Ga direct naar de content

Groei vlakt af

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 14 1998

Groei vlakt af
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4174, pagina 827, 30 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De onrust op de financiële markten en de onzekerheid over de economische ontwikkelingen vinden amper hun neerslag in de cijfers
over de economische situatie. Een van de oorzaken hiervan is de vertraging waarmee informatie beschikbaar komt. Het merendeel van
de indicatoren geeft een afvlakking van een relatief hoge groei te zien. Het volume van de industriële productie was in juli-augustus
maar iets groter dan een jaar eerder. In de eerste helft van 1998 was het groeitempo hoger. De consumptie door gezinnen nam ook in
augustus toe. De sentimentsindicator over het economisch klimaat reageert in oktober heftig op het economische nieuws. De
koopbereidheid daalt daarentegen slechts in geringe mate. Het investeringsvolume daalde in het tweede kwartaal. De inflatie blijft
onveranderd laag. Het aantal uitgesproken faillissementen nam in het derde kwartaal minder af dan in de voorgaande kwartalen.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur