Ga direct naar de content

Input/output

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 6 2012

?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?. ESB Input / Output Input // Output Moeders inanciële prikkels vooral de keuze om wel of Fiscale kortingen voor werkenden, zoals ar- niet te werken en veel minder de keuze voor het beidskorting en inkomensahankelijke com- aantal uren werk per week. Een hoger loon voor binatiekorting, moeten vanuit participatie- vrouwen heet vrijwel geen efect op de arbeids- oogpunt vooral worden gericht op de lagere participatie van mannelijke partners, maar een inkomens en in mindere mate op de hogere in- hoger loon voor mannen leidt wel tot een da- komens. Dit stimuleert namelijk de groep die ling van de arbeidsparticipatie van vrouwelijke relatief gevoelig is voor inanciële prikkels en de partners. keuze om te werken. Dit concluderen Jongen et al. namens het Centraal Planbureau. Uit hun Jongen, E., M. Mastrogiacomo en B. ter Weel (2011) onderzoek blijkt dat vooral jonge moeders en Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders? CPB Policy laagopgeleide alleenstaanden door inanciële Brief, 14. prikkels meer gaan werken. Verder beïnvloeden Betalen Rurale Ondernemers In het algemeen verlagen pinbetalingen, in verge- De meest gangbare theorieën over de keuze tussen lijking met betalingen met contant geld, de maat- ontwikkeling een baan of een eigen bedrijf gaan uit van het feit dat schappelijke kosten van een betalingssysteem. ?D?e? ?s?p?e?c?i???e?k?e? ?d?o?e?l?s?t?e?l?l?i?n?g?e?n? ?v?o?o?r? ?s?o- de minst risicoaverse mensen kiezen om ondernemer Vandaar dat de overheid pinbetalingen stimuleert ciaal-economische ontwikkeling van te worden. Daarnaast vereist ondernemerschap een door middel van reclamecampagnes. De keuze voor rurale gebieden in Nederland, zoals scala aan verschillende vaardigheden terwijl mensen een bepaald betalingsmiddel van Nederlandse con- omschreven in de Nota Ruimte van in loondienst over het algemeen meer gespecialiseer- sumenten wordt echter mede bepaald door de ge- het Ministerie van VROM, mist een de taken uitvoeren. Mensen met een meer diverse bruikelijke betalingsvorm in het land waar de con- duidelijke basis. Dit stelt Koomen vaardigheden zullen dus eerder kiezen voor onder- sument is opgegroeid. Migranten uit landen waar namens de Vrije Universiteit van nemerschap. Hsieh et al. stellen namens het Tinber – voornamelijk met contant geld betaald wordt bij Amsterdam op basis van zijn on- gen Instituut dat meer risicoaverse mensen eerder consumentenaankopen, houden in Nederland aan derzoek. Hij maakt gebruik van een geneigd zijn om een brede set vaardigheden te ont- deze gewoonte vast. Tweede-generatie-migranten ?G?e?o?g?r?a???s?c?h? ?I?n?f?o?r?m?a?t?i?e? ?S?y?s?t?e?e?m? wikkelen, waardoor het waarschijnlijker wordt dat ze blijken echter de gewoontes van het gastland over (GIS) en zeer gedetailleerde ruim- ervoor kiezen om ondernemer te worden. De onder- te nemen en niet die van hun ouders. Dit blijkt uit telijke datasets en concludeert dat zoekers veriiëren deze propositie aan de hand van onderzoek dat Kosse en Jansen hebben uitgevoerd de ontwikkeling van de bevolking, gegevens over studenten van Nederlandse univer- namens De Nederlandsche Bank. De onderzoe – werkgelegenheid en faciliteiten in siteiten. De uitkomsten van hun onderzoek helpen kers concluderen op basis van hun onderzoek dat deze gebieden niet fundamenteel verklaren waarom er in het verleden uit verschillende het geen maatschappelijke meerwaarde oplevert afwijkt van de nationale trend. onderzoeken geen eenduidige conclusie kon worden om middels voorlichtingscampagnes migranten tot getrokken over het efect van risicoaversie op de kans meer pinbetalingen aan te zetten. Koomen, E. (2011) Indicators of rural dat iemand ondernemer zou worden. ?v?i?t?a?l?i?t?y?.? ?A? ?G?I?S?-?b?a?s?e?d? ?a?n?a?l?y?s?i?s? ?o?f? ?K?o?s?s?e?,? ?A?.? ?e?n? ?D?.?-?J?.? ?J?a?n?s?e?n? ?(?2?0?1?1?)? ?C?h?o?o?s?i?n?g? ?h?o?w? ?t?o? ?p?a?y?:? socio -economic development of the Hsieh, C., S.C. Parker en C.M. van Praag (2011) Risk, ?t?h?e? ?i?n???u?e?n?c?e? ?o?f? ?h?o?m?e? ?c?o?u?n?t?r?y? ?h?a?b?i?t?s?.? DNB Working rural Netherlands. FEWEB Research balanced skills and entrepreneurship. Tinbergen Insti- Paper, 328. Memorandum, 50. tute Discussion Paper, 178. Reëel inkomen boeren daalt boeren in de EU27 in 2011 juist toe met 6,7 procent. Alleen Het reële inkomen per werknemer in de agrarische sector in België, Malta, Portugal en Finland nam het inkomen van in Nederland is in 2011 met 8,1 procent gedaald ten opzichte 8,1% boeren sneller af dan in Nederland. Dit blijkt uit gegevens van 2010. In vergelijking met 2005 verdienden werknemers van Eurostat . in de agrarische sector nog wel 3,5 procent meer in reële daling in reëel inkomen termen. Gemiddeld genomen nam het reële inkomen van Eurostat News release, 2011(194). 4 Jaargang 97 (4626) 6 januari 2012 ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?.