Ga direct naar de content

Integrale Aanpak en MKBA

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 20 2014

.

ESB Dossier MKBA: maatwerk in gebruik

beleidservaringen

Integrale aanpak
en MKBA
Rinske Smid
Beleidsmedewerker
bij het Ministerie
van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

24

I

n 2008 maakten zes gemeenten en het Ministerie
van BZK in het kader van de landelijke wijkenaanpak een begin met het rijksexperiment ‘Achter de Voordeur’. Dit experiment richtte zich op de
vraag hoe hulpverleners van verschillende organisaties
(beter) kunnen samenwerken bij de hulpverlening aan
huishoudens met meervoudige problematiek. Inmiddels is de integrale aanpak, mede door de drie decentralisaties, breed omarmd. De aanpak is opgenomen
in het regeerakkoord en bijna zestig gemeenten nemen
deel aan het landelijk project en netwerk Integrale
Aanpak BZK.
Om de effecten van de integrale aanpak in kaart
te brengen, werd vanaf 2010 de MKBA ingezet. Met
het besluit tot de drie decentralisaties en de financiële opgave die dit met zich meebrengt, wordt het kostenplaatje van het werken binnen het sociale domein
steeds belangrijker. De MKBA levert een belangrijke
bijdrage aan het inzichtelijk maken van deze kosten en
baten.
Inmiddels hebben ruim veertig gemeenten hun
aanpak langs de meetlat van een MKBA gelegd om
inzicht te krijgen in hoeverre de nieuwe werkwijze kan
bijdragen aan lokale resultaten en opgaven. Door middel van dit inzicht kunnen gemeenten keuzes maken
om hun aanpak verder te verbeteren. Daarnaast wordt
de MKBA veelal gebruikt in het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld als basis om te adviseren om bepaalde
pilots breder uit te rollen binnen de gemeenten.

Meta-analyse

Om gemeenten concrete handvatten te bieden bij het
(door)ontwikkelen van een succesvolle integrale aanpak, heeft het Ministerie van BZK aan economisch adviesbureau LPBL opdracht gegeven een meta-analyse
van de MKBA’s op te stellen en een MKBA-tool te
ontwikkelen.
Uit deze meta-analyse blijkt dat een integrale aanpak
in potentie effectiever en goedkoper is, mits voldaan
wordt aan een aantal randvoorwaarden. De metaanalyse zet de lessen vanuit de MKBA’s op een rij en
identificeert de knoppen waaraan gemeenten kunnen
draaien om de aanpak te optimaliseren. De onderzoekers van LPBL brengen daartoe interventies en effecten in beeld. Elke gemeente kan daar haar eigen keuzes
in maken, afhankelijk van de lokale opgave en behoeften. De meta-analyse ondersteunt bij het maken van
lokale keuzes omdat zij lessen, sleutels en randvoorwaarden op basis van praktijkervaringen op een rij zet.
De MKBA-tool voor sociale wijkteams biedt gemeenten de mogelijkheid zelf een MKBA te maken en te
updaten. Een pool van professionals ondersteunt gemeenten bij het gebruik van deze tool.
De meta-analyse en MKBA-tool zijn beschikbaar
op: www.integrale-aanpak.nl.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4696S) 23 oktober 2014

Auteur