Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 1

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 5 1916

5 JANUAR1’1916

h.

EconomischpaStatistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr.
H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG 5 JANUARI 1916

No.l

1

INHOUD

BIz.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN ……………….1
GEVOLGEN VAN DEN STAND DER WISSELKOERSEN ……….2
DE SCHEEPVAART IN 1915

………………………..3
IJZER EN

STAAL

………………………………
4
Vredestoerusting—Waterwegen

………………….
4
De Vereenigde Staten in Zuid-Amerika

…………..
5
Mobilisatie

van.

Effecten

……………………….
5
Buitenlandsche leeningen in de Vereenigde Staten ……5 Amerikaansche sporen in receiver’s handen …………
5
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…….
……………

6-12
Geldkoersen.
Effecrenbeurzen.
Wisselkoersen.
I
Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en medcdeelingen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden. aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaart
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10.-
per jaar. Losse nummers
25
cents.

Advertentiën f
0.35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Met den groei van let economisch leven van onzen

tijd verbreedt zich de kring van verschijnselen, welke

aan den handelsman en in het algemeen aan hem, die

den ontwikkelingsgang van dat leven wil gadeslaan,

belang inboezemen.

Tegelijkertijd neemt de berichtgeving in omvang

toe: vakbladen, mededeelingen van vakgenooten, de

groote dagbladpers verschaffen voortdurend meer ge-

gevens, die den koopman en den industriëel in staat

stellen zich een steeds scherper beeld te vormen van

hetgeen hier en elders op het eigen gebied voorvalt,

doch tegelijkertijd den buiten dat speciale vak staan-

den belangstellende het gezicht op de groote lijnen

bemoeilij ken.

Voor de economische en financiëele verschijnselen

van meer algemeenen aard geldt ten deele hetzelfde.

De groote dagbladpers, die op steeds ruimer schaal de

rol van berichtgeefster op dit gebied op zich neemt,

is door haren aard in hoofdzaak aangewezen op het

geven van bouwstoffen. Wel bevatten ook hier te lande

de voornaamste bladen regelmatig belangrijke samen-

vattende overzichten, doch de taak van het weekblad,

dat juist door het bestaan dezer dagbladpers zich tot

hoofdzaken kan bepalen, dat zijn statistisch materiaal

volledig kan rangschikken en de weergegeven cijfers

stellen in de rij hunner voorgangers, kan het dagblad

niet overnemen.

Deze en dergelijke oorzaken hebben buiten ons land

het aanzijn gegeven aan een reeks van weekbladen,

waarvan enkele als de Engelsche,,Economist” zich een
internationalen naam hebben verworven.

Hier te lande ontbreekt een dergelijk blad. Wel wordt

door een aantal tijdschriften en enkele officiëele publi-

caties een gedeelte van het gebied bestreken, doch het
geschiedt in ander verband en met ander doel.
Ook het blad, waarvan hiermede het eerste nummer

het licht ziet, is in den vorm, waarin het zijn levensloop

aanvaardt, niet bij machte die leemte geheel te vullen.

Toch hebben ondergeteek-enden gemeend met de ver-

wezenlijking der plannen, die reeds voor den oorlog tot

zekere rijpheid waren gekomen, niet langer te moeten

wachten. Immers indien ooit, dan heeft thans een

dergelijk blad, ook al moet ht zich aanvankelijk zekere

beperkingen opleggen en al zal in den eersten tijd het

reproductieve karakter wellicht meer op den voorgrond

staan, hier te lande een taak te vervullen. Het groote

economische gebeuren van onzen tijd, de economische

verschuivingen, die zich in deze dagen in de internatio-

nale samenleving voltrekken, zijn ook voor ons land van

de grootste beteekenis. Ieder pogen tot vermeerdering

van kennis op dit gebied en tot zooveel mogelijk zelf-

standig Nederlandsche voorlichting dient thans meer

dan ooit een nationaal belang.

Zal het blad evenwel in staat zijn deze taak te ver-

vullen, dan is samenwerking van alle beschikbare

krachten noodzakelijk. Ondergeteekenden doen hiervoor

een beroep op de medewerking hunner landgenooten,

op de mannen uit het practische leven in de eerste

plaats, op allen, die in de economische ontwikkeling

van ons land belangstellen,’ en inzonderheid op hunne

landgenooten in de koloniën en in den vreemde.

De hoofdlijnen, die den inhoud van het tijdschrift

zullen bepalen, zijn in het bovenstaande weergegeven.

Het redactioneele gedeelte zal daarnevens onder meer

nog bevatten overzichten van belangrijke rechterlijke

beslissingen op handelsgebied, overzichten van de be-

drijfsresultaten van belangrijke vennootschappen of

groepen van vennootschappen, boekaankondigingen etc.

De afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” draagt in
verschillend opzicht het stempel van dezen tijd. Ver-

scheidene gegevens ontbreken of hebben door de abnor-

male omstandigheden, waarin verschillende takken van

handel en bedrijf in toenemende mate komen te ver-

2

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
Januari
1916

keeren, voorshands aan beteekenis verloren. Daaren-
tegen is met name aan de statistiek der wisselkoersen

en aan de weekstaten der buitenlandsche circulatie-

banken meer ruimto gegeven dan in rustiger tijden

het geval zou zijn.

Het ligt in het voornemen de gepubliceerde koersen

en weekstaten achtereenvolgens in het kort toe telichtem

In een der volgende nummers zal hiermede een aanvang

wrden gemaakt.

Uit den naasten kring van hen, die in het blad belang-

stellen en zich tot daadwerkelijke medewerking bereid

verklaarden heeft zich reeds voorloopig eene commissie

van medewerkers gevormd, welker ledental zich, naar

ondergeteekenden hopen, nog belangrijk zal uitbreiden.

De leiding van het tijdschrift berust bij ondergetee-

kenden, terwijl eene commissie uit hun midden, aan-

gevuld met enkele leden van de algemeene commissie

van medewerkers, zich met de dagelijksche zorg belast.

gelegen in de ontzaglijke wijzigingen, welke de han

de] sbalans der groote oorlogvoerende mogendheden
heeft ondergaan, laten althans wat deze landen betreft,
een spoedig herstel niet verwachten. Integendeel de

koersen bleven zich voortdurend op een laag niveau bewegen en vertoonen in den laatsten
tijd
zelfs zeer
duidelijk neiging tot verdere daling

anders gezegd

verdere, versterking van den Hollandschen gulden.
Dit, samen met het feit, dat Nederland tot dusver
buiten den oorlog bleef, heeft ertoe geleid, dat in het
internationaal betalingsverkeer de gulden in den laat-

stea tijd steeds meer op den voorgrond is gekomen.
In die mate zelfs, dat

naar de woorden van den

ErLgelscheu Economist in de oorlogsbijlage bij het

nummer van iS December 1.1.

,,de positie van de
,,Londensche wisselmarkt door Amsterdam is aange-
,,tast en de Nederlandsche gulden voor het oogenblik

,,een waardestandaard is geworden voor vreemde
,,muntstelsels.” In denzelfden geest sprak enkele we-

ken geleden een Hambirgsch blad van een ,,Interreg-

num” van den gulden.

*

//

V~ ~’

Jhr. F. W. L. DE BEAUFORT

Mr. G. W. J. BRUINS.
Mr. R. E. KIELSTRA.

Mr. H. G. KRONENBERG.

NICO J. POLAK.

Mr.
Q. J.
TERPSTRA.

Januari 1916.

E. DEN TEX.

4 JANUARI 191.6.

Ons land versterkte ook deze week zijn buitenge-

woon krachtige positie, die het op de internationale

geidmarkt inneemt. De wisselkoersen bewogen zich we-

derom in dalende richting.

Geld blijft ruim; weliswaar was tegen het einde des
jaars prolongatie iets vaster, maar op den 31sten werd

weer
3’/4
genoteerd tegen 4 op de vorige dagen. Ook

op langen
termijn
blijkt het geld beschikbaar: de uit-

gifte van
f
8 millioen 5 % obligatiën Bataafsche Pe-
troleum Mij. was een volledig succes, terwijl voor de

komende week nieuwe emissies zijn aangekondigd. De

staat deed mede een beroep op de geldmarkt door uit-

gifte van ongeveer 33 millioen aan schatkistpromes-

sen en -biljetten, waarvan een gedeelte ter aflossing

van de op 2 Jan. vervallende. Het tegoed van het Rijk

in rekening-courant
bij
dé Ned. Bank moet dus als

zeer
tijdelijk
wordeii aangezien; intusschen voorkwam

het een al te groote vermeerdering der circulatie ten-

gevolge van het wegtrekken van 36 millioen parti-

culiere gelden.

GEVOLGEN VAN DEN STAND DER

WISSELKOERSEN.

Toen na de eerste dagen van volslagen desorgani-
satie het internationale betalingswezen weder in meer
regelmatige banen kwam, vertoonden al zeer spoedig
de voornaamste wisselkoersen op ons land neiging tot
daling. De mark, de Oostenri.jksche kroon en de franc
begonnen reeds dadelijk op een lager niveau, dat sedert
nog belangrijk gedaald is, en ook bij het Engelsche pond sterling vertoonden zich al in de tweede helft
van September 1914 duidelijke teekenen van
verzwakking. Een korte periode van herstel volg-
de, doch enkele maanden later keerde de sterlingkoers
opnieuw en thans definitief ten gunste van ons land,
daarin ten slotte zelfs door den dollarkoers gevolgd.
De oorzaken van dit verschijnsel, voor een goed deel
Eer’ tweede, niet minder belangrijk gevolg van dezen

voortdurend lagen stand der wisselkoersen is de zwel-
ling van den goudvoorraad der Nederlandsche Bank. Bij het uitbreken van den oorlog bedroeg deze voor•
raad ruim 160 millioen. Eind October1914 begon de

stijging. Half December werd de 200 millioen over-schreden, begin Mei 1.15 de 300 millioen, begin No-
vember de 400 millioen en thans is de voorraad tot
bijna 430 mil]ioen gestegen.

De positie van de Nederlandsche B

ank is door dit
alles wel zeer veranderd! Nog in de tachtiger jaren

zag zij haren voorraad tot zelfs beneden de 5 millioen
slinken en stond zij voor het probleem van eene over-verzadiging van het muntstelsel met zilver.Thans bezit
zij een goudvoorraad, die de som, waarover de Bank

of England in normale tijden pleegt te beschikken, te
boven gia’L, en staat daarnevens een muntstelsel, dat,
zooals in de eerste crisisdagen maar al te zeer geble-

ken is, op dat oogenbhik over een geheel onvoldoende
reserve aan zilveren munt beschikte.
Deze stijging van den goudvoorraad der Bank trekt
terecht de aandacht en verdient nadere bespreking.
immers men is maar al te zeer geneigd deze stijging
zonder meer toe te juichen. Men herinnert zich de
moeilijke jaren der bank, men wijst op den wedijver
tot vermeerdering van den goudvoorraad, waaraan in
de laatste jaren vrijwel alle groote circulatiebatikcn
deel hebben genomen,
en
ziet
in
het feit, dat de No-

derlandsche Bank op het oogenblik zonder veel moeite
in staat is haren goudvoorraad te vergrooten, reden
tot enkel verheugenis.
Is deze vergrooting
van
den goudvoorraad echter
een
onvermengd goed?
In een bekend geworden beeld vergelijkt Adam
Smith den goudvoorraad van een volk met het deel
van den bodem, dat voor weg wordt gebezigd. Beide
dienen een verkeersbelang en hebben als zoodanig hun
nut, beide echter onttrekken een deel van het volks-vermogen aan de eigenlijke productie. Zoo goed als
degeen, die een tegroot deel van zijn grond voor weg
bestemt, verkwistend handelt, zoo veroorlooft zich het
volk, dat over een grooter goudvoorraad beschikt dan
voor een op moderne leest geschoeid muntstelsel, of
liever hetalingswezen, noodig is, zich een onnoo-
dige
en
schadelijke luxe. Een luxe, die intusschen on-
der de omstandigheden van het oogenblik wel ver-
klaarbaar
is.
Dat de betalingen van het buitenland den
vorm van goud en niet dien van grondstoffen of ma-
chines hebben aangenomen, is immers niet in de
eerste p]aats onze wil, en, dat velen aan contante be-
taling boven tijdelijke of blijvende belegging in het
buitenland de voorkeur geven, laat ziçh tot zekere
hoogte begrijpen.
De
toeneming van
den
goudvoorraad heeft echter
nog andere, gevolgen dan een zeker onbenut blijven

~_ –
:7

t


1
T

5 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

PON

0
1

van productieve krachten, gevolgen, die door de ver-gelijking van Smith niet worden gedekt.
Het naar de Nederlandsche Bank vloeiende goud
moet toch, voorzoover het niet tot afbetaling van ere-

dieten wordt gebezigd, noodzakelijk een vermeerdering
van de hoeveelheid circuleerende biljetten of van de

rekening-courant saldo’s ten gevolge hebben. Het feit
is dan ook, dat de biljettencirculatie, om ons tot deze

te bepalen, van ongeveer 320 millioen gulden op ruim
575 millioen gestegen is, dat wil zeggen, dat, alle aan-

wezige en nieuw uitgegeven munten en zilverbons in

aanmerking genomen, het ruilmiddel hier te lande minstens met 70 percent gestegen is. Een stijging,
waarvan het ernstige hierin gelegen is, dat zij, zoolang
de wisselkoersen goud-export
feitelijk
verhinderen,
met de uitgifte van oninwisselbaar papier is gelijk te
stellen. Het bestaande gouduitvoerverbod kan natuur-
lijk, zoo spoedig het belemmerend gaat werken, inge-
trokken worden.
Er
zijn
misschien omstandigheden, die op het
oogenblik een zekere toeneming van het ruilmiddel noodig maken. Dat echter de ontzagljke toeneming,
waar wij voor staan, niet reeds lang tot ernstige ge-
volgen geleid heeft, schijnt slechts te verklaren door
aan te nemen, dat een belangrijk gedeelte van deze 255
mil]ioen nieuwe bankbiljetten en van de nieuwe zil-
veren munt niet de functie van ruilmiddel vervult,
doch eenvoudig tijdelijk het karakter van belegging
heeft aangenomen, belegging van lieden, in wier oog
de bijzondere waarborgen van het bankbiljet en de ver-
meende inwendige waarde van de zilveren munt op-
wegen tegen de aldus gederfde rente.
Met dat al mag de vraag worden gesteld, of symp-
tomen van inflatie niet reeds thans zijn waar te ne-
men, en of met name het ren teniveau voor korte ere-
dieten geen aanwijzing vormt.
In stede van een voordeel is een zoo overmatige
stijging van den goudvoorraad als op het oogenblik
hier te lande valt waar te nemen, dus een verschijnsel,
dat niet zonder eenige bezorgdheid moet worden gade-
geslagen.

* *
*

In de Vereenigde Staten, waar men in deze tijden
voor gelijksoortige problemen staat, is van verschil-
lende zijden aan zoodanige bezorgdheid uiting ge-
geven. In het Octoberbericht der National City Bank,
de grootste der New-Yorksche bankinstellingen, wordt
in eene belangrijke beschouwing op het gevaar van zoo-
danige overmatige toeneming van den goudvoorraad
gewezen en wordt met een beroep op de crisis-ver-
scherpende werking, die in 1873 in lDuitschland van
een dergelijk
verschijnsel
is uitgegaan, aangedrongen
op het nemen van maatregelen, die verdere invloeiing
zouden kunnen verhinderen. Onder deze maatregelen
staat liet geven van groote credieten aan het buiten-
land – het ging toen om de Fransch-Engelsche $ 500
millioen-leening – op den voorgrond. Het is de vraag, of men hier te lande, waar de toe-
neming van den goudvoorraad percentsgewijs nog
grooter is, niet tot gelijke conclusie moet komen.
Boven den vorm van inschrijving op buitenlandsche
staatsleeningen is dan echter te verkiezen een beleg-
ging in buitenlandsche handelswissels door tusschen-
komst onzer groote bankinstellingen.
Om dit op voldoend groote schaal te doen geschie-
den, zijn misschien belangrijke veranderingen in de
organisatie van ons credietwezen, dat niet tot de meest
moderne in Europa behoort, noodig. Het is echter
waard, alle krachten in deze richting te concentree-
ren, want, alleen door een zoo ruim mogelijke gele-
genheid tot disconteeren in het leven te roe-
pen, zal het mogelijk kunnen zijn, ook na
den oorlog een deel van de nieuw verworven positie
van Nederland in het internationale betalingsverkeer,
con positie, die dc herinnering aan den bloeitijd der
vermaarde Amsterdamsche Wisselbank wakker roept,
te handhaven.

DE SCHEEPVAART IN 1915.

De politieke toestand van Europa heeft de scheep-
vaart in 1915 in de hoogste mate beïnvloed. Door slui-

ting van de Dardanellen was de zeer belangrijke
graanexport van Zwarte Zee en Donau opgeheven,

waardoor Europa aangewezen was op graanaanvoer
uit verre overzeesche gewesten. In de voornaamste ha-
vens van Engeland, Frankrijk en Italië ontstond op-

eenhooping van goederen, waardoor schepen menig-

maal een maand en langer opgehouden werden. Het
Panamakanaal werd voor het verkeer geopend op 15

Augustus 1914, doch moest weder, tengevolge van
grondafschuivingen, gesloten worden. De scheepvaart
op Nederlandsche havens had door den oorlog enorm
te
lijden.
De tonnenmaat der te Rotterdam binnenge-
komen schepen bereikte niet een derde van het laatste
jaar voor den oorlog.
De Engelsche koopvaardijvloot verloor sedert het
uitbreken van den oorlog vermoedelijk meer dan vier
percent van haar schepen door mijnen en duikbooten
en zag zich door de regeering vijf en twintig percent
voor oorlogstransporten ontnomen. Voor Frankrijk

varen deze percentages onderscheidenlijk ca. 334 en

40. Noorwegen verloor ca. 334 % van zijn scheeps-
ruimte door mijnen en duikbooten, Denemarken ca.
1/ % en Nederland ca. 3 %.
Het financieele resultaat voor de reederjen was

zeer verschillend. Nagenoeg de geheele vloot der cen-
trale mogendheden lag werkeloos; groote bedragen
werden vereischt voor onderhoud, havenkosten en loo-nen, vooral voor die schepen, welke in neutrale havens
lagen, zoodat de toestand voor deze reederjen zeer on-
gunstig is. De schepen van andere landen konden in
meerdere of mindere mate profiteeren van de hooge
vrachten. Weliswaar werden gevoelige verliezen ge-
leden door vernietiging van schepen, welke niet of
onvoldoende verzekerd waren en waren de exploitatie-
kosten zeer gestegen door molestpremies, hoogere ko-
lenprijzen, hoogere bonen., enz. ,doch daartegenover
waren de vrachten door het gebrek aan scheepsruimte
tengevolge van de reeds vermelde oorzaken tot een
buitensporige hoogte opgedreven. Door het groote per-
centage gerekwireerde schepen en langdurig opont-
houd bij de lossing, konden de Fransche reederijen van
de hooge vrachten het minst
profijt
trekken. Britsche
reederijen, voorzoover hun schepen niet gerekwireerd

werden, maakten uitstekende zaken, en Nederlandsche,
Spaansche, Grieksche en Skandinavische reederijen be-
reikten schitterende resultaten.
Tengevolge van de groote winsten, welke in het
reederijhedrijf gemaakt werden, stegen de prijzen van
schepen geleidelijk tot meer dan het drievoudige van
voor den oorlog. Dit gaf ook verscheiden Neder-
landschen reederijen aanleiding een aantal, – meest
oude, – schepen op te ruimen en door nieuwe te ver-
vangen.

Ofschoon eenige Nederlandsche reederjen door ver-
koop of verlies hunner schepen opgehouden hebben te
bestaan, wordt de Nederlandsche vloot krachtig uit-gebreid. Op Nederlandsche werven moeten voorna-
melijk door Nederlandsche en Skandinavische reede-
rijen een tweehonderdtal schepen besteld zijn.
De Java Pacific Lijn werd opgericht met geregelde
afvaarten van Java via China en Japan naar San
Francisco. De Koninklijke West Indische Maildienst
opende een geregelde lijn op Chili via het Panama-
kanaal; gedurende sluiting van het Panamakanaal vol-
gen de schepen de route door de Straat van Magel-
laan.

Koersboop van aandeelen van eenige Nederlandsche
Reederijen:
20Juli
’14
20Juli’15
31 Dec.’15

Holland-Amerika Lijn ………. 188Y8241

35734
Kon. HolI. Lloyd…………….86

12834

176
Maatschappij Nederland…….150

153
Rotterdamsche Lloyd ………… 14934 140

156
Kon. Paketvaart Mij ………… 14934 138% 14134

1

4

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
Januari 1916

20Juli’
14
20Juli’
1
5 31Dec.’15

Ned. Scheepvaart Unie………
150
144
145%

Kon. Ned. Stoomboot Mij
120
127k
187%

Van Nievelt Goudriaan
&
Ço.’s

St.

Mij ……………………….
142%
227%
498

Wm.’ H. Müller
&
Co.’s Alg.

Sch.

Mij .

……………………
112

155

Stoomvaart-Mij Oostzee
87%
142%
251

Vrachtv.-Mij. Bothnia ……..
78
1404
21.93.

Mij.

Zeevaart ………………….


229%

IJZER EN STAAL.

Het jaar, dat thans achter ons ligt, zal altijd een

mijlpaal in de geschiedenis van dezen handel blijven. Door het voortduren der .vijandelijkheden is de be-

hoefte aan alle soorten van oorlogsmateriaal tot eene

aanzienlijke hoogte gestegenen de fabrieken die door
de Gouvernementen in de verschillende oorlogvoerende

landen gemobiliseerd zijn, werken met volle kracht

voor zoover de arbeiders-toestanden en de aanvoer van
ruw materiaal zulks toelaten. Hoogere bonen en de
toenemende moeilijkheden in het transport, zoowel
over land als over zee, zijn de voornaamste oörzaken,

dat de markt zeer ongeregeld geworden is en prijzen
eene abnormale hoogte bereikt, hebben. Om deze re-

denen is het vrijwel onmogelijk stand aard-prij zen vast

te stellen.
In Engeland is de uitvoerhandel van ijzer en staal-

producten zeer beperkt en de zendingen, die het land

nog verlaten, zijn meest vo’or rekening van de En-

tente.
De uitvoer van haematiet ruw ijzer is bijna geheel

stop gezet en leveringen kunnen alleen geschieden

door speciale vergunning van het Gouvernement.
Prijzen zijn zeer vast en bewegen zich op de vol-
gende basis: stalen scheepspiaten £ 11—, ijzeren sta-
ven £ 13.—, Nr. 3 foundry ijzer 77 sh.; Scotch

warrants 82 sh. 7
1
1
2
d.; Bessemer mixed 132 sh. 6 d.

Tengevolge van het gebrek aan booten en de daar-

door stijgende zeevrachten
zijn
de prijzen voor uit-

heémsche ijzerertsen sedert kort zeer gestegen en ver- –

koopers noteeren 36 38 sh. c. i. f. Noord-Oostkust

havens.
De toestand in Duitschland is niet veel veranderd
en ofschoon de werken zich somtijds tegenover het
moeilijke vraagstuk geplaatst zagen, hoe voldoende
arbeiders te krijgen, teneinde de fabrieken aan den
gang te houden, zoo schijnt deze hinderpaal, gedeelte-
lijk uit den. weg geruimd te zijn, hetgeen bewezen
wordt door het feit, dat de productie van ijzer en
staal gestadig is toegenomen sedert het begin van het

jaar.
De opwaartsche beweging in prijzen is tijdelijk tot

staan gekomen, maar sedert dien
tijd zijn nieuwe aan-

vragen verschenen, hetgeen ‘ten gevolge had, dat de
markt vaster werd.
De fabrieken zijn ruimschoots van opdrachten voor-
zien en behalve het oorlogsmateriaal en groote bestel-
lingen van de Staatsspoorwegen is er eene levendige
navraag naar staalmateraal in eiken vorm voor par-

ticulier gebruik.
De verkoop voor het eerste kwartaal 1916 is nu
vrijgegeven door de verschillende syndicaten en prij-
zen voor deze periode zijn als volgt vastgesteld:
Foundry ruw ijzer No. 1 Mk. 94; dito No. III Mk.
89; haematiet Mk. 115; staaljzer Mk. 88.50; staaf-
ijzer Mk. 130 h Mk. 135 per ton, alles in Thomas

kwaliteit.
In November van dit jaar bedroeg de productie
van ruw ijzer mcl. ferro legeeringen 1,019,122 t. ver-
geleken bij 1,076,343 t: in October 1915 en 729,822 t.

in November 1914′.
Deze cijfers vertegenwoordigen 60 % van de pio-
ductie in vredestijd.
Verschepingen van ijzer-erts van het Noorden van

Spanje en de Middellandsche Zeehavens, hebben tôtaal
opgehouden en de industrie is daardoor meer afhanke-

lijk geworden van de plaatselijke mijnen,
terwijl
ta-

melijk groote hoeveelheden ook door Zweden en Noor-
wegen geleverd worden.
De Amerikaansche industrie maakt een periode van

phenomenale activiteit door, alle vroegere records in

de schaduw stellende. Evenals in Europa zijn er her-

haaldelijk moeilijkheden met werklieden voorgekomen,

doch tot nu toe is het den fabrikanten gelukt, sta-
kingen te voorkomen door de eischen van de arbei-

ders in te willigen. Uit de laatste berichten is even-

wel op te maken, dat het niet uitgesloten is, dat ver-

dere moeilijkheden zich zullen voordoen over de loon-

kwestie.
Een groot ‘aantal fabrieken in het oostelijk gedeelte

van de Vereenigde Staten hebben belangrijke op-

drachten in oorbogsmateriaal ten behoeve van de En-
tente te boek staan, hetgeen, naar men verwachten

kan, hun werk zal verschaffen tot midden 1916.

De groote Amerikaansche Spoorwegen, die altijd als de beste afnemers van de ijzerwerken beschouwd wer-

den, hebben ëveneens contracten afgesloten van eene ongekende grootte voor rails en wagons, hetgeen, ge-
voegd bij de behoeften van de binnenlandsche markt,
over het algemeen de fabrieken voor langen tijd vol-
doende werk zal’ verschaffen. De toesand is dermate
dringend geworden, dat enkele werken geen voldoende
ijzerertsen kunnen krijgen om hunne ovens aan te

houden en het gevolg hiervan is, dat Europeesche han-
delaars voor korten tijd aanvragen ontvangen hebben

voor
aanzienlijke
hoeveelheden Spaansch erts.

De zaken tot nu toe gedaan waren op kleine schaal

en het is niet te verwachten, aangezien er geen booten
te krijgen zijn, dat, veel erts, over den Oceaan zal

gaan.

VREDESTOERUSTING. – VERBETERING VAN

DE WATERWEGEN NAAR AMSTERDAM

EN ROTTERDAM.

De President van de Kamer van Koophandel en Fa-

brieken te Rotterdam heeft zich ditmaal in zijne j.l.
Maandag uitgesproken Nieuwjaarsrede onthouden va
het geven van een terugblik over het afgeloopen jaar.
Daarentegen stond spreker stil
bij
de voorbereidin-

gen voor de toekomst, in het afgeloopen jaar een aJ-
gemeen verschijn se1.
,,Onder deze voorbereidingen valt de gestadige uit-
breiding der handelsvloot, die men bij vele maatschap-
pijen waarneemt, en waartoe de behaalde winsten ge-
bruikt werden. Daartoe behoort ook de uitbreiding der inrichtingen voor opslag en verwerking van goederen.
Daaronder mag tevens worden gerangschikt het inge-
diende wetsvoorstel tot verdere uitdieping van den

Waterweg van Rotterdam naar iee, een onderwerp, dat
juist in de laatste weken de pennen in beweging heeft gebracht en voortdurende bemoeiingen, ook van onze
Kamer, uitlokte.
Te dezer plaatse moge worden herhaald, dat de

Landsregeering wetsontwerpen heeft ingediend voor
de verdere verbetering van de beide ‘groote haventoe-gangen uit zee, het Noordzeekanaal voor Amsterdam,
en den Rotterdamschen Waterweg voor ons.
Beide ontwerpen openen de mogelijkheid van ver-
keer met een diepgajig tot 12.20 meter, waarbij intus-
schen d9or de regeering wordt verlangd een bijdrage

van 1/3 in de kosten, door de beide havensteden, of
althans door naaste belanghebbenden, te verschaffen.
Toezegging dier bijdrage is door Amsterdam gedaan
en kon in het wetsontwerp voor die haven als vast-
staande worden opgevoerd.
In het wetsvoorstel tot verdere uitdieping van den
Rotterdamschen Waterweg moest de toekenning door

de naaste belanghebbenden van hetzlf de percentage,
als voorbehoud worden gesteld. Door het bestuur
onzer gemeente toch, is wel is waar de bereidheid
tot het brengen van dit belangrijk offer betoond,
maar de wenseh daarbij uitgesproken, dat aan eenige,

*

K

K

5 Januari 1916

ECONOMIÇH-STATISTISCHE BERICHTEN

5

M

><

met bedoelde uitdieping verband houdende verlan-
gens, zou worden tegemoet gekomen.”
Spreker wijdt nog enkele woorden aan de hangende

voorstellen en spreekt ten slotte als zijne overtuiging uit, dat een bevaarbare diepte van 12 meter voor den
toegangsweg naar de Rotterdamsche haven dringend
noodzakelijk is.

9

J

DE VEREENIGDE STATEN IN ZUID-AMERIKA.

Nu de groote Europeesche landen niet meer in staat
zijn hun financiëel-economische positie in Zuid-Ame-

rika op den ouden voet te handhaven, zullen de Ver-

eenigde Staten trachten een ruim deel van hun plaats
in te nemen.

In het December-bericht van de National City
Bank te New-York, worden de ongewoon gunstige
kansen voor Noord-Amerikaansche handel en indu-

strie in Zuid-Amerika uiteengezet, en vervolgens
wordt de oprichting van The American International
Corporation besproken. Doel dezer maatschappij is dc
uitbreiding der commercieele belangen van de Veree-

nigde Staten in het buitenland, in ‘t bijzonder in Zuid-
Amerika; dit doel moet worden bereikt door daar op
groote schaal belangen te verwerven in bestaande nu-

vcrheids-., handels- en verkeerslichamen, en door het

oprichten van nieuwe. De handel heeft in deze lan-
den gewoonlijk de beleggingen gevolgd. Thans zal de
toestrooming van Noord-Amerikaansch kapitaal de
orders voor de industrie moeten lokken en finan-
cieren. Bovendien hoopt men, door thans een nieuw
buitenlandsch afzetgebied voor de ijzer- en staalindu-
strie te vinden, de verwachte moeilijke overgangs-
periode voor deze industrie, van oorlogsbestellingen
naar normale zaken, te effenen.

De opzet der American International Corporation
is van F. A. Vanderlip, president van de National
City Bank. Het kapitaal bedraagt $ 50,000,000, en
wordt voor de helft aangeboden aan aandeelhouders

der National City Bank, voor de andere helft ge-
plaatst hij lichamen, die belang hebben bij het streven
der maatschappij.

MOBILiSATIE VAN EFFECTEN

Om de wisselkoersen, die zich sterk ten nadeeld der
oorlogvoerende landen bewegen, weer meer tot nor-
male verhoudingen terug te brengen, heeft de Engel-
sche regeering verschillende maatregelen beproefd,zoo-

als uitgifte van schatkistpapier, ten einde door stij-

ging van den rentevoet buitenlandseh kapitaal aan te
trekken, hooge belastingen om door inkrimping van

den levensstandaard den invoer van goederen te doen
verminderen, crediet zoeken in het buitenland, waar-
van de Engelseh-Fransche leening in de Vereenigdc
Staten een sprekend voorbeeld is. Door deze en andere
minder ingrijpende maatregelen kon echter het doel
niet worden bereikt: nog steeds wijst de sterlingkoers
een belangrijke depreciatie aan.

Een gemakkelijk middel om tot herstel der wissel-
koersen mede te werken is uitvoer van effecten. Hoe-
wel de wisselkoersen daartoe vanzelf aanleiding geven
(de arbitrage kan bij hooge noteeringen op het bui-
tenland natuurlijk betere prijzen voor de op vreemde
beurzen verhandelde fondsen besteden) is er nog een
overgroot gedeelte van de in Engelsch bezit zijnde bui-
teniandsehe fondsen in de safes der eigenaars geble-
ven. Waar Amerika in dezen tijd een ongewoon op-

nemingsvermogen voor beleggingswaarden blijkt te be-
zitten, stelt de Engelsche regeering nu een mobili-
satie van Amoi-ikaansche fondsen voor, ten einde die
aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan te ver
koopen of te beleenen.

De Regeering roept de houders van Amerikaansche
fondsen op, om hun stukken te harer beschikking te
stellen, hetzij door ze aan haar te verkoopen tegen 5 %
Schatkistobligatiën, hetzij door ze tijdelijk aan haar
af te staan tegen vergoeding van 3′ % boven de ver-
kelijke rente, in welk geval de regeering de effecten
ter beleening naar New-York zendt. Voor deze mobi-

lisatie komen alleen in aanmerking bonds, waarop de

rentebetaling nimmer achterwege is gebleven, en
shares, waarop sedert 1 Januari 1913 geregeld ten
minste 3 % dividend per jaar is uitgekeerd.

De eigenaar van aan de regeering in bruikleen af-
gestane fondsen behoudt het recht, deze door tus-
schenkomst van den Staat, wanneer hij eigenaar dat

wenscht, te New-York te doen verkoopen; daarente-
gen behoudt ook de Regeering zich het recht vooi-,

indien noodig tot verkoop over te gaan, in welk geval

zij den eigenaar 2Y2 % boven den gemaakten koers
verantwoordt.

Deze laatste bepaling ontmoet in kringen van be-
leggei-s en van effeetenhandelaars nogal wat tegen-stand, maar over het algemeen is het plan der Reee-
ring met instemming ontvangen.

BUITENIJANDSCHE LEE1T1NGEN IN DE
VEREENIGDE STA TEN.

Het bedrag der sedert het uitbreken van den oorlog

in de Vereenigde Staten geplaatste buitenlandsclie lee-
ningen heeft het cijfer van een milliard dollar over-

schreden. Volgens een staatje, door het Journal of

Commerce opgemaakt, wordt het totaal der emissies
van vreemde fondsen gedurende de eerste vijftien oor-
logsmaanden gesteld op $ 946,030,000, maar hierbij
wordt aangeteekend, dat deze lijst verre van volledig

is, aangezien talrijke credetoperaties van Amerikaan-
sche banken een particulier karakter dragen en dien-
aangaande geen cijfers zijn op te geven.

Ook de belangrijke bedragen aan Amerikaansche
fondsen, die in deze maanden uit Europa naar de
Vereenigde Staten zijn teruggevloeid, zijn hierin niet
begrepen.

In de bovengenoemde $ 946,030,000 vormt de En-
gelseh-Fransehe leening van $ 500,000,000 de voor-

naamste post; voorts komen op het staatje voor
Fransche, Italiaansche, Russische, Grieksche, Noor-
sehe, Duitsehe, Zweedsehe en Zwitsersehe leeningen,
verder uitgiften ten laste van de Republieken Panama,
Argentinië en Bolivia, van het Dominion Canada en
verschillende Canadeesche provincies, gemeenten en

spoorwegmaatschappijen. De leeningen blijken als
volgt verdeeld:

Europa . ………………

$ 755,000,000
Canada ………………

147,030,000
Midden- en Zuid-Amerika ..

44,000,000

$ 946,030,000

Uit bovenstaande cijfers kan men zich eenigszins

een denkbeeld vormen in welke mate de Vereenigde
Staten, die tot aan den oorlog jaarlijks belangrijke be-
dragen in Europa opnamen, in deze tijden van debi-
teur erediteur zijn geworden.

AMERIKA ANSCHE SPOREN IN REGEl VER’S

HANDEN. – IMMIGRATIE CIJFERS.

Op een totaal spoorwegnet van ruim 250,000 mijien bedraagt het mijlental van de zich in receiver’s handen
bevindende maatschappijen 37,188, dus ongeveer 15 %
van het geheele net. De obligatieschuld dezer maat-
schappijen bedraagt ca. $ 1,550,000,000, terwijl alle
spooi-wegondernemingen tezamen in 1911 ruim 10
milliard dollar bonds te hunnen laste hadden. De
cijfers der aandeelenkapitalen bedragen resp. 600 mii-

lioen en 8Y2 milliajd dollar. Het percentage onder
receiver’s handen is dus, wat de bonds betreft, gelijk
aan dat van het mijlental; voor de shares bedraagt
het slechts 7 %.
De slechte bedrijfsresultaten behooren voor een deel

tot het verleden; een ongunstige factor is nog steeds
het gebrek aan arbeidskrachten, hetwelk door de voort-

b

.

1
6

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
Januari 1916
II

durende vermindering dei
immigratie steeds sterker

wordt gevoeld. Deze vermindering, die natuurlijk ook

rechtstreeks een ongunstigen invloed
op de trans-

portondernemingen uitoefent, blijkt wel uit de vol-

gende cijfers.
Aantal immigranten:

1914 1913
1912

Juli

………
60,377
138,244 78,101

Augustus

….

37,706
126,180
82,377

September

. .

29,143
136,347
105,611

October

……
30,416
135,140 108,300

November.
.
..
.

2098
104,671
94,739

December

.
..
.

20,944 95,387 76,315

1915
1914 1913

Januari
……
15,481
44,708
.

46,441

Februari

….
13,873 46,873 59,156

Maart

……
19,263 92,621
96,859

April

……..
24,532
119,885
136,271

Mei

……..
26,069
107,769 137,262

Juni

……..
22,598
71,728 176,261

Totale jaarcijfers:
325,700
in 1914/15, tegen 1,219,553

in 1913/14 en 1,197,693 in
1912113.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.
*f*
beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

20 Juji 1914.

(Disc. Wissels.
4
1
!2 sedert

1Juli’15
3
1
!2 sedert23 Mrt. ’14
Ne d
Bel.Binn.Eff.
4’12

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
Bank
,
V
oors
j
fl
R
.
C
.

51/2

,,

19Aug.’14
’14
5

,,

23

,,

Bank of England ..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

2
9Jan. ’14
Deutsche Reichsbk..
5

,,

23Dec.
1
14
4

,,

5 Febr.’14

Banque de France..
5

,,

20Aug.’14
31/

,,

2
9Jan.

’14

Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14

Russische Staatsbk.
.
6

,,

29 Juli ’14
5

,,

1Apr. ’14

Nat. Bankv.. Denem.
5

,,.

10

,,

’15
5

,,

6Febr.’14

Zweedsche Rijksbk.
5’/2

,,

5 Jan. ’15
4
1
/2

,,

6

,,

’14

Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
!2

,,

2

,,

’15
3
1
!2

,,

19

’14

Bank van Italië …
5
1
!,

,,

10Nov.’14
5

,,

9 Mei ’14

FederalRes.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’lS

Javasche Bank
.. .,.
3
1
/2

,,

1Aug.’09
31/

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Arnsterdan
Londen
Part.
Berlijn
Part.
I

Parijs
Part.
N. York
Coil-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto disconto
,noney

31 Dec. ’15

3’/4
5
8
/16
41/8

1
8
I-2

27-31 Dc.’15
3
1
/2
3
1
/-4
51/l6
41/8_t/

1’/2-21/4

20-24

,, ’15
3’Is
3-4
58/i6
4
1
/8

1/4-2

13-18

,, ’15
3
3-3 1/2
5
1
/8_
1
/je
4′

1
J42

28 Dc. ’14-
2Jan.’15


2’/2-‘/4


2’/83
29 Dc. ’13-
3Jan.’14

41/..
41/8/
3
2
/2.4
8
/8
3/4/8
26
5
1
/2

WISSELKOERSEN.

OVERZICHT.

De omzetten in wissels waren, mede door de feestdagen, niet
groot te noemen, en wederom tegen steeds lagere koersen. Vooral
de Duitsche wisselkoers bewoog zich in sterk dalende richting;
maar ook de andere koersen zetten de reeds sedert weken begonnen
daling voort. Alleen zicht New York was gevraagd en er
vonden belangrijke omzetten plaats, zonder dat daardoor echter
de teruggang in koers eenigszins werd tegengehouden.
Verschillende posten goud kwamen ons land weder binnen.
De betalingsbalans schijnt echter dermate te onzen gunste te
zijn, dat zelfs belangrijke goudzendingen geen verandering
in de doorgaande flauwe stemming der wisselmarkt kunnen
veroorzaken.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs. worden voorloopig ook de
dagelijksche middenkoersen te Amstérdam opgegeven. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste d!r
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Dato
Londen
Berlijn
Parijs
New.York

27

Dec. 1915

..
10.90
43.60 39.40
2.28/4
28

,,

1915

..
10.87
1
!,
43.45
39.25
2.28′!2
29

1915

..
10.85′!2
43.32′)2 39.10
2.28’s
30

1915

. .
10.83
43.-
38.95
2.27
1
12
31

,,

1915

. .
10:79/8
42.35
38.75
2.26/4

Laagste der week
10.77
1
!2
42.35
38.75
2.252/
4

Hoogste

,,

,,
10.91
43.70
39471/2
2.29’14
24

Dec. 1915

..
10.88′!2 43.70
39.40
2.28
3
/4
18

,,

1915

..
10.95
44.15
39.50
2.30
2
/
2

Muntpariteit
….
12.10
5
/8
59.26
48.-
2.48/

Data
Zwitser- land
Wceien

Kopen.
hagen
Stock-
holm
1

Batovia
telegrafisch

31

Dec. 1915
43.45
29.-
62.60
63.40
98-‘1
Laagste d.
w.
43.45

62.10 63.10

Hoogste

,,

,,
43.65

62.70 63.60

24 Dec. 1915
43.60
30.-
62.35 63.70
98-/4
18

,,

1915
43.75 30.20 62.50 64.25
98-
8
/4
Muntpariteit
48.-
.50.41
66.67 66.67
100

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht Zicht

D
0
Londen
Parijs
Berlijn
An,sterd.
Mexico
(in

,
(in frs.
(in cents
(in

cents
(in cents
per
£)
p.

,)
p.R,n.4)
per gld.)
p.Mex.g)

31 Dec. 1915..
4.74.-
5.86
76’/4
435/1e
42
Laagsted. week
4.73.85
5.84
761/4
431/4
411!2
Hoogste
,,

,,
4.74.65
5.86
76
1
/8
43
5
/t6 42
24 Dec. 1915..
4.73.50
5.86
76
8
/s
43
1
/16
41’/
18

,,

1915..
4.72.85
5.84
1
!2
76
7
/s
43/,6
41V2
Muntpariteit
. .
4.86.67
5.18
1
/4
9514
40
3
/ie

III. KOERSEN VAN .DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenl,cden
.
18
Dec.
1915
24Dec.
1915

Week
27-31 Dece,nber

Laagstc Hoogste

31 Dec.

Lires
p. £
31.05 31.10
31.20 31.45 31.45
Italië

…….
Madrid

….
Peset.
p. £
25.10 25.10 25.05
25.10
25.05
Lissabon

….
d.

p.
milr.
34
1
/
34
1
!’
34 34
1
/2
34


Petrograd

– –
R. p..1C 10
149’/4
154
157
1
12
1591/
2

159
Alexandrië
..
Piast.
p. £
97
8
/8
97
1/
972/8
97/8
97
2
/8

Calcutta

. . . –
sh/d.p.rup.
1/4
1
!82
1/4’I82
1/4
1
!,2
1/4’/8
1/4′!82
Singapore
– ..
id.
p. $
2/4
8
/22
2/4
5
!,2
2/4′!82
2/4
1
!,2
2/4
1
!32
Yokohama..
.
id.
p.
yen
2/1
’12
2/1V2
2/1
1
/2
2/11/2

2/1
1/,

Hongkong

. .
id.
p. $
1/10
1
/8
1/10
1
/8
1/104-
1/10
1
/8
1/10
7
!8
Shanghai….
id.

p.tael
2/6
1
/8
2/6
1
/s
2/6
216
1
/8
2/6
1
I8
Montreal
. . . .
$
per
£
4.728/
4

4.73
8
/
4.74
4.74/4
4.74’12
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
49
491!8
491/
s

49
1
/8

Valparaiso
,,
d.
p.
pap.p.
8’Ig
8′
1/
8/4
8
‘1
8
1
/,
Montevideo,,
d.
p.
peso
537!,
537/
g

532/
4

538/
4

538/
4

R.d.Janeiro,,
d.p.milreis
128/,,

12’/s
12
3
!,2
12
8
/,e
12Vs

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.
Week van 16-22 December 1915.

(In duizenden p.st.)

Uit.
Continent
…………
468
Koloniën

…………
293
U.

S.

A………….
470
Overige

landen

……
125
Baren en

diversen
….
100
Per saldo,ingevloeid

.
713

2169

1,,.
Baren

…………..1519
Vrëemde munt……..650

2169

5

1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7

NEDERLANDSCHE BANK.

.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 31 DECEMBER 1915.

(In duizenden Guldens.)
Activa.

Binnenl. Wis- (H.-bk.
t
52.000.156,92
sets,

Prom.,
.

B.-bk.
,,

736.010,77
enz., in disc.
!
Ag.sch.,,
23.612.044,44

t

76.348.212,13
Papier o. h. Buiteni, in
disconto.

……………………..

Idem eigen portef..
.
f

2.505.911,-
Af:
Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
H.-bk.

f
31.727.855,15
2.505.911,-

inch vrsch.

B.-bk.
in rek.-crt.

I

,,

5.850.860 47
Ag.sch.,,
op onderp.
56.000.556,71
‘1

f
93.579.272,33
1
12

Op Effecten ………
f
85.768.372,33
1
/2
Op Goéderen en Spec.
7.810.900,-
93.579.272,33
1
/2

Voorschotten a. h. Rijk
……………..
..-

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud

……
f
70.447.790,-
Muntmat.

Goud. ..
,,358.733.835,86
1
/2

f429.181.625,86 /2
Munt, Zilver, enz..
.
6.194.792,711/2
Muntmat. Zilver …..

435.376.418,58
Effecten
Bel. van het Res.fonds
f

4.982.813,94
id. van
1
1

v. h. kapit.
3.941.998,50
8.924.812,44 Geb. en Meub. der Bank
…………….
,,

1.600.000,-
Diverse rekeningen …………………
,,

24.812.160,52 ‘/2

f
643.146.787,01

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-

Reservefonds ……………………
,,

5.000.000,-
Bankbiljetten in omloop …………..

in omloop …………
,,

3.469.362,22’/
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……f 5.481.910,14
Van anderen ……
,,
24.288.561.68
1
12

Data
Goud
Zilver
bi
je en

Andere
opeischbare
schulden

390.652
1.832
544.074
15.943
393.343
2.227
547.708
21.903 393.518
2.424
551.501
20.484

9

Oct.

1915 …….

399.824
2.522
569.850
16.750
400.135
2.478
568.786
17.784
407.607
2.973
565.997 24.873
411.362
3.363
562.075
37.142

6

Nov

1915 …….

411.498
3.777
565.479
35.462
417.072
3.494
568.786
38.866

16

1915 …….
23

,,

1915:……

420.711
4.017
565.239
45.004

30

,,

1915 …….

421.701
6.379
562.055
49.075

13

1915 …….
20

1915 …….

427.862
6.364
558.491
62.280

27

,,

1915 …….
4

Dec.

1915 …….
11

,,

1915 …….

429.182
6.195
577.056
33.240

18

,,

1915 …….
24

1915 …….
31

,,

1915 …….

216.648
2.678
493.678 31.018
2

Jan.

1915 …….
151.490
8.876 333.771
8.184
3

Jan.

1914 …….
25

Juli

1914 …….
162.114 8.228
310.437
6.198

D a

Disconto’s

Belee.
Bosch, k_
baar
Dok-
kings-
Hier-..on
T to
0

0
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen-
prom ossen
saldo
togo
rechtstreeks

9 Oct

1915
68.996
39.560
83.143
279.967
70
16

,,

1915
72.363
42.560
86.191
281.131
69
23

,,

1915
75.482 45.560
86.029 281.027
69
30

1915
77.944
45.560
97.469
284.506
69
6 Nov

1915
77.955 41.560
97.834
284.771
69
13

1915
74.737
39.560
91.827
291.874
69
20

1915
73.161
38.560
90.976
294.341
69
27

,,

1915
71.763
39.560
91.229
294.542
69
4 Dec. 1915
73.212 43.500
90.661
298.489
69
11

1915
74.932 46.500 89.189
302.120
69
18

1915
73.025
45.500
89.995
305.293
70
24

1915
76.398
48.500
90.971
309.505
70
31

1915
76.348
47.500 93.579
312.746
71

2 Jan.

1915
169.398
80.000
134.929
114.171
42
3 Jan.

1914
74.743

9
98.741 28.241
2
)
47
25 Juli

1914
67.947
-9
61.686
43.5212)
54

Begrepen in de disconto’s
der Hoofdbank.

Op de basis van ‘/, metaaldekkin.

29.770.471,82/


Diverse rekeningen ………………
,,

7.850.572,96

f
643.146.787,01

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
312.745.747,14′!2
Op de basis van
2/
metaaldekking….
‘190.686.504,33’/2
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop

dan waartoe de Bank gerechtigd is..

1.563.728.735,72
1
12

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Moer
Minder
Disconto’s
50.020,63’/
Buitenlandsche wissels

. . .
66.126,-
Beleeningen …………..
2.608.226,95′!,
Goud

………………
1.319.873,15
Zilver
169.099,35
1
/2
Bankbiljetten

…………
18.565.800,-
Rekening-Courant saldo’s ..
30.6 L7 .557,17 ‘/2

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1

24 Dec. 1915

1

31 Dec. 1915

Aan schatkistpromessen
. .
f
95.070.000,-
f108.040.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
48.500.000,-
47.500.000,-
Aan schatkistbiljetten ….
32.034.000,-
52.482.000,-
Aan zilverbons

………
5.097.182,50
5.031.052,50

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Dato
Goud
Zilver
Bon

k
biljetten
Andere
opeischb.
schulden

Dek-
ki,:gs-
percen_
togo

20 Nov.1915….
45.036 32.498
143.407
27.516
45
13

,,

1915
44.790 32.244
142.986 29.813
45
6

,,

1915
38.412 33.054
143.232
.28.611
42
30 Oct.

1915.
39.680 32.715
142.170
27.947
43

21

Nov. 1914. …
43.239 23.899 135.872
19.522
43
22

Nov.1913….
27.971
27.227 110.868 8.546
46
25

Juli

1914….
22.057 31.907 110.172 12.634
44

Data
Disconto’s
Wissels, bui-
ten N.-ïnd.
betaalbaar
Beleeningen
I

Diverse
reke
m,sn gen
1)

20 Nov. 1915 ..
6.210
18.797
49.216
22.762
13

,,

1915
6.450
18.549
51.085
23.148
6

,,

1915
5.915
18.234
50.432
29.183
30

Oct.

1915
. . .
5.814
17.646 49.617
27.913

21

Nov. 1914 ….
5.452
9.341
39.194
14.418
22 Nov.1913
5.703
10.651
47.939 2.385
25

Juli

1914 ..
7.259
6.395 47.934
2.228

1)
Sluitpost der activa.

8

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 januari 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeiscl:b.
rcl:uldcn

1
IDiscontosI0
rckc-
flingen

1)

23 Oct.

1915
708
936
1.082
867
1.364
16

,,

1915
701
1.041
.

992 874
1.375
9

,,

1915
685 1.032 964
860
1.436
2

1915
679 1.032
981
865
1.428

24Oct.

1914….
1.011
1.005
981
751
255
25
Oct.

1913..
. .
636 1.126
543 765 387
25
Juli

1914….
1

645 1.100
560
735
396
‘)
iluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1.
BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT- VAN 29 DECEMBER 1915.
ISSUE DEPARTMENT. –
Notes issued.. £ 69.788.430

Governm. debtX 11.015.100
Othersecurities ,,

7.434.900
Gold coin and
bullion …. ,, 51.338.430
£
69.788.430
£
69.788.430

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£
14.553.000
Government
Rest

……..,,
3.312.122
securities

. . £
32.840.016
Public deposits
49.677.317
Orhersecurities ,,
112.075.710
Other

deposits
111.972.557
Notes ……..
34.479.175
Seven-day and
Gold and silver
other bills.
.
17.882
coin

………
137.977

£179.532.878
1

.

£ 179.532.878

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Cirçulatie Bedraq
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

29 Dec. 1915

51.476

35.300 103.125

28.500. 54.621
22

1915 51.091

35.097 101.132

28.500

54.621
15

1915

50.281

34.267

97.145

28.500

54.621
8

,,

1915

50.273

34.155

94.292

28.500

54.621

30 Dec. 1914 69.494

36139

38.478

18.5009.924

31 Dec. 1913 34.983

29.608
22 Juli 1914

40.164

29.317

Data
Go?’.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depc’s. Re-
serve

Ver!:.
Reserve
tot
dep.

29 Dec.

1915
32.840 112.076
49.677 111.973
34.617
21
/8 22

,,

1915
32.840
102.450
53.135 98.734 34.444
22/s
15

1915
32.840
96.865
52.136 94.169 34.464
23
1
/2
8

,,

1015
32.840
92.910 52.444 90.019
34.567
24/4

30 Dec.

1014
14.808 106.236
26.933
128.055
51.804
333/s

31 Dec.

1913
13.199′
52.138
10.256
61.087
23.826
33°/s
22 Juli

1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52
3
/s

II.
DEUTSCHE
REICHSBANK.
STAAT VAN 31 DECEMBER 1915.
De bitjtten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
Metalibestand ……………………Mk
2.477.258.000
davon Goidbestand

………………
2.445.185.000.
Reichskassenscheine

‘) ……………….
1
.
287
.
865
.
000

Noten anderer Banken

………………..
.130.000
Wechsel

………………………..,,
5.803.314.000
Lombardforderungen
………………..

..
12.939.000
Effekten.

……………………….

..
51.375.000
Sonstige Aktiva

……………………
272.229.000

Grundkapital

…………………….
,

180.000.000
Reservefonds

………………………
80.550.000
Notenurnlauf

……………………..
6.917.922.000
Sonstige tâglich flllige Verbindlichkeiten
2.3590 12.000
Sonstige Passiva ……………………
370.626.000
i)

mcl.
Darlehenskassenscheine

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In millioenen Mark.)

Data
Mcaal
Daarva u
Goud
Kasçe,,.
scheine

Darlehenskassen.
.schcin e

Uit ge-
1 In kas bij
geven
1
de Rcichs.
totaal
1

bank

31 Dec.

1915
2.477
2.445
1.288

..
23

,,

1915
2.476 2.441 502 1.519
461
15

,,

1915
2.475 2.438
320
1.319
274
7

,,

1915
2.472 2.436
462
1.447
418

31 Dec.

1914
2.130
2.093
875
1.317
871
31 Dec.

1913
1.447 1.170
46
.

.

.

.
.
23

Juli

1914 1.691
1.357
65
.

.

.

.
.

Data
Wissels
Circu-
latic
Rek. Cr1.
Officieel
dekkings.
percen-
togo

Metaal.
dekking
opeisc!:h.
schulden
31 Dec.

1915
5.803 6.918 2.359
54
27
23

1915
5.406
6.27,0
2.046
48
30
15

,,

1915
5.275 6.100
1.766
46
31
7

,,

1915
4.991 6.041
1.667
49
32

31 Dec.

1914
3.937 5.046
1.757
60
31
31 Dec.

1913
1.490
2.593
793 58
43
23 Juli

1914 751 1.891
944
93
60

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 30 Juli 1914 tot 28 Januari 1915 is geen weekstaat
openbaar gemaakt. De met geteekende posten komen sedert
deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Zilver
Te goed
in het bui.
te:: land


Wissels Uitge.
stelde
wissels

30 Dec. 1915
5.015.287 352.088
0
040

429.200 1.804.200
23

1915
5.070.563
352.280
990.450 385.368
1.838.704
16

,,

1915
5.026.399
357.723 974.102
366.754
1.845.985
9

,,

.1915
4.940.026 356.500
978.432
317.054 1.852.459

31 Dec. 1914
2 Jan. 1014
3.507.680 638.570
1.976.360

23 Juli

1914
4.104.390 639.620
……..
……1.541.080

Data
Beleening
1″
Buitgesu.
1
voorsci:.
ald. Staat

Bank-
biljetten
Particu-

I

Rek. Crt.

heren

Rek.
Staat

30 Dec. ’15
1.151.916
5.600.000
12.309.850 2.113.833
173.896
23

,,

’15 1.161.093
5.000.000
13.201.110
3.033.195
362.835
16

,,

’15
1.150.084 7.400.000 13.449.503 2.214.156 2.236.748
9

’15
630.246
7.400.000
14.070.471
2.940.454
155.849

31 Dec.

’14
2

Jan.

‘141
796.230

6.034.620 712.610
328.420
23

Juli

‘141
760.400

5.911.910
942.570
400.590

IV. SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert ‘6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten iijn niet inwissélbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden francs.)

Melaal
Deleen.
Belee,:.
Bi::,:.
1

Rek.
Data
icl.
vai: vat:
wissels
Circu
1

Crt.
buite,:!.
b,:itc,:l.
pro,,:. d.
en
latie.
1

saldi.
saldi
vorde,’. proviuc.
beleen.

14 Dec. 1915
162.307
42.620 480.000 60.292
604.243 142.906
9

1915
164.072
41.699 480.000 60.021
592.832
154.130
2

1915
167.799
,
38.713 480.000
59.607
590.435
156.432
25 Nov. 1915
165.252
38.266 480.000 59.529 558.475
185344

5 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

V. VEREENIGDE
STATEN VAN
NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

I

Circu. Dekkings-
Data

Goud

Zilver Wissels Deposito’s

latic

Per ccn.
tage 1)

3 Dec.’15 325.181 32.681 51.3561 407.966 113.969

81

26 Nov.’151 321.068 137.212 48.973
1
412.952 113.385
1

78
19,, ’15 315.977 32.173 45.149 399.997

12.923

80

12 ,, ’15 297.447 31.806 43.148 .374.317 113.007

80

4 Dec.’141 230.912 132.0201 9.8441 251.067 1 3.9701

90

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
Scieenin gen
Data

Eigen
1
Bij Fcd.
1
Elders

en
Bezit

1
Res. Bank lgedcpeneerdl di.cont.o’s

31 Dec. 1915

..
485.500
165.050
61.560
3.246.360
24

,,

1915

..
497.820
186.800
58.130
3.207.450
18

1915

..
504.850
164.090
54.490
3.238.910
11

1915

..
519.580
161.310
54.440
3.150.410

2 Jan.

1915

..
330.900
.99.000
31.850 2.182.880
3 Jan.

1914

..
398.8301)

‘)
1.874.610
25

Juli

1914

..
467.8801)

1)
2.057.570

Dcposito’s
1
Surplus
Data

Circulatie

Dadclijk
1

Op

Rese,ve
I
opvraagbaar

termijn

31 Dec. 1915..
1
35.230 13.296.710

1
149.780
1
143.600
24

,,

1915..
1
35.120 13.267.810

1
149.350

158
,
.510
18 ,, 1915..

35.050

3.238.910

148.970

163.770
11

,,

1915..

35.110

3.225.070

146.820 . 178.020

2 Jan. 1915..
40.120
2.000.000
91.990
117.170
3 Jan. 1914..
45.130
1.717.850′)
1)
10.320
25 Juli

1914..
41.730 1.958.3201)
‘)
26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 1 Januari 1916.

Het jaar 1915 spoedde onder het teeken der
oorlogsconjunc-
tuur
ten einde. Voor de talrijke ondernemingen, die munt
slaan uit Europa’s ongeluk, was er dus geen enkele aanlei-
ding tot pessimistische gezindheid.
Wall Street
inzonderheid
scheidde van het oude jaar in vaste stemming, daar de
industrieele
ondernemingen tot aan het einde van het eerste
kwartaal van 1916 met orders overladen zijn. De prijzen
van staal- en ijzerartikelen bewegen zich op zulk een hoog
niveau, dat sommige spoorwegondernemingen hun orders
royeeren. De
spoorwegen
maken nochtans in den lâatsten tijd
schitterende zaken en moeten zelfs wegens overbelasting het
vervoer van sommige artikelen weigeren. De willige Wall-
Street-houding werd, als gewoonlijk, door de
Nederlandsche
beurzen slaafs overgenomen. Door den lagen dollarstand
wordt de omvang van zaken echter belemhierd. Belangstel-
ling van beteekenis bestond hier alleen voor aandeelen
Steel
Corporation op
geruchten, dat de dividendbetaling op de ge-
wone aandeelen hervat zal worden.
Anaconda’s
werden matig
gezocht in verband met den oploopenden prijs van het roode
metaal en wegens de verhooging van het dividend van $ 1
tot $1,50.
Ene’s
waren hier vrij vast (38′
5
/i_39
11
/,o) op het
bericht, dat een bedrag van $19.627.000 4
0/
50-jarige obliga-
tiën door een syndicaat onder leiding van J. P. Morgan & Co.
is overgenomen.
I


De meeste belangstelling, genoot echter de
locale
markt,

waar
scheepvaart fondsen
van een buitengewoon willige hou-
ding blijk gaven. Zoo stégen aandeelen
.Holland-A,nenika lijn
10 °/o,
Oostzee 11
0/s,
Zeevaart
zelfs meer dan 100
0
/o,
op
geruchten van den verkoop van een schip. Dit feit spreekt
boekdeelen en zou op zich zelf reeds voldoende kunnen zijn
om de buitengewone verdere koersrijzing van scheepvaart-
‘fondsen te verklaren. Immers, hiermede wordt de vooruitgang
in de intrinsieke waarde van het scheepvaartbezit duidelijk
geïllustreerd, vooruitgang, die op zijn beurt weder het gevolg
is van het gebrek aan scheepsgelegenheid en dus, krachtens
de wet van vraag en aanbod, van de stijgende scheepvaart-vrachten. In de koersrijzing vindt daarenboven uitdrukking
de gestegen financieele kracht der maatschappijen, gevolg van
de reeds verdiende vrachten. Deze laatste omstandigheid zal
reeds op zich zelf een blijvend hooger niveau van de aandeelen
van scheepvaartmaatschappijen, ook na den oorlog, wettigen.
Voorzoover het koerspeil evenwel boven dit niveau uitgaat en
de verdere stijging der vrachtprijzen op den voet yolgt, is
zij min of meer kunstmatig en eischt de logica, dat dan ook
de reactie in de vrachtprijzen, die komen moet zoodra de
oorlog geëindigd is en alle landen in de scheepvaart op den grooten oceaan weer kunnen mededingen, eveneens op den
voet gevolgd worde. In de koortsachtige rijzing van het oogen-
blik, waarbij men geen rekening met de toekomst houdt, schuilt
dus wel degelijk een gevaar. Niet voor den speculant, die,
scherp toeziende, van de rijzing profiteert en tijdig uit de
markt loopt, ook niet voor den belegger, die zijn scheepvaart-
aandeelen reeds lang bezit en de intrinsieke waarde daarvan
in den oorlog met sprongen heeft vooruit zien gaan, doch wel’
voor de breede schare meeloopers, die op de hoogste koersen
het materiaal in handen heeft gekregen en, – zooals voor
enkele jaren geleden met rubberfondsen geschiedde, – de
dupe zal worden van deze overdrijving. Hiermede is na-
tuurlijk niet beweerd, dat de ,vrede noodzakelijkerwijze een
paniekachtige daling voor scheepvaartfondsen brengen moet.
Integendeel is, gelijk.gezegd, te verwachten, do’t de koersen
zich blijvend aanmerkelijk boven het prijspeil zullen bewegen, dat v66r den oorlog gegolden heeft, iets waartoe ook de groote
behoefte aan ruwe producten, vooral uit de Unie, zal mede-
werken.
Naast scheepvaartfondsen hebben
Rubberwaarden
in de
laatste week van het jaar weer van een zeer willige houding
blijk gegeven. (Amsterdam Rubbers golden 185/4-192/8;
Serbadjadi’s 196-200) in aansluiting aan Londen, waar de prijs van het buigzaam product tot 4 sh. per pond is opge-
loopen tegen 2 sh. 9 d. enkele maanden geleden.
Van bankaandeelen
daalden
Ned. md, Handelsbank
van
167 tot 164
0/
in aansluiting aan de vrij scherpe daling der
claims.
Naar het schijnt was Duitschland, nu door de uit-
gifte van nieuw kapitaal de kans verminderd is zich de contrôle
over deze maatschappij te verwerven, met groote verkooporders
in de markt.
Cultuurfondsen
waren willig wegens de vaste houding van
den suikerprijs en in verband met de hoogere
interinidivi-
denden door enkele ondernemingen (Krian, Suiker-Cultuur)
aangekondigd.
Petroleumfondsen
werden bij gebrek aan belangstelling
lager verhandeld.
Nedenlandsche Nijverheidsoorten waren wederom ‘wil lg,
inzonderheid voor aandeelen
Philips Gloeilampen,
die voorbij-
gaand 14
0
1 opliepen. Het slot was zwakkçr.
Zwak sluiten ook
Staatsfondsen,
die zich het geheele jaar,
wegens den vulcaan waarop de landen thans leven, in neer-
waartsche richting bewogen.

Ter beurze van
Parijs
werd schier uitsluitend aandacht
geschonken aan het resultaat van de
,,e,nprunt de lot vic-
toire”,
die ca. fr. 14.723 millioen heeft opgebracht. Daar
60 °/o van dit bedrag met oude leeningen betaald wordt, is de opbrengst in contanten fr. 5.889 millioen, waarmede de
kosten van den oorlog slechts enkele maanden bestreden kun-
nen worden.’ Intusschen is uit de opbrengst van, deze leening
ca. fr. 24 milliard van het bedrag ad fr. 74 milliard door de
Bank van Frankrijk aan de regeering geleend, terugbetaald.

In de Engelsche Pers heeft de uitgifte van 5
‘is vijfjarige
schatkistwissels
tot onbeperkt bedrag, eenig protest uitgelokt.
Men, ziet hierin ‘namelijk een verkapte leening, die boven-
gemelden vorm heeft aangenomen om houders van de 44
0/
oorlogsleening te beletten van hun recht om hun schuldbrieven
in een eventueel later uit te geven leening met hooger rente-type te converteeren, gebruik te maken. Ook wordt gewezen
op de nadeelige zijde, die de geforceerde verkoop van Amen-
kaansche fondsen naar New York heeft, daar de Londensche
beurs hierdoor beroofd wordt van een groep waarden, waarin,
in normale tijden de meeste handel plaats vindt.

10.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Januari 1916

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

Noteeringen.

Chicago

.1

Buenos
Aires

Data
Taroe
Mei Mais
Mci
Haver
Mei
I
Tarzoe
Januari
I

Mais
Januars
Lijn:.
Januari

31

Dec. 1915

. .
125/8
76
3
/8
47
5
!,
9.15 4.95
11.90
24

,,

1915

. .
128
1
/
76/4
47’Is
9.45
5.10′
12.05
31 Dec. 1914

. .
129
1
1
73
8
/8
538/
4


– –

31

Dec. 1913

. .
91’/8
68’/
40
1
/8
8.07

11.60
20

Juli

1914

. .
82
1
)
568/
8
1
)
36’/

1)
9.40
2
)
5.382)
13.702)

5)
per December.
2)
per September.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorfcn.
131
Dec. 124 Dec.
I

Soorten.
31
Dec.
24 Dec.

368
341
Haver 38 ii.
w
hit
e

Rogge No
2
12.60
12.75
Western….
340 330
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Mais La Pla!a
235 220

clipped

…….

Amer. van La
Gerst 46
W
Plata

zaad….
150
1
/
150V2
feeding ….
253 242
LijnzaadLaPlata
395
395

Niettegenstaande over het algemeen de oogstberichten in de
exportlanden zeer gunstig luiden en de voor export beschikbare
hoeveelheden steeds grooter geraamd worden, blijven de prijzen
in de importianden stijgen.
De oorzaak hiervan is natuurlijk in de eerste plaats te
vinden in de abnormaal hooge vrachten. De beschikbare
stoombootruimte schijnt op het oogenblik onvoldoende om West-
Europa van het noodige te voorzien. Het feit, dat Australië
een grooten oogst heeft, hoe voordeelig aan den eenen kant
voor Engeland, heeft het bezwaar, dat het de stoombootruimte,
bestemd voor het vervoer van het graan van daar naar het
moederland, zeer .lang in beslag neemt, wat dit jaar een niet
gering te schatten nadeel is.
Gedurende de laatste weken waren de verschepingen van
tarwe zeer ruim, grooter in ieder geval dan de geraamde
behoefte, maar ten gevolge van kleine verschepingen gedurende
den zomer en den herfst zijn de voorraden vooral in Engeland
ook nu
mnog
niet bijzonder groot.
De London Gram, Seed and Oil Reporter schat het beschik-
bare surplus ‘in de diverse exportianden op ruim 20 millioen
tons en daarentegen de behoefte in de importlanden op slechts
circa 12 millioen tons. Bij de exportlanden zijn hier Rusland
en Roemenië en bij de importlanden de Centrale mogendheden
buiten beschouwing gelaten. Toch zijn in Noord-Amerika de
prijzen in een maand ruim 20
Ofo
gestegen. In Argentinië
liepen de prijzen in hetzelfde tij dsverloop eerder iets terug,
waarschijnlijk ten gevolge van het feit, dat de vrachtver-
hooging der laatste tijden in de eerste plaats op Argentinië
betrekking had.
Ook de markt voor voedergraan is natuurlijk geheel onder
invloed van het vr’achtvraagstuk. De verschepingen van mais van
Argentinië blijven tamelijk klein en in Noord-Amerika is de
nieuwe oogst nog niet beschikbaar. Bovendien houden de
berichten, betreffende slechte kwaliteit aan, zoodat de kans
op een groot export van Noord-Amerikaansche mais betrekkelijk
gering is. De prijzen in Engeland blijven dan ook scherp stijgen.
De verschepingen van gerst waren in den laatsten tijd
tamelijk ruim, maar bestonden voor een groot deel uit brouw-
gerst, die wegens den hoogen prijs niet voor veevoeder in
aanmerking komt.
Daar de gewone exportlanden, als Rusland, Duitschiand en
Roemenië niet kunnen uitvoeren, is rogge gedurende den oorlog
voor den wereldhandel een onbelangrijk artikel; slechts Noord-
Amerika exporteert kleine hoeveelheden.
De stijging in de prijzen van lijnzaad ten gevolge van de
stijging der vrachten veroorzaakte plotseling groote vraag
ook voor het product lijnolie. Frankrijk toonde attentie voor
Engelsche lijnolie en de kooplust voor lijnzaad had ten slotte
ten gevolge, dat ook in Argentinië de prijzen belangrijk
stegen. Noord-Amerika, dat ten gevolge van zijn eigen zeer
kleinen oogst genoodzaakt zal zijn, voort te gaan met La Plata-
lijnzaad te importeeren, was ten gevolge van gebrek aan
scheepsruimte in Argentinië geen kooper.
Lijnkoeken in de meeste landen vast gestemd, in N.-Amerika
onder invloed van goede vraag voor éigen consumptie en
exportvraag voor Skandinavië. Nederland was nog steeds geen
kooper, daar geen nieuwe consenten afgegeven werden.

Markten in Nederland.

De Regeering, die nog steeds haar monopolie in tarwe en
meel handhaaft, verhoogde deze week den tarweprijs van

f
341,— op
f
368,— als gevolg van de stijging in Noord-
Amerika. Nog steeds beperkt de regeering haar inkoopen tot
Noord-Amerikaansche tarwe.
De mais-markt was natuurlijk onder invloed van de regee-
ringsmaatregelen. Slechts de geloste partijen blijven in handen
der importeurs. De regeering, die de vorige week mais beschik-
baar stelde in beperkte hoeveelheden tot
f
220.—, kreeg daartoe
zooveel aanvragen, dar zij zich in verband met de voorraden
waarover zij beschikt, deze week van de markt terugtrok.
Men verwacht, dat als zij weer aan de markt, komt, de prijs
hooger zal zijn.
Gerst is plotseling meer gevraagd, vooral voor brouwerijen.
Voor veevoeder trekt het nog weinig attentie, daar nsais bij
het huidige prijsverschil geprefereerd wordt.
Voor h a v e r bestaat geen belangstelling en de prijzen maken nieuwe importzaken onmogelijk.
Buitenlandsehe rogge is een artikel van weinig beteekenis
geworden, daar het bijna alleen nog wordt gebruikt voor de
branderij en voor roggebloem-fabricage; voor de gewone
roggebrood-consumptie komt slechts de inlandsche rogge in
aanmerking.
De lijnzaadhandel wordt geheel door de N.O.T. ge-
regeld. In het eerste kwartaal 1916 mogen 50.000 tons
geïmporteerd worden. Hiervan werden ongeveer 20.000 tons
onlangs geplaatst door tusschenkomst van de N. 0. T. tot

f
395,—. De prijs zou nu hooger moeten zijn tengevolge van
de hoogere markten in Argentinië en de hoogere vrachten.
Lijnolie is tot stijgende prijzen goed gevraagd.
In lijnkoeken kwamen uiterst weinig zaken tot stand.
Door hetgeen in mais gebeurd is, werd door velen een ingrijpen
der regeering verwacht, wat den handel verlamde. De invoer
zal evenwel op de gewone wijze door den handel geschieden,
doch de N. 0. T. zal een overeenkomst afsluiten met de im-
porteurs betreffende de distributie.

IJZER EN
STAAL

Elders in dit blad vindt men een uitvoeriger overzicht over
dezen tak van handel.

KOLEN.

Sinds het inwerkingtrden der nieuwe wet, uitgevaardigd
door de Britsche Regeering, waardoor de geheele uitvoerhandel
onder officiëel toezicht wordt gesteld, is de toon van de markt
buitengewoon vast geworden en, van sommige kanten hoort
men voorspellen, dat de tegenwoordige hooge prijzen nog meer
zullen stijgen in het begin van het nieuwe jaar.
Groote hoeveelheden kolen zijn noodig voor de vereenigde
vloten der Entente, hetgeen natuurlijk den aanvoer voor parti-culier gebruik nog meer vermindert.
Het gebrek aan werklieden heeft een nadeeligen invloed
gehad op de productie in de verschillende kolendistricten en
de steeds toenemende moeilijkheid om booten te krijgen maakt
het ‘verschepen naar neutrale landen meer en meer lastig.
Ten einde een overzicht te geven van de hooge vrachten,
die nu betaald worden voor kolentransporten, zij hier vast-
gesteld, dat in Januari 1915, booten bevracht werden van Cardift
naar Genua tegen een viacht van 18/6, terwijl in December
voor dezelfde reis 65/- betaald werd door de verschepers.
Om in de meest dringende behoeften van Italië en andere
landén aan de Middellandsche Zee te voorien, hebben de
kolen-importeurs groote inkoopeii in Amerika gedaan, vanwaar
het transport zonder moeilijkheden schijnt geregeld ‘te kunnen
worden.

Noteering van ,,Best steam” te New Castie:

23 Dec. 1915 1.2/6

16 Dec. 1915 1.2/-

24 Dec. 1914 13/3

WOL.

Noteeringen te B’radford:

Da

64

Colonial
carded
a

l
average

56

50

46
1
40

28 Dec. 1915 ……..
.43
1
/2

35

321/,

2825
21

,,

1915 : …….. 43

35

32’/2

28

25
28 Dec. 1914 ………25

26

25

21’12

18’f

De in de’ laatste week van dit jaar te Londen en te Liverpool
gehouden veilingen gaven blijk van een zeer vaste stemming.
Te Londen werden ong. 105.000 balen Australische, Nieuw-
Zeelandsche en Kaapsche wol ter markt gebracht, waarvan

5 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

95.000 balen koopers vonden tot prijzen, die voor de beter
soorten een avans van 15 â 20 °/e vertoonden; voor de andere
kwaliteiten werd S ii 7 ijs
°Io
meer besteed dan op vorige
veilingen. Te Liverpool had de eerste publieke verkoop plaats
van La Plata: er werden slechts 1300 balen aangeboden, van
welke 1200 tegen zeer hooge prijzen werden verkocht. Lincoln
Buenos Aires bracht zelfs
208/4
op, zijnde ca. 50
0
/0
meer dan
een jaar geleden.
Ook in Argentinië is de markt voor het artikel zeer vast
gestemd. Talrijke contracten per Juli-Augustus worden af-
gesloten, maar men verwacht, dat de productie ongeveer een
vierde minder zal zijn dan het vorige jaar. Hier zoowel als
aan. de Engelsche markten zijn Noord-Amerika en Frankrijk
de voornaamste koopers._____________

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.
(Middling Uplands.)

131 Dec. ‘15124 Dec.
‘15117
Dec.
‘15131
Dec. ‘14128 Dec. ’13

New York……12.40 c 12.15 c 11.95 c

7.80 c 12.60 c
Liverpool

7.92 d
1
7.63 d
1
7.47 d

4.58 d
1
7.02 d

Ontvangsten, in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizndta11en balen.)

lAug.tot
Overeenkomstige periode,

31 Dec. ’15
1914–’15

1

1913-14

Ontvangsten Gulf-Havens…
2680
3081
4146
,,

Atlant. Havens
1478
1589
3084
Uitvoeren naar Gr. Britannië
960
1171
1992
‘t Vasteland..
1174
1029
3167
Japan etc… .
163
216
207

Voorraden in duizendtallen
31
Dec. ’15
1

31
Dec.
’14
1

31
Dec.
’13

1751 1622 1068 1393 1184
893
Amerik.

havens ………..

330
86
95
Binnenland ……………
New York …………….
433
357
292
New Orleans …………..
Livérpool
830
720

SUIKER.

Niettegenstaande de voortdurende daling te New York, bleef
onze markt in de afgeloopen week vast, de prijsloop voor Biet-
suiker was per December
f
23
1
/2-f 23
1
/,, slot per Januari
f
23 per Mei
f
24/s Geraffineerd zeer vast.
Voor Java suiker oogst 1916 zijn de laatst betaalde prijzen
f11 â
f
lO’/s voor No. 16 en hooger en f13
4f
12’/4 voor
superieure Hoofdsuiker, voor vroege levering.
Door den oorlogstoestand blijft de wereldmarkt in twee van
elkander onafhankelijke kampen verdeeld doordien de bietsuiker
van Centraal Europa binnen de grenzen der voornaamste
productielanden blijven moet en het grootste deel der wereld
op Rietsuiker is aangewezen. De vrees voor overmaat van
Europeesche bietsuiker in Centraal Europa heeft plaats gemaakt
voor mogelijken suikernood, vooral in Duitschiand, alwaar in het bedrijfsja.ar Augustus 1914/September 1915, niet minder
dan 560.000′ tons ruwe suiker voor veevoeder-, spiritus- en
gist-fabricatie verbruikt is. Een strooming is daar te lande
dan ook ontstaan om de voor het nieuwe oogstjaar te beplanten
oppervlakte weder uit te breiden.
In Rusland laat het vervoer dermate te wenschen over dat
ook daar, volgens F. 0. Licht, in sommige streken voor tekort
gevreesd wordt.
Frankrijk produceert thans lang niet voldoende voor de
eigen consumptie.
Volgens de statistici Willett & Gray wordt de wereldpro-
ductie voor het oogstjaar 1915/1916 getaxeerd op:
Bietsuiker 6.546.000 tons, tegen 8.289.000 tons in 1914/15
Rietsuiker 10.306.000
,,

9.953.000

Totaal 16.852.000 tons, tegen 18.242.000 tons in 1914/15
Op de statistiek van den zichtbaren wereldvoorraad valt
geen peil te trekken, daar de gepubliceerde cijfers van voor-
raden bietsuiker in Centraal Europa ten deele dateeren van
1 September en zelfs die cijfers niet geheel betrouwbaar zijn.
Wij laten die statistiek dus voorhands achterwege.
NOTEERINGEN.

1
A,nsterda,n 1

Londen
l loopende
1

Anseric.’ New York
Data

t maand
1
Tates
I
iiteGrann

96°
(zonder
1
Cubes

Java

lated

Centrifug.

certificaat)
1
No.
1

fob.

-fl

31 Dec. 1915. . ..

23 ‘/240/6

20/6
1
23/3 4,45 44,48
31 Dec. 1914….

14
1
12

31/-

– 4,-â4,01
31 Dec. 1913.. ..

11/1

6

17/9

– 3,12 43,23

RUBBER.

De omstandigheden, waaronder de rubbermarkt in ons land
verkeert en waarover in het volgend nummer een overzicht
zal worden gegeven, hebben tengevolge, dat deze wekelijksche
overzichten voorloopig alleen de Londensche markt zullen be-
treffen.
Weekoverzicht 26 Dec. 1915-1 Jan 1916.

LONDEN.
De afgeloopen week was de markt zeer vast.

Noteering van 28 December.
Van 31 December.
Hevea loco

3/9
4/.-
Januari-Maart 3/8
1
/2
4/
April-Juni

3/7’12
3/11
Juli-December

3/4
3/7
Para

315


3/8
1
/2

KOFFIE.

(Ontleend aan het Maandbericht der Firma G. Duuring & Zoon.)

Rio.
De ontvangsten waren gemiddeld 10,700 Balen per
dag (13,400 Balen in 1914), tegen 15,800 Balen in de vorige
maand. De verzendingen waren 253,000 Balen naar Europa
en 50,000 Balen naar de Vereenigde Staten. De voorraad
verminderde van 499,000 Balen op 483,000 Balen. De priis
steeg van 5250 reis op 5450 reis, de koers daalde van 12!s2 d.
op 12
1
/8
d.

Uitvoer van Rio de Janeiro van 1 Juli tot 30 November.

1915

1914

1913
Naar Noord-Europa.. 1,002,400 Bn. 192,900 Bn. 278,800 Bn.
Middeil. Zee . .

242,100,,172,400,,285,500

EUROPA
…. 1,244,500 Bn. 365.300 Bn. 564,300 Bn.
Vereen. Staten. .

238,500 ,,

347,000 ,,

359,800
Kaapst.enLaPlata213,000,,231,600,,255,600

TOTAAL..
.. 1.696,000 Bn. 943,900 Bn. 1,179,700 Bn.

Santot.
De ontvangsten bedroegen gemiddeld 45,100 Balen
per dag (43,800 Balen in 1914), tegen 47,400 Balen in de
vorige maand. De verzendingen waren 705,000 Balen naar
Europa en 491,000 Balen naar de Vereenigde Staten. De
voorraad vermeerderde van 2,162,000 Balen op 2,263,000 Balen.
De prijs voor No. 4 steeg slechts van 5750 reis op 5800 reis.

Uitvoer van Santos van 1 Juli tot 30 November.

1915

1914

1913
NaarNoord-Europa.. 1,966,300 Bn. 1,243,100 Bn. 2,723,800 Bn.
Middeil. Zee ..

433,600,,391,300,,806,000

EUROPA . . ..
2,399,900 Bn. 1,634,400 Bri. 3,529,800 Bn.
Vereen. Staten.. 3,007,600

2,037,000 ,, 1,728,700
Kaapst.enLaPlata91,80061,300,,95,800

TOTAAL..
.. 5,499,300 Bn. 3,732,700 Bn. 5,354,300 Bn.

New York.
Rio No.
7
bleef deze maand 7
5
/8
$cts. ge-
noteerd. De afleveringen waren ook ditmaal belangrijk. De
termijnmarkt gaf slechts tot geringen omzet aanleiding,
214,000 Balen, terwijl ook de noteeringen bijna geen ver-
andering ondergingen, zijnde 6,66 $cts. per Maart, 6,75 $cts. per Mei en 6,93 $cts. per September.

THEE.

(Ontl’eend aan het Maandbericht der Firma G. Duuring & Zoon.)

Gedurende deze maand werd één veiling gehouden en wel
op 16 dezer, waarin aangeboden werden 10,746/1 en.12/2
Kisten Java Thee en 171/1 Sumatra Thee met uitzondering
van 12/1 en 12/2 Kisten op N. 0. T. conditiën. Hiervan
werden verkocht 9728/1 Kisten Java Thee en 171/1 Kisten
Sumatra, zoodat 1018/1 en 12/2 Kisten Java Thee bleven
opgehouden.
De markt had een vast verloop en werden met uitzondering van gruisthee voor alle soorten hoogere prijzen betaald.
Gebrokens liepen 3 tot 5 cts. boven de vorige veiling. Blad
eveneens levendig gevraagd tot circa 6 cts. hoogere prijzen.
Noteering voor gewoon blad 55/58 cts. Entrepôt, tegen 50/52 cts.
op 25 November.
Nog werden deze maand van vroeger opgehoudene partijen
1120 Kisten uit de hand afgedaan.
De aanstaande veiling zal op 13 Januari plaats vinden.

VETTEN EN OLIEN.

Aanvoer der Grondstoffen voor de Margarine-Industrie
in Oorlogstijd.

Daar, waar de Regeering den uitvoer van alle vetten en
oliën heeft verboden, met uitzondering echter van het artikel ,,Margarine”, behoeft het nauwelijks betoog dat ten opzichte
van den overzee-aanvoer der grondstoffen tot bereiding van dit
produkt, groote moeilijkheden zijn gerezen, welke het nemen van bijzondere maatregelen door de ,,N. O.T.” noodzakelijk maakten.

12

ECONOMISCI1-STATISTISCHE BERICHTEN

5 Januari 1916

Individueele inkoopen ad libitum door Margarine-Fabrikanten
kunnen niet meer geschieden.
Alle als zoodanig erkende Margarine-Fabrikanten zijn nu
vereenigd tot een ,,Inkoop-Bureau”, dat in dén Haag zetelt,
en waaraan van de zijde der ,,N. 0. T.” eene door haar be-
noemde ,,Commissie van Deskundigen” is toegevoegd.
Elke fabrikant stelt zijn geheele bedrijf, zoowel wat betreft
zijne voorraden aan grondstoffen als Zijne productie, onder
Contrôle dr ,,N. 0. T.”, ten deze belichaamd in genoemde
Commissie van Deskundigen.
De genoemde C. v. D. beoordeelt, aan hand der zich ver-
schafte gegevens, in hoeverre aanvulling van voorraden der
diverse benoodigde Artikelen noodzakelijk geacht kan worden,
waarna eventueele aankoopen voor het Bureau geschieden.
Voor deze door de Commissie van Deskundigen vooraf
goed te keuren inkoopen, heeft de ,,N. 0. T.” zich verbonden,
consent te verleenen.
De gekochte hoeveelheden worden.door de C.
Y. D. gedis-
tribueerd onder de leden van het Bureau, naar rato van ieders
verbruik. –
De op deze wijze toeb

edeelde partijen mogen door de ont-
vangers niet aan derden verkocht, doch uitsluitend gebruikt
worden tot verwerking in hunne fabriek.
Wanneer wij hieraan nog toevoegen, dat buitendien op den
productie-verkoop een speciaal ingesteld Verbruiks-Contrôle-
Bureau toezicht houdt, dan is hiermede in korte trekken aan-
gegeven, aan welke strenge eischen de in ons land zoo belang-
rijke Margarine-Industrie zich heeft moeten onderwerpen, om
haar bdrijf onder de huidige omstandigheden zonder onder-
breking te kunnen, voortzetten.
Alhoewel alle moeilijkheden nog geenszins tot het verleden
behooren en steeds weder nieuwe hinderpalen alle aandacht
vereischen, zoo mag toch met voldoening geconstateerd worden,
dat dank zij de onvermoeide zorgen der ,,N. 0. T.” deze
bloeiende tak van nijverheid zich niet alleen heeft kunnen
staande houden, doch dat ook de hoogst-belangrijke Export-
handel zich ongebreideld heeft kunnen handhaven, ,terwijl hier
te lande de détail-prijzen voor de Margarine-boter, in tegen-
stelling met die van zoovele andere onontbeerlijkelevensmid-
delen, gedurende den geheelen oorlog ‘niet verhoogd behoefden
te worden.
COPRA.

Dit .voor onze Margarine Industrie zoo hoogst belangrijk
artikel verkeert, wat onze markt betreft, momenteel sterk onder
den invloed van de reglementeering van aanvoer en verbruik;
van eene geregelde markt is dan ook geen sprake.
De noteering voor Java f.m.s. (fair merchantable sundried)
is op
f
35
/2
per 100 K.G. aan te nemen. De Londensche markt
was de laatste dagen willig, Ceylon f. m. s. 33.10/-.

NOTEERINGEN..
31 December 1915 ……….
f
35.75
30 November 1915 ………….36.25
31 December 1914 ………..

..42.-
31

,,

1913 ……….,, 36.75
20-25 Juli 1914 (ong.) ……..28.75

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

1 Jan. 1916. In de afgeloopen week werden weinig zaken
gedaan. Het aanbod van ruimte was beperkt, hetgeen toege-
schreven wordt aan rekwisitie van ruimte door de Britsche en
Grieksche Regeeringen. Voor Nederlandsche rekening was
geringe vraag naar ruimte voor graan, vermoedelijk omdat
N. 0. T. consenten moeilijk te krijgen waxen en ook omdat
de meeste bevrachters een afwachtende houding aannatnen
met het -oog op het aan de Nederlandsche Regeering toege-schreven plan om zelf den maïs-invoer in handen te nemen.
Desniettegenstaande is de vracht voor graan van Noord-Amerika naar Nederland gestegen door verdere vraag van de Commission
for Relief in Belgium, waarbij van invloed was het ontbreken van mededinging van Britsche schepen, sedert het dezen ver-
boden is zonder bijzondere toestemming goederen tusschen
buitenlandsche havens te vervoeren.

GRAAN.

Data

Petro-
grad
Londen/
R’dam

Odessa

a

1
d
Rotter-
m

1

All.
Kust Ver. Staten
San Lorenso

Rotter-
Bristol
Rotter-
Enge-

1
dam
Kanaal
dam
land

Juli 1914.
11 d.
7/3
1/11’/4
11112/
4
12/- 12/-
29/31 Dec. 1913.

7/-
1/10
1
1
1/10
1
!2
12/6
12/6
28/31

,,

1914.
– –
9/3
7/-
70/-
50/-
20/25

1915.
– –
f
8.70
13/6
f54.-
120/-

29/31

,,

1915.j
– –
,, 9.-
13/9

125/-

HOUT.

Data

Cronstadt
Golf van Mexico
Holland
Oostk.
Engeland Holla,,d Engeland

(gezaagd)
(mijn.
(pitcl-
piiie)
(/itch-
pine)
st-uiten)

Juli

1914

……
f12.-
2416
75/-
77/6
29131 Dec. 1913


82/6
85/-
28/31

1914

.120/-
20/25

,,

1915
– – –
315/-
29/31

1915


f225.-

ERTS.

Bilbao
Ca,tha.
Grieken-
Poli
Data
Middlet.
gelzu
Middlcs-
land
Middles.
Middles.
bro
bro’
.bro’
bro’

Juli

1.914
4/3
5/4
1
/2 5/9
8/6
29131 Dec. 1913
4/3 5/9 6/8
9/3
28/31

1914
816
8/3
10/-

20/25

1915 21/6
20/-
201-

29/31

1915
21/6
21/-

KOLEN.

Cardiff

1
Oostk. Engeland

Data
1 Bor.1

Port 1
Plato
Rotter-
1
Cron-
deaux
Genua
Said

dam
1
stadt
Rivier

Juli 1914
fr.7.-
7/-
7/3
14/6 3/2
5/-

29/31 Dec. 1913
5.75
7/6
8!- 13!-
3/9

28/31

,,

1914
13.-
18/-
21/-
17/6
15.50

20/25

1915
43.-
85!-
70/-
401-
,, 5.-

29/31

,,

1915.
43.-
65/-

40!-
,,5.-

DIVERSEN.

.
Bombay
Burma!,
Vladivos. Chili

D
0
0
West West
tock
West
Europa
Europa
Wcst
Europa

(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

Juli 1914
14/6
16/3

25/-
22/3
29/31 Dec. 1913
18/-
23/6
27/-
23!-

28/31

,,

1914
22/6
35/-
5/-
60!-
20/25

,,

1915
95/-
125/-

120′-
29/31

,,

1915
110/-
130/-
120/-
120/-

Graan Pefrograd per quartcr van
496
lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van
480
lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitch pine per St. Pet. Standard van 165 kub. vi.,
nhijnsiutten per vadeni van 216 kub. vt.
Overige not eeringe,I per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

De Rijnvaart wordt door den oorlogstoestand in bijzondere
mate getroffen. De aanvoer bestaat thans nog slechts uit enkele
voor de Ruhrhavens bestemde ladingen Zweedsch erts, terwijl
in den normalen tijd dagelijks duizenden tonnen massale pro-
ducten, zooals erts, hout en granen, voor . den Beneden- en
Bovenrijn bestemd, te Rotterdam en Amsterdam aankwamen.
Ook aan de beurs te Ruhrort is het stil. Terwijl v66r den
oorlog dagelijks een groot aantal schepen voor kolen, ijzer en
phosphaat naar de zeehavens bevracht werden, staan nu de
zaken nagenoeg stil.

VRACHTEN TE ROTrERDAM.
(in GId. per 2000 K.G.)

Data
Erts nr. Ruhr/lavcnsl
nassa,e
goed.
Boven.
Waterstand
‘/

lostijdl
1
/2

lostijd

0,32
1
/2
0,42
1
/2

hoog
0,40 0,50

hoog

27-31

Dec.

’15 ………

24-31

Dec.

’14 ……..
0,25 0,35

gunstig

17-24

,,

………..

24-31

Dec.’13 ……..
0.52′!!
.
0.62
1
!2
1,05
gunstig

20-24

Juli

’14 ……..
.0,60
.
0,70
1,05

gunstig

MOLEST VERZEKERING.

In de eerste weken van den oorlog bereikten de molestpremiën
een ongewone hoogte (3 en 4
0
.
1
0
naar Engeland); sedert daal-den zij geleidelijk (thans
1/5
â 81
0/,),
behoudens een tijdelijke
sterke stijging omstreeks .18 Februari 1915, in verband met
den door Duitschland aangekondigden duikbootenoorlog. Ver-
dere daling dér premies gedurende de laatste zes maanden
hebben assuradeuren voorkomen door voor verschillende risico’s
minimumtarieven in te voeren.

Auteur