Ga direct naar de content

Inflatie en prijsontwikkeling

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 6 2005

Inflatie en prijsontwikkeling
Aute ur(s ):
Jan Walschots
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4459, pagina 215, 6 mei 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De inflatie geeft aan hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast is er de verandering van de prijzen
ten opzichte van de maand eerder. Dit cijfer sluit vaak directer aan bij de ervaringen van de consument. Soms lijken de uitkomsten
tegenstrijdig, bijvoorbeeld als de prijzen in de afgelopen maand zijn gestegen en de inflatie is gedaald.
De inflatie in maart 2005 is af te leiden uit de consumentenprijsindices van maart 2005 en maart 2004. Het verschil tussen beide indices is
1,8%. In maart 2005 waren de prijzen dus 1,8% hoger dan in maart 2004. De inflatie in februari 2005 bedroeg 1,6%. Dus van februari op
maart 2005 is de inflatie met 0,2 procentpunt toegenomen.
Ten opzichte van februari 2005 stegen de prijzen in maart met 0,9%. Dit blijkt uit de indexcijfers van februari en maart 2005. Het verschil
tussen de toename van de inflatie met 0,2 procentpunt en de prijsstijging tussen februari en maart 2005 van 0,9% wordt verklaard door de
prijsstijging van 0,7% tussen februari en maart 2004. Deze telt niet meer mee in het inflatiecijfer van maart 2005. De inflatie neemt dus toe
als de prijsstijging in een maand sterker was dan de prijsstijging in de overeenkomstige maand een jaar eerder. In het omgekeerde geval
echter daalt de inflatie. De consument neemt in zo’n geval wel een prijsstijging waar ten opzichte van de maand ervoor, maar krijgt te
horen dat de inflatie is gedaald. tabel 1

Tabel 1. Consumentenprijsindex (CPI), prijsstijging en inflatie
2004
2005
inflatie

CPI
Februari
110,3
112,1
1,6%

maart
111,1
113,1
1,8%

prijsstijging
maart t.o.v. februari
0,7%
0,9%

Seizoenpatroon in prijsstijgingen
De maand-op-maandontwikkeling kent een duidelijk seizoenpatroon. In september, maart, januari en februari stijgt het prijsniveau fors, in
juni en december dalen de prijzen juist sterk. Ten slotte zijn er maanden, zoals juli, waar gemiddeld weinig gebeurt met de prijzen.
In maanden met een grote spreiding in de maand-op-maandmutaties is er ook vaker een grote verandering van het inflatieniveau. De
grootste spreiding doet zich voor in januari. In deze maand varieerden tussen 2001 en 2005 de prijsstijgingen ten opzichte van december
tussen 0,1 en 1,0 procent. De verandering van de inflatie is in januari ook veelal het grootst. Veel kleiner is de spreiding in maanden
maart, augustus en juli. figuur 1

Figuur 1. Spreiding maand-op-maandmutaties CPI vanaf februari 2000
Jan Walschots

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur