.’16

1914—’15

1913-14

Ontvangsten Gulf-Havens.. 4273

6545

6204
,,

Atlant. Havens

2258

3415

3873

Uitvoeren n. Gr.• Britannië 2089

3246

3131

‘t Vasteland.

1977

3528

4681

Japan etc…

361

404

. 370

Voorraden in duizendtallen
28Apr. ’16
I
28Apr. ’15
28Apr.
’14

1261
1386
674
Binneiiland …………..
842 707
406
Amerik. havens ………..

246
203
124
New York

…………….
295

..

338
142
New Orleans ………….
Lherpoo1

……………
880
1503 1158

WOL.

Het vaste slot van de Londensche verkoopingen heeft ook
te Bradford een stijging in de prijzen teweeggebracht; vooral
in merinos zijn de omzetten belangrijk geweest tot prijzen,
‘Ia
A
1 d. boven die der vorige week. Naar de firma Dalgety & Co. bericht wijzen de exporten
van Australië en Nieuw-Zeeland over het tijdvak 1 Juli
1915-31 Maart 1916 de volgende cijfers aan, vergeleken met•
de overeenkomstige periode 1914/15:

Australië ……1.387.000 balen

+ 181.000 balen
Nieuw-Zeeland..

415.780

,,

– 76.800

Tezamen .. 1.802.780 balen

+ 104.200 balen

Notceringen te Bradford:

Cotoniat carded
Data


kerage

56

50

46
1
40

28 April 191 6 ……….43 ‘/a

361/
2
•32 /2

28

25 21

,,

1916 ……..
..42’/

36

32

27,’/a

25

21 April 1915 ……..
..32

29
1
/2

28’I2

27

25

Te Boston blijft ‘de markt zeer vast en al het aangevoerde
materiaal wordt grif opgenomen. De tijdelijke reactie bij
den atnvang der veilingen te Londen heeft op de Amen-
kaansche markt hoegenaamd geen- invloed gehad.

De aanvoeren te Boston bedroegen:

1 Jan.-31 Maart

1916

1915

Foreign wool .. 320.084 balen

70.241 balen
DomesticwooL. 194.124

190.696

Totaal…. 514.208 baleu

260.937 balen,

een vermeerdering dus met 253.271 b den of 97
0
/0.

SUIKER.

De afgeloopen week bracht een belangrijk hoogere waarde
voor bietsuiker na de bekendmaking van de Regeering
inzake den suikeruitvoer, reeds in ons vorig nummer be-
sproken. Oude oogst kwam per Mei op
f
29/4 en nieuwe
campagne vond grif koopers tot
f
24
2
/8.
Op Java werden in het begin der week nog enkele verdere
transacties afgesloten tot 111
1/2
voor No. 16 en hooger en 112
2
/4
voor Superieur, maar daarna werden geen afdoeningen meer
gemeld, waaruit wordt opgemaakt, dat de Engelsche ,,Sugar Commission” de behoefte voor Engeland en Frankrijk thans
voldoende gedekt acht. Hetis bevesti
g
d, dat vandien kant
op Java dit jaar in het geheel 400.OpO
tons gekocht zijn.
Blijkens een becijfering van Dr. Prinsen Geerlings in de
Indische Mercuur kocht Engeland in 1915 totaal 1.050.690
tons suiker, waarvan 225.300 tons Java’s ter waarde van
37
1
/z millioen gulden. Frankrijk betrok in dat jaar 105.124
tons van Java. De uitvoer van Java uit oogst 1915 heeft bedragen van af 1 Juni 1915 tot ultimo Maart 1916:
naar Europa………’354.000 tons Amerika …….624.281
elders ……….784.000

Totaal.. .. 1.762.281 tons
Op Cuba bedroegen de ontvangsten sedert het begin der
campagne, op 23 April:
1916 ……2.291.000 tons

1915 ……1.630.000 1914 ……1.882.000
Ofschoon de suikerprjzen in bijna alle produetielanden
stijgende waren, bleef de ,,Sugar Commission” te Londen
haar vorige prijzen handhaven.
New York was zeer vast gestemd, ten deele in verband
met den vroegen afloop der campagne op verscheidene Cuba-
fabrieken, maar vooral door de groote vraag voor eigen
consumptie in Amerika en voor uitvoer.
De oppervlakte uitgezaaide suikerbieten zal in Duitse h land
ongeveer 10
0/
grooter zijn dan in 1915, in Holland ± 17
01

grooter, een gemiddeld cijfer voor geheel Europa schijnt nog
niet te geven te zijn.
In Duitschland is de aanmaak van saccharine, die vroeger
verboden was, onder Regeeringstoezicht thans aan twee
fabrieken toegestaan. De verkoop geschiedt door de Zentral-
einkaufsgesellschaft te Berlijn tot door den Rijkskanselier
vast te stellen prijs.

NOTEERINGEN. –

Londen

Data
1Arnsterdarn
Tates
Wizite
‘Americ.
New York
96%
per Mei.
Clbes
Javas Graan-
Centrifng.
No. 1
fob.
1

tated
1

fob.

27 Apr. 1916..
. .

f
28
1/

47/1
1
/2 20/-

30/4 ‘/2

6,46
20 ,, 1916. . ..

26
9
h,

47/11/2
18/-

291-

6,14
27 Apr. 1915.. ..

20/8

31/-

18/-

4,64-4,67
27 Apr. 1914….

ll’/s 17/10
1
/2 –

3,01

RUBBER.

Na de feestdagen heeischte er een kalme stemming, het
ontbreken van orders van Amerika, zoowel als de groote
aanvoeren waren oorzaak, dat de prijzen geleidelijk 1 d. per
ib. terugliepen. Donderdag kwam echter wat meer vraag,
welke een kleine prijsstijging ten gevolge-had. Mei/Juni en
Juli/December-levering noteerden deze week nog steeds hooger
dan loco, in verband met de moeilijkheden tot het verkrijgen
van vergunning om naar Amerika te verschepen.
Voor de mindere kwaliteiten, die eenigen tijd verwaar-
loosd zijn, kwam wat meer vraag en een redelijke

omzet
vond daarin, plaats.
Para nog steeds zonder belangstelling.
Slotnoteeringen:
Prima Hevea Crêpe loco 3/1 ‘/, einde vorige week 312
Mei/Juni ………… 3/1 2/
4

,,

,,

,,

3/2 ‘/
Juli/December …….3/12/4

,,

,,

,, 3/2
‘/
1
/2
Sm. Sheets
1
/2 d. daaronder

,
d. daaronder
H ard cu±e fine Para .. 2/11/2

,,

,,

11
3/-

3 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

275

.

KOFFIE.

.
De regeering slaagde er in, eenige booten van Noord

Amerika
naar Rotterdm tot
f
12,

te l)evrachten.
De markt in Nder1aud bleeî sedert het vorige bericht

vrijwel

onveranderd.

In

Brazilië was d

ptijsstijgiig deze
.

GRAAN.

week wederom zeer aanzienlijk.

Data

Petro
grad
Londen!
R’dani

Odessa
Rotter-
daui Rotfer-

Ati. Kust
Ver. Staten San Lorenzo
Noteeringen en voorraden.

S

Briçtol
Rotter-
Enge- Rio


Santos
.

dam
KaaaI

dam
land

Data
Wisselkoero
:

Voorraad
Prijs
No. 7
Voorraad

Prijs
No. 4
24129 April 1916

f
14,25 131-

f
105,-

167/6
17/22

,,

1916

– .

13/-

165/-
26 Ap./lMei 1915

10!-

8/-

63/9

65/-
.

29 April 1916

296.000

7425

1.167.000

7100

11 “/82
27Ap./2Mei 1914

6/1
1
h

2/-

2/-

14i-

14
1

20

,,

1916

306.000

7025

1.351.000

6900

1128/
2

.

Juli

1914

11 d.

7/3

1/11 ‘/

1/11
/4

12/-

121-
29 April 1915
1

448.000

5175

654.000

6200

12/8
.

24 Juli

1914

353.000

4900

889.000

5700

16
.

1-bIJT.

.
Ontvangsten.
Cronetadt
Golf van Mexico

1-folland
1

Oostk.
1
Engeland
Holland
Engcland
Data
Rio


Santos
0

(gezaagd)
1

(mijn-
1
stuIten)

(pitch- f’ine) (pitch-
pine)
Data
Afgeloo pen
1
Sedert
4fgeloo/ïen
1

Sedert
week

1 Juli
week
1 Juli
24/29 April 1916


17122

,,

1916

550/-

29 April 1916..

14.000

3.032.000

59.000

10.937.000
26 April11 Mei 1915

215/-
1
)
•27 Aprili2 Mei 1914

f11,50

21/-

76/3

78/9
29 April 1915
. .

97.000

2.878.000

96.000

8.051.000
Juli 1914 ……

.,, 12,—

24/6

75/-

77/6

ERTS.
VETTEN EN OLIËN.

Data
Bilbao
Middles-
Ca,tha-
geu,

1

Grieken-
land

cti
MP
iddles-
Behalve cciie, noteering van:

oe
II
za acT -01

Butteroil

fijnste

kwaliteit

bro’
Middles-
bro’

1

Middlcs-
bro’

bro’

ad
$
28.- per 100 K.G. c. i. 1. Rotterdam inclusief Eugelsche
molestverzekering, betaling tegen documenten, waren er in
cle afgeloopen week absoluut geen offerten aan de markt
en moet dientengevolge ook wel geconstateerd worden, dat

24i29 April 1916 …….21/-

211-

26 Api-il/1 Mei 1915

12/6

14/-


geen zaken tot stand kwamen.

17/22

,,

1916 …….22/-

21/-

27 April!2 Mei 1914 ….

4/1 /2

5,3

5/9

8/4
‘1,
Telegramnie’i uit Amerika komen Of zeer onregelmatig,
Juli 1914 …….4/3

5/4/2

5/9

816
.

Of in het geheel niet binnen.
-:
Verscheping van Noord-Amerika. Het ge1uke
KOLEN.
nog steeds niet, gedaan te krijgen, dat reeds vroeger ge-

Cardiff
Oostk. Engeland
kochte partijen verladen werden. Er is in de artikelen der
branche dan ook niets naar hier stoomend.
Data

1 1
Dor-

1
Port
La
Rotte,-
Cron-
Vei-seheping van

Zuid-Amerika.

Er zijn eenige
deanx
Genua
Rivier

dan,
stadt
schepen naar hier onderweg. Volgens hier ontvangen tele-
grafisch bericht is echter een verdere verlading tot medio
24120 Apr. 1916 fr.60,—

86/3

110/-

.

f6,50


Juni uitgesloten, aangezien de Nederlandsche Regeering OP
17122

1916

60,—

8316

109/3′

60/6

,, 6,50


alle scheepsruimte van Zuid-Amerika naar Holland beslag
26Apr.!iMei’ 15 ., 22,75

30/6

30/-

25/6

,, 6,—

– – –
heeft gelegd voor graanverseheping.
27Apr.l2iei ’14

5,50

.7/-

619

,12/-

3/1112

4/1112
Oorlogsrisieo-verzekering.

Molest,

inclusief

,,eap-
Juli 1914

7,—


7/-

7/3

14!6

3/2

5/-
ture” (naam van het schip later op te geven) is nauwelijks
meer af te sluiten. Kleine posten zoude nien waarschijnlijk

DIVERSEN.
nog ad 12
0/

kcnneis plaatsen.
Bon, bay
West
Bur,noh
West Vladivo.
stork
Chili West
Voor

molest,

exclusief

,,capture”

is reeds 6 s/

betaald.
Men vraagt thans 10
0/
o

Data Europa
Europa
West
E,tro/o
Lalpeter)
(d. u’.)
(rijst)
Europa

COPRA.
.

De markt bleef deze week circa onveranderd en sluit met
koopers voor Java f. m. s. tot
f
40
5
/s.

24/29

April 1916 …….117/6

140/-

200/-

1501-

26 April/1.Mei-1915 …..

57/6

801-

8716

55/-‘)

Ceylon f. m. s. cif. Londen
£
35.15.- koopers en cif. Mar-

17122

,,

1916 …….110!-

140/-

27 April12 Mei 1914.
. –

12/-

18/-

1719

seille
£
39.126 verkoopers.


Juli 1914 …….14/6

16/3

25/-

22/3

NOTEERINGEN


‘)
Per zeilschip.

Java f. m.
S


Graan Pctrogrod per quorlcr van 496 lbs. zwaar, Odcssa per- Unit,
29

April

1916 …………
f

40/8
Ver. Staten per quarteT van 480 lbs. zwaar.

22

1916 …………40 8/
4

,,

,,
Hout gezaagd en pitclipine per St.

Pet. Standard na,, 165 kub. vt.,

29

April

1915 …………,, 67.—
,nijnstutten per vodern van 216 kub. vt.
Overige noteèri,,ge,, per ton von 1015 K.G.
22

April

1914 …………,,

31/2

20-25

Juli

1914 …………,,

282/
4

S

RIJN VRACHTEN.

Er is geen wijziging van den toestand te vermelden.
VERKEERSWEZEN.
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
BEVRACHTINGEN.
0

(in Gld. per 2000 K.G.)


29 April 1916. Devracht vanEngelseh-Indië en Zuid-Amerika
1
Erts ur. Ruhr/iavens
asso
niar Engelandwaswederhooger; regeeringsmakelaarsmoesten
Data
1

.
goed.

lWaterstand
de markt voJgen en betaalden voor een Britsch schip van
‘i

lostijdl
‘/i
lostijd
Boven-

Argentinië naar het Vereenigd Koninkrijk 162/6. Van Noord-

Amerika konden eenige booten de zeer hooge vracht vangunstig
30/- per quarter naar Marseille/Cette bedingen.– –

gunstig
Naar Nederland- was nogal vraag; er werd f14,25 voor

25-29

April 1016
……..

26 April/1 Mei 1915

. .
0,27’/2
0,37’/8

gunstig
zwaar graan en f 80,— voor lijnkoeken van Noord-Amerika,

17-22

,,

1916
……..

27 April/2 Mei 1914

..
0,35 0,45
1,10
vallend
en f110,— voor lijnzaad en gerst van Argentinië betaald.
20-24

Jili

1914
…….
0,60 0,70
1,05
gunstig

276
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

3 Mei 1916

De
Nedeplandsc.he
Ovenee
Tpustmaatschappij

bericht, dat zij de Heeren Mr. J. ,H. VAN SCHERMBEEK, J. RUYS,

V.E. SEIPGENS,Mr.J. E. CLARINGBOULD; Mr.A.W. L.TALMA

STHEEMAN, J.TH.VAN BLOEMEN WAANDERS, Mr. J .W. DYCK-

MEESTER, Mr. G. SNOECK IENKEMANS en C. N. SCHMIDT

gemachtigd heeft om voor en namens haar overeenkomsten met importeurs

gesloten, kooperscontracten, katoen-, kapok- en cacao-overeenkomsten, alsmede

overeenkomsten waarin regelingen worden getroffen over goederen, die reeds
in Nederland zijn aangekomen en verklaringen betreffende uitvoer en weder-

invoer, behoorende bij importeu’rscontracten, te
onderteekenen,
alles met
dien verstande, datgenoemde overeenkomsten en verklaringen door gemelde
Uitvoerende Commissie en den Raad van Beheer van meergemelde vennoot

schap zijn goedgekeurd en dat voor het verbinden
der Vennootschap de

teekening van een der Heeren Mr. VAN SCHERMBEEK, RUYS of

SEIPGENS met een der zes laatstgenoemden verplichtend is en dat zij

bovendien de Heeren Mr. J. H. VAN SCHERMBEEK, J. RUYS en

V. E. SEIPGENS machtig heeft gemaakt afschriften van bovengenoemde

overeenkomsten en verklaringen voor copie conform te
onderteekenen.
Deze machtigizig vervangt en breidt uit de machtiging gegeven op

24
December 1915.

Nederrâ’ndsche Overzee Trustmaatschap pij,

C. J. K. VAN A•ALST, Voorzitter.

Mr. A. MACLAINE PONT, Secretaris.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

ASTEN CREAMERIES’

(ASTENSCE-IË ZUl VELPRODUCTEN”EABRIEK)

GEVESTIGD TE ASTENJ (N.-BR.)

UITGIFTE VAN

1 285.500,— AANDEËLEN

in coupures van
‘f500,—
en
f1000,-

De Ondergeteekenden berichten, dat zij op

Donderdag 4 Mei 1916,’

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur,

de inschrijving op bovengenoemde Aandeelen tot den koers van

150 pCt.,
openstellen te hunne kantoren te
Amsterdam, Rottcrdam

en
‘s-Graven/zage.

Prospectussen en. inschrijvingsbiljetten, alsmede jaarversiak 1915

en statuten der N.V.. zijn bij ondergeteekenden verkrijgbaar.

AMSTERDAMSCHE HANDELSBANK,

Amsterdam.

‘MARX & Co’s BANK,

Rotterdam
en
‘.r-Graven/zage.

AMSTERDAM.
28
April 1916.

INDIA BUTE C
Y=

Eecloo – Ijzendijke

België

Holland

Agent voor Nederland:

M. WINS

ROTTERDAM

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin
Anno 1836

ROTTERDAM

Auteur