Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 24 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Piet Rietveld, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.

In hoeverre kunnen vakanties in eigen land
de economie stimuleren?
Nederlanders gaan jaarlijks zo’n vijftien miljoen
keer op vakantie in het buitenland. Daarbij
besteden ze een slordige twaalf miljard euro.
Niet alles daarvan wordt echt in het buitenland
besteed, uw Nederlandse reisbureau
verdient tenslotte ook aan deze reizen, maar
het merendeel wel. Een verschuiving van
deze uitgaven met een omvang van enkele
miljarden van buitenland naar binnenland zal
de Nederlandse economie zeker stimuleren.

De wereld volgens Ottow:

Kan de Nederlandse toeristensector deze
nieuwe klanten bedienen? Het toerisme
wordt gekenmerkt door een grote piek in de
vakantie en een groei in die periode zou deze
piek kunnen verergeren. Vermoedelijk zal
het niet zo’n vaart lopen, aangezien ook de
binnenlandse bestedingen onder druk staan.
En de meeste buitenlanders zijn nog erger door
de crisis getroffen dan de Nederlanders. Zij
zullen dus ook minder in Nederland besteden.
Daarnaast zijn er nog de multiplier-effecten
als aanvulling op de directe impuls die van
de bestedingen uitgaat. Of de overheid
Nederlanders extra moet stimuleren om in
Nederland op vakantie te gaan is de vraag. Wel
is duidelijk dat de beslissing om de vliegtaks
voor Nederlandse luchthavens af te schaffen
een negatief effect heeft op de binnenlandse
toeristische bestedingen van Nederlanders.

ESB-Top 10

9,4
9,2
6,1
5,3
4,9
4,0
3,4
1,9
0,5
0,5

Bron: CBS

Reisbelasting
Het leidt geen twijfel, dat, indien het voorgestelde wetsontwerp inzake een reisbelasting eenmaal tot
wet is verheven, het bedrag, dat de Nederlanders in het buitenland verteren, zal verminderen. Deze
bedragen kunnen door het buitenland zoo minder worden gebruikt, hetzij om goederen in Nederland te
koopen, waardoor dus de uitvoer uit Nederland afneemt, hetzij om de rente van schulden aan Nederland te voldoen. In beide gevallen wordt de handelsbeweging van ons land ongunstig beïnvloed. Een
ander bezwaar tegen de voorgestelde reisbelasting is de geringe overeenstemming met het streven
om het vreemdelingenverkeer in ons land te bevorderen. Terwijl het eene Departement maatregelen
beraamd om het bezoek van vreemdelingen aan ons land aan te moedigen, doet het andere Departement voorstellen, die tot een vermindering van de door Nederlandsche reizigers in het buitenland te
besteden bedragen zal leiden. In principe zijn deze maatregelen met elkaar in strijd.
Tot besluit is de reisbelasting, hoewel niet zo bedoeld, agressief, en schaadt ze buitenlandsche belangen. Daarom reeds is deze belasting tegen den geest van ons volk;
wij laten geen gelegenheid voorbijgaan om den nadruk te leggen op het herstel van
de internationale betrekkingen, dat zoo belangrijk is voor de welvaart van ons land.
Laten wij dit dan ook door daden toonen!
Valk, H. van der (1936) Economische nadeelen van een reisbelasting. ESB, 21(1054), 182.

480

ESB

94(4565) 24 juli 2009

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Mark Dijkstra, Gelijn Werner
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.

Eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk
onderwijs 2007/2008 (in duizendtallen).
1 Bedrijfskunde en administratie
2 Sociale wetenschappen (inclusief economie,
j
­ournalistiek, documentatie en informatie)
3 Taalwetenschappen, geschiedenis en kunst
4 Gezondheidszorg en welzijn
5 Rechten
6 Techniek, industrie en bouwkunde
7 Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica
8 Onderwijs
9 Landbouw en diergeneeskunde
10 Persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu
en veiligheid

Colofon

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.