Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 13 2006

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week
Aan Esther-Mirjam Sent, professor aan de Radboud
Universiteit Nijmegen

Wie wint de volgende
Nobelprijs voor de
economie?
Een eenvoudig antwoord is ‘niemand’ omdat
er geen Nobelprijs voor de economie bestaat. De volledige aanduiding is ‘Prijs van
de Zweedse Rijksbank voor economie, ter
nagedachtenis aan Alfred Nobel’. Dit buiten
beschouwing latend, wordt het lastiger om
de vraag te beantwoorden. Immers, reeds
vele oktobers zit een lange lijst economen
van Robert Barro tot Oliver Williamson
tevergeefs op een telefoontje uit Zweden
te wachten. Daar komt bij dat een enorme
lobby-campagne aan de toekenningen
voorafgaat. Maar nu heb ik de vraag nog
steeds niet beantwoord. Laat ik dat doen
met: Colin Camerer, George Loewenstein
en Matthew Rabin. Het Nobelprijscomité
zal het evenwel nog te gewaagd vinden om
deze vertegenwoordigers van de nieuwe
gedragseconomie nu al te onderscheiden.
Helaas zijn de verwachtingen van zijn leden
niet zo rationeel als die van Rita Lucas, die
een clausule in het echtscheidingsconvenant met haar ex op liet nemen dat ze de
helft van het geld zou ontvangen, mocht
hij de Nobelprijs voor 31 oktober 1995
winnen. Een paar weken voor deze datum
kreeg Robert het heugelijke telefoontje uit
Zweden. De helft van het prijzengeld komt
Rita zeker toe voor zulk een empirisch bewijs van rationele verwachtingen!

Meest gewilde werknemers in Nederland
in 2007 volgens werkgevers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Technici
Vaklieden
Chauffeurs
Managers
Accountants en andere financiële
medewerkers
Administratieve/secretariële medewerkers
Koks
Productiemedewerkers
Engineers
Salesmanagers

Bron: www.manpower.nl

Uit de oude ESB-doos
Wat kan Europa van een economische unie verwachten? Men zou allereerst kunnen afvragen, of
een politieke unie, of een federatie, geen blijk zou
geven van groter werkelijkheidszin en doeltreffender zou zijn. Maar de volken van West-Europa
schijnen er werkelijk weinig op voorbereid te zijn.
“Het zou wel mogelijk zijn […] dat de politieke eenwording meer gevoelige plekken zou kwetsen, dan
de economische eenwording belangen schaadtâ€.
Daarna zou men zich kunnen afvragen, of de economische eenwording in een nabije toekomst – zeg
tien jaar – geen dwaze utopie is. Maar geen enkele
wetenschapelijke overweging kan ons op deze
vraag een antwoord
doen geven. Laten we
dat dus maar aan de astrologen overlaten.
Bron: Sermon, L.L.
(1949) Wat kan Europa
van een economische
unie verwachten? ESB,
34(1675), 470-473.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Strip: Johan van Zanten
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

448

ESB 13

juli 2007