Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 14

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 5 1916

INHOUD
BIz.

HYPOTHECAIRE BELEGGING IN DE VEREENIGDÉ
STATEN ..
107

Spoorwegvrachten

naar Duitschiand
………………
19S


Bankconcentratie, liquiditeit en depositorente
……….
199
Productie en verwerking van melk

………………
200

De oorlogsconjunctuur

in Japan

………………..
201

-Engeland’s

suikerpolitiek
…………….
…………
201
De ruw-ijzerproductie in de Vereenigde Staten in 1915
202

,REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
202

MAANDCIJFERS:
Emissies

in

Maart

1916

……………………
202


Nederlandsche handelsstatistiek

………………
203

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………204-212
Geldkoerseii. Efïectenbeurzen.
Wisselkoersen.

.
Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende

gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.

Polaic, Diergaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland j 10.—,
buitenland en koloniën f 12.— per..jaar. Losse

nummers 25 cents.

Advertentiën f
0.35
per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-

tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij; Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

/7

5 APRIL 1916

Ecalaomisch.

Statistische

Be

ri
*
chte

n

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1E JAARCANG

WOENSDAG 5 APRIL 1916

No. 14

bekend werd, had de indiening plaats van de wet

tot het aangaan vdn een leening voor Neder]andsch-
Indië, zoodat wederom een beroep op cle geldmarkt

zal worden gedaan; nu tot een l)eclrag van
f 80

millioen.

De wisselmarkt was uiterst stil. Door de verbreking

der telegrafische gemeenschap met Engeland en daar-

door ook met alle via Engeland verbonden andere

landen, was er in de’meeste wissels zoo goed als.

geen handel. De toch reeds flauwe stemming voor

de Entente-landen werd hierdoor en later ook door

de oorlogsgeruchteu nog aangewakkerd.

Het Russische ministerie van financiën heeft con-

– cessie verleend voor het oprichten van de Petrogradski

Kupetscheski Bank (Petrogradsch& Koopmansbank),

5 welke instelling door een groep aanzienlijke Russische

kooplieden, in veeeniging met een Nederlandsche

combinatie, onder leiding van de Rotterdamsche

Bankvereeni ging, te Petrograd gevestigd wordt.

De nieuwe Bank hoopt hare werkzaamheden reeds

met Juli a.s. te heginneii en stelt zich onder meer

tot taak de ontwikkeling der handelsbetrekkingen

tussehen Nederland en Rusland.

Een schrille tegenstelling met dit bewijs van Neder-

_____________________________________________________ landsche energie vormt het dezer dagen door ons ont-

4 APRIL 1916.

vangen bericht, dat de Nederlandsche Kamer van

Koophandel te New York tot ontbinding heeft be
Het Vrijdag gepubliceerde officieuse com.miniqué sloten en een daartoe strekkend verzoek bij het

en de daardoor plotseling ontstane oorlogsgerucht,eh’
Û.00ggcrechtshof van den Staat New York heeft
hadden een slechten invloed op de geldmarkt eii
ingediend.
dedn het sedert eenige maanden

heerschende over:

vloedige aanbod van geld bijna geheel ophouden. Dé
HYPOTHECAIRE BELEGGING IN DE
noteening voor particulier disconto was gedurende

de eerste dagén der berichtsweek onveranderlijk

VEREENIGDE STATEN.

1I2
h i/ %. Vrijdag was er echter geen geld voor

Sinds eenie jaren wordt in de. Vereenigde Staten

wissels beschikbaar en hoevl’rZaterdag. nkele •het vraagstuk van voorschotverleening aan den land-

hdeine poste tot 2 % afgedaan zijn, wari de meeste . bouw in breede kringen besproken. Zuiveic hypo-
theekbanken bestaan aldaar slechts in geringen getale
ge]devers niet geneigd, onder het officile bank- en afgezien van particulieren zijn het voornamelijk

disconto vissls te nemen.

de Lust Gompunies en levensverzekeringmaatschap-

Ook de prolongaitie-rente, die met het oog op de pijen, welke gelden op hypotheek uitzetten. In

maandwisseling vaster was, steeg Zaterdag tot
4
%.

uropa opgerichte hypotheekbanken hebben dienten-

gevolge een ruim arbeidsveld in de States kunnen
De inschrijving op de
4
1
/2 % Rijksleening had vinden, zij het dan ook, dat behoudens enkele uit-

een gunstig verloop. In totaal werd op de
f 125
mii-

zondeningen (zooals hier te lande de Nederlandsch-

lioe.n ingeschreven voor een bedrag van
f185.317.300,

Amenikaansche Land Maatschappij), zij zich genood-

waarvan f 84.588.200
preferente inschrijvingen. Op

zaakt zagen,. meer én meer westelijk hunne onder-

de niet-preferente inschrijvingen zal circa 40

wor-

pandente zoeken;. de geleidelijke nivelleering van den rentestand in de oude – en nieuwe wereld was
den toegewezen.

hiervan tie oorzaak.

Op denzeifden dag, dat de uitslag op deze leening

De landbouwers klaagden – wij, laten in het mid-

198

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

den of dit tërecht of ten onrechte geschiedde – over
den hoogen interest, dien zij moesten betalen, en

hunne klachten hadden, gelijk zulks ook hier te lande

te doen gebruikelijk is, de benoeming van eene com-

missie, de ,,Joint Committee upon Rural Oredits’,

tengevolge. Eenige weken geleden is haar rapport

verschenen, waarbij zij voorstelt, 12 of meer Fede-

rai Land Banks op te richten volgens het schema

van de Federal Reserve Act. Het kapitaal van ieder
der banken zal minstens
$
500.000.— moeten be-
dragen en het cijfer der uitgegeven pandbrieven zal

het twintigvoud van het gestorte kapitaal plus reserve
niet mogen overschrijden. De hypotheken zullen al-

leen als eerste verband op ,,improved farms” verleend

mogen worden, tot hoogstens 50 % van de waarde.

Een Federal Land Board

zal op dezelfde wijze als
de Federal Reserve Board aan het hoofd van de ge-
bede Organisatie gesteld worden.

Wanneer werkelijk van staatswege de hypotheek-

verieening aan landbouwers ter hand wordt geno-

men, zal voor de Europeesche, in de Vereenigde
Staten werkende, hypotheekbanken een moeilijke tijd

aanbreken. V66r den oorlog zou de toestand minder

precair geweest zijn; immers al werd het verschil
in rentestand tusschen Europa en de Vereenigde
Staten kleiner, de kapitaalsbehoeften der United
States waren nog steeds z66 groot, dat voorloopig

wel in de oude wereld steun zou moeten gezocht
worden.

Thans laat de toekomst zich anders aanzien. Vele

voorspellingen aangaande de economische invloeden
van den oorlog zijn niet uitgekomen, en daarom aar-

zeilt men eene meening te uiten, maar door zeer velen
wordt toch wel aangenomen, dat na beëindiging van

den oorlog de rentestand in Europa zal stijgen. En
het is de vraag, of Amerika dah in dezelfde mate
mee zal gaan. De Amerikaan belegt bij voorkeur in

eigen staat, liefst nog in eigen stad. Niet alleen

charity, maar ook investment begins at home. Is
er nu voor hem gelegenheid, die onder andere te vin

den in pandbrieven van de Federal Land Banks, dan
zal hij daarvan ongetwijfeld gebruik maken. Onlangs

slaagde een Land Bank in de State of New York.er

in, pandbrieven op een 4Y % basis te plaatsen, en

in ons land beijveren de overzeesche hypotheekban-

ken zich, hunnen pandbriefhouders 6 % rente aan
te bieden, al dan niet gepaard gaande met een aan-
deel in de winst. Deze operaties zijn alleen rendabel
dank zij den abnormalen dollarkoers, maar hoe zal
het moeten gaan na afloop van den oorlog? Het in

den grond vicieuse systeem van niet-uitloting zal
wellicht voortzetting van het bedrijf mogelijk ma-ken, dank zij den millioenen, welke (vaak met be-

hulp -van hooge uitkeeringen) op 5 % basis bij het

beleggend publiek zijn ondergebracht. Maar de
marge tusschen betaalde en ontvangen rente zal

kleiner worden en uitbreiding van het bedrijf niet
mogelijk zijn. Hoe zal men kunnen concurreeren met
de Land Banks, welke tot 44 h 5 % zullen kunnen

leenen? Ja, men zal het arbeidsveld naar Canada
kunnen verplaatsen; vele banken zijn trouwens reeds
hiertoe overgegaan, maar Canada is nog een heel

jong land en daarom dubbel gevaarlijk voor hypo-
thecaire uitzettingen. Laat ons dan ook hopen, dat
hiertoe niet op al te ruime schaal wordt overgegaan.
Het ware trouwens eer toe te juichen, wanneer de
in ons land zoo populaire uitzetting op hypotheek in
het buitenland eenigszins beperkt werd.

Belegging in andere landen verdient
;
wanneer daar-
van de Nederlandsche industrie en handel voordee-

len plukken, ongetwijfeld aanmoediging. Maar hierop
is bij uitzetting op hypotheek geen kans. De pand-
brieven van overzeesche hypotheekbanken zijn de be-
legging van een land zonder veel energie. En daar-
om zal men niet rouwig behoeven te zijn, wanneer
onze overzeesche ‘hypotheekbanken geleidelijk haar
bedrijf moeten gaan inkrimpen. L. H. v. L.

SPOOR WEGVRAOHTEN NAAR DUITSCH.LAND

Vanaf 1 – April nemen de Ned. spoorwegmaat-

schappijen zendingen naar Duitschiand slechts aan,

indien zij gefrankeerd en niet met remboursement

belast zijn, terwijl van zendingen uit Duitschland de

vracht steeds bij aankomst hier te lande moet wor-

den betaald. Die maatschappijen zijn tot dien maat-

regel genoopt door het besluit van 16 Maart van den

Bondsraad van het Duitsche Rijk, dat zendingen uit

het buitenland slechts door de Duitsche spoorwegen
mogen worden overgenomen, indien zij gefrankeerd

en niet met remboursement belast zijn; en dat zen-

dingen naar het buitenland door die spoorwegen niet.

dan ongefrankeerd ten vervoer mogen worden aan-
genomen.

Merkwaardige maatregel, zelfs in dezen tijd, waar-

in het normale op economisch gebied veelal uitzon-
dering schijnt!

De in deze tijden eenigszins naïef klinkende vraag:
of die maatregel zich verdraagt met het Bernsche

Tractaat, betreffende het goederenvervoer per spoor-
weg, hetwelk aan den afzender onbeperkt het reôht

toekent om zijn zending met remboursement ,,jusqu’lt

concurrence de sa valëur” te belasten (art. 13), en

hem in de keus, om zijne zending te frankeeren of

niet, alleen in zooverre beperkt, dat bij licht beder-
felijke waren of bij artikelen van zoo geringe waarde,

dat de vracht door die waarde niet wordt gedekt, de

spoorweg frankeering kan eischen (art. 12), blijve
hier achterwege.

Ook .afgezin echter van . deze rechtsvraag, welke
ter overweging zij aanbevolen aan het Office Cen-

tral te Bern, in wiens hoede bovengenoemd Tractaat
is gesteld, valt omtrent de practische beteekenis van
dezen maatregel nog wel het een en ander op te merken.

Blijkbaar is deze te beschouwen als een van de

vele door Duitschland getroffen maatrégelen tot ver-

betering van den Markenkoers. Immers, dientenge-
volge zullen alle vrachten in het spoorwegverkeer

tusschen de beide landen vanaf 1 April hier te lande

worden voldaan, en zal het gedaan zijn met de groote
bedragen, welke tot dusverre wegens rembourseftienten,
dukkende op uit Nederland afkomstige zendingen,
voor Nederlandsche rekening in Duitschland werden

geïnd, zoodat de Duitsche spoorwegen bij de periodieke
verkeersafrekeningen alsdan eenS groote vordering op
de Nederlandsche spoorwegen zullen verkrijgen, ter-

wijl tot nog toe het omgekeerde het geval was; – bo-
vendien zullen die vrachten worden geïnd tegen den

koers van
f
0,59 per Mark en dienovereenkomstig
zullen de aan de Duitsche spoorwegen uit te keeren
saldi eveneens op dien koers zijn gebaseerd.

Dat hier te lânde bij de betaling der spoorweg-
vrachten, niettegenstaande deze in Marken zijn uit-
gedrukt, toch
f
0,59 per Mark moet worden betaald,
vindt zijn oorzaak daarin, dat volgens artikel 6 van

het Algemeen Reglement v.00r het vervoer op de
spoorwegen, zooals dit artikel is gewijzigd bij K. B.
van 19 Juni 1915 (Staatsblad No. 286) de spoorweg-
maatschappijen onder goedkeuring van den Minister
van Waterstaat mogen ‘bepalen, tegen welken koers zij de in een vreemde muntsoort uitgedrukte vracht-
prijzen in Nederlandsche munt herleiden, en dat die

koers met goedvinden van den Minister voor de
Mark op
f
0,59 is gesteld.

Wel werd ook v66r dien tijd bij de vrachtbetaling
door de maatschappijen
.f
0,59 per Mark in rekening
gebracht, ondanks de belangrijke daling van dien
koers sedert het najaar van 1914, doch toenmaals kon
de bevoegdheid

daartoe met grond in twijfel worden
getrokken, aangezien toch, bij gebreke van eenige
speciale bepaling te dier zake, naar analogie van be-
palingen als artikel 1038h B. W. en artikel 156
W. v. K. berekening naar den koers van den dag
rationeel ware te achten. –

Toch is dit eenigszins arbitrair schijnende vast-

5 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

m
e

houden der maatschappijen aan den gou1s en het

sanctionneeren

daarvan door de Regeering alleszins

gerechtvaardigd. Immers de handel lijdt daardoor

geen verlies, derft alleen eenige koerswinst.

Het publiek toch betaalt aldus dezelfde bedragen,

welke het zou hebben betaald, indien in de buiten-
landsche goederentarieven, evenals in de buitenland-

sche reizigerstarieven, de vracht voor het vervoer
naar het buitenland in Nederlandsche Muntsooit was

uitgedrukt.
En de spoorwegmaatschappijen zouden, indien zij
niet vasthielden aan den koers van 1 Mark
= f 0,59

een gevoelig verlies lijden, aangezien toch de Neder-

landsche vrachtaandeelen bij de vorming der recht-
streeksche vrachten tegen dien koers zijn ingerekend.
Het zoude zeker zeer onbillijk zijn, indien in dezen

tijd van ongekende stijging der vrachten de spoor-
wegmaatschappijen, die, hoewel ook hare kosten in

vele opzichten zijn gestegen, aan hare vaste vrachten

zijn gebonden, nog bovendien aldus een aanmerkelijk

deel van het haar toekomende zouden inboeten.
Intusschen kon uit den aard der zaak het publiek
door ongefrankeerde verzending naar. Duitschland

en gefrankeerde verzending van uit Duitschland toch
bij de betaling der spoorwegvrachten van den lagen

Markenkoers profiteeren.

Van deze gelegenheid dreigde steeds meer te wor-

den gebruik gemaakt, en de Nederlandsche spoor-
wegmaatschappijen zijn
daarbij,
in strijd met haar

eigen belang, nog aan de belangen der Nederland-
sche verzenders tegemoet gekomen, door
bij
de ver-

zending van tuinbouwproducten afstand te doen van
haar recht om voor deze artikelen, als zijnde licht
bederfelijk, frankeering te eischen.

Het is duidelijk, dat dientengevolge onzen spoor-

wegmaatschappijen belangrijke verliezen dreigden;
immers het steeds grooter wordend saldo, dat zij ten-
gevolge van de betaling der vrachten in Duitschiand
bij de periodieke verkeersafrekeningen zouden heb-

ben te vorderen, zou haar tegen den huidigen lagen
Markenkoers wordén uitgekeerd.
De veronderstelling schijnt dan ook niet gewaagd, dat zij geenszins met leede oogen den door Duitsch-
land uitgevaardigden maatregel, waardoor alle koers-

verlies als bovenbedoeld is uitgesloten, hebben aan-
gezien.
Ook met betrekking tot de remboursementen ont-
heft de door Duitschland getroffen maatregel de
maatschappijen van groote moeilijkheden.
Slechts noode toch zijn vermoedelijk de Neder-
landsche spoorwegmaatschappijen in deze tijden de
haar door bovengenoemd Tractaat opgelegde verplich-

ting tot het verleenen der bedoelde kassiersdiensten, welke haar aanzienlijke
koersverliezen
en veel last

hebben berokkend, nagekomen.

Reeds spoedig na de jatale Augustusmaand
1914

heeft blijkens het Verslag van den Raad van Toe-
zicht op de Spoorwegd.iensten (blz.
334
en
335)
de
wijze van koersberekening bij de renaboursementen tot
vele bezwaren aanleiding gegeven.
Aanvankelijk hielden de maatschappijen ook ten
deze aan den koers van 1 Mark
= f 0,59
vast,

een standpunt, dat zij echter spoedig hebben moeten
verlaten, eensdeels tengevolge van de gerechtvaar-
digde klachten der importeurs, die de op de voor hen bestemde zendingen drukkende remboursementen te-
gen een hoogeren dan den werkelijken koers moesten
betalen, maar vooral tengevolge van de aanmerke-
lijke koersverliezen, welke den maatschappijen wer-
den berokkend doof het steeds toenemend aantal
rembourszendingen naar Duitschland; deze rem-
boursementen toch werden door haar aan afzenders

uitbetaald tegen f 0,59
per Mark, terwijl de des-
betreffende saldi haar bij de periodieke afrekeningen
met de Duitsche spoorwegen tegen den lageren
werkeljken koers werden uitgekeerd.
Weldra zijn dan ook de spoorwegmaatschappijen

ertoe overei,
bij
de uitbetaling en de inning der

remboursementen de werkelijke koersen zooveel mo-

gelijk – d. w. z. met het oog op de noodige. sta-
biliteit sprongsgewijze – te volgen. Ook aldus wa-

ren
zij
echter wegens de voortdurende en vooral in
de laatste maanden van het vorige jaar, zeer snelle
daling van den Markenkoers, niet tegen koersver-

liezen gevrijwaard, komende immers. de koersdaling,

welke plaats greep tussehen het tijdstip van hare

verrekening met de afzenders der rembours’zending

en dat der periodieke verkeersafrekening, te haren

laste. Hieraan is, hoewel nog slechts ten deele,
tegemoet gekomen, doordat de spoorwegmaatscha-

pijen, met goedvinden der Regeering, den koers voor

de verrekening der uitgaande remboursementen tel-

kens
4 h 5
cent per Mark lager hebben gesteld dan

den werkelijken koers, welke. diende als grondslag bij
de inning der binnenkomende rembourszendingen,

door welken maatregel tevens uit den aard der zaak

een remmende invloed werd geoefend op de neiging
om onder rembours naar Duitschland te verzenden.

Deze vaststelling van tweeërlei remboursementskoers,
die, hoezeer ook noodig geweest om de spoorweg-

maatschappijen tegen al te groote verliezen te waar-

borgen, toch niet geheel vrij van bedenking schijnt,

is thans door den door Duitschiand getroffen maat-

regel overbodig geworden.

De slotsom van bovenstaande beschouwingen is, dat de bovenbedoelde van Duitsche zijde getroffen

maatregelen in hunne toepassing toch minder be-

zwaarlijk zijn, dan men zou geneigd zijn aan te
nemen.

De Nederlandsche spoorwegmaatschappijen toch

worden daardoor behoed voor verliezen, welke zij

tea slotte slechts zouden kunnen ontgaan door opzeg-
ging der rechtstreeksche goederentarieven met
Duitschiand, een ook voor den handel zeker uiterst
bedenkelijken maatregel; en het publiek wordt wel-.
iswaar beroofd van ‘de gelegenheid om een koers-
winst te maken en van eene gemakkelijke wijze van
inuing van vorderingen op Duitschland, doch onover

komelijk
zijn
deze bezwaren zeker niet en, in verge-lijking met de velerlei verkeersbelemmering, welke
men zich thans heeft te getroosten, zelfs van wei-

nig beteekenis; . S. H.

BANKCONCENTRATIE, LIQUIDITEIT EN –

DEPOSITORENTE.

In weinig landen heeft de bankconc.entratie zulke
snelle vorderingen gemaakt als in Duitschland. Ban-
ken, geheel onafhankelijk van een of andere groot-
bank, zijn hoe langer hoe zeldzamer. Voor de meeste provinciale kantoren beteekent deze grootbankrelatie
tevens het eenige of voornaamste verbindingskanaal
met •de open geldmarkt, terwijl de bijkantoren der
grootbanken geen anderen weg hebben om zich geld

te verschaffen. Heeft nu een kantoor in de provincie
geld noodig, dan ontvangt het dit méestal van zijne
Berlijnsche relatie, volgens een systeem van inwen-
dige verrekening, gebaseerd op het officieele wissel-

disconto.

Was vroeger de zorg voor de liquiditeit een der voor-
naamste plichten der zelfstandige bankinstellingen, te-
genwoordig wordt deze last meest afgewenteld op de
zooveel sterkere schouders van de grootbanken. De
kasvoorraad kan dientengevolge tot een minimum her-
leid worden. Het eenige belang is, de schuld bij het
hoofdkantoor of de Berljnsehe relatie zoo gering
mogelijk te doen zijn. Belang bij langere opzeggingster-
mijnen hebben de provinciale banken niet. Eene
directe verbinding met ‘de open geldmarkt ontbreekt
dan ook dikwerf. De verantwoordelijkheid der groot-
banken voor een gezonden toestand van het geld- en
credietwezen wordt dus steeds grooter.
Dit werd zeer terecht ingezien door de Duitsche

200

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

Rijksbank, die hare liquiditeitsopvoedingspolitiek het.

eerst toepaste
01)
de grootbanken. Met zachte hand

werden deze gedwongen hunne kasmiddelen en hen
tegoed bij de Rijkabank te vergrooten.
Waar de. ban-
ken aldus een steeds grooter wordend deel hunner

middelen renteloos moesten laten liggen, werden
zij
wel gedwongen hunne rentevergoedingen voor credit-
saldi en deposito’s te verlagen. De provincie, wel-

ke deigeljke plichten niet of
,
in veel mindere mate
had, hield slechts rekening met de rente, welke zj

te Berlijn toest betalen of aldaar ontving. Op het

oogenblik nog kan men het eigenaardige verschijnsel
waarnemen, dat eene credit- of depositorekening bij

het bijkantoor ener grootbank meestal een hoogere

rente opbrengt, dan eene rekening bij dezelfde in-
stelling te Berlijn.

Een dergelijk verschijnsel valt, ook in ôns land

waar te nemen. De grootbanken dringen steeds die-
per de provincie in, terwijl de deposito rente dikwerf

omgekeerd evenredig is met het belang van de plaats
waar het kantoor gevestigd is.

In normale tijden, wanneer dé open geidmarkt geen
groote afwijkingen vertoont van het disconto der

Nederlandsche Bank, levert de hier bmchreven toe-

stand geen al tê groöte bezwaren op. Anders is het
nu, waar de Nederlandsche Bank de voeling met de

geidmarkt min of meer verloren heeft. Privaat dis-

conto noteert om en bij de 2 % en dikwerf lage. De
rentelooze tegoeden der banken hij onze Centrale Ore-

dietiustelling werden steeds grooter. Eene scherpe te-

genstelling daarmede vormt eeiie depositorente van

334 % en hooger, welke vele prvinciebanken ook

thans nog vergoeden. De gezonde liquiditeitspolitiek

onzer groothanken wordt daardoor ernstig tegenge-
werkt. Zelfb’eperking in den concune1tiestrijd, rem-
mende invloed van uit Amsterdam, onderling overleg
indien mogelijk, een plooibaarder systeem van insven-

dige verrekening zijn vermoedelijk de eenige miidde-

len om aan dezen ongewenschten toestand een einde te
kunnen maken.

Indien de grootbanken tevens door uitgebreidere
balansen., volgens eenzelfde schema opgesteld, het
bewijs zouden willen geven van het belang in te

zien, dat het geheel’e land heeft bij eene gezonde ont-
wikkeling van ons geld- efl
credietwezen,
dan geloo-
ven wij, dat zulk een voorbeeld zonde hulpen, de
provincie in eene juisterê richting op te voeden.
d.B.

PRODUCTIE EN VERWE7KI2VG VAN MRLK.

Men schrijft ons:


Het melkvraagstuk der laatste weken brengt vanzelf
de vraag naar voren, hoeveel melk er wei ongeveer
in Nederland geproduceerd zou worden en hoe ze vOr-

werkt wordt. Zoover ons bekend is, zijn berekeningen

dienaangaande-tot dusver nog niet gepubliceerd. Alleen
in het ,,Verslag over den Landbousv in 191.3″ vindt
men iets daaromtrent vermeld en wel dit, dat de melk-productie in 1910 ca. 3.200.000.000 L. bedroeg en dat

voor ca.
f
80.000.000 aan boter en voor
f 50.000.000
aan kaas werd geproduceerd. Roe men tot deze laat-
ste cijfers gekomen is, wordt niet vermeld.

Hieronder volgt thans een raming, hoe we ons de
tegenwoordige melkproductie en -verwerking voor-
stellen.

In 1910 telde ons land blijkens de toen gehouden
veetelling 1.08.361 melk- en kaifkoeien. Met het
oog op de buitengwone omstandigheden is in Mei.
1915′ in een 48-tal gemeenten, die in overleg met

provinciale deskundigen zoo oordeeikurdig mogelijk
gekozen werden, zoödat men wel mag aannemen, dat
zij samen vrijsvel een

beêTd geven van den toestand
in het geheele land, een nieuwe telling gehouden,
waarbij bleek, dat het aantal melk- en kaifkoeien in
deze gemeenten, hetwelk 8
4.934
stuks in 1910 be-
drog, tot 97.675 stuks gestegen was. Deze juist 15
%
bedragende stijging o het geheele land toepassend,

verkrijgt men als totaalcijfer voor den veestapel in

Mei 1915: 1.228.615 stuks.

De gemiddelde melkproductie per koe en per jaar
is op 3300 L.

een nielkproductie per koe van 11. L.
gedurende 300 dagen

te ramen; in totaal zou dus
4.054.429.500 Liter melk in 1915 zijn gepro-

duceerd, ss’elk cijfer af te ronden is op 4.000.000.000

Liter. Te veiliger mogen we de ca. 50 millioen L.

surplus buiten beschousving laten, 6mdat we er mee

rekening hebben te houden, dat we jaarlij]ds een

500.000 kalveren aanfokken, die althans in de paar
eerste weken volle melk
krijgen.
Een verbruik van
100 L. volle melk per kalf geeft al een totaal van
50 millioen L.

Inzake het meikverbruik beschikken we over cijfers
betreffende Amsterdam, waar in September en Octo-

ber 1915 expresselijk een onderzoek dienaangaande is

ingesteld. Het bleek, dat de hoofdstad wekelijks
1.700.000 L. consumeerde. De bevolking van Amster-

dam bedroeg op 1 Juli 1915 612.485 zielen; per

hoof cl en, per week w’erd dus 2,775 L. verbruikt, of

ca. 0,4 L. per dag en 144,3 L. per jaar.

1-let cijfer 144 L. per jaar van toepassing achtendc

op de geheele bevolking in Nederland, die op 1 Juli
1915 6.384.802 zielen bedroeg, verkrijgt mên als ver-
bruikseijfer per jaar voor het geheele land aan con-

sumptiem-eik 921.411.488 L., welk cijfer is af te ron-
den tot 925.000.000 L.

Met zekerheid is aan te nemen, dat dit cijfer rijke-

lijk hoog is. We rekenden immers de totale bevolking
tot. de verbrnikers van koemelk, wat onjuist is, omdat

b.v. tal van plattelandsarbeiders voor een deel in

hun behoefte aan melk voorzien door het gebruik
van geitemelk. Nu waien er in 1910 ca. 225.000

geiten en bokken; schat men de meikproductie van
geiten (bokken meegerekend-) op een gôede 100 L.

per jaar en per dier, dan heeft men een 25 millioen L.

geitemelk. Het bovenvermelde cijfer van 925.000.000 L.

zal in allen gevalle dus wel tot een 900.000.000 L.
te reduceeren zijn.

Alle overige melk, 3.100.000.000 L. dus, is verwerkt

tot boter, kaas, gecondenseerde melk of melkpoeder.
is in de margarine-industrie gebezigd, of diende voor

andere doeleinden, b.v. het mesten van kalveren.
Wat boter betreft vermelden de landbouwverslagen,
dat de productie daarvan in 1910 bedragen heeft
64,606.000 K.G. en
iC
1912
. 67.207.000 K.G.; de voor-
uitgang over 2 jaar bedroeg dus ca. 2.500.000 K.O.
Dezen zeifden vooruitgang ook aannemende over de
periode tot 191:5, verkrijgt men als hoterproductie voor

laatstgenoemd jaar ca. 71.000.000 K.G. Veilig mag
men aannemen, dat dit cijfer niet te laag is geraamd.

Er is n.l. in 1915 aan gecontroleerde boter ca. 43
millioen K.G. uitgevoerd. Het gemiddeld percentage

voor binnenlandsch gebruik van gecontroleerde boter
stellend op 30
1
1
0
, verkrijgt men als productie voor
gecontroleerde of daarmee gel-ijkgesteldè boter, ca.
61..500.000 K.G. Echter is op de boerderijen ook boter

gemaakt, welke niet in de termen viel om uitgevoerd
te worden. Weet men nu, dat de totale boterroductie

op de boerderijen in 1910 18.337.000 K.G. bedroeg
en in 1912 16.8-84.000 K.G.

het botermaken op de
boerderij gaat steevast terug

dan is het toch
wel aan te nemen, dat er op de boerderijen, bniten
d gecontroleerde boter

betrekkelijk weinig boer-
derijen sta5n n.l. onder contrôle

zeer zeker nog
een 10.000.000 K.G. boter is gemaakt, waarvoor
geen consent kon svorden gegeven.

Voor de vervaardiging van 1 K.G. boter is gemid-
deld 28 L. melk noodig; de in totaal geproduceerde
71 millioen ‘R.G. hebben derhaive aan grondstof
1.988.000.000 L. melk vereischt, welk cijfer is af te
ronden tot 2.000.000000 Liter.

De kaasproductie is het veiligst te berekenen nit
de export-cijfers. In totaal is in 1915 aan kaas 92
millioen K.G. uitgevoerd’. De binnenlandsche con-

sumptie op 25′ % stellend, verkrijgt men als totale

5 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE: BERICHTEN

201

kaasproductie 1.23 ruillioen K.G. Een groot gedeelte
•dezer kaas bestond uit haifvette en magere kaas, d.w.z.
was vervaardigd uit melk, die outroomcl werd om uit
den room boter te maken, terwijl uit cle ondermelk

kaas werd gemaakt. Zoo werd h.v. in 1.912 op ccii

totale productie van kaas ad 95.710.000 K.G.niet

minder dan 32.318.000 K.G. haifvette of ‘magere kaas

verkregen, dus ongeveer 35
0
/0.

Neemt men ook voor 191.5 dezelfde verhouding aan,

dan bestonden de 123.000.000 K.G. geproduceerde
kaas voor 79.950.000 K.O. uit vette en voor 43.050.000

K.G. uit magere kaas. De voor de vervaardiging

van deze magere kaas benoodigde grondstof is begre-

pen in de bovenvermelde tot boter verwerkte
2.000.000.000 L. melk. Voor 1 K.G. magere kaas zal

gemiddeld 12 L. melk noodig zijn; van de tot
boter verwerkte melk is dus tevens 548.125.000 L.
melk, of’ afgerond 550.000.000 L., tot magere kaas

verwerkt.
Voor 1 K.G. vette en volvette kaas zijn gemiddeld
10 L. melk noodig; de vorenvermelde 79.950.000 K.G.

vette kaas hebben derhalve aan grondstof 799.500.000
Liter melk vereischt, welk cijfer is af te ronden tot

800.000.000 Liter.
Eigenlijk zou men er ook rekening mee moeten

houden, dat van een groot deel der tot gecori-

denseerde melk verwerkte melk ook boter gemaakt
wordt; dit kwantum

hetwelk trouwens niet met.
juistheid is te schatten

meenen we echter te

mogen verwaarloozen, omdat althans een deel der
boter niet als oodanig in consumptie komt, doch
met de fijnere kwaliteiten margarine wordt vermengd.

IA totaal hebben ve nu beschikt over 3.700.000.000 L.;
de resteerende hoèveelheid van 300.000.000 L. is dan

tot z. g. melk-producten iersverkt, bij de margarine-
fabricage gebruikt of vond op andere wijze (mesten
van kalveren) toepassing.
Resurneerende verkrijgen we dus van
1
onze melk’

productie en -verwerking liet volgende beeld:

Totale me] kproductie (behalve
de voor opfok van graskalveren
gebezigde hoeveelheid) …………4000 millioeu L.

Verbruik van consumptiemelk

900
Verwerkt tot bdter ……………….2000

waarvan tevens verwerkt tot

magere of halfvette kaas………550

Verwerkt tot vette en volvette kaas 800
Verwerkt tot melkpoeder, gecon-
denseerde melk of gebezigd in
de margarine-indistrie, als-

mede tot het mesten van
kalveren ………………………….300

Wat de vette kalveren betreft, hiervan worden
er per jaar blijkens de acôijnscijfers ca. 125.000.000
geslacht. Deze
.
dieren worden, zoo ‘niet uitsluitend
dan tôch in hoofdzaak, met volle melk opgefokt,
waarvan elk dier een 500 k 600 L. zal ontvangen
voor het slachtrijp is. Het melkverbruik door de
mestkalveren zal dus schommelen tusschen de 60 en

75 millioen L., zoodat er voor de ,,eigenlijke melk-
industrie” een 225
t
240 millioen L. overblijft.
Dit laatste cijfer, verkregen als overschot uit de
vorige ramingen, stemt fraai overeen met de schattin-

gen, die melkundustriëelen aangeven als in hun in-
dustrie verwerkt, en welke schattingen schompielen
om en bij de 250 mi]lioen Liter.
Deze overeenstemming, in zekeren zin een proef
op de som, geeft vertrouwen, dat ook de ramingen

voor de andere cijfers niet zoo heel

DE OORLOGSCONJUNGTUUR INJAP1N.

Dat Japan onder de oorlogvoerenden het cenige
land is, dat gedurende dcii oorlog zijn economische

positie kan versterken, is reeds bij herhaling bespro-
ken. Het kan echter zijn nut hebben, ook eens te
wijzen op cie nadeelige geîolgen, die een zoo buiten-

gewoon snelle opbioci van een v66r den oorlog in

moeilijke financi ccle omstandigheden verkeerend land
kan medebrengen.
Japan komt thans in het stadium te verkeeren,

waarin ons land, Engeland en Frankrijk zich in de

achttiende
eeuw
hebben bevonden: de schatten, door

de ondernemende bevolking in betrekkelijk korten tijd

vergaard, zoeken bestemming en leiden tot ernstige

overspeculatle. In Japan zijn alle factoren, die tot een

speculatie op groote schaal medewerken, aanwezig:

hot geld is z66 ruim, dat het nog koitelings in Enropa

geidopnemend land thans op groote schaal zijn buiten.

landsche leeningen terugkoopt en zelfs de eerste stap-

pen zet op het terrein der creclietverleeriing aan
andere natiën. Handel, industrie en scheepvaart

bloeien, de handelsbalans is actief geworden en het

einde
van
den oorlog

oorzaak van den gwist’igen

toestand

is nog’ niet te voorzien. E’ii dat men in

Japan zeer optimistisch is gestemd, blijkt wel uit de

meening van de Toyo Keizai (O’riental Economist):

it is clear that at present the prosperous fivancFal
tide is stil’! only at half flood. Hetzelfde blad geeft enkele.cijfers, waaraan wij de

volgende ontleenen:

In duizenden Yen.

Nieuw

Aandeelen-

Deposito’s
1apitaat omzetten
old.

bij de
in onder-

Effecten-

Geclearde

Associated nemingen.

beurzen.

wissels.

Banks,

19131)

1.160.498

14.642

9.337.806

596.083

i914)

764.967

13.653

9.328.452

668.473

1.915)

779.612

36.295

10.062.245

840.477

Uit deze cijfers blijkt, dat, terwijl in de oorlogs-

j’areii minder kapitaal in nieuw-opgerichte
.
of uitge-

breide ondernemingen is ‘gestoken dan in het vooraf-
aande normale jaar, terwijl de cleas-ingcijfers geen
bijzondere verlevendiging van het handelsverkeer aan-
duiden, de omzetten op de effectenbeurzen van Tokio
en Osaka ontzaglijk zijn vermeerderd, zoodat men wel

mag aannemen, dat de geldruimte, waarvan de depo-

si.tocijfers een illustratie geven, tot groote fondsspe-
uiatie’ heeft geleid.
Het is wraar, dat deze speculatie nog bedenkeli,jlcer
zou zijn, wanueer zij aanleiding gaf tot lichtvaardige

,,Gründungen”.

Deze worden echter, mede door den

oorlogstoestand, voor’een groot deel voorkomen door de importmoeilijkheden, die blijkbaar ook voor Japan
bestaan: anders zou men in een land met zoo sterk
opkomende textiel- en metaal-industrie, welke laatste
zulke belangrijke orders voor het Russische leger
lieeft uit te voeren, niet een z66 groote daling zien
van de importcijfcrs voor machinerieën (1914 23 pul-
lioen, 1915 8 millioen Yen) en ijzer, Vuw zoowel als

verwerkt tot platen, staven, buizen, rails, etc. (1914

37 millioen, 1915 28 millioen Yen). Maar bedenkelijk blijft niettemin een dergelijke toe
neming van de speculatie, bedenkelijk vooral in een
land, waar het economische leven zich nog in zijn me-
dernen vorm consolideeren moet.

ENGELAND’S SUIKERPOLITIEK.

Een medewerker schrijft ons:
Blijkens een artikel in ,,The International Sugar
Journal” wordt in Engeland o. m. ook stemming ge-
maakt voor cciie wijziging van de suikerpolitielç,

~
ooals die door de Regeerung sedert het tot stand ko-
men van de ]3russelsche Conventie gehuldigd werd.
Men wijst op de voordeelen, die Amerika
en
indireet
ook’ Engeland nu trekken van de aanmoediging, die
de suikerindustrie op Cuba gehad heeft door de
voorkeursrechten. Zonder die stimulns zou de cul-
tuui op Cuha,. zoo meent het blad, niet zulk een
vlucht gbnomon hebben, dat Amerika
eri
Engeland
het thans buiten de Centraal-Europeesche Bictui-

ker kunnen stellen. Ook anderen
in
het Vereenigd


1′)
Elf
maanden
1
Jan,30
Nov.., –

. ..

202

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

Koninkrijk schijnen propaganda te willen maken

voor eene bevoorrechting van Cubaansche en West-

Indische Rietsuiker in den een of anderen vorm, als

maatregel tegen de Diitsche en Oostenrijksche Ruw-

suiker, die voor den oorlog de voornaamste grond

stof was voor de Engelsche raffinadeurs. De oorlog leidt wel tot heel andere verhoudingen
en inzichten! Het was vroeger de nieuwe Beetwor-

telsuiker-industrie, die door uitvoerpremiën en andere

vormen van bescherming moest worden in het leven

gehouden en geforceerd om de Rietsuiker van de

Europeesche markt te verdringen, een systeem, dt

de Centraal-Europeesche en Fransche budgets zoo
zwaar belast heeft, dat het niet was vol te houden,

en waaraan dan ook de Conventie van Brussel een

einde maakte.

•Thanszou dezelfde fout gemaakt worden ten aan-

zien van de Rietsuiker ! Met dit onderscheid even-
wel, dat thans niet voorkeursrechten te hulp zouden
moeten komen om die Cultuur in het leven te houdën,

– immers, de laatste jaren hebben geleerd, dat Riet-

en Bietsuiker beide recht van bestaan hebben en elk
in normale tijden hun voordeelig eigen geografisch
afzetgebied aangewezen hebben gekregen, – maar

om de Rietsuiker in de toekomst meer ,,fighting
power” te geven tegenover het bietsuikerproduct uit

thans vijandig land. Dat is een ongezonde politiek,
waarop ten volle de waaischuwing ‘past van Lloyd
George, dat geen handelszaak kan slagen, als er weer-
wraak bij wordt te pas gebracht.
Het weren van de Duitsche en Oostenrijksche ruw-
suiker van de Engelsche markt zou op de Engelsche

jam- en biscuitindustrie, die juist door de open-deur-
politiek groot is geworden, ongetwijfeld fntilkend in-

werken. Het gezond ‘verstand zal hopenlijk ook in.
deze mettertijd wei terugkeeren.

DE RUW-IJZERPRODUCTIE IN DE

VEREENIGDE STATEN’ IN 1915.

De statistieken van de ruw-ijzerproductie in de
Vereenigde Staten gedurende het jaar 1915 geven

een duidelijk beeld van de opleving ‘der ijzerindustrie.
In 1914 werd niet meer dan 23.332.000 ton geprodu-ceerd, hetgeen een zeer laag
cijfer
representeert. Het
eerste halfjaar 1915 was de grafische lijn weliswaar
stijgende, maar werd toch niët eens de productie van
de eerste zes rnaan’dën van 1914 bereikt Het tweede

halfjaar 1915 weerspiegelt echter zeer duidelijk den
opbloei der industrie met een productiecijfer van
17.682.000 tons. In het bijzonder verdient het de
aandacht, dat het hoogste maandcijfer in December
bereikt werd met 3.200.000 tons, dus op basis van

39.000.000 tons per jaar, tegenover 1.500.000 tons in
December 1914, dus op basis van slechts 18.000.000
tons per jaar.

Het aandeel van de War-orders in deze toeneming
blijkt uit den export, die in 1915 ruim 3:500.000
tons bedroeg, tegen slebts 1.658.000 tons in 1914.
Hot cijfer van 1915 is nog nooit geëvenaard. De
uitvoer van ijzerdraad (voor de versperringen bij de
loopgraven) steeg van 405 millioen Pond tot 1060
millioen Pond. Aan hoefijzers werd voor een gewicht
van 35.500.000 Pond uitgevoerd, tegenover 13.000.000

Pond in 1914. De prijzen toonen, gelijk vanzelf
spreekt, gedurende ‘het geheele jaar eéne stijging aan.
Stalen staven stegen te Pittsburg van 1,05 tot
2
cent
en stalen balken van 1,05 tot 1
1
’90 cent. Gedurende
het jaar 1916 heeft de prijsstijging trouwens verderen
voortgang gemaakt.

De productie van ruw-ijzer bedroeg de laatste 10

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerveiboden. Verboden is de uitvoer
van asbest, citroenen., sinaasappelen
en
rnandarij’n.cn,
spiering, heide, zinkerts
en
zink- oxyde.
Katoen is
in eiken vorm ten uitvoer verbodeh.
R e g e e r i n g st a r w e. Aangezien• gebleken is,
dat ongebuild meel, gemalen van regeeringstarwe, ver-
kocht wordt voor, veevoeder, heeft de Minister nader

bepaald, dat zonder vergunning van de regeering geen

bloem of meel, afkomstig van regeeringstarwe, ver-

kocht mag worden met andere bestemming, dan om
als voedingsmiddel voor menschen te worden ge-

bruikt. Aan hen, die deze bepaling niet nakomn,
zal geen regeeringstarwe meer worden verstrekt.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN MAART 1916.

De Staat der Nederlanden…………
f
125.000.000,-
zijnde:
f125.000.000 4
1
/2 0/
Obligatiën â 100
0
/0

Provinciën,en Gemeenten

…………,,
1.132.962,50
zijnde:
Alkmaarfl .165 .00041/2
0/
Obl.â97
/4Io

Bank- en Oredietinstelii.ngen ………
80.000,–
zijnde:
Ned. Bankinstelling voor waarden etc.

f
500.000 aand. met 10 °/ostorting
â 160
0/

Hypotheekbanken, werkz. i/h Buitenl.
1.055.000,-
zijnde:
Holl.-Noord-Amerika f1.000.000 6
0/
Pandbrieven â 100

/
o.

HoU-Amerika
f
250.000

aand. 20
0
/o
storting â 110
O
/o.

Industrieele ündernemin gen ………

Delftsche Leerlooierij en Drijfriemen-
fabriek f180.000

aand.

4

110
O
/o.

Coöp. Zuivelfabr. Hoogeveen f 75.000
5
0/

Oblig. 4 100
0/.

Cultuurond., Handeisver. en Handels-
vennootschappen

…………………

Boeloes

f1.150.000

aand.

4 100
O
/o.

Rubber-Maatschappijen……………,,
1.075.000,—
zijnde:
Rott.Tapanoeli f250.000 âand. 4 1300/
o
.
Salatri Plant.f 150.000 6°/o Obi. 4
1000/
o.
Lamp. Sumatra f600.000 aand. 4
lO’O°Io.

Scheepvaart-Maatschappijen

………

Java—China–Japan-Lijn f1.500.000
aand. 4 125
0/s,

Tramweg-Maatschappijen …………….
430.500,-
zijnde: Westl. Stoomtram f 430.500 7
0
/o pref.
aand. 4 100
O
lo.

Diversen

………………………………,;
685.000,—.
zijnde:
Zeeuwsche

Fruitteelt f 20.000

aand.
4

125
O
/o.

Onr. Goed Volharding f 200.000 aand.
4 105
0
/0.
Vereen.

van

Broeders

van

Liefde
f
450.000 5
0/

Oblig. 4 100

Totaal ……

f
132.756.462,50

Bovendien:
f19.000.000 4’/
0/
38 dg. Schatkistbiljetten 4 f1.006,10
f 1.0,00.000 38 dg. Schatkistpromessen 4 f 999,-
jaren:

1906 …….
26.307.191 tons
1911
……23.649.547
1907……
25.781.361
1912
…… 29-726.937
1908……
15.936.018

,,

1918
…… 30.966.152 1909…….
25.795.471


‘1914
…… 23.332.244
1910……
27.303.567


1915
…… 29.716.213

tons Totaal der emissies in ,Tanuari …
f 26.282.800,-
Februari … ,, 18.978.475,-
Maart ……,, 132.756.462,50

Algemeen totaal……
f
178.017.737,50

6.500

2.947

1.503

2.309

145
e

693

2

180

1

1.036

2.150

1.776

14.124

21.853

8.228

9.261

15.565

26.117

8.034

416

88

623

6.549

10.993

743

1.561

51

12.237

12.047

4.900

1.738

1.629

2.290

512,

334

592

1

1

170

75

254

7.892

31.458

7.250

6.352

18.781

0

1.522

367

0

93

1.412

1.386

2.228

.357

1.321

1.913.

435

19

42

29

0

5.479

8.911

12.558

1.534

1.150

1.000

1.247

455

16

1.533

4.348

4.962

3

812

21

9.043

1.006

89

3.952

4.820

0

3.386

607

2.280

3.276

‘0

‘0

1.488

3.673

40

180

78

,

0

5.839

234

5.113

0

0

2.310

640

881

393

33

8

19.090

39.590

13.938

7.943

288

694

124

7.393

0

2.842

12.405

245

13.710

25.425

15.439

12

0

3

1.057

2.644

9-93

?.

?

5.660

2.647

732

3.478

2.153

387

2.464

1.212

2.971

2.086
5.556 20.185

27

294

730
927

1.130
0

1.600
74
4
0
2.573
3.355
11.366
43

109
536
1.501
1.937

1.4751

1.224

18.9201

2.832

67.376 34.455
4.673 4.787
3.920 , 2.828
19.860

1.780.
6.273

84
1.903

269
1.888

650
5.730 ,

107

1.2851

9871

11

1

7.034
1
10.231
1

1.241
1

12

24.745 41.209
13.258
1.370 1.850
734 1.278
0
3.749
695
91
588
3.557
9.211
76
.25
61
5.691
4
2
499
1.325
50
41
20
1.392
2.574
3
18
6.742
1.919
826

2

5April 1916

ECONOMJSCH-STATISTISCHE, BERICHTEN

203

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEK OVER JANUARI EN FEBRUARI.

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartikelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling vekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zon goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
cijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
met name in 1914 goederen voor invoer tot verbruik worden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(In duizenden Kilorrammen).

Algemeene
voedings-
middelen.

Aardappelrneel
Boter ……….
Eieren ………
Tarwe en -meel
1)

Rijst ………..
Andere granen
Kaas ……….
Versche zeevisch..
Haringen bokking
Versch vleesch..
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoederkoe-
ken en -meel

Genotmiddelen.

Invoer tot veibruik
Januari
Uitv. uit het vrije verkeer
Januari

1914

1

1915

1

1916

Invoer tot verbruik
Februari

191.4

1

1915

1

1916

Uitv. uit het Vrije verkeer
Februari


1914

1915

1

1916 1914

.
1915
1

1916

1.293
15
0
4.663
12.507
18.481 1.803
10
0
7.009
26.529
14.730
242
22
60
2.125 2.281
2.359
125
104
55
2.058
1.893
1.583 274
44
0
581
814
733
58
6
25
1.305 1.675 1.981
197.925
56.457 60.236
142.304
75
17
136.890 22.559
54.032
129.416
115
29
6.724
2:294
6.298
16.369
1.101
10
12.773
5.412 4.810
18.296
622
4.057
241.994
173.829 47.201
117.452 282
36
144.561
147.776
59.934
90.023
440
75
5.482 4.834
8,314
?
?’
4.347
5.793 6.792
?
1.261
3.060 2.209
?
?
2.501
3.518 3.110
1.781
1.594
426
8.733
6.204
4.791
1.401
2.471
85
6.472 7.392 5.986
7.123 7.710 8.237
? ?
6.684
8.366
7.397
?
760
1.244
3.35,4
?
?
741
3.566 2.727
7.746
34.734
20.095
? ?
.?
24.704
16.989 19.778
?

Cacaoboonen..
6.794
5.354
3.215
1.039
177
0
Cacaopoeder ..
5
313
67
1.004
2.007
1.941
10.335
28.022
10.628 8.391 15.634 13.436
5.205
267 128
1.468
365
12.851
Koffie ………..

Kandij, melis,
Ruwsuiker …….

basterd
853
2.270
46
13.908 9.927 6.686 2.211
2.656 3.082
497
573
623
Tabak

……….
Sigaren
1
1 1
169
130
173

Olien, vetten en
grondstoffen
daarvoor.

26.121
11.710
6.107
15737

.
0
Copra

……….8290
Kokosnootolie
84
1.095
18
20
924
1.270
814
2.095
2.057
596
.

11
Margar.(eetbare)
47
24
2
6.140
10.658
10.317
Margar.(ruwe)
2.683 2.017 2.509
1.463 677
433
Katoenpittenolie
1.758
7.451
2.072
1
529
42
Grondnoten …..
12.393
551
.
785 955
1.022
43
Paimpitten ……
866
790
3.141
1
0
Palmolie
1.977
1.743
89
366
109
0

Reuzel

……….2.139

Sojaboonen
40

.

4.878

0
3.440
234
0
0
Koolzaad …….2.376

.6.874

786
3.443
.1.265
24
5
Lijnzaad

…….
23.624
16.829 5.141
12
495
Lijnolie
35
3.101
0
2.518 5.953
64
Petroleum ……16.021
22.818
13.659
20
2
3
Miner. smeeroliën
1.897
4.062
625
Talk,rôetensmeer
4.650
5.230

754
2.701
2.580
255

Weefstoffen.

Hennep (ongeh.).
4.619
2.185
958


2.181 1.027
15
Ongetw.en ongev.
katoenen garen
3.045
2.891 1.904
64
2
0
Katoen (ongesp.)
8.351
5.342.
3.248
3.335
1.668
82
Vlas(gerooten ge-
zwingeld) ..
49
358
137
421
1.751
1.884
Wol (alle soorten,
wolafval en
kunstwol)
. .
2.168
798
1.286 1.318
4′
0

Metalen.

IJzer(ruwgegot.)
16.881
•, 4.553
3.666
10.103
1.119
4
Ijzer (smeed-,


band-enpl.ijzer)
46.550 43.504
32.057
29.505
14.760
1.226
Ijzer spoorstaven
3.159 2.462
232
389
689
108
Ijzer (gaspijpen)
3.174
2.695
4217
1.242
316
52
Staal (in Staven)
16.014 2.280 3.320
10.853
138 36
Kâper (ruw)..
5.748
21
145
5.178
‘846
0
Lood (ruw)

. .
1.843
474
466 746 442
142
Tin (ruw) …..
2.870
422
182

1.193
255
0
Zink (ruw)

. . .
3.200
109
14
5.515 2.056
1.190

Steenkolen.

Steenkolen ……
1
890.294 1581.621 1525.582 1318.635
1
80.771
1
15.833 11.131.7461 594.274 1503.354-1 432.177
1
51.021 120.756
Diversen.

4.321
1.694
335
625
7
2.435 5.778
2.237 520
1.126
0
Chilisâlpeter…..
14.793
0
0
9.744
202
0
.35.381
5.052 8.881
13.879
0 0

.

1.622

22.345
25.651
9.318 5.477
283
42.755 26.947 28.347
16.772
5.335
174

Soda …………2.627

1-1 uiden (gedroogd
Cement, tras……28.303

en onbereid)..
403 319
‘761
35
41
1.374
619
229
815
22
57
Huiden (gezout.)
1.485
.57
3
1.568
170
160
1.690 692
94
1.676

71
521
1)
Tarwemeel is uitgedrukt in tarwe; aangenomen is, dat 75 K.G.
meel met
100 K.G. tarwe
gelijk

staat.

Bij
,,andere
granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

door het verbreken der telegrafische gemeenschap, later door
den politieken toestand, hunne omzetten zooveel mogelijk te
beperken.
Londen en Parijs weder flauwer. De koers op deze plaatsen
is in de tweede helft van Maart resp. 1
1
/ en 21/2
O/
ge-
daald. Italië echter nog steeds prijshoudend met neiging
tot stijgen.
De neutrale landen bijna o;,veranderd, alleen Amerika iets
lager. –
Duitschland en Oostenrijk onveranderd. Men zou haast.
gaan veronderstellen, dat de Duitsche en Oostenrijksche valuta-
regelingen doel gaan treffen. –

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable

Zicht
Zie/it
Zie/it
Data Londen
Parijs
Berlijn
A,nstcrd.
(in 4′
(ii, frs.
(in cents
(i,i

cents
per £)
P.

,)
p. Rni. 4)
per gld.)

1April1916…. 4.77.-
5.97’/2
. 72-
42/4
Laagste d. week..
4.76.85
5.96/4
71
1
/2
42’/
Hoogste ,,,,..
4.77.10
5.98
‘Is
72
1
/
8

42
8
I4
25

Mrt. 1916….
4.76.90
5.96
1
/2
71’/2
42’/
18

,,

1916….
4.77.-
5.94
1
/2
71/4
42
1
/4
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18
1
/4
95/4
40/,,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP,

LONDEN.

Plaatsen en
Laude,,
Noteerings.
ee,,h,eden
18
Mrt.
1916
25 Mrt.
1916

Week.
27-31 Maart

Laagstc Hoogste

31 Mrt.
1916

Italië

……
Lires p. £
32.05 31.96 31.40 31.95
31.40
Madrid

….
Peset. p. £
25.03
24.863
24.65 24.82
1
/2
24.65
Lissabon

….
d.p.escudo
35
34’h
34’/
34/2
34
1
/2
Petrograd

. .
R. p. £ 10
150’/4
11’/4
151’/., 152’/4
152’/4
Alexandrië ..
Piast. p. £
97 ?/,
97
7
Iio
97 /i,
97 /,o
97 /io
Calcutta

.. . .
sh/d.p.rup.
114
1
/8
1/4
1
/8
114
1
I,o
1/4’I32
1/4’/1
Singapore. ..
id. P. $
2I4/
214I
2I4I82 2/4/s3
2/4/,
Yokohama. . .
id. p. yen
2/1
‘/
2/1 ‘/4
211
‘/4
2/1 l/

.
2/1 ‘/.
Hongkong

. .
id. p. $
1/11
1/2

2/0 Vs
2/0
1
/je
210
‘I
2/0 /8
Shanghai ….
id.

p. tael
2/8 ‘/
2/9
1
12
219 2/
2/9 2/
219 /g
Montreal . . . .
$ per £
4.78
1
/e
4.77V4
4.77V.,
4.79’/2
4.79
B.-Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
1
/2
49/16
497/
1

497/
j

497/
1e

Valparaiso ,,
d. p. pap.p.
8
1
/82
8′ ‘/js
8
8/82
8/2
Montevideo,,
d. p. peso
535/
4

533/4
53 1/
5
.
531/
53
I
/
R. d.Janeiro,,
d.p. milreis
11
1
/92
11/4
11
11

/io
11/4

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 23-29 Maart 1916.

(In duizenden p.st.)

II’.
Baren …………..729
Sovereigns ……….-
Vreemde munt. ……… 1004
Koloniën …………-
Per saldo uitgevloeid..

1733

Uit.
Continent …………225
Koloniën …………

U.S. A . …………

50
Zuid-Amerika ………340
Baren en diversen …. 600
Per saldo ingevloeid . . 518

1733

ZILVER.

De in de vorige week sterk gestegen prijzen hebben zich,
na een kleine reactie in het begin dezer week, nog verder
kunnen verbeteren. Opnieuw heeft China belangrijke hoeveel-
heden verscheept, o.a. £ 320.000 naar Britsch Indië.
De vraag voor de muntbehoeften van tal van staten blijft
voortduren, terwijl de voorraden overal sterk afnemen en
Amerika slechts geringe hoeveelheden ter markt brengt.

Noteering te Londen.

te New York.

1 April 1916 ……..29

60
1
/8
25 Mrt. 1916 ……..28/s

– 60
1
/8
1April1915 ……..23’/,e

50
4April1914 ……… 26’/t
20 Juli 1914 …….. 24 15/,,

541/8

204

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

1 April 1916.

20 J,,.!i 1914.

‘ Disc. Wissels.
Ned
4
‘/
sedert

1 Juli

’15
3/2 edert23 Mrt.
1
14

Banki

Bel. Binn. Eif.
Vrsch.in R.C.
4
‘/

,,

1

,,

’15
5
‘/2

,,

19Aug.’14
4

,,

23

,,

’14
S

,,

23

,,

’14
Bank of England ..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29 Jan.

’14

Deutsche Reichsbk..
5

,.

23Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Banque de France. .
5

,,

20 Aug.’14
3/2

,,

29 Jan.

’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt.
1
14
Russische Staatsbk. .
6

29 Juli ’14
5

,,

1Apr. ’14
Nat. Bank v. Denem..
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5 ‘/2

5Jan.’15
4’1a..

,,

6

’14
Zwitsersche Nat. Bk.
4’I

,,

2

,,

’15 3’/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië …
5
‘Is

,,

10Nov.’14
5

,,

9 Mei

’14
FederalRes.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’15

Javasche Bank
.. ..
3
‘I

,,

1Aug.’09
3 ‘/2

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Ansterdam
Londe,,
Part.
Berlijn
Part.
P
Pa
N. York
CaIl-
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
,noney

1

April

’16

4
4/s
4I143/4

2
27M.-1A.’16
1 ‘122
2 ‘/24
45/
8

33/443/4

1/42
20’25 M. ’16
1 ‘/-2
2-3
4!4-5
4’12’I4

1/4-2
13-18

,,

’16
1 ‘h

‘h
2-‘/
5
3/3
2

4 I/3/
1
/42

29M.-3A.’15
41L4-‘/s
4.3/
4

1)
218-‘I2
– –
30 M.-4A.’14
31/
4

3I/_4 ‘/2
1
2/47/s

2 3/3 ‘/
2 314
1 /4-2

20-24Ju1i ’14
3 ‘/8116
21/
4
.31
4

2
i4
3
/4
2

‘l
2/4
1/4-2
‘/

1)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de Pro-
longatievereenigiiig door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche notecringen te Amsterdam opgegeven. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste der
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New-York

27 . Mrt. 1916

. .
11.20
‘/2 41.75
39.45
2.34/
28

1916

..
11.21
41.75 39.40
2.34’/2
29

3916

. .
11.17
1
/2
41.7

1
/2
39.30
2.34
30

,,

1916

. .
11.17 ‘/2
41.72
‘/
39.30
2.33/4
31

,,

1916

. .
11.18
41.70 39.20
2.33/4 1 April 1916

. .
11.15V2
41.75
39.12I2
2.33/4
Laagste der week
11.15 ‘/2
41.62
‘/2
39.02
1
12
2.33
1
/2

Hoogste

,,

,,
11.21

/2
41.77
li2
39.47
‘Is
2.35
25 Mrt. 1916
11.21
1
/2
41.72
1
13
39.42V2
2.35
18

,,

1916
11.26
1
/2
41.62V2
39.70
2.36’/.,
Muntpariteit
12.10
5
/8
59.26
48.-
2.48/4

Data
Zuitser.
land
Weeien
Kopen.
hagen
Stork.
hol,,,
Batovia
telegrafisch

1 April 1916
44.90 28.82
I2
67:65
67.65
98-/4
Laagste d. w;
44.75 28.70 67.30
67.30

Hoogste

,,

,,
44.97
1
/2
29.02 ‘/s
67.70
67.70

25 Mrt. 1916
45.-
28.92’/2
67.45 67.45
98-‘4
18

,,

1916
45.10 29.10 67.95 67.95
98-
3
/
Mintpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De omzetten op . le wisselmarkt warerl deze week bij-
zonder gering. De meeste bankiers zagen zich genoopt, eerst

5 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

205

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALAN.S OP 1 APRIL 1916.

Activa.

Binnenl. Wis-
(
H-bk.

f
75.755.844
1
78’/2
sels,

Prom.,

B.-bk.

,,

446.796,19 nz., in disc.
l
Ag.sch.,,

16.398.010,77
‘I
f

92.600.651,75
Papier o. h. Buitenl. in
disconto.

……………………..


Idem éigen portef..
.
f

4.354.075
1

Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
,,

4.354.075,-

I-I.-bk.

f

18.576.995,7S’/
ncl.
vrsch.
‘5.613.878,59
B.-bk.

,,
in rek.-crt.

I
Ag.sch.

48.267.557,-
op onderp.

f
72.458.431,37
1
/2

Op Effecten ………
f

67.270.981,37
‘/
Op Goederen.en Spec.
,,

5.187.450,-

72.458.431,3
7
‘I

Voorschotten

a. h.

Rijk ……………
.
,,

14.921.850,69

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud

……
f
70.447.985,-
Muntrnat.

Goud.
..
,,446.655.990,71

f517.103.975,71
Munt, Zilver, enz…
,

3.768.178,30
‘/
Muntmat. Zilver …..

520.872.154,01
‘la
Effecten
Bel, van het Res.fonds
f

4.946.813,94
id. van ‘/sv. h. kapit.
,,

3.883.998,50
,,

8.830.812,44
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.600.000,-
Diverse rekeningen………………….
,,

51.260.906,28,
1
/

f
766.898.890,55
‘/

Passiva.

Kapitaal …………………………
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.000,000,-
Bankbiljetten in omloop. …………..
,,
647.173.555,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

‘2.552.162,21 ‘f
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen …….
,,
81.504.087,80
1
/
81.504.087,80’/
Diverse rekeningen ……………..

,,

10.669.085,53
/2

f
766.898.890,55

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
373.930.569,30
Op de basis van
/s
rnel.aaldckking..
..
,,
227.684.608,35
/2
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..,,
1.869.652.846,80

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer

Minder

Disconto’s

………….. 20.059.869,80
‘/
Buitenlandsche wissels
..

74.000,-
Beleeningen …………..

3.757.991,70
‘I
Goud ………………
6.558.046,76 Zilver

890.806,74
Bankbiljetten …………. 58.730.7S0,-
Rekening-Courant saldo’s
..

23.911.119,67
‘/

N.B. Uit ‘de bekendinaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1
25Maar.t
1915

1

1
April
1916

Aan schatkistpromessen
. .
f136.630.000,-
f148.620.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
52.000.000,-
,,
71.000.000,-
Aan schatkistbiljetten.
. .
.
81.183.000,-
93.388.000,-
Aan zilverbons

………
,,

4.649.610,- 5.372.892,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data

Goud
Zilvcr
11

k
bilie
ttel
Andere
opcischbare
schulden

517.104
3.768
647.174
84.056
4.859
588.443
108.222 4.799
582.430
105.608 4.624
582.678
93.388
495.530
4.798
586.149 79.686
495.113
5.249
577.978′
104.746

1

April1916

…….

489.740
5.261
575.339 97.068

25Maart1916 …….510.546
18

1916.
……509.469

485.260
5.060
579.441
91.325

11

1916 …….501.676

480.036
5.206
583.219 72.438
466.837 6.059
581.722 66.398

4

,,

1916.
……

12

1916 …….
5

,,

1916 …….

448.753
6.123
573.086
.

61.931

26

Febr. 1910 …….
19

1910 …….

29

Jan.

1916 …….
22

1916 …….
441.794
5.777
577.947 51.457
436.635
5.861
578.410 49.832
15

,,

1916 …….
8

,,

1916 …….

286.041
1.453
470.483
66.1651)
3

April 1915 …….
159.954
8.473 317.219
4.371
4

April 1914 …….

25

Juli

1914 …….
162.114
8.228
310.437
6.198
1)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
25.265.000.

Data

Disconto’s

13dec-
Bcsch,k.
baar

.
Dek-
ki,,gs’
Hiervan
te
7
o

a
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen.
pron,essen
saldo
tage
rechtstreek.ç

1

April 1916
92.601 71.000 72.458
373.931


71
25 Maart 196
72.541
52.000 68.700 375.178
74
18

.1916
67.771
47.000
68.867
375.971
75
11

,,

1916
65.164
44.000 69.403
370.408
75

4

,,

1916
61.380 40.000
71.227
‘366.489
75
6 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73
19

,,

1916
74.665
52.500
74.116
359.857
74
12

,,

1916
75.218 52.500 80.529
355.511
73
5

.
,,

1916
75.817
52.500 82.258 353.056
74
29 Jan.

1916
77.756 53.500 83.602 342.656
73
22

1916
79.102
53.500 83.709 327.279
72
15

,,

1916
80.586 53.500 83.476
321.104
71
S

,,

1916
79.853 51.500
87.065 316.273
70

3 April1915
71.445

191.434
180.701
54
4 April1914
59.832
.

2.000
79.738
39.724
1
)
52

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.5211)
.
54

0
Op de basis van /s metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE
POSTEN

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
13

k
b


1
JC

CU
,,
Aderc
opeisc/ib,
scliuldcu

47.633 31.882 138.823
30.781
22

1916

…….
47.991
31.545
138.433
31.847
47.650 31.323 139.368
31.761

29

Jan.

1916 …….

42.841
32,438
138.178 33.477
15

,,

1916

…….
8

j
,

1916

…….

25.267
26.800
115.207 18.229
30

Jan.

1915

…….
26.699
27.242 110.353 11.340
31

Jan.

1914 …….

25

‘Juli

1914

…….
22.057 31.907 110.172
12.634

Data

1 1
Dis-
conto’s

Wissels,
buik’,,
N..Ind.
~
betaalbaal

8dec.
Izingen
Diverse
reke-
,l&njenl)

Beschik.
baar
metaal-
saldo I

Dek-
kings.
percen.
tage
29 Jan. 1916
5.898
19.913
43.862
24.687
45.594
47
22

1916
6.111
20.023 45.117
24.328 45.378
47
15

,,

1916
6.017 20.897
45.733 23.553
44.748
46
8

,,

1916
5.782
19.859
45.690
29.058 40.948
44

30 Jan. 1915
5.188
8.457
34.566
6.057
26.379
39
31Jan. 1914
5.692
11.929
46.185 2.832
5.264e)
44

2
5Juli 1914
7.259 6.395 47.934
2.228
,4.842)
44

‘) Sluitpost der activa.


2)
Op de basis van
2/5
metaaldekking.

t

206

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
schulden
Disconto’s
Div. reke-
u in gen

29 Jan.1916
875
898 1.100
915
786
22

1916
864
873
1.053 929
698
15

,,

1916 745
934
1.015 929
830
8

,,

1916 719
939
1.052 925
875

30

Jan.1915….
1.438
919
1.138
801
270
31Jan.1914….
651 1.057
529•
735
352

25Juli

1914….
645 1.100
560.
735
396

0
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 29 MAART 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued. . £ 74168.425

Governm. debt £ 11.015.100
Other securities ,,

7.434.900
Gold coin and
bullion .. .. ,, 55.718.425

£ 74.168.425

£ 74.168.425

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£
14.553.000
Government
Rest

……..,,
3.727.171
securities

. . £
32.838.646
Public deposits ,,
57.063.783
Othersecurities ,,
88.350.161
Other

deposits
it

87.362.302
Notes……..,,
40.591.125
Seven-day and
I

Gold and silver
other bills.
.

,,
16.615
coin

……,,
942.939

£162.722.871 1

£ 162.722.871

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag. der gouddekking en der tot dekking aangewezen Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. St.)

Currency Notes.
Data

Metaal Cirçulatie Bedrag
1
Goudd.
t
Gov. Sec.

29 Mrt. 1916
56.661 33.577
106.691
28.500 71.121
22

1916
55.970
32.904
104.503
28.500 65.121
15

,,

1916
55.128 32.912
103.443
28.500
65.132
8

..

1916
56.078 33.104
102.467
28.500 65.192

31 Mrt. 1915 1 53.868 1 35.173 II 39.802 1 27.500 1 8.623

1 April 1914 39.015

29.496

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
.
Other
Depos.
Re.
serve

Dek.
kings.
percen-
tage i)

29 Mrt.1916
32.839
88.350

57.064 87.362 41.534
2814
22

1916
32.839
90.274 56.216 90.126 41.516
28/
15

,,

1916
32.839
92.433 52.404
95.276 40.666
271/
2

S

,,

1916
32.839
93.180 52.175 97.036 41.424
27/4

31 Mrt. 1915
44.606
140.004
113.690
89.714 37.145
18’/4
1 Apr.1914
11.151
46.686 27.668
39.819
27.969
4118

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
.

i) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

11. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 23 MAART 1&ï6.

De biljetten zijn sedert denoorlog iit inwisselbaar

Metailbestand ……………………
Mk

2.506.124.000
davon Goidbestand…………….
,,2.459.582.000
Reichs- und Darlehenskassenschejne

. . .
77.2.795.000
Noten anderer Banken

………………
13.750.000 Wechsel

……………………. ….
,

5.897.876.000
Lombardforderungen ………………
11.331.000
Eftekten

……………………….
41.956.000
Sonstige Aktiva

………………….
375.438.000

Grundkapital

……………………
180.000.000
Reservefonds

……………………
80.550.000
Notenumlauf

………………… ….
;,

6.373.713.000
Sonstige tâglich fâllige Verbindlichkeiten
2.703.459.000
Sonstige Passiva ………………….
281.548.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTEPOSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
________________

Daarvan
Goud
Kooien-

j

scheine
Circu.
latie

Dek.
kings-
Percen-
tage
1)

23 Mrt. 1916
2.506.124
2.459.582
772.795
6.373.713
51
15

,,

1916
2.503.346 2.458.483
386.005
6.468.304
45
7

.,

1918
2.500.973 2.458.096
291.357
6.532.128
43
29 Febr. 1916
2.500.988
2.457.149
482.545 6.554.309
46

22 Mrt.1915
2.374.996 2.329.888
175.425
4.944.067
52
23 Mrt. 1914
1.653.296 1.322.081 80.254
1.785.042
97

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479
L890.895
93

0
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenskassenscjicjue

Totaal
In kas bij
uitge-
de Rcichs-
I

___________________

geven
bank

23 Mrt.

1916..
5.897.876
2.703.459
1.949.000
724.700
15

,,

1916..
5.888.466 2.109.216
1.552.800
339.400
7

,,

1916..
5.852.541 1.896.960 1.442.400
247.300
29

Febr. 1916..
5.781.322
1.986.805 1.606.800
439.500

22

Mrt.

1915..
4.875.432 2.380.330
753.000 164.000
23

Mrt.

1914..
864.563
1.094.484

23

Juli

1914..
750.892

………………..

943.964………………

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met

geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver
*Tegoed
in het bui-
tenland
Wissels
*Uitge.
stelde
wissels

30 Mrt. 1916
5.006.299
361.416 394.787
1.673.149
23

,,

1916
5.011.332
362.962
.769.052
366.383
1.689.287
16

,,

1916
5.023.143 362.028
781.589
366.306
1.702.872
9

,,

1916
5.018.944
360.541
817.775 382.218
1.711.578

1 Apr. 1915
4.248.732
377373
623.668
228.83.1
2.771.748
2 Apr. 1914
3.615.630
626.810 1.654.420

23 Juli

1914
4.104.390
639.620

.

……

……..
1.541.080

Data
Beleening
*
Buitgew. voorsch.
old. Staat
Bank-

biljetten
Rek. Crt.
1 Porticu

ijeron
R ek. Crt-
Staat

30 Mrt.1916
1.244.724
6.700.000
14.952.116
2.043.242 79.186
23

,,

1916
1.247.992
6.500.000 14.847.154 2.006.180
26.003
16

,,

1916
1.248.433
6.300.000
14.719.639 1.958.839
32.834
9

,,

1916
1.248.248
6.100.000
14.649.649
1.646.381
46.499

1 Apr. 1915
685.188
4.800.000
11.176.507
2.414.570
101.016
2Apr.1914
784.520

5.950.390 618.730
158.550

23
Yuli
1914
769.400

5.911.910
942.570
400.590

5 A’pril
1916

ECONOMISCH-STATISTSCHE BERICHTEN

207

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

COMPANIES.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

1914 ii. st
. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet inwis-

(Gemiddelden in duizenden dollars.)
slbaar.
(In millioenen Roebel.)

Reserve.

Bolceningen
Data
Eigen
1

1
Bij Fed.

Elders
1

OH
Bezit

Res. Bank Iaedcbonecrd disconto’
Te goed

Zilver S

s
chatkist-
Data
ii.
st.
Goud
uh bui-
tenland
Ofl
pas,nun t
biljetten
Circulatie

29 Maart 1916..
1.626 947
59
3.849 5.936
21

1916..
1.623 941
55
3.894 5.930
14

1916.. 1.824
946
51
3.867 5.899
7

,,

1916..
1.621 851
52
3.847
5.870

29 Maart1915..
1.571
140
53
1.131
3.198
29 Maart 1914..
1.563
211
72
1.611

21

Juli

1914..
1.601
144 74
1.634

Data n. st.
Wissels
Voor.
schotten
Of)
Effecten

Andere
voor-
schotten

Rek.
Courant
Parti.
cu heren
Courant
Staat

29 Maart 1916..
375
545
187
1.001
208
21

,,

1916..
369
591 188
1.049
207
14

,,

1916..
349
407
190
1.165
209
7

1916..
357
436
191
1.044 266

29 Maart 1915..
494
339
250 1.009
211
29 Maart 1914..
433
91
276 642 475

21

Juli

1914..
393
121
243 596
.

503

V. SOCIET9 GÉNRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 – met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden francs.)

Metaal
Beleon.
1
Beleon.
Binn.
Rek.
Data
mcl.
van van
wissels
Circu.
Crt.
buitenl.
bnitonl.
1
pro,n. d.
ei;
latie.
saldi
.
saldi
z.ordcr
provinc.
beleen.

23Maart1916
190.770
56.598 480.000 60.435
641236
153.874
18

1916
199.919
56.143
480.000 60.717 639.671
155.121
9

,,

1916
201.561 54.957
480.000
58.719
624.422
169.11

2

,,

1916
194.975
52.771
480.000
60.211
624.397
161.460
24 Febr. 1916
193.187
51.598 480.000
61.121
619.451
164.552

VI. VEREËNIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C
latic
Dekkings-
Percen-
tage
1)

3 Mrt.’16
338.250
12.994
52.498 454.761
9.635
76
25Feb.’18
340.438
17.678
51.881
449.067 9.386
77
18

’16
338.317
18.274
52.814 445.436
9.089
77
11

,,

’16
340.342
15.248
52.728
448.788
9.577
76

5 Mrt.’15
247.251
23.292
25.731
287.883
6.392
86

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

1 April 1916

..
470.010
174.310
60.720 3:363.670
25Maart1916

..
477.850
174.380
60.080
3.360.530
18

1916

. .
484.620
173.100 59.210
3.364.640
11

1916

.
.
403.870
168.830
57.220
3.353.830

3 April 1915

.
.
394.646
115.910
34.400 2.387.280
4April1914

. .
466.670

‘)
2.125.300

8 Juli 1914

1467.8801)1

1)

2.057.570

Deposito’s

Data

Circulatie

Dadelijk

Op

R
S
ese,
ur
v
plu
e
s

opi’raagb(zar

ternujn 1

Data

.
Goud
Zilver
Staats- fondsen

Dis.
conto’s
en
Beleen.

Circu-
latie
Rek.
Crt.

20 Febr.

1916
1039,2
104,2
197,1
882,9
2831,0
598,6
10

,,

1916
1045,6 106,4
197,3
945,5
2888,4
543,0
31 Jan.

1916
1054,0
104,8
198,6
904,7
2916,8
574,6
20

1916
1063,1
105,4 198,4
617,4
3018,6
803,4
10

1916
1072,3
103,9
200,3 610,4
3085,9
755,4
31 Dec.

1915
1077,4
104,8
204,9 666,5 3040,2
718,7

20 Febr.

1915
1338,41)
1
)
208,1
967,9
2104,1
458,0
20 Febr.

1914
1219,11)
1)
201,3 491,9
1582,9
198,0

20 Juli

1914
1106,5
90,4
203,9 632,5
1661,1
272,8

1)
De kasvoorraad is hier in één bedrag opgegeven.

II. BANK VAN SPANJE.

(In millioenen Peseta’s.)

Data
Goud
Zilver
Effecten
Conto’s

Bcleen.-

Chcn.
Rck.

25 Maart 1916..
933,6
766,3
491,9
716,9
2121,8 698,7
18

1916..
933,6
760,1
494,4
720,7
2130,4
690,9
11

,,

1916..
927,3
756,7
494,4 727,4
2141,8 715,2
4

1316..
924,7 757,4
494,4 728,4
2147,5
716,8
26 Febr.

1916..
914,6
762,2
494,4 727,0 2137,2 755,4
19

1916..
911,9 758,7
494,4
735,3
2137,6
718,7
12

1916..
909,3
755,0
494,4
733,0
2141,2
769,7
5

,,

1916..
909,0 754,0
494,4
745,8 2136,9
748,2
29

Jan.

1916..
892,6
760,4
494,4
742,2 2115,2 747,6
22

1916..
894,1 757,3
494,4
751,2
2112,3 736,6
15

,,

1916. .
885,2 754,4 494,4 761,5
2118,1 722,3
8

1916..
868,6 752,4
494,4
772,7 2116,0 708,2
31 Dec.

1915.
.
867,2
752,9
494,4 767,4
2100,2
710,5

27 Maart 1915..
595,8
734,6
494,4 817,0
1976,2
608,1
28 Maart 1914..
503,7
722,6
494,5
818,2
1895,2
496,8

24 Juli

1914..
543,5
729,8
494,4
783,8
1919,0
497,9

1 April1916..
31.500
3.389.720
161.880 121.470
25Maart1916. .
31.590
3.396.880
159.180
127.630
18

,,

1916..
32.140
3.408.640
157.560 130.830
11

,,

1916..
34.640 3.407.040
154.220 133.740

3 April1915..
38.120
2.286.350
110.370
150.000
4April1914..
41.900
2.004.7201)
1)
10.450

25

Juli

1914..
41.730
1.958.3201)
1
)
26.170

1)
Op deze data
werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opge
geven.
BANKSTATEN,

KWARTAALSGEWIJZE OPGENOMEN.

I.
BANK
VAN
ITALIË.

(In millioenen Lires.)

208


ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

111. ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.

EFFECTENBEURZEN.

(In millioenen Francs.)

IJata
01111
i
Vet

Darle.
l,cns_
kassen.
scheinc

Dis.
conto’s
en
Beleen.

Circu-
latie
Rek.
Crt.

15 Maart 1916..
252,6
49,5
23,2
146,3
401,1
103,5
7

,,

1916.
.
252,5
47,9
23,1
146,8
405,1
94,4
29

Febr.

1916..
252,7
48,7
23,0
153,9
410,4
91,8
23

1916..
2
52,8 49,8
23,1
157,6
390,6
113
1
5.
15

,,

1916..
253,0
50,2 22,8
198,0
306,2
169,5
7

1916..
253,1
49,9
21,9
185,5
407,2
126,9
31

Jan.

1916..
253,3
50,5 20,9
181,3
420,4
116,6
22

1916..
253,3
51,2
21,5
1767
407,9
103,4
15

1916..
250,0
51,4 20,0
172,9
416,1
114,7
7

1916..
250,1
51,2
18,9
196,8
433,3
132,0
31

Dec.

1915..
250,1
51,2
17,1
210,8 465,6
81,7


15

Maart 1915..
238,5
32,9
23,1
149,8
393,7
59,4
14 Maart 1914..
169,9
19,2
.

.
105,7
256,0
50,4

23

Juli

1914..
180,1
18,9
.

.
107,8
267,9
50,7

IV. NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Zilver

Vordc-
ringen

b,i iten 1.

COntO’S

Deken.

Circu.
eI:

29

Febr.

1916.
.
119,9
3,2
49,9
64,5
236,1
1,2
31

Jan.

1916..
111,5
3,5
43,4
63,7
213,4
13,1
31

Dec.

1915..
111,3
3,1
38,7
78,8
220,4
27,1

27

Febr.

1915..
104,9
4,9
37,6
107,7 199,3
7,9 28

Febr.

.1914..
73,1
6,5
22,1
79,3
143,9
3,3

30 Juni

1914..
75,6
6,6
19,8
95,6
159,8
4,8

V. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.

t-

(In millioenen Kronen.)
Data
Goud
Vorde-
ringen

buiten!.
Effecte,i

Dis- conto’s

8e/een.

Rek:

18 Maart 1916..
160,8 136,5
63,5 67,2
311,4
86,8
11

,,

1916..
160,7 134,8 64,1
62,5
310,3
85,1
4

,,

1916..
160,7
135,0
64,1 61,7
306,4
86,9
26 Febr.

1916..
160,7
136,2
57,1
64,2
285,6
102,4
19

,,

1916..
160,9 129,6
50,0 64,6
288,5
93,9
12

,,

1916..
160,4 131,2
50,
69,7
291,6
96
1
5
5

,,

1916..
160,2
131,4
49,5 74,5
291,6
95,2
29

Jan.

1916..
132,8
136,4
50,9
82,6
282,4
111,1
22

1916..
127,0 137,9
51,1
93,5
279,3
113,9
15

,,.

1916..
125,4
136,8
50,8
105,0
290,2
115,5
8

,,

1916..
125,0
134,9
51,4
116,9
298,3
120,9
31

Dec.

1915..
124,6
132,3
52,1
140,8
327,9
126,5

20 Maart 1915..
113,3
57,9 42,4
15,0
269,7
68,9
21 Maart 1014..
104,2 102,4
36,1
107,9
211,6
72,7

25

Juli

1914..
105,8
115,6
28,0
92,4
206,2
68,2

VI. BANK VAN NOORWEGEN.

(In millioenen Kronen.)


Data
Goud
Vorde.

buiten!.
Effecten

Dis.
Conto’s

Beleen.

Circu.
Rek.

22 Maart 1916..
73,5
65,8
13,7
100,9 187,7
25,5
15

1916..
72,2
67,1
13,7
99,1
182,0
29,2
7

.

1016..
72,0
61,8
13,7
98,3
171,4
32,2
29

Febr.

1916..
72,3
61,2
13,7
104,0
166,1
43,9
22

1916..
70,9 61,8
13,7
102,8
156,8
50,1′
15

1916..
63,7
62,0
13,7
102,3
151,6
45,5
7

1916..
63,7 60,0
13,2
102,3
151,1 44,7
31

Jan.

1916..
63,3
59,5
13,2
100,2
152,0
38,7
25

1916..
55,6
57,9
13,2 98,1
151,4
27,5
15

1916..
60,8 58,0
14,3
93,8
156,1
24
1
1
7.

1916..
65,6
65,5
14,3
86,7
157,6
24,6
31

Dec.

1915..
66,7 64,7
14,3
88,0
162,2
24,9

22 Maart 1915..
55,5 39,1
8,9
92,3
131,5
18,4
22 Maart 1914..
42,8 33,9
8,7
64,0
100,5

22 Juli

1914.
52,4
65,7
8,9
79,3
120,8
10,7

Amsterdam, 1 April 1916.

De uitgifte der Nederlandsche Staatsleening, groot
f
125
millioen, was – het tijdstip in’ aanmerking genomen, waarop
deze emissie plaats vond – voorzeker een succes. De koers
van uitgifte kon evenwel niet lang gehandhaafd blijven’ daar
de zich ook voör ons land, naar het schijnt, toespitsende
politieke zorgen den kooplust ter beurze niet verhoogden.
Men kan geruststellend zeggen, dat er voorloopig niet de
minste aanleiding voor ernstige bezorgdheid i- en dit schijnt
inderdaad juist te zijn – men kan de beurs waarschuwen,
haar kaimte te bewaren, in de praktijk gaan al deze theoretische
beschouwingen niet op. De beurs is nu eenmaal geen lichaam
met één hoofd maar met duizenden koppen, die er elk hun
eigen meening op nahouden. Een geheel, uit zooveelheterogene bestanddeelen samengesteld, kan men, indien er eenmaal onrust
heeft postgevat, niet met geruststellende woorden een bepaalde
richting opduwen. Zooals de ondervinding leert, is de beurs
een kruidje-roer-me-niet en dientengevolge dikwijls nog ge-
voeliger voor het onbekende dan voor feiten en ruwe
werkelijkheid. Daarom zou nadere toelichting van hetgeen
thans achter de schermen gebeurt – of niet gebeurt – van
beursstandpunt bezien, zeer wenschelijk zijn.
Al hoorde men hier en daar het woord paniek bezigen, daar-
van was werkelijk geen sprake, ook al waren sommige dalingen
aanzienlijk. Voor een paniek bestaat dan ook geen enkele reden, voöral ook, omdat de technische marktpositie thans zeer sterk is
door den overvloed van beschikbaar geld – de lage prolongatie.
koers wijst hier voldoende dp – terwijl de meeste beleggers en
speculanten met eigen en niet met geleende middelen bij de
markt betrokken zijn. Toegegeven moet dan ook worden, dat
de in cle afgeloopen week plaatsgevonden reactie meer het
gevolg was van eenig aanbod in een hoogstbeperkte markt
clan van daadwerkelijk overweldigënd aanbod.
Ondanks den plaatsgevonden prijsteruggang, noteeren onze
Nederlandsche
Staatsfondsen
nog boven het prijspeil van begin
Januari. Buitenlandsche staatspapieren daarentegen toonen in
vergelijking met den aanvang des jaars een verdere koers-
afbrokkeling, die vooral voor Russen wederom van belang was.

31 Dec.15 31Jan.29 Feb. 31 Mrt.
jzh1g
of
cia!
ng.
3 ok Ned. W. Schuld;
67
/8
69/,,

69
1
2/
in

70
1
1/

+
2
2
‘/
2
0
10
Certif. N. W. S.
59
1
/2
58
7
18

60
7/
59

/1O
+
‘/16
5

/o
Oost-Indië

…..
100
101
0
/16
100 Vs
100
‘/2

+
1/2

4 o/u Oostenr. Jan-Juli
43/2
44

4511
43r
+
2/

4
1
/2
0
/0
Port. Tabaksl
78
83’/

83
lf

76/2


1
‘l
4 ok Rust. Nicol. 67-69
60
62
12/,

60 /,o
57 Vs


2 ‘/
4

/o Rusl. 1880……
55
SS/io

58’14
53

-2
4
0
k Rusland Hope…
56
12
/io
60’/lO

60 56
‘l


7/
10

De meeste Nederlandsche
Sclieeflvaartinaatsc/taflpijen
hebben
thans

hun

resultaten

over

het
afgeloopen

boekjaar gepubli-
ceerd, weshal’e wij hiervan nu een beknopt overzicht kunnen
geven.
F1eropeni19
12F b ’16 1

’15 Dividend over
e

.

pr.
der Beurs
1915
1914

Holland-Am.-Lijn ….183
395

347 ‘/

50
17
HollandscheStoomb..

108
197

146’/4

27
13
Kon. HolI. Lloyd

80 189

152 ‘/s

12
3
Kon. Ned. Stoomb.

113
201

167

15
6
Kon. West md. Mail

– –

12
5’/
Ned. Lloyd

……..85
160

25
9
Oostzee

…………85
345

245
1
/2

.
60
7
1
/2
Triton

…………95

40
15
Nievelt Goudriaan

.

138
675

100
16
Zeevaart

……….-

50
10

Hieruit blijkt, hoe ook thans weer . de beurs op gun-
stige resultaten reeds lang te voren is vooruitgeloopen, daar
half Februari reeds record-koersen voor de meeste scheepvaart-
fondsen te zien gaf. Daarna wilde het met de levendigheid
in deze afdeeling niet goed meer vlotten, hetgeen tot een zekere
hoogte verklaarbaar is, wijl-de ondernemingen, die tot onge-
veer dien datum in hoofdzaak het voordeel van den oorlog
genoten hadden, toen meer en meer ook de nadeelen daarvan
zijn gaan ondervinden, nadeelen, die althans voorloopig hun
hoogtepunt bereikt hebben door de bijna gelijktijdige torpe-
deering van de Tubantia en de Palembang. De geheimzinnig-
heid, die deze gevallen nog steeds omhult, het gevoel van
onveiligheid op zee, dat zijn uiting vindt in het opleggen van
eenige groote schepen, dit alles drukte begrijpelijkerwijze het
koerspeil. Het vervoer van graan, waartoe de .Regeering de
uitvarende booten wil verplichten en wel tegen vroeger over-
eengekomen prijzen, kan onder de tegenwoordige omstandig-
heden al evenmin veel voordeel opleveren, en ten overvloede
vreezen de scheepvaartmaatschappijen een aanslag op hun

5 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

209

reserves door de oorlogswinstbelasting. De staking bij de Hol-
land-Amerika-Lijn, samen met het niet-uitvaren der booten van
den Koninklijken Holla,,dschen Lloyd en de Stoomvaart Mij
Nederland, deed de apathie voor scheepvaartfondsen natuurlijk
nog toenemen, een apathie, die ten slotte, in verband met de in
den aanvang van het overzicht beschreven omstandigheden, in een vrij krachtige koersdaling is ontaard.
Uit het hieronder afgearukte koersverloop voor andere
locale
fondsen blijkt, dat ook daarvoor Februari in doorsnee de
hoogste prijzen bracht, hoewel enkele r,ibber- en tabaksaan-
deelen tot in het begin van de afgeloopen berichtsweek zich
nog in opwaartsche richting hebben kunnen bewegen. Uit den
aard der zaak was voor deze fondsen clan ook de Vrijdag en
Zaterdag j.l. plaatsgevonden reactie het krachtigst. Zoo groot
was evenwel de stijging, in de laatste maanden plaatsge-
vonden, dat ondanks deze vrij plotselinge en in sommige
gevallen heftige koersbuiteling, het prijspeil aan het einde van
‘let eerste kwartaal des jaars, op een enkele uitzondering na,
nog zeer belangrijk blijft boven de ko8rsen, die bij het begin
des jaars gegolden hebben. Deze belangrijke koersverbeteringen
in aanmerking genomen, kan men de in de afgeloopen week
plaatsgevonden daling niet eens al te veel beteekenis toekennen.
Het is zelfs de vraag, ook als onze politieke hemel spoedig
mocht opklaren, of de plaatsgevonden reactie dan te betreuren
zou zijn, daar men zich dei laatsten tijd wel eenigszins aan
overdrijving begon schuldig te maken, zoodat een tijdelijke
koersteruggang eerder als een gezond iets beschouwd dient te
worden.
Daar de
locale fondsen
in de afgeloopen week door één-
zelfden factor beheerscht werden, zoodat andere gegevens niet
tot hun recht konden komen, zullen wij clezen keer niet in details
treden voor de verschillende rubrieken.

31Dec.’15 31Jan. 29 Feb. 31 Mrt.

Vester Suiker-Raff. 206

211
8
/4 226

176

—30
Vorstenlanden……194

1931/., 212/ 198/4

± 4814
Handeisver. A’clam 300

292

314

310

+ 10
Suiker Cultuur

160

150 ‘h
,
176

166 /2

+ 6/2
Guyana Goud …… 23 ‘/4 22’17

23

21
‘/8

– 1/
4

Dordtsche Petr. . . . . 168’/2
1742/4
180V9 181 V4

+ 13/4
Geconsolideerde . . . 154/s
168
1
/s
166V8 171/4

+ 17
8
/
8

Koninklijke……..505

522
‘l

532

537
V

+ 32/2
A’dam Rubber

1.928/ 1858/
4
202’/4 100

– 2/
Bandar Rubber . . . . 70/s 68/4

79

762/4

+ 6/8
Kendeng Lemboe .. 171
1
/ 178

210

198
1
12

+27
Oost Java Rubber. . 136

133
/9
170 /2 162 /2

+ 26 /2
Serbadjadi ……..200

2248/
4
275

282’/2

+ 82/2
Kon. Hou. Lloyd . . 181
1
/2 189

188 ‘/2 157 ‘/

—24
Ned. Scheepv. Unie 145
7/
156
I3/
167 /2 156

+ 10 ‘/
Rott. Lloyd. . . . . . . . 156

166/4 187

179’/
9

+ 23
1
/8
Stoomv. Mij Oostzee.. 251

333 ‘/ 339h 265 ex.div.+ 49
Amsterdain-Delj … . 226

240

266 ‘/ 240

+ 14
A’dam-Langkat gew. 205

219

240

229

+ 24
Besoeki ……….132

123’/2 ex. d.164 ‘/ 1478/4 + 34
Deli-Batavia ……342

383

410 ‘/ 422
‘/8

+ 80 V2
Deli-Mij ……….461

476

4997/8 489

+ 28
Medan …………145
1
/2 1478/
4
171

159’/2


1

14
Rotterdam-Deli . . . . 166

183

220

200

+ 34
Onze
.4n,erikaansc/,e
afdeeling had in de afgeloopen berichts-
week zeer weinig te beteekenen. Buiten de politieke onzekerheden,
die natuurlijk ook op deze fondsen haar cachet hebben gedrukt,
werkte in het begin van de week de storing in het telegrafisch
verkeer met Engeland de lusteloosheid nog in de hand. Van
zakenomvang van eenige beteekenis was dan ook geen sprake,
te minder waar de berichten uit Vallstreet ook niet bijster
bemoedigend luidden. Wel blijven de minutie-orders nog toe-
stroomen en heeft de nijverheid haar handen vol, doch men
let thans meer op de toenemende zorgen, die het Witte Huis het duikbootenvraagstuk baart, alsmede op de ontwikkeling
van de gebeurtenissen in Mexico. Daarnaast ziet men met
bezorgdheid de aangekondigde staking van het spoorweg-
personeel tegemoet. Een gunstige factor is evenwel de voort-
durende toeneming der spoorwegoutvangsten. Zoo bedroegen de
bruto-ontvangsten van nagenoeg aile Amerikaansche spoorwegen
in December j.l. $ 286.148.788 tegen $223.358.512 in Decem-
ber 1914, de netto-ontvangsten $94.513.498 tegen $56.657.780.
Juist door deze omstandigheid krijgt het dreigen Inet staking
echter nog grooter beteekenis. Te onzent was de belangstelling
voor spoorwegfondsen dan ook nagenoeg nihil, terwijl, voor
zoover handel plaats had, dit op afbrokkelende koersen ge-
schiedde. Ook industriëele soorten en Marine-waarden – deze
laatste ondanks het uitgestelcie getuigenverhoor, waardoor weer
een kans op bijlegging der bestaande geschillen bestaat –
werden hier overwegend aangeboden. In tegenstelling met
locale fondsen sluiten Amerikaansche waarden vrijwel zonder
uitzondering beneden het koerspeil, dat bij het begin van het
kwartaal gegolden heeft.

31 Dec.’15 31Jan. 29Feb.31 Mrt.’,
g
°

American Beet Sugar
63
58’/4
58 ‘/2 63

Am. Car & Foundry
73 ‘/
62
631/4
62/6
—1118
Am. Smelt.
&
Ref…
95 ‘/2
9214
91
92/

3V8
Anaconda Copper. .
.
166
164
169/
4

166

Studebaker Corp….. 149/
145
1
/4
133
136
1
/
—13/9
United

Cigar

……
56’/s
56
52/4
528/8

321
4

U. S.

Steel

Corp…..
79Il/,
77 ‘/jo
758/,9

75

4°V,6
Atchison

Topeka. .
. .
102’/4
100 100
997/8

2
3
/a
Denver & Rio Gr…
14
1
/8
12/,
10/
4

10 ‘/

37/9
Kans. City South. gew.
2818/,
o

25
24/8
24/1

4’/2
Miss. Kansas
&
Tex.
4
0/

conv ………
46V8
447/,
40
36’/16
—10V,6
Canadian Pacific ….
186/8
170
172
174
—12/8
Internat. Merc.

Mar.
pref.

aand ……..
67’/,,,
7517/,
62
641/4

Te Pa rij s is men ten opzichte van de financiën weer ,,au
bout de son latin”. Een leening van $ 200 millioen is in
Amerika in de maak, terwijl men ook uit belastingverhoo-
gingen meerdere inkomsten hoopt te zullen verkrijgen. Voorts
zinspeelt de heer Ribot ook op een binnenlandsche leening,
die vermoedelijk uitgegeven zal worden, indien de voor-
schotten, die de Bank van Frankrijk aan den Staat gehouden
is te verleenen, weer hun wettelijk maximum zullen gaan be-
reiken. Intusschen moest echter iets gedaan worden om het
tekort – dat 30 Juni a.s. fr. 12 milliard zal bedragen –
althans gedeeltelijk en tijdelijk te dekken. Het geinakkelijkste,
doch tevens meest laakbare middel (vooral omdat de goud-voorraad onvoldoende toeneemt) was natuurlijk een ‘erdere
opvoering der bankbiljettenuitgifte. Daar het maximumbedrag
(fr. 15 milliard) bijna bereikt is, werd dit dus verhoogd en
wel tot fr. 18 milliard. V66r het uitbreken van den oorlog
mocht niet meer dan fr. 6,8 milliard aan bankbiljetten wor-
den uitgegeven, %vek cijfer bij het uitbreken van den strijd
dadelijk tot fr. 12 milliard en kort daarop tot fr. 15 milliard
verhoogd werd. Naar de beurshouding te oordeelen, schijnt
men ook aan de Seine deze wijze van oorlogsfinanciering niet
gelukkig te achten.

Te L o n den werd het toch reeds stille beursverkeer in de
afgeloopen week nog meer beperkt door sneeuwstormen, die
het telegrafisch verkeer in de war hebben gestuurd. Central
Argentine’s waren zwak wegens de aankondiging van een
interim dividend van slechts 1
1
/ °/
o
(v. j. 2°/s). Opmerkelijk
is, dat niettegenstaande de over het algemeen toch niet on-
gunstige Londensche markthouding, de waarde van 387 van de belangrijkste Engelsche bet,rsfondsen in Maart toch weer
aanzienlijk is achteruitgegaan.
387 leidendefondsen-koerswaarde 21 Febr. 1916 £2.888.559.000
,,

21 Mrt. 1916 ,, 2.862.454.000

Vaarde-vermindering £

26.105.000
In de laatste dagen van de maand is evenwel voor sommige
spoorweg- en mijnfondsen eenig herstel ingetreden.

Te B e r lij n was de beurshouding, naar gemeld wordt,
gunstig en wel in het bijzonder – zelfs in sterke mate naar
het schijnt – voor scheepvaarifondsen. Daar onder de tegen-
woordige omstandigheden de Duitsche handelsvloot nagenoeg
geheel tot stilliggen is gedoemd, heeft deze onverklaarbare
vaste houding voor Duitsche scheepvaartfondsen tot allerlei
gissingen aanleiding gegeven, die echter te weinig vasten
grond bezitten om hier te vermelden.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r we. – De wereldverschepingen waren ook in de af-
geloopen week zeer belangrijk en overtroffen weder de normale
behoefte. De aankomsten aan de voornaamste Noord-Amen-
kaansche en Canadeesche markten blijven voortdurend groot
en wijzen er op, dat nog veel tarwe ter markt zal moeten
worden gebracht. Ook in Argentinië werd veel tarwe in de
havenplaatsen aangevoerd. Gedurende de afgeloopen 8 maanden
van dit seizoen hebben tot nog toe, evenals in het vorige jaar,
de verschepingen naar Europa ongeveer 8.700.000 ton bedragen. De jaarbehoefte der landen, die tegenwoordig tarwe importeeren,
wordt berekend op ruim 14.000.000 ton, zoodat tot 31 Juli
nog 5.300.000 ton noodig zouden zijn. Men schat dein Noord-
Amerika, Canada, Australië, Argentinië en Indië nog voor
export beschikbare hceveelheid op 15 millioen ton en er blijft
dus nog steeds volop tarwe voor Europa beschikbaar, met ruime
reserve voor het nieuwe seizoen. De aankomsten in Europa,

210

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

5 April 1916

vooral in Engeland, waren zeer groot en daar de voorraden
in dat land zich beginnen uit te breiden, was de vraag gering
en kwamen niet veel nieuwe zaken tot stand. De graanvrachten
van Noord-Amerika hebben zich dan ook kunnen verbeteren. en bevrachtingen zijn niet talrijk.
Toch zijn de prijzen van tarwe, vooral in Noord-Amerika,
gestegen en op 1 April noteerde Mei-tarwe te Chicago 91/4
ets, per bushel meer dan op het laagste punt, circa 2 weken
tevoren bereikt. Daartoe heeft medegewerkt de dekkingsvraag
in Amerika, die, zooals dikwijls na belangrijke prijsdalingen,
eene reactie heeft veroorzaakt. Andere gronden voor prijs-
stijging liggen in de ongunstige berichten over den stand der
nieuwe Noord-Amerikaansche Wintertarwe, die werkelijk niet
onbelangrijk onder het ongunstige winterweder schijnt te hebben
geleden, en vrees voor eene vermindering in de met tarwe be-
bouwde oppervlakte, in Canada en Frankrijk. In dit laatste
land tracht de Regeering aan dat bezwaar tegemoet te komen,
door den tarweverbouwers een’ hoogen prijs te garandeeren
voor hunne productie.
M a is was eveneens vaster. Aan de Amerikaansche markten
is de prijs eenige centen per bushel gestegen en ofschoon de
kooplust in Engeland nog niet groot was, is ook daar verbetering
ingetreden, vooral voor Platamais van den nieuwen oogst. De
aanvoeren in Engeland waren klein, doch de vraag blijft
teleurstellend wegens de bij geringe consumptie nog steeds voldoende voorraden; voor spoedige posities is de markt in
Engeland nog steeds zeer onzeker. In Amerika heeft de flinke
binnenlandsche consumptie tot de prijsverhooging bij gedragen,
doch ook ,dekkingsvraag was daarvan een der oorzaken. De
aanvoeren van mais aan de Noord-Amerikaansche markten
blijven echter belangrijk en de zichtbare voorraad, die een
jaar geleden reeds sterk begon te verminderen, is daar in de
afgeloopen week zelfs iets toegenomen. Van de verschepingen
van Nonrd-Amerikaansche mais was bijna 45
0/
bestemd voor
Nederland. De nieuwe oogst van mais in Argentinië wordt
onder zéer ‘gunstige omstandigheden binnengehaald en daar de
oude voorraden nog belangrijk zijn, zijn de prijzen daar
verder gedaald, ook in verband met het te kortaan scheeps-
ruimte.
Ge r st. De verschepingen van gerst waren weder klein,
doch ook de vraag blijft: gering en met vermeerderde aan-voeren in Europa is aan de Engelsche markten gerst goed-
kooper te koop dan de vorige’week.
Haver. Van de groote, deze week uit Noord-Amerika en
Canada verscheepte hoeveelheid was het grootste gedeelte
bestemd voor Italië en Frankrijk. Slechts de Regeeringen der
Entente-rijken traden deze week als koopers op en aan de
markt bestond voor haver weinig vraag, met lagere prijzen.
De Amerikaansche markt was echter vast in navolging der
andere graansoorten.
Lij n za a d bleef in den aanvang der week flauw, grooten-
deels tengevolge der lagere vrachten, doch daarna trad ook
voor dit artikel eene reactie in. De stemming blijft echter
weifelend.
Noteeringen.

Chicago

Buenos Aires

Data

Tarwe Mais

Haver
I
Tarwe Mais

Line.
Mei

Mei

Mei

April

Mei

April

31 Mrt. 1916 113/

748/a

44
1
/2

8.00

4.95

11.40

24

,, 1916 108°1 ‘721/
4

431/4

8.20

5.05

11.20

31 Mrt.1915
1512/4
72
1
/3

57

12.40e) 5.42

9.85
31 Mrt. 1914

91
1
/8 67
1
/8

38
8
/8

8.88′) 4.88) 12.83
3
)
20 Juli 1914

821)

56/8′) 26’/2

1

) 9.40
2
)

5.382) 13.702)

i) per Dec.
2)
per Sept.
3)
per Mei
4)
per Juni.

Markten in Nederland.

De t a r w eprijs der Regeering bleef weder onveranderd.
De aanvoeren zijn echter nog klein en deze week kan wederom
slechts de helft der
behoefte
aan de meelfabrieken worden
afgeleverd.
Handel in mais heeft aan onze markten sedert het vast-
stellen van maximum-prijzen geheel opgehouden en met
belangstelling wordt afgewacht, hoeveel mais de Regeering
voor de maand April te distribueeren zal hebben. Ondanks
de zekerheid, dat wegens het requireeren voor tarwe-aanvoer
door de Regeering van alle booten, die bestemd’ waren om
voedergraan en lijnkoeken te laden in Noord-Amerika en
Argentinië, aanvoer van die artikelen voorloopig onmogelijk
blijft, was de vraag zeer slecht. Zeker zal daartoe het mooie
weder hebben medegewerkt. Bovendien wordt echter bij de,
zeer sterk gestegen prijzen en het onzekere van den toestand
slechts voor de noodzakelijkste behoefte gekocht.
De voorraden van ge r st zijn zeer beperkt, doch de prijs
is sedert het hoogst bereikte niveau eenige guldens gedaald
met zeer weinig zaken. Inlandsche tarwe is als voedergraan
goedkooper en daarvoor bestaat dan ook geregel’de vraag.
II a v e r was niet van beteekenis flauwer, doch ook dit
artikel ontmoet weinig belangstelling. Slechts voor 1 ij n k o e k en
bestaat meer vraag dan aanbod en de beschikbare hoeveelheid
wordt’ steeds gretig opgenomen.

Loc-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
3April
2731aart
I

Soorten.
1
3April
I27Ma0.t

368 368
Haver 38 6I white

Rogge No.
z
clipped

……
16,00
16,00

Western….
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Maïs La Plata
nom.
nom..
Amer. van La-

Gerst

48 tL
Plata zaad.. ..
159,50 156,50

feeding ….
347
348
LijnzaadLaPlata
457,50 457,50

AANYOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Art/hele,,

Rotterdam Amsterdam

26/3-1/4 Sedert 26/3-1/4
Sedert

1916
1 Ja,,. ’16
1916
1Jan.’16

Tarwe.

…………..
21.806 294.488

(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
13.001
163.599
– –
451
7.007
– – –
4.844

503

17.441,
111.337

23.595

(waarvan voor de Bel-

..

gium Relief Comm.)
10.034
46.662

Rogge

……………….
Boekweit

……………..


32.372

2.640

Maïs

………………

5.209 17.710

4.218
Gerst ………………..

4.290
18.637

25.788
Haver

…………….
Lijnzaad

…………..
Lijnkoeken

………..
,

1.780
52.995

4.165

Tarwemeel

………..
– –

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Er was slechts geringe verandering in de beweging van de

markten.


In Engel a n d waren de zaken tamelijk kalm in afwachting
van verdere beperking van den uitvoer door het Gouvernement.
De verbruikers van ruw-ijzer klagen er over, dat zij tegen
de vastgestelde maximum-prijzen rhoeilij k materiaal kunnen
krijgen en men vreest, dat de overheid zal moeten ingrijpen
om den uitvoer geheel te verbieden.
Er is zichtbaar gebrek aan half-fabrikaat en pogingen om
verdere aanvoeren uit Amerika te verkrijgen zijn mislukt.
De toestand in D u i tse h 1 a n d wordt als buitengewoon
gunstig geschilderd, doch door het verder oproepen van troepen
missen de fabrieken de noodige arbeidskrachten om de
productie op dezelfde hoogte te kunnen houden.
Het mag als zeker beschouwd worden, dat de prijzen ”oor
alle klassen van ijzer en staalmaterialen binnenkort zeer
sterk zullen verhoogd worden. Zoolang hun eindbesluit op dit
punt nog hangende is, weigeren de Syndicaten, eenige con-tracten af te sluiten voor levering na den 30en Juni.
In A m e r i k a is de industrie – tot aan het eind van het
jaar voldoende van werk voorzien. Men gelooft, dat de ,,boom”
in den handel nu het hoogtepunt bereikt heeft en dat de
prijzen geen verdere stijging zullen ondergaan. Van le zijde
der verbruikers valt eenige aarzeling te bespeuren om verdere.
contracten af te sluiten.

Loco-Noteeringen te Londen:

Dato
1.ïzer
Clev.
Koper
Standard
Tin
Lood
Zink

31

Mrt. 1916..
9216
116-1-
199.10/- 35.-!-
96.-!-

24

,,

1916..
89/-
113.10!-
200.-!-
35.5/- 93.-!-

2 Apr. 1915..
68/6
69.101-
168.-/- 23.-/-
43.-!-

3 Apr. 1914..
5113
65.17/6
169.10/- 18.5/-
21.101-

20

Juli

1914..
51/4
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

De handel in alle kwaliteiten was zeer beperkt, de ver-
andering in de weersgesteldheid veroorzaakte eenige verlichting.
De laatste prijzen zijn als volgt: Best steam (Newcastle)
36 s.; steam smalls 20 s. â 21
5.;
steam smails (,Cardiff) 20 s. –
4 21 s.; gas coal (Durham) 27 s.

5 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21
1

KATOEN.
New York kabelt:
Niettegenstaande het ontbreken van orders en de flauwe
stemming op de termijnmarkt is de markt innerlijk vast, het-
geen toegeschreven wordt aan de krachtige positie, welke de
bezitters van katoen in het Zuiden blijven innemen.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

Mrt. ‘
1
61
2
3Mrt. ‘
16
1
17
Mrt.
‘16131 Mrf. ‘153l Mrt. ’14

New York……12.10 c 12.— c 11.95 c

9.80 c 13.50 c
Liverpool …….7.83d

7.78d

7.86d

5.52d

7.26d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens

(In duizendtallen balen.)

1 Aug. ’15
tot
3OMrt.’16

Overeonkomstiqe petiode,;

191415

1913—’14

Ontvangsten Gulf-Havens…
3948 6078
5944
,,

Atlant. Havens
2097
3120 3732
Uitvoeren naar Gr.Brittannië
1932
2880
2997
‘t Vasteland..
1729
3294
4454
Japan etc…
.
325
365
347

Voorraden in duizendtallen
24 Mrt. ’16
1
27 Mrt. ’15
1
27 Mrt. ’14

Amerik. havens ………..1426

1522

767
Binnenland ……………1012

897

586
New York …………….296

144

115
New Orleans …………..347.

352

168
Liverpool …………….
.910

1467

1249

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester d.d. 22 Maart ’16.

Prijzen van Amerikaansche katoen waren in het begin der week vast gestemd; doch de betere weerberichten Uit Texas
van dè laatste dagen hadden nogal eenige liquidatie tengevolge.
Eerst bleef zelfs daaronder de markt vrij vast, doch ten slotte
werden de prijzen toch iets lager. Het eindbericht van het
Censusbureau had niet veel’ invloed op de markt, daar dit ten
slotte wijst op een totaal-oogst van ongeveer 12 millioen balen,
waaronder 895.000 balen linters. Men moet nu afwachten,
of de consumptie even groot blijft als deze de laatste maan-den was, in welk geval groote prijsveranderingen niet waar-
schijnlijk zijn. In de prijzen van Egyptische hebben Vrij
groote fluctuaties plaats gevonden; voor de vroegere posities
zijn zij iets lager. Voor directe levering bestaat wel eenige
vraag, hoewel ook het feit, dat enkele spinners, die groote
voorraden hadden, daarvan een gedeelte verkochten, een de-
primeerenden invloed op de markt had.
Spinners van Amerikaansche garens kunnen slechts met
moeite hun prijzen handhaven, daar er, vooral van ketting-
garens, slechts weinig nieuwe orders binnenkomen. Vooral
voor 40_44er ketting is slechts weinig vraag en zijn de
prijzen vrij sterk gedaald. Inslaggarens, vooral de fijnere
nummers, worden nog steeds tot volle prijzen verkocht. Men
meent, dat de Regeering wil trachten, het verdere opdrijven
van de prijzen voor getwijnde garens tegen te gaan, doch
verwacht van een dergelijken maatregel niet veel heil. Voor
garens voor export wordt nog steeds op spoedige levering aangedrongen. Van Egyptische garens zijn de prijzen van
de grovere nummers wel wat flauwer, doch de prijzen van
de fijnere soorten, vooral in deprima kwaliteiten, blijven
zeer vast. Voor de fabrieken van naaigarens schijnt niet
veel gekocht te zijn, doch voor de tricotage-fabrieken blijft
de vraag zeer levendig.
In manufacturen gaat nog weinig om. In de meeste weve-
rijen is men reeds tevreden, als alle touwen loopen, waarvoor
men wevers heeft. Vo6r China bestaat nog een levendige
vraag naar fancy-goederen, doch niet naar ruwe of gebleekte
manufacturen. Voor Indië is wel wat meer vraag, doch bie-dingen blijven laag, vooral voor zware gefinishde shirtings,
zoodat daarin nog steeds bijna niets gedaan kan worden. De
kleinere markten blijven geregeld knopen en voor het binnen-
land bestaat nog steeds een levendige vraag. Voor exporteurs
worden de verschepings-moeilijkheden geregeld grooter, door-
dat er steeds meer afvaarten vervallen; in alle havens Staan
dan ook reeds groote partijen manufacturen voor overzeesche landen gereed, die op gelegenheid tot verscheping wachten.

de afgeloopen maand van het Gouvernement ontvangen. De
prijzen vertoonen nog een kleine verlaging, maar toch is het.
aanbod niet groot te noemen.
– In het overzicht der vorige week werden uitvoercijfers van
Australië opgegeven; bij vergissing werd er Argentinië vermeld.

Noteeringen te Bradford:

64

Co/on ja) carded


Data

kerag

56
1
50

46
1
40

31 Maart1916 ………421/232

28

26’Is
24

,,

1916 ….
…..
42’/

1

32

28
1
/2

26’/2
31 Maart 1915 ………31/3

/z

28ij2

27

24

SUIKER.

Hangende de uitvoering van de Regeeringsmaatregelen was
de bi ets u i k er m a r k t hier te lande zeer stil en er ging
speciaal in ouden oogst nagenoeg niets om; de waarde per
Mei was einde der week
± f
27
s/s.
In nieuwen oogst hadden
vrij geregeld verkoopen plaats tot aanvankelijk
f
24i, slot
f
23’I,.
Op J a v a bleven v6ortdurend Chineesche koopers aan de
markt tot
f
ii/s en
f
11
1
!4
voor latere leveringen, ook van
No. 16 en honger kwamen tot
f
10
1
/4
verkoopen tot stand.
Britsch-Indië toonde meer belangstelling.
Op C u b a werkten op 26 Maart 186 fabrieken;
aanvoeren sedert 1 December: 1916 1.704.000 Tons.
1915 1.188.000 1914 1.462.000
Het weder is zeer gunstig voor den oogst.
Dat is ook het geval op Porto Rico, de Sandwich-
Eilanden en in Louisiana. Wat Australië betreft,
wordt in Queensland ook voor de a.s. campagne slechts op
eene matige productie gerekend.
In Engel a n d nemen de aanvoeren geleidelijk toe; toch
zijn de voorraden nog zeer gering, nl.
op 25 Maart 1916: 31.000 Tons.
tegen 1915: 239.000 en 1914: 110.500
Het Engelsche Gouvernement gaat door met opkoop van
American Granulated, ten profijte van de markt te New York,
die vast en stijgende was. New York is thans de eenige leve-
rancier van witte suiker voor Europa en kan zijn eischen
stellen.
Ook van ouden oogst Java’s kocht Engeland eene belang-
rijke hoeveelheid.

NOTËERINGEN.

Londen
I
Amsterdam
1

1
New York
1
Amcrjc. 1
Data

loopendo
1
Tatei
1
Whjte Gra,,,. 1

96′

maand 1 Cubes
1
Javas
1

1
Centrjfng.
1
No. 1
1
fob.

1

t

30 Mrt.1916.
…..
f
272/
4

42/6

17/3 2895,96
24

,, 1916.. ..

29.-

42/6

18/9 26/1
‘/
5,71
30 Mrt.1915. . . .

18’L

31/-

– 4,89
30 Mrt.1914. . ..

11
1
b4

17/9

– 2,98 43,01

RUBBER.

In de afgeloopen week opende de markt met goede vraag
en de prijzen liepen ongeveer
3/4
d. op. Deze vraag hield
echter niet aan en deprijzen liepen geleidelijk terug om op
de onderstaande noteeringen te duiten.
De belangstelling voor de Juli/December-positie blijft nog
steeds gering, doch aangezien het aanbod niet groot is tegen
de thans geldende prijzen, blijft de noteering ongeveer on-
veranderd.
Para-soorten lusteloos en zonder belangrijke omfetten.
Noteering:
Prima Hevea Crepe:
loco tot Juni

3/5

einde vorige week 3/6
Juli-December

3/4

3/4’/2
Sm. Sheets 1 d. minder

1 d minder
Hard fine Para

3/1

,,

3/1
‘/2

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolif & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

.
In de markt kwam sedert ons laatste bericht geen verandering.
WOL.

De prijzen kunnen zich wegens gering aanbod gemaklijk hand-

Te Bradford blijft een kalme stemming heerschen. De in-

haven en de behoefte om te koopen is op tegenwoordige prijzen

dustrie heeft volop werk, vooral door belangrijke orders, in

niet dringend. De aanvoeren in de eerste hand zijn onbeduidend.

t

11
î.7

212

ECONOM ISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.

5 April 1916

.

Noteeringen en voorraden.
regeeringsmakelaars

boden

van

Noord-Amerika 121-, van de
La Plata Rivier 120/-; de handel bood resp. 15/- en 145/-.
Naar Nederland staan bevrachtingen stil. De regeering zet
Rio
Santos

Wisselkoers
de pogingen, onT reeds afgesloten booten voor tarwe in handen
.
Voorraad
-t——
Prijs
Voorraad
Prijs
Data
te krijgen, voort. No.7
No.4
GRAAN.

________

31 Mrt.

1916

325.000

6750

1.634.000

6650

1123/32 Petro-
Odessa
All. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

24

,,

1916

289.000

6200

1.728.000

6450

11/4
Data
grad
Londeni
Rotte,-
31

Mrt.

1915

400.000

4900

1.210.000

0100

l3’/
R’dam
dam
Rotter.
Brislol
Roiler-
Enge.

24 Juli

1914

353.000

4900

889.000

5700

10
.
dam
Kanaal
dam
land

t

27 Mrt/1 Ap.1916

14/-

135/-
Ontvangsten.
20/25 Maart 1916

14/-

1351-

29 Mrt/3 Ap.1915

10!-

8/-

70/-

67!-
Rio
Santos
30 Mrt/4 Ap.1914

6/9

1!9

1/9

14,6

14
1
6
Data Juli 1914

11 d.

7/3

11111/
4

1/1111
4

12/-

12/- Afgeloo pen
1

Sedert
Afgeloo pen
Sedert
week
1 Juli
week
1 Juli
HOUT.

Crontadt
Golf van Mexico
31

Mrt.

1916

..

47.000

2.893.000

78.000

10.650.000
Oost!:.
Holland
Engeland
31

Mrt.

1915

..

85.000

2.565.000

140.000

8.588000
Data
ï-ïolland
Engeland
(pil cl,
(pitcll.
(gt-‘agd)
(
‘ine)
pine)
:1
uiten)

27 Maart/1 April 1916


THEE.

-.

Statistiek van Pakhuismeesteren van de Thee te Amsterdam.
20125 Maart

1916

525/-
(Herleid tot

/1
Kisten.)
29 Maart/3 April 1915

-.


Voorrdad 28 Februari 1910 …………41692
30 Maart!4 April

1914

7216

75/-

Sedert aangevoerd ………………..20344


Juli

….

1914

f12.—

24/0

75/-

7716

62036
Sedert

afgeleverd

………………….19472

ERTS.

Voorraad 30

Maart 1916 …………..42564
.
Bilbao

Cartl,a-
1 Grieken-
Pcti
________
Vaarvan in de eerste hand

………..20132
Data
Middles-
bro

gena
Middles-
1

land
Middles-
Middies. bro’
bro’
1

bio’

27 Mdart/i April 1916


VETTEN EN OLIËN.
20/25 Maart ….

1,916

20,6

24/-


De

in

het vorig bericht opgesomde redenen, welke als be-
29

Maart/3 April

1915

1411
‘Is

16/-


lemmeringen voor een totstandkomen van zaken te beschouwen
30

Maart/4 April

1914

4/-

51

5/4V2

8/9
zijn, golden

ook voor de

afgeloopen

week en werden zelfs
Juli

….

1914

4/3

5/4
1
I2

5/9

8/6
nog

vermeerderd

door de plaatsgevonden storing in het tele-
grafische verkeer met Engeland en dientengevolge met Noord-
KOLEN.
en Zuid-Amerika.
Card,ff


Oostk. Engeland
De offerten op afiading luiden:

Bar-

Gen na
Part

Rotter-
Oleo-Margarine


Data

fijnste

kwaliteit ………13
‘/2

tot

13
7/
deaux Said
Rivier
.l,n
a
stodt

mooie 2de soort ……..

128/
4

Premier

J u
5
27 Mrt/1 Ap. ’10 fr. 69.50

90/-

105/-

65/-

f
6.

derde kwaliteit ………11
20/25 Mrt. 1916 ,, 71.—

97/6

751-

,, 6.—


N e u t r a 1.1 ard

…………..13

tot

13

29 Mrti3 Ap.’15 ., 15.—

19/6

26/-

26/6

,, 6.—


Imitatie-Neutrallard

….

1211
30Mrt14Ap.’14 ,,

5.—

7/3

7.’l’I2

13/

3F


alles op condities: ,,geleverd in New York”, prijzen in Dollar-
Juili

1914

,,

7.—

7/-

7/3

14/6

3!2

51-
cents pr. lb., betaling in New York.
Er zijn symptomen waar te nemen, welke er op duiden, dat
DIVERSEN.
margarinefabrikanten

zich

verplicht zullen

zien

hoe on-
Bombay !3ur,nah
Vladivos-
1

Ch,!i
gaarne ook er toe overgaande

tot bovenstaande onaangename
West
West

bek
West
voorwaarden eenige posten Oleo-Margarine te knopen. Het zal
Data
Europa
Europa
Wcst
Europa

dan echter wel heel veel moeite en geduld kosten om het goed
(d.
70.)
(rijst)
I

Esitopa
(salpeter)

hier geleverd te krijgen.
Zaken zijn er tot op heden niet te melden. 27 Maart/1 April

1916

100/-

165/-


20/25 Maart
. . . .

1916

125.’-

105/-


20 Maart/3 April

1915

75-

951-

COPRA.
30 Maart14 April

1914

14/-

191-

23/0

De noteering van Copra was deze week nominaal iets lager
Juli

. . . .

1914

14/6

16/3

25/-

22/3

en er kwamen weinig transacties tot stand. De markt sluit met
1)

Per zeilschip.

koopers voor Java f. m, s. tot f
40
7/•
Graan Petrograd per quarls’r van 496 lbs. zy,aar, Odcssa per Unit,
Ceylon f. m. s. cif. Londen
£
37.-.- koopers en cif. Marseille
1/er. Stateii per quarter uw, 480 lbs. zwaar.

£
41.2.6 (verkoopers). Hout gezaagd

en

pitc/,pine

er

-St.

Pet; Standard van 165 k,,t’.
vi.,

NOTEERINGEN

,nijnstulten per vodein van 216 kat. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

Java f. m. s.

1

April

1916
…………f

407/8
RIJNVRACHTEN.

25

Maart

1916 ………….

..41’/
Er is geen wijziging van den toestand te vermelden.
1

April

1915 …………

..70’/
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
1

April

1914 …………

31/
20-25

Juli

1914 …………,,

28/•
(in Gld. per 2000 K.G.)

Data
Erts nr. Rul,rI,aven
Massale

Boven-
goed.

Waterstand
RKEERS WEZEN.

.
.

lostijd
l/

loi1d
-,l

____
27 Maart/1 April1916..

1

.0,32 Vs’

0,42’/s

gunstig
BEVRACHTINGEN.

1 Ar

ril 1916.

Ko1nvrachten van Engeland waren belang-
20-25

Maart 1916

.. ..

0,32
‘Is

0,42
‘/

gunstig

rijk

lager;

dit

moet

gedeeltelijk

toegeschreven

worden

aan
29 Maart!3 April1915..

I

0,25

0,35

gunstig

desorganisatie

in

de

laadarrangementen.

Voor

graan

naar
30 Maart/4 April1914..

1

0,35

0,45

0,85

gunstig
Engeland

werden

slechts

weinig

schepen

afgesloten;

de 20-24

Juli

1914

……1

0,60

1

0,70

1,05

gunstig.

Auteur