Ga direct naar de content

Conjunctuurdaling trof vooral uitkeringsontvangers en jongeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Geringe banengroei in derde kwartaal, werkloosheid afgenomen
In het derde kwartaal van 2005 was het aantal banen (seizoengecorrigeerd) 7000 hoger dan in het voorgaande
kwartaal. Daarmee zet het lichte herstel van de werkgelegenheid door. In 2003 gingen er gemiddeld 40.000 banen
per kwartaal verloren. Sindsdien is de daling teruggelopen en in de loop van 2005 overgegaan in een lichte groei.
In de zakelijke dienstverlening en in de gezondheidszorg nam het aantal banen toe. In de andere bedrijfstakken is
sprake van een kleine krimp of stabilisatie. In het vierde kwartaal kwam de werkloosheid (seizoengecorrigeerd) op
471.000 personen. Dat is 13.000 minder dan in het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004 is er
een daling van 26.000. Deze daling komt volledig voor rekening van de mannen.
Banen van werknemers × 1000
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000

gecorrigeerd
voor seizoen
banen van
werknemers

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vergelijkbare cijfers voor 2000 zijn niet beschikbaar

Gewerkte uren uitzendkrachten, 2000=100
uitzenduren

110

gecorrigeerd
voor seizoen

100
90
80
70

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Openstaande vacatures
einde kwartaal, × 1000
aantal vacatures
gecorrigeerd voor seizoen

200
150
100
50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Werklozen
seizoengecorrigeerd, × 1000
600
500
400
300

100

geregistreerde
werklozen
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking,
seizoengecorrigeerd

Minder doorstroom naar werk

Figuur 1. Percentage van de niet-werkenden
dat een jaar later werkt
50
40
30
20
10
0

1999/’00
2002/’03

15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 15-65
jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Bron: CBS

Na 2001 verminderde het aantal niet-werkenden dat ging werken. Van de niet-werkenden van Figuur 2. Percentage van de werkenden
15 tot 65 jaar in september 1999 had ruim tien dat een jaar later niet meer werkt
procent een jaar later werk. Van de niet-werken- 30
1999/’00
25
2002/’03
den van 15 tot 65 jaar in september 2002 had
20
acht procent een jaar later werk, dat is een daling 15
van twee procentpunten. Het aantal mensen met 10
5
een WW-uitkering of een bijstandsuitkering dat
0
15-20 20-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-65 15-65
werk vond, daalde. Daarnaast kwamen niet-werjaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar
kenden zonder uitkering moeilijker aan de slag.
Bron: CBS
In alle leeftijdsgroepen onder 55 jaar verminderde het percentage niet-werkenden dat ging werken. De vermindering was het grootst
bij de jongeren, omdat onder jongeren de meeste overgangen tussen werken en nietwerken plaatsvinden. Boven de leeftijd van 55 jaar was er ook in 1999/2000 nauwelijks
doorstroom naar werk. Deze trend is niet veranderd.

Een ander gevolg van de conjunctuuromslag was dat de uitstroom uit werk toenam.
De stroom van werk naar de WW was in 2003 veel groter dan drie jaar eerder. Van de
werkenden van 15 tot 65 jaar in september 1999 had 6,4 procent een jaar later geen
werk. Drie jaar later was dat 6,7 procent. De uitstroom uit werk is dus licht toegenomen.
Boven de leeftijd van 55 jaar heeft zich een andere ontwikkeling voorgedaan. De uitstroom is op deze leeftijd relatief afgenomen doordat men gemiddeld iets later met
(pre)pensioen gaat.

Duitsland

10

Werkloosheid onder jongeren gestabiliseerd

EU25

8

België

6
4
2

De teruggang van de economie in 2002
en 2003 heeft op de arbeidsmarkt vooral de
uit­keringsontvangers en jongeren getroffen.
Minder uitkeringsontvangers stroomden door
naar werk, meer mensen werden werkloos.
Ook niet-werkenden zonder uitkering ondervonden de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Lichte toename uitstroom uit werk

werkloze
beroepsbevolking

200

Conjunctuurdaling trof vooral uitkeringsontvangers en jongeren

Nederland
2000

Jongeren combineren vaak het volgen van onderwijs met een (tijdelijke) baan. Zij zijn
daarom meer dan mensen met een vaste baan gevoelig voor veranderingen op de
arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren liep in 2002-2003 dan ook sterk op,
maar heeft zich sindsdien gestabiliseerd.

2001 2002 2003 2004 2005

André Corpeleijn

Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.  www.cbs.nl

ESB  27-1-2006

47

Auteur