Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 17

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 26 1916

26 APRIL 1916

14_

ischStatistische Econom

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG 26 APRIL 1916

No. 17

II

.5

.5

/6
.5

/7

Z.7

1

INHOUD Blz.

ZWARE TIJDEN VOOR ONZE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART
245
De

graanvoOrziefling

…………………………
246
De oorlogsconjunctuur in de Vereenigde Staten……..
247
Prodnctie van steenkool

………………………..
248

De dreigende spoorwegstaking in de Vereenigde Staten
248
-Oorlogskosten en

oorlogsieeningen

………………
249
Gebrek aan kleurstoffen in Amerika

…………….
249
-Een

NederlandsCh hoogovenbedrijf

………………
250
RECHTSPRAAK:
N. 0. T.-overeenkomst

……………………..
250

BOEKAANKONDICING

………………………….
250
RECEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSCEBIED
…………
251
MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers ……………………………
252
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
252-260
Geldkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den; inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor da
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Diergaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
142.

Abonnen’tentsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,

buitenland en koloniën
f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

‘Advertentiën
f0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

gen uit Duitschland om de markt te steunen konden

hiet verhinderen, dat weder een tamelijk belangrijke

daling intrad.

Het geschilpunt tusschen de Vereenigde Staten en

Du itschiand over den duikbooten-oorlog is ten gevolge
van het Sussex-incident in een acuut stadium gekomen.

De laatste nota der Vereenigde Staten bevat de mede-

deeling, dat, wanneer de Duitsche regeering niet

onmiddellijk afstand doet van haar tegenwoordige

methode van duikbooten-oorlog tegen passagiersschepen

en vrachtschepen, de regeering der Vereenigde Staten

zich genoodzaakt zal zien, de betrekkingen met de

“Duitsche regeering geheel te verbreken.

De regeering der Vereenigde Staten heeft aldus,
door niet enkql zekerheid te vragen voor het leven

harer burgers, doch zich te keeren tegen den duik-

booten-oorlog in het algemeen, het tevoren ingenomen

beperkt nationale standpunt laten varen. Ook in
de

overige neutrale landen wordt hierom met des te

grooter spanning het antwoord van de Duitscheregee-
ring tegemoet gezien.

Intusschen zij aangeteekend, dat het bekend worden

van den inhoud der nota op de New-Yorksche beurs

heen reactie van eenige beteeke is te voors hun

heeft geroepen.

ZWARE TIJDEN VOOR ONZE NEDER-

LANDSCHE SCHEEPVAART.

25 APRIL 1916.

Het is een ‘krte week, waarover dit bericht loopt,
aangezien ij slechts vier beursdagen telde.

De geldmarkt was zeer kalm en de omzetten gering.

Particulier disconto was wederom iets gemakkelijker

en kon nog van 1% % tot 1% % terugloopen.

De prolongatierente noteerde 4 %, op den laatsten

beursdag
33% %.

De markt was dus wederom ruim van middelen

voorzien en zelfs de naderende Meitermijn, *aarvoor

ieder jaar belangrijke geldmiddelen noodig zijn, kon

nog geen bemerkbare verandering doen ontstaan.

De plôtselinge rijzing in de Duitsche en Oostenrijk-

sche valuta kwam, na een nog zeer sterke stijging op

de eerste twee dagen, Woensdag weder even plotseling

tot staan. Een door vredesgeruchten bevreesd gewor-

den baisse-speculatie had de koersen blijkbaar al te

sterk opgedreven. Er kwam op dezen verhoogden prijs

weder belangrijk aanbod van oude saldo’s en de pogin-

Bij het uitbreken van den oorlog was men, tenge-
volge van de noodzakelijke opheffing van een aantal
geregelde lijnén, alsmede van de door de oorlogvoeren
:

den gënomén maatregelen, in het bijzonder het mij-nengevaar, algemeen bevreesd, dat onze Nederland-

sche scheepvaart geheel, in het gedrang zou komen. Spoedig echter herstelde deze zich en, steunende op
de internationale oi’ereenkomsten en ‘geholpen door
loonende vrachten, kon zij zich tot groote activiteit
ontplooien.
Tijdens het verloop van den oorlog deden zich
echter telkens nieuwe en onverwachte moeilijkheden
,voor. Het ,,Eiigland rules the wave” werd door onze
1
i’6eders in sterke mate aan den lijve gevoeld. Gedwon-
gen oponthoud, voorgeschreven vaartrichting, pijnlijk
onderzoek e. d. beperkten de vrije vaart ten zeerste.
Anderzijds eischte de duikbootenoorlog van onze
scheepvaart enkële. slachtoffers.

• ,,England waives the rules”, aanvankelijk als aar-digheid bedoeld, is echter in den laatsten tijd bittere
waarheid geb]eken. Het weghalen der mails van boord
der Nederlandsche schepen is een der vele voorbeel-
den. Hoe langer de oorlog duurt en hoe meer Enge-

246

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN ‘

26 April 1916

land en Duitschiand de tanden op elkaar zetten om
met alle ten dienste staande middelen den oorlog tot

een gunstig einde te brengen, des te meer zal Neder-

land zich als ‘t ware geplaatst zien tusschen den -ha-
mer en het aambeeld.

De onverhoedsche torpedeering van de ,,Tubantia”,

den trotschen mailstoomer van den Kon. bil. Lloyd,

deed een rilling door den lande gaan. En de reederijen

aarzelden, hun schepen aan dergelijke groote gevaren

bloot te stellen. Ook de zeelieden verkozen begrijpe-

lijkerwijze niet zonder de noodige garanties langer

hun leven te wagen.
Van regeeringswege werden daarop vanaf 1 April
twee groote sleepbooten ter beschikking gesteld, die

de koopvaardijschepen in de gevaarlijke zône zouden voorafgaan, ter beveiliging tegen verankerde mijnen.

Immers ook de Regeering heeft er groot belang bij,

dat de vaart zonder stoornis plaats heeft, daar de voor-
ziening der bevolking met graan anders ten zeerste

gevaar zou loopen, waar de aanwezige voorraad (al of
niet door hare schuld blijve hier buiten beschouwing)
geheel onvoldoende is. –

Men zal misschien opmerken: ,,Waarom de gevaar-

ljke Kanaalzône niet gemeden en oih het Noorden
van Schotland gevaren?” Dit is zeker mogelijk, echter beteekent dit een omweg van verscheidene dagen, ter-

wijl de Engelsche regeering bovendien eischt, dat

Kirkwall in Schotland en Falmouth aan de Zuidkust
van Engeland, worden aangeloopén, met het daaraan

verbonden groote oponthoud. Ook is het vaarwater
,,om de Noord” als zeer onstuimig bekend en wordt

dit door de zeelieden met tegenzih bevaren. Toch heb-
ben enkele onzer grootste schepen reeds van die route,
gebruik gemaakt.

De reeks van maatregelen en voorschriften echter,
in de laatste weken door Engeland ingevoerd, is van
zoo ingrijpenden aard, dat de vrees niet zonder grond

is, dat onze scheepvaart er zeer ernstig onder zal lij-

den.
Wij noemen in de eerste plaats de nieuwe ,,order in
council” van 31 Maart, waarin wordt gezegd, dat bij

conditioneele contrabande de vijandelijke bestemming
zal geacht worden aanwezig te zijn, wanneer de goe-
deren geconsigneerd zijn aan of voor- een persoon, die
gedurende de huidige vijandelijkheden ingevoerde

goederen heeft gezonden naar grondgebied, dat behoort

aan of bezet is door den vijand. M. a. w. die goederen,
welke, ook al- zijn zij aan de N. 0. T. geadresseerd,
bestemd zijn voor firma’s, voorkomende op de ,,zwarte
lijst”, worden voortaan als contrabande beschouwd.
Ongetwijfeld zaT deze bepaling weer langer opont-

houd voor onderzoek onzer schepen op de Engelsche
kust tengevolge hebben. –

Zooals bekend, voorzagen vele onzer schepen zich
in Engeland of op een der vele Engelsche kolen-
stations van bunkerkolen. Van Engelsche zijde werden
daartoe echter voorwaarden gesteld, o.a. de garantie,
dat geen vijandeljk goed zou worden gevaren. Ook
werd herhaaldelijk gevraagd om thuisvracht naar
Engeland te nemen;. een absolute weigering van bun-
kerkoleri om deze reden kwam echter, voor zoover ons
bekend, niet voor. Inderdaad is tegen dit verzoek,
van Engelsch standpunt beschouwd, o. i. niet veel in
te brengen.

Engeland, zoozeer aangewezen op aanvoer van de
eerste levensbehoeften van overzee, begint de uitver-
king van den duikbootenoorlog terdege te voelen. Het
verlies van schèpen en het daardoor ontstane gebrek aan laadruimte, heeft niet alleen een enorme stijging
der vrachten tengevolge, maar dreigt langzamerhand
de vervoers-capaciteit onvoldoende te doen worden
voor de noodzakelijkste grondstoffen en levensbehöef-
ten. – –

Volgens de ,,Times” heeft Engeland minstens een
millioen tonnen noodig om het verlorene aan• te vul-
len, afgezien van de schepen, die in 1915 zijn vol-
tooid. Einde April van dit jaar waren 424 schepen

met 1.223.435 tons bruto in aanbouw. Echter vordert
de bouw slechts langzaam, in hoofdzaak tengevolge
van gebrek aan werkkrchten.

Dat de Engelsche regeering in het tekort aan

scheepsruimte tracht te voorzien is begrijpelijk, ook dat
zij tracht neutrale tonnage voor de approviandeening

te
verkrijgen.
Deze laatste zal zich echter bij voorkeur

voor dat doel, wat feitelijk neerkomt op hetvervoer
van conitrabande, niet beschikbaar stellen, aangezien
meer dan voldoende neutrale lading aanwezig is.

Thans eischt de Britsche regeening echter voor het

bunkeren in Engeland of in Engelsche kolenstations
het afstaan van 30 % van de scheepsruimte van elke

maatschappij, ten behoeve van Engeland.
Door het contract, dat de Regeering met de Neder-

landsche reederijen sloot ter verzekering van den aan-
voer van granen en andere grondstoffen, zal het niet

mogelijk zijn, dat onze reederjen aan den eisch der
Britsche regeering voldoen. Practisch zouden onze
schepen dus aangewezen zijn op Duitsche, Amerikaan- –

sche of Nederlandsche kolen. Het s.s. ,,Ittersum”, van de Stoomvaart-Mij. ,,Oost-

zee”, heeft van dezen nieuwen maatregel reeds de on-

aangename gevolgen ondervonden. – –
Door de Nederlandsche regeering ingevo]ge con-
tract aangewezen om graan aan de La Plata te laden,

voer het in ballast daarheen, vooraf Sunderland- aan-

loopend om te bunkeren. De Engelsche regeening wei-

gerdé echter de levering van bunkerkolen, tenzij de
reederj zich verplicht deze boot met lading van dc
La Plata naar Engeland te doen terugkomen! – Waar

hier een groot landsbelang op het spel’staat, zal onge-
twijfeld onze Regeening de zaak ter hand nemen en in

dit bijzondere geval wel een beviedigende modus ge-
vonden worden.
Terwijl wij .intusschen nog niet vername’n of het Britsche gouvernement zich voörstelt de uitgevaar-
digde bepaling algemeen en streng ten uitvoer te leg-

gen, kondigde het Foreign Office op 18 dezer af, dat
kolen van Duitschen oorsprong aan boord van onzij-
dige schepen – onverschillig of zij -als lading of voor
eigen gebruik werden medegevoerd – als contrabande

zriilen worden beschouwd.
-Men moge van Engelsche zijde beweren, dat de be-
doeling van dezen maatregel is, den Duitschen kolen-
handel te schaden, wij voor ons zijn overtuigd, dat de

ware reden te zoeken is in het gebrek aan scheeps-
ruimte in Engeland. De maatregel past te mooi in het
plan der Britten, de neutrale schepen voor hen te l-
ten varen. Zooals gezegd, gebruikt onze koopvaardij-
vloot vrijwel uitsluitend Duitsche of Engelsche kolen.
is nu het gebruik van Duitsche kolen onmogelijk ge-

maakt, dan zijn onze schepen bijna geheel op de
Engelsche aangewezen en kan Engeland zijn wil
doordrijven.
Wij kunnen niet nalaten er op te wijzen, dat deze
doorzichtige handelwijze van Engeland niet alleen hij
belanghebbenden, maar in het geheele land een verbit-
terde stemming veroorzaakt heeft. Waar echter de
Regeering zelve het hoogste belang heeft bij een ge-
regelden en ongestoorden aanvoer ‘van granen enz.,
welke toch reeds zoo veel te wenschen overlaat, hopen wij, dat zij Engeland langs, diplomatieken weg zal ve-
ten te bewegen, water
bij
zijn wijn te doen. Anders
zal ons niets overblijven, dan df Amerikaansche kolen aan te’voeren, zij het ook tegen ongehoorde prijzen, ôf
zoo goed en zoo kwaad als het gaat Limburgsche kolen
te gebruiken. Deze laatste zijn n.l. onder bepaalde

voorwaarden, wat de inrichting van de machine
en de vuren betreft, n-iet ongeschikt om als hun-
kerkolen dienst te doen. –

DE GRAANVO ORZIENING..

Een medewerker schrijft ons:

Nu het verbod van het bakken van wittebrood er is,
maakt men zich algemeen tamelijk ongerust over de -‘

26 April 1.916

‘ ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

247

broodvoorziening, en geen wonder, want de zichtbare
voorraad van tarwe is in den laatsten tijd vrijwel ge

heel verdwenen. Wij leven dus, behalve van hetgeen
wekelijks aankomt (en dat was nu al week aan week
onvoldoende) van de voorraden in handen van fabri-

kanten, handelaars en bakkers. Hoe groot deze ,,on-
zichtbare” voorraden
zijn,
laat zich niet schatten; zij vormen de groote onbekende, waarmede de handel,

steeds te maken heeft. –

Is de markt vrij, dan is het vrijwel regel, dat bij
het afnemen dier onzichtbar’e voorraden de vraag
toeneemt, wat den invoerhandel onmiddellijk tot groo-

tere aanvoeren prikkelt. Nu de Regeering den invoer
cn do distributie in handen heeft, is ook bij schaarsch-

te van prijsstijging geen sprake en er betaat dus geen
reden voor den handel om voorraden in te slaan. Ter-
wijl het uitschakelen van speculatie zeer sympathiek
is,- valt toch niet te ontkennen, dat aan haar.optreden
zekere voordeelen verbonden zijn, die men niet gemak-

kélijk missen kan. Immers, indien er geen Regeerings-

inmenging plaats heeft, zijn steeds de handelaren ijve-
rig in de weer om de aanvoeren en de waarschijnlijke
verschepingen na te gaan. Zoodra zij bemerken, dat

die aanvoeren verminderen zullen of dat de vraag
van de zijde van de consumptie toeneemt, waardoor
de prijzen stijgen, zorgen zij vdor nieuwe aankoopen,

bevrachten booten enz., zoodat de aanvoer spoedig toe-
neemt. Indien deze geregelde wisselwerking achter-
wege blijft, zooals geschiedt wanneer de Regeering de
eenige importeur en distribuant is, moet men de be-
hoeften zuiver theoretisch nagaan, wat
dikwijls
zeer
moeilijk is. En het heeft ook zijn bezwaren, dat het
nagaan van de waarschijnlijkheid, of in de volgende
maanden voldoende zal worden aangevoerd, alleen ge-
schiedt door eenige Regeeringsambtenaren, daar het
licht kan gebeuren, dat door hen de kans op vertra-
gingen, uitvallen van booten en andere onvoorziene
omstandigheden, onderschat wordt. Op een open
markt zijn er steeds een aantal mannen, die deze fac-
toren terdege in aanmerking nemen.

In December
1915
besloot onze Regeering voortaan,
behalve den invoer van tarwe, ook den geheelen maïs-

import in eigen handen te nemen. De reden, waarom
de regeering tot dezen stap is overgegaan, werd reeds
in een der vorige nummers van dit tijdschrift
besproken en doet thans niet ter zake. Naar buiten
is hieromtrent nog steeds weinig gebleken. Hoe dit
echter zij, op het oogenblik, dat de regeering hiertoe
overging, waren door den handel reeds niet onbe-
langrijke hoevee]heden aangekocht en was hiervoor
de nood jge stoombootruimte bevracht. Achterita
bezien is het jammer, dat over de overneming dezer
nog elders vertoevende maar mèt de benoodigde
laadruimte zich in Nederlandsche handen bevindende

partijen indertijd tusschen handel en regeering geen
volledige overeenstemming is bereikt, Immers een ge-
deelte is toen in vreemde handen overgegaan, waar-
mede eveneens de laadruimte verloren ging. De
regeering heeft hierop voor de door haar in de plaats
daarvan aangevoerde maïs gebruik gemaakt van een
deel van de voor haar beschikbare ruimte, welk deel
hiermede voor den tarwe-aanvoer wegviel. In ver-
band met de moeite, die contractanten bij het
beschikbaar stellen van laadruimte ondervinden, en
in het algemeen met de vertragingen, waarmede het
overzeesche goederenverkeer thans te kampen heeft,
is uiteraard iedere vermindering der beschikbare
ruimte van nadeeligen invloed.

Men behoeft zich overigens over den tarwe-aanvoer

op den duur niet al te ongerust te maken, want zelfs
als wij aannemen, dat er nog meer schepen op mijnen
loopen en dat er nog ander oponthoud zal plaats vin-
den, zal het toch niet zoo moeilijk blijken om ruim
60.000 tons tarwe per maand aan te voeren. Dat wil
zeggen, als men tarwe hij alle andere goederen voor

laat gaan. Bezwaarlijker echter zal het zijn om de ove-
rige circa
125.000
tons granen, lijuzaad en lijnkoeken,

die ons land ‘per maand noodig heeft, aan te voeren.
Wel is waar zal het verbruik daarvan in dc eerste

maanden afnemen, daar het vee in de weide gaat,.

maar daar staat tegenover, dat latèr het verbruik des
te grooter is, zoodat, wil men dan geen groot gebrek
hebben, het aanleggen van voorraden gedurende dc
zomermaanden beslist noodzakelijk i.s. Het spreekt

dus wel vanzelf, dat er geen sprake van is, dat wij een
gedeelte van onze scheepsruimte aan Engeland zou-
den kunnen afstaan. Want niet alleen zal het onmo-

gelijk
blijken,
bovengenoemde hoeveelheid voedergra-
non etc. aan te voeren, maar ook zooveel andere arti-

kelen als hout, katoen, vetten enz. moeten vervoerd

worden.
Er liggen reeds vele van onze grootste schepen op.

Het is te
begrijpen,
dat de reeders het risico van het
varen te groot vinden, maar er dient toch in het oog
te worden gehouden, dat wij nu eenmaal voor onze
voeding op invoer zijn aangewezen. Er is dringend be-

hoefte aan een regeling, die het uitvaren onzer sche-

pen wederom mogelijk maakt. Wacht men hiermede te
lang, dan zal later aan de gevolgen van te kleine aan-
voeren hiet te ontkomen zijn en zal het land belang-

rijk. grootere verliezen lijden dan de bedragen, die de
reeders thans niet durven te riskeeren.

DE OORLOOSCONJUNCTUUR IN DE

VEREENIGDE STATEN.

t
In ons nummer van
5
dezer gaven wij cijfers om-

trent de productie van
ruw-ijzer
in de Vereenigde

Staten gedurende het jaar
1915,
in welke cijfers zich
de groote opbloei der ijzerindustrie daar te lande dui-

delijk weerspiegelt. Dat de uitermate gunstige con-
junctuur zich niet tot dit bedrijf beperkt, doch vrijwel
alle, tot de meest uiteenloopende takken van het
Amerikaansche bedrijfsleven omvat; den landbouw zoo

goed als de industrie, is onzen lezers genoegzaam
bekend.
Het beste getuigenis van een en ander leggen af
de cijfers betreffende den in en qitvoer.

In millioenen dollars.
Saldo in- of
Jaar, eind. Invoer

v.
Uitvoer
v.
Meer-
,

uitvoer

van
uit.

Febr,
goederen. goederen.
uitvoer.
goud en
ziiv.

1
1911
1.551 1.970 419
i.

6
1912
1.558
2.121 563
u.

20
1913 1.853
2.419

566
u.

20
1914
1.782 2.441
659
u.

38
1915 1.734
2.302
568
u.171
1916
1.909
3.725
1.816
i. 381

Geleidelijk heeft deze gansch gewijzigde positie zich
gedurende den oorlog ontwikkeld:

In millioenen dollars.
Saldo in- of
Invoer
‘v.
Uitvoer
v.
Meer-
uitvoer

van
goederen. goederen.
uitvoer. goud en
zilv.

Maart-Mei 1914
521
512

9
u.

14
Juni-Aug.

1914
447
422

25
u.

07
Sept.-Nov. 1914
404
557 153
u.

77
Dec. ’14-Feb. ’15
362
813
451
i.

15
Maart-Mei 1915
461
865
404
i.

65
Juni-Aug.

1915 443 799 356
i.

124
Sept.-Nov.

1915
456 956 500
i.

169
Dec.
1
15-Feb. ’16
550
1.105
555
i.

54

Bij het beoordeelen dezer cijfers moet men rekening
houden met de seizoeninvloeden, die vooral in de tij-
den van katoen- en tarweoogsten de uitvoeren sterk
doen toenemen. Ook daii blijkt echter, dat de stijging
der uitvoercijfers nog niet ten einde is. De korte
maand Februari alleen gaf dit jaar een totalen uitvoer
van $ 410.000.000, het hoogste bedrag, tot dusver in
één -maand bereikt: het record stond op December
1915
met $ 360.000.000. –

Naast prijsstijging vrijwel o’er de gansche linie, is
de export van oorlogsbehoeften in de eerste plaats
oorzaak dezer ontzagljke toeneming van den uitvoer.
Aan ontplofbare stoffen werd voor $
200.000.000 méér

28

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 April 1916

uitgevoerd dan in het voorgaande jaar en ook de uit-

voer van ijzer en staal nam met hetzelfde bedrag toe.

Belangrijke stijging vertoonen eveneens de export-

cijfers voor koper,Ieer, chemicaliën, auto’s enotor-

rijwielen, vleesch .etc.

Ook na haar verdwijning zal deze oorlogsconjunc-

tuur niet nalaten, haren invloed te doen gevoelen. Een
handelsbalans, sluitende met een saldo, ruim een mii-

hard dollar per jaar hooger dan tevoren, brengt in de

verhouding van schuldplichtigheid van de Vereenigde

Staten tegenover de oude wereld een blijvende wijzi-

ging. En reeds nu zien wij, hde de gestegen financieele

kracht van tal van industriëele bedrijven tot expansie
noopt, hoe de grootbanken en exportnijverheid de han-

den ineenslaan en de verovering van nieuwe afzetge-

bieden buiten de landsgrenzen met kracht hebben

aangevat.

De verlevendiging, die in de eerste plaats de bui-

tenlandsche handel Qndergaan heeft, deelt zich vanzelf,

zij het ook niet zonder schaduwzijden, ook aan de
,,home trade” mede. Duidelijk blijkt dit o.a. uit de

on tvangstcijfers der spoorwegen, waarvan hieronder een

overzicht volgt. Ook bij deze cijfers dient de invloed

van den
oogsttijd
in het oog te worden gehouden.
Bruto ontvangsten der gezamenlijke spoorwek-
maatschappijen:
1915

Januari

………..
$
220.282.196

Februari

……..
210.860.681

Maart

………..
288.157.881
April

…………
,, 237.696.378

Mei

…………
,, 244.692.738

Juni

………….
,, 248.849.716

Juli

…………
,, 262.948.115
Augustus

……..
,, 279.891.224
September

………
,, 294.241.340

October

………..
,, 311.179.375
November

……..
,, 306.733.317

December

……..
,, 295.202.018

Totaal

. . . .
$
3.150.734.979

Januari 1916……
$
267.043.635

PRODUCTiE VAN STEENKOOL.

Ii verband met de nijpende kwestie der bunker-
kolen toont het volgend staatje, opgemaakt op grond
van cijfers, medegedeeld in het juist verschenen
Aprilnummer van het ,,Weltwirtschaftliches Archiv”,

hoezeer Engeland met zijn koloniën en bondgenooten
niet slechts de zee, maar ook de levering van br’and-

stof voor zeeschepen beheérscht, vooral wanneer het
van zijn ieeheerschappij gebruik maakt om de bunker-
kolen, in het gebied zijner vijanden geproduceerd,

zelfs aan boord van onzijdige schepen aan te houden
en prijs te verklaren. Productie en verbruik van steenkolen in 1912, in
duizenden tans:

Ons eigen land wordt niet opgegeven; volgens de

jaarcijfers produceerden wij, wat het Rijk in Europa

betreft, in 1914 1928 millioen K.G. steenkolen en

overtrof onze invoer den uitvoer met 7334 millioen
K.G. ‘In Ned. Indië werden in 1913 ruim 565 milF en
K.G. gewonnen.

DE DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN DE

VEREENIGDE STATEN.

In het nummer van 8 Maart (pag. 133) ‘werden
eenige beschouwingen gewijd aan de actie van spoor-

wegbeambten in de Vereenigde Staten tot verminde-

ring van den arbeidsduur. Het referendum, onder de
leden van de Brotherhoods gehouden, heeft tot uit-

slag gehad, dat met overweldigende meerderheid be-

sloten is,’ de door de Comité’s geformuleerde eischen

bij do Directies der spoorwegmaatschappijen in te

dienen. Dit is op 30 Maart geschied en hiermede is de

crisis in een acuut stadium getreden.

In het kort samengevat komen de eischen op het
volgende neer:
1
0
. vervanging van den tienurigen door den acht-
urigen arbeidsdag met behoud van hetzelfde loon; in-
direct wordt dus hierdoor eene loonsverhooging van
25 % verkregen;
2
0
. betaling van anderhalf maal het nieuwe loon
iroor overwerk;

3
0
. het afleggen van een afstand van lOOmijl wordt

gelijkgesteld met een arbeidsduur van 8 uur (behalve
bij passagiersvervoer).

De laatste eisch vereischt eenige nadere toelichting.
Bij vrijwel alle spoorwegmaatschappijen in de Ver-

eenigdë Staten houden de arbeidscontracten de bepa-
ling in, dat 10 uren of minder, enlof 100 mijlen of
minder een geheelen arbeidsdag vertegenwoordigen.
Een spoorwegbeambte ontvangt dus een geheelen dag

loon, onafhankelijk van het aantal uren werk of het

aantal mijlen, door hem afgelegd; wanneer hij 10 uur

(of langer) werkt zonder 100 mijlen af te leggen,
wordt hij bij het uur betaald, ‘en het overwerk naar
het aantal uren berekend, en omgekeerd, wanneer hij
100 mijlen (of meer) binnen de 10 uur aflegt, ge-
schiedt de betaling, en dus ook de berekening van het

overwerk, bij de mijl. Bij dit systeem komt .uit den
aard der zaak overwerk veel meer voor dan in andere
bedrijven en het stelsel van vaste tarieven verhindert
de spoorwegmaatschappijen, de extra-kosten, aan het
overwerk verbonden, op de vervrachters te verhalen.
Een achturige arbeidsdag zal de gevallen van over-
werk nog sterk doen toenemen en in dat licht is de

eisch, onder 2
0
geformuleerd, dan ook zeer belang-,
rijk te achten.
De spoorwegbesturen geven als hunne overtuiging
te kennen, dat door de arbeiders alleen gestreefd wordt
naar loonsverhooging en dat de eisch van een kortérea
arbeidsdag vooral op den voorgrond geschoven wordt
om de sympathie van het publiek te winnen. Ook
wijzen de directies er op, dat juist de bonen van de
categorieën, welke de eischen stellen (machinisten,
stokers, conducteurs en remmers), sinds 1904 veel

meer zijn vooruitgegaan dan die der andere klassen
van werklieden.
De vqlgende statistiek toont dit voor de Westerlij-
nen duidelijk aan (ëijfers van 1914):

Vermeer.

Uitbetaalde

Per ar-
Aantal.

dering
bonen,

beider.

Machinisten

21.875 $ 39.810.571 $ 1819,91

2,4
0
/0
Stakers ……
22.814

24.744.604

1084,62

32,1
0/o

Conducteurs
.

16.095 ,, 25.739.607

1599,22

‘35,0
0/o

Renimers etc.

48.300 ,, 51.112.064 ,, 1058,22

37,2
0
/0

109.084 $141.406.846 $1296,31

31,5
0/

Wanneer men de hoogste beambten uitzondert; wa-
ren er in 1914 nog 553.910 andere werklieden op de Westerlijnen werkzaam, wier jaarlijksch salaris ge-
middeld $ 670,62 bedroeg, hetgeen tegenover 1904

1914

$ 236.880.747
212.163.967
253.352.099

241.090.842
243.367.953
247.535.870 260.624.000
274.618.381
276.458.199
274.091.434

240.42.695

232.763.070
$ 2.993.369.266

Productie.
Verbruik.
Overschot.

Engeland
en Koloniën.
Groot-Britannië.
260.416 174.782
85.634

Britsch-Indië
14.706 14.559
147

Canada

……..
12.958 24.781

Australië

……
11.730
7.923 3.807
Nieuw-Zeeland
2.178 2.312

Zuid-Afrika’

..:.’
7.248
5.892 1.356

J3ondgenooten van Engeland.
Frankrijk
39.745
58.624

Japan

……….
17.349
12.348
5.001

Rusland

……..
25.998 31.719

Vijanden van Engeland.
Duitschland

. . .
172.065 140.741
31.324

Oostenrijk
15.544
26.110

Bezet België

. . .
22.603
25.364

Neutralen.
Vereen. Staten
.
477.202
459.488
17.714
Spanje
3.605
6.140

Zweden
355
5.367

26 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE’BERICHTEN

249

eene vermeerdering van slechts 20,3 % beteekent. De kans is dan ook, volgens de spoorwegbesturen, groot,

dat deze arbeiders eveneens hunne eischen zullen

gaan stellen, wanneer de pogingen der anderen

slagen.

Bij inwiUiging der boven geformuleerde eischen

zullen de loonsuitgaven vermoedelijk met $ 100.000.000

stijgen. De laatste jaren werd door alle spoorweg-

maatschappijen voor ongeveer $ 00,000.000 aan divi-

denden uitbetald; ceteris paribus, zullen deze dus

eene verlaging met % moeten ondergaan.

De kansen op eene vreedzame oplossing
blijken
tot

dusverre niet
bijster
groot, arbitrage is door de werk-

lieden bij voorbaat afgewezen, en het eenig mogelijke

ware wellicht een
ingrijpen
van de Regeering. De
werklieden hebben echter uiterst handig hunne actie vlak voor de Presidentsverkiezing ingeste]d; de Re-
geering zal in dezen tijd niet dan schoorvoetend zich
in eene zoo netelige kwestie mengen. In nog een ander

opziëht i.s dit moment voor de werklieden gunstig; de
ontvangsten der spoorwegen, die eenige jaren lang
steeds lager cijfers aanwezen, zijn in den laatsten tijd
buitengewoon gestegen, zoodat eéne actie voor loons-
verhooging gerechtvaardigd schijnt. James F. Hill

vestigt er echter terecht de aandacht op, dat de tegen-
woordige tijdsomstandigheden aan de Vereenigde Sta-

ten brengen ,,a feverish prosperity that may vanish

overnight”. Hij vreest, dat na de beëindiging van den
Europeeschen oorlog de Amerikaansche werkman zich
eerder zal moeten afvragen, of hij wel werk zal kun-

nen vinden, dan hoeveel loonsverhooging hij nu weer
zal gaan bedingen.

Een andere tactische zet van de Brotherhoods der
spoorwegmannen is hun verzoek aan de spoorweg-
maatschappijen om de eischen gezamenlijk te onderzoe-
ken en te beantwoorden. Onbillijk schijnt dit verzoek
voorzeker: immers, men kan niet de Pennsylvania n
de Missouri Pacific, de Atchison Topeka en de St.
Louis and San Francisco over één kam sheren.

De spoorwegmaatschappijen hebben tot 29 Aiiril den

tijd om te antwoorden. Volledige inwilliging der
eischen lijkt vrijwel ondenkbaar, maarat zal er
dan gebeuren? –

OORLOOSKOSTEN EN 001?LOGSLEENINGEN.

Door de ,,Frankfurter Zeitung” werd voor eenige
weken melding gemaakt van de oprichting te Kopen-hagen eener Vereeniging ter bestudeering der sociale
gevolgen van den oorlog. In de eerste publicatie dezer
nieuwe vereeniging worden de kosten van den oorlog
besproken; eenige staatjes zijn daaraan ontleend, de

kosten voor ieder oorlogvoerend land tot 1 Januari
1.916 vermeldend, terwijl een ander staatje de door
oorlogvoerenden en neutralen tot dien datum gesloten
leeningen aanduidt.

Wij stellen hieronder de beide staatjes naast elkaar.

In millioenen Mark.
Daarvan
Oorlogs-
Lee-
op langen
Staten
kosten. niligen.
termijn.

België

…………..
240 240 240
Belg. oorlogsschatting
1.145


Bulgarije

…………
280
284
200

Duitschland

……….
28.500 26.700 24.700
England

…………
29.500 28.350 20.750
Frankrijk

……….
19.200
24.000 12.100
Italië

…………..
5.670 4.050
1.700
Oostenrijk-Hongarije
15.470 14.300 11.200
Rusland

…………
26.900
20.700
6.500
Servië

…………..
800
800

Turkije

…………
1.100
.660

128.805

120.084

77.390

Het is jammer, dat niet tevens de opbrengst van
buitengewone belastingen wordt vermeld, want niet

in alle landen zijn de kosten van oorlog uitsluitend
door leeningen gedekt.

Van de onzijdige staten worden alleen de geleende
bedragen opgegeven:

In millioenen Mark.
Daarvan
Lee-
op langen
Staten
ningen.
termijn.

Denemarken

…………..
134
134
Griekenland

…………..
147

Nederland

…………….
823 570
Noorwegen

…………..
81 45

Roemenië

…………….
240

Zweden

………………
183 160

Zwitserland

…………..
146
146

1754 1055

Al geeft dit staatje alleen leeningcijfers en geen
kosten, toch kan hieruit wel .geconstateerd worden,

hoe groote lasten aan ons land, ook in vergelijking

mèt de andere neutralen, door den oorlog zijn opge-

legd. Het schijnt echter, dat men te Kopenhagen de
Indische leening onder onze mobilisatieschuld heeft
medegeteld: 275 millioen plus 624 millioen gulden
maken juist ongeveer 570 millioen mark, het cijfer

voor Nedetlandsche leeningen op langen termijn ver-
meld. Maar na aft’rek van het bedrag der Indische

leening blijft onze ,,voorsprong” toch nog zeer be-

langrijk.

GEBREK AAN KLEURSTOFFEN IN AMERIKA.

Met de kleurstoffen-industrie in de Vereenigde

Staten wil het
blijkbaar
nog niet recht vlotten. Er is

aan allerlei gebrek en de prijzen zijn hooger dan ooit.
Volgens een op 7 Jan. j.l. gedateerd bericht van het

Zwitsersche Gezantschap in Washington, dat we aaii de ,,Chemiker Zeitung” ontleenen, zou dit laatste z66
g zijn, dat in tal van bedrijven de kosten van het
verven alleen reeds hoogei’ zijn dan de totale waarde
van het te verven materiaal plus arbeid en verdere
onkosten. Van enkele der benoodigde chemicaliën
mogen hier de prijzen volgen, zooals die golden v66r

den oorlog en bij het eind van 1915
(prijzen
in Am.

ets. per pd.):

Vôôrden
VOörcien
oorlog
Thans
oorlog Thans

Zwavelzuur0,9
4
Kopersulfaat.
4,6
10
Oxaalzuur
.8,7
52
Zinkoxyde..
6,5
28
Natriumacetaat
3,5
10
Aniline-olie
10,–
110
Bleekpoeder
1,5
11
Aniline-zouten
8,2
100
Natrium- Bêtanaphtol
9

7
200
bichromaat..
4,7
22
Indigo
Natriumchloraat
7,25
48
(synth.
20
0
10)
18,—
138
Kaliumchloraat.
7,25
50 Alizarine

….
14,—
400
I{icinus-olie

– .
7,25
17
Patentblauw ..
55,—
1500
Kaliumperman-
Malachiet-
ganaat ……
9,—
155
groen ……
50,—
1200

Natuurlijk verwijten belanghebbenden de regeering,
dat deze niet energiek genoeg is opgetreden; op 5
Jan. j.l. is door hen besloten, een deputatie naar pre-
sident Wilson af te vaardigen om te vragen, een zoo-

danige regeling te treffen, dat er weer kleurstoffen
uit Duitschland komen, ôf dat de Engelsche regee-
ring het uitvoerverbod op campêchehout (uit Jamai-
ca) opheft. Van het laatste voorstel verwacht het
,,Journal of Conamerce” niet veel heil: de Engelsche
regeering zal het verzoek wel afwijzen, maar al doet
ze dat niet, dan baten de beschikbare 100.000 ton
campêchehout van Jamaica toch weinig of niets te
genover de groote behoefte. Tegen de geuite verwijten

van niet genoeg gedaan te hebben verdedigt de Ame-
rikaansche Regeering zich met te zeggen, dat haar
pogingen om surrogaten te maken of op andere wijze
te verschaffen voor de achterwege blijvende kleur-
stoffen uit Duitschland, veel grooter zijn dan men
in handelskringen wel vermoedt. Maar het einde van
het lied is toch, dat er nagenoeg geen kleurstoffen
zijn en de Silk Association heeft dan ook alaan haar

250

ECONOMISCHSTATI

leden aangeraden, uiterst zuinig met de nog aane-
zigé kleine voorraden om te gaan; enkele kleurstof-

f en ontbreken reeds geheel en het heeft er veel v

weg, dat noodgedwongen dezen zpmer in Aiik’t

de modekleur ,,wit” zal zijn.
II

EEN NEDERL4NDJSCH HO QGOVENBEDRIJF.

:]jkens het Aprilnummer van het Tijdschrift der

Maatschappij van Nijverheid is het hoofdbestuur der

Maatschappij voornemens, aan de in Juni te houden

algemeene vergadering het voorstel te doen, een adres

te richten tot H. M. de Koningin, met verzoek, van

Staatswege een onderzoek te doen instellen naar de

wenschelijkheid en mogelijkheid van een Nederlandsch

hoogovenbedrjf met walswerk en, zoo dit onderzoek

tot een bevestigend antwoord leidt, tevens naar de

beste
wijze
van exploitatie.

RECHTSPRAAK.

N. 0. T.-OVEREENKOMST.

Een impofteur, die met de N. 0. T. een importeurs-

ctrntract aflüit, verklaart daarbij jegens de N. OT.

er
voor in te staan, dat de in te voeren goederen uitslui-
tend bestemd zijn voor binnenlandsçh gebruik in Neder-

Jand of voQr wederuitvoer naar Néderlandsche koloniën
voor liet gebruik aldaar. Bij ni’et-nakoming van deze

verplichting heeft de N. 0. T. het recht zich door
den importeur een boete te doen betalen tot een be-

paald maximum, welke boete zonder eenigen vorm van

proces van den bankier, die. zich tot borg stelde voor

den importeur, door de N. 0. T. kan worden ingevor-
derd op. haie. enkele verklaring, onder opgave van
redenen, dat de boete is verbeurd; behoudens het recht
van den importeur tot ter.bgvordering, indien hij kan

aantoonen, dat onverschuldigd is betaald.

Ongetwijfeld neemt de importeur hiermee een zware

verplichting op zich. Hij staat er niet alleen voor in,
dat de bestemming, welke het goed tijdens den in-
voer had, was voor het aangeduide gebruik, doch ook
– dit is zeker zço bedoeld – dat in deze bestemming
naderhand geenerlei wijziging zal worden gebracht.

Zelfs wanneer de derde of verdere hand het geïmpor-
teerde mocht doen uitvoeren, wordt de importeur

boetschuldig.
Door zijnerzijcls van zijne koopers hetzelfde te be-
dingen als waartoe hij zich jegens de N. 0. T. ver-
bond, kan de importeur zich dekken. Hij heeft dan
evenwel te zorgen, verhaal te kunnen uitoefenen uit

krachte van het enkele feit, dat de N. O T. hem
mocht beboeten, en dus ook zijnerzijds onmiddellijke
betaling uit dien hoofde te bedingen, met restitutie
voor het geval de kooper aan den importeur de noo-dige bewijsmiddelen mocht verschaffen, waaruit de
onverschuldigdheid van de boete door den importeur
aan de N. 0. T. blijkt, of wel de N. 0. T. om eenige
reden de door haar geheven boete teruggeeft. Het zal
dus niet voldoende
zijn
om – zooals in het geval,
hetwelk door na te melden -vonnis werd beslist, was

geschied – te bedingen, dat de kooper boeteplichtig wordt ingeval van uitvoer, omdat alsdan de impor-teur dien uitvoer zal moeten bewijzen, alvorens de

boete te kunnen innen.
• Doch ook ingeval de importeur op zijn kooper ‘op

deugdelijke wijze verhaalsrecht heeft bedongen, zijn
moeilijkheden nog niet uitgesloten. Immers, steeds
loopt hij de kans, dat die kooper, wellicht tenonrechte,

de verschuldigdheid van een van hem geëischte boete betwist, zoodat een kôstbare, en allerlei last meebren-
gende invorderingsprocedure noodzakelijk kan wor-
den.
Een voorbeeld van een dergelijk proces levert het

vonnis van de rechtbank te ‘s-Gravenhage van den
Oden April j.l.
De kooper beweerde in die procedure, dat het tus-
schen de N. 0. T. en den importeur gemaakte, hier-

ERICHTEN

26 April 1916

v,Ø’vermelde beding veel te onbepaald was om in’

oechten geldig te zijn, zoodat de N. 0. T. nooit rechts-‘

geldig van den importeur boete zou kunnen vorderen
op grond van beweerden uitvoèr, waaruit weer volgde,

dat hij, de kooper, ook niet gebonden kon worden ge-

acht. De kooper meende, dat het in strijd was met de

openbare orde en de goede zëden, dat men zich on-

bepaald sterk maakte voor in ‘t geheel niet aangewezen

derden, dat deze iets niet zouden doen – in het ge-

geven geval dat deze het geïmporteerde niet zouden

uitvoeren – en tevens, dat het ontoelaatbaar was, aan

den schuldeischer deepaling der boete, zij het bene-

den zekei’ maximum, Aver te laten.

Hoewel wij niet de geeele motiveering van de

rechtbank voor onze iikening zouden willen nemen,
luidde het vonnis ten arfzien van dit verweer naar

onze meening terecht a.ijzend. De rechtbank besliste

terecht, dat het bedingniet moest worden beschouwd
als een zich sterk makei, dat onbepaalde derden iets

niet zouden doen, doch1 inhoudende een eigen po-

sitieve verplichting oni• zorgen, dat het goed de aan-
geduide bestemming beikte, z66 dat de importeur

zelfs aansprakelijk zou sorden jegens de N. 0. T. voor
het geval een latere niet wettige houder het goed

mocht uitvoeren. Ook in de
eenzijdige
bepaling van
het hoetebedrag door de N. 0. T. beneden een aange-

geven maximum kon de rechtbank niets ongeoorloofds

ontdekken, nu partijen den omvang van hunne ver-
plichting bij liet aangaan daarvan konden overzien en

toen wisten wat zij deden.
De rechtbank erkende dus in beginsel de geldigheid

van de vooropgestelde N. 0. T. conditie en ook het ver-
haalsrecht van den verkooper op den kooper. Daar de

kooper in dit geval zich evenwel slechts had verbonden,
de boete te betalen ingeval werd uitgevoerd, en de koo-
per dien uitvoer had ontkend, moest de verkooper het
bewijs van dezen grond van zijn recht leveren. Dit be-

wijs werd hem dus opgedragen. Men mag aannemen,

dat dit bewijs zal slagen, omdat te verwachten is, dat
de N. 0. T. van den importeur de boete niet zal heb-
ben gevorderd zonder dét zij behoorlijk bewijs voor den

uitvoer had, en tevens, dat de N. 0. T. bereid zal zijn,
den importeur met de haar ten dienste staande bewijs-
middelen bij te staan. Rechtens heeft evenwel de im-
porteur noch op het eene, noch op het andere punt
zekerheid, nu het N. 0. T.-importeurscontract de
N. 0. T. geene verplichting tot bewijsleverjng jegens
den importeur oplegt bij diens beboeting en haar ook
niet verplicht, aan hem de bewijzen af te staan,
waarop zij haar oordeel van het bestaan van eene
overtreding grondt.
Na-.

BOEKAANKONDIGING.

Jhr. Mr. W. J. M. van Eysinga,
Ont-

wi11eling en inhoud der Nederlandsche
tractaten sedert 1813,
‘s-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1916, XII en 176 bl.

Was in de geleerde wereld misschien al lang de
meening gerjpt, dat men veel meer heeft aan juiste
kennis van de geldende tractaten dan aan allerhande
beschouwingen over ongeschreven ,,volkenrecht”, in
deze oorlogsmaanden hebben ook de kringen van
handel en industrie dat ruimschoots ervaren. Maar
tevens hebben die laatste kunnen merken, dat, als men
eens iets naders wil weten over de Rijnvaartakte, de
Scheldeverdragen, zeekabels, entrepôt, vrijheid van be-
drijven, de Limburgsche kweitie, scheepsbemanning,
bebakening of Noordzeebepalingen, het voor een ge-
woon sterveling – en zelfs voor een gewoon advocaat –

haâst ondoenlijk is, daarin zijn weg te vinden. Men
stak onwillekeurig de hand uit naar een boek, vermel-
dende de reeks onzer geldende verdragen, de voor-
naamste bepalingen daaruit toelichtende uit de ge-
schiedenis, eï naar gelijksoortige bepalingen verwij-
zende; maardat boek ontbrak. Het ontbreekt tröu-

26
April 1916

ECONOMISCHSTATISTISCHE*’BERICHTEN

251

wens evenzeer voor de verdragen van andere landen,

zoover wij weten.
De ‘Leidsche, tevens Rotterdamsche, hoogleeraar

Van Eysinga, vermoedelijk uitgaande van de gedachte,
dat het betere de vijand is van het goede, heeft ons,

vôér enkele dagen verrast met een werkje, dat van
deze verwarde en slechts aan weinigen bekende stof
althans een bondig en streng systeatisch overzicht

geeft. Hoewel een volledige opsommingvan al onze

tractaten daarin ontbreekt, doordat voor verdragen

van een zelfde type er telkens slechts één als model
werd genomen – b.v. Japan 1912 voor een modern

handeistractaat, Spanje 1871. voor een moederlandsch
consulair tractaat – vindt men er alle collectieve ver-

dragen (post-, auteursrecht-, merken-, enz.) en alle
typen van afzonderlijke verdragen in besproken. Hoe-

wel voor de meeste verdragen met vermelding en rang-
schikking wordt volstaan, vindt men met name voor
de grens- en de waterstaatsverdragen een gelukkige

uitzondering gemaakt. En in ieder geval kan men, met
behulp van het omstandige register, terstond naslaan,
of voor een zeker onderwerp Nederlandsche tractaats-

bepalingen bestaan, wat hun strekking is en met
welke verdere bepalinge:n men ze kan vergelijken.

De waarde van zulk een’ geschrift voor rechtsge-leerden laten wij ‘natuurlijk daar. Wel valt het zelfs,
den buitenstaander op, dat tal van vragen, die in de
Kamers of bij onde.rhandelingèn zoo te hooi en te gras
eens rijzen, hier geplaatst zijn in hun verband; dat op treffende wijze de ontwikkelingsgang van het tracta-
tenrecht én het groeiende internationalisme wordt
blootgelegd; dat’rnet recht bij de wanorde dezer rijke stof wordt gewezen op het ontbreken van een Neder-
landsche tractatenpolitiek; en dat een overzicht als

dit slechts kon worden geschreven door wie de stof
beheerscht.

Maar wat hier wèl in het licht gesteld moge worden, dat is, hoeveel behoefte ook na den oorlog onze groote
handels- en advocatenkantoren er aan zullen hebben,

zich in de verdragen van ons land te kunnen oriën-
teeren. Deze wegwijzer zal daarvoor, naar zich laat aanzien, uitnemend bruikbaar zijn. Natuurlijk heeft
men van het boekje het meeste profijt te wachtenals
men het niet alléén gebruikt voor naslaan, doch er
eerst eens in naleest wat de schrijver mededeelt over
de tegenstelling tusschen Rijn-, Maas- en Schelde-
recht, over het waterstaatsreht diér drie rivieren,
over de vier uitwegen te land en te water voor den

Belgischen handel, over scheepvaartkanalen, grens-
spoorwegen, veiligheid te water, telegraaflijnen en
allerlei meer.

Wij aanvaarden het werkje dankbaar, doch slechts
op afrekening. Prof. Van Eysinga, die in 1906 reeds een inleiding tot ons tractatenrecht gaf, is de aange-
wezen man om deze beide geschriften te doen volgen
door een derde, een zakelijk commentaar, waarin men
b.v. over art. 7 of art. 3 der Rijnvaartakte al het

noodige bijeenvindt en waaraan dan een complete lijst
onzer moederlandsche en koloniale tractaten ware toe
te voegen. De drie geschriften tezamen zouden Ne-
derland voor zijn verdragenrecht in het bezit stellen

van een theoretische en, practische bewerking, zooals
bij ons weten geen ander land nog bezit.

Door de assurantiefirma Blom & van der Aa tç
Amsterdam is samengesteld een lijst van handels-
schepen, welke verloren gingen of zware schade

beliepen tengevolge van den oorlogstoestaud. De eerste
lijst, welke loopt tot 31 December 1915, bevat in totaal
968 schepen, waaronder van oorlogvoerende landen
779 met een inhoud van ongeveer .1.551.806 tons en van neutrale landen 189 met een inhoud van 271.148
tons. Onder deze laatste neemt Nederland, met 26
schepen en een totaal van 56.155 tons, naar het
aantal de vierde en naar de tonnenmaat de tweede
plaats in.

In het April-nummer van het MTeltwirtschaft

liches A r c h i v vinden wij, behalve een artikel van

prof. Harms, getiteld ,,Krieg und Weltwirtschaf t”,
oa. onder den titel ,,America and the European War”,

een algemeen overzicht van de economische positie

der Vereenigde Staten gedurende den oorlog, van de

hand van Franc L. McVey, President of the Uni-

vërsity of North Dakota. Het nummer bevat voorts,

naar gewoonte een groot aantal litteratuurbespre-
kingen en de geregelde kronieken.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Verboden is de uitvoer
van
icapoic,
benevens van matrassen en andere artike-
len, waarin kapok als vullingsmiddel is verwerkt,
voorts van plan.tenvezels
en van
lr
,
arwijzaad, blauw
maanzaad, afval van olezaden
en
icanariezaad.
Volgens mededeeling van den Minister zal voor be-
paalde partijen karwijzaad en blauw maanzaad uitvoer-
vergunning worden gegeven. Na 1 Juni zullen geen

vergunningen meer worden verleend dan, onder nader
vast te stellen ‘oorwaarden.

Uitvoer van suiker en suikerhou-

dende goederen. Door den Minister van Land-
bouw, Nijverheid en Handel is medegedeeld, dat:

1
0
. de uitvoer van suiker in natura vooralsnog ver-
boden blijft;

2°. aan fabrikanten van. suikerhoudende goederen
verlof kan worden verleend tot uitvoer van de hoe-
eelheden suiker in bewerkte goederen, welke op 31

Maart j.l. bij di.e fabrikanten in voorraad waren en
wel tot de aangegeven hoeveelheid suiker, in die goe-
deren verwerkt en ten hoogste tot de hoeveelheid;
waarvoor ‘ door iedere fabrikant uitvoercertificaten
zijn ingeleverd bij de commissie van advies inzake
suiker;
30
bovendien voorloopig kan worden toegestaan de

uitvoer van suiker, in suikerhoudende goederen nit
31 Maart verwerkt, tot 10 % van de hoeveelheid, op
eeii uitvoercertificaat overblijvende na aftrek van de
hoeveelheid, daarop eventueel reeds afgeschreven.
Dergelijke vergunning zal alleen verleend worden aan
abnikanten, die door overlegging van een accoun-tantsverklaring aantoonen, dat de door hen sedert 1

Jan. 1.916 uitgevoerde hoeveelheid verwerkte suiker,
met inbegrip van de hoeveelheid, waarvoor thans ver-
gunning wordt gevraagd, het cijfer van hun export in
de overeenkomstige maanden van 1913 niet over-

schrijdt. Zoodra de statistische cijfers betreffende
consumptie en voorraden het aannemelijk maken, dat
meer uitvoer kan worden toegestaan, zal nader wor-den overwogen, of een verder percentage op de uit-
voercertificaten kan worden vrijgegeven;
4°. certificaten voor de campagne 1915/16 voor het
deel, dat niet is vrijgegeven, voorloopig geldig blijveh
voor den oogst 1916/17;

5
0
.
indien 10 % van de hoeveelheid, door één per-
soon of firma aan certificaten ingeleverd, minder be-
draagt dan 2000 K.G., mag door belanghebbende 2000
K.G. worden uitgevoerd, voor zoover althans de inge-
leverde certificaten deze hoeveelheid bevatten.

Uitvoer van melkpoeder. Met ingang van
20 dezer kunnen consenten worden afgegeven voor
uitvoer van melkpoeder aan fabrieken, die reeds v66r
1 Augustus 1914 dit artikel hebben bereid, of waar-
van kan worden aangetoond, dat plannen tot oprich-
ting van een melkpoederbedrijf reeds v66r genoemden
datum een vasten vorm hadden aangenomen, en wel in verhouding tot de productie in normale jaren.
Andere fabrieken kunnen ‘vergunning krjen, haar
aanwezigen voorraad melkpoeder uit te voeren, welke
uitvoer echter binnen vier weken na het verleenen

252

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 April 1916

van de uitvoervergünning moet hebben plaats gehad.
Baksteenindustrie. Naar aanleiding van

ingekomen berichten over de levering van groote par-

tijen Belgische steen hier te lande, waardoor de Na-

derlandsche baksteenindustrie met vermindering van

afzet en met werkloosheid wordt bedreigd, heeft de

Minister van Binnenlandsche Zaken den Provincialen
Besturen verzocht, de Gemeentebesturen te wijzen op

de technische bezwaren van het gebruik van Belgi-
sche steen en er bij de Gemeentebesturen op aan te

dringen, dat zoowel in het belang van soliden bouw

als van dc Nederlandsche industrie bij werken, di-

rct
of
indirect uit openbare geldmiddelen bekostigd,

het gebruik van Belgische

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij
51
particu-

liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen

Spaarbankbond) gedurende Maart
1916.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

T.
BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914..

Ned

(Disc.Wissels.
4’/2sedert 1Juli’15
3’/2sedert23 Mrt. ’14

j3

jBel.Binn.Eff.
an
4’/

,,

1

’15
4

23

’14
(,Vrsch.inR.C.
5
1
/2

,,

19Aug.’14
5

,,

23

’14
Bank of England..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29 Jan214
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr’14
Banque de France.
S

20Aug.’14
311

,

29 Jan.’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

29 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

.

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5
1
/2

,,

5Jan.’15
4’/2

,,

6

,,

’14
Zw’itserscheNat.Bk.
4
1
/2

,,

2

,,

’15
3/2

,,

19

,,

114
Bank van Italië
. .
5
1
/2

,,

10Nov.’14
5

,,

9Mei

’14
Feder. Res. Bk.N.Y.
3-5
,

4Febr.’15

Javasche Bank. . . –
3’I2

,,

1 Aug. ’09
32/2

,,

1 Aug.’09

Spaarbanken ,net een

Bedrag in Goldens

Posten

aan inleggers verschuldigd
bedrag ton:

I,ileg

Terog-Inleg Terug-
betaling

betaling

beneden

f

]00.000
3.886 2.019
46
8

f

100.00.0-,,

500.000
127.867
106.644
2568

927
500.000-,,1.000.000
173.857
185.349
2436
1110
1.000.000-,, 2.000.000
414.688
300.421
4950
2277
2.000.000-,, 4.000.000
366.780
223.865
2529
1576
4.000.000–,, 7.000.000
604.705
514.069

7329 4492
boven

,,7.000.000
1.285.623 914,551 29558
13376

2.977.406 2.246.918
49416
23766
Totaal ..

Totaal Maart

1915

.
.
1.717.008 1.921.182 38376
21382

,,

.,

1914

.
.
2.491.821
2.261.584
60692
24943

Maart

1916

1915

1914

Uitgegeven nieuwe boekjes 3178

1979

3509
Geheel afbetaalde boekjes..

2350

2497

2563

Overzicht van inleg en terugbetaling b

postspaarbank.

JANUARI
1916 1915

Inlagen

………..f
7.402.280
f
4.701.231
Terugbetalingen
-..
,,
5.710.946 ,,
9.412.047
Tegoed der inleggers
186.308.910
,175.297.216
Nom. bedr. der uitst.
op ultimo ……….,

staatsschuldboekjes
25.069.850
24.330.700
op ultimo ………..
Spaarbankboekjes:

gegeven
14.061
9.611
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel af-
betaald
5.578
6.881
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.700.631 1.674.228

FEBRUARI

1

1916

1915

Inlagen ………..
f
.7695.187f

4.758.400,
Terugbetalingen
..,,
5.693.306 ,, 9.803.927
Tegoed der inleggers
op ultimo ………., 192.800.304 ,, 170.251.689
Nom. bedr. der uitst.

op ultimo … ……., 25.488.600 ,, 24.324.700′,, 23.693.350
Spaarbankboekjes:
Aantal nieuw uit-
gegeven

11.644

7.807

13.320
Aantal geheel af-
betaald

6.676

6.923

7.279
Aantal uitstaande
op ultimo

1.703.600

1.675-1121

1.662.667

In herinnering wordt gebracht, dat in Februari
1915
de storting op de 5 % Staatsleening plaats vond.

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Pijs
Part.
N. York
Col’j.
Part. Prolon’
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
ononey

20 April ’16
1
‘/a
38/4

4
10
/22
4 1/4-/8

2 ‘/’/
17-20

,,

’16
1
l/_2/
3 3/_4

4
10
/22
4 ‘/4/8

2- ‘/
10’15

’16
1 /42 /2
45
4/32
4
1/..5/

13/4-2
3-8

’16
2 ‘/43
32/_4 /2
4
20
/22
.5
/8
4 l/4_
5
I
– ,
1 /4-2

19-24 Ap.’15
4-
1
10
45

1
1
2
1
/io-3

2025 Ap.’14
3/o
3-4
2-V2
2
‘/-ij4
2/4
1 ‘/-2

20’24Jul.’14
3

/8’/l6
2
l/_8/
2
lj_5/

2’/8’/2
2/
1/4-2
‘/o

2)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkancler.

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
(lagelijksclie noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

17 April 1916

.
.
11.30
‘/o
43.25
40
2.36
‘/
18

,,

1916

. .
11.33
44.25 40.30
2.36/4

19

1916

. .
11.32
1
/2
43.87
1
/2
39.60
2.37

20

1916

..
11.33
43.95 39.85 2.37 ‘/
21

1916..22

1916..

Laagste der week
11.29
42.60
39.-
2.36

Hoogste

,,

,,
11.36
44.60 40.50
2.37’/
15
April 1916

.
11.28
42.65
39.-
2.35

8

,,

1916

..
11.08
41.77’/2
38.70 2.32
Muntpariteit

. .
12.10
5
/s
59.26
48.-
2.482/
4

Data
Zwitser’
land
Weenen

Kopen-
hagen
1

Stock.
holm
Batavia
telegrafisch

20April 1916
46.–
30.55
70.85
70.85
98_8/

Laagste d. w.
45.25 29.65 69.40 69.40

.

Hoogste
,,

,,

31.25 71.10 71.10

15 April 1916
45.30 29.60 69.20 69.35
98_8/

8

,,

1916
44.75 28.80 69.30
69.30
98-/g
Muntpariteit

50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt was deze week dooreengenomen vast
gestemd. De Sterlingkoers liep op tot 11.36 om na kleine
schommelingen circa 11.33 te sluiten. Parijs was eveneens

ii de Rijks-

1914

8.264.591
7.804.172

,179.811.893

23.520.200

15.622
7.716

1.656.626

1914

7.704.376
6.903.132

180.613.137

S

26 April 1916

ECONO1IÇATISTISCHEERICHTEN
.

.

253

prijshoudend, terwijl Petersburg na de sterke daling der

NEDERLANDSCHE BANK.
vorige week weder belangrijk hooger noteerde en van
71
tot
73’12
kon opkomen. VERKORTE BALANS OP
22
APRIL
1916.
Ook de koersen. voor de neutrale landen waren hooger,
voor Skandivavië zelfs beduidend.

Er werd de ongekende
Activa,
prijs van
71
beteed.

.
Berlijn

en

Weenen,

zeer

vast,

stegen.
4

h

5
O/o,
sloten

1innenLWis{H.bk.

f 77.414.49949’/2
sels, Prom.,

B.-bk.

423.831,22
echter weder
±

11/
1
0
10
lager.
enz. in disc.

Ag.sch.

16.436.794,29

f
94.275.125,0O’/
Papier o. h. Buitenl. in
II. KOERSEN TE NEW YORK.
‘disconto

……………………..

Idem eigen portef..
f

4.272.476,-
Af
:
Verkocht maar voor
Cable
Zicht
Zicht
Zicht

Dato
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd. de bk. nog niet afgel.

(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
.
4.272.476,–
per £)
p.

)
p. Rm. 4)
per gld.)
Beleeningen

H..bk.

f 24.287.128,30 /2
mcl.

vrsch.I

in rek.crt.lB

4.347.07368’h
Ag.sch.

45.389.239,05

,

22
April
1916

4.77.—

5.96

76’14
Laagste d. week..

4.77.—

5.95

73
1
/2

.

42
2
1,o
op
onderp.
Hoogste,,

,,

:.

4.77.10

5.96

76’/4

420/8
.

f 74.023.441,04
15
April
1916
. .

4.77.—

5.99

73’1

42
7
/s

8

1916

..

4.77.

6.02

72’/o

43
OpEffecten

.
…..f 70.202.091,04
Muntpariteit
……4.86.67

5.181/
4

95 ‘I

408/to OpGoederen en Spec.
,,

3.821.350,—
‘t
74.023.441,04


Voorschotten a.h. Rijk
……………..
10.472.151,18’/

Munt enMuntma.teriaal
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
Munt, Goud
……f 70.447.990,-
LONDEN.
Muntmat. Goud,…
,,458.153.940,30

f528.601.930,30
Plaatsen en
Noteerings-
8 Apr.
15Apr.
Week
17-20 April.
20Apr. Landen
eenheden
1916
1916
1916
Munt, Zilver, enz..

1.540.889,64

Laagste Hoogste
‘t
Muutmat. Zilver ..


530.142.819,94

Lires p.
£
31.40 31.02 j
30.95
30.98
30.95
Effecten

Madrid

:…
Peset. p.
£
24.65
24.63 24.40
24.70
24.40
.Bel. v.h..Res.fonds..
f

4.946.813,94

Lissabon….
d.p.escudo
345/8
341/2
342/s
341/2
343/
8

.

id. van ‘hv.h.kapit.
,,

3.883.998,50

Italië

…….

Petrograd
. .
R. p.
£
10
152
1
/2
158
151
157 151
,,
8.830.812,44

Alexandrië.
.
Piast. p.
£
97/16
977/,
97/io
97/so
97/ic
Geb. en Meub. der Bank …………….,,
1.1300.000,—

Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
1/4
1
/22
1/4
1
/,o
1/4
1
/lo
1/4’/,6
1/4°/to
Diverse rekeningen

………………
,,
56.946.649,73

Singapore

. .
id. p.
$
2/4/22
2I4/82
2I4/82
2I4/31
214/32

f780.563.475,34
Yokohama
. .
id. p. yen
2/1
1/4

2/1’/4

2/1 ‘/
2/11/
4

2111/
4

Hongkong
. .
id.
p

$
2/0’/4
2/0
18
/
2/0 /8
2/1 2/1
Shanghai

. .
id. p.tael
2/9
1
/s
2/10/4
230
1
18
2/10/g 2/10/o
Pas8iva
.
Montreal ….
$
per
£
4.7’/s
4,791/4

4.79
4.79’/4
4.79’/
……………………….f
20.000.00,—
B. Aires
90
d.
d.p.gd.pes. 49
04
/22
49 /,o
49°/al
49°/oa
491/
R
Kapitaal
eservefonds
……………………»
5.000.000
e

Valparaiso ,,
Montevideo ,,
d.p.pap.p;
d. p. peso
8/s
53 ‘/2
8
2
‘/22
53 ‘/
8/8
53 ‘/

8
21
/82
53’/2
8/
53
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
651.674.735,-

R.d.Janeiro,,
d.p.milr.
11
28
/22
11
22
/22
1122/82

11
22
/82
1122/i2
Bankassignatiën in omloop …………

,,
3.106.463,77
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
/


Van anderen
……

89.712.297,58/2
GOUD
EN ZILVER.
89.712.297,581/2

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF EIÇGLAND.
Diverse rekeningen

………………,,
11.069.678,98
1
/2.

Week van
13-19
April
1916.
1

f 780.563.475,4

(In duizenden p.st.)

In,

Uit.
Baren

…………..12]4

Continent

640
Beschikbaar metaalsaldo
…………..f
380.477 472,98
……….
SovereignTs

……….-

Koloniën …………-
Op de basis ‘van
2
/8
metaaldekking
……
,,
231.5773,71

Vreemde munt

U. S. A
………….40
Minderbedragaanbankbiljetteninomloop

Koloniën
…………75

Zuid-Amerika
……..150
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..
,, 1.902.387.364,90

])iversen …………-

Baren en diversen..

5
Per saldo uitgevloeid

Per saldo ingevloeid

454
Bij vergelijking met den vorigen veekstaat blijken
de volgende
1289

1289
verschillen:
Meer
.

Minder

Disconto’s
1.387.334,45

ZILVER.

.

.
Buitenlandsche wissels….
71.199,-
Beleeningen

…………5.642,17
De

rjzing

in

de

zilverprijzen heeft zich ook deze week
Goua

………………5.578.742,43
voortgezet en niettegenstaande de sterk verhoogde noteeringen
Zilver
186.527,50
blijft

de

vraag onverminderd voortduren. Zelfs werden er,
2.749.975,-
naast voortdurende muntaankoopen, eenige koopen op spe-
Rekening-Courantsa.ldo’s..

5.554.738,82 ‘/a
culatie opgemerkt, terwijl ook de Indische bazaars, zij het
ook voor geringe hoeveelheden, als koopers in de markt
waren. Amerika verkoopt nog maar mondjesmaat en ook
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
van Chineesche zijde is er geen aanbod. Het vooruitzicht
blijkt, dat uitstonden op:
der feestdagen had geen remmenderi invloed op de levendig-

.
15 April
1916
22 April
1916
heid (Ier markt.
Noteering te Londen.

te New York.

20

April

1916 ……..312/io
Aan schatkistpromessen
/151.620.000,—
/150.620.000,-

15

,,

1916 ……..30
8
/s

632/
4

,
waarvan rechtstreeks bij

24

April

1915 ……..23/

502/8


de Ned. Bank geplaatst
,, 74.000.000,—
,,

73.000.000,-

25

April

1914 ……..

27’/g

59
Aan schatkistbiljetten
,, 93.388.000,—
93.263.000,-
20

Juli-

1914 ……..2412/t6

541/
8

Aan zilverbons

……….
,,

7.668.957,50
,,

8.697.077,50

Bedrog
Goudd. Gov. Sec.

111.019
28.500 75.718
109.437
28.500 75.718
106.691
28.500
71.121

41.643

27.500

8.623

254

ECONOMISCH-STATISTISCHE BE1ICHTEN

26 April 1916

OVERZICËT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
B

fr
biljetten
Andere
opeisckbare
schulaen

22 April 1916

. .
528.602
1.541
651.675
92.819
15

,,

1916

….
523.023
1.727
654.425 86.346
8

,,

1916
520.251
1.940
656.732
76.671
1

,,

1916
517.104
3.768
647.174
84.056
25 Maart 1916

.. .,
510.546
4.659
588.443
108.222
18

,,

1916

….
509.469
4.799
582.430
105.608
11

;,

1916

….
501.676
4.624 582.678 93.388
4

1916

. . .
495.530
4.798
.
586.149
79.686
26

Febr.

1916

. . .
495.113
5.249
577.978
104.746
19

,,

1916

..
489.740
5.261
575.339
97.068
12

1916

. . .
485.260
5.060 579.441 91.325
5

,,

1916
480.036
5.206
583.219
72.438
29

Jan.

‘1916

….
466.837 6.059
581.722 66.398

1,7

April

1915

..
. .
290.916
2.051
473.568 55.506
1
)
18

April 1914

.. ..
160.474
8.591
316.102 4.584

25

Juli

1914

..
. .
162.114 8.228
310.437
6.198
1)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk f
16.824.000.

D
0 £2

Disconto’s

Belee.
Beschttk-
baar
Dek-
kings-
Hiervan
T taal
0
Schatkist-
fin
gen
Metaal,
percen-
romesse,t saldo tage
rechtstreek.ç

22 April1916
94.275 73.000
74.023
380.477
71,’
15

,,

1916 95.662
74.000
74.018 375.835
71,
8

,,

1916
90.536 68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601
71.000
72.458 373.931
71
25 Maart1916
72.541 52.000 68.700
375178
74
18

,,

1916
67.771
47.000
68.867 375.971
75
11

,,

1916
65.164 44.000 69.403
370.408
75
4

,;

1916
61.380 40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73 19

,,

1916
74.665 52.500
74.116 359.857
74
12

1916
75.218
52.500 80.529
355.511
73
5

,,

1916
75.817
52.500 82.258 353.056
74
29 Jan. 1916
77.756
53.500 83.602
342.656

.
73

17 April 1915
.
64.856

185.665
186.787 ‘
55
18 April 1914
67.989 9.000
70.398 40.724
1
)
53

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686
43.5212)

54

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circttlatie
Andere
opeischb.
schulden Disconto’s
Div. reke-
niflge,t
‘)

26 Feb.1916
915
889
1.069 919 694
19

,,

1916
889
889
1.058
919 678
12

1916 886
922
1.021
924
663
5

1916
858
935 1.032
917
686

27

Feb.1915….
1.324
910 1.158
806 472
28

Feb.1914….
678 1.058 444
737
318

25

Juli1914….
645
1.100
560
735 396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ‘ieder kwartaal wordteeu overzicht gegeven
van enkele niet wékelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 19 APRIL 1916..

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.

. £ 75.348.620

Goverum. Deb. £ 11.015.100

Othersecurities,, . 7.434.900
Gold coin and
bullion …….56.898.620

4).0i0.UbV 1 ,

,t

IO.0’50.U42J

BANKING DEPARTMENT.

Capital. ‘- ….£
14.553.000
Government
Rest ……..
,,
3.081.330
securities
. .
33.188.046
Public deposits
,,
59.179.358
Other securities
,,
87.905.576
Other deposits,,
86.645.806
Notes ……..
,,
41.316.625
Seven-day and.
Gold and silver

1

coin

………
other bills.
.
,,
16.912
1.066.159

£ 163.476.406 1

£ 163.476.406

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

1)
Op de basis van
2/5
metaaldekking.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven curiency notes van 1 £’en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. i)e publicatie dezer cijfrs geschiedt
JAVASCHE BANK.

sedert 26 Augustus 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden p. St.)

(In duizenden Guldens.)
Currency Notes.

Data
Goud
Zilver
Bank
bil jett,t
Andere
opeischtb.
schulden

19

Febr. 1916 ……

48.696
32.207 146.339
30.300 47.930
32.197
140.529 28.150
47.820. 32.376
138.596
30.945
12

1916 …….

47.633
31.882
138.823 30.781
5

1916 …….
29

Jan.

1916 …….

20

Febr.1915 …..’
25.857
27.926
118.388
16.454,
27.607
27.038
114.014 9.170
21

Febr.1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172
‘12.634

1
ls,

1
Diverse
Beschik.
Data
Dis..
buie

1
Belee.
baar

kings-
conto’s
N.,u.

1
nin gen

ningen
metaal-
percen
bl
saldo
tage

19Feb.1916
6.023 16.707
44.390
26.910 46.775
.

47
12

1916
6.023
17.324
44.354 26.066 46.192
4.8
1916
5.851 17.551
43,522 26.617
46.288
47
29 Jan.1916
5.898
19.913
43.862 24.687
45.594
47

20 Feb.1915
5.459 8.412
35.133
5.664
26.814
40
21 Feb.1914
5.646 11.760 44.710
3.367 5.3722)
44

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)

44
t)

Sluitpost der activa.
2) Op de basis van
2/

metaaldekking.

Data

19 Apr. 1916 57.965

34.032
12

,,

1916

57.922

33.658
5

;,

1916

56.466′

33.875
29 Mrt. ‘1916

56.661

33.577

21 Apr. 1915 55.640

34.332
22 Apr. 1914 36.894

28.632

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
01/ter
Depos.
Re-
serve

Dek-
kings-
percen’
tage
t)

19 Apr. 1916
33.188 87.906 59.179 86.646 42.383
29
1
/s
12

,,

1916
33.188 90.545 68.803
79.961
42.714
.282/
4

5

,,

1916
32.839
96.139′
69.915 87.749 41.042
26
29 Mrt.1916
32.839 88.350
57.064
87.362
41.534
28/4

21 Apr.1915
47:810 144.323
125.414 88.750
39.758 18’/2
22 Apr.1914
11.047
41.160
18.804
42.418
26.712
43/8

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/g

2)
Verhouding tussehen Reserve en Deposits.

26 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

255 H

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT ‘AN 15 APRIL 1910., De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar

Metailbestaud

………………….Mk.
2.504.784.000
davon Goidbestand

…………….
2.461.070.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ….
809.227.000 Noten aiiderer Banken …………….

..

17.473.000
Wechsel

……………………….
5.226.117.000
Lombarciforderungen

…………….
12.283.000
Effekten

…………………………
35.601.000
Sonstige Aktiva …………………..
366.846.000

Grundkapital ……………………
180.000.000
Reservefonds

……………………
85.471.000
Notenumlauf

…………………….,
6.534.347.000
Sonstige taglich fiLllige Verbin dlichkeiteu


1.857.823.000
Sonstige Passiva

………………….
314.690.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.
Onderstaanci overzicht bevat tevens ‘het cijfer
der uitgegeven
])arlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichshank, circuleeren grootendeels onder
het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)
01

Data
_____________

Metaal
Daarvan
Goud
1

Kasren-
scheine

1
Circu-
1
latie

Dek-
kings
percen-
tage’)

15 Apr.1916
2.504.784 2.461.070
809.227
6.534.347
51
7

.,

1916
2.504.632 2.460.855
906.009 6.674.754
51
31 Mrt. 1916
2.504.155
2.460.095
945.361
6.988.073
49
23

,,

1916
2.506.124
2.459.582
. 772.795
6.373.713
51

15 Apr. 1915
2.401.825 2.355.437
946.194 5,125.619
65
15 Apr. 1914
1.627.359 1.310.667
65.444
2.037.038
83

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Dorlehen skassenschcine

Totaal
In kas bij
uit ge-
de Reichs-
______________

geven
bank

15 Apr. 1916
5.226.117
1.857.823 2.029.000 771.400
7

,,

1916
5.189.770
1.727.368
2.143.900
870000
31 Mrt. 1916
8.112.704
1)

4.357.824
1)
2.191.600
909.700
23

,,

1916
5.897.876

.
2.703.459
1.949.000 724.700

15. Apr. 1915
3.551.617 1.643.631 1.573.000
931.000
15 Apr. 1914
1.039.677
895.559

23 Juli

1914
750.892
943.964

i) Bijzonder hooge cijfers in verband pset de -naderende
storting op de Oorlogsleening.

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 191
in clan weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
invisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goun
Zilver
.
S
Tegoed
in het bui-
tonland
Wissels

Uitgo-
stelde
wissels

20 Apr. 1916
4.899.442
359.701
*
418.905 1.599.655
13

,,

1916
4.893.313
359.305
781.194
380.744 1.617.384
6

,,

1916
4.986.412
362.716
741.679

366.1,67
1.646.235
30 Mrt. 1916
5.006.209
361.416
*
.394.787 1.673.149

22 Apr. 1915
4.228.037 377.045
620.171 229.907
2.654.637
23 Apr. 1914
3.643.890
628.350
1.424.510

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

……..
……..
1.541.080

Data
Belcening
1
I*
Buitgcw.I voorsch.
old. Staat
Bank-
biljetten
Rek. Crt. Particu-
horen
Rek. Crt.
Staat

20 Apr.1916
1.223.768 7.100.000
15.239.423
2.036.614
77.855
13

1916
1.231.681
6.900.000
15.183.959
1.993.804
37.144
6

,,

1916
1.238.633
6.900.000
15.154.630 1.994.263
– 45.949
30 Mrt.1916
1.244.724 6.700.000
14.952.116
2.043.242 79.186

22 Apr.1915
670.861
5.100.000
11.500.581 2.323.851
101.727
23Apr.1914
752.810

5.805.050 686.160
178.250

23 Juli 1914
769.400

5.911.910
942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. St. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st:

Goud
Te goed
uh bui-
tenland

Zilver
en
pas;nunt
Schatkist.
biljetten
Circulatie

14 April

1916..
1.629
1.137
62
3.745
6.078
5

,,

1916..
1.626
1.048
60
,
3.816
6.022
29 Maart 1916..
1.626
947
59
3.849
5.938
21

,,

1916..
1.623
941 55
3.894 5.930

14 April

1915..
1570
140 50
1.287
3.313
14 April

1914..
1.569 210
70
1.649

21

Juli

1914..
1.601
144 74
1.634

Data
ii.
st
.
Wissels
Voor-
sc
0
hotten
/)
Andere
voor-
schotten
E
ffecten

R ek.
Courant
Parti-
cuhieren

Rek.
Courant
Staat

14 April

1916..
379 531
184
1.198 212
5

,,

1916..
377
533
186
1.156
228
29 Maart 1916..
375
545
187
1.001
‘ 208
21

,,

1916..
369
591
188
1.049
207

14

April

1915..
459
305
245 1.082
205
14 April

1914..
424
92
277
831 457

21

Juli

1914..
393
121
243
.566
503

V. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnérale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank .belast.
De
,
bankbiljetten zijn niet inwisselbaar;

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1
Metaal
Deboen.
Bebcen.
Binn.
Rek.
Data
t

mcl.
van van
wissels
Circu.
Crt.
ite,.
t bu

,l
buitenl.
prom. d.
eu
latie. saldi.
saldi
rorder.
provinc.
beleen.

13 Apr. 1916
207.928
69.701
480.000
63.239
654.228 152.323
8

,,

1916
200.997
59.052 480.000
62.396
641.232
158.988
23 Mrt. 1916
199.770
58.598 480.000 60.435 641.236 153.874
16

.

,,

1916
199.919
56.143 480.000
60.717 639.871
155.121

15 Apr. 1915
48.716
6.822
200.000
3.005 172.078
86.491

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. PEDERAL RESERVE BANKS. –

In werking getreden op 16 November 1914.

OJERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
.
Deposito’s
1
Circu-
Dekkings.
Perccn-
tage
‘)

17 IiIrt.’16
334.473
11.304
57.700
455.639
10.203
74
10

,,

’16
338.539 20.036 54.478 456.961
10.178
75
3

,,

’16
338.250
12.994
52.498
454.761
9.635
76
25Feb.’16
340.438
17.678
51.881 449.067
9.386
77

18Mrt.’15
245.018
21.650
29.894
288.575 8.487
84

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

256

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 April
1916

I’iEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

gen gaande, die beoogen de betaling alsnog in fundeerings-

COMPANIES.’

obligatiën te doen plaatshebben.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

15 Apr. 18 Apr. 20 Apr.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

lBeleeningen

Data

Eigen

Bij Fed.

en
1
Elders

disconto’s
Besit

1 Res. Bank Iqedcpcneerd

22 April

1916..
455.850
170.930
60.800
3.381.740
15

1916..
462.190
168.070
60.450
3.378.540
8

1916..
467.770
169.550
60.580
3.404.640
1

,,

1916..
470.010
174.310
60.720
3.363.670

24 April

1915..
413.530
121.000
32.660
2393.840
25April

1914..
495.760
1
)

.

0
2.138.470

25 Juli 1914..

467.8801)

1

1)

2.057.570

Deposito’s
1
Surplus
Data

Circulatie

Dadelijk
1

Op

Rese,ve

t
opvraagbaar

termijn

22 April 1916..
31.710
3.391.840
158.970
103.790

15

1916..
31.750
3.401.890
158.910
104.900

S

1916..
31.580
3.429.910
159.680
107.400

1

1916..
31.500
3.389.720
161.880
121.470

24April1915..
37.720
2.306.330
122.490
168.360
25April1914..
42.060
2.049.7601)
1)
30.250′

25Juli

1914:.
41.730 1:958.320
1
)
0

.
26.170

1)
Op
deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 20 April 1916.

Hoewel de grondstemming van onze effectenbeurs niet
ongunstig genoemd kan worden, valt meer en meer op hoe,
in tegenstelling met enkele maanden geleden, de zaken-
omvang afneemt. Dit geldt zoowel voor speculatieve fondsen
als voor beleggingswaarden. Wat de afgeloopen week betreft
kan het zijn, dat het vooruitzicht op de beursvacautiedagen
‘deze zakeubeperking in de hand werkte; maar toch valt
niet weg te redeneeren, dat de zich opstapelende onzeker-
heden remmend werken op den ondernemingslust.
Desniettegenstaande gaven ook weer in de afgeloopen
week de Nederlandsche
staatsfondsen
van een villige hou-
ding blijk, waaruit men de gevolgtrekking mag maken, dat onze verhouding tegenover de oorlogvoerende landen toch
niet zoo gespannen is als men hier en daar meent, al out-
veinzen wij ons niet, dat demededeeling van den minister
betreffende de Paaschverloven doet zien, dat de zorgen nog
niet voorbij zijn. De beurs is vaak een goede barometer voor
het aanwijzen van te . verwachten aangename of onaange-
name gebeurtenissen en de Vrij willige houding van onze
staatsfondsen mag alzoo als gunstig teeken geldeji voor de constellatie van onze politiek. Hierop wijzen trouwens nog
eenige andere factoren, namelijk de weer iets ruimere hou-
ding van de geldmarkt eenerzijds en het sterk oploopen van de buitenlandsche wisselkoersen anderzijds. Dit laatste ver-
schijnsel heeft men in verband willen brengen met vredes-
onderhandelingen, die achter de schermen zouden worden
gevoerd. Edoch, deze geruchten zijn door geen enkel feit
bevestigd.
Integendeel zien wij, hoe thans ook het geduld van presi-
dent Wilson ten einde raakt, zoodat de mogelijkheid niet
uitgesloten is, dat weer een nieuw werelddeel in den groo.
ten volkerenstrijd zal worden betrokken. Het vooruitzicht
op deze mogelijkheid heeft begrijpelijkerwijze op de staats-
fondsen van de geallieerde landen een gunstige uitwerking
gehad. Zoo zagen wij ten ouzeut de reeds verleden week
ingezette koersrijzing in Russen krachtig toenemen, een
rijzing, die ten deele ook verband houdt met de jongste
overwinning, door het Russische leger op de Turken be-
haald. De 4pCt. leening 1902 steeg niet minder dan 41%
pCt., 4 pCt. Rothschild 1891 23% pCt., enz. Zwak was
daarentegen de houding voor enkele Braziliaa.nsche waarden,
met name de obligatiën Parana, die 9 pCt. lager werden
verhandeld, wegens het in gebreke blijven met de betaling
der Aprilcoupon. Naar het schijnt zijn thans onderhandelin-

5
O/
Ned. Werk. Schuld . 101
/t
101

Ihe
101
118


3
O/
Ned. Werk. Schuld

70’14

70/8

71/,

+
1
1
11e
2 ‘/ /, Ned. Werk. Schuld

59
7/

60
‘It

61 lf

1 ‘/
4V2 ‘/o Hongarije 1914 ..

51

51

– 31/
4

4
O/
Hongarije Goudleen.

44
1
/8

46
1
/8

48

+ 3
7
/s
4’/1
°Io
Port. Tabaksnon.

761/
4

75
1
/8

761/
4

4
Oio
Rusland gecons. 1880

55’/4

57 ‘/4

56 ‘/2

+ 11/4

4 o/
o
Rusland Zuidwest..

54’/18 57

551011 ± l/a

4
0/
RusI. bij Hope ’89-‘

58
7
/16
59
‘ho
59 /io +
11/1

4
0/
Rusi. Rothschild
3e serie 1892

551/2

57
ho
580/4

+ 2
1
/4
4
0/
Rusland 1902.. . – :

51
1
2

54/s

56

+
4’I2
4
.1
/2
01
China Goudleenii’g

60 .

63
1
/8

63 V8

+ 3 ‘/8
5
°/o Parana 1905 …….

46
1
/1

46
VI

37 Vo

– 9

De
locale
markt had een zeer afwisselend verloop.

Bankaandeelen
en
cultuur fondsen,
bij den suikerhandel
betrokken, gaven van een veel vastere houding blijk, op de
verwachting, dat Engeland weer met belangrijke bestellin-
gen in de markt zal komen, nu door het overnemen van
Engelsche schatkistwissels de saldi te Londen grootendeels – afgewikkeld kunnen worden, waardoor nieuwe transacties,
zeker nu de wisselkoers aan de beterende hand is, gemak-
kelijker tot stand zullen kunnen komen. Aandeelen Neder-
landsche Handel Mij. waren aanmerkelijk vaster, terwijl
voorts tot hoogeren prijs vraag bestond voor aandeeln Bod-
jong Suikerfabrieken, Handeisvereeniging Amsterdam en Suiker Cultuur, welke laatste 8 pCt. stegen.

In de
nijverheidsafdeeling
trok de onwankelbaar vaste
houding voor aandeelen Philips’ Gloeilampenfabrieken de aandacht, daar deze zich door een nieuwe rijzing
.
van 315

tot 339Y
2
pCt. kenmerkten.

In de
petrolesnnafdeeling
bestond veel belangstelling voor
aandeelen Koninklijke, die ook te Londen gezocht waren.
De thans voor de deur staande uitgifte van -nieuwe aan-
deelen blijkt hoofdzakelijk ten doel te hebben de saldi in
het buitenland onaangeroerd te kunnen laten liggen tot tijd
en wijle de stand der wisselkoersen een vrije beschikking
daarover zonder verlies zal mogelijk maken. Het ligt in de bedoeling, het nominaifi kapitaal van de maatschappij van

f
100 rnillioen tot
f
150 millioen te verhoogen, daar thans
nog slechts
f
13/ millioen gewone aandeelen in portefeuille
zijn. Koninklijke zelf stegn van 575 tot 597-4 pCt., terwijl
ook Sumatra Palembangs zeer willig gestemd waren en
circa 16 pCt. in prijs opliepen.
Aandeelen Geconsolideerde konden bij vrij levendigen han-
del van 176% tot 183
7
18 pCt. verbeteren. Willig was ook de
houding voor andere Rumeeusche soorten als Orions en
Steaua Romana’s. Vermoedelijk staat de betere stemming
voor deze soorten in verband met de handelsovereenkomst,
tioschen Duitschland en Rumenië gesloten, wijl men hieruit
afleidt, dat de kans op een botsing tusschen Rumenië en
de centrale mogendheden thans verminderd moet zijn.

Rlebberaandaelen
varen aanvankelijk zeer vast, in sym-
pathie met de houding, die te Londen en te Parijs voor
rubberfondsen aan den dag wordt gelegd. Met uitzondering
van Serbadjadi’s, die 20 pCt. in prijs opkwamen, was het
slot evenwel voor de meeste soorten minder vast.

Schecpvaartfondsen,
die aanvankelijk een blijmoedige
stemming toonden door het opheffen van de staking bij de
1-lolland-Amerika-Lijn en het verder zeekiezen der booten,
kwamen later weer in het gedrang door een nieuwe moei-
lijkheid, die onzé scheepvaart, ditmaal van Engelsche zijde,
wordt in dén weg gelegd. Door het torpedeeren, molestee-
ren, schenden van de brievenmalen en thans weer door de
bekendmaking, dat Duitsche kolen als contrabande behan-
deld zullen worden en dat Engelsche kolen slechts op con-
dities te verkrijgen zijn, waarmede onze regeering zich
noode kan vereenigen, – daar de te geringe tarwevoorraad
duidelijk het gebrek aan scheepsruimte voor ons eigen land
in het licht stelt, – raken de gouden dagen voor onze
scheepvaart meer en meer op den achtergrond, al blijft voor
iedere reis, die ondernomen kan worden en zônder Onge-
lukken afloopt, bij de geldende zeer hooge vrachten de
winst natuurlijk aanzienlijk. In elk geval zitten onze
sclieepvaartmaatschappijen in een nieuwe ,,impasse” en dit
feit liet niet na, een druk op het koerspeil uit te oefenen.
De ten opzichte van de vorige week geleden prijsverliezen
zijn echter niet van beteekenis.

In de
tabaksafdeeling
waren de zaken zeer gering, bij
vasten grondtoon.

Van
diversen
verdient een rijzing van 92 tot 97 pCt.

11
26 April 1916

ECONOMISCH.STATISTISCH
k

.E
BERICHTEN

257
11

(na 101) in aandeelen Houthanclel William Pont vermelding,
terwijl van
spoorwegen
de vaste houding voor aandeelen Dcli Spoor de aandacht verdient.

15 Apr. 18 Apr.

20 Apr.
Rjz1,ngof

Amsterdamsche Bank
179
180 178
‘It

1
/2
Ned. Ind. Handelsb.
168
171
172
+
4
Ned. HandelMij., resc
158 ‘/2
159 8/4
162
+
32/2
Philips’ Gloeilampen
3198/4

335
3392/
+
198/4
Vereen.Blikfabrieken
1222/
2

128
128
+
51/2
Wester Suikerraffin
176
1
/a
176
177
±

/8
llanclelsvereen.A’dam
.295
302
3018/4
+
6/4
Insulinde Cult. Synd
94
1
1
93
.90’/2

38/
4

Javasche Cultuur
.
263
275
275
+
12
,,Kriau”

Suikerfabr.

1598/4

167 /2
173
+
13 ‘/
Suiker Cultuur

Mij.
160
165 168
+
8
Aequator Mijnb. Mij.
1’23/4
115 110

138/
4

Bolang Mongondou
10’/4
110 ‘/
118
+
7214

Ketahoen ……….
5
9 V2
10
+
5
Geconsolideercle Petr.
176
1
/4
18121
4

183/
+
7/8
Koninklijke
.
……..
575
590
1
/2
5971/2
+
22
1
/2
Moeara Enirn …….
232
235
239
+
7
Ned. Runieensche
. .
14
3
/4
13
2
/8
14

21
4

Sumatra Palembang
2148/
4

225
8
/4
226
1
/8
+
11
2
/8
Amsterdam Rubber
.
182
3
/4
187
184’/2
+
18/4
Dcli

Batavia

……
137 135
‘/2
135 ‘/2

1 ‘/2
Java Caoutchouc.
. . .
123
122’12
120

3
Oost Java Rubber..
170
171
174
+
4
Serbadjadi

……..
290 310
310
+
20
HollandAmerikaLijn
360
367
360
1
/2
+

‘/2
iollandsche Stoomb.
154’/4
1538/
4

154

Konink. Hol!. Lloyd
160’12
1548/4

ex. d.
1468/
4


1/4
Kou. Neclerl. Stoomb.
162
163
157 ‘/2

4/2
Ned.

Scheepv.

Unie
153
1
/8
152/8
150

3’/6
Nievelt Goudriaan..
534
530
525

9
Vrachtv. Mij. Bothnia
2822/
4

2882/
4

279

321
4

Dcli Batavia

……
402’/4
407
403
+
8/4
Dcli Cultuur

……
128
137 ‘/2
140
+
12
Rotterdam Dcli
. . . .
203
1
/
196/2
195

8’/2
Senembah

……..
463
470
1
/2
469
+
6
Amsterd. Thee Cult.
61 Vt
62
I2
62
+

‘/2 Dcli

Spoor

………
202
204
204/
+
2
7
/s

De politieke moeilijkheden, clie de Vereenigde Staten
thans doormaken, hebben, wat onze afdeeling vool:
Wall-
.slrectfondsen
betreft, geleid tot een politiek ,,van de kat uit
den boom zien”. Daarbij was een neiging tot verkoopen
overheerschend. Toch waren, met uitzondering van Stude.
baker Corporations, clie een prijsbuiteling van 8
1
%
pCt.
maakten, de koersverliezen niet van veel beteekenis.

15 Apr. 18 Apr. 20 Apr.
Rijzing of
daling
American Can ……….
53
7
/s
52/4
52/
4


1V8
American Car
&
Foundry 60/8
61
1
/8
60
— 1/8
American Hide en Leather
43
1
/2
44 428/
4

2/
4

Ainerican Smelting
&
Ref.

91 ‘/8
90 V2

.
90
‘/2
Anaconcla Copper……..
166
165’/,o
1642/
4


1’/4
Studebaker Corp………
131 131
‘Is
122I4

8’/4
United Cigar………….
52
51
8
/s
52

U.S.

Steel

…………..
73v/s
743/4
7311/,

Denver

…………….
10/,
o

10
8
/16
10

Ene

………………
31/,
o

31
‘/,o
31 Vs

Illinois

Centra!

……..
97 ‘/
100 ‘/2
100 ‘/2
+
3
Missouri Kansas
&
Texas
4/,8
4/4

Southern Pacific ……..
90/,o
90
0
/16
91/16
+
1’/
Union

Pacific

……….
126
1
/2 1 27 ‘/
125

1’/2
Intern.

1lerc.

I’,Iar……..
16
17/,e
16’/

Intern. Merc. Mar. pref
65v/8
65
‘/,o
65
8
/10
1′,’Iaxwell. cert.

V.

aanci.
.
8/
9’/,o
812/16
+

2/12
Pcruvian

Corp ………..
42 ‘ho
4
9
/to
4°/to

‘Is

Te B e r 1 ij n toont de Vrije effectenmarkt al gedurende een reeks van weken een zeer vaste stemming. Deze gun-
stige beurshouding temidden van den oorlog vindt haar
verklaring in de isoleening van Duitschland. In tegenstel-
ling met Frankrijk en Engeland kan Duitschland nagenoeg
niets van overzeesche gewesten betrekken en is geheel op
zich zelf aangewezen, zoodat de geweldige orders vpor het
leger op elk gebied de binnenlandsche industrie, die thans
een deel van het oorlogsraderwerk uitmaakt, ten goede
komen. Hierdoor kunnen ondernemingen van den meest
uiteenloopenden aard met hooge dividenden voor den dag
komen, hetgeen op de beurs natuurlijk een aangenamen
indruk maakt. –
Wat de afgeloopen week betreft, droeg ook tot cle, vaste
markthouding bij de in dit bericht al eerder vermelde tot-
standkoming van het Duitsch-Rumeensche handelsverdrag,

waaraan men .toch niet al te zeer gevolgtrekkingen. mag
vastknoopen voor de politieke gezindheid van Rumenië.
Immers, nu de geallieerden niet meer in staat varen, de
reusachtige hoeveelheden graan, die in Rumenië waren op-geslagen, te absorbeeren, zag dit rijk, dat in hoofdzaak van
zijn landbouw bestaan moet, zich wel verplicht, zijn over-
vloed elders van de hand te doen of dien te laten bederven.
In het bewuste verdrag behoort men dan ook meen een
economischen dan een politieken factor te zien, temeer
waar Rumenië als tegneisch de ontvangst van tal van
artikelen uit Duitschland gesteld heeft (locomotieven, staal,
schoenwerk enz.), waaraan het land, dat met uitzondering
van zijn petroleumindustrie nagenoeg niets aan nijverheid
doet, zeer verlegen begon te raken
Ook de jogste bankstaat, die vermeerdering van den
goudvoorraad en vermindering van den bankbiljettenom-
loop en hierdoor een stijging van cle dekkingsverhouding
vtn 36,9 pCt. tot 37,7 aantoont, maakte een gunstigen
indruk.’

Te L o n d e n stond cle beurs het grootste gedeelte van
de week onder den indruk van de dreigende – ten slotte
bezworen – kabinetscrisis, waardoor de zaken van zeer
geringe’n omvang waren. De vraag naar schatkistwissels
sôhujnt bevredigend te zijn geweest, hetgeen zonder twijfel
voor een deel aan het vrijkomen van de Aprilrente is toe
teschrjveu. ‘Er is thans een totaal bedrag van £583.377.000
aan schatkistwissels in omloop.

Te P a r ij s kon de Fransche Rente zich eenigszins her-
stellen van de jongste scherpe daling: 61,80-62,40. De. in-
gekomen belastingen over de maand Maart maakten een
vrij bevredigenden indruk, daar deze, met een totaal van
Ir. 263.999.700, fr. 29.937.200 meer bedragen dan over
1iaart 1915, al blijven ij nog Ir. 311% millioen bij Maart
1914 ten achter.

Ter beurze van N e
w
Y o r k zou men met het oog op den
ernstigen politieken toestand een zwakke houding hebben
verwacht. Inderdaad zijn de koersen iets teruggeloopen, maar
de markt bleef bijzonder kalm en de teruggang der prijzen was
van geringen omvang. De schitterende economische toestand
in de Vereenigde Staten werkt namelijk als rem op een
reactie. Door het geweldige vervoer op de spoorwegen is het
tekort aan vrachtwagens voortdurend stijgend, zooclat groo,te
maatschappijen met bestellingen van vrachtwagens, variee-
rend tusschen 10.000 en 40.000 stuks, in de markt zijn. De
industrie, die reeds haar handen vol heeft voor de geallieer-
den, ziet zich den laatsten tijd ook meer en meer orders uit
het binnenland toestroomen.
Boe groot de uitvoerbeweging is, wordt duidelijk uit de
thans gepubliceerde Februari-cijfers, die de nog nooit in een
maand bereikte üitvoerwaarde van $ 410 millioen aantoo-
nen, tegen $ 174 millioen in Februari 1914. Hierbij moet
men echter ook in aanmerking nemen, dat voor een groot
deel deze vöortdurend stijgende uitvoerwaarde verkregen
wordt door de aanhoudende rjzing in de prijzen van de
artikelen. Voorts geldt het hier volstrekt niet meer hoofd-
zakelijk uitvoér naar de geallieerde landen, daar ook de
handelsrelaties der Vereenigde Staten met Zuid-Amerika,
Indië, Australië en Afrika zich zeer belangrijk beginnen –
uit te,breiden. Over twaalf maanden, geëindigd 29 Februari
1916, wijst Amerika’s uitvoer het reusachtige cijfer aan van
$ 3.725.000.000 tegen $ 2.302.000.000 over gelijk tijdvak van
1915, zoodat in twaalf maanden tijd een vooruitgang van
$1.423.000.000 te constateeren valt. Ook de invoeren zijn in
Februari vel toegenomen, doch het uitvoersaldo over deze
maand bedraagt toch nog $ 216 millioen tegeii slechts $ 26
millioen in de maand Februari 1914.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

De afgeloopen berichtsweek heeft onder den invloed gestaan
vau de Paaschdagen en de omzetten waren in de meeste
landen klein.
T a r v e. De oogst.berichten waren over het algemeen
gunstig, ofschoon nu en dan nog ongunstig nieuws gerap-
porteerd wordt, liet spreekt vanzelf, dat in een land als
Noord-Anierika niet overal de weersomstandigheden dezelfde
zijn. Er is dan ook steeds, zoowel voor de haussiers als
voor de baissiers, iets van hun gading te vinden. Toch was
de stemming traag en de prijzen zijn ten slotte nog al
belangrijk lager dan een week geleden. In Engeland wijzen
de voorraden
[
in cle havens geen groote cijfers aan, maar
daarbij dient men in het oog ,te houden, dat de voorraden, die

258

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 April 1916

de Regeering heeft aangevoerd, daarbij niet zijn opgenomen.
Van maïs valt niet veel nieuws te vermelden. De ver-
schepingen waren in de afgeloopen week grooter, maar daar
ze gedurende verscheidene weken zeer klein waren, zal er
voorloopig slechts zeét weinig aankomen en behoeft men
zich ook niet te verwonderen, dat de Engelsche markt vast
gestemd blijft. Temeer, daar de vrachten wederom belangrijk
honger waren.
Ook gerst en haverzijn vast gestemd met weinig
handel.

Markten in Nederland.

Wederom was de aanvoer van ta r we minder dan Neder-
land in een Week verbruikt en dus zal ook deze week geen
volle distributie plaats vinden. Men zal dus weer gedeeltelijk
van de onzichtbare voorraden moeten leven..

Van m als valt niets nieuws te vermelden. De distributie
van April-mais vindt geregeld, doch tamelijk langzaam
plaats.
Het tekort aan voergraan werd meer en meer voelbaar
en voor gerst.en h a v e r werden dan ook wederom hoogere
prijzen ingewilligd. De voorraden voergraan slinken steeds
en men gaat ter vervanging meer en meer over tot het
gebruik .van andere voederartikelen. Helaas zijn ook die niet in voldoende hoeveelheid aanwezig. –

In 1 ij n zaad kwamen geen nieuwe zaken tot stand. De
olieslagerij is slecht voorzien en verscheidene fabrieken
zullen haar bedrijf moeten staken.

Een paar partijen stoomende lij n koek en werden tot
onveranderde prijzen vlot verkocht. Daar de vraag zoo
groot is, dat de tamelijk ruime aanvoeren onvoldoende blijken
ondervonden ook de andere voederkoeken meer belangstelling

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aires

Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Liie:
Mci
I
Mei
I
Mei
I
Mei
I
Mei
I
Mei

24/19Ap.’16*
112′!,
75
‘/2
443/4
8,10 4,85
11,85
17!12

,,

’16*
114/4
757/s
451/8
8,35
8
)
4,95
11,65′)
24/19Ap.’15*
160/
78
1
!,
57
3
/8
12,95
5,95
10,45
24119Ap.’14*
92
1
/
64
1
!8
37
0
/8
8,65) 4,80)
12,85
20 Juli 1914
82
1
)
56
3
/
1
)
36’/’)
9,40
2
)
5,38
2
)
13,70′)

‘)

per Dec.
2)

per Sept.

3)

per April.
4)
per
Juni.
*)

De noteeringen te Chicago zijn van 24 en 17 April,
die te Buenos Aires van 19 en 12 April.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten. 22Apr.
15Apr.
1

Soorten. 22Apr.
1
15Apr.

368
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,10
16,75
Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarve …….

Mals LaPlata
nom•
nom.

clipped

………

Amer. van La
Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
160,-
160,-
feeding.. ..
365
365
LijnzaadLaPlata
457,50 457,50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

r

Artikelen

Rotterdam
Amste,-dan,

16.22 Apr.
Sedert
16.22 Apr.
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1 Jan. ’16

Tarwe

…………..
18.451
362.376
– –
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
9.667

..

193.398


Rogge

…. . ………
7.007..
5.539


503
MaIs

…………….
1.828 120.445
3.575
32.245
Boekweit

……………

(waarvan voor de Bel-

..-

gium Relief Comm.)

46.697


3.715

.

37.979

2.640
Haver

…………..

18.260

4.218
Gerst ……………..


21.817

26.463
Lijnzaad

………….

62.640

4.165
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
– – –

METALEN.

IJZER EN STAAL.

De week is voorbijgegaan zonder dat er iets vermeldens-
waard is voorgevallen en in afwachting van de, naderende

feestdagen werd slechts op zeer kleine schaal zaken
gedaan.

In Engeland schijnt de tusschenhandel binnenkort tot
stilstand te zullen komen, daar half officieel aangekondigd
is, dat het Gouvernement zoo goed als besloten heeft, den
geheelen uitvoer van ijzer- en staalfabrikaten te verbieden.
Connal’s Stocks omvatten op het eind der week 39.541 tons
tegen 44.013 de vorige week.

In Duitschland verschilt de toestand weinig.van dien,
waarover wij de vorige week berichtten.
De verkoop van staal materialen is voor ongeveer een
maand geschorst en binnen dezen tijd zijn geen veranderingen
van eenig belang te verwachten.

In Amerika hecrscht in invloedrijke kringen nog steeds
de meening, dat de markt haar hoogtepunt bereikt heeft en
dat de zaken in het algemeen voortaan iets kalmer zullen
worden. –
De ,,Iron Age” bericht, dat de toestand op de staalmarkt
zeer gecompliceerd is.

KOPER.

De rijzing van de koperprijzen gaat onafgebroken voort
en telkens worden nieuwe recordnoteeriugen bereikt, niet-
tegenstaande de laatste statistiek der firma Henry R. Mer-
ton & Co. Ltd., hieronder afgedrukt, een belangrijke ver-
meerdering van den zichtbaren voorraad vertoont. Vergeleken
bij vorige jaren blijft toch de voorraadgering. -,

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltçl.

15 Apr. 31Mrt. 15Mrt.

31 Maart.

1916.

1916.

1916.

f915.

1914.

191
Voorraad

ton

ton

ton

ton

ton

ton
in Engeland en
in Frankrijk… 6.807
Zeilend v. Chili 2.800
Id.vanAustra.ljë 5.300

Totaal .. 14.907

12.078 14.488

23.933
17.889 32.261
Fijn Koper te Rotterdam 1.150

1.150

1.150

1.150
3.200
5.500
Id. te Hamburg *2.867

2.867

*2.867

*2.867 3.947
4.863
Id. te Bremen. *1.106 *1.106

*1.106

*1.106
1.093
2.450

Totaa1… 20.030

17.201

19.611

29.056
26.129
45.074
Prijs van Stan-

£

£

£

£ £
£
daard Koper p.t.1 26.-/- 115.10/- 105.101- 69.2/6
64.17/6
67.17/6

*
Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn
ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
Cicv.
Koper
Standard

1
Tin

1

Lood
1

Zink
ÏVo.3

20 Apr. 1916..
87/-
131.-!-
198.10!-
34.15/-
103.-!-
14

,,

1916..
96/-
125.10!-
200.-!-
35.5/-
100.-1-
23 Apr. 1915..
65/9
78.17/6
165.-/-
21.-!-
53.10/-
24 Apr. 1914..
50/8
63.5/-
155.7/6 18.10!-
21.12/6
20 Juli 1914..
51/4
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10!-

STEENKOLEN.

Zeer weinig zaken werden gedaan, vooral voor latere
levering bestond weinig interesse, daar men algemeen voor
onmiddellijke behoefte tracht te koopen. –
In het algemeen droegen de prijzen een meer nominaal
karakter.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 12 April 1916.

De Amerikaansche katoenmarkten zijn geheel onder den
invloed van de weerberichten en de fluctuaties in de prijzen
houden daarmede dan ook nauw verband. Over het algemeen
zijn de prijzen iets hooger dan een week geleden, hoewel
de markt zeer stil blijft. Het Zuiden blijft vasthoudend,
doordat er al vraag komt naar katoen op levering uit den
nieuwen oogst en bovendien de zeevraehten veer wat ge-
daald zijn. Egyptische katoen is ook vaster, niettegenstaande
de geringe vraag. De statistische positie daarvan blijft
echter zeer sterk en de zichtbare voorraad bedraagt slechts
ongeveer de helft van een jaar geleden. De garenmarkt blijft flauw. Doordat er nog weinig vraag

5.528 7.988 17.858 11.739 26.061

1.750 2.000

1.575

2.350

2.200

4.800 4.500

4.500

3.800

4,000

26 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE. BERICHTEN

259

is naar manufacturen, is het voor spinners moeilijk, de hoogere kostprijzen te maken en is hun marge dan ook
verder ingekrompen. ])e laatste dagen was er iets meer
vraag; spinners van mule-cops zouden er zeker zeer inee
gebaat zijn, indien deze mocht blijken aan te houden. Ring-
garens blijven echter nog goed gevraagd, terwijl ook met het Continent Vrij geregeld zaken tot stand komen. In de
verscheping worden echter de moeilijkheden steeds grooter
en deze ondervindt steeds meer vertraging. Egyptische garens
blijven vast en vooral in de betere kwaliteiten goed gevraagd.
Hetzelfde geldt voor garens voor de tricotage-industrie,
terwijl daarentegen de goedkoopere kwaliteiten pincops
weinig attentie ondervinden.
De vraag naar manufacturen blijft gering, doch de prijzen
zijn vast, zoodat de meeste biedingen van overzeesche markten
niet tot zaken leiden. Engelsch-Indië wil wel lichte goederen
koopen, doch de geboden prijzen zijn nog steeds te laag.
Ook China koopt wel, doch uitsluitend .dril!s en fancies en
in ruwe en gebleekte stapels wordt voor die markt nog
weinig gedaan. Zoowel de kleinere markten als het binnen-
land blijven geregeld koopen en daardoor de markt onder

steunen. Door, gebrek aan verfstoffen en chemicaliën onder-
vindt hét verven en bleeken der manufacturen steeds meer
vertraging, terwijl bovendien voor de meeste overzeesche
markten slechts zeer zelden en op ongefegelde tijden, ge-
legenheid tot verscheping bestaat.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

120
Apr.

16
1
5Apr.
‘161
7Apr.’16
120 Apr. ‘15120 Apr. ’14

New York …. 12.10e 12.—c 12.—c 10.45e 13.10e
Liverpool ….

7.82d
1
7.84d

7.62c1
1
5.80c1
1
7.36d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15.
tot
20Apr.’16

Overeen ko,nstiqe perioden

1914-15

1913—’14

Ontvangsten Gulf-Hvens..
4192 6445
6143
11

Atlant.]E[cvens
2211
3318
3841
Uitvoeren n. Gr. Britcnnië
2040
3144


3103
‘t Vasteland.
1877
3461
4.624
Japan etc. …
352
401
370

Voorraden in duizen,ltallen
1
14Apr, ’16
14 Apr. ’15
14Apr.
’14

1331

1459
724
Binnenland …………..
945
784 472
Amerik. havens ………..

New York
179
122
“‘

..

362
153
New Orleans

………….
Liverpool

……………
816
.
1538
1206

WOL.

Het verdere verloop der Lonciensche veilingen was aan-
merkelijk vaster en cle fijne nierinos ep coarse crossbreds
konden zelfs een- prijsverbetering van 5
0
/0
vertooiten. Ook
cle andere ‘kwaliteiten gingen tot bevredigende prjien, zoodat
er maar weinig . werd opgehouden. De verkoopingen zijn
van 19 April tot 2 Mei geschorst.
Ook te Bradford is de stemming vast, maar de omzetten
zijn nog steeds zeer beperkt.
Het seizoen kan in Argentinië en in Atistraliii als geëindigd
beschouwd worden, in Nieuw-Zeeland is er nog wel wat
wol beschikbaar, maar bij het heerschend gebrek aan scheeps’
ruimte zal de veischeping niet vôôr Juui kunnen plaats viiiden.

Noteeringen te Bradford:’

Colonial carded
64

Doa

verage

56 –

50
1
46
1
40

21 April 1916 …….

12’/2

36

32

27
1
/
i

25
14

,,

1916 ………42

36
1
/

32

27’/2

25
21 April. 1915 ………32

30

29

27

25

SUIKER.

In afwachting van een definitief besluit der liegeering
omtrent den uitvôer van suiker, verkeerde de bi e t s u i k er-
markt in onzekere stemming met iets lagere prijzen; oude
oogst per Mei sloot vOör de Paaschdagen op
.f
26
8
/jo.

Nieuwe oogst waa beter gevraagd op
f,
24
2
/8
per October/
December.
Eindelijk besloot de Regecring, volgens mededeeling in de
Staatscourant, het uitvoerverbod van suiker te blijven hand’
haven en den uitvoer van suikerhoudende goederen alleen toe te staa’n voor zoover die vÔOr 31 Maart 1916 gefabri.
ceerd zijn. Van na dien datum gefabriceerde suikerhoudende
goederen wordt slechts uitvoer toegestaan voor 10
0
/0
van
de hoeveelheid, op een bestaand uitvoer-certificaat over-
blijvende. Zeer scherpe contrôle is daarbij voorgeschreven,
om. ter voorkoming, dat geen fabrikant vergunning tot
uitvoer verkrjgt voor meer dan hij, blijkens accountants-verklaring, in overeenkomstige maanden van 1913 heeft
uitgevoerd. Wederopenstelling van den uitvoer van suiker
zal wel niet eerder plaats hebben dan nadat de Regeering
door betrouwbare cijfers van binnenlandsch gebruik vol’
doende zekerheid heeft, dat er geene vrees behoeft te bestaan
voor gebrek aan suiker.

Op Java kwamen groote verkoopen tot stand; naar men
zegt, heeft Engeland, ‘voor zich en voor Frankrijk, reeds
meer dan 5 millioen picols gekocht en zou het doende zijn
over meer, ten einde de gezamenlijke behoefte dier beide
laflden tot 400.000 tons aan te vullen. Betaald werden
prijzen, oploopende tot
f 11 ‘/o
voor Kanaal-assortiment en
f
12
8
/4 voor Soperieur. Van den a.s. Java-oogst moeten
thans reeds ongeveer 14 4 15 millioen picols verkocht zijn;
het pessimisme, dat voor kort bij velen in Indische suiker’
kringen heerschte over het toen nog groote onverkochte
saldo en de bezwaren; aan afscheep en betaling verbonden,
is nu geheel verdwenen.
Britsch-Indië zal ongetwijfeld voo,- hetgeen nu nog uit den
as, oogst onverkocht is, als reflectant mede concurrecren.
In E n ge 1 a n cl en A m er ik a was de markt zeer vast
met stijgende prijzen. Engeland ging door met American gra-
nulated te koopen.
De invoer ‘in het United Kingdom bedroeg vaii. 1 Januari
tot 9 April 1916 404.461 tons, tegen 496.245 tous in de
overeenkomstige periode van 1915.

Op C u b a, waar reeds verschillende fabrieken de campagne
hebben beëindigd, was tot 9 April aangevoerd:

in 1916 ……..2.015.000 tons,
1915 ……..1.380.000
1914 ……..1.688.400

Onder cle berichten over den
nitzaai
van beetwortelen in
Europa verdient vermelding, dat deze in Frankrijk dit jaar vermoedelijk ± 20
0
/o minder zal bedragen dan het reeds
kleine areaal in 1915.

N OTEERINGEN.

Data
A,,,sterda,u
per Mei.

Londen
New Yo rk
96%
Totes
W
ijite
A m cric.
Cubes
Javas
loted
Cent rifng.
No. 1
fob.

20 Api. 1916
f
26/1
47/1 /2
18/-
29/-
6,14
13

,,

19.16
27
1
/4
47/1
1/2

17/9
28/9 6,02
20 Apr. 1915
19
8
/4
31/-

-.
4,64
20Apr.1914
ll°/o
17/9


2,98

RUBBER.

De aanvoeren varen in de afgeloopen week grooter dan
gewoonlijk en de prijzen daalden, terwijl er zeer weinig om-
ging. Tegen het slot kwam er echter wat meer vraag, een
betere stemming trad in en de prijzen herstelden zich tot
1
/2
d. hoven het laagste punt. Amerika toonde niet veel
kooplust voor loco; naar het heette wegens de moeilijkheden
om vergunning tot uitvoer te krijgen. Latere levering be-
dong hoogere prijzen dan loco. –

De markt sluit als volgt:

Prima Crêpe loco 3/2

einde vorige week
3I2/4
Mei/Juni

3/2’/4

,,

,,

3/2°/s
Juli/December 3/2
‘/

,,

,,

3/2
/2
Sm. Sheets

/2 d. minder

1 d. minder
Harcicure fine Para 3/.

,,

3/1/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkanip en Leonard Jacobson & Zoonen).

De stemming was deze week onveranderd kalm, daar in
den onzekeren toestand nog geene verandering kwam.

1

•-•–‘

260

ECONOMISCH-STATISTISCHE 9ERICHTEN

Toch brachten cle aan de markt gestelde
paitijen
Java
W. I. B. en Robusta bevredigende prijzen op en moesten
slechts enkele partijen worden opgehouden.
Ook voor de inschrijving bij cle N. H. M. bestond zeer
goede belangstelling.
Santos goed gevraagd bij weinig aanbod.

Noteeringen en voorraden.

17/22 April 1916

Rio

Santos

t

10115 – ,, , 1916


1 19/4 April 19101

Data

1

1
Wisselk/ers

20/25 April 19141 –
Voorraad 1 ‘nuj5

Voorraad
1
Prijs
1
No. 7

No. 4

Juli 1914 11 d.

26 AriI 1916

GRAAN.

14tl. Kust

San Lorenzo
Petro- Odessa

Ver. Staten
grad Rotte,-
Data

Londen!1 dom Rotter- Bristol Rotte,. Enge.
R’dam

dam I
Kanaal
I dam
I
land13/-

165/-

f14,25
14/-
f100.-
160/-

10!-
7/10V2
65/-
65/6
6/4V2
l/1OVt
1/10

1

/2
14/-
141-
7/3 1/11
1
/4
1/11V
12/-
121-

19 April1916
303.000
70751.351.000
6900
11
11
/81
15

,,

1916
334.000
7075

1.360.000
6800
11
22
/82
19April1915
472.000
5100

779.000 6250
12
2
V82

24 Juli

1914
353.000
4900

889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data
Afgeloo pen
I
Sedert
Afgeloo/en
Sedert
week
1 Juli
week
1 Juli

19 April 1916
..

29.000
1
3.010.000
1
39.000 10.861.000
19 April 1915 ..

37.000

2.766.000

54.000

8.820.000

HOUT.

Data

Cronstadt
Golf van Mexico

Holland
Oostk.
Engeland Holland
Engeland

(gezaagd)
(mijn-
(pitc/l.
/’ine)
(pitcll.
pine)
stutten)

17/22 April 1916

‘-

550/-
10/15

,,

1916537/6
19124 April 1915215/1)

20/25

April 1914
……
f11,50
24/6
73/9
73/9
Juli 1914
……
.,,
12,—
.
24/6
75/-
77/6

ERTS.

Bilbao

Gat,. Grieken. – Poti

Data
1 Middles.
kro’
Mid

h,s.
iïes.
Middles.
bro’
VETTEN EN OLIËN.

bro’ bro’

Oleo-Margarine.

Na de groote verkoopenindenlboj
22/-
21/-

der vorige week, zijn nu de vraagprijzen iets hooger,nameljk:
22/6
21/9
– –
voor

,,Extra”-Kwaliteit

van

14.62
1
/2

tot

14.65

$cents

17/22

April 1916 …….

12/9
1319

Iie

11

14.12
2
/2

11

14.15

11

10/15
11

1916 …….
19/24

April 1915 …….
‘-
/7
1
/2
8/41/.
Iiie

,,

ad

13.12
1
/2
$cents,
20/25

April 1914 …….
Juli 1914 …….
4/3
5/4
2
/2
5/9 8/6
per 1h., April/Mei levering in New York.
Verkoopen worden niet gemeld.
KOLEN.
Loco mooie Iie kwaliteit werd met
f
95,— betaald

P rem ie r-j u s.

Noord-Amerikaansche prima

kwaliteit

Cardiff
Oostk. Engeland
werd ad 13
1
/
4
$cent geoffreerd.
Data
Zuid-Amerikaansche Iie soort is gedaan ad f74,

C.
i. f.
Bot-
Genua
Port
P
ï
a
a
ta

Rottee-
Cron-

Rotterdam, betaling tegen vertoon van documeiiten, exclusief
deaux
Said
Rivier

dam
stadt

molest- en capture-verzekering.
Zuid-Amerikaansche

le soort werd op deze condities ad
17122 Apr.1916
fr.60.—
83/6 109/3
60/6
f6,50

f
76,— aangeboden.
10/15

,,

1916
,, 64,75
80/-

6216
,,6,50

Voor loco kon men f 95,— bedingen.
19/24 Apr. 1915
,,
22,50
32/-
32/6 27/3
,,
6,—

N eu t r all ard.

De

offerten

variëeren

van

13,40

tot
20/25 Apr. 1914
,,

5,—
7/3
7/-
12/4
2
/2
31-
4/-

14,— $cents levering in New York, al naar het merk.
Juli 1914
7
7/–
7/3 14!6
3/2
51-

Imitatie-Neutrallard noteert van 12,87’/2 tot 13,25
$cents.
DIVERSEN:

Katoen za a d-o ii e.

Men denkt ,,Butteroil” op aflading
Bomba
y

Burmah
Vladivo-
Chili
van Amerika te kunnen koopen ad $28,— per 100 K.G. cost-
Data
West West
stock
West
freight Rotterdam of ad
$
28,50 per 100 K.G. c. i. 1. Rotter-
Europa Europa
West
Europa

dam, exclusief ,,capture”. Voor loco Butteroil wordt f 76,—!
___________________________
(d. w)
(rIjst)
Europa (salpeter)

I
,.J ,

C
VI «.CtGU.

COPRA.

Onze markt was in het laatst der week in overeenstem-
ming met Londen flauw gestemd. De
1
xnarkt sluit met koopers
voor Java f.m.s. tot f 40/4. Ceylon f.m.s. cif. Londen £36.-.-
(waarde) en cif. Marseille £ 40.7.6 (koopers).

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

22 April

1916 …………
f
40/4
15

,,

1916 …………..4J
1
/4

22 April

1915 …………..65.
22 April

1914 …………..3lVm
20-25 Juli 1914 …………
,,
28h

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

22 April 1916. Onder den invloed van de naderende feest-dagen werden weinig zaken gedaan. Naar de Entente-landen
werden voor regeeringsrekening geen graan-bevrachtingen
geneld. Noord-Amerika was flauw gestemd metlagere vrachten.
Van. Zuid-Amerika was daarentegen meer vraag;. de handel
kon een aantal neutrale schepen tot verhoogde vrachten af-
sluiten.
Naar Nederland werden geen bevrachti ngen gemeld.

17/22 April 1916 …….110/-

140!-


10/15

,,

1916 …….10216

145/-

140/-
19124 April 1915 …….57/-

80′-

87/6

90/-
20/25 April 1914 …….12/-

18/-

20/61)

Juli 1914 …….14/6

16/3

25/-

22/3

1)
Per zeilschip.

Graan Petrograd per quartet van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
lfli
jnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

Er is geen wijziging van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)

Erts nr. Ru/Ir/laven
I
Massale

oed
Data

Waterstand
1/4
lostijdl
1
/2
lostijd

_., –

17-22April 1916

gunstig
10-15
,,
1916

guistig
19-24 April 1915 …….0,25

0,35

gunstig
20-25 April 1914 …….0,32V

0.42
1
/20,95

vallende
20-24 Juli 1914 …….0,60

0,70

1,05

gunstig

Auteur