Ga direct naar de content

Eventueel herstel productie industrie nog onduidelijk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 7 2003

Eventueel herstel productie industrie nog onduidelijk
Aute ur(s ):
EBS/CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie macro-economische statistieken en publicaties van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4394, pagina 71, 7 februari 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In november 2002 lag de gemiddelde dagproductie van de industrie 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. Hiermee is een einde
gekomen aan een periode van dalingen die al sinds juli 2001 voortduurt. Het lijkt echter te vroeg om al van een omslagpunt te spreken.
Allereerst is er sprake van een overloopeffect, dat zich voordoet als een indicator een jaar eerder relatief hoog of laag stond. De cijfers
van 2002 worden vergeleken met relatief lage productieniveaus van 2001(ten gevolge van de aanslagen in New York). Dit geeft een
vertekend beeld. Het lijkt dus eerder een technisch dan een reëel herstel. Ten opzichte van november 2000 was de gemiddelde
dagproductie in november 2002 namelijk 3,1 procent lager. Ook andere indicatoren die met de industrie samenhangen, laten nog geen
duidelijk herstel zien. Eén hiervan is het producentenvertrouwen. In januari van dit jaar is het vertrouwen van de industriële
ondernemers met 2,5 punten teruggelopen tot -4,4. Omdat het producentenvertrouwen voorloopt op de productie-index van de industrie
zou dit kunnen betekenen dat de bescheiden productiegroei niet zal doorzetten. Een andere indicator is het oordeel van de industriële
ondernemers over hun orderpositie. Dit oordeel is met -15 nog steeds zeer negatief. Het beeld van de laatste zeven jaar laat zien dat als
de orderpositie verslechtert, de productie-index binnen enkele maanden volgt.
Chemie als indicator
Er zijn ook andere signalen. De aardolie-, chemische en rubberindustrie is daar een voorbeeld van. De trend van de chemische productie
is sinds september 2002 omgebogen. Gemiddeld loopt de trend, gebaseerd op een twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde, voor op de
productie van de gehele industrie. De chemische industrie kent een bijna onafgebroken positieve groei van de productie sinds april 1999.
Alleen oktober en november 2001 lieten een kleine krimp zien. De chemische industrie heeft een aandeel van ruim twintig procent in de
totale industrie.
Externe factoren
Daarnaast zijn er nog externe factoren waarvan niemand weet of en zo ja wanneer die zich zullen manifesteren. Een voorbeeld hiervan is
een dreigende oorlog in Irak. De cijfers van twaalf jaar geleden lieten zien dat de Golfoorlog een flinke deuk in het
producentenvertrouwen heeft veroorzaakt. Volgens bovenstaande analyse van het verband tussen dit vertrouwen en de productie van
de industrie zou dit vervolgens kunnen leiden tot een dalende productie. Concluderend: ondanks een enkel lichtpunt is het nog veel te
vroeg om van een omslag in de industriële productie te kunnen spreken.
figuur 1

Figuur 1. Productie industrie (volume) en producentenvertrouwen

figuur 2

Figuur 2. Producentenvertrouwen en toegevoegde waarde industrie tijdens de Golfoorlog

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur