Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 15

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 12 1916

12 APRIL 1916

EconomischowSta
’tistische
,

Beri
*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKÉRS: Mr:
H. G. KRONENBERG

1
E
JAARGANG

WOENSDAG 12 APRIL 1916

No. 15

–9

INHOUD

131z.

DE AMERIKAANSCHE INCOME-TAX EN BUITENLANDSCHE
BELEGGERS
………………………………..213
Het scheepscrediet in Nederland
………………..214

I
ndex-cijfers
…………………………………
214

Opbloei der scheepvaart in Noord-Amerika
……….
215

De groote Berlijnsche Banken in
1915
…………..
216

Belastingen in Engeland
…………
……………..
217

REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
217

MAANDCIJFERS:
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam
……….
218

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
218-227

Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. .

Goederenhandel.
B ankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den, inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistie/c en Overzichten” aan Nico J.

Polak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f 12,— per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën
f0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffènde abonnementen en advei-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

10 APRIL 1916

De stagnatie op de geidmarkt is nog niet geheel

verdwenen. Wel was er gedurende de afgeloopen

wcek verbetering te bespeuren en waren geidgevers

in het algemeen meer geneigd om af te sluiten, maar

een normaal aanbod van geld was er nog niet en hoe-

wel de geidruimte natuurlijk niet plotseling verdwe-

nen is, zooals trouwens blijkt uit het hoofd ,,reke-

ning-courant saldo’s” op den laatsten weekstaat van

de Nederiandsche Bank, blijft het nog moeilijk om
wissels te plaatsen of geld op prolongatie op te ne-

men.

Particulier discontp noteerde tusschen 234 en 3 %
met geringen omzet en meestal alleen voor het aller-

beste papier. Prolongatie-rente 4 a 434
%.

Evenals in Augustus 1914 was er weder gebrek

aan zilveren munt, omdat blijkbaar het publiek wder

zooveel mogelijk terug hield; de regeering zag zich
genoodzaakt, een geruststellende verklaring te pu –

bliceeren.

De wisselmarkt was na het herstel, der telegrafi-

sche gemeenschap met Engeland iets levendiger,

echter met zeer flauwe tendenz voor de Entente-

landen, vooral voor Parijs, dat weder tot op het laag-.

ste punt sedert den oorlog is gedaald.

Het steeds uitblijven van een regeling voor de

verzending van goud uit Amerika werkt natuurlijk

ook zeer ongunstig op de koersen voor Londen cii

DE AMERIKAANSCHE INCOME-TAX EN

BUITENLANDSCHE BELEGGERS.

De mededeeling, dat voortaan ook door buiten-

landers, welke niet in de Vereenigde Staten wonen,
over coupons en dividenden de federal income-tax
moet worden voldaan, heeft terecht in ons land
groote verontwaardiging gewekt. Zooals men weet, is

in de wet zelf dienaangaande niets gezegd, doch de
uitvoeringsbepalingen (in Nederland zou men zeggen:
de algemeene maatregelen van bestuur), welke door
den Secretary of the Treasury worden uitgevaar-
digd, hebben dienaangaande nadere voorschriften

gegeven. Onder – overlegging van een affidavit kon,
zoo luidde de ,,ruling”, vrijstelling door ,,non-resi-
dent aliens” ivorden verkregen. Thans schijnt echter
weder door eene dergelijke ruling de vrijstelling te
zijn opgeheven. Nadere bijzonderheden ontbreken tot
dusverre (men verkeert ook in twijfel, of aan de

,bepalingen terugwerkendé kracht is verleend tot 1
Januari of niet), maar is de mededeeling in hoofd-
zaak juist, dan zijn de buitenlandsche houders zon-
der vorm van proces van een deel hunner inkomsten beroofd, en de daarbij betrokken volken kunnen niet

luid genoeg hunne stem tegen een dergelijke wijze

van optreden verheffen.
1
.

Het Bestuur van de Vereeniging voor den Effecten-
handel te Amsterdam heeft dan ook met prijzens-
waardigen spoed aan den Secretary of the Treasury
een telegram gezonden, waarbij het met klem tegen
de nieuwe ruling protesteert. De Vereenigde Staten
schijnen zich ten aanzien van de vervulling hunner
kapitaalsbehoeften ‘el buitengewoon sterk te gevoe-
len, dat zij het buitenland dusdanig durven tarten,
want door dergelijke willekeurige handelingen zal de
belangstelling voor Amerikaansche waarden stellig

niet toenemen.
Onder de hier te lande genoteerde bonds komen
verscheidene voor, waarbij de maatschappij-debitrico
op zich neemt, alle tegenwoordige en toekomstige be-
lastingen’te voldoen (dit geldt o.a. voor de Atchison
Toeka en de Kansas Oity Southern). Toch staat het niet geheel vast, dat de houders dezer obligaties de
coupons integraal betaald zullen krijgen. Immers bij de inwerkingtreding der wet, toen de bovengenoem-
de ruling ten voordeele der buitenlandsche houders
nog niet was uitgevaardigd, is deze kwestie eveneens
ter sprake gekomen en zijn er rechtsgeleerden ge-
weest, welke de nietigheid dezer overeenkomst ten
opzichte van den . uncome-tax volhielden. Inderdaad

is ,,strijd met de openbare or’de en goede zeden”, zoo-
als in onze wetgeving de term luidt, hier niet geheel

U.

S

214

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 April 1916

uitgesloten, daar liet de vraag is, of een debiteur
zich
c(.k ten aanzien va.n een toekomstige inkomstenbelas-
ting
kan
binden.
HET SCHEEPSCREDIET IN NEDEI?LAND.

De scheepshyjotheekbanken nemen in ons land van

scheepvaart en scheepsbouw eene belangrijke functie in.

Zij voeren het geld van het publiek •naar de cie-

dietbehoevenden op scheepvaartgehied en zijn daardoor
voor den gezonden groei van de bovenvermelde be-
drijven van het grootste gewicht.

De ontwikkeling der scheepshypotheekhanken is
snel geweest. In
1899
werden vrijwel tegelijkertijd
te Rotterdam en Dordrecht de eerste twee banken

opgericht, wier voorbeeld later zoowel in binnen- als
buitenland (in Scandinavië en België) door verschil-

lende andere instellingen werd gevolgd.
Eind
1914
hadden de
9
toen in Nederland werkzame
scheepshypotheekbanken een bedrag van
f 66.353.823
aan scheepshypotheken en een bedrag van
f 65.334.950
aan pandbrieven uitstaan.

• Blijkt hieruit, dat het scheepscred.iet zich snel
ontwikkeld heeft, betreffende de bedragen, die onder

verband op schepen in Nederland uitstaan, tast men
geheel in ‘t duister.

De hierboven vermelde bedragen van door Neder-landsche scheepshypotheekbaiiken uitgezette gelden

geven ons, waar ‘t bekend is, dat deze instellingen
meerendeels haar werkkring niet tot Nederland be-

perken, maar ook tot andere landen als België,

Duitschland, Engelaûd, Noorwegen en Zweden plegen
uit te strekken, betreffende den omvang van het

scheepshypotheekwezen in Nederland geen licht.

Daarenboven is in ‘t geheel niet bekend, in hoe-
verre en tot welke bedragen het geven van scheeps-
hypotheek door particulieren plaats vindt.
Wordt van, de gewone hypotheken het ]eeuwendel
door particulieren verstrekt, *) er bestaat reden om

aan te nemen, dat, voor zooverrehetscheepshypotheken

betreft, de toestand een andere is en dat het grootste
deel dier hypotheken door scheepshypotheekbankeri
verleend wordt.

De bijzondere aard van het onderpand, de grootere
moeilijkheid om de waarde van schepen juist te

schatten, de meerdere vergankelijkheid der onder-

panden en vooral de juridische bezwaren, die het
voor buitenstaanders minder aanlokkelijk maken,
zich op dit speciaa] gebied te begeven, maken, dat
de meeste particulieren zich van het direct geven
van geld onder verband op schepen verre houden en

er de voorkeur aan geven, deze gelden in pandbrieven van scheepshypotheekbanken te beleggen.

Dit neemt niet weg, dat het toch van belang zou

zijn te. weten, tot welke bedragen jaarlijks door par-
ticulieren en verder door gewone.banken of andere
credietinstellingen als b.v. de zoogenaamde crediet-

vereenigingen, geld onder scheepsverband uitgeleend
wordt.

Maar ook andere vragen als: wat is de loop der
inschrijvingen onder verband, wat is de verdeeling
der. geldleeningen naar de hoegrootheid der schuld,
naar den rentevoet en naar de soprt van onderpand,
vragen, vaaromtrent, voor iooverre het gewone hypo-
theken betreft, de jaarcijfers ons licht verschaffen,
zouden wij gaarne beantwoord wenschen te zien.
De omstandigheid, dat de ontwikkeling van het•
moderne scheepscrediet van jongeren datum is, heeft
waarschijnlijk veroorzaakt, dat men er minder aan-

*)
Volgens de Jaarcijfers 1914
werd geld op hypotheek
uitgeleend:
door hypo-
door andere
door
theek
banken en
prticul.

op
landelijke
banken
instellingen
personen

eigendommen:
6.894.000
16.866.000
34.722.000
op
gebouwen:

. .
38.467.000 51.291.000 64.095.000

f
.
45.361.000
f
68.157.000
f
98.817.000

dacht aan geschonken heeft dan aan het crediet op
onroerende goederen.

Dat het, van even groot belang is, den omvang en

de ontwikkeling van dit crediet te kennen, spreekt
van zelf.

Het is daarom te wenschn, dat het Centraal-

Bureau voor de Statistik er spoedig toe moge komen,
ons ook daaromtrent met cijfers in te lichten.

• De gegevens daarvoor zijn te vinden in de registers
van het hoofdkantoor van bewaring der scheeps-

bewijzen te ‘s-Gr avenhage, waar zij tot nog toe
ongebruikt liggen.

Wanneer dit braak liggend terrein ontgonnen wordt,

zal dit ongetwijfeld strekken. tot de betere kennis
van het credietwezen in Nederland!

W. C.
Mjj.

INDEX- CIJFERS.

Al
heeft liet index-cijfer van ,,The Economist”

over Maart een nieuwe recordhoogte bereikt, is de stij
ging toch veel minder geweest dan in de voorafgaan-
(:0
maanden. De vermeerdering bedroeg slechts 5
punten, tegen
168
in Februari en
206
in Januari.
De daling van verschillende voedingsmiddelen en

wcefstoffen is de oorzaak van deze verminderde stij-

ging; de rijzing van de delfstoffen heeft daarentegen
tengevolge gehad, dat er per saldo toch nog van een
stijging sprake is..
De
cijfers van ,,The Economist” zijn de volgende:

Data
Granen

vleesrli

d ere

dings-
ei, ge-
notn,.

Grond
.
stoffen
cv jet
in dus-
.

Dolf.
stoffen,

Diver.
sea:
oliën, hout,
rnbbcr,
Ons.

7otaal
Alge_
“°”
index-
cijfer

Basis (gemidd.
1901-5)
. –
500
300 500
400 500
2200
100-0
1 Januari1914
563 355
642 491
572
2623
119-2
1

April

,,
560
350
1
/2
626/2
493 567
2597
118-0
1

Juli

,,
565
1
/2
345 616
471/2
551
2549
115-9
EincicJulj

,,
579
352
616’/2
464
1
/2
553
2565
116-6
Aug. ,,
641 369 626 474
588
2698
122-6
Sept.
646 405
611 /2
4721/2

645
2780 126-4
Oct.

,,
656
1
/2
4001/2

560 458 657
2732
124-2
Nov. ,,
683
407
1
/2
512 473
68412
2760
125-5
Dec.

,,
714
414’/2
509 476
686V2
2800 127-3
Jan.1915
786 413
535
521 748
3003
138-5
Febr.,,
845
411
552’12
561’/2
761
3131
142-3
Mrt.

,,
840
427 597
644
797
3305
150-2
April,,
847
439’12
594/2
630
816
3327
151-2
Mei
893 437 583
600
814
3327
151-2
Juni
818
.
428
601
624
779
3250
147-7
Juli

,,
838
11
2
440
1
/2
603
625 774
.3281
149-1
Aug.
841
438
1
/2
628
610/2
778
3296
149-8
Sept.,,
809’/2
470’/2
667
619’/2
769/2
3336
151-6 Oct.

,,
834
443’/2
681
631/2
781
3371
153-2
Nov.
871’/2
444
691
667/2
826
3500
159-1
Dec.

,,
897 446
731
711’/2
848/2
3634
165-1
Jan.1916
946’/2
465
782
1
/,
761
1
/2
884’/2
3840
174-5
Febr.,,
983 520
1
/2
805
1
/2
801 /2
897
1
/2
4008
182-2
Mrt.,,
949
1
/2
503
796’/2
851
913
4013 182-4

De daling van liet cijfer der eerste groep wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door den sterken teruggang der graanprijzen., waartegenover de vleeschprijzen

echter ietwat zijn gestegen.

– Suiker en boter hebben het cijfer van de tweede
groep doen dalen, niettegenstaande een lichte prijs-
stijging in koffie en thee.

Van de weefstoffen zijn katoen en wol beide niet

onbelangrijk in prijs achteruitgegaan; jute is vrijwel onveranderd gebleven, zijde kon iets in prijs vêrbe-
teren. – –

De delfstoffen, wijzen een enorme stijging dan,
waarbij vooral koper, dat van na. £ 102 tot £
116
rees,
veel invloed heeft uitgeoefend. De andere metalen
en ook steenkolen zijn alle zoider uitzondering in
pi’ijs vooruitgegaan.

De rubriek Diversen geeft een rijzing te zien, die

12 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

215

vooral voor rekening van petro]eum komt, terwijl ook

soda iets verbeterde.
Het staatje betreffende de kleinhandeisprijzen
luidt als volgt:

Data
Ncderland
(Ccntr. B. v.
d.Statistiek)

Engci
orand
(Bod
Trade)
USC

0fl
D

ii

d
,.

7(0

100
100
100
Juli

1914

……………..
Aug—Dec.
1914

………..
104
113
104,6
109
118
117,6
Febr

..

…………….
110 122
124,4
114
124
131,4
117
124
136,7
120 126
145,2

Jan

1915
……………..

123
132
148,7
Juli

..

…………….
125
132’/
151,5
124

134 155,7

Maart

..

………………
April

..

………………

Juni

..

………………

Sept…

…………….
124
135
158,9

Mei

………………..

O
ct…

…………….
123

..

140
167,2
125
141
15,2
127

.. ..

144
157,3
Nov.
,
……………….
Dec

………………..
Jan

1916
……
. ………
130
147
Febr

,.

…………….
.131
.
148

De ,,Wirtschaftliche Monatsberichte” van Richard

Calwer zijn sedert ons laatste overzicht14 meet

verschenen.

7
0t4k

OPBLOEI DER SCHEEPVAART 1N

NOORD-AMERIKA.

Volkomen doordrongen als zij waren van de eorme

politieke en economische beteekenis van de doorgra-
ving der landengte van Panama, in het bijzonder
voor de Vereenigde Staten zelve, was het den Ame-
rikanen een doorn in het oog, dat hiervan in zoo
groote mate vreemde reederijen zouden profiteeren,

waar de eigen handel slechts voor een zoo gering
deel onder Amerikaansche vlag plaats vond.
Nog in 1824 was het aandeel d6r Amerikaansche
-vloot in het totale buitenlandsche zeeerkeer 91.2
in 1864 27.5 %, in 190.4 nog slechts 10.3 %.
In het jaarlijksch ambtelijk rapport over 1911, be-
treffende de Amerikaansche scheepvaart heette het:

,,Bijna in eén menschen.Ieefti,jd is de scheepvaart
,,der .Vereen. Staten op vreemde havens met stij-
,.gende snelheid achteruitgegaan, zoodat wij op het
,,00genblik nog slechts een onbeteekenend aandeel
,,hebben in onze eigen uit- en invoer. Zoo noodig
,,konden wij elk Amerikaansch passagiersschip op
,,elke reis over, alle oceanen convoyeeren’ met twee
,,slagschepen, een marinestransportschip, en een
,,kleine flottilje van kruisers, torpedovernielers en
,,torpedobooten. De Amerikaansche scheepvaart is he-
,,perkt tot onze èigen kusten, inclusief Alaska, Hawaï,

,,Porto-Rico, de Golf van Mexico en de Caraïbische
,,Zee
en zelfs in deze nahijgelegen vreemde vaarwa-
,,ters gaat zij langzaâm achteruit.”
Vele waren de bezwaren, welke de uitbreiding der Amerikaansche vloot belemmerden. Tengevolge van de dure exploitatie, hooge bouwprijzen, hooge gages en arbeidsloonen, was het haar niet mogelijk de con-
currentie met de Europeesche lijnen op te nemen.
Maar de hoofdoorzaak was wel te zoeken in de ge-
brekkige wetgeving op scheepvaart-gebied.
V66r de invoering der Panama Canal Act, van 24

Augustus 1912, konden schepen, welke niet in Ame-
rika waren gebouwd, niet in het Amerikaansche
register worden ingeschreven, terwijl het den niet-
ingeschevenen verboden was, Amerikaansche havens
aan te loopen, om het even of zij beladen waren of in
ballast voeren, zulks op straffe
van
hooge
.
boeten.
Een in het buitenland gebouwd schip l7on wel onder
Amerikaansche vlag varen, maar nooit een Amen-
kaansche haven aandoen!
In hoofdstuk 5 van deze wet nu, werd bepaald, dat
toegelaten werden ter registreering voor de vaart op
vreemde havens en op de Philippijnen, Guan en
Tutuila, in het buitenland gebouwde schepen, indien
goedgekeurd door de Scheepvaart-inspectie, als vei-
lig tot het vervoeren van droge en aan hederf onder-

hevige lading en niet meer dan 5 jaren oud op het

tijdstip der registreering.

Onmiddellijk werd op uitbreiding dezer wet aange-

drongen in dien zin o. a., dat deze 5-jaargrens werd

opgeheven. Maar een desbetreffend wetsontwerp werd

door het Congres steeds ter zijde gelegd en kwam niet-

in behandeling, totdat begin Augustus 1914 de

Europeesche oorlog uitbrak en het tot de Ameri-
kanen doordrong in welk een hopeloozen toestand

hunne wetgeving de eigen scheepvaart had gebracht.

1
Toen werd onmiddellijk bovengenoemd wetsvoor-
stel aangenomen en op 18 Augustus 1914 tot wet

verheven. Zoo was het den Amerikanen dus mogelijk
geworden schepen, in het buitenland gebouwd, onder
eigen vlag op eigen havens te laten varen.
Ten aanzien van de bemanning der geregistreerde

Amerikaansche schepen bestond aanvankelijk de be-paling, dat deze geheel en al bestaan moest uit Ame-
rikanen. Eerst in 1864 werd deze eisch beperkt tot
gezagvoerder en officieren.

De algemeene maatregel van bestuur (Executive
Order), van 4 September 1914, ingevolge de Scheeps-

rgistreeringswet van 18 Augustus 1914, bepaalde
eindelijk, dat vreemde officieren op schepen, toege-
laten ter registreering, dienen mochten tot 4 Sep-
tember 1921 en zelfs vacatures pp die schepen met
vreemdelingen mochten worden aangevuld tot 4 Sep-

tember 1916.
Hierdoor is bereikt,dat in het buitenland gekochte
schepen tijdelijk onder vreemde officieren mochten
varen, wat den aankoop zeer in de hand werkte.
De regeering der Unie heeft dus reeds veel gedaan

en verzint nog steeds nieuwe maatregelen, om de
‘Amerikaansche scheepvaart’te bevorderen. Door sub-
sidies aan eigen scheepvaart, prohibitieve maatrege-

len tegen vreemde reederijen en bezwarende voor-
schriften betreffende vreemde schepen, zooals o. a.
vervat in de ,,Seamen’s Bil]’ van 4 Maart 1915,
streeft zij naar het doel, dat zij zich voor oogen stelt.
Zoo bepaalde een vet van 1912, dat alle in het
scheepsregister der Unie ingeschreven schepen van
de betaling van Panamakanaal-rechten vrijgesteld
waren, indien zij ingeval van oorlog ter beschikking
der regeening werden gesteld. Dit geldt ook voor de
voor de kustvaart ingeschreven schepen. Als kust-

vaart beschouwt de Amenikaansche wet niet alleen
het verkeer van schepen tusschen Amerikaansche
havens, maar ook de vaart op de koloniën.
Intusschen zijn hiermede lang niet alle moeilijk-

heden overwonnen en teekenend voor den toestand is
de verzuchting, onlangs van Amenikaansche tijde ge-
uit in ,,Fairplay”:

,,We are ,not, however, a seafaring nation and it
is a sore point with some of us, that our Transpacific
steamers have been practically driven out of the
trade, which is entire]y in the hands of the Japanese
nt present”. –

Welke zijn- nu de gevolgen van alle de bovenge-noemde maatregelen, gevoegd bij de gunstige con-
junctuur, waarin zich de Unie bevindt, tengevolge
van den gruwelijken oorlog, die Europa inwendig
verscheurt en de scheepvaart van enkele belangrijke

Europeesche staten met lamheid heeft geslagen?
De heer Andrew Scott, secretaris van Lloyd’s
Register, deelde aan de ,,Times” mede, dat alle
scheepswerven aan de kust en de groote meren niet
volle capaciteit werken en onmogelijk meerdere
orders kunnen aannemen. De aanbouw van nieuwe
schepen is thans in Amerika grooter dan ooit te
voren. Niet alleen worden schepen voor Amerikaan-
sche rekening gebouwd, maar ook voorneutralen, o.a.
19 voor Noorwegen bestemd.
,,Fairplay” geeft een overzicht van den totalen
scheepsbouw op 1 Februari 1916, en zegt, dat op dien datum in aanbouw waren 230 stoomschepen, met een

216

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12
April
1916

inhoud van 900,000 bruto-registertons, verdeeld over
39 werven.

Hieronder bevinden zich 16 schepen van 10,000

tons en meer en 80 van 5000-10000 tons.


Een bericht in. de Aligem. Schiff. Zeitung meldt:

,,Sedert het uitbreken van den oorlog bedraagt het

,,in Scheepvaart-maatschappijen belegde kapitaal

,,39.560.000 dollars. In dit bedrag zijn begrepen de in

,,aanbouw zijnde schepen, en de financieering van be-

,,staande maatschappijen en vereenigingen.

,,In de eerste 17 maanden van den oorlog werden

,,99 scheepvaart-maatschappijen, met een gemiddeld

,,kapitaal van 400.000 dollar opgericht. Behalve eenige

,,maatschappijen met groote kapitalen, ontstonden nog

,,een menigtè ondernemingen met kapitalen tusschen

,,25.000 en 50.000 dollar.”
Niet alleen door nieuwbouw, maar ook door aan-

koop van vreemde schepen, wordt de vloot der Unie

versterkt. Zoo gingen de drie groote mailstoomers

van den Kon: West-Indischen Maildienst, de Ecuador,

Venezuela en Oolumbia, booten van ca. 5.000 tons, over

in handen van de Pacific Mail Steamship Co., te San

Francisco, welke schepen waarschijnlijk dienst zullen

doen tusschen San Francisco en de havens der Mid-

den-Amerikaansche repblieken.

De verkoop van deze schepen kan bezwaarlijk als een verlies voor de Nederlandsche koopvaardijvloot

worden beschouwd, aangezien zij, mede tengevolge

van de door den oorlog veranderde economisch-geo-
graphische toestanden, als onbruikbaar voor

de •Ne-

derlandsche reederij
zijn
aan te merken. Het jaar-

verslag der K. W. I. M. zegt dienaangaande: ,,Deze

schepen, voor. den Oolondienst gebouwd, wareii door

inrichting en diepgang voor onze andere lijnen on-

geschikt.”
In dit verband zij nog opgemerkt, dat de einde 1915
gesspendeerde Pacificdienst van voornoemde Ame-

rikaansche reederij, werd opgenomen door onze nieu-

we Java-Pacific Lijn, een combinatie, gevormd door
de Mij. ,Nederland, Rotterdamsche Lloyd en Java-
China-Japan-Lijn. Hier heeft zich dus het Neder-

landsch ‘initiatief snel en krachtig doen gelden.

Men ziet uit het voorgaande, dat Amerika de ge-
legenheid waarneemt, om den achterstand op scheep-
vaartgebied met groote sprongen in te halen.

In hoeverre het haar mogelijk zal zijn, wanneer
normale tijden weer aangebroken zijn, de concur-
rentie tegen de Europeesche en Japansche lijnen vol

te h6uden, zal de toekomst leeren. Zoo ooit, dan heeft
dit land zeker thans de schoonste gelegenheid. Im-
mers voor het hierboven genoemde bezwaar van hooge
exploitatiekosten zullen

zich zeker ook nog na den
oorlog ‘de Europeeschë reederijen geplaatst zien. Het’
komt ons echter twijfelachtig voor of Amerika tegen

de jarenlange ervaring en hoog ontwikkelde techniek
van het scheepvaartbedrijf in Europa opgewassen ‘zal

blijken, indien de vrije concurrentie op de wereld-
markt hersteld zal zijn. Want alleen met grôote ken-
nis van zaken, een streng-economisch beheer en nauw

keurige contrôle der exploitatiekosten is liet in nor-
male tijden mogelijk, het reederj-bedrjf rendabel te
maken.

DE GROOTE BERLIJNSCHE BANKEN IN 1915.

Bij de beschouwing der jaarverslagen van de groote
Berlijnsche banken springt het meest in het oog de
groote stijging van de deposito’s en creditsaldi der
rekeninghouders. Gaf ultimo 1914 reeds een ver-
meerdering van ruim 500 millioen Mark tegenover
het voorgaande jaar te zien, thans was de toeneming

nog wel driemaal zoo groot en bedroeg de post bijna
7 milliard. Als men dan nog nagaat, welke bedragen
het Rijk door leeningen heeft opgenomen, dan wordt
de likwidatie der voorraden en de stilstand van tal
van bedrijven, tezamen met de door den nood ge-
dwongen besparingen, door deze
cijfers
wel duidelijk
aangetoond.

Terwijl de deposito’s tegenover de laatste balans
in vredestijd een toeneming met ruim 2 milliard

vertoonen zijn de andere direct opeischbare passiva,
de accepten en te betalen cheques, met 700 millioen

verminderd, mede een symptoom van geringe be-
drijvigheid in het handeisverkeer.

De opeischbare schulden namen dus per saldo toe
met 1300 millioen Mak, van welk bedrag ongeveer

500 millioen in kas of bij de Reichsbank beschikbaar

is gebleven, terwijl de saldi bij andere banken met

100 millioen zijn vooruitgegaan. De overige 700 mil-

lioen hebben de wisselportefeuiile doen toenemen.

De geidruimte zal wei een sterke vermindering

van het bedrag aan handelspapier in die portefeuille
tengevolge gehad hebben. Waar niettemin deze por-

tefeuille aanzienlijk is toegenomen, mag men aan-

nemen, dat die vermeerdering wordt veroorzaakt door

het overnemen van Schatkistwissels en dat ook be-

langrijke bédragen aan handelspapier door deze
Rijkspromessen
zijn
vervangen. Behalve het Rijk

zullen wellicht ook andere publiekrechteljke lichamen

hun schuldbekentenissen op korten termijn bij de
banken hebben ondergebracht.

Opmerkelijk is de geringe toeneming van den p6st
Binnenlandsche Staatsfondsen. Naar het schijnt

hebben de’ banken zich bij de verschillende oorlogs-
leeningen bepaald tot het nemen van Schatkistwissels
en hebben zij het inschrijven op de ,,Schuldverschrei-

bungen” alleen in opdracht hunner cliëntèle bezorgd.

Gezien den looptijd der beide soorten oorlogswaarden,

maakt dit., feit geen ander verschil dan dat de aan
het
Rijk
geleende bedragen nu onder het van groote

likwiditeit getuigeude hoofd wissels kunnen worden
opgenomen, terwijl
zij
anders onder Staatsfondsen
zouden voorkomen, die echter, dank zij de Darlehens-
kassen, niets minder ,,flüssig” zijn.

De conversie van handeisvorderingen in inschulden

ten laste van publieke lichamen, die blijkbaar in de

wisselportefeuilie heeft plaats gevonden, schijnt ook
de oorzaak te zijn van het feit, dat de post Debi-
teuren, niettegenstaande de ‘reeds genoemde, geld-

ruimte verwekkende factoren, niet is verminderd,
ja, zelfs met 400 millioen Mark is .toegenomen.
Onder deze post en onder de beleeningen zal men

waarschijnlijk tal van voorschotten aan Staten, Pro-
vincies en Gemeenten moeten zoeken. ‘ Ware dat
niet z’oo, dan zou ook de post Reports en Beleeningen,
door den stilstand van den beurshandel en de af-
wikkeling van ‘talrijke .geblokkeerde posities, sterk
moeten zijn achteruitgegaan. Opmerkelijk is het

intussehen, dat, ondanks de likwidatie van de voor-
raden, de ,,Warenvorschüsse” in 1915 nog 135 millioen
Mark bedragen,. tegen 151 millioen einde 1914 en
379 millioen uit. 1913.

Hieronder volgt een staatje, waarop de boven-
besproken cijfers, grootendeels aan de ,,Fiankfurter
Zeitung” ontleend, naast elkaar zijn gesteld:

In millioenen Mark. 31 Dec 1915 1914 1913

Deposito’s en Crediteuren……6856

5322

4805
Accepten en Cheques …………612

1014

.1316
Totaal opeischbare schulden

7468 6336

5812
Idem in % van Kapitaal en
Reserven ……………………….

433

368.

370

Kas en tegoed bij de Reichsbank
848
590
367
Idem

in

%

der

opeischbare
schulden ………………………
11
9

6
Saldi bij andere banken ………
411 337 308
Wissels …………………………..
2492
1811 1763
Idem

in

%

der

opeischbare
schulden ………………………
33 25 30
Binnenlandsche Staatsfondsen
276 240

205
Andere effecten(incl. Consortia
enzg. dauerndeBeteiligungen)
815
901
Reports en Beleeningen ………
Debiteuren ………………………

Likwiditeitspercentage

………

1029
3240
69,6

925
3002 63,0

823
1208 2852
64,5

12 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BEICITEN

217

Dat bij zoo groote likwiditeit, van banken zoowel
als handelaars en particulieren, het privaat-disconto

boven de 4% blijft noteeren, is een opmerkelijk ver-

schijnsel. De hooge rente, door de banken in rekening

gebracht, hoog ten opzichte van de vergoede deposito-

rente (ca. 1
1
/
2
%),
blijkt ook uit de bedrijfsresultaten

der banken, waarover het volgende staatje eenige

cijfers geeft:

In millioenen Mark

1915 .1914

1913

Winst op rente en wissels ………147

133

124

Provisies ………………………………73

75

73

Winst op effecten, cönsortia, enz.

14

11

29

Totale bruto winst ‘ ……….236

221

228

Afschrijvingen………………………10

49

32

Gemiddeld dividend in percenten. 7,50 6,33 8,70

Het is dus in hoofdzaak de rentewinst en de winst
op wisselzaken geweest, die het jaar goed heeft ge-
maakt. Bij de wisselzaken zal de stijging van de gelds-

waarde der buitenlandsche saldi door de depreciatie
der Markvaluta wel een extra buitenkansje zijn geweest.

De mindere afschrijving – verleden jaar werd
ruim gereserveerd en nieuwe verbintenissen zijn er

niet veel – heeft de uitkeering van hooger dividend mogelijk gemaakt. Toch zijn deze niet over de ge-

heele linie verhoogd: de National Bank met een
uitdeeling van 4 % tegen verleden jaar ‘nihil geeft

op zich zelf al heel wat schot; verder keerde de
Deutsche Bank met 12
1
/2
% dividend 2
1
/
2
% meer

uit dan verleden jaar, de Bank für Handel und
Industrie (5
%)
en de Berliner ‘Handelsgeselischaft

(6 %) beide 1 % en de Disconto-Geseilschaft (8
1
/2%)

/2
% meer dan over 1914. De dividenden der Dresdner
Bank (6%), der Oommerz- u. Disconto-Bank (4
1
/2
%)
en der Mitteldeutsche Credit-Bank (5
1
/2
%)
bleven

onveranderd. Met uitzondering van dat der Deutsche
Bank zijn de dividenden lager dn over-1913.

BELASTINGEN IN ENGELAND.

In tegenstelling met de meeste andere landen
tracht men in ‘Engeland, waar het onderscheid tus-
schen gewone en buitengewone uitgaven op. den
Staatsdienst onbekend is, steeds de algemeene staats-
uitgaven door de inkomsten te dekken en zoo weinig
mogelijk middelen door leening te verkrijgen, al die-
nen die middelen dan ook tot dekking van uitgaven,
die voor het nageslacht direct of indirect productief
zullen
zijn.
In tijden van oorlog is het natuurlijk uiterst moei-
lijk, dit aloude stelsel te handhaven, maar al is
,,joindre les deux bouts” niet mogelijk, het ontbreekt geenszins aan krachtige pogingen om de einden toch
een flink stuk dichter naar elkander toe te brengen.
Ook thans is men van ingrijpende ‘maatregelen tot
versterking der staatsinkomsten niet teruggeschrikt.
Op de matige belastiugverhoogingen, kort na het be-
gin van den oorlog door den toenmaligen Minister
van Financiën Lloyd George ingevoerd, is een enor
me verzwaring der lasten gevolgd bij cle eerste be-grooting van den tegenwoordigen Kanselier van de
Schatkist McKenna in September 1915, en dezelfde
bewindsman heeft deze week bij het Lagerhuis een
budget ingediend, dat, vooral ten aanzien van de
belastingverhoogingen, getuigt van durf der Regee-
ring om de lasten van den oorlog op de burgers af te
wentelen en van het vastberaden voornemen om in de

toekomst de natie niet al te zware lasten op te leggen
voor de in deze tijden noodzakelijke bijzondere uit-
gaven.
Het belangrijkste punt in de nieuwe of verhoogde
belastingen is wel de verzwaring van den income-
tax. In September werd deze belarting reeds met
40 % verhoogd en bedroeg dientengevolge van 2/11/5
tot 3/6 per pond; met versterking der progressie zal

ze nu van 213 tot 5 sh. per pond bedragen, wat wil
zeggen, dat de hooge inkomens met niet minder dan

25 % zullen zijn belast, nog afgezien van de supertax!

.De belasting op ,,excess profits”, een eenvoudige

vorm van oorlogswinstbelasting, wordt van 50 % op 60 % gebracht, dus ruim tweemaal zee hoog als hier

te lande is voorgesteld.

Behalve de verhooging van den income-tax zijn

nog verschillende andere belastingwetten en belas-

tingverhoogingen voorgesteld; die tweeërlei bedoeling
hebben, n.]..de staatsinkomsten te vermeerderen en
tevens’ de gewenschte besparingen der ingezetenen

in de hand te werken. Als zoodanig geldt in de eerste

plaals de belasting op entréebiljetten oor publieke

vermakelijkheden, voetbalwedstrijden en wedrennen

inbegrepen. Deze belasting, 10 15 % van den prijs

der tickets, zal, tezamen met het in September inge-
stelde invoerrecht van 331/3 % ad valorem op cinema-

films, de uitgavèn voor amusement wel weten to
beperken.
Verhooging van de rechten op suiker (in Septem.
ber van 1/10 op 9/4, thans op 14 s. per cwt.), cacao,
koffie en cichorei, verhoogiug van den licence-duty
op auto’s en motorrijwielen, instelling van belastin-

gen op lucifers, op minerale wateren en op spoor-
kaartjes, dat alles zal tot de noodige besparing weten
bij te dragen:
In die besparing geeft trouwens de Regeering zelf
het voorbeeld, door de uitgaven voor de administratie

aanzienlijk in te krimpen. Reeds een maand geleden
werd door minister McKenna een overzicht gegeven
van de voor het komende jaar minder geraamde uit-
gaven; op den dienst der Staatsgebouwen kon ruim

£.
700.000 worden bespaard en een gelijk bedrag

werd voor de huishouding van verschillende depar-
tementen en bestuurslichanien minder uitgetrokken.
Voorwaar een voorbeeld, dat ook in andere landen
navolging verdient!
De besparingen zijn in verhouding tot den gehee-
len dienst natuurlijk slechts onbelangrijke bedragen;
de nieuwe belastingen leggen meer gewicht in de
schaal. Tegen. circa £ 200 millioen v66r den oorlog
schat de Minister het revenue na de invoering dezer belastingvoorstellen op ruim £ 500 millioen. De Mi. nister liet dan ook niet na, erop te wijzen, dat Enge-
-land thans bereid en in staat is £ 300.000.000 meer
aan belastingen op te brengen dan in het laatste
vredesjaar, terwijl in Duitschland slechts belastingen
worden voorgesteld, waarvan de opbrengst op niet
meer dan £ 24.000.000 wordt geraamd.
De toestanden in de beide landen zijn niet zonder
meer te vergelijken, maar het is inderdaad een niet
uit het oog te verliezen verschijnsel, dat Duitschiand,
dat zoo grif geld blijkt te kunnen leenen, zich in
hoofdzaak daartoe bepaalt en nog geen andere oor-
logsbêlastingen heeft opgelegd dan den ,,Kriegsver-
mögenszuwachssteuer”, benevens verhooging der ta-
baksbelasting, van het kwitantiezegel en van de
posttarieven.

Bij de Engelsche belastingvoorstellen is het nog
van belang, op te merken, dat, niettegenstaande de toenemende protectionistische stroomingen in den lande, een tariefontwerp achterwege is geblee.J

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

,Uitvoerverbo.den. Verboden is de uitvoer
van
campêchehout
en andere verfhouten, benevens
de extracten daarvan. Deze artikelen kunnen als looi-
stof worden gebruikt,. doch werden geacht niet te
vallen onder het bestaande uitvoerverbod van looi-
stoffen. Wegens de groote behoefte aan looistoffen
hier.’te lande, in verband met den belemmerden aan-
voer van overzee, is voor deze artikelen een afzonder-
lijk uitvoerverbod üitgevaardigd.
De uitvoerverboden voor bloemkool, bosjespeen,
snijboonen, spercieboonen en Heinrich Riesenboonen
zijn tijdelijk opgeheven..
M a x i m u m p r ii z e n. ‘Voor de maand April

218

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 April 1916
.

.
1

is
een nieuwe lijst van maximumprijzen vastgesteld;
STATISTIEKEN EN

OVERZICHTEN.
de eenige wijzigingen zijn verhooging van de mazi-

mumprijzen voor havermout en verlaging van die
voor boter.

Voor soda is opnieuw een maximum

*
N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.
..
pri
j
s vastgesteld, terwijl die
voor
enkele, geheel ten
GELDKOERSEN.:
uitvoer verboden, kaassoorten is vervallen.

.
Door den Minister is nog uitdrukkelijk de aandacht
1.BANKDISCONTO’S.

der, burgemeesters er op gevestigd, .dat de in zijn
circulaire van
24
Maart bepaalde maximumprijzen
8
Aprü
1916. 20
Juli
1914.

Disc. Wissels.
4 ‘/
sedert

1 Juli ’15
3 /2 sedert23 Mrt.
1
14
voor
mais
niet alleen gelden voor
.
door de regeering

.
gedistribueerde

mais

maar

voor

alle mais welke
Ne
Bel.Binn. Eif.

I

.
4’/2

1

’15
4

23

’14
wordt verkocht.
B ank
Vrsch.inR.C.
Bank of England
. .

,,

,,
5
1
/2

,,

19Aug.’14
5

S

,,

’14

,,
5

23

’14
3

,,

29Jan.

’14

MAANDCIJFERS.’
Deutsche Reichsbk..
5

23Dec.’14
4

5
Febr.’14
Banque de France..
5

20Aug.’14
.3
1
/
2

29 Jan.

’14
INKLARINGEN
OP
AMSTERDAM.
Oosteni. Hong. Bk.
5

12Apr’15
4

,,

1.21VIrt. ’14

Maart1916.

Maait 1915.
Russische Staatsbk.
.
6

29 Juli ’14
5

1Apr. ’14
Landen
Aantal

Tonnen

Aantal

Tonnen
van herkomst.,

schepen..

netto.

schepen,

netto.

NatBankv.Denem.
5

10

,,

’15
5

6Febr’14
Zweedsche

Rijksbk.
51/2

,,

S Jan’15
4’/

,,

6

,,

’14

Engeland…………..41

27.724

62

49.660
Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
12

2

’15
3
2
12

,,

19

114

Zweden

…………..6

2.892

k
10

6.187
Bank van Italië …
FederalRés.Bk.N.Y.
5’h

,,

10Nov. ’14
3-5

4
Febr.’15
5

,,

9 Mei

’14

Noorwegen …………11

6.344


Denemarken

………..3

1.588

1

655
Javasche Bank ….
3
2
/2

1Aug.’09
311

,,

1 Aug.’09

Frankrijk
.

…………

1

.

674

1

477

OPEN MARKT.
II.
Portugal …………..1

1.112

}12

.

9.611
Spanje……………..i

830
Italië

…………….1

1.086

1


1.087
Amsterdam
Londe,,
1
Berlijn
Parijs1
N. York
Ned.-Indië

…………6

24.747

10

41.209
Part.
________________
Prolon-
Oost-Azië

………..

1

3.735
..
Dato
Part.

1
Part. Part.
ColI.

Japan…………….

1

2.860
___________
disconto gatie disconto disconto
disc.
moncy
_______

Noord-Amerika ……..-

1

1.474
Zuid-Amerika (Oostkust)

3

19.908

21

61.394
8

April

’16

2/4

4
2
/2

4
28
/85
4V4-
5
/s

idem

(8Îeetkust)


38 Apr. ’16

2’/4-3

32/
4
_4
1
/2 4
20
/82.
5
/8
4’/4-/8

1
8
/
4
_2

West-Indische eilanden.
.

1

1.428

1

1.323
27M.-1A.’16

1 ‘/2-2

2 ‘/2

4

4′.’8

38/4.43/4

1 /42

..

.
Nederlandsche havens

8

11.101

12

9.510
20-25 M. ’16

1’/-2

2-3

4/s-52-
4l/58/4

1/4-2

Totaal hanclelssehepen

83

99.434

134

189.191
6-10 Apr.’15
4’1’/4

4

‘/2

‘)

3
-1/4

2-‘/
‘Visschersvaartuigen
. .

2

255

5

.643
8-

6-9

Apr. ’14

3’/3
1
/2

4
‘/

1
/4I8
2
2
/8

22/
4

1 /4-2
Totaal …….

85

99.689

139

189.834
20-24Ju1i’14

3’/S
-2
/!o

2’/4-‘/4

2’/4-/4
2’/8-‘/

28/4

1/4-2/5
Onderscheiding der lianclelsschepen naar de nationaliteit:

Percentage
1)

Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel
en de Pro-
Maart 1916

Aantal

Tonnen

van de totale
longatievereeniging door elkander.
schepen.

netto.

.

tonnen maat.
Nederlandsche

59

85.542

86,3,
Britsche …………8

5.700

5,6
Noorsche

………

9

4.757.

4,7
WISSELKOERSEN.
Zweedsche ……….7

3.435

3,4
1. KOERSEN IN NEDERLAND.
83

99.434

100
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden ‘oorloopig ook de

dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven.

De dage-
INKLARI.NGEN
OP
ROTTERDAM
:

lijksche

koersen

op

New York

en de laagste en hoogste der
Maart 1916.

Maart 1915.
Landen
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

van he’komst.

Aantal

Tonnen

Aantal

Tonnen
schepen.

netto.

schepen,

netto.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New-York

Engeland …………….

156

80.937

230

155.181

Frankrijk

…………17

9.793

9

6335
Zweden

…………..10

4.645

11

5.395

8 April 1916

..
11.18
41.75 39.10
2.33
‘/’

Noorwegen …………13

13.778

24

32.541
,,

1916


.
11.11
1
/
41.80
38.92’/2

2.33

Afrika . .. …………..4

3.605

3

3.048
.6

1916

..
11.07’/2
41.80 38.80
.

2.32’/2

Noord-Amerika ……..37

112.426

68

202.400
5

1916

.
.
11.04’/2
41.77″/2
38.77’/2
2.31
1
1
4

Indië (Eiigelsch)

1

2.870
1916

.
.
11.05
41.75 38.75
2.31’/2

Indië

(Nederlandsch)

..

3

10.103

7

25.388
,

.
3

1916
11.08
2.32

41.77’/2
38.70.

Nederland

…………4

.

2.051

2

754

Denemarken

………

846
.-
Laagste der week
11.03
41.70
38.50
2.31

Spanje …………….3

6.105

1

214
Hoogste
11.18
41.85
39.12
1
/
2.34

Italië

…………….-.

1

1.128
1

April1916…
11.15’/2
41.75

.
39.12’/2
2.338/
4

Griekenland

………..-

1

820
25 Mrt. 1916

..
11.21’/2
41.72’/
39.42’j2
2.35

Chinq.

…………….

1

2.996
Muntpariteit
….
12.10’/
59.26
48.-
2.48’/

Japan

…………….-

1

2.450
Zuid-Amerika

……..9

17.519

11

21.194
Data
Zwitser-
Weenen

Kopen-
Stock-

.1

Batavia
Binnenl. plaatsen

12

2.737

6

3,322
land
hagen
/,olm
telegrafisch
,

Totaal
…….

269

264.545

377

466.036

Onderscheiding naar de nationaliteit:

.
8
April 1916

44.75

28.80

69.30

69.30

98-/4
Percentage
Laagste d.
w.

44.65

28.70

67.60

67.60


Maart 1916


Aantal

Tonnen

van detotale
Hoogste

,,

,,

44.90

28.90

69.30

69.30


schepen.

netto.

tonnenmaat.
1
April 1916

44.90

28.82’/2

67.65

67.65

98-/4
Nederlandsehe

139

163.050

61,6


25 Mrt.

1916

45.-

28.92’/2

67.45

67.45

98-/4′
Britsche
……..,.. . –

72,

48.085

18,2
Muntpariteit

48.-

50.41

66.67

66.67

100
Noorsche

……….’40

37.396

14,1
Zweedsche ……….16

12.192

4,6
Chileensche

1

3.022

.

1,2
OVERZICHT.
Deensche

………..
1

800

.

0,3
De handel in wissels was in deze week wel van meer be-
269

264.545

100
teekenis dan in de voorafgaande, maar blijft toch, steeds van

12 April 1916

ECONpMfCH.STATISTISCHE BTÉÎkICHTEN

219

t

kleinen omvang. De stemming voor Londen en Parijs was
wederom zeer flauw, hoofdzakelijk door groot aanbod uit
Skandinavië, waar de noteering voor Londen daalde tot 15.97,
belangrijk lager dan gedurende den oorlog nog heeft plaats
gehad. Aangezien de daling hier niet zoo groot was, is Skan-
dinavië hier weder belangrijk opgeloopen en bereikte den
koers van 69.30 of 4
0
/o boven het goudpunt van uitvoer.
New York, in overeenstemming met de noteering voor Londen,
weder lager. Zwitserland onveranderd, evenals Berlijn en
Weenen, waarin veel handel was tot aanvankelijk oploopende
koersen.

II. K6ERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
0

Londen
Parijs
Berlijn
A,nsferd.
(in

,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

)
P. Rm. 4)
per gid.)

8 April 1916.. ..
4.77.—
6.02
72’/

43
Laagste d. week..
4.77.—
5:97
3
/4
ll/s
42’/,o
Hoogste
,,

,,

. .
4.77.—
6.02
72/4
43’I,o
1 April 1916 . . . .
4.77.—
5.97’/
72—
42/4
25

Mrt. 1916..
. .
4.76.90
5.96 ‘/s
71 /2
42 ij5
Muntpariteir

. . . .
4.86.67
5,18 ‘bi
951/
4

408/
la

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
25Mrt.
1916
1Apr.
1916

Week
3-7 April.

Laogstc Hoogste

7Apr.
1916

Italië

…….
Lires p.
£
31.96 31.50
31.47 31.75 31.47
Madrid

. . . .
Peset. P.
£
24.861
24.65 24.63
24.72’/2
24.65 Lissabon

. . . .
d.p.escudo
34’/2
30/2
343/
s

345/a
34/8
Petrograd

. .
R. p.
£
10
151
1
/
152
1
/4
152 ‘/4
152’/4
152
1
/4
Alexandrië
. .
Piast. p.
£
977/
97/io
977/
je

977/
16

977/,
Calcutta

. . . .
sh/d.p.rup.
1/4 ‘/8
1/4
1
/ja
1/4 ‘/ss
1/4
1
/82
1/4’/32

Singapore
. . .
id. p.
$
2/4/
2/4/i2
2/418
2/4/52 2/4/32
Yokohama.
. .
id. p. yen
2/1
1
/4
2/1
‘/
2/1
1/
4

2/11/
4

2/11/
4

Hongkong

. .
id.

p.
$
2/0’Is
2/0’/8
2/0V10
2/0V4
2/0’14
Shanghai….
id.

p.tael
2/9
1
12
2/9
2
/8
219
2
/8
2/9/
219/
Montreal
. . . .
$
per
£
4.77/
4

4.79 4.78
1
/8
4.78/2
4.78
1
/8
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49/,o
497/1

49
1
/
49″/82
49182
Valparaiso
,,
d. p. pap.p.
8 ”/io
8

/ao
5
8
/8
8
22/52

8 2/
Montevideo,,
d. p. peso
532/4
53
‘/a
53 ‘bi
53V2
53’/2
R. d.Janeiro,,
d.p. milreis
11 11
58
/82
11′
‘/10
118/
4

11
52
/
52

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 30 Maart-5 April 1916.

(In duizenden p.st.)

1,1

Uit.
Baren …………..918

Continent …………340
Sovereigns ……….-

Koloniën …………-
Vreemde munt……..

U. S. A………….35
Koloniën …………-

Zuid-Amerika ……..25
Diversen …………400

Baren en diversen . . ..

431
Per saldo uitgevloeid. .

Per saldo ingevloeid . . 487

1318
1

1318

ZILVER.

Niettegenstaande de aanzienlijke prijsstijging in de vorige
week handhaafde de zilvermarkt volkomen haar krachtige
positie en de noteering kon nog bijna ‘/2 d. verbeteren. In de
circulaire der firma Sam. Montagu & Co. wordt de positie
der markt als volgt geschilderd: ,,In military parlance, at each
advance the position has been consolidated”.
De oorzaken der vaste stemming zijn dezelfde als de vorige weken; bovendien verwacht men in de komende maanden be-
.langrijke vraag van Indische zijde.

Noteering te Londen.

te New York.
8April1916 ……..29/,o

612/
4

1

,,

1916 ……..29

60/s
10April1915 …….. 232/t

SO’/a
9April1914 ……..26’/,a
20 Juli 1914………24’/

‘541/8

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 8 APRIL 1916.

Activa.

Binnenl. Wis- j H.-bk.
f
72.933.568,36’/2
sels, Prom.,

B.-bk.
,,

417.803,57
enz., in disc.
1,
Ag.sch.,,
17.184.422,45 ‘/2

f

90.535.794,39
Papier o. h. Buiteni. in
disconto……………………….
Idem eigen portef…
f

4.355.675,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
4.355.675,—
H.-bk.
mci. vrsch.
f
22.019.734,44’/2
B.-bk.
in rek.-crt.

I

,

4.839.009 32
Ag.sch.,, op onderp.
46.972.275 40

f
73.831.019,16’bi

Op Effecten ………
f
69.209.769,16
1
/2
Op Goederen en Spec.
,,

4.621.250

73 .83 1.0 19 ,18 ‘/2

Voorschotten a. h. Rijk
…………….
13.874.727,30

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud

……
f
70.447.965,-
Muntmat.

Goud. ..
,,449.803.378,39

f520.251.343,39
Munt, Zilver, enz..
.
1.940.201,08
Muntmat. Zilver …..

522.191.544,47
Effecten
Bel. van hetRes,fonds
f

4.946.813,94

id. van
i/i
v. h. kapit.
,,

3.883.998,50 8.830.812,44 Geb. en Meub. der Bank
…………….
rekeningen …………………
56.261.221,88 Vs

f771.480.794,65

Passiva.

Kapitaal

……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds

…..
………………..
,,

5.000.000,-
Bankbiljetten

in

omloop

…………..
,,
656.732.160,-
Bankassignatiën in omloop

…………
2.279.728,23
Rekening-‘Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen ……
,,
76.670.951,66
76.670.95 1,86
Diverse

rekeningen

………………
,,

10.797.954,76

f 771.480.794,65

Beschikbaar metaalsaido ……………
f
374.299.993,53
Op
de basis van
2/
inetaaldekking..
. . 227.163.425,55
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is
..
,,
1.871.499.967,65

Bij vergelijking met den vorigen weekstaatbiijken de volgende
verschillen:
Meer

Minder
Disconto’s
2.064.857,36
Buiteniandsche wissels

….
1.600,-
Beleeningen
.
…………..
1.372.587,79
Goud

………………
3.147.367,68
Zilver
1.827.977,22’/2
Bankbiljetten

…………
9.558.605,-
Rekening-Courant saldo’s
..
4.833.136,14 ‘/2

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1
April 1916
1

8
April
1916

Aai

schatkistpromessen
f148.620.000,—
f 145.620.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
71.000.000,—
68.000.000,-
Aan schatkistbiljetten..
93.388.000,—
93.388.000,-
Aan

zilverbons

……….
,,

5.372.892,50
,,

6.825.595,-

220

ECQNOMISCH-STATISTISCHE BERICËITEN

12 April 1916

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver Bank.
je en
bi1tt

Andere
opeischbore
schulden

520.251
1.940
656.732
76.671
517.104
3.768
647.174
84.056
8

April1916 …….

510.546
4.659
588.443
108.222
25Maart1916 …….
509.469′
4.799
582.430
105.608

1

,,

1916 …….

18

1916 …….
501.676
4.624
582.678
93.388
495.530
4.798
586.149
79.686 495.113
5.249
577.978
104.746

11

,;

1916 …….

489.740
5.261
575.339 97.068 485.260
5.060 579.441
91.325

5

1916 ……
480.036
5.206
583.219
72.438
466.837
6.059
581.722
66.398

4

1916 ……..
26

Febr. 1916 …….

448.753
6.123
573.086
61.931

19

1916 …….
12

1916 …….

441.794
5.777
577.947
51.457

29

Jan.

1916 …….
22

,,

1916 …….
15

1916 …….

289.523
1.599
472.499 60.8411)
10

April 1915 …….
159.953 7.803
315.885
4.377
11

April1914 …….

25

Juli

1914 ……
162.114 8.228
310.437
6.198

1)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
23.765.000

Da
0

Disconto’s

Belee-
Beschlk.
baar
Dek.
kings-
Hiervan

Totaal Schatkist. ningen Metaal. percen.
promessen
saldo
lage
rechtstreeks

8 April 1916
90.536
68.000
73.831
374.300
71

1

,,

1916
92.601
71.000
72.458 373.931
71
25Maart1916
72.541
52.000
68.700
375.178
74
18

,,

1916
67.771
47.000 68.867
375.971
75
11

1916
65.164
44.000
69.403
370.408
75
4

,,

1916
61.380
40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73
19

1916
74.665
52.500 74.116 359.857
74
12

,,

1916
75.218
52.500 80.529 355.511
73
5

1916
75.817
52.500 82.258 353.056
74
29 Jan.

1916
77.756 53.500 83.602
342.656
73
22

1916
79.102
53.500
83.709 327.279
72

15

1916
80.586
53.500
83.476 321.104
.
71

10 April 1915
67:590

189.125
184.087
55
11 April1914
63.425 6.000 70.398
40.7241)

52

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686 43.5211)
54

t)
Op de basis van
Is
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver

1
Bank
biljeUn

Andere
opeischb.
schulden

47.820
32476
138.596 30.945 47.633 31.882
138.823 30.781 47.991
31.545
.138.433
31.847

5 Febr. 1916 …….

47.650
31.323 139.368 31.761

29

Jan.

1916 …….
22

1916

…….
15

1916

…….

26.475 27.475 116.064
17.620
6 Febr. 1915 …….
26.608
27.103
112.818
9.618
7 Febr.

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907
110.172
12.634

Data
Dis.
conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaar

Belee-
fin
gen
Diverse
reke ningen

Beschik.
baar
metaal.
saldo

Dek
kings.
f’ercen.
tage

5Feb.1916
5.851
17.551
43.522 26.617 46.288
47′
29 Jan. 1916
5.898
19.913
43.862 24.687
45.594
47
22

1916
6.111 20.023 45.117
24.328
45.378
47
15

,,

1916
6.017 20.897
45.733 23.553 44.748
4.6

6Feb. 1915
5.563
8.431
34.245
5.735
27.213
40
7 Feb. 1914
5.629
11.432 46.912 3.106 4.7371)
44

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)

44

1)
Sluitpost der activa.
1)
Op de basis van 2/ metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeisclib;
schulden
Disconto’s
Div. rehe.
ningen
1)

26

Feb.1916….
915
889
1.069 919 694
19

,,

1916….
889
889
1.058 919
678
12

,,

1916….
886 922
1.021
1

924 663
5

,,

1916.. ..
858 935 1.032
.

917
686

2.7

Feb.1915….
1.324
910
1.158 806 472
28

Feb.1914….
678
1.058
444 737
318

25 Juli

1914….
645 1.100 560
735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I.
BANK OF ENGLÂND.

WEEKSTAAT VAN 5 APRIL 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued..

£

73.997.590
Governm. debt £
11.015.100
Othersecurities
7.434.900

Gold coin and
bullion

.. ..
55.447.590

£

73.897.590
£
73.897.590
¼

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£

14.553.000
Government
Rest

……..,,

3.131.402 securities

..
£
38.188.646
Public deposits ,,

69.914.541
Othersecurities ,,
96.139.472

Other

deposits ,,

87.749.326
Notes ……..

,,
40.022.945

Seven-day and
Gold and silver
other bills.

21.432
coin

……,,
1.018.638

£
175.369.701
£
175.369.701

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. St.)

Currency Notis.
Data

1 Metaal

Bedrag
1
Goudd.
I
Gov. Sec.

5 Apr. 1916 56.466
29 Mrt. 1916 56.661
22

1916 55.970
15

1916 55.128

7 April1915 Q3.751 8 April 1914 36.028

22 Juli 1914 40.164

Data
Gol’.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
_________

Other
Debas.
Re-
serve

Dek.
kings.
percen-
tage
1)

5 Apr.1916
38.189
96.139
69.915 87.749 41.042
26
29 Mrt.1916
32.839 88.350 57.064
87.362 41.534
2821
4

22

1916
32.839
90.274 56.216 90.126
41.516
28e/8
15

,,

1916
32.839
92.433 52.404 95.276 40.666
27
1
/2

7 Apr.1915
44.606 138.764
105.270
97.649
37.260
182/
8

8 Apr.1914
11.151
43.501
19.631
42.334
25.006
40
2
/8

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52
2
/8

2)
Verhouding ,tusschen Reserve en Deposits.

33.875 109.437 28:50075.718

33.577 106.691

28.500

71.121

32.904 104.503

28.500

65.121
32.912 103.443 28.500 65132

34.940 II 40.787 1 27.500 1 8.623
29.472
29.317

12 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

221

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 31 MAART 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand …………. . ………. Mk 2.504.155.000

davon Goldbestand …………….,,

2.460.095.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine . . .

,,

945.361.000
Noten anderer Banken ………………8.758.000
Wechsel ………………………..

8,112.764.000
Lombardforderungen ………………

11.847.000
Effekten ……………………….

31.510.000
Sonstige Aktiva ………………….

324.135.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds …………………….,

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.988.073.000
Sonstige thglich fâllige Verbindlichkeiten

4.357.824.000
Sonstige Passiva ………………….

326.962.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
________________

Daarvan
Goud
1

Kas ren.
scheine
Ci,-CU-
latie

Dek-
kings.
percen-
tage
1)

31 Mrt, 1916
2.504.155 2.460.095
945.361
6.988.073
49
23

1916
2.506.124
2.459.582
772.795
6.373.713
51
15

.,

1916
2.503.346
2.458.483 388.005
6.468.304
45
7

1916
2.500.973 2.458.096
291.357
6.532.128
43

31 Mrt.1915
2.377.690 2.337.528
563:427
5.624.026
52
31 Mrt. 1914
1.579.445 1.259.980 58.898 2.427.670
67

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenschcjne

Data

Wissels
1
Rek. Crt.
uitge.

de Reichs.
geven
I

bank

31 Mrt. 1916 8.112.764
1
)
4.357.8241)
2.191.600

909.700
23

1916 5.897.876

2.703.459

1.949.000

724.700
15

,,

1916 5.888.466

2.109.216

1.552.800

339.400
7

,,

1916 5.852.541

1.896.960

1.442.400

247.300

31 Mrt. 1915 6.859.900
1
) 4.036.988
1)
1.185.000

556.000
31 Mrt. 1914 1.361.818

890.487

23 Juli 1914 750.892

943.964

0
Bijzonder hooge cijfers in verband met de naderende stor

ting op de Oorlogsleening.

Iii. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen’ eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver

Te goed:
in het bui.
tenland

‘”
Wissels
*
Uitge.
stelde
wissels

6 Apr. i916
4.986.412 362.716
366.167 1.646.235
30 Mrt. 1916
5.006.209 361.416
394.787
1.673.149
23

,,

1916
5.011.332 362.962
769.052
366.383 1.689.287
16

,,

1916
5.023.143 362.028
781.589
366.306
1.702.872

8 Apr. 1915
4.250.966
378.006
611.611
230.820
2.709.232
9 Apr. 1914
3.627.290
622.690
1.540.790

23 Juli

1914
4.104.390 639.820

……..

…….1.541.080

Data
Beleening
1
1*
Buitgew.I
voorsch.
old. Staat
Bank.

1
1

biljetten
Rek. Crt.
Particu.
heren
Rek. C,t.
Staat

6Apr.1916
1.238.633
6.900.000
15.154.630 1.994.263 45.949
30 Mrt.1916
1.244.724
6.700.000
14.952.116
2.043.242
79.186
23

,,

1916
1.247.992
6.500.000
14.847.154 2.006.180
26.003
16

,,

1916
1.248.433
6.300.000
14.719.639
1.958.839
32.834

8Apr.1915
676.273
5.000.000
11.272.773 2.379.977
.

73.966
9Apr.1914
781.340

5.943.260
547.220
182.810

23 Juli 1914
769.400

5.911.910
942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November 1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet inwis-
selbaar.
(In millioenen Roebel.)

Data n. st.
1
Goud

1
Te goed
1
uh bui-
1
tenland
Zilver
en
pasmunt
Schatkist. biljetten
Circulatie

5 April

1916..
1.626
1.046
60
3.816
6
,
.022
29 Maart 1916..
1.626
947
59
3.849 5.936
21

1916..
1.623
941
55
3.894
5.930
14

1916..
1.624
946
51
3.867
5.899

5 April

1915.. 1.570
139
50
1.204
3.308
5 April

1914..
1.567
210
71
.

.

.

.
1.640

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Data n. st.
Wissels
Voor-
schotten
op
Effecten

Andere
voor-
.
schotten

Rek.
Contant

1 Pa,-ti.
culieren’

Rek.
Courant
Staat

5 April

1916..
377
533
186
1.156 228
29 Maart 1916..
375 545
187
1.001
208
21

1916..
369
591
188
1.049
207
14

,,

1916..
349
407
190
1.165 209

‘5
April

1915..
473
340 248
1.063 206
5 April

1914..
424
91
276
648 468

21

Juli

1914..
393
121
243
596 503

V. SOCIËTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
J3eleen.
Deken.
1
Binn.
Rek.
Data
inch.
1

van van

1
wissels
Circu. Crt,
buiten!.
buiten 1.
prom. d.
1
en latie. saldi.
saldi
vordcr.
proviuc.
beleen.

23Maart1916
199.770
56.598
480.000
60.435
641.236 153.874
16

,,

1916
199.919
56.143
480.000 60.717 639.671
155.121
9

,,

1916
201.561 54.957
480.000 58.719
624.422
169.114
2

1916
194.975
52.771
480.000
60.211
624.397 161.480
24 Febr.

1916
193.187
51.598 480.000
61.121
619.451
164.552

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C’rcu.
latie
Dekkings.
Perccn-
10 Mrt.’18
338.539 20.036 54.478 456,961
10.178
75
3

,,

’16
338.250
12.994
52.498
454.761
9.635
76
25 Feb.’16
340.438
17.678
51.881
449.067
9.386
77
18

,,

’16 338.317
18.274
52.814 445.436
9.089
77

11 Mrt.
1
15
246999
21.603 27.785 288.031
7.004
84

0
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

222

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

– 12 April 1916

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

lBeleeningen
Data

Eigen

Bij Fed.

Elders

,!ico,,fo’
ci,

Bezit

Res. Bank I!ledckcnccrdl

8 April 1916

..
467.770
169.550
60.580
3.404.640
1

,,

1916

. .
470.010
174.310
60.720
3.363.670
25Maart1916

..
477.850
174.380
60.080
3.360.530
18

,,

1916

..
484.620
173.100
59.210
3.364.640

10 April 1915

.
389.270
118.900
33.420
2.397.970
11April1914

. .
470.7501)

‘)
2.111.410

8

Juli

1914

. .
467.8801)

‘)
2.057.570

Deposito’s
Sur pins
Data

Circulatie

Dadeiijk

Op

Rese1ve
t
opvraabaar

termijn

8April1916..
1
31.580 13.429.910

1
159.680
1
107.400
1

,,

1916..

31.500 13.389.720

161.880
1
121.470
25Maart1916..

31.590

3.396.880

159.180

127.630
18

,, 1916..

32.140

3.408.640

157.560
1
130.830

10 April 1915..

37.610

2.288.000

115.610

146.340
11 April1914..

41.580

2.006.730′)

‘)

13.610

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 8 April 1916.

Hoewel de terughoudendheid van de geldgevers er op
duidt, dat het vertrouwen in de politieke toekomst van
ons land nog niet geheel en al is weergekeerd (prolongatie
noteert 4 %) kan uit de stemming van de foudsenmarkt
toch blijken, dat men de donkere wolken, die zich een
oogenblik ook boven ons land dreigden saam te pakken,
grootendeels weggedreven acht. Een geruststellend feit is
het, dat onze Nederlandsche
Staatsfondsen
aan de spits
staan van het koersherstel, dat in de afgeloopen week Vrij
algemeen heeft plaats gevonden. Te bevredigender is dit
verschijnsel, wijl de belangstelling voor onze Nederlandsche
schuldsoorten bij duurdere geldkoersen meestal pleegt te
verflauwen. Indien de hooge prolongatiekoersditmaal deze
uitwerking niet laad, komt dit ook ten deele doordien deze
noteering als nominaal beschouwd moet worden, daar
groote afdoeningen in de geldmarkt niet, tot stand kwa-
men. De momenteele stand van den prolongatiekoers tee-
kent dan ook feitelijk niet den waren-toestand af, daar in
werkelijkheid de behoefte aan geld niet zoo groot is als
men uit deze sterk, gestegen noteering zou opmaken. In
elk geval vormde deze opgeloopen geldkoers allerminst een
baisse-factor, daar de speculanten veel minder met geleend
geld in de markt zijn dan b.v. bij het uitbreken van den
oorlog het geval was. De uitgiftestroom schijnt evenwel
door deze veranderde houding van de geldmarkt, alsmede
in verband met de toch nog altijd niet geheel en al opge-
klaarde politieke gebeurtenissen, voorloopig gestuit te
zijn. Alleen is thans een 434 % Indische leening in zicht.
Voor buitenlandsche staatsfondsen was de belangstelling
wederom zeer gering, ofschoon vooral de slotstemming
niet onvast was.

1 Apr. 5 Apr. 8 Api’.
RJz1i,ngof
da
SOlo
Ned. Werk. Schuld

100Io 101
1
/8 101”/,o
+1’/16
3°/s
Ned. Werk. Schuld

69/

70lo

70’/o

+’/8

‘4
0
10
Hongarije 1892-1910

40/o

42
1
/2

42’/2′

+1/8
4%
Rumenië 1910 ……47
1
/

52

52

+4’/i
4
1
/2
0
/0
Iwangorod Dom-
browa …………..62

61)/

62
1
/2

+

is
4
0
/o Nicolaï 1867-69 .

571/8

552/4

57 ‘ho

+
/,
o
4% Rotschild 3e ‘Serie .

54
I/

541/
4

54314

+ ‘/2

4’/2
0
/0
Goudl. China 1898

62

64’/8

62h2/,o +
“i,o

5
0
/0
Brazilië 1909 ……

66’/

62

62″f1

3’°/io

In de
locale
markt trok een flauwere houding voor ge-
meentelijke leeningen en enkele hypotheekfondsen de
aali-
dacht.

Ook bank.aandeelen
waren niet gunstig gedisponeerd,
ofschoon de tot dusver bekend geworden jaarresultaten vrij-wel aa.n de verwachtingen beantwoorden.
Nijverheidssoorten
waren verwaarloosd en algemeen
zwakker; inzonderheid geldt dit voor Philips’. Gloeilam-
pen en Nederlandsche Gist- en Spiritusfabrieken, clie res-
pectievelijk 9% en 1334 % in.prijs verloren.
Weinig bevredigend was ook de houding voor
cultuur-waarden,
die blijkbaar zeer onder den indruk, stonden van
de tijdelijke stilte op ,de suikermarkt. Aandeelen 1-landels-
vereeniging Amsterdam verloren 4%, Bodjong Suikerfa-
brieken 7 % enz.
In de
mijnbouwafdeeling
bestond een zeer flauwe hou-
ding voor Bolang Mongondon’s, die van
1187/8
tot. 108 %
terugliepen.
Opgewekter ging het toe in de af deeling voor
petroleum-
fondsen, die, in aansluiting met de willige houding voor deze
waarden te Londen, aanmerkelijke prjsverbeteringen te
zien gaven. Zoo stegen Geconsolideerde
1134,
Koninklijke 7%, North Caucasian 2934 %. De gunstige houding voor
Rumeensche oliesoorten schijnt ook verband ‘te houden met
de hoogere prijzen, die de olieproducten in Rumenië thans
kunnen bedingen.
Rubberaandeelen,
die aanvankelijk onder den indruk
stonden van enkele minder gunstige maandproducties,
(Nederlandsche Rubber, Deli Batavia Rubber, Serbadjadi
e.a.) konden zich later herstellen en sluiten over het alge-
meen vast en boven het koerspeil van de vorige week.
In de
scheepvaartafdeeling
wilde het eerst nog niet goed
vlotten, maar gaandeweg kwam de – gunstige stemming
weer, die evenwel niet algemeen was en ook niet met om-
zetten van
beteekenis
gepaard ging. Zeer vast sluiten aan-
deelen Nievelt Goudriaan en Stoomvaart-Maatschappij
,,Oostzee”. Stoomvaart-Maatschappij ,,Hilligersberg” daaren-
tegen werden ten slotte aanmerkelijk lager verhandeld. De vraag is nu hoe de nieuwe week zal openen, daar Zaterdag
na beurs bekend werd, dat de ,,Eemdijk” en de ,,Rijndijk”
op mijnen zijn geloopen, waardoor de kans op een spoedig
uit-varen der thans opgehouden booten niet grooter worden
zal.
Voor
tabaksfondsen
was de stemming eerst weifelend,
doch de gunstige taxaties voor de inschrijving en de bevre-
digende uitslag daarvan brachten later eenig lèven in de
brouwerij, waardoor het slot Vrij algemeen.vast was. ])eli
Batavia’s-wonnen per saldo 1734 %, Besoeki’s 8% %.

1 Apr.
5
Apr. 8

Javasehe Bank ……….248

243

-243

– 5
Ned. Handel Mij. i’esc. …. 162

159
1
/
4
159

– 3
Calvé Delft …………..164’b

159/4 159’/4 – 43/
4

Ned. Gist en Spiritusfabr… 329’/2 315

316

-13
1
/2
Philips’ Gloeilanipen ……305

294

295
‘/

– 92/
4

Bocijong Suikerfabr. …… 112

112

105

– 7
Handelsvereen. A’dam ….295
1/

299-‘/ 299’/

+ 4’/
Bolong Mongondou …… ].l8’/

100
1
/4 108

-lO/
Geconsolideerde …. . …..

166’/

175
1
/

1784

11
1
/s
Koninklijke …………..

543
1
/2 553

551

+ 7111
North Caucasjan ……..

270

285

299 1/2 +29112
Amsterdam Rubber ……178 ‘/

181
5/

186 ‘/

+’ 8
Deli Batavia ………….137
‘/

132
1/,

141

+ 31/4

Java Caoutchouc……….115

123′!, ‘124

+ 9
Koloniale Rubber ……..67

61

69

+ 2
Oost Java

…………..158

167

167V2 + 9’/2
Serbadjadi ………….., 285

300

299

+14
Holland-Amerika Lijn ….
.347
1
/2 355

367

+19V,
Java-China-Japan Lijn . . .

131 ‘/2 135
la
139

+ 7 ‘h –
Kon. Roll. Lloyd ……..152V, 152
3
/

160’/

+ 73/4

Amstei’dam Deli ………..240

2291/
2
228

-12
Besoeki ……………….141’/4

147’/

150

+ 8’/4
Deli Batavia …………404’/, 416

422

+17’/2
Senembah …………….480

472

476

– 4
Medan ………………156 ‘/

1598/
4

162 V

.+ 6
1
/4
Soekowono …………..222

228

236

+14
De handel in cle
Amerikaanse/te
afdeeling was gering,
maar toch iets grooter dan in de vorige weken. Van’indus-
trieele fondsen genoten o.a. Steels, United Cigars, ‘Cities
Service en American Car & Foundry op hoogere prijzen
belangstelling. Het villigst waren evenwel preferente Ma-
rines, die yoorbijgaand van 6334 tot 68
1
/ % opliepen op
geruchten, dat eindelijk overeenstemming ‘tusscheu de ver-
schillende belanghebbenden verkregen zou zijn. Het uitblij-
ven van bevestiging van dit bericht veroorzaakte evenwel
wederom een reactie tot 65
5
/1.0
%. Maxwells waren nogal
levendig gevraagd op de verwachting, dat spoedig een nieuwe aflossing van Lappen zal plaats hebben. –
Amerikaansche spoorwegshares waren hier verwaarloosd
en voor het’ meerendeel lager, zoowel
vekens
de uog steed

12 April 1916

ECONÖMÏSSATISTISCHE4ERICHTEN
t!,t4

.
223

niet opgeloste arbeiderskwestie als in verband met liet
officieele oogstiapport, dat den gemiddelden stand van
wiiiter-tarwe per 1April op 78,3 % raamt tegen 88,8 % op
1 April 1915 en 95,6 op 1 April 1914. Ook voor rogge is
de raming niet voordeelig, terwijl de geheele opbrengst van
den wintcr-tarweoogst op slechts 495 millioen bushels ge-
raamd wordt, tegen 655 millioen bushels het vorig jaar.
Deze cijfers zijn dus verre van bevredigend en indien zij
op de markt slechts weinig invloed hadden, moet dit uit-
sluitend worden toegeschreven aan het feit, dat op het
cogenblik aan een groot oogstvervoer, van spoorwegstaud-
punt beschouwd, geen behoefte bestaat, wijl de spoorweg-maatschappijen nog steeds met een tekort aan wagens, dat
per 1 Maart
01)
ruim 20.000 stuks geschat werd, te kampen
hebben. Indien echter door, een min of meer plotseling
eindigen van den oorlog het vervoer van industrieele en
oorlogsartikelen sterk zou gaan verminderen, zou een klei-
nere oogst wel degelijk zijn invloed kunnen doen gelden.
Graansporen toonen dan ook inderdaad volgens de laatste
berichten uit Wall Street een zwakkére houding, terwijl
ook tegen het einde van de week voor Bethlehem Steels eis enkele andere nijverheidssoorten een scherpe daling intrad,
waarop onze markt evenwel niet sterk reageerde.

-1 Apr.
5
Apr.
8 Api-.
Rijzingof

American Beet Sugar
65 66
66’/,o
+
1
)/jo
American Can

……
55
5
/s
555f
542/
4

_7/
Amer. Car.
&
Foundry
61
1
/2
62
1
/8
63
1/4
ex-d.
+2V4
American Smelting
.
92
1
/s
908/4

91
12/
io

/ts
Anaconda.. ……….
165
164’/2
166
+1
Central

Leather ……
5Ø8/
4

4911
8

49
1
/2
_1
1
/4
Studebaker

………..
l34/4
133 131
Atehison Topeka

….
98’/4
97
99/2
+1V4
Chesapeake
&
Ohio
58
552/4
55
Ene

…………….
33’/
32’ho
3211/ic
—°/is
Southei-n Pacific
92
9
/jo
92/4
90’/4
2/ic
Int.Merc.1tarineCornm.
15
‘/16
16
11
/o
17


+1 ‘°/,
Int. Merc. Marine pref.
63
1
/2
66
66/4
+3V4

Ter beurze van L o n d e n tracht de regeering
sterker dan tot nog toe, houders van Amerikaansche fonct-
sen te bewegen, dezelve bij haar te beleenen of te verkoo-
pen. In verband hiermede zal het besluit, waarbij ook bui-
tenlandsche houders van Amerikaansche fondsen van 1 Mei
af verplicht zullen worden, 1 % belasting van hun coupons
te betalen, der regeering wellicht niet onwelkm zijn, vijl
het niet onmogelijk is, dat hierdoor de verkoopen van
Amerikaansche fondsen zullen worden in de hand gewerkt.
Want deze realisaties zijn nog altijd dringend noodzake-lijk om den wisselkoers op peil te houden, temeer nu cle
rentevoet van schatkistwissels, die eerst op 5 % was ge-
steld, ook in de hoop het buitenlandsch kapitaal naar de markt te lokken, thans, nu circa £480 millioen van deze
schatkistwissels in omloop zijn, tot 434 % is gereduceerd
voor wissels met 3 maanden en tot 4% % voor wissels met zes en negen maanden looptijd. Niet onmogelijk is het, dat
deze verlaging van den rentevoet ook heeft plaats gehad
om de nieuwe leening eveneens
a,
4% % te kunnen uitgeven,
waardoor conversie van de jongste oorlogsleening, die men
tot iederen prijs vermijden wil, wordt ontgaan. Dat de be
doelde leening niet lang meer op zich zal laten wachten
schijnt vrij zeker te zijn, wijl ook het bedrag aan currency-
notes weer een record-stand van £ 109% millioen heeft
bereikt. Naast een nieuwe leening zullen echter ook zware
nieuwe belastingen het tekort van £ 1323% millioen moe-
ten helpen dekken. Elders in dit nummer wordt hierover
een en ander gezegd.

Te B e r 1 ii n was de beurshouding vrij vast, hetgeen
niet zoozeer in verband schijnt te staan met de rede, door
den Itijkskanselier in den Rijksdag gehouden, daar deze
allerminst het uitzicht op een spoedigen vrede opent, dan
wel met de over het algemeen gunstige bedrijfsresultaten,
door de Duitsche Banken over het afgeloopen boekjaar
behaald. De bedrijfsresioltaten van de acht grootste Duitsehe
Banken worden elders in dit blad besproken.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
– T a r w e. Gedurende de afgeloopen week was de stem-
ming aan de graanmarkten over het algemeen vast. Voor
tarwe lag de oorzaak daarvan grootendeels in de ongunstige
berichten over den stand der wintertarwe in Noord-Ame-
rika. De bekende Amerikaansche oogst-expert Snow geeft

den stand der wintertarwe aan met het verhoudingsgetal

78,8 en schat de opbrengst op 490 millioen bushels tegen
88,5 en eene opbrengst van 600 millioen bushels in het
vorige jaar. De schade schijnt dit jaar werkelijk veel groo-
ter te zijn dan in andere winters. Aan de markt te Chicago noteerde op 10 April Mei-tarve weder 3
Is
cent per bushel hooger dan op 31 Maart. De verschepingen van tarwe naar
Europa waren echter zeer groot (voor Amerika lag ook
hierin een der redenen voor prjsverhooging), belangrijk
meer dan de normale wekelijksche behoefte der nu tarwe
importeerende landen. Bovendien lilijven steeds groote hoe-
veelheden tarwe in Canada, Australië en Argentinië be-
schikbaar en de markten in Engeland waren dan ook slechts
weinig vaster. De stemming bleef rustig en tot de ver-
hoogde prijzen kwamen daar niet veel zaken tot stand.

Mais was in Amerika en Europa ook vast en de Mei-
termijn te Chidago was op 10 April
0/4
cent per bushel hooger
dan op 31 Maart. De oogst in Argentinië is wel van goede
kwaliteit, doch belangrijk kleiner dan in het vorige jaar.
Terwijl in het nu eindigende seizoen reeds bijna 4 millioen
tons maïs uit Argentinië is uitgevoerd, evenals in het vo-
rige’ jaar, wordt het export-surplus voor den nieuwen
oogst op s1chts 2% millioen ton geschat. Daarbij dient
echter te worden gevoegd het overschot van den ouden
oogst, dat door het reeds lang heerschende gebrek aan
scheep4ruimte grooter is dan in andere jaren. Ditzelfde’
gebrek aan scheepsruimte heeft tengevolge gehad, dat de markten in Argentinië niet van beteekenis hooger waren.
• In Engeland was in het begin der week de maïsmarkt
‘nog onzeker, doch daarna heeft zich allengs eene vastere
stemming ontwikkeld. De aanvoeren van maïs in Engelsehe
havens was reeds geruimen tijd zeer gering, doch met de
eveneens kleine vlaag scheen die beperkte aanvoer in over-
eenstemining te zijn. In de vorige week was de vraag rèeds
iets verbeterd en in de laatste dagen heeft zich’ die groo-
tere vraag
,
steeds meer doen gevoelen. De voorraden, zoowel
als de partijen onderweg naar Britsche havens schijnen nu
onvoldoende en de prijzen voor mais aan de Engelsche
markten zijn sterk gestegen. Verschepingen van mais zijn
ook deze week weder klein geweest.

G e r s t. Verschepingen van gerst waren onbelangrijk,
doch de vraag is eveneens zeer slecht; de markt was rustig
en vooral voor Platagerst lager. In Engeland is de vraag
voor gerst veel geringer dan in normale jaren en de teleur-
stellende vraag van dat land werkt sterk mede tot de
zwakke stemming.

II a v er. Gedurende de afgeloopen week was haver
tamelijk vast met flinke vraag van de Regeeringen der
Ententé-nijken, die voor verwijderde verscheping steeds
koopers waren.

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aires
Data

Tarwe Mais

Haver Tarwe Mais

Lijnz.
Mei

Mei

Mei

April

Mei

April

7 Apr.1916 117,50
755/8

45

,30
4
) 5,05
4
) 11,35
4
)

31 Mrt. 1916 113/8
74
1
I8

44’/2

8,00

4,95

11,40

07 Apr. 1915
154
1
78
727/8

57
1
/

12,45
3
) 5,40

9,85
7Apr.1914

998/4 69’/8

39
1
/2

8,600) 4,90

12,95
8
)
20 Juli 1914

821) 56e/8
1
) 36
1
/2
1
) 9,40
2
) 5,381) 13,702)

‘) per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Mei
4)
koersen van 6 April.

Markten in Nederland.

De Regeeringsprijs voor t a r w e is onveranderd gebleven.
In de voorradige hoeveelheid is echter weinig verbetering
gekomen. Wel wordt deze week aan de meelfabrikanten
34
hunner behoefte afgeleverd (in de laatste weken werd
slechts de helft dier behoefte gedistribueerd), doch van een
voorraad Is nog geen sprake. Het zal zeker nog eenigen
tijd duren, voor in dat gebrek is voorzien, en het ongeluk
overkomen aan de s.s. ,,Rijndijk” en ,,Eemdijk” zal vel en-
gunstige gevolgen hebben. Weliswaar zijn deze booten niet
geladen met Regeeringsgraan, doch de hoeveelheid stoom-
bootruimte, beschikbaar voor den verderen aanvoer van
tarwe, is- door dezen tegenslag voorloopig weder kleiner
geworden.
In de afgeloopen week is bekend geworden, dat ook voor
April de Regeering weder in 30 % van de behoefte aan
m
a ïs zal voorzien. Een ongewoon groot gedeelte der aan-vragen om mais is geheel ter zijde gelegd. De geringe hoe-
veelheid maïs, welke zal worden gedistribueerd, heeft niet
eene opleving der vraag voor de andere graansoorten en voederartikelen tengevolge gehad. De nabijheid van het
voorjaar en de daarop gebaseerde verwachting, dat spoedig

224

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 April 1916

de consumptie zal verminderen, zijn zeker de voornaamste oorzaken van het voortdurende gebrek aan levendigheid. Ofschoon door het gebrek aan scheepsruimte de aanvoer van voedergraan uit Noord-Amerika zoowel als uit Argen-
tinië voorloopig vrijwel geheel heeft opgehouden, blijken
de voorraden in ons land nog voldoende voor de geringe
vraag en de prijzen voor g e r st en h a v e r zijn niet ge.
stegen. Slechts voor 1 ij n k o e k e
D.
blijft het aanbod onvol-

doende voor de vraag: van de 1300 tons, die de Regeering
nog in voorraad had en die zij dezer dagen ter beschikking
heeft gesteld, kon aan de gegadigden nauwelijks een vierde
gedeelte hunner behoefte worden gegund.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
-10 Apr.
3Apr.
Soorten.
10Apr.
3Apr.

368
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
16,-

Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe ……..

Mais LaPlata
nom.
nom.

clipped

…….16,15

Amer. van La

.

60,-
Gerst

46

lb.
Plata zaad

..
159,50

feeding.. ..
348
347
LijnzaadLaPlata
457,50
457,50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
A,nsterdan

2-8
Apr.
Sedert
2-8
Apr.
Sedert
1916
I
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

Tarwe

……………
36.365 330.853
– –
(waarvan voor de Bel-
giüm Relief Comm.)
16.557
180.156

Rogge

…………..

7.007
– –
695
5.539

503 7.280
118.617 5.075
28.670
(waarvan voor de Bel

Boekweit

…………….
Maïs

………………

gium Relief Comm.)

….

35
46.697

..

1.252
33.624

2.640
Haver

…………..

17.710

4.218
Gerst ………………

Lijnzaad

…………

18.637
675
.26.463
….
….
5.820
58.815

4.165
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
– –

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Er valt deze week weinig nieuws te berichten.
In E n ge .1 a n d is ruw.ijzer zeer schaarsch en die soor-
ten, waarvoor door het Gouvernement geen maximum-
prijzen zijn gesteld, stijgen voortdurend.
Connals Stocks verminderen gestadig en omvatten op den
isten April slechts 55.397 t.
De fabrikanten van afgewerkt staal werken bijna uitslu;-
tend voor rekening van het Gouvernement, zoodat dit mate-
riaal als het ware niet aangeboden wordt. –
Een nieuwe poging werd door het Gouvernement aange-
wend om de speculatie te beperken, n.l. door de prijzen voor
uitheemsche ijzerertsen te regelen en tevens de maximum
zéevrachten vast te stellen voor het transport van dit
materiaal in overeenstemming met de condities en ligging
van de verschepings-havens.
De toestand in D u i t s c h 1 a n d is vrijwel hetzelfde als
in de vorige week.
In A m er ik a heeft de Staaltrust – besloten, de tegen-
woordige prijzen voor stalen rails tot op den isten Mei te
handhaven en na deze periode geen verdere verbintenissei
aan te gaan: Deze bekendmaking heeft verschillende Spoor.
wegen er toe bewogen, hunne behoeften voor de eerstvol-
gende 12 maanden na te gaan en men bericht, dat orders voor een totaal van 130.000 tons geboekt zijn, terwijl de
onderha.ndëlingen voor verdere 300.000 tons nog hangende
zijn. Het voortdurend stijgen der bonen en de kosten van
het ruwe materiaal zijn de voornaamste oorzaken dezer
maatregelen.
Loco-Noteeringen te Londen:

1
Data
IJzer
1

Clev.
Koper
Standard
1
1

Tin
Lood
Zink
FNo.
3

7 Apr. 1916..
93/-
118.-‘-
202.-!- 33.10/-
04.-!-
31 Mrt. 1916..
92/6
116-1-
199.10/-
35.-!-
96.-!-
9 Apr. 1915..
68/6
71.15/- 168.10/-
22.-/-
43.10/-
9 Apr. 1914
.
51/3
65.15/-
168.5/-
18.2/6
21.10/-
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

KOPER.

Statistiek’van Henry R. Merton & Co. Ltd.

31Mrt. 15Mrt. 29 Febr.

31Maart.

1916.

1916.

1916.

l’915.

1914.

1913:

Voorraad

ton

ton ton
ton
ton ton

in Engeland en
in Frankrijk .. 5,528

7,988 9,811 17,858
11,739
26,061

Zeilend v. Chili 1,750

2,000 2,300
1575
2,350
2,200

Id.vanAustralië 4,800

4,500 4,500 4,500 3,800
4,000

Totaal .. 12,078 14,488
16,611
23,933
17,889 32,261

Fijn Koper
te Rotterdam 1,150

1,150
1,150 1,150
3,200
5,500

Id. te Hamburg *2,867

2;867
0
2,867 2,867
3,947
4,863

Id. te Bremen. *1,106

1,106 1,106
*1,106
1,093
2,450

Totaal .. 17,201

19,611
21,734
29,056
26,129
45,074

Prijs van Stan-

£

£
£
£
£
£

daardKoper p.t.115.10/- 105.10/- 105.10/- 69.2/6
64.17/6
67.17/6

*
Als op 31 Juli 1914, sedert
wanneer
geen opgaven zijn

ontvangen; thans waarschijnlijk
nihil.

STEENKOLEN.

De zaken blijven beperkt tengevolge van het geringe
aanbod van de zijde der kolenmijnen. De markt is zeer vast
gestemd en in verband met de door overbelasting der spoor-
wegen bemoeilijkte aanvoeren bewegen de prijzen zich in
opgaande richting.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

1
7
Apr.’
16

31
Mrt.
‘161
23Mrt.
‘161
7Apr.’15

7Apr.’14

New York ….
Liverpool

.. ..
12.-c
7.62d
12.10e
7.83d
12.- c
7.78d

9.95e

13.50e

I

7.79d

7.36d

Ontvangsten in, en uitvôeren van Amerikaa.nsche havens.


(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15
Overecnkotnstige
perioden
•tot
7 Apr.
’16
1914’15

1913’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4038
6247.
6022

11

Atlant.Havens
2144
3200
3789

Uitvoeren n. Gr. Brittannië
1982
2973 3031

‘t Vasteland.
1798
3360
4521

Japan etc…
330 387
358

Voorraden in duizendtallen
7Apr. ’16
7Apr.’15
7Apr.
1
14

1336 1493
734

Binnenland ………. . …
980 822 505
Amerik. havens …………

270
170
122
New York

…………….
338

370 158
New Orleans

…………..
Liverpool

……………
859
1518
1214

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester d.d. 29/3/’16.

Prijzen van Amerikaansche katoen zijn slechts zeer wei-
nig veranderd. De markt is hoofdzakelijk onder den invloed
van de weerberichten, die minder gunstig luiden, vooral
van Texas, waar meer regen noodig ,is. De kooplust van de
Eiigelsclie spinners is niet heel groot, doch afleveringen
aan de spinnerijen blijven op normale hoogte. De verminde-
ring der zeevrachten wordt weer te niet gedaan door de
hoogere assurantie-premie, terwijl bovendien de politieke
berichten dikwijls invloed op de markt hebben. Egyptische
katoen is weer iets vaster, niettegenstaande den vrij
grooten voorraad in Liverpool.
Garenprijzen blijven onveranderd, hoewel de spinners
trachten, ze iets te verhoogen, omdat de arbeiders een
boonsverhooging van 10 % hebben aangevraagd. De vraag blijft eçhter van weinig beteekenis en betere soorten mule-
cops zijn lager in prijs. Er moet echter nog veel op oude
contracten geleverd worden, vooral in inslaggarens zoodat
de spinnerjen daaivoor ook liever geen orders aannemen.
De Regeering heeft eenige pressie uitgeoefend op de spin-
ners van . getwijnde garens, zoodat de abnormaal hooge
prijzen daarvan wel wat gedaald zijn. In Egyptische garens
wordt weinig gedaan met onveranderde prijzen.
Wat manufacturen betreft, bestaat er nog steeds niet
veel vraag voor het verre Oosten. China koopt nog wel
fancies, maar kan den tegenwoordigen vraagprijs voor sta-

12 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

225

pels niet betalen. Hetzelfde geldt voor Engelsch-Indië,
waar men bovendien nog groote orders ‘tot lageré prijzen
heeft loopen en exporteurs ook groote verschepingsmoeilijk-
heden ondervinden. Voor het binnenland en de kleinere
markten bestaat nog steeds gezonde vraag, doch de weve-
rijen in Blackburn en omgeving ondervinden in sterke
mate de geringe vraag voor Engelsch-Indië,daar hun veef-
getouwen speciaal op het fabriceeren van de artikelen voor
deze markt zijn ingericht.

WOL.

‘De Londensche veilingen, die den
4defl
dezer zouden aan-
vangen, zijn voorloopig een week uitgesteld tengevolge van eenig geschil betreffende de conditjën.
De tweede wolveiling te Amsterdam, met een aanbod
van 249 balen, was goed bezocht, doch koopers todnden zich
zeer gereserveerd, ‘zoodat slechts 25 balen konden worden
verkocht. Na de ieiling kwam er meer animo en konden
nog 48 balen worden geplaatst.
Bradford blijft kalm en vrijwel onveranderd.
Het Russische Gouvernement heeft belangrijke orders voor
militair laken in Schotland geplaatst.

Noteeringen te Bradford:

64

Colonial carded
Data,

kerage

56
1
50
1
46
1
40

7
April 1916 ………42

36
‘/

32

27 /2

25 /2
31 Maart 1916 ………42

36’/2

32

28

26’/2
.

7
Apri) 1915 …….. .31/2

29/2

28

27

25

SUIKER.

In verband iuet het ‘nog hangende Regeeringsonderzoek
naar het binnenlandsche Suikerverbruik bleef de uitvoer
uit ons -land nog gestremd en de markt bleef daardoor
onder druk.’ Oude oogst zakte in tot
f
26I8
en sloot einde
der week per Mei op
f
27,»–; tdeuwe campagne kwam om-
laag per October/December tot
f
238/
4
en sloot op
f
24,—.
De nieuwe bietuitzaai hier te lande wordt – getaxeerd en.
10°Io
meer te zullen bedragen dan in het vorige jaar, welke
uitbreiding uit den aard der zaak ten nadeele komt van
het areaal der granen. De hooge prijzen voor de beet-
wortelen werken dit te eerder in de hand, omdat de Regee-
ringsmaatregelen de tarweprijzen betrekkelijk laag houden.

Nedrlandsche in- en uitvoercijfers in 1000 KG.
* Februari
Invoer tot verbruik
2)
van ruwe sui-
ker van:

1916 1915

1914

Ned. Indië ………………4

2

8

Suriname ………………..40

35

17
België

…………………..’

1,0

56

398

Duitschland ………………4

256

7.464

Engeland ………………..-

25

98

Andere landen…………….30

42

49

Totaal ….

88

416

8.034

Uitvoer van ruwe suiker naar:

Engeland ………………..- 6.295

622

Andere landen…………….10.993

254

Totaal . . . . 10.993 8.549

623

Uitvoer van geraffineerd naar:

Engeland …………………

4

8.349

11.147
België

………………….481

9

363

Duitschland ………………4.227

– 9

Andere landen…………….188 3.689

718

Totaal…. 4.900 12.047 12.237

t) Hieronder is ook begrepen de uitslag uit éntrepôt tot
verbruik.

In Duitse h land wordt thans de vergrooting van de
met beetwortelen te beplanten oppervlakte door F. 0. Licht
op 10
ft
12
0
/0
geraamd, waardoor het areaal echter toch
nog ca.
20%
bij het laatste jaar vOOr den oorlog ten achter
zal blijven. Daar te lande is de toestand juist andersom
als in Nederland, want in Duitschland, houden de hooge
graa.nprijzen een voldoende uitbreiding van de bietencultuur
tegen. In verschillende landen zijn of worden maatregelen
beraamd om het suikerverbruik te beperken. Duitschland
en Oostenrijk stelden eene maximum-consumptie per hoofd
der bevolking vast.
In E n ge 1 and zijn de aanvoeren verder toegenomen; in

de ,,drie havens” (Londen, Liverpool en de Clyde) bedroegen
de voorraden op
1 April 1916: 49.372 tôns,


tegen 1915: 218.288
en

1914: 115.391
Het itivoerrecht op suiker is in het Vereenigd Koninkrijk
met
1
12d.
tot ]»/2d. per lb. verhoogd, hetgeen de prijzen
voor alle soorten dadeljk heeft opgezet. De prijzen der
,,Sugar Commission” werden verhoogd met 4/7
tf
voor Cubes
en 4/7
’12d.
tot 4/10
’12d.
per Cwt. voor andere soorten ge-
raffineerd. Dutch Cubes en granulated o.a. worden thans
door de ,,Conimission” tot 41/7 ‘/2 d. verkocht, witte Java’s
tot 40/1 ‘/2d.

Van Java worden geregelde, zij het oo kleine, verkoopen
gemeld tot
f 11
1
/8 voor Superieur en
f 10,—
voor Kanaal-
assortiment (No. 16 en hooger). De vervachtigen voor
den a.s. oogst blijven zeer hoopvol luiden.

Op Cuba bedroegen deontvangsten sedert 1 December:
op 2 April 1916: 1.864.700 tons,
tegen 1915: 1.296.800
en 1914: 1.583.300

NOTEERI?GEN.

Londen
4,nsterda,n

New York
Data
loopendc
Tates
Wl,ite
96%
maand
Caibes
Jaras

1

lated


No. 1
fob.
Ifob.

7 Apr. 1916
f
28,-
47/1
‘f
17/6
28/10
â 5,96
30 Mrt.1916.
.
..
278/
,

42/6
1713
28/9
15,83
5,96
7Apr.1915….
18/8
31/
– –
4,77
7Apr1914…
11
1
/
1719
– –
2,92

RUBBER.

])oor ruim aanbod had de vorige week een daling der
prijzen plaats en de noteering van prima ‘Hevea Crêpe liep
terug tot 3/3 voor loco tot Juni en 3/2
1
/2
voor Juli/Dec.
De prijzen konden zich echter herstellen en het slot toont
dan ook een groote verandering met de week, daaraan
voorafgaande.
Over het algemeen staat de markt nog altijd zeer onder
den invloed der abnormale omstandigheden.
Slotnoteeringen luiden:

Prima Heve.a Crêpe

loco tot Juni 3/4 /2

einde vorige week 3/5

Juli/December
3!3I4

3/4

Prima Sn1. Sheets 1 d.

minder

1 d. minder
– Hard fine Para

30j

,,

,,

,,
3/1

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp, Leonard Jacobson & Zonen).

Ook deze week kwam er niet veel veranderiug in dit
artikel.
Het aanbod van Java W. I. B.’ en Robusta was gering en
toonden ‘prijzen vooral, voor deze laatste soort een kleine
‘verlaging aan.
Santos goed gevraagd, het aanbod blijft klein en prijzen
iets hooger.

Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
Santos

Wisselkoers
Voorraad Voorraad

7 April1916′
324.000
7075
1.459.000 6800
11
28
/
82
31 Mrt.

1916
325.000
6750
1.634.000
6650
11
22
/82
7 April 1915
446.000
4900
1.115.800
6200
13’/,
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos
Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgetoo pen

Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

7 April 1916 -.

35.000
1
2.928.000
1
83.000 11Q.733.000
7 April 1915 ..

84.000

2649.000

90.000 1 8.678.000

226

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 April 1916

(Uit het Maandberigt der Firma G. Duuriug & Zoon.)

Het uitvoerverbod trad 1 Maart in kracht, terwijl voor
koffij uit onze Koloniën eventueel consent tot uitvoer kan
worden verleend. Het prijsverschil tusschen’vrije en N. 0. T.
koffij wordt zoocloende steeds grooter en de eerste geldt meer
dan het dubbele van laatstgenoemde. Java W. I. B. en goed
ordinair werd met ongeveer 120 ets. betaald. Robusta met
110 ets., terwijl Santos met uitvoerverbod met ongeveer 46 ets.
wordt aangegeven.
De aanvoer wordt zeer beinoeielijkt door de strenge con-trôle der Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en kan dus slechts in eene beperkte mate plaats. vinden.
De invoeren bedroegeu derhalve 103.100 Balen uit Neder-
landsch Oost-Indië en slechts 49.600 Balen Santos koffij, de
afleveringen daarvan waren 41.200 Balen, waardoor onze
voorraad van deze soort vaj 70.100 Balen op 78.500 Balen
vermeerderde.
Door de Nederlandsche Overzee Trustmaatsehappij werd dc
hoeveelheid gedurende April naar Nederland uit te voerçn,
verminderd op 40.000 Baleii Santos met uitsluiting van Rio.
Deze maatregel wordt zeer, betreurd; zijnde niet in het belang
van onzeu handel. Voorts werd toestemming gegeven tot de
verzending in April van 20.000 Balen Venezuela en Haïti,
5000 Balen Afrika en 20.000 Balen uit Londen. Bij de Fransche regeering scheen het plan te bestaan om de toevoer uit Bi’azilië geheel te doen ophouden, zoodanig
dat de uitvoer uit dat land van 1 April tot 3 Augustus –
zoude worden gestaakt, doch is dienaangaande volgens de
laatste berigten nog niets bepaald. De notering te Hâvre
liep intussehen belangrijk omhoog.
De tegenwoordige omstandigheden maken de verzending
uit Brazilië naar Europa uiterst moeilijk, bovendien doet
gebrek aan scheepsruimte zich meer dan ooit gevoelen. Alles
te zamen genomen is er vooreerst geen overvloed aan be-
schikbare koffij, een toestand die wel in het oog mag wor-
den gehouden. -.
De laat4te statistiek, hoewel min of meer bij benadering
opgemaakt, was wederom gunstig, 130.000 Balen minder
voorraad in Europa en de zigtbare voorraad 676.000 Balen
kleiner dan de maand te voren. Het cijfer der aanvoeren
en afleveringen in Europa is natuurlijk minder dan in
werkelijkheid het geval is, daar de Scandinavische en Ita-
liaansche havens daarin niet kunnen worden opgenomen.

Zichtbare voorraad op 31 Maart, in duizeiiden balen.

1916
1915
1914 1913 1912

Voorraad in Europa.
. 3.389
.
4.379 8.167
6.944
6.744
(Brazilië :.
936
894
450
227
397
Stoomend
‘f
Oost-Indië.
180

51
24 24
10
n. Europa

Ver. Staten
7
12
61
52
7

4.512 5.336 8.702 7.247 7.158
Voorraad Ver. Staten
1.782 1.759
1.690
2.363
2.260
Stoomend (Brazilië ..
654
866
460 263
246
naar

‘Oost-Indië.
3 9
22 41
46
Ver.Statenl,Europa

..
– – – –
66

6.951

7.970 10.874

9.914

9.776

Voorraad in Rio .. ..

325

460

321

184

396

Santos. – 1.634 1.210

1.363

1,482

2.048

Bahia ..

24

25

59

52

24

Totaal……8.934

9.665 12.617 11.632 12.244

Op 29 Februari …… 9.310 10.031 12.802 11.980 12.589

1915 7914 1913 1912 1911

Op 1 Juli ……….7.538 11.289 10.275 10.965 11.085

TABAK.

(UithetMaandberichtder firmaP.Meerkamp van Embden &Zn.)
Den 17den Maart had te Amsterdam de eerste inschrj
ving, uit 15.546 pakken bestaande, van den nieuwen
S u m a t r a’oogst plaats en als gewoonlijk waren van
heinde en verre de belanghebbenden toegestroomd, hoewel
van Duitschiand het bezoek niet zoo groot was als enkele
jaren geleden.
In verband met de meerendeels zeer gunstige berichten
was de verwachting hoog gespannen, evenwel beantwoordda
de uitval daaraan niet geheel en al. Wel bleek het een zeer
goedsoortig rijp gewas, dun van blad en goed van brand,
maar de kleuren van vele partijen lieten wel wat te win-
schen over. In de eerste plaats was de tabak meer licht-
bruin iets gedekt dan helder en de heldere kleuren toon-
den nog al
wat
rood met iets bont. De stemming was even-
wel zeer gunstig en de prijzen liepen hoog.
Zooals wel te verwachten was, in verband met het kleine
kwantum, dat verleden jaar naar Amerika ging, waren

de Amerikaansche koopers zeer willig gestemd en namen grif alle voor hun doel geschikte merken, circa 2400 pak-
ken.
De omzet in de tweede hand was kleiner dan gewoon.
lijk, doch dit is niet te verwonderen, daar vele handelaars en de meeste Duitsche fabrikanten bij de thans bestaande
onzekerheid en de buitengewoon hooge prijzen voor alle
tabaksoorten eene afwachtende houding aannemen, om te
zien hoc hef. verdér ‘zal loopen, terwijl menigeen meende,
dat voor de mooiste fancykleuren de prijzen van vroeger
nu wel niet meer betaald zouden worden.
Den 24sten volgde de tweede insc.hrijving van 16.989 pakken. liet zandblad viel over het geheel in- deuzelfden
geest als van de eerste inschrijving, maar bij

het.plukblad
kwamen thans verschillende bijzonder mooie partijen voor
met meer heldere kleuren, dun van blad, lichtsoortig, uit-
i.emend voor Amerika geschikt. – –
De Amerikaansche koopers lieten zich dan ook niet on-
betuigd en tegenover -slechts 2400 pakken uit de eerste
inschrijving werden thans door hen tot zeer hooge-prijzen
circa 4000 pakken gekocht.
De opbrengst der eerste inschrjving was ongeveer 226
ets., der tweede 254 ets., tègen respectievelijk 140 en 148 voor de eerste twee inschrijvingen verleden jaar.
Was – gedurende de laatste maanden reeds veel van de
Sumatra in tweede hand opgeruimd, de hooge afloop -der eerste inschrijvingen gaf velen fabrikanten aanleiding om
zich, voor zoover mogelijk, nog – wat van oude tabak te
voorzien, zoodat de voorraden bij handelaars buitengewoon klein zijn geworden.
Ja v a. Hiervan hadden den 4den en ilden te Rotter-
dam, en van 8/10 en 28/31 te Amsterdam inschrijvingen
plaats. De eerste bevatte 7992 pakken, de tweede 4391 pak-
ken, terwijl de Amsterdamsche uit 13.147 pakken en
24.090 pakken bestonden.
De Vorstenlanden en de naoogst Bezoekie trokken de
meeste attentie, daar van de andere districten de uitval
reeds genoegzaam bekend was.
De Vorstenlanden toonden een goed beregend rijp gewas,
grootendeels vel niet zeer helder, maar toch kwamen er
in eenige partijen mooie kleuren voor, terwijl het verder
goed bruikbaar dek en omblad was, veel beter van brand
dan verleden jaar… – –
Onder groote liefhebberij vond alles tot zeer hooge prip
zen vlot koopers, waarbij verschillende partijen boven de
100 cents konden opbrengen. –
De naoogst Bezoekie-krossok zette eveneens zeer goed in,
dun van blad, rijp en goed van brand, meest goed voor
ombiad geschikt. Hoewel dit nog Kampong-krossok wa.,
iit’pn de prijzen tot boven de 75 cents, wat men vroeger
onmogelijk zou geacht hebben.
De overige soorten bleven zich niet alleen op het zeer
hooge niveau handhaven, maar gingen zelfs nog vooruit,
terwijl allerlei partijen op nieuw -zeilende omgezet werdeu.
Alle andere soorten, zooals D om i n g o, B r a z i e 1,
V e n e z u e 1 a, werden eveneens tot nog steeds stijgende
prijzen, deels uit de hand, deels bij inschrijving grif ver-
kocht; alleen voor enkele partijtjes M e x i c o werden de
biedingen nog niet hoog genoeg gevonden.

VETTEN EN OLIËN.

.

Ole o- Ma r ga r i ne. De zaken ileven deze week beperkt tot
eenige flinke posten ,,fijnste kwaliteit”, welke tot prijzen
van 131/
2
, 13/8 en 13/s Dollarcents pr. Amerik. pond ,,ge
leverdin New-York en betaling aldaar” afgesloten werden.
Men biedt verder weder 13
/2
Doll. cents. –
Daar er van een regelmatig verkeer tusschen Amerika en
Rotterdam onder de huidige omstandigheden geen sprake
kan zijn, geven de margarinefabrieken zich nu veel moeite
om het gekochte ook zoo spoedig verladen te krijgen.
P r e ni i e r – J u s. le soort Zuid-Amerikaanseh werd ad

f 78,-, 2e soort ad f76,- franco wal hier geoffreerd – en
ook gedaan, onder voorbehoud van versehepingsmogelijkheid
en van dekking dr molest- en capture-verzekering tot
eenigszins rationeele premie.
N eutrallard. Dit artikel wordt. ad
13’/4 Dollarcents
,,geleverd in New-York” aangeboden; tot een prijs van
12 Dollarcents zijn er koopers. Loco is met f
92.- per
100 Kg. betaald.
Imitatie-Neutrallard -wordt ad 12’/i DolIarcents
aangeboden.
Katoenolie. Butteroil wordt geoffreerd ad $ 254 per
100 Kg. ,,geleverd in New-York en betaling aldaar”, en tot
$ 28.- ,,cost-freight Rotterdam”. –
Ongeraffineerde katoenolie te ‘New York vaster, met
koopers tot de hoogere prijzen; geraffineerde eveneens hooger

12 April 1916 .

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

227

met koopers; voor termijn onregelmatig, de markt blijft zich vaster of flauwer toonen en gaat op en neer met de
stemming der retizelmarkt. Ruil en Londen zonder veran-
dering aan den vasten kant.

T al k. De ongekende stilte in de talkbranche blijft on-
verminderd voortduren en. de prijzen blijven voor den loco-
voorraad zeer hoog. Koopers tot die prijzen zijn slechts met moeite te vinden. Zij wachten liever het allerlaatste
oogeublik af, alvorens de vraagprijzen in te willigen.
In de j.l. Woensdag te Londen gehouden taikveiling werden
van de aangeboden• 925 vaten er 344 verkocht; de fijnere Muttonsoorten varen op de tegenwoordige prijzen vrijwel onverkoopbaar, terwijl de andere soorten tot volle 6d. per
cwt. lagere prijzen afgegeven werden.
De aflading van Australië naar Engeland bedroeg iii. de
maand Maart 1600 tons tegen 4400 tons in dezelfde maand van het vorige jaar; de opgeslagen voorraad te Londen ver-
meerdcrcle gedurende de maand Maart met 1283 vaten, terwijl
de voorraad te Londen wordt geschat op bruto 5195 toiis.
Zoowel loco Londen als afladingszaken bleven gering en ver-
koopers schijnen al het mogelijke in het werk te stellen om
verdere afbrokkeling der talkprijzen te voorkomen.
1916

1915

1914

casks casks

casks
Voorraad te Londen op 31 Maart 13528 15092 14913
Aangekomen te Londen in Maart.

6002 12896

8145
Afgeleverd in Maart .- ……….4719

8469

7653
P a 1 in o ii e. De markt te Liverpool is gedurende de af-
geloopen week zeer kalm gebleven en vrij onactief; wel werden
eenige zaken gerapporteerd, maar deafdoeningen bedragen
slechts eenige honderden tons, hoofdzakelijk in de Softkwali-
teiten, terwijl de andere soorten verwaarloosd waren. De
import in Liverpool is .in cle laatste week van Maart 1869
vaten geweest, terwijl aangekomen te Liverpobl en niet
gelost nihil werd opgegeven.

C o c o s o Ii e met aanzienlijk verhoogde vraagprjze te
Londen; 1-lolland blijft eenige interesse toonen, doch tot
zaken kwam men, naar men ons meldt, nog niet, daar
koopers nog niet kunnen besluiten, de zeer hooge prijzen
te betalen.

R i c i n u s o Ii e volgens vals RuIl en Liverpooi ontvangen
berichten wat kalmer en met lagere offerten; de prijzen
blijven niettegenstaande deze tijdelijke kalmte zeer hoog.
VischoiHin zeer vast..
0 lijf o 1 i e kalm, onveranderd.

L ij no Ii e was gedurende de afgeloopeu week vrij on-
regelmatig met slechts geringen kooplust; Amsterdam sloot flauw met lagere noteeringen.
R a a
p 0
1 i e onveraûderd; vrijwel zonder aïdoeningen.

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

8 ‘April 1916. Vrachten van Amerika naar Europa ware,,
visster, waarvan in het bizonder neutrale schepen profi-
teerden; van Noord-Amerika naar cle Middellandsche Zee
werd de reeordvraeht van 27/- per quarter geboden. In
Engelseh-Indië en de Middellandsche Zee werd een aantal
gerekwireerde schepen vrijgegeven, voldoende voor de vraag
waardoor de vrachten verder terugliepen.
Kolenvrachten van Engeland werden in den loop der week
geleidelijk lager. De Coal Export Commissie heeft kennis-
gegeven; dat na 25 April a.s. onzijdige schepen geen kolen
naar Skandinavië zullen mogen vervoeren, tenzij de schepen
reeds bevracht zijn om eene lading naar een der Entente-
landen terug te brengen. Een dergelijk voorschrift voor uit-
gaande ladingen naar andere bestemmingen wordt tegemoet-
gezien. Verwacht wordt, dat deze maatregel een gunstigen
invloed op de vrachtenmarkt zal hebben voor de oorlog-
voerenden

Naar Nederland is eenige vraag, doch, doordat de regeering
cle hand gelegd heeft op nagenoeg alle spoedig beschikbare
ruimte, werd slechts een enkel Nedcrlandsch schip van
Noord-Amerika naar Rotterdam afgesloten, naar verluidt
tot f14,25 per quarter.

GRAAN.

Ati. Kust

1 San Lorenzo
Petro. Odessa

Ver. Staten
grad

Data

Londen/ Rottcr.
1
dan,

Rotter- Bristot Rotter-
1
Enge.
R’darn

da,n 1 Kanaal 1 dans
1
land

3/8 April

19161

1f 14,251 14/6

1

1
1501-
27 Mrtll Ap.1916
1

1

114/-

1

1
135/-
5110 April

19151

1

1

10!-

1

7/9

1

65/-

1

6716
6/11

April

19141

1

6/6

1

1

1

1319

1

13’9
Juli

19141

11 d.

7/3

11/11
“II
1/11
“EI

12/-

12/-

H0UT.

Cronstadt Golf van Mexico

Data
Holland
Oostk.
Engeland
H6lland
Engeland

(gezaagd)
(mijn- (pitch.

i,,e)
(pifch.
pine)
__________________________________

stutten)

3,8 Apil

1916

55Ö/-
27 Mrt/1 April 1916


5/10 April 1915

.

220/-‘)
6/11

April 1914

…….—

24/-

75/-

76/3
Juli 1914

……

12.—

24/6

75/-

77/6
f

ERTS.

Blhao
Castiza. Grieken. 1
Poti
Data
Middles.
gcna Middies.
land

1
Middles- 1
Middies-
bro
bro’
bro’

bro’

3/8

April

1916

…..

23i6

221-

24/-


27 Mrt/1 April 1016

5/10

April

1915

…….

13/6

16/-

18/-


6/11

April

1914

…….4/-

5il1/

.8/-

Juli

1914

4/3

5/4’/2

5/9

8/6

KOLEN.

Cardiff
Oostk. Engeland
Data

Bar.
Genun
Port

Plata Rotte,-
Cro,;-
delux
Said
iivier
da,,,
stadt

3/8

April 1916
fr.68,50
891
1


65/-
16,50
– –
27 Mrt/1 Ap.’16
,, 69,50
90/-
1051-
65/-
,, 6,—

5!10 April 1915
.,

14,50
20/-
2516
2616
,,
8,—.

6/11 April 1914
,,

5,50
.

7/3
7!-
11/6
3/-
4/-
Juli 1914
,,

7,—
7/-
7/3 14/6
3!2

51-

DIVERSEN.

1
West

West
1
stork 1 West
Data

1
Europa Europa
1
Wcst
1
Euro
5
S.

1
(d. ic’.)
1
(rijst)

Euroba
1
(sall’ete

3/8 April 1916
95/-

155/-

140/-
27 Mrt/1 April 1916 . –

100!-

165/-


5/10 April 1915

57/6

80-

87/6

57/-
1
)
6/11 April 1914

1316

18/6

22/-
Juli 1914

14/6

16/3

25/-

22/3
‘) Per zeilschip.

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. ot.,
inijnstutten per vademn van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

Er is geen wijziging van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)Data
Erts. ,sr. Ru/ir/saven
I
Massale
goed.
Boven-
Waterstand
1
/
4
lostijd
1/2
lostijd

3-8 April 1916
0,30 0,40

gunstig
27 Maart-1 April 1916.
0,32 ‘/2
0,42 ‘/

gunstig
0,25 0,35

gunstig

5-10

April 1915 ……….

6-11

April 1914 …….
0,35
0,45
0,82’/2
gunstig 20-24 Juli 1914
0,60 0,70
1,05
gunstig

COPRA.

])e markt was deze week kalm gestemd en sluit met
koopers voor Java f.m.s. tot
f
408/4.
Ceylon

f.ni.s.

cii.

Londen

£
37.5.- koopers en cif. Mar-
seille
£
40.15.

verkoopers.

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

8

April

1916 …………
f
40
3
/
1

,,

1916 …………
..40/,
8

April

1915 …………
..63.-
8

April

1914 …………
Juli

1914 …………
..28/
4

228

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 ‘April 1916

MAANDSTAAT:OP 31 MAART 1916

VAN


DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

:

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming
f

2.500.000,-

Kas, Wissels en Coupons

…………..
Eigen Fondsen ……………………
Effecten van Aandeelhouders

……..
Deelneming in Syndicaten

. . . ,
………
Prolongatiën en beleeningen gegeven
Saldo’s

Bankiers

…………………

/

1.350.000,—
,

6.704.101,79 294.983,34
,,

773.875,—
,

86:937,50
,,

1.367.600,—
,,

1884.273,63’1

Kapitaal

…………………………
Vennootsch.
Deposito in

Al, varborg
f773.875,-
Effecten
. .

voor 90% v/
Vennootsch.

Aandeelhouders

Deposito in

2e Serie

576 125-
Geld
,,

1.350.000,-
,,

378.871,55

2e

Serie

………….. …………

..

id.

voor geaccepteerd

…………..
Voorschotten op Onderpand of Borgtocht

..

280.627,52
,,

2.032291,43
,,

33.193,03,

id

:

voor

te

verstrekken

Fonds voor Pensioenen en Ziekengelden
,,

92.581,17
,,

26.249,-
id.

op Consignaties…………
Debiteuren in Rekening-Courant ……..
Gebouwe/i en Safe-Deposit …………..
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-
fonds Twentsehe Bankvereeniging c.s.,,

..

,,

1.073.744,97’/2
,,

433.362,58

118.830,17

.Reserverekening

………………….

Pensioenen en Ziekengelden ……….

Depositorekening

………………….
Saldo’s

Bankiers

………………..
Traites

geaccepteerd ………………
Crediteuren in Rekening-Courant ……

,,

6.008:774,59
..242.900,33′

..,,

315.763,58 5.518.680,75

•f

16.433.820,97
/

16.433.820,97

..

.

.•

.

DE TWËNTSCHE BANKVEREENIGING


B. W.BLIJDENSTEIN
&
Co.

AMSTERDAM, LONDEN, ENSCHEDE, ALMELO..

MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTERDAM..

31 Maart 1916 31 Maart
1915

f

5.906.250,—
.
/

6.617.187,50

Fondsen in Commanditair en Leen-
Depot/gedeponeerd te Rotterdam ..
549.000,—
,,

354.600,-

Kapitaal en Reserven te Londen …….

Aandeelen Wissel- en Effecteubank

/
999.000,—

(1915
/
519.000,—)
.
,,

567.000,—
.
.
,,

274.200,-
waarop in geld gestort

………….
Fondsen

voor

rekg. onzer

Twentsche
kantoren gedeponeerd te Londen …..
;,

925.000,—’

.

f

7.947.250,—
,,

1.213.000,-
/

8.458.987,50

Fondsen in Commanditair en Leen-
Depot/gedeponeerd te Amsterdam
Kassa, Wissels en. Coupons

t
,,

24.653.850,—
,,

12.444.470,451/
2

,,

24.269.700,-
,,

15.459.730,54

5
0/

Staatsleening 1914, Schatkist-

biljetten en Schatkistpromessen

..
Saldo’s bij Bankiers
Prolongatiën gegeven
Syisdicaten en Eigen Fondsen
Credietvereeniging

………………..
af: loöpende promessen …
f

1.5.067,72
1
,’2

510.000,—

,,

38.907.292,39
1
/2

,,

7.669.158,03
1
/2
.,,

4.851.935,—
,,

1.140.331,22

.


17.935.067,721/
2

.

f
22.201.396,50
,,

3.940.009,-

,,

4.185.852,38
,,,

4.109.042,58
,,

13.753.655,-
,,

1.822.650,381/
1

,,

18.261.396,50

Voorschotten t/Onderp. of borgtocht en Saldo’s Rekg. Crt
Voorschotten op Consignatiën ………

,,

9.860.728,141/
2

,,

1.696.776,99
,,

974.818,40

.

.
,,

18.303.250,54/2
,,

2.094.478,85
,,

1.011.387,77

f
128.081.678,36
1
/2
f

111.730.132,05

Gebouwen en Safe Deposit ………..

Credietvereeniging ……….
f 12.227.000,—
,,

2.171.202,50

f
11.990.500,-
,,

2.149.192,50

Reserven ………………………..
Credietvereeniging ……….
,,

2.239.522,24
.

f

21.203.765,45

,,

4.412.916,48
,,

2.056.814,33 f

20.609.423,31

..,,

4.566.040,71
.
.

.
,,

190.926,78
,,

164.486,68

Kapitaal …………………………

Zieken- en Pensioeûfonds ……………
Londsen in Leen-Depot

op prolongatie
Deposito’s

………………………………

Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
Saldo’s Rekeningen-Courant

11

,,

,,

Credietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren

Kassiers-I{ekeningen
Te betalen Wissels
Diverse

Rekeningen ……………….


,,

23.863.650,—
,,

15.501.415,98
1
/s

,,

694.743,20
‘/2
36.328.320,82
,,

5.982.380,491/s
,,

4.895.533,13
,,

280.921,32 ‘/s
,,

10.169.703,17
,,

2.020.318,1/

,,

6.950.000,—

.

,,

23.285.100,-

,

13.348.997,73 10.007.850,
,,

242.033,41
,,

20.745.851,91
,,

2.258.977,-
.,

1.722.887,23’/

-,-
,,

18.422.721,81
‘/
,,

921.802,96
f

128.081.678,36
1
/2
/

111.730.132,05

..

Auteur