Ga direct naar de content

Consumentenprijzen opnieuw gewogen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 5 1997

Consumentenprijzen opnieuw gewogen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie presentatie en integrastie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4131, pagina 931, 3 december 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De ontwikkeling van de consumentenprijsindex geldt als een belangrijke indicator voor de inflatie. Deze index meet
maandelijks de gemiddelde prijsverandering van een ‘mandje’ goederen en diensten. Consumptiepatronen veranderen, en
daarom moet dit ‘mandje’ af en toe worden aangepast. Dat is onlangs gebeurd.
In 1995 wordt er, ten opzichte van 1990, minder uitgegeven aan voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken en aan diensten op
het gebied van recreatie en cultuur. Aan consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten is de consument in 1995
aanzienlijk meer kwijt dan in 1990 (zie tabel 1).

Tabel 1. Weging van de oude en nieuwe consumentenindex volgens de Classification Of Individual Consumption by Purpose.
Artikelgroep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

voedingsmid. en alcoholvr. dranken
alcoholhoudende dranken en tabak
kleding en schroeisel
huisvesting, water, elektriciteit en gas
stoffering, huishoudelijke apparaten
gezondheid
vervoer
communicatie
diensten v. recreatie en cultuur
onderwijs
hotels, cafés en restaurants
diverse goederen en diensten
consgeb. belastingen en overheidsd.
totaal

1990
149
27
71
262
78
6
109
17
125
2

1995
136
39
61
265
79
5
106
18
112
4

55
61
38

55
62
58

1000

1000

Het geringe aandeel in beide jaren van de uitgaven voor gezondheid en onderwijs vraagt om een nadere toelichting. Het deel
van het gezinsbudget dat verplicht wordt afgedragen, blijft buiten beschouwing. Naast de directe belastingen en de premies
sociale verzekering valt hieronder ook het werknemersdeel van de ziekenfondspremie. Omwille van vergelijkbaarheid wordt de
particuliere ziektekostenverzekering op analoge wijze behandeld. Wat rest, is de medische zelfzorg. Het geringe aandeel van
het onderwijs wordt grotendeels verklaard door het opnemen van de school- en collegegelden bij de overheidsdiensten. Na
1995 is de prijs voor ‘huisvesting, water, elektriciteit, gas’ het sterkst gestegen. Ook kleding en schoeisel en communicatie
zijn relatief fors duurder geworden. Bij elkaar hebben deze groepen in het aangepaste mandje een iets kleiner gewicht
gekregen. Hierdoor valt de nieuwe index lager uit dan de oude (zie figuur 1)

Figuur 1. De oude en de nieuwe prijsindex

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur