Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 3 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Justin Jansen, universitair hoofddocent aan de
Erasmus Universiteit

Hoe blijven we innovatief in deze economische crisis?
De negatieve gevolgen van de economische crisis,
zoals de sterke daling van de beurskoersen, het
tanende consumentenvertrouwen en de opkomst
van een wereldwijde recessie worden steeds meer
voelbaar voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een
automatische reflex van veel bedrijven is het
reduceren van de bedrijfskosten. Meer aandacht
voor strategische vernieuwing en innovatie is echter cruciaal voor de winstgevendheid op langere
termijn. Een abrupte verlaging van investeringen
in bijvoorbeeld O&O leidt tot uitholling van ­ ennis
k

De wereld volgens Ottow:

en managementvaardigheden en verlaagt het
innovatie­ ermogen. En dat terwijl innovatie en verv
nieuwing juist lonen. Uit cijfers van INSCOPE blijkt
dat de omzetgroei en winstgevendheid van innovatieve ­ rganisaties respectievelijk 12 en 17 procent
o
h
­ oger zijn. Meer aandacht voor de lange termijn en
het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie
is noodzakelijk. Een heldere visie stelt organisaties
in staat om belangrijke keuzes te maken en financiële middelen te reserveren voor vernieuwing en
innovatie. Ook in crisistijd. Daarnaast stimuleren
horizontale dwarsverbanden binnen organisaties,
zoals tijdelijke werkgroepen en cross-functionele
teams, de samenwerking en kennisintegratie. Bij
innovatie draait het dus niet alleen om de geïnvesteerde euro’s. Het slagen van vernieuwing en het
behalen van langetermijnwinstgevendheid wordt
voor het grootste gedeelte verklaard door een goed
organisatieontwerp, hoge managementkwaliteit en
succesvolle samenwerking. Juist nu in crisistijd.

Percentage werknemers dat minder dan 60 procent
van het minimumloon verdient (2000 en 2007).

Tsjechië
Denemarken
België
Malta
Slovenië
Finland
Nederland
Slowakije
Ierland
Frankrijk

3
3
5
6
5
5
6
9
5
7

3
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Bron: Eurostat

Uit de oude ESB-doos
Inderdaad bemoeilijkt de geldwaardedaling een verantwoorde kredietverlening in toenemende mate,
waarbij zowel het sociaal- als het bedrijfseconomische toezicht van De Nederlandsche Bank vragen
oproept. De omschrijving van de componenten der liquiditeitenmassa voldoet niet aan de vereiste
criteria en de definitie van het eigen vermogen bevat ten onrechte de ledenaansprakelijkheid bij
c
­ oöperatieve banken voor een bepaald bedrag. Voorts leiden de inflatie en verslechtering van de
bancaire solvabiliteit ertoe dat de centrale doeleinden van zowel het sociaalals het bedrijfseconomische toezicht in toenemende mate moeilijker realiseerbaar zijn. De liquiditeiten stegen de laatste jaren té sterk; het lijkt echter ongewenst de verantwoordelijkheid hiervoor ál te nadrukkelijk toe te rekenen aan de
monetaire autoriteiten. Voorts is het solvabiliteitstoezicht tot dusver te formeel
van aard en wil daarbij grotere garanties bieden dan in feite mogelijk is. Een
herziening van dit toezicht in de naaste toekomst lijkt dan ook gewenst.
Rijnvos, C. (1975) Zorgen om geld. ESB 60(3016), 814.

224

ESB

94(4557) 3 april 2009

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Johannes Drees
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.

ESB-Top 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Colofon

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.