Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 14 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan
de Universiteit Maastricht.

Zijn de boetes voor het negeren van het
rookverbod in cafés hoog genoeg?
Als we het afmeten aan het geklaag van de
horecaondernemers zijn de boetes hoog
genoeg. Voor de meeste horecaondernemers
weegt het ontduiken van het rookverbod en het
riskeren van een boete kennelijk niet op tegen
het omzetverlies. De boete voor het negeren
van het rookverbod is niet zo hoog: bij eerste
overtreding moet 300 euro worden betaald. Dit
kan oplopen tot 2.400 euro als je binnen vijf

De wereld volgens Ottow:

jaar vier keer wordt betrapt. De cafébazen die
op de televisie beweren dat ze zich niet aan
het rookverbod houden, wekken de indruk dat
het verbod massaal wordt ontdoken. Dat geloof
ik niet. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft
sinds 1 oktober slechts 48 keer een boete
opgelegd aan een café voor overtreding van
het rookverbod. Ik denk dat veel niet-rokende
cafébezoekers het niet accepteren als er nog
gerookt wordt. Horecaondernemers geven aan
dat hun omzet met tien tot dertig procent is
gedaald door het rookverbod. Het economische
onderzoek op dit terrein concludeert echter
dat een rookverbod op langere termijn geen
effect heeft op de omzet. De daling van de
horecaomzet in de afgelopen maanden zou wel
eens meer te maken kunnen hebben met de
naderende recessie dan met het rookverbod.

ESB-Top 10
IT Industry Competitiveness Index 2008 (2007).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1)
(6)
(4)
(7)
(8)
(9)
(5)
(3)
(11)
(12)

Verenigde Staten
Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Denemarken
Canada
Australië
Zuid-Korea
Singapore
Nederland

74,6
69,2
67,2
66,0
65,2
64,4
64,1
64,1
63,4
62,7

Bron: The Economist

Uit de oude ESB-doos
De malaise, waarin wij ons bevinden, is thans zoo ernstig geworden, dat van alle zijden aangedrongen
wordt op maatregelen, om een spoedig herstel te bevorderen. De maatregelen, die aanbevolen worden, zijn echter van zeer verschillenden aard, en waar elk zijn maatregelen in hun uitwerkingen overschat en er een groote verbetering van verwacht, is het voor den leek niet gemakkelijk, in dit doolhof
van goede raadgevingen den weg te vinden. Zoo wordt vaak veel heil verwacht van het toepassen van een protectionistische handelspolitiek. Anderen
denken, dat het invoeren van een “Planwirtschaftâ€, een planmatige huishouding, een oplossing van de moeilijkheden zou beteekenen. De verdedigers van
dit standpunt vertellen echter in de meeste gevallen er niet bij, hoe zij zich
deze planmatige huishouding voorstellen, en hiervan hangt het juist af, of het
mogelijk zal zijn, de depressie op deze wijze te bestrijden. En met een woord
kan men de economische moeilijkheden van onzen tijd waarlijk niet oplossen!
Valk, W.L. (1931) Actieve geldpolitiek. ESB 16(831), 1042.

704

ESB

93(4547) 14 november 2008

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts, Roel Ottow
Foto’s: Arenda Oomen, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.