Ga direct naar de content

Gestage groei industriële productie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 20 1999

Gestage groei industriële productie
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4228, pagina 823, 5 november 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het volume van de productie in de industrie is gemiddeld over de vakantiemaanden juli en augustus, gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden, ten opzichte van de voorafgaande maand met 1% gegroeid. Vergeleken met de overeenkomstige periode een jaar
eerder ligt het niveau 0,7% hoger. Na april nemen de groeicijfers, wanneer ze vergeleken worden met de overeenkomstige periode
van vorig jaar, steeds toe. Door krimp in de eerdere maanden van dit jaar is het productievolume in de eerste acht maanden van 1999
nog wel iets kleiner (0,4% ) dan dat van hetzelfde tijdvak van vorig jaar. De groei over het gehele jaar 1998 bedroeg 2,1% , ondanks de
relatief forse krimp in de laatste twee maanden van dat jaar (figuur 1).

Figuur 1. Volume industriële productie voortschrijdend drie-maands gemiddelde
Binnen de industrie varieert de ontwikkeling per bedrijfsklasse sterk. Alleen in de hout- en bouwmaterialenindustrie overtrof het
groeicijfer over de eerste acht maanden het jaaraccres van 1998. De voor de bouwnijverheid gunstiger weersomstandigheden zijn hier
een factor van betekenis. De bedrijvigheid in de textiel-, kleding- en lederindustrie valt het sterkst terug. Tegenover de grootste groei
vorig jaar staat de grootste krimp over de eerste acht maanden van dit jaar. Ook in de conjunctureel belangrijke bedrijfsklassen metaal en
chemie doet zich voor deze periode een krimp voor. In de voedings- en genotmiddelenindustrie is het productievolume zowel in 1998 als
in de periode januari – augustus van dit jaar een fractie groter dan in de overeenkomstige periode een jaar geleden (figuur 2).

Figuur 2. Volume industriële productie naar sector. % mutaties

Over een wat langere termijn geeft de volume-indicator van de industriële productie een sterk wisselend beeld te zien. Na een top in 1990
zijn de groeicijfers tot eind 1993 bijna voortdurend gedaald. In de loop van 1994 zette een snel herstel in om in 1995 een top te bereiken.
Een aantal jaren bleef daarna de groei op een betrekkelijk hoog niveau. In 1998 keerde het tij en in de loop van dit jaar tekent zich recent
een eind van deze neergaande fase af. In de grafiek is de ontwikkeling weergegeven als het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.
Hierbij is dat gemiddelde aan het eind van de periode geplaatst.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur