Ga direct naar de content

Financiering Amerikaans lopende-rekeningtekort onder druk

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 11 2003

Financiering Amerikaans lopende-rekeningtekort onder druk
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4408, pagina 335, 11 juli 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Cijfers van de Amerikaanse Treasury Department tonen aan dat er in het eerste kwartaal van 2003 duidelijk minder buitenlandse
belangstelling bestond voor Amerikaanse effecten (aandelen en obligaties). De instroom uit hoofde van het totale effectenverkeer was
niet meer toereikend om het (gestegen) tekort op de lopende rekening te dekken.
De terugval is met name toe te schrijven aan het aandelenverkeer. Voor het eerst sinds het derde kwartaal van 1998 verkochten
buitenlandse beleggers meer Amerikaanse aandelen dan zij aankochten. Met name de interesse van beleggers uit de eurozone nam af. De
sterke appreciatie van de euro is hier waarschijnlijk verantwoordelijk voor. Beleggen in het buitenland vanuit een regio met een sterker
wordende valuta is immers (vanuit een onafgedekte positie) onaantrekkelijk, omdat de waarde van de belegging bij een verdere
appreciatie van de eigen valuta wordt uitgehold. Het omgekeerde is zichtbaar in het beleggingsgedrag van de Amerikanen zelf. Zij tonen
een toenemende belangstelling voor Europese aandelen. De totale netto-aankoop van buitenlandse aandelen door Amerikanen was het
grootst sinds het tweede kwartaal van 2001.
De netto-instroom uit hoofde van het obligatieverkeer bleef daarentegen min of meer stabiel, maar onderverdeeld naar de verschillende
soorten schuldtitels is wel degelijk sprake van een duidelijke verandering. Schuldtitels van de bedrijven en aan de overheid gelieerde
hypotheekinstellingen (“agencies”) staan steeds meer in de belangstelling, terwijl titels van de federale overheid (“treasuries”) minder in
trek zijn. De traditioneel sterk op Amerikaans overheidspapier gerichte Aziatische regio was vrijwel geheel verantwoordelijk voor de
netto-aankoop van Treasuries. Maar ook hier valt een verschuiving waar te nemen. China neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de
financiering van de tekorten van de vs. In de afgelopen twee kwartalen bedroeg de netto-instroom vanuit China circa 28 miljard dollar,
terwijl er vanuit Japan slechts 11 miljard dollar toevloeide.
figuur 1

Figuur 1. Lopende rekeningtekort VS (onder) en effectenverkeer VS (boven), in miljarden dollars
figuur 2

Figuur 2. Uitsplitsing effectenverkeer VS, in miljarden dollars

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)