Ga direct naar de content

Economie en samenleving

Geplaatst als type:

De economische ontwikkeling in 1995

o

Welkomi De recentelijk ten de Buropcse Onie teegetfedea ianden: .Finland, posteiyijk en Zwedert hebben in 1995 de grootste
economische groei. Nederland is een rnatige nadtfentrwter, jomringd door lande» die ook geografisch aasgrenzend; zjjh. Atle aan
DuitsSand grenzende EU4anden hebhen nagenoegfljetzgilde, inflatie cijffr. , : ( ;
s;;

O

1&|> groei eerste tfrte kwartaten in %

-z.

O

Nederland, vohtme-ontwikkelingen 1990-1995
; t.o.v.

2,7

Iftft

Openbare nutsbedrijven
Bouwnijverheid
Handel, horeca en reparatte

6,2
4^0
»*»

Uftvoer goederen en diensten

4,2
53

Consumptle ovetheld
Voedings-en genotmiddelen
npaegoeder

33
2,1
3,6
M
2,5

4,5

Ov. diensten (excL overh.)
Inflatie jantiari t/m oktober in %

co
>

42

2,3

7,1

2,3
0,5
4,1

2,1 ‘

42

4,7

1,5
3»l
0,6
4,8

24;

13

Investertogen in vaste activa

1,6
0,9

e,2

<>,6

De groeidiamant

* Deze pagtna is santengeseld;door de divjsie Kesentatafe en;|tj

ESB 6-12-1995

-3,1

-0,1 ; ‘4,4-“; : : ^2 ! ;

a. {Seraarhde cijfers, ondeend aan CBS, ttetfwr 1995 in ygfefcfc- ;; •

Tegeh het etade van het jaarwotden de contouren van de
econoraische ontwikkeling in 1995 zichtbaar. Als belangrijkste
maatstaf hiervoor wordl vaak, welifcnt wat te een-di(neri^lonaal, de volume-groet van het biwto binnenlands prodwkt
gebruikt. In 1995 neemt het bbp, war prijsverandenisgen
gecorrigeerd, met 2,7% toe. Indca%elopen tien jaar werd
maar drie keer een grotere groei geregistteerd (in 19^, in
1989 en in 1990), Be stijging van ;het bbp ligt to 1995 fa
dezelfde orde van grootte als vorig jaar, rnaar het herstel is
in een veel breder scala indicateren^zictatbaar,
;
De f%uur laat hiervan een aantal aspecten zien. Vbtx de afgelopen drie jaar is de ontwlkkjslhjg wrt vies
gegeven. M het algeoieeij geldt idal I
beterde conpnctuur zich ontwik;
vergefekeh iraetxJe Vboi^mtefe^ jar«ri,’dpopp6EvlaJtee;M:1995
vergroot wordt door de dating via
afnernen van de inflatie. Het Wptopertte
van de” overheid, de ^X» EMll-norin wordt: niet geiidaarentegen een negatief f&dtl fen byzK^ae vin; 1993 tajjgt
het economisch herstel in 19^4 in 1S9S duMeii|s gtetaj^’:: -;
Andere indicatoren die iich;irt l995:gunst^g bij^wiKkej^Bj zijrt
onder meer de bruio irtvesteringen in;vafte acti5S hoogsije gjoeipijfe’ in de jarert peg^itig), de dalttig ^san :jj^ ;
aantal (litge^jroken fapissernenten, en Jjet op!p|>end aantal;
vacatures.;
– , : : • “, : ; . • • : : ‘.’.:::.’;: – , ‘ : ; ; : J J – : – ; ; ; ;
:

2,1

1,5
1,4-

;

O

Auteurs