Ga direct naar de content

Een op de tien niet-westerse allochtonen werkloos

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 2 2003

Een op de tien niet-westerse allochtonen werkloos
Aute ur(s ):
Statistiek (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4401, pagina 215, 2 mei 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In 2002 is de werkloosheid onder zowel autochtonen als allochtonen gestegen. De werkloze beroepsbevolking bestond in 2002 uit
ongeveer 300.000 personen, waarvan eenderde allochtoon was. Ruim zestigduizend niet-westerse allochtonen waren in 2002
werkloos. Dat betekent dat één op de tien niet-westerse allochtonen zonder baan zit. Dit werkloosheidspercentage is driemaal zo
hoog als dat van autochtonen, en steeg van negen procent in 2001 naar tien procent in 2002. Onder autochtonen steeg de
werkloosheid met een half procentpunt tot ruim drie procent.
Daling werkloosheid voorbij
Vanaf het midden van de jaren negentig tot en met 2001 daalde de werkloosheid, vooral onder niet-westerse allochtonen. In 1996 was
ruim twintig procent van deze groep werkloos, terwijl dit in 2001 slechts negen procent was. In 2002 zitten zij weer op het niveau van
2000. Daarmee is een eind gekomen aan de dalende trend van de werkloosheid onder allochtonen. De werkloosheid onder Marokkanen
bedroeg zowel in 2001 als in 2002 tien procent. Onder Surinamers liep de werkloosheid op van zes procent in 2001 naar acht procent in
2002. De werkloosheid was in 2002 het hoogst onder de ‘overige niet-westerse allochtonen’, waaronder personen uit een groot aantal
herkomstlanden vallen.
Mannen en vrouwen even vaak werkloos
De werkloosheid is onder mannen lager dan onder vrouwen. Voor autochtonen is het werkloosheidspercentage van vrouwen anderhalf
keer hoger als dat van de mannen. Bij niet-westerse allochtonen daarentegen is de werkloosheid onder mannen en vrouwen gelijk. Zowel
onder niet-westerse mannen als onder niet-westerse vrouwen was in 2002 namelijk één op de tien werkloos.
figuur 1

Figuur 1. Werkloosheid van 15-64 jarigen naar herkomst, in procenten van de beroepsbevolking
figuur 2

Figuur 2. Werkloosheid niet-westerse allochtonen van 15-64 jaar, in procenten van de beroepsbevolking
figuur 3

Figuur 3. Werkloosheid van 15-64 jarigen naar herkomst en geslacht, 2002, in procenten van de beroepsbevolking

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur