Ga direct naar de content

EU en VS in tandem door de conjunctuur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 30 2001

EU en VS in tandem door de conjunctuur
Aute ur(s ):
Spijkerman, E. (auteur)
Jansen, P. (auteur)
Deze rub riek wordt periodiek verzorgd door het ministerie van Financiën.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4337, pagina 935, 30 november 2001 (datum)
Rubrie k :
EU-monitor
Tre fw oord(e n):
conjunctuur

In de tweede helft van 2002 wordt een herstel van de Europese conjunctuur verwacht. Hierbij loopt de EU gelijk op met de Verenigde
Staten.
De nieuwste herfstvoorspellingen van de Europese Commissie (tabel 1) laten zien dat de Europese conjunctuur in snel tempo
verslechtert. De groei in de EU-15 zal dit jaar geen 2,8 procent bedragen zoals zes maanden geleden werd verwacht, maar slechts 1,7
procent. Voor volgend jaar zet de Commissie in op 1,4 procent groei, meer dan een halvering ten opzichte van een half jaar geleden. De
voorspellingen zijn met veel onzekerheid omgeven omdat economische ontwikkelingen – mede door 11 september – sterk afhankelijk
zijn van het verloop van vertrouwensindicatoren.

Tabel 1. Groeivoorspellingen van de Europese Commissie
2001

2002

2003

België
1,3 1,3 2,8
Denemarken
1,3 1,6 2,5
Duitsland
0,7 0,7 2,8
Griekenland
4,1 3,5 4,2
Spanje
2,7 2 3,2
Frankrijk
2 1,5 2,6
Ierland
6,5 3,3 5,5
Italië
1,8 1,3 2,7
Luxemburg
4 3 5,4
Nederland
1,5 1,5 3,1
Oostenrijk
1,1 1,2 2,4
Portugal
1,7 1,5 2,3
Finland
0,5 1,7 2,9
Zweden
1,4 1,6 2,6
VK
2,3 1,7 3
EU-15
1,7 1,4 2,9
eurozone
1,6 1,3 2,9
VS
0,9 0,5 3,4

Bron: Europese Commissie, Autumn forecasts, Brussel, 2001.

Herstel verwacht in 2002
Uit kwartaalcijfers valt tegelijkertijd op te maken dat de Europese Commissie – net als de OESO en het IMF – herstel verwacht in de
tweede helft van 2002. Voor 2003 zet de Commissie in op 2,9 procent groei, waarbij de groeicijfers voor Duitsland, Frankrijk en Italië onder
het gemiddelde liggen, terwijl het VK en een aantal kleinere landen relatief sterker groeien. De Europese Commissie is vooral
pessimistisch over Duitsland: voor dit en volgend jaar wordt een groei van 0,7 procent verwacht.
Nederland in de pas met wereldeconomie
Voor Nederland voorziet de Commissie een jaarlijkse groei van 1,5 procent in 2001 en 2002 (conform het CPB) en 3,1 procent in 2003. De
tegenvallende realisatie over het derde kwartaal van 2001 maakt de groeiraming voor dit jaar echter moeilijk haalbaar. Een lagere groei in
2001 zal via de zogenoemde overloop ook het beeld voor 2002 negatief kunnen beïnvloeden. Volgen de Commissie zullen investeringen
en consumptie hier na de zomer van 2002 aantrekken, als de wereldeconomie zich herstelt. tabel 2 laat zien dat de ramingen van de EC
grote gelijkenis vertonen met die van het IMF en de OESO, hoewel de laatste voor de VS met 3,8 procent groei in 2003 optimistischer is.

Tabel 2. Vergelijking groeiverwachtingen Europese Commissie, OESO en IMF
EC
2001
2002
2003

EU-15
VS
EU-15
VS
EU-15
VS

OESO

1,7
0,9
1,4
0,5
2,9
3,4

1,7
1,1
1,5
0,7
2,9
3,8

IMF
1,7
1,1
1,4
0,7
nb a
nb a

a. Het IMF komt in december met actuele voorspellingen.
Bronnen: Europese Commissie, Autumn forecasts, Brussel, 2001; OESO, Economic Outlook, nr. 70, Parijs, 2001, en
http://www.imf.org .

Sterke correlatie conjunctuur EU en VS
figuur 1 laat zien dat de verwachte conjunctuurontwikkelingen voor de EU-15 en de VS nauw samenhangen. De correlatiecoëfficiënt
tussen beide kwartaalreeksen is 0,976, veel hoger dan vroeger. Het mondiale karakter van schokken (olieprijs, ict) en het toegenomen
belang van internationale transmissiekanalen (van kapitaal, handel, sentiment) maken dat conjunctuurcycli meer synchroon lopen dan in
het verleden.

Figuur 1. Groeiprojecties van de Europese Commissie voor EU-15 en VS, kwartaalcijfers

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur