Ga direct naar de content

Export trekt economie in 2004

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 11 2005

Export trekt economie in 2004
Aute ur(s ):
Frans van Ingen Schenau
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4455, pagina 119, 11 maart 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Export trekt economie in 2004
De economische groei in ons land bedroeg vorig jaar 1,3%. De groei kwam ondanks de hoge olieprijzen en de dure euro vrijwel helemaal
van de export. Voor de Nederlandse concurrentiepositie is de dure euro ongunstig. Tegenover dit nadeel staat echter een daling van de
loonkosten. Dit komt doordat de lonen in Nederland nauwelijks stegen en de arbeidsproductiviteit toenam. De stijging van het
productievolume per arbeidsjaar bedroeg vorig jaar 3%. Deze toename is veel groter dan in voorgaande jaren. figuur 1

Figuur 1. Middelen en bestedingen volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder
Geringe groei consumptie
Huishoudens en overheid hebben in 2004 nauwelijks meer besteed dan in 2003. De consument bleef terughoudend. Aan duurzame
consumptiegoederen, zoals auto’s en meubels, hebben consumenten zelfs iets minder besteed dan in 2003. De overheidsconsumptie was
in 2004 slechts 0,2% groter dan in 2003. Deze stijging valt in het niet bij de groeipercentages van de afgelopen jaren, toen de economie
juist een belangrijke impuls ontving van de toegenomen overheidsbestedingen
In 2004 was het volume van de investeringen in vaste activa 1,6% groter dan in 2003. Bedrijven investeerden fors meer in computers en
bedrijfsauto’s. In infrastructuur en in kantoren en winkels werd opnieuw minder ge»nvesteerd.
Spaartegoed naar 200 miljard
De onzekere economische situatie heeft huishoudens aangezet tot sparen. Aan het eind van 2004 was het spaartegoed van particulieren
opgelopen tot bijna tweehonderd miljard euro. Belangrijk voor een breder gedragen economisch herstel is het aantrekken van de
consumptie door huishoudens. De vraag daarbij is of de consument zijn spaargeld gaat aanspreken en meer gaat besteden. Een
verbetering van het consumentenvertrouwen kan daarvoor een belangrijke aanwijzing zijn. De consumenten keken in de eerste twee
maanden van 2005 wel positiever naar de toekomstige economische ontwikkeling, maar hun animo om te kopen bleef onverminderd laag.
Frans van Ingen Schenau

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur