Ga direct naar de content

Economie en samenleving

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 11 1995

Nederlandse economie doet het beter dan de Duitse

O
O

De economische groei in Nederland in
de eerste helft van 1995 is groter dan
die in Duitsland. De groei van de bruto
investeringen in vaste activa en van de
uitvoer is ruim twee maal zo groot als
die van onze oosterburen. Ook de
invoer stijgt in ons land veel forser.
Vergeleken met geheel 1994 doet de
Nederlandse economie het dit jaar beter; in Duitsland is daarentegen sprake
van een terugval.

Bruto binnenlands produkt (volume)
Jaamiutatie voortschrijdend 4-kwartaalsgemiddelde {%)

Goederen- en dienstentotalen Nederland en Duitsland, procentuele volumemutaties t.o.v. overeenkomstige periode van bet voorgaande jaar
Nederland
1994

Duitsland

le helft
1995

1994

2,7

2,9

2,9

2,6

7,5

8,1

7,1

3,8

Beschikbaar voor finale bestedlngen
4,2
Consumptie
1,9
• door gezinshuishoudingen
2,1
• door overheid
0,9
Bruto investeringen in vaste activa
3,0
• door bedrijven
2,7
• door overheid
4,3
Toeneming voorraden en onderhanden werk pm

4,5

3,7

Z

o

2,8

1,6

Bruto binnenlands produkt
Invoer goederen en diensten

le helft

1995

m

Z
co

1,9

0,9

2,2

0,9

1,6

0,7

1,2

1,7

7,7

4,3

3,2

8,1

4,9
-0,6

4,2

5,0

pm

pm

Z
m

-4,4
pm

Nationale finale bestedlngen

3,3

2,4

2,8

2,5

Uitvoer goederen en diensten
Totale finale bestedlngen

5,8

8,4

7,5

4,5

3,7

O

4,0

4,2

Z

2,8

‘ ‘ • ‘ Duitsland
I

II III IV I
1992

II III IV I
1993

II III IV I II
1994
1995

Milieu en economie
Door milieurekeningen te koppelen aan de nationale rekeningen, kan een beeld worden gekregen van de wisselwerking
tussen milieu en economie.
In de flguur is te zien in welke mate de produktiegroei in
verschillende sectoren in de afgelopen zes jaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van vijf milieu-aspecten, waaronder
het broeikaseffect en de verzuring. Gemiddeld genomen
bleven de ontwikkelingen van de milieu-effecten achter bij de

volumegroei van het bruto binnenlands produkt. De landbouw wist ondanks de vrij sterke groei van haar toegevoegde
waarde (4,2%) de uitstoot van stoffen die bijdragen aan
verzuring en vermesting, te reduceren. Het terugdringen van
ozonlaagaantastende stoffen was het meest succesvol in de nijverheid. Opvallend is de groei bij vier van de vijf milieu-indicatoren in de bedrijfstak diensten. Naast afval namen de verzurende, vermestende en broeikasemissies hier toe, terwijl deze
voor alle economische activiteiten te zamen juist afnamen.

Toegevoegde waarde en mllieu-indicatoren per bedrfjfstak
Gemiddelde procentuele volumemutaties 1986-1992
12
10

landbouw
en visserij

8

nijverheid

diensten

totaal

6
4

O
-2
-4

-6

I

-8
-1O

toegevoegde
waarde

broeikaseffect

ozonlaag
aantasting

Nverzunng

Hvermesting

k/Clgestort afval

Deze pagina is samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ESB 1-11-1995

989