Ga direct naar de content

Geen inflatiegevaar vanuit grondstoffenmarkten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 21 1999

Geen inflatiegevaar vanuit grondstoffenmarkten
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4215, pagina 591, 13 augustus 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De prijzen voor niet-energie gerelateerde grondstoffen (metalen, voedingsmiddelen en agrarische producten met een industriële
toepassing) tonen in de eerste maanden van dit jaar tekenen van stabilisatie. Het vooruitzicht op een weer aantrekkende mondiale
conjunctuur speelt daarbij een voorname rol. Daar de prijselasticiteit van het aanbod van deze grondstoffen relatief laag is, vertaalt een
(verwachte) opleving van de vraag zich allereerst in hogere prijzen en pas later in een hoger aanbod. Hierdoor bestaat een vrij nauwe
relatie tussen de grondstofprijzen en de mondiale conjunctuur (zie figuur 1 en figuur 2). De jongste crisis in de ’emerging markets’
en de uitstralingseffecten daarvan naar de industrielanden resulteerden de afgelopen twee jaar in een versnelde glijvlucht van de
grondstofprijzen.

Figuur 1. Dollarkoers in relatie tot het renteverschil tussen dollars en euro, en in relatie tot euro

Figuur 2. Verband tussen wereldconjunctuur en prijzen voor niet-energie gerelateerde grondstoffen
De verwachting dat voor een groot aantal crisis-economieën het dieptepunt achter de rug is en dat en Europees groeiherstel vorm krijgt
kan de grondstofprijzen de komende maanden steunen. Daartegenover staan de matigende invloeden van een, zij het milde,
groeivertraging in de vs en een voorlopig relatief zwakke ontwikkeling in Japan en de Aziatische opkomende economieën. Ondanks het
vriendelijker mondiale klimaat ligt een fors prijsherstel daarmee op korte termijn niet voor de hand.

Voor de trendmatige daling in de niet-energie gerelateerde grondstofprijzen biedt de wereldconjunctuur geen afdoende verklaring. Hier
spelen (technologische) innovaties een rol die, enerzijds, het belang van bepaalde primaire grondstoffen voor productieprocessen
hebben verminderd. Anderzijds hebben zij zich vertaald in hogere oogstopbrengsten en structureel dalende exploratie – en
exploitatiekosten. Tezamen met een meer exportgeoriënteerde opstelling van de ontwikkelingslanden is het potentiële aanbod op de
grondstoffenmarkten de laatste twintig jaar structureel toegenomen.
Recent sprak de Wereldbank dan ook de verwachting uit dat de prijzen van grondstoffen opnieuw bij de algemene prijsontwikkeling
zullen achterblijven. Op de industrielanden gaat hiervan een prijsmatigende invloed uit. De grondstoffenexporterende (ontwikkelings)
landen, echter, zullen steeds meer moeite ondervinden om noodzakelijke importen te financieren.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur