Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 13

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 29 1916

29 MAART 1916
Economisch-Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERkERS:
Mr. H.
G. KRONENERG

1
i E
JAARGANG

WOENSDAG 29 MAART 1916

.

No. j3

Engelsche handelsstatistiek over Februari 1916 . . . . 187
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………
188-196
Geldkoerseii.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

I

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden aanden Secretaris van mède-
werkers, adres: (Jeldersçhe Kade 21
b,
Rotterdâm;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaan 45
b,
Rotterdam, tel. No. 1425.
Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland / 10.—,
buitenland en koloniën f 12.— per jaar. Losse
nummers 25 cents. – –

Advertentien f 0.35 per rel. Plaatsin bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffede
abonnementen en adver-
entiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

27 MAART 1916.

Aan het einde der berichtsweek was een
,
iets vas-

tere stmming op de geidmarkt merklaai’. De notee-

ring voor particulier disconto stèeg van 13′ % tot

1
7
% h 2 %; de prolongatie-rente noteerde 2-23-

2V2-3 %.

Op dè inschrijving voor
f
20 millioen schatkist-

promessen en schatkistbiljetten had dit echter nog

geen invloed. Er werd ingeschreven voor een totaal

bedrag van
f 79.555.000.
Hiervan werd toegewezen

f 19.006.000
schatkistbiljetten k
f 1006.10
en

f 1.000.000
promessen ?e
1
999.—, gevende en netto

rendement van ng niet ten volle 1 % per jar.

Moge dit succes der regeering een voorspelling zijn

van den uitslag der inschrijving op de Rijksieening

van deze week.

Het stopzetten van bijna alle scheepvaai n de

steeds verder gaande bemoeiljking van dnzen han-

del heeft noodwendig ook eensrke inkrimping van
onze wisselmarkt tengevolge, gahad. De omzetten

worden stee’ds geringer; dit voi’dt nu zelfs ook merk-

baar voor den handel iii wissels o New-York, aar-

voor in de laatste maanden zoo buitengewoon vèel

vraag bestond.

Bericht wordt, dat verschi1lend schepen, waaronder

de ,,Rotterdam” van de Holland—Amerika-Lijn, uit

de vaart zijn genomen, hetgeen de moeilijkheden in den

aanvoer van levensbehoeften en grondstoffen doet to-
ilemen. De Regeering heeft zich hierdoor genoodzaakt

gezien, gebruik te maken van de bevoegdheden, haar

bij de Schepenuitvoerwet toegekend. V
4

OORLOGSWINSTBELASTINQ EN

OORLOGSRESERVES.

Door de gezamenlijke Nederlandiche stbomvrt-
maatschappijen, die geregelde stoomvaartdienst’en

tusschen Nederland en overzeesche gewesten diider-houden, is dezer dagen naar âanleiding van het wet-

ontwerp tot heffing dener oorlogiwinstbelasting eeh
adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ge-
zonden.

De maatschappijen ontkennen allerminst de wèh-
schelijkheid der belasting. Integendeel, zij verklarèn

zich bereid en gereed, haar gepast aandeel in d be-
lasting met vreugde te voldoen.

Waar zij echter bezwaar tegen inbrengen, is dat de
voorgestelde oorlogswinstbelasting niet alleen over de gemaakte winst geëischt wordt, dobh ook
thtiiiâ
rds
van de gevormde reserves. ,;De belasting heernt niet
alleen van de uitdeelingeri welhaast een derde af,
maar zij verlangt dat derde deel ook van de reserves, ‘welke de stoomvaart-miiatschappjen als een dam po-
gen op te werpen tegen de geweldige ramjen niet l-
leen, die haar ieder oogenblik kunnen treffen, mtir
die oôk moeten dienen om gereed te staan vobr ‘t verdedigeii van het nationaal scheepvaartbdrjf na
den oorlog. De voorgestelde odrlogswinstbelasting
verlangt onverbiddelijk haar aandeel van die nog. te
vormen reserves, d. w. z. van hetgeen de inaatschap-

pijen noodig oordeelen te reserveeren bm te blijven
voldoen aan wat heden riieer dan ooit haar taak is:
dienen van het algemeen belang”.
– De maatschappijen verzoeken hierom de Kamer in
het wetsontwerp de bepaling op te nemen, dat de
oorlogswinstbelasting ôver de gevorrhde ieseives
eerst betaald zal behoeven te worden binnen een ter-
mijn van ten hoogste
5
jaar na den odrlog. Immers
eerst dan zal
zijn
na te gaan in hoeverre de geduren-
de den oorlog gevormde reserves inderdaad winst
zijn en niet hun bestemming in het bedrijf behooren
te vinden tot dekking van ver1i6en èn tot afschrjving
van hciogere kosten vn aanschaffing. –

Wat in het adres wordt gevraagd is volkomerf re-
,delijk. Hetgeen de maatschappijen thans reserveeren,
is zoolang de oo1og duurt, nog geen winst. Dezelfde
onistandigheden,- die het bruto-bedrijfsinkomen vér-

37 –
L/3 –

‘7 –
L1 –

16 –

INHOUD
BIz,

OORLOCSWINSTBELASTING EN OORLOGSRESERVES

……….
181
Engeland en

de

economische conferentie der bondge-
nooten

te

Parijs

…………………………..
182
De

Nederlandsche cacao-industrie ………………..
182
Regeeringstarwe en de schepenuitvoerwet

…………
183
Een nieuwe vorm van beschikbaarstelling

………….
183
Stedelijke levensmiddelen-voorziening in Duitschland
184
Faillissementen in de Vereen. Staten gedurende het jaar 1915
186
Java’s

thee-export

…………………………..
186
INGEZONDEN STUKKEN:
De oplossing der melkkwestie …………………
187
REGEERINGSMAATREGEEN
OP
HANDELSCEBIED
…………
187
MAANDCIJFERS:

182

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

grooten, dwinen tot belangrijk grooter reserves, die,

zoolang deze omstandigheden voortduren, aan het .be-
drijf gebonden blijven. Pas als het oorlogsri’sico ver-

dwenen is en het bedrijf weder in: ntirmale banen zal

zijn teruggekeerd, vervalt deze gebondenheid. Eerst

dan, maar ook niet eerder, komt het extra-gereser-

veerde bedrag
vrij,
eerst dan is het ,,00rlogswinst”.

Wij gelooven dan ook, dat de Kamer nog een stap

verder zal moetèn gaan dan de adressanten wenschen.
Reeds thans lezen wij in de dagbladen, dat de haring-
rederjen een adres van gelijke strekking aan de

Kamer zullen zenden. Het is te verwachten, dat
meerdere zullen volgen. – Immers het betoog geldt

voor a lie ondernemingen, die thans onder hooger
risico hooger winsten maken. Steeds zal ‘dit hooger

risico, dat nimmer geheel op anderen kan worden

overgedragen, tijdelijk hoogere reserveering eischen

en eerst, wanneer het risicb tot zijn normaal peil

is teruggevallen en de extra-reserve
vrijkomt,
mag deze

als oorlogswinst worden beschouwd.
Het adres der. stoomvaartmaatschappijen doet dus

méér dan de noodzakelijkheid aanwijzen van een be-
paling, die aan deze maatschappijen voor een dèel

van het door den fiscus opgeëischte bedrag uitstel van

betaling toestaat. Het
wijst
aan, dat het begrip oor-
logswinst van het ontwerp herziening behoeft. De
fout zit hierin, dat het ontwerp de bedrijfswinst be-

rekend wil zien naar dezelfde regelen, die voor de

bepaling van het inkomen van particuliere personen

gelden, en dus eenvoudig vraagt, of het geld in

het laadje gekomen is. In het vorig nummer werd
in ander opzicht de onjuistheid van dit standpunt be-

toogd. Had het ontwerp zich gesteld op het door

de Duitsche wet ingenomen standpunt, dat alleen als
bedrijfswinst aanmerkt, wat naar regelen van juist
commerciëel beleid ook inderdaad als zoodanig
mag gelden, het adres dr scheepvaart-maatschap-

pijen ware niet noodig geweest. In de verplichting

der maatschappijen, hun deel in de belasting te
dragen, zou het geen verandering hebben gebracht.
Echter zou het voor het thans terecht gereserveerde

deel van de bruto-winst den belastingplicht eerst heb-
ben doen ontstaan op het oogenblik, waarop naar

goede beheersbeginselen dit bedrag inderdaad tot

,,00rlogswinst” zou zijn geworden. B.

ENGELAND EN DE ECONOMISCHE COFE-

RENTIE DER BON.DGENOOTEN TE PARIJS.
De coiiferentie van de regeeringen der bondge’noo-

ten, die op het oogenblik te Parijs plaats vindt, zal
weldra worden gevolgd door een conferentie op eco-
nomisch gebied, waarbij alle entente-mogendheden,
J’apan inbegrepen, vertegenwoordigd zullen zijn.

Hoofdschotei der besprekingen zal wezen de vraag;
welke maatregelen genomen moeten worden om thans
en na den oorlog tot bètere en nauwere economische

relaties tusschen de thans verbonden mogendheden te
geraken, een vraag, waarvan de te voeren tarief-
politiëk slechts een onderdeel uitmaakt. Ook aan het
vraagstuk of, en zoo ja, welke maatregelen van af-
– weer genomen moeten worden tegen den hernieuwden
sti’oom van Duitsche producten, die na den oorlog
wordt verwacht, zal de noodige aandacht worden

geschonken.
De Engelsche, Fransche en Italiaansche pers heeft zich in de laatste weken in toenemende mate met de

resultaten, die de conferentie misschien zal kunnen
hebben, bezig gehouden. Vooral is dit het geval ge-
‘weest in Engeland, waar het vraagstuk nauw samen-
hangt met de algemeene haudelspolitiek, die het land

na den oorlog zal hebben te voeren.
Voornaamste vertegenwoordiger van Engeland zal

zijn de minister Runciman, president van den Board
of Trade. Runciman iseen van die voorstanders van
den vrijliandel, uit wier mond in de laatste maanden
uitlatingen opgeteekend zijn, die van protectionisti-

sche zijde als voorteekenen eenernaderende zwenking

worden aangeduid. De heer Runciman heeft intus-

schen zelf deze uitlatingen dezer dagen in een pers-
gesprek herroepen. Als vertegenwodrdiger wordt verder

genoemd de minister Bonar Law, de leider der

unionistische partij,
voorstander van ingrijpende

wijzigingen in de Engelsche handelspolitiek in im-

perialistischen zin.
Verleden week is in het Parlement van vrijhandels-

zijde, waarbij zich het unionistische lid voor de City

Sir Fred. Banbury aansloot, uitdrukking gegeven aan

zekere vrees, dat de conferentie wellicht de Engelsche

regeering in haar verdere economische politiek ten koste
van den vrijen handel zou kunnen binden. De minis-

ter-president, de heer Asquith, heeft de sprekers ech-
ter gerustgesteld. De afgevaardigden ter conferentie
zouden weliswaar zekere algemeene instructies ont-

i’nngen, doch werden met geenerlei bevoegdheid be-
kleed. De conferentie zou zich beperken tot gemeen-

schappelijke besprekingen, de beslissing over de door

Engeland te volgen gedragslijn bleef onverkort aan

het Parlement.
Wijze woorden voegde de heer Asquith hieraan toe:

,,Bij iederen maatregel, die in de toekomst op dit ge-bied genomen zal moeten worden, zullen wij er in de

eerste plaats voor hebben te waken, dat geen harts-
tocht of kortzichtigheid onze daden bestiere. Gelijk

in het particuliere leven, in de verhouding van man

tot man, men te dikwijls geneigd is, onder den in-
vloed van volkomen natuurlijke en gerechtvaardigde gevoelens kortzichtige maatregelen te nemen, die op

den langen duur aan ons zelf meer nadeel zullen
toebrengen dan aan hem, dien wij trachten te treffen,

evenzoo moet in de statensamenleving deze mogelijk-

heid steeds scherp in het oog worden gehouden”.
En in gelijken zin sprak enkele dagen geleden de
minister Lloyd George, toen in het Parlement aan de

Regeering in overweging weid gegevn, den ultra-
imperialistischen premier van Australië, Hughes, die

op het oogenbiik in Engeland vertoeft

en bij velen een

gretig gehoor vindt, eveneens tot afgevaardigde der

Engelsche regeering te benoemen. ,,Heeft ooit
iemand – aldus de minister – een koopman succes

zien hebben
bij
een onderneming, waarin zich wraak-
zucht mengde?”

DE NEDERLANDSCHE CACAO-INDUSTRIE.

De toestaid in de cacao-industrie hier te lande
blijft ernstig zorg baren. Duizenden balen cacaoboo-
nen liggen hier in de havenplaatsen, doch de N. 0; T.

mag de cacao niet tot invoer vrijgeven, omdat

waarschijnlijk de geallieerden dit tegengaan.

De fabrieken worden nu de een na de ander ge-
dwongen, stil. te liggen of haar bedrijf sterk in te

krimpen.
Wat dit beteekent voor ons land, moge blijken uit

het feit, dat er minstens 30 cacao-fabrieken werk-
zaam zijn, waarvan verschillende met meer dan 1000

-man werken.
Er moeten dus krachtige maatregelen genomen
worden en in vakkringen wordt daarom wel gevoeld’
voor het denkbeeld om den uitvoer van cacaoproduc-
ten uitsluitend in de handen van de fabrikanten te

leggen.
Wat is n.l. nu het geval? De cacaofabrikanten ver-
koopen hun product aan de winkeliers, die echter
direct bestormd worden door kopers, die voor de
bekende Daalders Cacao (thans in den winkel voor

f
2 geprijsd), drie gulden en meer bieden. Het is
duidelijk, dat deze cacao voor ongeoorloofden uit-
voer wordt gebruikt, maar contrôle daarover is

bijna onmogelijk.
Verbiedt men nu allen uitvoer, dn wordt deze han-
– del onmogelijk gemaakt en men zou dan de fabrieken
in de gelegenheid kunnen stellen, haar producten
(onder contrôle) uit te voeren, waardoor de industrie

zou kunnen blijven doorwerken.

krii

L. .

29 Maart 1916

ECONOMISGH-STATISTISCHE BERICHTEN

183

Daarmede wordt tevens voor de industriehet voor-

deel bereikt, dat reeds verworven afzetgebieden niet
te loor gaan..

Het verbruik van cacao en chocolade is gedurende
den oorlog toegenomen. Nu kan Amerika bogen op

een veel •grooter debiet dan voorheen, doordat de
Amerikaansche fabrikanten alle soorten cacaoboonen

steeds tot vrij normale prijzen uit de productie-

landen konden betrekken. Zoo plaatste Samana zijn
geheelen oogst in Noord-Amerika. De bekende Arriba
cacao kan wegens de sluiting van het Panamakanaal

Europa moeilijk bereiken en de prijzen van de overige

soorten zijn in Europa gestegen. San Thomé zou hier

circa 43 cents per 34 K.G. kosten, tegen 30 cents in
normale tijden.

Te verwonderen is het dan ook niet, dat Noord-
Aerika in plaats van cacaopoeder te importeeren
thans veel exporteert. Zelfs hier te lande zijn belang-
rijke posten Amerikaansch cacaopoeder ingevoerd.

In Engeland werken de cacao- en chocolade-fabrie-
ken dag en nacht om aan de vraag van het Engel-
sche legerbestuur te kunnen voldoen. Het is geble-

ken, dat zoowel cacao als chocolade üitstekende voe-
dingsmiddelen zijn, die voor de troepen aan het
front algemeen gezocht worden.

In Duitschiand, waar de cacao- en chocolade-indu-
strie zich voor den oorlog in grooten bloei mocht ver-
heugen, is de toestand uiterst moeilijk. Door de.door

Engeland geuomen maatregelen . kampt men daar,
evenals hier, echter in veel erger mate, met het ge-
brek aan grondstoffen.

Oacaoboonen zijn voor Duitschland – niet meer te verkrijgen, dus is men in dat land aangewezen op de
bestaande voorraden. Waar vroeger Duitsch cacao-

poeder tot M. 2.50 per K.G. verkocht werd, zijn de
prijzen opgeloopef tot 10 12 Mark per kilo. Deze
prijzen zijn natuurlijk voor het publiek bijna niet.
meer te betalen.
De productielanden der cacaoboonen, zooals Equa-
dor, Brazilië, Accra en San Thomé, hebben over het

algemeen te lijden van gebrek aan scheepsruixnte,
zoodat de cacaoboonen bij aankomst aan de kust niet
onmiddellijk naar. Europa kunnen verladen worden,
hetgeen voor ‘t product zeer schadelijk is. –
Het heete en vochtige klimaat der productie-landen
maakt snelle bereiding en vlugge verscheping naar
Europa noodig, anders vermindert de qualiteit der
boonen.
Gelukkig luiden de oogstberichten gunstig, zoodat,
worden de moeilijkhedu met verscheping, enz., niet
ernstiger, er kans bestaat, dat cacaoboonen op onze
markt . tegen normale prijzen te verkrijgen zullen
zijn, althans wanneer de N. 0. T. er in slaagt, aan
bonafide fabrikanten de zoo noodige grpndstof te
verschaffen.

I?EGEERINGSTARWE EN DESCHEPEN-

UITVOER WET.

Een medewerker schrijft ons:

Wij schreven in ons vorig nummer, dat deze week
in het geheel geen distributie van tarwe zou plaats vinden. Ten slotte is men nog op dit besluit terug-
gekomen en heeft men de helft van de normale hoe-
veelheid gedistribueerd. Ook deze week zal waar-
schijnlijk een halve distributie kunnen geschieden.
De graanhandel werd deze week plotseling opge-
schrikt door het feit, dat de Regeering beslag wensch-
te te leggen voor het vervoer van tarwe van Noord-
Amerika naar hier, niet alleen op de – onbevrachte
Nederlandsche schepen, maar ook op verschillende
stoomschepen, die reeds door particulieren bevracht
waren. Ingevolge artikel 2 der nieuwe schepenwet
hebben de stoomschepen, alvorens uit te varen een
vergunning noodig van den Minister van Landbouw
en heeft de Minister het recht, aan deze vergunning
,,voorwaarden” te verbinden. Eenige reeders kregen

nu deze week telegrafisch mededeeling, dat hun sche-

pen toestemming kregen om uit te varen, op voor-

waarde, dat zij zich begaven iaar Noord-Amerika om
aldaar graan. (tarwe) te laden vooi’ de Nederlandsche

Regeering tegen
f 6
per 480 lbs. Men zal zich her-

inneren, dat onlangs door de reeders met de Regee-

ring een contract is afgesloten, waarbij. ruimte door

de. reeders werd beschikbaar gesteld, twee derde
f 6,
en één derde h
f 9
. Het is op dit oogenblik nog
niet zeker of de Regeering de nu gerequireerde ruimte

wil beschouwen als te zijn gesteld op . rekening van
het afgesloten contract, dan wel daar buiten te val-

len. De betreffende reeders hebben geprotesteerd tegen
dozen maatregel en hebben den Minister verzocht,
hen te vrijwaren voor de gevolgen van het verbreken

hunner charters, en hun bovendien schadevergoeding
te betalen voor het verschil tusschen de Regeerings-
vracht en de vracht volgens hunne charters. De Re-
geering heeft dit evenwel geweigerd. De betreffende
schepen
zijn
op dit oogenblik nog niet vertrokken.
Het spreekt van zelf, dat ook de bevrachters der
booten buitengewoon gedupeerd worden. Immers, zij
hebben hunne ladingen reeds grootendeels ‘ter ver-

scheping gereed liggen in de aflaadhavens en kunnen
nu onmogelijk andere ruimte vinden om die te ver-
voeren. Bij de geregelde lijn is geen ruimte e krij-
gen en het spreekt vanzelf, dat men geen andere Ne-

derlandsche schepen kan charteren, daar die alle door
de Regeering genomen zijn.’ Ook buitenlandsche
schepen worden zoo goed als niet aangeboden. Mis-
schien is tot fahuleuze koersen een enkel Noorsch
schip te vinden. Onze Regeering heeft van aanbie-
dingen van Noorsche schepen geen gebruik gemaakt.
De bevrachters staan, dus bloot aan hooge kosten om
de goederen in de buitenlandsclie havens te bewaren of
ze aldaar te verkoopen. In dit geval met tamelijk
groote verliezen,, daar de prijzen der verschillende
graausoôrten zoowel in Noord- als in Zuid-Amerika
in den laatsten tijd tamelijk sterk gedaald zijn.
Het gebrek aan tarwe moet wel heel groot zijn, dat men tot dergelijke maatregelen zijn toevlucht neemt,
want de voedergranen en lijnkoeken, die tengevolge
van het requireeren van de stoombootruimte niet aan-
gevoerd kunnen worden, zijn hier zeer dringend noo-
dig. Daar de verkoopers dezer granen hun koopers
mededeelden, dat de contracten waarschijnljkniet
konden uitgevoerd worden, ontstond er groote onrust’ en liepen de prijzen- van de disponibele partijen voe-
dergranen sterk op.
Naar wij vernemen hoopt men na deze maatregelen
in het eind van April of het begin van Mei zoo ver
te zijn, dat er zich hier een voorraad tarwe begint te
vormen.
– f7.
PI-

EEN NIEUWE VORM VAN BESCHIKBAAR-

STELLING.
‘Men schrijft ons:

De reks der artikelen, waaro’er de regeering

hare bemoeienis uitstrekt, breidt zich nog steeds uit.
Met regeeringstarwe, regeeringsbrood en regeerings-
meel, regeeringsboter en regeeringskaas is het outb,,ijt
gereed, vooral sedert we 66k nog beschikken over
regeeringsmelk en regeeringseieren. Ons middagmaal
wordt bedacht met regeeringsgroenten, versch of
ingemaakt, regeeringspeulvruchten en regeerings-varkens. Voor de aardappelen moeten we nog zelf
zorgen, maar regeeringsvisch wordt ons daarentegen
niet onthouden. Zelfs hadden we regeringsraapolie,

bm de regeeringsvisch in te bakken, maar die is nu
op. In plaats daarvan kregen we regeerings-gemari-

neerde haring en het nieuwste snufje is nu de
regeeringsbokking, harde of zachte, naar verkiezing.
Bij alle critiek, die sommigen op minister Posthuma’s
‘systeem mogen hebben, zal niemand hem althans
dezen lof onthouden, dat hij is een onvermoeid werker,
een knap organisator en dat hij een groote scherp-
zinnigheid ten toon spreidt bij het oplossen van schier

I

184

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

onoplosbare puzzies. Zijn nieuwste vondst: de regee-

ringszuiderzeeharing is wei een van de beste.

Evenals bij de andere beschikbaar gestelde levens-

middelen is ook hier de beschikbaarstelling afhankelijk

gemaakt van den uitvoer. Algemeen was de over-
tuiging, dat zulks voor de haring niet mogelijk zou
zijn, omdat men in de verste verte nooit wist, over

hoeveel haring men zou kunnen beschikken. Hiervan

toch bestaat geen regelmatige ,,productie”; den eenen

dag- wordt er veel, den anderen weinig aangevoerd:
werd nu als eisch gesteld, dat men een bepaald per-

centage zou reserveeren, dan bestond de mogelijkheid,

dat men op sommige
daken
veel te veel gereserveerd
had, met dit bedroevende gevolg, dat het licht-bederfe-

lijke goedje, waarvoor misschien in het buitenland
een goede irijs gemaakt kon worden, als eendenvoer

gebruikt zou moeten worden. Men zal zeggen: een-

zelfde geval doet zich ook voor bij de regeerings-

zeevisch, die ook steeds in wisselende kwantiteiten

wordt aangevoerd en dan wordt bij grooten aanvoer
eenvoudig bepaald, dat het percentage der beschik-
baarstelling voor dien dag verlaagd wordt, en daarmee
is de zaak opgelost. Echter bij de Zuiderzeeharing

is die oplossing onmogelijk. De versche zeevisch n.l.

komt op vrijwel één plaats aan – Ijmuiden –

zoodat men op één oogenblik een overzicht heeft van

de hoeveelheden, waarover men beschikken kan.. Maar

bij de Zuiderzeeharing heeft men met het geval te
döen, dat vrijwel elk Zuiderzeedorpje aanvoerplaats
en exportmarkt is, zoodat het vanzelf onmogelijk is,

op een bepaald oogenblik vast te stellen, hoeveel
haring er is. Hier moet dus een andere methode

gevolgd worden.

De door den minister thans aan de hand gedane

oplossing is even eenvoudig als vernuftig: de beschik-
baarstelling in natura kan vervangen worden door
een beschikbaarstelling in geld. De minister stelt

elke week den marktprijs van haring vast en de

exporteur kan volstaan met het storten van een

bedrag gelijk aan
h/
van de marktwaarde, verminderd
met een bedrag van
f
1.75. Bij een marktprijs van

f
10.75 per tal (200 stuks) behoeft de exporteur

eenvoudig
f
3 te storten, om het recht te erlangen
een tal haring te exporteeren. Het storten van een
voldoend bedrag vooruit elke week verschaft hem
een certificaat, recht gevend op den uitvoer van

zoo- en zooveel tal, en nu kan hij zonder bezwaar
uitvoeren, tot het totaal, op het certificaat vermeld,

bereikt is.

Tevens is de regeling zoodanig, dat de consenten
als ‘t ware oogeublikkelijk verleend kunnen worden. Te dien einde is de medewerking der burgemeesters ingeroepen in de plaatsen, van waaruit geëxporteerd
wordt. De burgemeester-ontvangt voor eiken exporteur
in zijn gemeente wekelijks een certificaat, waarop
vermeld staat, hoeveel de exporteur mag uitvoeren, ‘
en daarop worden dan de ten uitvoer aangegeven’
partijen afgeschreven. De partij wordt gedekt door

‘een consent, dat door den burgemeester met zijn.
‘handteekening wordt gewaarmerkt, en waarop is aan-
gegeven hoe grootde partij is en welke de bestemming.
(

is. ‘Het consent wordt in duplo opgemaakt; het eene
exemplaar vergezelt, -als gezegd, de partij; het andere -wordt opgezonden naar -hetCentraal-bureau voor den,
afzet van visscherijprèducten, bij hetwelk de bestel-
lingen voor haring of bokking voor binnenlandsch,

gebruik inkomen. De bestellingen gaan uit van – de
verschillende burgemeesters, die ‘van gemeentewege
de haring of bokking distribueeren, en die eens per
week – uiterlijk Donderdag – voor de geheële:

‘volgende week bstellen. Daar de op een bepaalden
dag uitgegeven consenten eiken dag aan het Centraal-
‘bureau worden opgezonden, weet dit steeds, over,:
“hoeveel geld het beschikt. Dit geld nu wordt besteed
‘om op de vrije markt haring aan te koopen, die dan
tegen
f
‘1.75 per tal
aan
de burgemeesters geleverd
‘wdrdt, in verhouding tôt ‘ieders bestelling. ‘Door die

aankoopen steeds te doen op markten, waar veel is

aangevoerd, wordt verkregen, dat steeds tot billijke

prijzen wordt gekocht, en voor de visschers ook een
zekere stabiliteit wordt geschapen in zake de te

ontvangen prijzen. Het geval, dat zich in andere

jaren soms voordeed, dat b.v. op Urk de haring duur

was, terwijl ze op Huizen bijna geen geld waard

was, omdt toevalligerwijze de Urkers een dag weinig

en de Huizenaars veel hadden, gevangen, zal zich nu
‘in veel minder mate voordoen; er vindt nivelleering

‘van prijzen plaats. Is op een dag de aanvoer overal

schaarsch, dan koopt men zoo’n dag eenvoudig nergens.

Het mooie van de regeling ‘is, dat ze juist aan de

eischen van de practijk aanpast: de handel ondergaat

feitelijk geen vertraging; de afgifte der consenten

geschiedt onmiddéllijk; over de beschikbaarstelling

in natura heeft’ men zich het hoofd niet te breken,

daar ‘t Centraal-bureau’ zelf voor aankoop zorgt…

tegen marktprijs.

Het soepele der regeling vindt dan ook allerwege

instemming, en bereids is dan ook van de zijde der
reeders en handelaren in Noordzeeharing verzocht,

te zijner
tijd
voor gezouten haring eenzelfde regeling

in te voeren, zij het ook wellicht in enkele onder-

deelen iets gewijzigd.

Op welke ivinstderving de beschikbaarstelling den

Zuiderzeevisschers za1 komen te staan, is natuurlijk
uiterst moeilijk te zeggen. De haringvangsten toch

loopen in de verschillende jaren zeer uiteen en daar-

mede de prijzen. Hoe wisselend die vangsten wei zijn, toont het volgend staatje, dat aanvoer en op-

brengst vermeldt over de jaren 1908-1913.

Aanvoer in K.G.

Opbrengst in guldens.

1908 ………9.989.398

562.745
1909 ………4.270.644

319.210
1910 ………9.842.040

482.772

1911 ………9.514.080

575.158

1912 ………5.955.054

447.448

1913 ………5.327.948

475.500

Te verwachten is, dat deze factor dit jaar niet

storend zal optreden: de Zentrale Eiikaufs-Gesell-
schaft is n.l. voornemens voor het eerst de Zuiderzee-
haring in gezouten toestand uit te voeren. In

exporteurskringen verzekert men, dat door gemelde Geselischaft in totaal reeds bestellingen zijn gedaan
voor 5.500.000 K.G. of ruim 300.000 tal, dus zelfs
meer dan in sommige jaren wordt gevangen. De
te besteden prijs zou ca.
f
8 per tal beloopen, terwijl

deze in normale jaren gemiddeld niet meer dan

f
1.50 bedraagt.
Uit dit laat’ste is af te leiden, dat al moge de
beschikbaarstelling een zeer aanzienlijke winstderving
voor de visschers beteekenen, zij in allen gevalle
toch kans hebben op een zeldzaam goed jaar. Voor
de voor bin’nenlandsch verbruik aangekochte haring,

berekend op
114
van den totalen aanvoer, wordt

f
1.75 per tal ontvangen, dus ruimschoots de normale
prijs, terwijl voor de rest naar schatting
f
8 wordt

betaald. Zelfs indien de vangst niet hooger is dan
in de slechte jaren 1912 en 1913, zal in totaal door
de visschers nog minstens het dubbele ontiangen
worden dan in het beste jaar, ooit door de visschers

gekend.

STÉ.DELIJKE LEVENSM’LbDELEN-VO OR-

ZIENING IN DUITSCHLAND.

Wij ontvingen het volgend
schrijven
uit Berlijn,

gedateerd 18 Maart 1916:

Het organisatorisch talent der Duitschers, zelfs
doôr hunne vijanden grif toegegeven, heeft zich op

liet gebied der levensmiddelen-voorziening schitterend
doen gelden.
De maatregelen, die in Duitschiand getroffen wor-
•den om de levensmiddelenvoorziening te regelen en de

11

29•Mart 1916

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

185

door de Engelsche blokkade veroorzaakte schaarschte
te bestrijden, zijn in twee goed te onderscheiden cate-gorieën te verdeelen, namelijk: de
van Staatswege
ge-
troffen, dus algemeene,
en de
communale,
dus
bijzon-
dere
maatregelen.

Ik wil het hier speciaal hebben over deze laatste
categorie.

In dezen oorlog viel den gemeenten een groote taak
ten deel: zij moesten in het bijzonder voor de verzor-

ging der bevolking met levensmiddelen werkzaam zijn.
Op zich zelven aangewezen, koos iedere gemeente haar
eigen weg en

bepaalde naar eigen goeddunken den
omvang harer werkzaamheid. In den aanvang heersch-

te dientengevolge- groote stelselloosheid. Men beschikte
niet over de noodige kennis van zaken en miste vol-

doende overzicht. Langzamerhand kwam hierin ech-
ter verbetering en thans ligt te zaak geheel anders.
Men kent de moeilijkheden en weet welken weg men
heeft in te slaan.

De schaarschte kan slechts bestreden worden door
beperking van het verbruik, door het treffen van
regelingen hij de distributie en verder door het steu-
uen van alle pogingen om de landbouwproductie te

verhoogen. De duurte kan slechts tegengegaan worden,
eveneens door maatregelen bij de distributie, door be-
palingen in aansluiting met die, welke door den

Bondsraad zijn uitgevaardigd in door georganiseer-

den toeslag hij het betrekken van levensmiddelen voor de mijider bemiddelde klassen.
Natuurlijk hangt het van het organisatorisch talent
en de koopmahskundigheden der stedelijke overheden

af, of hun maatregelen al dan niet tot bevredigende
uitkomsten leiden. Die uitkomsten zijn zeer verschil-
lend en kosten natuurlijk voor millioenensteden als
Berlijn en dergelijke heel wat meer hoofdbrekens dan
voor de kleinere gemeenten.

Het is bekend, dat in een reeks van steden de po-gingen om de schaarschte en verzorgingsnood door

een hand aan hand gaan met de handelskringen, den

detailhandel en de nijverheid te overwinnen, met
goede resultaten zijn bekroond. Daarentegen valt niet
te loochenen, dat in andere en wel in hoofdzaak in
de grootste gemeenten voor en na groote moëilijkhe-
den zich voordeden, omdat een eenparige, goed ge-
organiseerde regeling ontbrak.
Een stad, welke als voorbeeld eener goede en syste-
matisch opgezette regeling genoemd mag worden, is

Cassel. Een résumé der getroffen maatregelen kan
misschien den lezer en mogelijkerwijs ook wel som-
mige stadsbesturen in Holland, interesseeren, –

Oorspronkelijk onthield het gemeentebestuur zich

van direct ingrijpen en bépaalde het zich tot een
reeks politievoorschriften. Toen echter bleek, dat

aldus afdoende- contrôle, vooral- op den detailhandel,
onmogelijk bleek,, zag de gemeente zich genoodzaakt,
de levensmiddelenverzorging in eigen hand te nemen,
of althans directen invloed daarop te gaan uitoefenen.
Dergelijke maatregelen zijn op verschillend gebied
getroffen.

De stedelijke verkoop van kruidenierswaren werd
reeds in October 1914 ingesteld. Uit onderhandelingen
met grossiers bleek, dat de groothandel in de stad
Oassel de taak, om de stad’ voor een eenigszins lang-
durig tijdperk met buitenlandsche waar te voorzien, niet op zich kon nemen. De oude wegen, waarlangs
via Hamburg en Bremen betrokken werd, waren ge-
sloten. Nieuwe verbindingen aan te knoopen, was
moeilijk en zou meer kapitaal vereischen dan beschik-
baar was. Bovendien zouden inkoopen op den nieu-
wen grondslag slechts loonend kunnen zijn, wanneer
de oorlog van langen duur was, iets waarop de par-
ticuliere koopman bezwaar maakte te speculeeren.

De organisatie van den stedeljken inkoop heeft in elk
opzicht voldaan. Van het inrichten van- speciale stede-
lijke winkels kon worden afgezien, doordat het slij-
ten dei’ waren door de beide plaatselijke grossiers-
firm’a’s kon voortgezet worden. Met deze groothande-

laarê is een contract gesloten, waarbij zij zich ver-
plichten, de bevolking der stad en hare omgeving
van de belangrijkste waren te voorzien. De stad Cas-

se] heeft zeker deel in de winsten en neemt voor een
groot deel de verliezen vdor haar rekening. Zij beleent

de waren volgens den gebruikelijken rentestandaard,
en voor de geheele waarde. Voor den verkoop aan de

detaillisten en coöperatieve vereenigingen, zoomede

voor den kleinverkoop aan de consumenten zijn vaste
prijzen voorgeschreven. Voor verhooging dier prij-
zen is de toestemming der stad noodi

g. Door dezen
bedrjfsvorm bespaart de stad de aan de inrichting
van eigen kruidenierswinkels verbonden kosten en zij

stelt de winkeliers in staat, hun bedrijf ondanks de
door den oorlog geschapen moeilijke omstandigheden

voort te zetten. De stedelijke inkoop heeft het kruide-
niersbedrijf in de stad sedert zijn stichting bijna vol-.

komen beheerscht. Alleen de fijnere delicatessenwin-
kels leveren nog eigen waar. Het aanschaffen der

noodige waren geschiedt in hoofdzaak door bemidde-
ling van de Centrale-Inkoops-Maatschappij (de wel-

bekende Zentral-Einkaufa-Geselischaft, bij verkor-
ting de Z. E. G.), terwijl ook directe aankoopen plaats
vonden. Men heeft van den beginne af aan getracht
zoo lang mogelijk goederen uit het buitenland te be-

trekken. Tengevolge van de inbeslagneming der peul-
vruchten en de beperkingen bij de fabricatie van ver-
micelli en griesmeel dreigt het aanschaffen van
enkele voedingsmiddelen thans moeilijker te worden.
Waar het gaat, worden in hun plaats surrogaten ge-
importeerd.

De in het midden der stad gelegen eigen stadwin-

kel was oorspronkelijk ingericht voor den verkoop.van
geconserveerd vleesch,dat naar aanleiding van de regee-
ringsmaatregelen in zulk een grooten omvang inge-
• slagen was, dat per hoofd der bevolking voor 15 mark
– geconserveerd varkensvieesch aanwezig was. De schaarschte in peulvruchten gaf aanleiding tot het

inslaan van geconserveerde groenten: witte kool, kool-
rapen, wortelen en spinazie, die eveneens in den
• sta dswinkel ten verkoop kwamen. In bedoelden win-

kel worden op het oogenblik dagelijks gemiddeld 3500 personen geholpen.

Op het gebied van fruit- en groentenvoorziening

heeft de stad in het voorjaai van’ 1915 stappen.
gedaan ten einde het braak liggende terrein voor den

tuinbouw te doen bezigen. Tengevolge van den oproep
van het stadsbestuur werd rond 500.000- vierkante
meter grond voor het grootste gedeelte gratis aan kleine tuinders in ‘handen gegeven. De stad heeft
– verder nog geholpen door op groote schaal groente-

stekken – in totaal rond’ 550.000 – door plaatselijke
groote tuinders te laten trekken en- door ongeveer 50,

tons pootaardappelen ter beschikking van de kleine
tuinders te stellen. Eindelijk heeft de stad eigen-ter-
reinen met groenten, speciaal met boonen, laten be-
planten.

De stad bracht de eigen producten zelve ten ver-
koop en besloot al spoedig, deze- door verderen in-
koop aan te vullen. Het

bleek toen, dat door de ge-
brekkige Organisatie van den ooft- .en groenténhandel
de waar op weg van producent tot consument dik-
wijis drie tot vier keer van bezitter wisselt en iedere
tusschenhand wegens het gemakkelijk bederven der
waar een hoogere risicopremie berekent. Hetzelfde
verschijnsel is in tal van andere Duitsche

steden ge-
constateerd en heeft daar- eveneens tot ingrijpen’ van
overheidswege geleid.

De stadsvleeschverkoop werd ingericht met het oog
op de schaarschte, aan vetwaren. Om een- billijke ver-
deeling van de groote stedelijke voorraden aan vet-
en mager spek, aan varkensreuzel en kunstvet te ver-,
krijgen, zijn vetkaarten ingevoerd, die eerst van 24
November 1915 tot 1 Februari 1916 zouden’ gelden.
doch sedert gehandhaafd zijn.

De opzet heeft volkomen aan het doel beantwoor&
Op den vetwarenhandel wordt met het oog-op de min-

186

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

gegoede bevolking willens en wetens toegelegd. De

vetwaren worden in 16 leegstaande winkels van

onder de wapens zijnde slachters door hun vrouwen
tegen voorgeschreven prijzen van de hand gezet. Een
beperking tot de minder gegbede kringen was •niet

noodig’en zou trouwens ook moeilijk doorvoerbaar zijn,

omdat tengevolge van de geweldige veranderingen in

het inkomen, het belastingbiljet dikwijls geen be-

trouwbare maatstaf meer is. De beperking zou bo-

vendieii, ômdat slechts 11 procent van alle gezinnen

een inkômen hebben van meei dan 3000 mark, de

moeite en de contrôle niet geloond hebben. Zij was

niet noodig, omdat bleek, dat de bevolkingskringen,
die goed geld verdienen, niet aan het betrekken der

massa-waar meedoen.

De ètadsvischverkoop bestaat thans ruim een jaar
en heeft zich zoo gunstig ontwikkeld als met het oog
op de dikwijls spaarzame aanvoeren van versche ee-
‘isch maar mogelijk was. Ook is zoutevisch, stokvisch,

haring, visch in zuur, ingelegde visch mede in den
vischverkoop opgenomen geworden. Door het houden

van voordrachten en k’ookcursussen heeft men ge-•

tracht, speciaal de in groote hoeveelheden aanwezige

zoute- en stokvisch in de Casselsche huishoudingen

te introduceeren.

• Voor de stedelijke aardappelvoorziening zijn tij-

dens den oorlog verschillende maatregelen genomen.
– In het voorjaar van 1915 werden zooveel aardap-

pelen ingeslagen als noodigwaren tot aan den nien-‘
wen oogst. De berekening• bleek juist, zoodat noch
gebrek intrad, noch groote hoeveelheden bedorven

zijn. De stad heeft

voorts door eigen aanplant en

door contracten met landbouwers, aan wie soms

pootaardappelen ter beschikking gesteld werden, be-
reikt, dat er tijdig voorjaarsaardappelen ter markt

gebracht konden worden. In het geheel stonden

daarvan 2150 t6ns ter beschikking.
Het aanschaffen van winteraardappelen ondervond
eenige moeilijkheden ook door het vroégtijdig intre-

den der vorst. Niettemin blijkt de ingeslagen voor-

raad tot den a.s. oogst voldoende en konden de prij-

zen niet onbelangrijk beneden den maximumprijs ge-

handhaafd blijven.
Voor het loopende jaar zal de stad den eigen aan-

plant van ardappelen, die zoo goed voldaan heeft,

naar alle waarschijnlijkheid in nog grooter omvang ter hand nemen, met name op de ter beschikking gestelde
exercitieterreinen.
De brood- en meelvoorziening geschiedde in het
eerste oorlogsjaar door tusschenkomst van de alge-

meene Oorlogsgraan-Maatschappii. In het tweede jaar is met den kreits Cassel en den kreits Uofgeismav een
,,
z
élf
verzor
gingsvereenigiflg” gesticht. Daardoor is

verkregen, dat de prijs van het brood véél goedkoo-
per is geworden. Deze bedraagt thans voor rogge-
brcod 17 Pfennig per pond en behobrt zoodoende wel
tot de laagste in alle West-Duitsche steden. De con-.
trôle van bakkers en meelhandelaars regelt zichzelve
autômatisch, doordat deze telkens slechts zooveel versch
meel ontvangen als zij door dé inlevering der op bla-
den papier geplakte brood -en meelzegels kunnen be-

wijzen volgens voorschrift verkocht te hebben.

Reeds voor het uitvaardigen van de eerste bonds-
raadordonnantie heeft de stad Cassel voorzieningen

getroffen voor zuigelingenmelk voor kinderen bene-
den twee jaar en voor zoogende moeders. . Aan

alle huishoudens, die, zich aangemeld hadden :— zon-

der onderscheid of ze behoeftig waren ofniet – wordt door de stad de gepasteuriseerde en sterk afgekoelde
melk in eigen flesschen beneden den voor Cassel gel-
denden maximumprijs geleverd. Door de hand te leg.

gen op verdere voorraden is de beschikbaarstelling
van melk ook voor zieken en oudere kinderen mogelijk.
Toen de voorziening met eieren steeds grootere
moeilijkheden opleverde, heeft het stadsbestuur ‘ook
den inkoop van eieren ter hand genomen en wel door
bemiddeling van de Z. E. G., die nu eenmaal het

monopolie heeft voor den eicrenverkoop in het bui-

tenland. Door het vaststellen der verkoopsprjzen

heeft men bereikt, dat de eierwinkels, die met het slij

ten daarvan belast waren, de stedelijke waar tot be-

hoorlijke prijzen moesten afgeven.
De boterverzorging heeft het ‘stadsbestuur in het.

oog gevat, zoodra een belangrijke prjsverhooging en

intredende schaarschte merkbaar werden. Er ‘werden groote hoeveelheden buitenlandsche boter ingekocht

en zaakkundig opgeslagen. De verkoop geschiedt in

een .eigen winkel. Omdat het aan de overige boter
winkels niet meer mègelijk is, zichzelven waar uit

het buitenland te verschaffen, geeft het stadsbestuur

tegen vastgestelde prijzen ook aan deze winkels boter
af, doch in belangrijk verminderde hoeveelheden. De

toevoer van binnenlandsche boter heeft bijna volko-
men opgehouden. Ook in vredestijden. trouwens be-
droeg de binnenlandsche aanvoer slechts ongeveer

20 % van de totale behoefte. Ook kaas wordt reeds
maandenlang door het stadsbestuur ‘in groote hoe-

veelheden ingeslagen en tegen billijke prijzen afge-

geven.
Een definitief financiëel overzicht over de door de
stad gedane zaken is nog niet te verkrijgen, omdat

de magazijnsvoorraden nog groot zijn. Over het al-gemeen kan echter gezegd worden dat tot heden de’
winstgevende zaken de verliesbrengende overtroffen,

hebben. F. J. J. v. d. K. O{.

FAILLISSEMENTEN IN DE VEREENIGDE

STATEN GEDURENDE HET JAAR 1915.

In de meste Europeesche Staten, speciaal de oor-

logvoerende, weerspiegelen de’ faillissements-statis-
tieken geenszins den oeconomischen toestand; morato-

ria en andere wettelijke regelingen beschermen de
debiteuren, wâaronder er vermoedelijk ook wel zijn,

die zonder den oorlog in de nakoming hunner ver-
plichtingen zouden gefaald hebben en thans ten

onrechte, gesteund worden.
• In de Vereenigde Staten daarentegen zijn geen bij-
zondere maatregelen genomen en de statistiek over

1915 is dan ook niet van belang ontbloot..
Het aantal faillissementen bedroeg 19.032, tegen
16.769 in 1914; de toeneming is dus vrij sterk.
Uitgedrukt in percenten van het totaal aantal
handelszaken, vinden wij voor 1915: 1,07 % en voor

1914: 0
2
95 %; het cijfer van 1,07 werd in de laatste
18 jaren niet bereikt. Voornamelijk het Zuiden

(katoen) en het verre Westen (hout) werden in het

afgeloopen jaar getroffen.
De passiva der gefailleerde ondernemingen wijzen
eene sterke daling aan, namelijk van $ 357 millioen

tot $ 283 millioen.
In Canada daalde het’ aantal faillissementen van

2886 tot 2661, maar stegen de passiva van $ 30.693.000

tot $ 31.989.000.

JAVA’S
THEE-EXPORT.

Het uitvoercijfer voor thee van Java wijst over
het afgeloopen jaar een zeer aanzienlijke vermeerde-

ring aan. Het bedraagt: –
over 1915 ongeveer 92.052.000 halve kilo’s

tegen 1914

,,

64.617.000

en 1913

,,

57.774.000

Van de in 1915 afgeladen partijen waren bestemd
ongeveer 41 % voor Nederland

27 ,,

,, Engeland

16 ,,

,, Rusland

8 ,,

,, Australië

1 ,,. ,, Canada en Amerika

2

,, Singapore

5

,, diverse havens

100%

De afladingen naar Singapore zijn grootendeels
bestemd voor Rusland via de havens van Noord-

China.

ç)

29 Maart 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

187

Het percentage voor Engeland is lager dan de voor-

gaande jaren; daarentegen is de export naar Rusland
belangrijk toegenomen.
De Indische waarde van den 1915-üitv6er kan op

ongeveer 36.800.000 gid. worden aangenomn..

INGEZONDEN STUKKEN.

DE OPLOSSIIG, DER MELKKWESTIE.

Zeer Geachte Redactie.

Onder het hoofd ,,De oplossing der melkkwestie”, in

Uw blad van 22 Maart j.l., No. 12, geeft U eene uit-

gebreide vrijwel juiste uiteenzetting van hetgeen zich

op het gebied der melkkwestie in de laatste dagen

heeft afgespeeld.
Aan het slot van dat artikel schrijft U: ,,Een ge-
lukkig gevolg der gansche regeling is ten slotte, dat

aldus met het belang van den zoethoer voldoende reke-
ning ordt gehouden”, enz.
Dat die regeling voor den zoetboer zoo gelukkig en

voldoende is uitgevallen, kan ten deele waar zijn, doch
is in hoofdzaak niet juist. Alleen als men ziet en
nagaat de ontevredenheid en actie, welke
bij
die boe-
ren wordt gevoerd eenerzijds, en als U onderstaand
staatje eens wilt nagaan anderzijds, dan zal Uw inzen-
der van 22 Maart j.l. wel tot een andere conclusie

moeten komen. Dit staatje geeft
prijzen
voor Vlaar-
dingen, Vlaardinger-Ambacht, Maasland, enz., alsook
voor Rotterdam.

De verschillende boeren ontvingen voor hun melk
de volgende prijzen per liter:

Zomer 1915. Winter 1915/16.

Makers van zoete kaas

13 k 14 ct. 15 h 16 ct.
Fabrieksieveranciers

7

10
Leveranciers aan slijters
voor consumptie

7

10.

De opbrengst voor de kaasmakrs is hier tot
melkprijs herleid.

Thans echter heeft de„Hollandia” te ‘Vlaardingen
met de fabrieksleveranciers gecontracteerd voor zomer

1916 tegen 10 c. per liter, terwijl de consumptieboer
volgens ministeriëele beschikking
moe 1
leveren tegen
zomerprijs 1914, is
61/4
ct., verhoogd met hoogstens

0
2
A 2 cent, is 73/4
t
ct.
Verder wordt voor dezen boer de mogelijkheid ge-
opend, dat er 1 cent per liter toeslag wordt verleend.
Dit laatste is echter lang niet zeker, daar dit zal af-
hangen of de uitvoerprijzen dit mogelijk blijven ma-
ken.
1)
Als men nu beziet, dat ook dit jaar voor den
kaasmaker goed belooft te zijn, en mede erop let, dat deze over zomer 1915 moer heeft ontvangen 6 h 7 c.
per liter en over winter 1915/16 5 . 6 c. per liter
en als men daarbij nu vergelijkt voornoemde fabrieks-
en vooral cnsumptieboer, dan zal Uw berichtgever
na inzage hiervan de oplossing nu niet eene bepaald
gelukkige vinden.

Eerst wanneer aan den kaasmaker de verplichting
wordt opgelegd, den consumptiemelker niet een twij-
felachtigen 1 c. per liter, doch een vasten zekeren
toeslag van 2 c. per liter âf te staan, waardoor
laatstgenoemde op een prijs van
93%
10 cent per
liter komt, eerst dan kan men m. i. spreken over
een gelukkige en voldoende regeling, althans eene,
die de billijkheid’ meer nabij komt.

Hoogachtend,

1)
Mede volgens Uw verslag.

V.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

S u i k e r u i t v o er. Gelijk bekend, is uitvoer van
suiker alleen mogelijk tegen overlegging van certif i-
caat van uitvoer. Voor dan uitvoer van suikerhouden-
de artikelen werd deze eisch oorspronkelijk niet ge-
teld; echter kon restitutie van accijns voor de in die

goederen verwerkte suiker alleen worden verkregen,

indien certificaten van uitvoer voor die suiker werden
overgelegd. Toen nu echter de prijs dezer certifica-

ten o1iep tot boven de
f
27 per 100 K.G., werd het
voor den exporteur voordeeliger, af te zien van de

accijnsafschrjving, dan de henoodigde certificaten aan
te koopen. Als gevolg hiervan bestond het gevaar, dat

groote hoeveelheden suiker, voor binnenlandsch ge-
btuik bestemd, toch naar het buitenland zouden gaan

in den vorm van suikerhoudende artikelen en daar-

door de voor het eigen land beschikbare hoeveelheid

verminderd zou worden, zoodat een tekort aan suiker

in het binnenland zou kunnen ontstaan. In verband

daarmede werd toen bepaald, dat bij uitvoer van alle
suikerhoudende artikelen overlegging van certificaten

van i:iitvoer voor de daarin voorkomende suiker noo-
dig was.
Nu, verscheen in de Staatscourant van 23 dezer
eene mededeeling, volgens welke, naar aanleiding van

de omstandigheid, dat de
cijfers
betreffende het sui-
kerverbruik in den laatsten tijd onzekerheid aan-

gaande de binnenlandsche suikervoorzioning tijdens
den verderen duur der campagne 1915/16 hebben

teweeggebracht, in opdracht van den, Minister van

Landbouw, Nijverheid en Handel, door de Commis-
sie van Advies inzake suiker, in overleg met het

Suikerbureau, een onderzoek wordt ingesteld. In ver-

band hiermede moeten alle loopende uitvoercertifica-
ten, zoowel van de campagne 1915/16, als van de
campagne 1914/15 v66r ultimo Maart aan genoemde

Commissie worden ingezonden. Certificaten, welke
op den gestelden datum niet zijn ingeleverd, verliezen
hunne geldigheid. –

Hangende dit onderzoek is tijdelijk de uitvoer van

suiker en alle suikerhoudende artikelen (derhalve
‘chocolade, biscuits, jams, suikerwerk, ingelegde
vruchten, gecondenseerde mélk, likeuren, enz.), stop-
gezet en is de uitvoer van alle met suiker bereide
goederen verboden.

M a i s d i s t r i b u t i e. Aangezien de maisprijzen
hooger loopen dan naarhet oordeel van den Minister
e
wnschelijk en met, het oog op de regeerings-distri-
hutie tegen billijke prijzen’ noodzakelijk is, zijn met ingang van 24 dezer als maximum-prijzen voor den verkoop van mais vastgesteld: voor Mixed- en Indi-
sche mais
f
290 ‘en voor La Plata mais
f
280 per
last van 2000 K.G., afgehaald van magazijn of win-
kel van den verkooper, terwijl voor maismeel 1 10 per
last meer mag worden gerekend.

In eene circulaire aan de burgemeesters, inzake
verstrekken van mais in ruil voor opgevorderde
‘rogge, wijst de Minister er op, dat geen mais meer
aangevraagd mag worden voor landbouwers, die aldus
verkregen mais geheel of gedeeltelijk hebben ver-kocht. In het vervolg mag mais in ruil tegen rogge
alleen worden verstrekt aan landbouwers, die werke-
lijk behoefte aan veevoeder hebben tengevolge van
het afstaan hunner.rogge.

MAANDCIJFERS.

ENGELSCHE HANDELSSTATISTIEK

over Februari 1916.

INVOER. UITVOER.

Waarde
Vermeerd,
Waarde Vermeerd.
in
ofverm.
in
ofverm.
duizend,
in
0
/0
van
duizend,
in
0
/0
van
p. st.
Febr. 1915.
p. St.
Febr.
1915.

28254
+, 1,0
2.199
+
19,8
24.675
+

1,5
4.885
+
36,9
13.930
+

9,5
28.104
+
40,7
489
+170,5
1.147
+
43,78.530
+
25,2

Totaal Januari 1916 67.348 + 3,3′ 44.865 + 36
1
0
Totaal Januari 1915 65.200

32.987
Totaal Januari 1914 62.054


.
51.491

1
Voedings- en genotmidd.
Grondstoffen
……..
Fabrikaten ……….
Andere goederen……
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen..

188

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

29
Maart
1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ‘ beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

1

25 Maart
1916.
1
20
Jnii
1914.

N d (Disc. Wissels.
4

sedert 1 Juli ’15
3
‘/
sedert23 Mrt.
1
14

B

Bel.Binn.Eff.
an
4
1
/t

,,
1

,,

’15
4
23

,,

’14
!,Vrsch.inR.C.
5
1
/

,,
19Aug.’14
5
,,

23

,,

’14
Bank of England ..
5

,,
8

‘,,

’14
3
,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk..
5

,,
23Dec. ’14
4
,,

5 Febr.’14
Banque de France..
5

,,
20Aug.’14
3
1
/2
,,

29 Jan.

’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,
12Apr.’15
4
12 Mrt.
1
14
Russische Staatsbk. .
6

,,
29 Juli ’14
5
1Apr. ’14
Nat. Bank v. Denem.
5,,

,, 10

,,

’15
5
,,

6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
I2

,,
5 Jan. ’15
4
1
I1
,,

6

,,

’14
Zwitsersche Nat.
Bk.
41/2

,,
2

,,

’15
31/s ,,

19

’14
Bank van Italië …
51/2

,,
10Nov.’14
5
,,

9 Mei ’14
FèderalRes.Bk.N.Y.
3-5
4 Febr.’15

Javasche Bank. ….
.3
1
/2
1Aug.’09
3
1
/9 ,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.


Data Amsterdam Londen
Part.
Berlijn
Part.
P
Part.
N. York
Ccli.
Part.
Prolon.
disconto gatie
disconto disconto
disc.
money

25 Mrt. ’16
1
/s-2
3
45/5
4 1/_8/

1
°/-2
20-25

,,

16
1
1
/22
2-3
45l_53,
41/1.2/4

114-2
13-18 ,,

’16
1’/4’/2
2.2/
4

5182
4
1
I2-I4

1/4.2
6-11

,,

’16
1
1
/1.
7
/8
2
1
/2
5
8
182
4
l/..2/

2.81
4

22-27 Mt.
9
15
4
2
/8.
1
/2
42/4.8/41)
2 Vio-
7
/16


18/4.2
23-28 Mt.’14
3.8/4
3-4
1/s-2/s
3
-1
/8
2/4
18/
4
.2

20-24Ju1i
’14
3 l/_8/
2
1/4_8/4

2
1/
4
.8/
4

2
1
18.1/2
22/
4

1

/-2
2
/2

8)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de Pro-
longatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste der
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New-York

20

Mrt. 1918

..
11.26
2
/2
41.72
1
/2
39.75
2.358/
4

21

1916

..
11.23
41.70
39.80
2.3511
4

22

,,

1916

..
11.24
41.75
39.572/
2

2.35h
23

,,

1916

..
11.21
41.75
39.45
2.35
24

,,

1916

. .
11.20
41.77’/2
39.40
2.35
1
/4
25

1916

. .
11.21’12
41.72V2
39.42
1
/
2.35

Laagste der week
11.19
41.62
1
/2
39.35
2.348/
4

Hoögste

,;
11.27′
41.77
1
/2
39.80
2.36
1
/4
18 Mrt. 1916

..
11.26 Vs
4,1.62/
39.70
2.36’/4
11

,,

1918

..
1’131′
41.65
40.17
1
/
2.37’/4
Muntpariteit.

..
12.10
2
/8
59.26
48.-
2.488/4

Data


1
Zwitser.
land
.
Kopen.

hagen
Stock.
12018fl
Batavia
telegrafisch

25 Mrt. 1916
45.-
28.92
1
/
67.45 67.45
98-/4
Laagste d. w.
44.90 28.80 67.10
67.10

Hoogste

,,

,,
45.15
29.12’12
68.10
68.10

18 Mrt.

1916,
45.10
29.10 67.95
– 67.95
98.8/
4

11

,,

1910
45.27
1
/8
29.05 67.55 67.55
98-/4
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De toestand der wisselmarkt geeft voor deze week slechts
weinig aanleiding tot bespreking.
Opvallend flâuw was de stemming voor Parijs. Ook de

koersen voor de andere Entente-landen waren .jet zwakker.
New York en Zwitserland bijna onveranderd, echter eerder iets flauwer. Skandinavië kon het hooge standpunt niet langer handhaven en was Vrijdag sterk terugloopend.
Berlijn en Weenen p.rijshoudend, waarschijnlijk onder in-
vloed van de inschrijving op de Rijksleening, zonder dat
echter, zooals’ bij vorige inschrijvingen, een verheffing van
den koers kon plaats vinden.

JI. KOERSEN TE NEW YORK.

.

Cable
Zicht Zicht
Zichè
Data
Londen
Parijs
Berlijn
.4msterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
p.
$’
P.
Rn1. 4)
per gid.)

25 Mrt. 1916. . . .
4.76.90
5.96
1
h
71
1
12
42 /2
Laagste d. wiek..
476.90
5.92/2
711/
4

42/j
Hoogste
,,

,,

. .
4.77.
5.97/
71
/8 .42
1
/2
18

Mrt. 1916.. ..
4.77.-
5.94 V
71/4
42
1
/4
11

,,

1916.. . .
4.76.90
5.90
1
/4
72
8
/s
42v/as
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18/4
952/
4

40
8
/16

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings
eenheden
11
Mrt.
1916
18
Mrt.
1916

Week
20-25 Maart.

Laagste Hoogste

25 M’t.
1916

Lires p. £
32
32.05 31.95
32.-
31.96
Madrid

.. ..
Peset. P. £
24.971
25.03
24.861
25.03
24.861
Lissabon ….
d.p.escudo
33’/2
35
341/
342/4
34/2

Italië

…….

Petrograd

. .
R.
p

1,0
1502/
2

15021
4

150’/2
1511/
4

1511/
4

Alexandrië -. .
Piast. p. £
97/i
977/1e
97
1
/io
971/is
977/je

Calcutta

….
sh/d.p.rup.
1/4
2
/8
1/4
1
/8
1/4
1
/s
114
1
/s
1/4
1
/
Singapore . ..
id. p.
$

2/4/81
2/4/82
2/4/22 2/4/82
2/4182
Yokohamâ. . .
id. p. yen
2/12/
4

2/11/
4

2/1 2/
4

2/12/
4

2111/
4

Hongkong

.,.
id. p.
$
1/112/
4

1/11
1
/2
1i11i
t
s
2/0V8
2/01/
8

Shanghai….
id. p.tael
2/7
7
/s
2/8V4 2/8
8
/8
2/9
1
/2
2/9
1
/2
Montreal . . . .
$ per £
4.79
4.781/2
4.771/4

4.78’/4
477l/4

B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
4915/
49’/2
49?/j
49
7
/
49
7
1i6
Valparaiso ,,
d. p. pap.p.
8
2
/2
8
21
/85
8
21
/26
8
28
/82
8 ll/

Montevideo,,
d. p. peso
532/
8

533/
4

538/
4

5381
4

538/
4

R.d.Janeiro,,
d.p.milreis
1l
81
/is
1121/82

11
11
/10
11
22
/82
112/
4

GOUD EN ZILVER.

.GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 16-22 Maart 1916.

(In duizenden p.st.)

Uit.
Continent …………
325
Koloniën

………….

tJ.s.A …………..
5
Zuid-Amerika ……..
600
Baren en

diversen ….
5
Per saldo ingevloeid ..
1012
1947

ZILVER.

Was. de, vorige weken de zilvermarkt in het algemeen
vast te noemen, dan’ ‘was er slechts spiiake van een’ vaste
tendenz en sdriitijds van een prijsverhooging van
‘/is
tot
1/4
d.
In de afgeloopen week echter, was de, markt bijzonder willig’
en liep zij van 27
8
18 sprongsgewijze op tot 28
11
/is om op
28/8 te sluiten. Groote aankoopen voor Chineesche rekening,
die hun oorzaak vonden in de verscheping van £ 350000 zilver
van China naar Indië, hebben deze rijzing teweeggebracht in
een markt, die door Europeesche en Indische muntorders, geringe
voorraden en ‘geieserveerde verkôopers reeds’, weken’ lang vast
gestemd was.

Noteering te Londen.
te New York.
25 Mrt.

1918 ……..
28Vs
60
1
/8
18

,,

1916 ……..
27
2
/
‘ 57
27 Mrt.

1915 ……..
23e/s
50″/2
28 Mrt:

1914 ……..
26/4
58’/s
20

Juli

1914. …….
24’8/js
541/s

In.
Baren …………..1110
Sovereigns ……….645
Vreemde munten ……192
Koloniën …………-
Per saldo uitgevloeid.. –

1947

29 Maart 1916

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

.

189

NEDERLANDSCHE BANK.

OVERZICHT VAN, DE VOORNAAMSTE POSTEN.

duizenden Guldens.)
VERKORTE BALANS OP 25 MAART 1916.

!

Dato
Goud
Zilvcr
.
Bonk

opesschbare
biljetten

Andere
.

Activa.


– t
____________
______

chtlden

________________ ________

Binneni. wis_{H._bk.

f
56.116.465,O5Vs

.
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

376.843,85 510.546
4.659
588.443

108.222
enz., in disc.

Ag.sch. ,, 16.047.473,04

.
509.469
4.799
582.430

105.608
.
f

72.540.781,941/2

ii

»

1916 ……
501.676
4.624
582.678
93.388
Papier o. h. Buitenl. in
495.530
4.798
586.149
79.686 disconto.

……………………..


495.113 5.249
577.978

104.746
Idem eigen portef…
f

4.280.075,-
489.740
5.261
575.339
97.068
Af: Verkocht maar voor
485.260
5.060 579.441
91.325
de bk. nog niet afgel.

,

.
480.036
5.206
583.219 72.438
4.280.075,-

25 Maart1916 …….

466.837 6.059
581.722

.
66.398
Beleeningen
H.-bk.

/

18.894.921,54’/

18

1916 …….

448.753
6.123
573.086 61.931
mci.
vrsch.

U.

5.279.394,13

{

in rek.-crt.

14

1916 …….
26

Febr. 1916 …….

441.794
5.777
577.947
51.457,
,,
Ag.sch.,, 44.526.123,99
‘/

19

1916 …….
12

1916 …….

436.635
5.861
578.410
49.832
op onderp.

1916 …….

,,
429.182
6.195
577.058
33.240
f
68.700.439,67

S

29

Jan.

1916 …….
22.

,,

1916 …….
15

1916 …….
‘8

1916 …….
31

Dec.

1915 …….

289.194
2.027
459.084
94.899
1
)


Op Effecten ………
f
63190.489,67
27Maart1915 …….
28 Maart 1914 ……
159.968 9.516
297.894
6.103

Op Goederen en Spec. ,,

5.509.950,-
68.700.439,67
t
25 Juli

1914..
162.114 8.228
310.437
6.198
Voorschotten

a. h.

Rijk …………….,,

14.478.863,08
1)

Waarvan R.k
Crt. saldo
van het
Rijk
/
33.295.000.

Munt en Muntmateriaal
Disconto’s
Seschik.
Dek-
Munt, Goud ……
/ 70.448.230,-
Muntmat.

Goud. ..

,,440.097.698,95
Data
Belee-
baar
kings-
Hier-jan
Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal- percen-

/510.545.928,95
.
Pro,ni’sscn
rechtstreek.ç

saldo
tage

Munt, Zilver, enz…

4.658.985,04’/
Muntmat. Zilver …..,,


25 Maart1916
72.541
52.000 68.700
375.178
74
515.204.913,99’12
18

,,

1916
67.771
47.000 68.867
375.971
75
Effecten

.
11

,,

1916
65.164
44.000
69.403
370.408
75

Bel. van het Res.fonds
f

4.953.813,94
4

;,

1916
81.380 40.000
71.227
366.489
75
id. van ‘/, v. h. kapit. ,,

3.885.998,50

.
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73
,,

8.839.812,44
19

,,

1916
74.665
52.500 74.116
359.857
74
Geb. en Meub. derBank …………….,,

1.600.000,-
12

1916
75.218
52.500 80.529
355.511
73
Diverse rekeningen …………………,,

46.436.986,48’h
•5

,,

1916
75.817
52.500 82.258 353.056
74
29 Jan.

1916
77.756
53.500
83.602
342.656
73
f732.081.872,61’/
22

,,

1916
79.102 53.500 83.709
327.279
72
15

,,

1916
80.586
53.500
83.476
321.104
71

Pas3iva.
!8

1916
79.853
51.500
87.065 316.273
70

/

20.000.000,
31 Dec. 1915
76.348
47.500
93.579
312.746
71
Kapitaal

……………………….
Reservefonds

……………………,,

5.000.000,
27Maart1915
75.024

202.283
180.106
53
Bankbiljetten in omloop

…………..,, 588.442.775,-
28Maart1914
51.753
1.000
74.819 47.818
1
)
56

Bankassignatiën in omloop

…………,,

2.806.413,20
Rekening-Courant saldo’s:
25 Juli

1914
67:947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

Van het Rijk……
f


‘)
Op de basis
van
‘/s metaaldekking.

V an anderen ……,,105.415.207,47’/
105 .4 15 .207 ,47
‘1
Diverse

rekeningen

………………,,

10.417.476,94

f
732.081.872,61’/, JAVASCHE BANK.

OVERZICHT

DER VOORNAAMSTE POSTEN.

1

(In duizenden Guldens.)
Beschikbaar metaaisaldo …………..
f

375.177.695,26
Op
de basis van ‘Is metaaldekking.. ..

23S.844.8l6,l2
1
/e
1

Data
Goud
Zilver
Bank-
Andere
opeisch b.
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
biljetten
scliulde,,
dan waartoe de Bank gerechtigd is ..

,, 1.875.888.476,30

t
47.991

31.545
138.433 31.847

47.650 31.323
139.368 31.761
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende

22

Jan.

1916

…….
15

,,

1916

…….
42.841
32.438 138.178 33.477
verschillen:
43.819
32.400
136.480
33.404
Meer

Minder

Disconto’s

…………..4.769.346,31

18

1916

…….
ii

,

1916

…….

32.238 26.396
119.085
16.088
Buitenlandsche wissels

..

72.000,-
23

Jan.

1915

…….
27.161
26.859
109.515
11.727
Beleeningen

168.328,96
24

Jan.

1914 …….

25

Juli

1914

…….
22.057
31.907
110.172
12.834
Goud……………….1.077.245,09
Zilver

139.774,28


,
Diverje
Beschik
Dok.
Bankbiljetten

…………1.092.553,57


Data
Dis-
buiten Bel
reke-

baar
kings.
Rekening-Courant saldo’s
– –

1.520.594,38
conto’s
N..Ind.
izi;gs

metaal.,
percen-
betaalbaar
saldo
togo

22 Jan. 1916

6.111

20.23

45.117

24.328

45.378

47
N.B.

Uit de. bekendmaking van den Minister van Fin’anciën
15

1916

6.017

20.897

45.733

23.553

44.748

46


blijkt, dat uitstonden op:
8

,,

1916

5.782

19.859

45.690

29.058

40.948

44
1916

5.839

22.795

44.373

24.524

42.242

45 ,,
18Maart 1916 25 Maart 1916

23 Jan. 1915

5.046

8.909

34.139

2.883

31.600

43
Aan schatkistpromessen
– –
/131.630.000,-
/136.630.000,-
24 Jan. 1914

8.015

11.922

45.784

2.482

5.883′)

45
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,

47.000.000,-

52.000.000,-
25Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.842′)

44

Aan schatkistbiljetten.
– . .
81.183.000,-
81.183000,-

1)

Sluitpost der activa.

Aari zilverbons

……..
.,,

4.851.332,50
,,

4.649.610,
‘) Op de basis van
2
1

metaaldekking.

1
190

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere
Div. reke- Data

Metaal Circulatie opeischb. Disconto’s1

1)
schulden
1

ningen

29 Jan.1916
875
898
1.100
915 786
22

,,

1916
864
873
1.053
929 698
15

,,

1916
745
934
1.015 929
830
8

,,

1916
719 939
1.052
925
875

30

Jan.1915….
1.438 919 1.138
801 270
31

Jan.1914….
651
1.057 529 735
352

25Juli

1914….
645
1.100
560
735 396

0

Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1.
BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 22 MAART 1916.

ISSUE
DEPARTMENT.

Notes issued. .

£

73.541.835
Governm. debt X
11.015.100
Othersecurities
7.434.900
Gold coin and
bullion

……
55.091.835

.t
71.835 1

£ 73.541.835

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£
14.553.000
Government
Rest

……..,,
3.716.607 securities

.
. £
32.838.646
Public deposits
56.216.377
Othersecurities
90.273.910
Other deposits
90.125.709
Notes……..
40.637.940
Seven-day and
Gold and silver
other buis..
17.274
coin

……
878.471

£ 164.628.967
£ 164.628.967

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(‘In duizenden p. st.)

Data
Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Bedrag
Goudd.
Gov. Sec,

22 Mrt. 1916
55.970 32.904
104.503 28.500
65.121
15

,,

1916
55.128 32.912
103.443
28.500 65.132
8

1916
56.078
33.104
102.467
28.500
65.192
1

,,

1916
56.110
33.307
100.893
28.500
65.203

24 Mrt.

1915
57.249 34.165 38.088
27.500 8.623
25 Mrt. 1914 40.855
1
.
28.586

22 Juli 1914 40.164

29.317

Gov.

Other

Public Other

Re.

kings.
Data

Sec.

Sec

Depos. Depos.

serve percen.
tage i)

22 Mrt. 1916132.8391 90.274 56.216 90.12641.516 281/
8

15

,,

1916 32.839. 92.433 52.404 95.276 40.666 27’/2
8

,,

1916 32.839 93.180 52.175 97.036 41.424 27/4
1

,,

1916 32.839 96.743 50.631 102.019 41.253 27

24 Mrt. 1915 35.352 126.599 92.049 93.081 41.533 22/8
25 Mrt. 1914 11.151 46.641 2.740 41.421 30.719 ‘438/4
22 Juli 1914 11.005 33.633 13.735 42.185 29.297
52
3
/i

1)
Verhouding tusschen Reser’ie en Deposits.

II. DEUTSCHi REICHSBANK.

STAAT VAN 23 MAART 1916.

De biljetten zijn. sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ……………………Mk 2.506.124.000
davon Goidbestand :………………,

2.459.582.000
Reichs- und Darléhenskassenschejne . . .

772.795.000
Noten anderer Banken ………………13.750.000
Wechsel ………
……………….,,

5.897.876.000
Lombardforderungen ………………

11.331.000
Effekten ………
………………..

41.956.000
Sonstige Aktiva …………………..,

375.438.000

Grundkapital ………..
………….

1806000.000
Reservefonds ……………………..,

80.550.000
Notenumlauf ……………………

6.3736713.000
Sonstige tâglich fallige Verbindlichkeiten

2.703.459.000.
Sonstige Passiva …………………..,

281.548.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenschejne. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data

Daarvan Kasçen

Circu.

kings.
.

Metaal

Goud
I
.
scheine

latic

percen.
tage
1)

23 Mrt. 1916 2.506.124 2.459.582 772.795 6.373.713

51
15

,, 1916 2.503.346 2.458.483 386.005 6.468.304

45
7

,, 1916 2.500.973 2.458.096 291.357 6.532.128

43.
29 Febr. 1916 2.500.988 2,457.149 482.545 6.554.309 46

22 Mrt. 1915. 2.374.996 2.329.888 .175.425 4.944.067

52
23 Mrt. 1914 1.653.296 1.322.081

80.254 1.785.042

97

23 Juli 1914 1.691.398 1.356.857

65.479 1.890.895

93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassensc/icjne

Data

Wisscls

Rek. Crt.

Totaal

In kas bij

uitge.

de Roichs.

geven

bonk

23 Mrt. 1916..

5.897.876 2.703.459 1.949.000

724.700
15 . ,,

1916..

5.888.466 2.109.216 1.552.800

339.400
7

,,

1916..

5.852.541 1.896.960 1.442.400

247.300
29 Febr. 1916..

5.781.322 1.986.805 1.606.800

439.500

22 Mrt. 1915..

4.875.432 2.380.330

753.000

164.000
23 Mrt. 1914..

864.563 1.094.484……………….

2
3Juli

1914..

750.892 . 943.964……………….

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data

Goud
Zilver
OTe goed
in het bui-
tenland
Wissels
•Utge.
ste
i
de
wissels

23 Mrt. 1916
5.011.332
362.962 366.383
1.689.287
16

,,

1916
5.023.143 362.028
781.589
366.306
1.702.872
9

,,

1916
5.018.944
360.541
817.775 382.218
1.711.578
2

,,

1916
5.015.040
360.775
840.889
422.981 1.717.979

25 Mrt. 1915
4.244.354
377.679 582.882
228.967
2.878.743
26 Mrt. 1914
3.624.160
632.980
1.406.060

23 Juli

1914 4.104.3901

……..

639.620 ……..
1.541.080

* Buitgew.

Bank.

Rek. Crt. Rek. Crt.
Data

Beleening voorsch.
Particu.

old. Staat

biljetten

heren

Staat

23 Mrt.191 6 1.247.9926.500.000 14.847.154 2.006.180

26.003
16 . ., 1916 1.248.433 6.300.000 14.719.639 1.958.839 . 32.834 9 ,, 1916 1.248.248 6.100.000 14.649.649 1.946.381

46.499
2

1916 1.252.285 5.900.000 14.460.136 1.954.813

59.154

25 Mrt. 1915 688.138 4.700.000 11.109.469 2.451.282 117.560
26 Mrt. 19141 771.700

5.743.140 682.520 270.280

23 Juli 19141 769.4001

1
5.911.9101 942.5701 400.590

t.

29 Maart 1916

– ECONOMISC1i-STÂTISTISCHE BEiICHTEN

191

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. St. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet inwis-
selbaar.
(‘In millioenen Roebel.)

Te goed
I
Zilver
1
Schatkist]
Circulat ie
Data ii. st
.

Goud

i/h bui.

.
I
tenland Pasniunt biljetten

21

Maart 1916..
1.623
941 55
3.894
5.930

14

,,

1916..
1.624
946
51
3.867
5.899

7

,,

1916..
1.621
851 52
3.847
5.870

29

Febr.

1916..
1.621
757
49
3.781
5.807

21

Maart 1
1
15.. 1.567
140
53
1.150
3.181

21

Maart 1914,.
1.558
225
72
1.623

21

Juli

114..
1.601
144 74
1.634

Data
ii. 51.
Wissels

Voor-
schotten
Andere
voor-

Rek.
Courant

Rek.
Courant
of’
Effecten
schotten

Part,
culieren
Staat

21 Maart
1916J
369
59i
188
1.049
207

14

,,

1916.1
349 407
190
1.165
209

7

,,

1916..
357 436
.

191
1.044
266

29

Febr.

1916..t
353

460
193
1.067
214
355

250

1.007

215
92

279

628

480

121

243

596

503

V. SOCIËTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
1
Beleen. 1 Belce,,.
t
Bi,,,,.
Data

1
in.

van
1
van
1
wissels
1
Circus’

Rek.

buiten!.
1
baitnl. prom. d.

en

latie.

Crt.

1
saldi
1
vordcr.
1
provinc.
1
beleen.
1

saldi.

23 Maart1916
199.770
56.598 480.000 60.435 641.236
153.874
16

,,
1916
199.919
56.143 480.000
60.717 639.671
155.121
9

,,
1916
201.561
54.957
480.000
58.719
624.422
169.114
2

,,
1916
194.975
52.771
480.000
60.211
624.397
161.460
24 Febr.
1916
193.187
51.598 480.000
61.121
619.451
164:552

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

1
Circn- Dekkings-
Data

Goud

Zilve, Wissels Deposito’s

jatje
t
Porccn.
1
lage
1)

18 Feb. ’16 338.317 18.274 52.814 445.436

9.089

76
11

’16 340.342 15.248 52.728 448.788

9.577

77

4 .. ’16 342.004 14.637 51.323 448.987

9.966

77

28 Jan.’161 349.861 115.496153.2151 452.424 110.3131

77

19 Feb.’151251.80
8
129.887
1
17.762
1.
285.468
1
4-930
1

88

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.’

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST *

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Bel eeniuu gen
Reserve.

Data

Eigen

Bij Fed.
1
Elders

en

Bezit

1 Res. Bank Iiiedef’c’neerdl di.iconto’s

25Maart1916
18

,,

1916
11

,,

1916
4

,,

1916

27Maart1915 28Maart1914

8 Juli 1914

477.850

174.380
484.620

173.100
49.870

168.830
496.010

171.040

385.760

116.010
472.780
1
)

467,880
1
)

60.080

3.360.530

59.210

3.364.640

57.220

3.353.830

59.610

3.376.520

33.670

2.390.100

1)

2.084.750
12.057.570

Deposito’s
S
Data

Circulatie

Dodelijk
1

Op

R
u
es
rplus
e,ve
opvraagbaar

termijn
t

25Maart1916..

31.590 3.396.880

159.180

127.630
18 ,, 1916..

32.140

3.408.640

157.560

130.830
11

1916..

34.640

3.407.040

154.220

133.740
4

,, 1916..

34.750

3.440.350

152.280

134.720

27Maart1915..

38.630

2.274.580

106.850
1
142.540
28Maart 1914. .

41.750

1.975.270′)

1
)

22.400

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

‘)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 25 Maart 1916.

De zwakke houding, die de Nederlandsche
Staatsfondsen
in de afgeloopen week getoond hebben,, wettigt de veronder-
stelling, dat thans
gelden
vrij worden gemaakt om op de
nieuwe Nederlandsche staatsleening te kunnen inschrijven.
Ook’ het plotseling aantrékken van den geidkoers – prolon-
gatie sluit 30/0′ – duidt wellicht er op, dat voor de as.
stortingen op deze leening reeds gelden bijeen worden ge-
bracht.
Het iets duurdere geld heeft den emissielust tot nu toe
‘niet doen bekoelen, daar wederom verschillende nieuwe uit-
giften aangekondigd werden, ofschoon de gevraagde bedragen
niet zoo groot meer zijn als eenigen tijd geleden.
Buitenlandsche staatsfondsen werden wederom zeer ver-
waarloosd, met uitzondering van Russen, waarvan enkele
soorten zich nieuwe, vrij aanmerkelijke koersverliezen, moesten
getroosten, thans in verband met het officieel besluit om geen
coupons meer te verzilveren van Russische obligatiën, die een-
Duitsch en Nederlandsch zegel dragen, tenzij dit laatste van
v66r 1 Augustus 1914 dateert. Portugeesche fondsen zetten
hun dalende beweging voort. De 3
0
/0
Amortisable schuld
verloor
5
punten en noteert thans nog slechts 350/,

18 Mrt. 22 Mrt 25 Mrt.
lgOf
dalin

3
1
/2
°

Ned. Werk. Schuld.

83
1
/

821/
4

821/
4
– 1/4
2
1
1
°/o
Certificaten N. W. S. 61
1
/

60
8
/8

6018


1 ‘
l4
S°Io
Oost-Indië…………101

100″/,, 100/2

– ‘/2
6°s Hyp. leen. Bulgarije .. 61

, 64

68
8
/8

+ 7
8
/8
4
0
10 Hongarije 1892-1910.

41
‘Is

42
I2

408/

3
1
12
0
/0 Portugal Tabak – . .

76

77 ‘/u

771/2

± 1
1
/2
3% Portugal 3e serie ….. 40

35

35

– 5 –
40/s Gr. Russ. Sp. 1861 kI. St 581/2

551/2

56

– 2’/2
4% Rothschild 1889 …… 56/,o

54’/,o

54’/i6 –
l’Io
4% Rothschild 3e ser. 1891 55

53’/

530/4 – 1’/4
4°/s Russ. 1888

(Kursk
Chark. Azow) ……….54

Sl°/s

51

– 3

Op de
locale
markt heeft de politieke onzekerheid in zeer
sterke mate haar stempel gedrukt. Wel heeft het koerspeil
zich na de aanvankelijk scherpe reactie, op het bericht van
de torpedeering der Tubantia en Palembang ontstaan, vrij
krachtig kunnen herstellen, doch met een herleving Van zaken
ging deze gedeeltelijke verbetering niet gepaard. Integendeel, men
krijgt den indruk, dat de markt zich uit vrees voor een onbekend
gevaar niet goed durft te roeren. Tot zekere hoogte is deze
houding alleszins verklaarbaar, wijl een eventueele ontdekking
van den dader dezer aanslagen op ons scheepvaartbezit

21 Maart 1915-.1

512
21 Maart 1914..

450

21 Juli

1914..

393

192

ECONOMISCH-STA1iSTISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

politieke beslommeringen teweeg zou kunnen brengen. Boven-
dien wordt door dit dreigend gevaar ter zee onze scheepvaart
met lamheid geslagen, waardoor de hoog-conjunctuur in het
Nederlandsch scheepvaartbedrij
f
plotseling ruw onderbroken
dreigt te worden. Het koersverloop heeft in de afgelooperi
week dan ook geenszins met de hooge dividenden, die thans aan.’
gekondigd worden, rekening gehouden. Deze waren trouwens
reeds vrijwel in het prijspeil van den laatsten tijd verdiscon
teerd; een verdere koersrijzing zou dan ook alleen aannemelijk
zijn geweest, indien uitzicht op een •handhaving – van de
gunstige omstandigheden voor onze scheepvaart bestond. Nu
de molestpremies echter belangrijk stijgen, de schepelingen
hoogere salaris-eischen stellen, de omstandigheden grooter
reserves voor weduwe-pensioenen noodzakelijk maken en last not least voortdurend de ondergang dreigt, gaat begrijpelijker-
wijze een gedeelte van het voordeel, door de hooge vracht–prijzen te behalen, verloren. Het vrij krachtig koersherstel,
op de eerste reactie gevolgd, werd dan ook niet geheel gehand-
haafd. Aandeelen Holland—Amerika-Lijn en Koninklijke
Hollandsche Lloyd sluiten nochtans in vrij vaste stemming.
De -lustelooze houding, die het kenmerk was van onze
scheepvaartfondsen, heeft zich ook in zekere mate van de
andere locale afdeelingen meester gemaakt. .
Zoo waren
bankaandeelen,
die den laatsten tijd juist vast
,

waren gestemd op goede dividendvooruitzichten, thans algemeen
zwakker. Rescontre Nederlandsche Handel Mij. verloren ruim 2
0
/0.
Alleen
petroleum fondsen
wisten zich aan de algeriieene
ongunstige invloeden te onttrekken en sluiten vaster; Gecon-
solideerde op de gunstige Februari-productie der Astra Romana:
35.411 ton (v. j. 29.204 ton), – zooals bekend, bezit de
Geconsolideerde het grootste gedeelte van de aandeelen dezer
maatschappij, – terwijl andere Rumeensche petroleumsoorten
willig waren op het bericht, dat de olieprijzen zich in Rumenië
goed kunnen handhaven. Te veel beteekenis mag men aan
dit feit echter niet toekennen, daar deze vaste prijshouding
niet aan grooteren verkoop is te danken, – integendeel duurt
de belemmering van den uitvoer voort, – doch slechts aan
een inkrimping van de productie is toe te schrijven. Koninklijke
waren vast op geruchten, dat ,wederom een uitkeering van.
49
O/
te verwachten zou zijn.
Voor
Tabaks fondsen
was de stemming, ondanks den be-
vredigenden uitslag van de jongste Sumatratabaksinschrij ving,
algemeen zwakker. Zoo verloren Amsterdam Dcli 14
I/ 01
,

Amsterdam Langkat 21
0
/, Senembah’s 248/8
0/
enz.
Zwak was ook de houding voor
cultuur fondsen,
die schier
zonder uitzondering lager werden afgedaan.
Voor
rubberwaarden
was de stemming verdeeld, met vrij
vast slot. Alleen Serbadjadi’s werden op den laatsten dag’
van de afgeloopen berichtsweek ruim 10
0
/o lager aangeboden.

18 Mrt. 22 Mrt.

25 Mrt.

Amst. tiquidatiekas

128’/2

126
1
/2

127’/

– 1
Holi. Bank v. Z.Amer. 114

1111/
4

113

– 1
Ned. Hand. Mij., resc 167

16511
2

164I


2
1
/,
Ned. Scheepsb. Mij 177

174/4

175

– 2
‘ÇVester Suikerraffin

180 ’12

176

179 3/
4

– 3/
4

Vorstenlanden ……199/4

195 .

198/4

– 1
Handelsver. A’dam

312

307
1
/2

310

– 2
Insulinde Cult. Synd 104

998/4

100

– 4
Jav. Cultuur Mij.

280

270

277

– 3
,,Medarie” Cult. Mij

175

165 ‘/

173/4

– 11/
4

Preanger Regentsch 102
1
/2 -106

105
1
/2

+ 3
,,Aequat. Mijnb. Mij 130

125

121

– 9
Redjang Lebong …. 126

124ij2

125

– 1
Geconsolideerde . . .

174
3
/

175’1’2

177
1/2

+
2/4
Koninklijke ……..564

562 ‘/2

569

+ 5
Moeara Enim……225’/2

227/4

233’/4

+ 73/4
Perlak …………43
1
/2

41

428/s

– 1’/s
r4

North Caucasian ….260
1
/

275

281

+ 20/4″
Amst. Java Rubber

40

34

373/4

– 2
1
/
4

java

Mij 126
1
/2

130

132V

+ 6

‘S
Lampong ‘Cult. Mij

58
1
/4

53
‘/4

54314

3’/2
Zuid Preanger Rubber 67

50’12

52V2

—14Vz
1
Hol!. Amerika Lijn

378’/2

368

374V2

– 4
JavaChinajapanLijn

143
1/3

146

145/4

+ 2’/4
Koninki. Paketvaart 164

158

159

– 5
Nederi. Scheepv.Unie 165

159

159

– 6
Oostzee ……….330

312

318

– 12
Amsterdam Dell ….
2632/2

252

249

– 14 /2
A’dam Langkat …. 251

243 .

230

– 21
Dell Batavia ……441

434

436


5
Medan Tabak . . .

177/

170/4

173V2

– 4V4
Senembah ……..53l/,

513
1
/2

507

– 24/8

In de Unie heeft eveneens het maar raak-torpedeeren van
schepen ,,n’en déplaise” alle Wilson-nota’s, een zeer onaange-
namen indruk gemaakt, temeer nu Mexico’ de volle aandacht

in beslag neemt, zoodat men thans gaarne van het duikbooten-vraagstuk rust zou hebben gehad.- De ook voor de Vereenigde
Staten onzekere politieke toekomst wierp haar schaduw op de
fondsenmarkt, die mede onder den indruk kwam van mèt of
zonder grond verspreide vredesgeruchten. Hierop reageerden
vooral de aandeelen van fabrieken, die voor de geallieerden werkzaam zijn. Bethiehem Steel Corporation werden 36
0
/o
lager verhandeld.
Het spreekt van zelf, dat onder deze omstandighéden ook
onze markt voor
Amerikaansche
fondsen een uiterst ongeani-
meerd aanzien had, temeer waar de moeilijkheden, ons van
Engelsche zijde in den weg gelegd, onverminderd aanhouden,
zonder uitzicht op een spoedige opheffing daarvan. Alleen
Anaconda Coppers gaven nu en dan aanleiding tot eenige
vraag, wellicht op het bericht,, dat ondanks de pogingen van
de Engelsche regeering om de speculatie in koper te onder-
drukken, de noteering voor dit metaal den recordstand van
£ 112 overschreden heeft. Zelfs Steels, anders het lievelings-
fonds van onze markt, waren thans verlaten. Met uitzondering
van Centra! Leathers, die zich later eenigszins wisten te
herstellen, hadden dan ook over de geheele linie koersafbrokke-
lingen plaats. Zoo . verloren preferente Marines bijna 3,
Studebakers bijna 7, Steels 2
1
/2 °Io
enz.

18 Mrt. 22 Mrt. 25 Mrt.

American Car
&
Foundry.

67/,
64/8
65
1
/4

2/,
American Hide
&
Leather.

478/
je

45
1
/8
47

3116
American Smelting
&
Ref.

94 /4
92
2
/2
.93

12/
4

Anaconda Copper ……..
l7O”/,o
168 ‘/
169

Centra!

Leather ……….
52/,,

50/8
52
1/4
+

‘ho
Studebakers …………..
143/,
140
137/4
-,
U.

S.

Steel …………..
8O/
78′ Vis
782/4

2
8
/8
Ene ………………..
35’V,
o

347/
8

348/8

Southern

Pacific…
…….
947/,
93 3/4
94

.
._…
Union

Pacific …………
130
128
1
/2
1290/1

Marine Common

……..
17
16
8
1i6
15/8

1
1
/8
Marine

Pref ………….
69°/is
68

/,o 66°/4

2

/is

Te L on d e n was de beurshandel eveneens zeer- stil, zonder
dat de stemming evenwel zwak werd. Marconi’s stegen zelfs van 15 tot
158/4,
terwijl voorts voor Fransche Rente en enkele
binnenlandsche spoorwegwaarden, zij het ook op geringe
schaal, tot hoogere koersen belangstelling bestond. De staats-
inkomsten over het thans bijna afgeloopen dienstjaar laten
zich reeds op £ 300, millioen becijferen.
De geidmarkt werd deze week iets ruimer; particulier dis
conto, weken lang een fractie boven 5, liep tot 45/s
0/
terug.

Te Pa rij s is het zelfvertrouwen in den einduitslag van
de actie bij Verdun zoo groot, dat de beurs algemeen van
een vaste stemming blijk gaf, zooals uit ‘onderstaand koers-
staatje blijken moge.

17
Mrt 21 Mrt 23 Mrt 25 Mrt

3
0/
Fransche Rente .. 62.05

62.55 .

63.—

63.25

4’/2
/0
Rusland 1909.. 75.40

76.—

75.55

75.75

4 °/o Spanje Buitenland 92.15

92.60

93.—

93.85

Aand. Rio Tinto……1745

1750

1768

1765

Sommigen meenen in de zeer vaste houding van Fransche
Rente slechts manipulaties te moeten zien, uitgevoerd, wijl de
uitgifte van een nieuwe staatsleening op handen zou zijn.
Zonder deze meening voetst’oots aan te nemen, behoeft men
haar nog niet geheel op zijde te schuiven, daar de staat steeds
meer bij de Bank van Frankrijk in het krijt komt.

Te B er! ij n stond, zooals te voorzien was, de beurs in de
afgeloopen week geheel onder den invloed van de inschrijving
– op de vierde oorlogsleening. De uitslag valt ontegenzeggelijk
mede, vooral als men er rekening mede houdt, dat de oorlogs-
winstbelasting na op handen is. De inschrijvingen op de vier
Duitsche oorlogsieeningen toonen de volgende cijfers aan:

Eerste leening ……Mk 4.46 Milliard

Tweede , …….

– 9.06
Derde

……..

12.16

Vierde

, …….

,,

10.60

Totaal. … Mk 36’/4 Milliard

Aan den eenen kant kan Duitschianci trotsch zijn op dit
resultaat, aan den anderen kant echter moeten deze geweldige
resultaten den angst voor de toekomst vergrooten, daar het
schier een onuitvoerbare opdracht wordt, de middelen te-vinden
om voor de rente en aflossing van deze schuld te zorgen.
Want, dit begint nu wel vast te staan, dat de vroeger lucht-
hartig gemaakte opmerking, dat men dez,en schuldenlast op
den onderworpen vijand zou afwentelen, weinig kans op uit-
voerbaarheid -heeft.

29 Maart 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

193

GOEDERENHANDEL.

. •..

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

GRANEN.

T a r
w e. De fiuctuaties voor tarwe in Noord-Amerika zijn
gedurende de afgeloopen week niet van veel beteekenis ge-
weest en de noteering toont weinig verandering bij die van eèn, week geleden. Blijkbaar hebben de baisse-factoren nu
voldoende uitgewerkt en wordt een verdere prijsdaling voor-
komen door het feit, dat de volgende oogst waarschijnlijk be-
langrijk kleiner zal zijn dan die van het afgeloopen seizoen,
zoowel in de Vereenigde Staten als in Canada. Het staat
vast, .dat de met wintertarwe bezaaide oppervlakte aanmer-
kelijk kleiner is dan verleden jaar, terwijl de toestand, waarin
de oogst zich bevindt, ook bepaald minder gunstig is dan in
het vorige jaar. In Canada vreest men_ernstig voor tekort
aan arbeidskrachten, hoewel het nauwelijks aan te nemen is, dat de phenomenaal hooge opbrengst van tarwe, die het land
het vorig jaar gaf, zich dit jaar wederom herhalen zal.
In Engeland waren de markten over het algemeen zeer zwak gestemd, wat in de eerste plaats verband hield met
lagere vrachtprijzen. De wereld-verschepingen waren wederom
zeer ruim en belangrijk boven de geschatte consumptie van
de importlanden. Ofschoon nu en dan reacties plaats vonden,
sluit toch de markt belangrijk lager dan een week geleden.
Ma ï s. Ook dit artikel daalde sterk in de Engelsche markt,
terwijl in de exportianden de noteeringen eveneens terugliepen,
ofschoon lang niet in verhouding tot de dalingen,in Engeland.
De verschepingen van maïs waren buitengewoon klein en waar
de verschepingen van alle voeder-artikelen nu reeds verschil-lende weken zeer klein geweest zijn, zullen de voorraden wel
sterk interen.
In ge r St ging ieer weinig om en ook in dit artikel daalden de prijzen, ofschoon niet zoo sterk als in maïs.
Niettegenstaande er voor h a v e r zoo goed als geen ver-koopers waren op aflading, had de markt een kalm verloop
en liepen de prijzen eenigszins terug. De verschépingen van
haver waren buitengewoon klein.
Ook de 1 ij n zaad-markt had een flauw verloop. Tamelijk
ruime verschepingen deden koopers terugschrikken en zelfs tot
belangrijk lagere prijzen kwamen slechts weinig zaken tot
stand. Noord-Amerika heeft den laatsten tijd zeer- weinig
lijnzaad betrokken, grootendeels tengevolge van de moeilijk-
heden, die het ondervindt om zijn lijnkoeken te exporteeren. Toch verwacht men, dat in den loop van den zomer Amerika
nog tamelijk veel lijnzaad zal moeten importeeren.

Markten in Nederland.

T a r we. Er vond in de afgeloopen week slechts een halve
distributie plaats, terwijl ook in de a.s. week waarschijnlijk
de helft van de gewone hoeveelheid zal gedistribueerd worden.
De prijs bleef onveranderd. De Regeering heeft verschillende
booten aangewezen om tarwe ,te laden, waaronder zich ook stoomschepen bevonden, die reeds door anderen gecharterd
waren. Deze booten zijn evenwel nog niet uitgevaren.
Ma ï s. Voor maïs werden deze week maximumprijzen afge-
kondigd. Men is het er evenwel niet over eens, of deze prijzen
gelden voor de distributie van de Regeeringsmaïs, dan wel of
zij op alle maïs slaan. Aangezien evenwel de hoeveelheid
vrije maïs zeer klein is, is deze kwestie niet van groote
beteekenis.
Tengevolge van de berichten van het annexeeren van ruimte
door de Regeering, waardoor verschillende ge r st-contracten
niet zouden kunnen uitgevoerd worden, stegen de prijzen van
dit artikel aanmerkelijk. De voorraden zijn tamelijk klein.
Ook voor h a v e r vond een tamelijk scherpe prijsverbetering
plats, zoowel voor de inlandsche als voor de buitenlandsche
soorten. De markt sluit evenwel kalm met slechts weinig omzet.
De reeds zeer levendige vraag voor lij n koek en werd
deze week nog sterker en ofschoon de aankomsten tamelijk
ruim waren, vocht men letterlijk om lijnkoeken. De Regeering
distribueerde 500 tons uit haar ouden voorraad, hetgeen na-
tuurlijk zeer onbeteekeiend is tegen de hoeveelheid, die door
de importeurs werd afgeleverd.

Noteeringen.

Dato

Chicago
Buenos Aires

Tarwe
Mais
Haver
Tarwe
Mais
Lijne.
Mei
Mei Mei
April
Mci
April

24 Mrt. 1916
108/4
72’14
43
1
/
8.10 5.05
11.20
17

,,

1916
108
75V4
44I8
8.50 5.10
11.90
24 Mrt.1915
154
1
/4
73
1
/4
59
1
/s
12.55e)
5.65
10.00
24 Mrt. 1914
935/8
69e/s
40
9.008)
5.00)

13.258)
20 Juli

1914
821)
5681
s
1
)
6
1
/2)
9.40e)
5.388) 13.702)

1)
per Dec.
8)
per Sept.
3)
per Mei
4)
per Juni

Soorten.
27Maartl20Maart
Soorten.
l27MaartI20Maart

368
368
Haver 38 9white
Rogge No.
z
16.00
15.30
1Western….
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Maïs La Plata
nom. nom.

clipped

………

Amer. van La-
Gerst

46

¶1
Plata zaad..
156.50
15550
8
feeding ….
348
313
LijnzaadLaPlata
457.50 457.50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam Amsterdam

19-25Mrt
Sedcrt
19-25Mrt
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916

.
1 Jan. ’16

21.646
272.682


(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
17.734 150.598
– –

379
6.556


942
4.844

5.03
7.007
93.896

.
2.072
23.595

Tarwe

..
………….

(‘aarvan voor .de Bel-
gium Relief Comm.)
216
36.628

Rogge

……………….
Boekweit

…………….

Gerst ………………
3.893 32.372
660
2.640

Maïs

………………

2.074
12.501 200
4.218
393

..

14.347
3.556 25.788
Haver

…………….
Lijnzaad

…………….
10.035
51.215

4.165
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..

– –

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Nieuwe wettelijke bepalingen door het B r i t s c h e Gouverne-
ment vormden het hoofd-onderwerp van deze week.
Terwijl het vroeger den fabrikanten en kooplieden veroor-
loofd was, hunne goederen te .verkoopen aan de verbonden en
neutrale landen op eene vergunning van het Gouvernement,
zoo is thans bepaald, dat
véér
de handelaars eenige orders
accepteeren, zij eerst een specificatie moeten overleggen ter
goedkeuring door het Ministerie.

Deze verordening heeft voornamelijk ten doel, in zekere rr,ate
den uitvoer naar neutrale landen te beperken en de steeds
toenemende vraag naar oorlogsmateriaal te bevredigen, alsmede
de binnenlandsche industrie te steunen. Het was reeds lang
bekend, dat de productie ontoereikend was om de verschillende
markten te voorzien, doch het gebrek aan werklieden en de
onvoldoende transportmiddelen beletten de fabrikanten, grootere hoeveelheden te produceeren.

De omzet in ruwijzer was bevredigend en prijzen voor
Cleveland ijzer No. 3 stegen wederom tot 92/6.
Connals Stocks, die voortaan uitsluitend voor binnenlandsch gebruik of voor export naar de verbonden mogendheden zullen
gereserveerd blijven, omvatten op den
17en
dezer een. nieuw
laag kwantum van 67.074 t.
De D u i t s c h e markt onderscheidde zich door eene zeer levendige vraag tegen verder stijgende prijzen. De fabrieken
werken alle met hoogdruk en het is te hopen, dat de genomen
voorzorgsmaatregelen haar in staat zullen stellen, gelij ken tred
te houden met alle orders, die gedurende
.
den oorlog inkomen
van binnenlandsche verbruikers en neutrale landen.
De vraag naar stafijzer in Siemens Martin-kwaliteit is, naar
men zegt, van eene buitengewone grootté en het gevolg is, dat de prijzen voor schrootijzer, .dat thans in grootere verhouding –
gebruikt -wordt voor het vervaardigen van dit soort van staal,
aanzienlijk gestegen zijn. –
De opwaartsche neiging van de markt heeft ook haren
terugslag doen gevoelen op de waarde van Thomas-Flusseisen,
waarvan menvermoedt, dat de kwaliteit aanmerkelijk verbeterd
is sinds het begin van den oorlog.
Staalmaterialen worden door de. neutrale landen nog steeds
sterk gevraagd. De geheele productie van ruwijzer in Duitschland gedurende
de maand Februari, met slechts 25 werkdagen, bedroeg
1.033.683 t. tegen 1.078.368 t. in Januari 1916 en 803.623 t.
in Februari 1915.

KOPER.

Onder de metalen, die alle in den laatsten tijd sterk in prijs
zijn vooruitgegaan, is koper wel het meest gestegen. In de
afgeloopen week was de willigte buitengewoon; Dinsdag steeg
de noteering met meer dan £3, Woensdag met £ 6.10/-, tot
den ongekenden prijs van £ 118.5/-. Eenige reaetie volgde in de laatste dagen der week.

194

ECONOMISCH-STATITISCL-IE BERICHTEN

2 Maart 1916

The Economist merkt op, dat sedert de -Napoleontische oor-
logen, toen -de prijs-van £200 werd bereikt, koper nimmer
zoo hoog is genoteerd als thans. Gedurende den Fransch-
Duitschen oorlog was de hoogste prijs £ 108, bij den Secretan:
corner in 1888 £105, bij den ,,boom” van 1907 £111.
Oorzaken van de buitengewone willigte zijn de, groote
speculatie van het oogenblik en de snel afnemende

beschikbare
voorraden. Bovendien is de toestand abnormaal, doordat een
Order in Council tot beteugeling van verdere speculatie
bepaald heeft, dat alle loopende contracten ulto Mei moeten
zijn afgewikkeld.

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

10

15 Mrt. 29 Febr, 15 Febr.

15 Maart.

St.

1916.

1916.

1916.

1915.

1914.

191
Voorraad

ton

ton

ton

ton

ton

ton
in Engeland en

in Frankrijk .. 7,988

9,811

8,777 21,852 11,975 28,021
Fijn koper

te Rotterdam 1,150

1,150

1,150

1,150 3,300

4,100
Id. te Hamburg.
*2,867
2,867
*2,867
2;867 3,994 4,427

Id. te Bremen . ‘1,106 *1,106 *1,106 *1,106

1,134

Totaal .. 13,111 14,934 13,900 26,975 20,403 36,548

Zeilendv.Chili. 2,000

2,300

2,250

2,275

2750

2,325

Id.vanAustralië4,500 4,500 4,300

5,125

3,800 5,800

Totaal .. 19,611 21,734 20,450 34,375 26,953 44,673

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daard Koper p.t. 105.10/- 105.101- 106.10/- 64.10/-‘ 64.7/6 64.15/-

Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn
ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco- Notee rin gen te Londen:

Data
Ijzer
CIev.
Koper
Standard

Tin
Lood
Zink
No.3

24 Mrt. 1916.
89/-
113.10/-
200.-!-
35.51-
93-1-
17

,,

1916..
89/- 107.10!-
195.10/-
35.10/-
92.-I-


26 Mrt. 1915..
65/7
68.15/-
165.15/- 3.15/-
44.10/-,
27 Mrt. 1914..
50/7’/
64.17/6
174.5/-
19.-/-
21.10/
20

Juli

1914..
51/4
61.-/-
145.15/-
19.-I-
.21.10/-

STEENKOLEN.

Op de Engelsche beurzen trad de koopbeweging in de afge-
loopen week sterk op den voorgrond, doch de leveringen van
de mijnen zijn nog steeds minder dan de gecontracteerde
hoeveelheden.
Met het oog op de groote behoefte van het-Gouvernement
is de toestand zeer moeilijk en de handelaars moeten zich
behelpen met de verminderde, beschikbare aanvoeren.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review” van 18 Maart 1916.)

Lon den dato 17 Maart

1916.
Sedert het vorige bericht zijn de prijzen van geraffineerde petroleum voor alle distillaten 1 d. per gallon gestegen.
Thans wordt genoteerd:
2e Distillaat .. . – 10
1
/ d.

i

I

nclusief
Standard white.. 11

d.vaten
‘VV’ater white -. .. 12

d.

Smeeroliën. De Amerikaansche soorten zijn opnieuw ge-
stegen. .De prijzen zijn voor heden:
American pale …………….van af £ 23.
red

…………….,,

,, £ 25.
gefilt. cylinderolie – .

,,

,, £ 23.

Stookolie en vethoudende olie niet officieel genoteerd.

Benzine. Onveranderd sedert vorige week.

Paraffine. De prijzen per Ib. zijn ongeveer:

140
0
smeltpunt ……4’/i â 5 d.
130
0
-132
0

V/4
d.
125
0
-128
0

……
4

d.
118
0
-120
0

,

3
‘/4
d.

Terpentijn. Amerikaansche terpentijn is gestegen. De loco prijs is

……………………….49 s. 9 d.
per April ………… . ……. 49 s. 9 d.

Mei/Augustus …………….49 s. –
September/December…………48 s. 3 d.

Liverpool dato 16 Maart 1916.
Amerikaansche petroleum 10 d.-11 d. per gallon. Er komt
geen Russische olie aan de markt.

Bakou dato 16 Maart.
De markt voor ruwe olie blijft vast en de noteeringen op
48
‘/2

49 kopeken per pud. De onlangs door de regeering
vastgestelde maximumprijzen zijn nog niet in werking getreden.

Nw York dato 16 Maart.
Geraffineerd in kisten per gallon .. 11.25 cents.
Standard white in vaten

.. 8.90
Credit Balances ……,,

.

. .

2.40
Pennsylvania Ruw …………….. $ 2.40 per vat.

Philadelphia dato 16 Maart.

Standard white 8.90 c. per gallon.

KATOEN.

Het Zuiden der U. S. A. blijft zeer krachtig en alle be,
richten luiden, dat er hoegenaamd geen lust tot verkoopen
bestaat, tenzij tegen hoogere prijzen dan de tegenwoordige.
De financieele toestand is uiterst gunstig en het schijnt, alsof
de houders, met behulp van. de bankiers, hun katoen voor
onbepaalden tijd onverkocht kunnen laten.
De vooruitzichten voor den nieuwen oogst zijn, dat de te
beplanten oppervlakte in vergelijking met het afgeloopen
seizoen waarschijnlijk eene uitbreiding van ca. 8 °/o zal onder-
gaan. Daartegenover dient rekening gehouden te worden met
het groote tekort aan meststoffen, welke bijna niet of slechts
tegen abnormaal hooge en nauwelijks te betalen prijzen te,
verkrijgen zijn.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

,

I
2
3Mrt. ‘16117 Mrt. ‘161 lOMrt. ’16j23 Mrt. ’15j27 Mrt. ’14

New York…….12.-c 11.95 c 11.80e

9.20e 13.50e
Liverpool

7.78d
1
7.86d

7.80d
1
5.35d

7.11d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In
duizendtallen balen.)

1 Aug. ’15 Overeonkomstige pet ioden
tot
23ikIrt.
1
16

191415
1

1913-
1
14 –

Ontvangsten Gulf-Havens…

3883

5922

5885
Atlant. Havens

2070

3059

3700
Uitvoeren naarGr.Brittannië

1883

2813

2960
‘t Vasteland… 1678’,

3147

4401
Japan’etc….

316

365

347

Voorraden in duizendtallen
23Mrt.
1
16
23 Mrt. ’15
23 Mrt.
’14

1426 1522


767
1012
897 586
Amerik.

havens ………….

296
144
115
Binnenland ……………
New York …………….
…………
New Orleans …………..
347
352
168
Liverpool …………….
.910
1467
1249


Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester 15/3/’16.

Prijzen van Amrikaansche katoen hebben zeer weinig ge-
fluctueerd, ofschoon er toch iets. meer vraag is; prijzen in
Liverpool zijn ten slotte ongeveer 118 d. gestegen. De stemming
in New-York
F
.is vrij opgewekt, gedeeltelijk door de betere
politieke vooruitzichten en verder door het zeer groote gebruik in Amerika zelf. De vracht-situatie is nog zeer precair, hoewel
vrachtprijzen ten slotte wel iets flauwer zijn. Berichten over
den nieuwen aanplant in Amerika zijn zeer tegenstrijdig, doch
algemeen verwacht men daarin wel eenige uitbreiding. In
Egyptische katoen is vrij- veel gekocht tot volle prijzen en is
de zichtbare voorraad daarvan thans’ zeer geslonken. De vraag naar garens daarentegen is slechts gering geweest.
Spinners zijn nog goed bezet en vooral de vraag voor export
steunt de markt. Voor binnenlandsch gebruik wordt minder
afgenomen en prijzen voor Amerikaansche kettinggarens zijn
wel wat afgebrokkeld. Naar getwijnde garens bestaat nog
steeds goede vraag tot volle prijzen en ook Egyptische garens
blijven vast. In Bolton en omstreken hoort men nog steeds
klachten over toenemende schaarschte aan arbeidskrachten en
stemt dit de spinners ook yaster.
In manufacturen gaat nog niet veel om; prijzen blijven
echter vast; in gebleekte shirtings voor China is nog wel wat
gedaan,’terwijl ruwe shirtings voor die markt vrijwel onver-
koopbaar zijn. Voor zware goederen, vooral voor legergebruik,
bestaat nog al vraag en verschillende weverijen, die vroeger
slechts lichtere manufacturen maakten, hebben zich op de.
fabricatie van deze zwaardere goederen ingericht. Voor de

29 Maart 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

195

kleine overzeesche markten en voor het binnenland
blijft
nog
steeds een geregelde vraag bestaan.

WOL.

Tengevolge van de iets betere stemming, die aan het slot
der Londensche verkoopingen voor de betere kwaliteiten viel
waar te nemen, is ook de markt te Bradford minder onregel-
matig geworden. Toch vert000en de prijzen nog geen ver-
betering en blijven de omzetten zeer beperkt.
Op de derde reeks veilingen te Londen, welke den
4den
April
aanvangen, zullen ongeveer 95000 balen worden aangeboden.
De tweede veiling te A m s t e r d a m zal den 7defl April
worden gehouden en ongeveer 250 balen La Plata omvatten.
De woluitvoer van Argentinië bedroeg van 1 Juli 1915
tot einde Februari 1916 …………….1.252.000 balen,
tegen in dezelfde periode van 1914/15..
..
1.492.000
een vermindering dus van ruim 16
0
/0.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Dato

~
average
64

56

50

46
1
40

24 Maart 1916 ………
42
1
/2

37

3228
ij

26’1
17

,,

1916 ………43


37’/

32’/s

29

27
24 Maart1915 ………32

2912

28V2

27

24

SUIKER.

De Bie
t
suiker markt stond de afgeloopen week geheel
onder den invloed van het verbod van suikeruitvoer, dat reeds
geruimen tijd verwacht werd. Veel aanbod van ouden oogst
deed den prijs per Mei van f28.— tot
f
26
1
/ terugloopen,
terwijl nieuwe oogst per October!December op
f
23
5
ho kwam.
Toen het bleek, dat het verbod van uitvoer, slechts van tijde-
lijken aard was, herstelde de markt zich tot
f
282/
4
per Mei
en
f
24
1
/io per October/December.
Blijkens beken’dmaking in de Staatscourant heeft de tijdelijke
stopzetting van den uitvoer van suiker en suikerhoudende
goederen ten doel, een onderzoek in te stellen naar den omvang
van het binnenlandsch verbruik wegens bestaande onzekerheid
omtrent de suikervoorziening gedurende den verderen duur
der campagne 1915/16.
In verband met dit onderzoek is voorgeschreven, dat alle
in omloop zijnde uitvoercertificaten v66r ultimo dezer maand
tegen reçu te Amsterdam moeten worden gedeponeerd bij de
Commissie van advies i/z. suiker.
Tevens werd bekend gemaakt, dat de regeling van de
maximumprijzen ook voor de volgende campagne zal worden
bestendigd, althans dat de prijzen niet verhoogd iullen worden.
Op
J
a v a wordt geleidelijk doorgegaan met verkoop aan de Chineesche koopers tot
f
111/
4
â
f
11
3
/8 voor Superieur,
en
f
10.—. voor No. 16 en hooger. Van witte Java’s is wel
een en ander voor Britsch-Indië gekocht, maar de ware vraag
van die belangrijke ‘consumptiemarkt schijnt nog te ontbreken;
ook Japan toont nog geen belangstelling.
Op Cub a waren op 21 Maart 185 fabrieken in bedrijf
tegen 174 op gelijken datum Ao. Po. De aanvoeren bedroegen,
sedert het begin der campagne
1.469.000 tons

tegen 1.074.000

in 1915

en 1.310.000
.

,,
1914.
Volgens eene nieuwe raming van de Heeren Willett
&,
Gray
zal de Wereldsuikeroogst kunnen bedragen:

1915/16

1914/15

1913/14

tons.

tons.

tons.
Rielsujker ……….
10.356.509

10.078.742

9.892.177
Bie/suiker.
Europa ………….5.489.502

7.557.775

8.179.013
Noord Amerika
.. .

780.000

646.257

655.298
Canada …………15.000

12.502

10.007,

Totaal ……16.841.011

18.295.276

18.736.495

NOTEERINGEN.

Londen Amsterdam
New York
Americ.
Data
loopende
Tates
White
Granu
960
maand
Cnbes
Jao’os

lated
Centrofng.
No.
1
fob.

24 Mrt. 1916.

29
42/6
18/9
26/1
1
/2
5,71
17

1

1
1916..
. .
,,

29
42/6
18/9
26/7
1
/2
5,77
24

Mrt.1915.
. . .
17
3
.
1
/ss
31/-
– –
4,83
24 Mrt.1914.
. . .
111/4
17/9
.-

2,98 â3,01

-iDe markt te New York zette de rijzing niet verder voOrt,’
eenige reactie was merkbaar.
‘Engeland gaat door met aankoopen van Americ. Granulated,
gedeeltelijk voor rekening van het Fransche Gouvernement.

RUBBER.

De voorafgaande week is eveneens weder zonder groote
vèrandering in de prijzen voorbijgegaan. Weliswaar zijn in
de laatste dagen groote hoeveelheden rubber te Londen aan-
gekomen, doch deze hadden geen noemenswaardigen invloed
op de prijzen, aangezien het bleek, dat het grootste gedeelte
daarvan reeds verkocht en bestemd was voor de gecontrac-
teerde April-leveringen.
-De markt voor Para is flauw en koöpers toonen zoo goed
als geen belangstelling voor deze soorten.’
‘De slotnoteeringen luiden als volgt:

1 Prima Hevea Crepe:
loco tot Juni

3/6

einde vorige week 317
‘/
Juli-December

3/4
ij

,,

,, –

,,

3141/2

Sm. Sheets 1 d. minder

1 d.minder
hard fine Pata

3/1
1
/2

,,

,,

.
,,

3/2
1/4

KOFFIE.
(Uit het Mailbericht,van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolif & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

De markt was deze week weer zeer vast gestemd.
De moeilijkheden om koffies in onze havens te krijgen ver-
minderen niet,’

integendeel, het schijnt wel of ze toenemen
en het kan dus wel niet anders of prijzen moeten noodzake-
lijkerwijze omhoog gaan.

Noteeringen’ en voorraden.

Rio

Santos

Data

1

Wisselkoers

T/oorroad
1
Prijs

Voorraad
1
Prijs

No.7

1
No.4

24 Mrt. 1916 1 289.000 1 6200 11.728.000 1 6450 1 11/4
16

,,

1916

363.000
1
6200 2.085.000
1
6500
1
11
28/82

24 Mrt. 1915 523.000 4550 1.289.000 5800

13/
24 Juli 1914 353.000 4900

889.000 5700

16

Ontyangsten.

Rio

Santos

Data

Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo pen

Sedert

week

I

1
Juli

week

I

1
Juli

24′ Mrt. 1916
..

28.000

2.846.000

78.000 10.572.000
24 Mrt. 1915
..

79.000
1
2.480.000
1
100.000

8.448.000

VETTEN EN OLIËN.

• 01e o

Ma r ga r in e. Nl het verloren gaan der Neder-
landsche schepen ,,Tubantia” en ,,Palembang” is het nog
moeilijker dan voorheen, zaken ,,op aflading” te doen, en wel
om de volgende redenen:
le. De molestverzekering-premie is tot op 5 °/o gestegen,
terwijl men voor molestverzekering,
inclusief
,,capture”
7
0/,
vraagt;
2e. Eenige der grootste reederijen nemen hunne beste schepen
uit de vaart, terwijl zij de andere .waarschijnlijk de
route om de Noord zullen voorschrijven, waardoor de
reis veel langer duurt en het aantal diensten kleiner wordt;
3e. De zeelieden weigeren zich te laten aanmonsteren, zoolang
de Regeering geen voldoende maatregelen ter beveiliging
der scheepvaart genomen heeft.
Tengevolge van bovenstaande feiten werden er ook deze
week geen ,,zaken op aflading” afgesloten.

Amerika ‘noteert slechts:
tot 13/8 $cents per Ibs le Soort

11
12/8 $cents ,,

,, 2e
geleverd in New York; betaling aldaar bij inontvangstname;
tot deze prijzen blijken er evenwel geen koopers te zijn.

Premier

Jos. Zuid-Amerikaansche werd deze week van

f
72.— tot
f
74.—, op aflading verkocht; mindere Soort,
zoogenaamd ,,Eetvet”, tot
f
66.— franco wal Rotterdam.
Voor loco Zuid-Amerikaansch fabrikaat werd
f
90.

betaald.

Oleo

Stearine. Er werd
f
80.—
voor loco betaald;
men vraagt thans
f
82.—.

196

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29 Maart 1916

N e u t r a I 1 ard, op afiading, wordt aangebôden tot
13/13
1
/a

$cents, ,,geleverd in New York.”
Voor loco vraagt men
f
87.—/f 88.—.
Imitatie-Neutrallard, op afiading, wordt genoteerd,
tot 12
1
/8
$cents, ,,geleverd in New York.”
S

Talk. De stemming der taikmarkt te Londen bleef in de
afgeloopen week vast, maar de zaken bleven beperkt tot kleine
afdoeningen, daar er absoluut geen vermeerdering van den
voorraad viel te constateeren. In de ii. Woensdag te Londen
gehouden talkveiling werden van de aangeboden 987 vaten.
557 vaten verkocht, de prijzen voor alle soorten bleven geheel
onveranderd, uitgezonderd voor de fijnere schapetalken, die
zelfs tot de prijzen der vorige week niet gevraagd werden.
In Holland blijft inlandsche talk aangeboden tot onver
anderde prijzen, doch veel kooplust bestaat er niet, daar de
nieuwe regeling betreffende zeepconsenten vooralsnog niet
bekend is.
De New Yorksche officieele noteering wederom hoogeJ
stemming vast.
P a 1 mol ie. De tweede week van Maart bedroegen de
importen te Liverpool 2.613 vaten, terwijl de ongeloste voorraad
slechts 961 vaten beloopt. De vraag te Liverpool voor het

artikel is wel wat beter; men rapporteert afdoeningen voor
vrijwel alle soorten tot verhoogde prijzen. Voor Holland blijft
het artikel nog steeds zonder interesse, daar exportconsentn
van Engeland nog niet worden uitgereikt.
w
Katoen olie. Geraffineerde loco schaarsch geoffreerd en
vast gestemd met verdere verhooging van eenige punten;
geraffineerde loco daarentegen zeer lusteloos met groote ve.r-laging der officieele noteeringen. Latere levering min of me’er
onder invloed van realisatieverkoopen en eenige punten l
agel
:’.

Londen vast; HulI onregelmatig aan den kalmen kant.

Soa-boonenolie te Londen voor afiading van Japan
eerste helft 1916 zeer vast met beduidende verhooging der
offerten. HulI goed prijshoudend zonder zaken.
o c os olie. In loco-waar werd in de afgeloopen week
wel wat omgezet, doch de toiletzeepindustrie schijnt weinig lust te hebben, de hooge prijzen in te willigen. Importwaren
schaarsch en niet gevraagd. Londen vast met onveranderde
prijzen.
t
.
C as to rol ie zonder zaken, lusteloos, de noteeringen in
Engeland nominaal.
01 ii folie met een loome marktstemming te Liverpool met een neiging tot daling der prijzen, zoowel voor loco-
waar als voor latere levering.

Lij nol ie verliep deze week
S
zoowel te Amsterdam als’te
Rotterdam met vrij groote vraag en dientengevolge aanzienlijke
verhooging der prijzen, ook al tengevolge van de onzekerheid
in het scheepvaartbedrijf. Heden sluit Amsterdam zeer vast.

Raap olie. De prijzen bleven deze week op hetzelfde
niveau en zaken zijn schaarsch.

COPRA.

De markt voor Copra was deze week in overeensternmin
I
g

met Londen kalmer gestemd, doch er kwamen door gebrek
aan offerten weinig transacties tot stand. De markt sluit met
koopers voor Java f.rii.s. tot
f
41 i/•

Ceylon f.m.s. cif. Londen £ 37.10.- verkoopers en cif. Mar-
seille £ 42.5.- verkoopers.

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

25 Maart

1916 …………
f
41’/

.
18

,,

1916 ………….., 42
25 Maart

1915 …………,, 71
25 Maart

1914 …………,, 32’/
20-25 Juli 1914 …………,, 288/
4

VERKEERS WEZEN.

.

BÉVRACHTINGEN.

25 Maart 1916. Vrachten.van Amerika naar Europa wan
lager, in het bijzonder van Noord-Amerika, waarvoor heden
ruimte tot 13/- aangeboden ‘viterd zonder tot zaken te komn. Als oorzaak wordt aangegeven, dat voor graan geen Britsche
schepen bevracht – mogen worden zonder toestemming der
regeering. Kolenvrachten waren in het begin van de week
hoog (voor Genua werd de record-vracht van 100/- betald),
doch in de laatste dagen zwakker.
Naai Nederland stonden bevrachtingen stil, daar alle be-
schikbare booten voor regeeringsgraan noodig waren.:Zelfs
reeds elders âfgesloten booten tracht de regeering in handen
te krijgen. .

GRAAN.

Data

Petro
grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rotter-
data

Ati. Kust
l’er. Staten
San Lorenso

Rotte,-
1
Bristol
Rotte,-
Enge-
dam
1
Kanaal
dam
land
20/25 Maart1916
– –

14/-

135/-
13/18

,,

1916
– –
112.50
16/-

150/-
22/27 Maart1915


9!-
10/-
71/3
67/6
23/28 Maart1914

7/3


14/-
141-
juli 1914
11 d.
7/3
1/11/4
1/11 l/
12/-
12/-

HOUT.

Data

Cronstadt Golf van Mexico

Holland
Oostk.
Engeland
Holland
E

(gezaagd)
(mijn.
(pitch
p
ine)
(pitcl;.
pine)
.rtutten)

20/25 Maart 1916

– –
525/-
13/18

,,

1916
22/27 Maart 1915220/-
23!28 Maart 1914 ……

26/-
7319
80/-
juli 1914

……
.f12.—

2416
75/-
77/6

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Griek en-
.

.
Poti
Dato
Middles-
genu
Middles-
ta,;a
Middies-
Middles.
bro
bro’
bro’
bro’

20/25 Maart 1916 …….26/6
24/-


23/6


14/313/18

,,

1916 …….
26,6
22/27 Maart1915 …….
4/-
4/6

9/-
23/28 Maart 1914 …….
juli 1914
4/3
.

5/41/;
5/9
816

KOLEN.

Cardiff

Oostk. Engeland

I
Rotte,- Cro,,-
1 Dor-

Port

Plato
1
Data

La t

deaux
Genua
Said
Rivier
Jam

stadt

20/25 Mrt. 1916
fr.71.—
97/6

75/-
f6.—

13/18

,,

1916
,, 68.—
94/-
97/6
69/-
,, 6.—

22/27 Mrt. 1915
., 18.—
20/-
27/-
26/-
,, 6.—

23/28 Mrt. 1914
5.25
7/4
71
13/6
3/11

Juli 1914
7.—
71-
7/3
14/6
3!2
.51-

DIVERSEN.

Bombay
Burma!;
Vladivos-
Chili

ata
West
West
I
tock
West
Europa
Europa
West
Europa
(d.
t.;.)
(rijst)
Europa (salpeter)

125/-
165/-
– –
125!-
165/-


20125 Maart1916 …….

22/27 Maart1915
551-
76/- 75/-
90/-
13/18

,,

1916 …….

23/28 Maart1914
15/6 18/6
-.
19:-
Juli 1914
14/6
16/3
25/-
22/3

‘) ïer zeilscilip.

Graan Petra grad per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
l?e,. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
mijastutten per vadein van 216 kub. vt.


Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

De aanvoer van graan was in de afgeloopen week vrij
aaniienlijk, ook zijn er twee ertsladingen aangekomen. Er
was dan ook, de omstandigheden in aanmerking nemende,
nogal vraag naar ruimte.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

nr. Ru/irhaven J
Data

goed. Waterstand
Bo

]Erts

1/4
!ostijdl
1/
tostijd

rijn

0,32
1
/;
0,42;

gunstig
– –

gunstig
0,22
1
/2
0,32
1
/2
1,501)
gunstig
0,37
l/
0,47
1
12
0,95
gunstig
0,60
0,70
1,05
gunstig

20-25 Maart 1916
13-18 ,, 1916
22-27 Maart 1915
23-28 Maart 1914
20-24 Juli 1914 ……

i) Voor katoen in balen:

Auteur