Ga direct naar de content

Inkomensontwikkeling van immigranten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 20 2005

Inkomensontwikkeling van immigranten
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4460, pagina 239, 20 mei 2005 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Lage welvaart bij binnenkomst
De materiële welvaart van immigranten is direct na binnenkomst in Nederland relatief laag. Zo hadden immigranten uit 1999 in het
eerstvolgende kalenderjaar gemiddeld een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen dat 20% onder het gemiddelde van de
totale volwassen bevolking in Nederland lag. De startpositie van de immigranten uit 1999 was wel wat beter dan die van de twee
voorafgaande cohorten.
Vooral niet-westerse immigranten starten op een laag welvaartsniveau. Het inkomen van deze immigranten was bijna veertig procent
lager dan gemiddeld. Daarentegen ligt het welvaartsniveau van westerse immigranten aanzienlijk dichter in de buurt van het gemiddelde
van de totale bevolking.
Ongunstige startpositie voor asielmigranten
Het welvaartsniveau in het eerste jaar na binnenkomst loopt sterk uiteen naar migratiemotief. Asielmigranten starten vanuit de
ongunstigste positie. Zo lag het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van de asielmigranten uit cohort 1999 bijna zeventig procent
onder het gemiddelde van de totale bevolking. Het welvaartsniveau van arbeidsmigranten met hetzelfde vestigingsjaar daarentegen lag
10% boven het gemiddelde. Gezinsherenigers, gezinsvormers en migranten met een ander verblijfsdoel namen een tussenpositie in. Hun
welvaartspositie lag net onder het gemiddelde van alle immigranten.
Niet bij alle groepen immigranten deed zich een verbetering van de startpositie voor. De startpositie van de asielmigranten en de groep
met overige verblijfdoelen verbeterde niet. Dat was wel het geval bij gezinsherenigers, gezinsvormers en vooral bij arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten uit 1997 hadden nog een benedengemiddeld welvaartsniveau. Bij de arbeidsmigranten uit 1999 lag dit niveau al boven
het gemiddelde. Deze verbetering hing samen met een toename van het aandeel arbeidsmigranten uit rijkere westerse OESO-landen, zoals
Australië, Canada en de Verenigde Staten. Bij deze arbeidsmigranten lag het inkomensniveau aanzienlijk hoger dan bij de overige
arbeidsmigranten.
Achterstand deels ingelopen
De achterstand van immigranten vermindert naarmate zij langer in Nederland verblijven. Vooral in de eerste paar jaar na vestiging
verbetert de welvaartspositie. Zo nam de achterstand van de cohorten 1995 en 1997 in drie jaar tijd af met acht á negen procentpunt. Uit
de gegevens voor oudere cohorten blijkt, dat ook daarna de achterstand nog enkele procentpunten afneemt. Geen van de cohorten kwam
evenwel binnen de waarnemingsperiode uit op of boven het gemiddelde van de totale volwassen bevolking.
De sterkste verbetering van de welvaartspositie vond plaats bij de asielmigranten. Toch blijft hun welvaartsverschil ten opzichte van het
gemiddelde aanzienlijk. Asielmigranten uit 1991 bijvoorbeeld, hadden na negen jaar nog een inkomensachterstand van 33%. figuur 1
figuur 2

Figuur 1. Inkomensniveau van niet-Nederlandse immigranten als percentage van het gemiddelde van alle Nederlanders naar
herkomstgroepering en cohorta

Figuur 2. Inkomensniveau van niet-Nederlandse immigranten en asielmigranten als percentage van het gemiddelde van alle
Nederlanders naar verblijfsduur en cohorta
Ger Linden en Henk-Jan Dirven

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)