Ga direct naar de content

inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 30 2008

inhoud

4536
30 mei 2008  jaargang 93

Schaal en zorg

326

J. Blank, C. Haelermans, P. Koot en O. van Putten De schaal­ er­
v
groting van zorginstellingen leidt niet tot doelmatigheidsverbetering. De
vrees dat de bereikbaarheid van zorg onder druk is komen te staan, is ook
ongegrond.

Ongelijke kansen bij sollicitaties

330

T. Veerman en B. de Zwart Werkgevers selecteren sollicitanten op
leeftijd, etniciteit en gezondheid. Vooral werkzoekende ouderen, arbeids­
gehandicapten en allochtonen maken hierdoor weinig kans. Vrouwen en
jongeren hebben betere kansen.

Het monetaire beleid van de ECB

333

J. Gorter, J. Jacobs en J. de Haan De Taylorregel beschrijft rentebe­
sluiten op basis van ontwikkelingen in inflatie en productie. Aan enquêtes
ontleende verwachtingscijfers leiden tot een betere beschrijving van het
rentebeleid van de ECB.

Innovaties succesvol introduceren

338

K. Schoots en H. Jeeninga De introductie van nieuwe technologieën
verloopt moeizaam door discontinuïteit in stimuleringsregelingen.
Door vooraf in te schatten hoeveel middelen nodig zijn, en wat een reële
tijdsduur is voor de stimuleringsregeling kan het succes van innovatie­
trajecten vergroot worden.

Pensioenfonds en sponsor

en verder…

342

S. Grob en L. de Haan De financiële posities van pensioenfondsen
en hun sponsorondernemingen staan niet los van elkaar, ondanks de
wettelijke onafhankelijkheid van fondsen. Zo blijken pensioenfondsen met
sponsors met relatief grote schulden naar verhouding weinig buffers te
hebben.

ESB kompas

322

Redactioneel

323

Input/Output

324

Column

335

Economie in beeld

336

Statistiek

349

Poulen met EK-koorts

Boeken

350

Agenda

351

L. Groot Miljoenen Nederlanders zullen in de aanloop naar Euro2008
meedoen met een voetbalpoule. Volgens de berekeningen staat
Nederland in de kwartfinales.

Ceteris Paribus

352

Dynamiek op de arbeidsmarkt

344

J.W. Bruggink en C. Siermann In 2006 vonden meer mensen een baan
en werd er meer van banen gewisseld dan in de jaren daarvoor. Los van
de conjunctuur is ook het structurele niveau van het aandeel mensen
dat van baan wisselt in de beroepsbevolking toegenomen sinds de jaren
negentig.

ESB

93(4536) 30 mei 2008

346

321