Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 23 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Johan Verbruggen, hoofd afdeling conjunctuur bij
het Centraal Planbureau

Op welke manier hadden economen de
kredietcrisis beter kunnen voorspellen?
Niet. Natuurlijk zijn er wel een paar economen
te vinden die deze crisis hebben voorzien.
Maar niemand heeft omvang, aard en timing
juist voorspeld. En bij macro-economische
voorspellingen gaat het daar nu juist om.
Bovendien zijn er veel meer aangekondigde
dan werkelijke crises. Dus wie moet je vooraf
geloven en wie niet? Willen economische
ramingen bruikbaar zijn voor politieke

De wereld volgens Ottow:

besluitvormers, dan moeten zij numeriek,
consistent, goed onderbouwd en begrijpelijk
zijn. Als ramingsinstrument kom je dan al gauw
uit bij een vorm van modellen. Ik ken echter
geen enkel model waarin de beslissing van de
Amerikaanse overheid om Lehman Brothers
failliet te laten gaan een rol speelt. Terwijl die
beslissing nu juist wel van cruciaal belang is
geweest voor de omvang, aard en timing van
de huidige kredietcrisis. Het CPB voorspelde in
het voorjaar van 2008 dat de groei van het bbp
in 2009 beduidend lager zou liggen dan in de
drie voorafgaande jaren. Hoewel het CPB wel
heeft gewezen op de grote neerwaartse risico’s
van de kredietcrisis, heeft het de kwantitatieve
gevolgen daarvan niet goed voorspeld. Ook
met andere wetenschappelijk verantwoorde
instrumenten zou dat niet gelukt zijn.

ESB-Top 10
Populairste Nederlandse dagattracties in 2007
(in duizenden bezoekers).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Efteling
Rondvaarten Amsterdam
Diergaarde Blijdorp
Van Gogh Museum
Burgers’ Zoo
Attractiepark Slagharen
Duinrell
Artis Dierentuin
Dierenpark Emmen
Anne Frank Huis

3.240
3.205
1.560
1.550
1.505
1.424
1.354
1.230
1.203
1.003

Bron: Ned. bureau voor toerisme & congressen, 2008

Uit de oude ESB-doos
“Wanneer de Ver. Staten hun geld weder aan het goud zouden mochten verbinden, en daarbij de
waarde van den Dollar te laag zouden stellen, konden hieruit voor ons land (en de andere landen van
het goudblok) groote gevaren voortvloeien. Men kon dan verwachten, afvloeiing van het goud naar
de Ver. Staten, verhooging van de bankrente hier te lande, inkrimping van credieten en deposito’s,
verdere deflatie, stijging van de waarde van den Gulden, daling van ons groothandelsprijsniveau: in
één woord verergering van de crisis. Inmiddels is het binden van den Dollar aan
het goud een feit geworden. Is dit op de juiste waarde geschied, in overeenstemming met de waarde van de valuta der goudlanden? Zoo goed als zeker neen! Het
is alsof de Ver. Staten, bij het binden van den Dollar aan het goud, geanticipeerd
hebben op eene inflatie, welke zij nog door wilden maken. Op dat oogenblik toch
scheen de koopkracht van den Dollar tegenover het goud niet in overeenstemming met zijn verdere koopkracht tegenover de goederen.â€
Dorp, G. van (1934) De dollar, het goud en de gulden. ESB, 19(961), 492.

64

ESB

94(4552) 23 januari 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Johannes Drees
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.