Ga direct naar de content

Conjunctuurbeeld verbeterd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 26 2005

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Conjunctuurbeeld verbeterd
Met het beschikbaar komen van enkele belangrijke indicatoren is het beeld van de conjunctuur in ons land medio
augustus verbeterd. De economische groei is in het tweede kwartaal van 2005 uitgekomen op 1,3% (jaar-op-jaar) terwijl de economie in het eerste kwartaal nog met 0,5% kromp. Recente maandcijfers over de productie van de sector
industrie, de goederenuitvoer en de consumptie door huishoudens wezen al op
Bruto binnenlands product
een herstel. Daarnaast geven andere indicatoren van de conjuncturele ontwikkevolume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
ling, zoals het aantal failliete ondernemingen en de verwachte omzetontwikkeling in de zakelijke dienstverlening, een iets positiever beeld.
5
4
3
2
1
0
-1

Grote verschillen in consumentenvertrouwen
05 II
NL

05 II
B

05 II 05 II 05 II
D EU-15 VS

4-kwartaalsgemiddelde

05 I
J

kwartaal

Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
6

NL

4
2

EU-15

D

0
-2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar
eerder
12
8

NL

EU-15

4
0
-4

D

-8
-12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Consumentenvertrouwen
saldo van positieve en negatieve
antwoorden, % van totaal
40
20

NL
B

0
-20

D

-40

Vanaf 1986 meet het CBS maandelijks het consumentenvertrouwen. De geïnterviewden (ongeveer duizend huishoudens) kunnen aangeven dat het met de economie beter
gaat (de ‘optimisten’), dat het slechter Figuur 1. Consumentenvertrouwen, afwijking ten opzichte
gaat (de ‘pessimisten’) of dat de convan het gemiddelde 2e kwartaal 2005, saldo percentage
juncturele situatie gelijk blijft. De indi- positieve en negatieve antwoorden
cator van het consumentenvertrouwen
hoogste 20%-inkomens
18-24 jaar
wordt berekend door het percentage
25-34 jaar
man
optimisten te verminderen met het
4e 20%-inkomens
35-44 jaar
percentage pessimisten. De gemiddel3e 20%-inkomens
55-64 jaar
de waarde van het vertrouwen sinds
45-54 jaar
2e 20%-inkomens
1986 komt uit op –3. Over bijna twintig
vrouw
jaar is het percentage pessimisten dus
>=65 jaar
laagste 20%-inkomens
gemiddeld iets groter dan het percen5
10
15 20
-15 -10 -5
0
tage optimisten.

Hoogste inkomens minst negatief
Het vertrouwen van consumenten hangt sterk af van hun inkomen, leeftijd en geslacht.
Zo kwam het vertrouwen van consumenten met inkomens in de hoogste twintigprocentsgroep in het tweede kwartaal van 2005 uit op -3. Gemiddeld over alle consumenten
kwam het vertrouwen uit op -21. Ook jongeren van 18 tot 24 jaar en mannen waren minder negatief dan gemiddeld. Consumenten die qua inkomen in de laagste twintigprocentsgroep zitten, ouderen boven de
Figuur 2. Oordeel economisch klimaat naar inkomens65 jaar en vrouwen hadden echter een groep, saldo percentage positieve en negatieve antwoorden
vertrouwen in de economie dat onder
%
e
het gemiddelde lag.
40
4 20%-inkomens
hoogste 20%Al met al hebben mannen significant
inkomens
0
meer vertrouwen in de economie dan
e
-40 3 20%vrouwen, jongeren meer dan ouderen
inkomens
2e 20%laagste 20%inkomens
inkomens
en mensen met hoge inkomens meer
-80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
dan mensen met lage inkomens.

Ontwikkelingen in oordelen economisch klimaat

-60 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Consumentenprijsindex
procentuele mutatie t.o.v. een
jaar eerder
3,0
2,0
1,0

De oordelen van groepen ondervraagden over het economisch klimaat in de afgelopen en de komende twaalfmaandsperiode lopen door de tijd heen in verschillende
mate uiteen. Begin 2000 waren er duidelijke verschillen tussen de inkomensgroepen als
het ging om het oordeel over het economisch klimaat. Toen vanaf eind 2000 het oordeel
pessimistischer werd, kwamen de inkomensgroepen dichter bij elkaar te liggen. Na het
dieptepunt in het eerste kwartaal van 2003 steeg het oordeel weer voorzichtig en werden de verschillen in het oordeel over het economisch klimaat tussen de inkomensgroepen ook weer groter.

0,0
jul ’05
NL

jul’05
B

maand

jul’05 jul’05 jul’05 jun’05
D
EU-15 VS
J

Karlijn Bakker

12-maandsgemiddelde

Deze pagina is samengesteld door de divisie Macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Meer conjunctuurinformatie via www.cbs.nl/conjunctuurbericht

ESB 26-08-2005

383

Auteur