Ga direct naar de content

Inflatie 2,0% in 1998

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 13 1999

Inflatie 2,0% in 1998
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4188, pagina 99, 5 februari 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het consumentenprijsindexcijfer lag in december 1,7% hoger dan in december 1997. Vooral de prijzen van vis, groenten en tabak
stegen sterk , terwijl onder andere die van koffie, thee en cacao fors daalden. De ontwikkeling van de consumentenprijsindex geldt als
de belangrijkste indicator voor de inflatie. Gemiddeld steeg het prijsniveau over 1998 met 2,0% . In 1996 en 1997 bedroeg de toename
respectievelijk 2,0% en 2,2% (zie figuur 1).

Figuur 1. De vis wordt duur betaald. Consumentenprijsindex per artikel, de vijf sterkste stijgingen en dalingen, % mutaties 1998 t.o.v.
1997
Een belangrijke oorzaak van de stijging in 1998 was de toename van het prijsniveau in de categorie huisvesting, water, gas en elektriciteit
met 3,1%. Binnen deze categorie namen vooral de kosten voor huisvesting toe. Doordat deze categorie een kwart van het gezinsbudget
vormt, heeft een stijging substantiële consequenties voor de consumentenprijsindex. Ondanks een daling van de prijs in december van
dit jaar, werden kleding en schoeisel in 1998 2,8% duurder. Dit is een aanzienlijk grotere toename dan in 1997. De prijs van
voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken nam in 1998 met 2,2% toe. Binnen deze categorie stegen de prijs van groenten, mede door het
kleinere aanbod als gevolg van het slechte weer van het afgelopen jaar, en de prijs van vis het sterkst. Evenals voorgaande jaren nam de
prijs van tabaksproducten in 1998 sterk toe.
Sinds 1995 is het merendeel van de waargenomen goederen in prijs gestegen, vooral elektriciteit, gas en andere brandstoffen (18,1%),
tabak (14,3%), huisvesting (12,2%) en de tarieven van overheidsdiensten (11,8%). Ook het prijsniveau in de productgroep communicatie
is behoorlijk toegenomen (10,1%), wat vooral veroorzaakt is door een krachtige prijsverhoging in 1996. Huishoudelijke en computerapparatuur zijn juist goedkoper geworden (zie figuur 2).

Figuur 2. Consumentenprijsindex per artikelgroep, 1997 en 1998, % mutaties t.o.v. het voorgaande jaar

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur