Ga direct naar de content

Eurogebied geeft export stimulans

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 29 2000

Eurogebied geeft export stimulans
Aute ur(s ):
DNB (auteur)
Deze rub riek wordt maandelijks samengesteld door N.J. Nahuis en M.C.J. van Rooij van De Nederlandsche Bank.
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4249, pagina 275, 31 maart 2000 (datum)
Rubrie k :
DNB-indicator
Tre fw oord(e n):
conjunctuur

Aantrekkende conjunctuur in het eurogebied stimuleert de Nederlandse export, waardoor de economische groei breder wordt
gedragen.
De DNB-conjunctuurindicator, die ditmaal vooruitblikt tot en met augustus 2000, duidt op een verdere expansie van de Nederlandse
economie (zie figuur 1). Wel laat de realisatiereeks, de industriële productie, een lichte aarzeling zien. Dit hangt waarschijnlijk
samen met de overgang naar het nieuwe millennium. Uit voorzorg voor de ‘millennium bug’ bleken ondernemers extra voorraden te
hebben aangelegd, waardoor als gevolg van de afbouw van voorraden industriële ondernemingen in januari iets minder produceerden.

Figuur 1. De DNB- conjunctuur-indicator
Binnenlandse ontwikkeling robuust en …..
De laatste jaren is de consumptiegroei de belangrijkste pijler van de economische groei geweest. Hoewel deze groei aan het eind van
vorig jaar licht afzwakte, zijn er voor de komende maanden geen aanwijzingen dat deze tendens zich voortzet. Het
consumentenvertrouwen staat nog altijd op een historisch hoog niveau en huishoudens vinden het nog steeds een goed moment om
grote aankopen te doen. Bovendien geeft het belastingplan de consumptie dit jaar een extra impuls, aangezien consumenten in
anticipatie op de btw-verhoging van 1 januari 2001 hun bestedingen vermoedelijk naar voren zullen halen. De sterke consumptiegroei
van de laatste jaren herbergt echter wel risico’s. De laatste jaren groeien de consumptieve uitgaven harder dan het beschikbaar
gezinsinkomen, een situatie die niet eeuwig kan standhouden. De divergentie tussen deze groeivoeten valt te verklaren uit de sterke
stijging van aandelenkoersen en huizenprijzen. De hieruit voortvloeiende vermogenswinsten zijn ten dele voor consumptieve doeleinden
aangewend. Exercities met MORKMON, het macro-economisch model voor Nederland van DNB, wijzen uit dat in de afgelopen jaren
ongeveer een kwart van de consumptiegroei te verklaren valt uit directe en indirecte vermogenseffecten. Tegenvallende
vermogenswinsten of, in versterkte vorm, correcties op aandelen- of huizenmarkt, kunnen in de toekomst gemakkelijk de consumptiegroei
afremmen.
…buitenlandse vraag trekt aan…..
Naast de binnenlandse bestedingen zijn door het open karakter van de economie, de mondiale vooruitzichten van groot belang voor de
Nederlandse economische prestaties. De huidige trend is onmiskenbaar gunstig voor Nederland. Nadat in een eerder stadium reeds de
economische situatie in Zuidoost-Azië en Oost-Europa is verbeterd, raakt nu ook de binnenlandse vraag van het eurogebied op stoom.
Mede als gevolg hiervan kwam de volumegroei van het bbp in het laatste kwartaal van 1999 uit op 3,1 procent, fors hoger dan de 1,7
procent die in de eerste helft van dat jaar werd genoteerd. Vooral het herstel van de voorheen matig presterende Duitse en Italiaanse
economieën is cruciaal, aangezien deze landen ongeveer de helft van het bbp van het eurogebied omvatten. De signalen hieromtrent zijn
momenteel gunstig: de ifo-conjunctuurindicator voor de Duitse economie stijgt harder dan verwacht en Italiaanse
vertrouwensindicatoren duiden ook op verder herstel. Al met al zijn de economische vooruitzichten voor het eurogebied goed.

….wat de Nederlandse export stimuleert
De gunstige conjuncturele ontwikkelingen in het eurogebied bieden Nederlandse exporteurs weer tal van kansen, aangezien ruim zestig
procent van onze handel zich op het eurogebied richt. Vooral de industriële sector, die ongeveer de helft van zijn omzet in het buitenland
afzet, krijgt hierdoor een impuls. Zo lagen de vanuit het buitenland ontvangen orders voor de industrie, in december bijna vijftig procent
hoger dan een jaar eerder. Het producentenvertrouwen is hierdoor verder gestegen en ligt momenteel boven het gemiddelde niveau van
de laatste jaren. Door de aantrekkende export wordt de Nederlandse bbp-groei weer breed gedragen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar,
toen met name de binnenlandse bestedingen de kar trokken.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur