Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 1 2014

ESB Agenda

Agenda/Ceteris paribus
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties
Op 2 mei promoveert Roel van Elk aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op zijn proefschrift Evaluating the effects of educational policies. Zijn promotor is Dinand Webbink. De plechtigheid
vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint om
13.30 uur.
Op 8 mei promoveert Lukasz Gatarek aan de Erasmus Uni­
versiteit op zijn proefschrift Economic contributions to financial
trading, hedging and risk measurement. Zijn promotor is Herman
van Dijk. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de
universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 15 mei promoveert Jan Tichem aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op zijn proefschrift Altruism, conformism and incentives in the workplace. Zijn promotor is Robert Dur. De plechtig­
heid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en be­
gint om 15.30 uur.
Op 16 mei promoveert Huaxiang Yin aan de Universiteit van
Tilburg op zijn proefschrift Organizational architecture and prosocial behavior: three essays. Zijn promotoren zijn Eddy Cardi­
naels en Jeroen Suijs. De plechtigheid vindt plaats in het Cob­
benhagengebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.

Seminars

12 mei Strategic risk shifting and the idiosyncratic volatility, Xiaoyan Zhang (Pur­
due University, Verenigde Staten).

Dana Sisak (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
12 mei Discounting the future: a political economy approach, Antony Millner
(London School of Economics, Ver­
enigd Koninkrijk).
13 mei Transit strike cost to outsiders,
Martin Adler (Vrije Universiteit Am­
sterdam).
13 mei Unilateral climate policies: incentives and effects, Karolina Ryszka (Vrije
Universiteit Amsterdam).

CPB

UU

ACLE

12 mei Tax shelters or efficient tax planning? A theory of the firm perspective
on the economic substance doctrine,
Oliver Hart (Harvard University, Ver­
enigde Staten).

CENTER

6 mei Niet-lineariteiten van het effect
van vermogen op huishoudconsumptie,
Malka da Castro Campos (Universi­
teit Utrecht).
15 mei Technologische verandering en
sectorale verschuivingen, Anna Salo­
mons (Universiteit Utrecht).

ISS

Personalia
Op 9 mei spreekt Woody van Olffen
zijn oratie uit ter aanvaarding van zijn
leerstoel Organizational Change and
Development, aan de Universiteit van
Tilburg. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van het Cobbenhagen­
gebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 9 mei spreekt Kirsten Rohde haar
oratie Planning or doing? uit ter aan­
vaarding van haar bijzondere leerstoel
Gedragseconomie met een Focus op In­
tertemporele Keuzes, aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De plechtigheid vindt plaats in
de Senaatszaal van de universiteit en begint om 16.00 uur.

15 mei The crisis of the tax state, An­
drew Gamble (University of Cam­
bridge, Verenigd Koninkrijk).

RADBOUD

12 mei Learning under ambiguity: an
experiment using initial public offerings
on a stock market, Han Bleichrodt
(Erasmus Universiteit Rotterdam).

TINBERGEN

6 mei Second-best road pricing in polycentric settings with distorted labor
markets, Ioannis Tikoudis (Vrije Uni­
versiteit Amsterdam).
8 mei Performance and relative incentive pay: the role of social preferences,

7 mei List rationalizable choice, Kemal
Yildiz (New York University, Verenig­
de Staten).

Uit de
oude ESB-doos
Ramptoerisme?

Ten aanzien van de komst van
buitenlandsche gasten naar Nederland lijken de vooruitzichten
ongunstig. Hun bezoek concentreert zich in de groote steden en
aan de kust. Bevordering van het
vreemdelingenverkeer is van landsbelang, het brengt
deviezen binnen.
De landen, welke
sterk geleden hebben van den oorlog, zullen echter
voorloopig geen buitenlandsche
betaalmiddelen beschikbaar stellen ten behoeve van plezierreizen.
De reizigers uit de landen, waarvoor deze overweging niet geldt,
zullen wij met alle kracht naar ons
land moeten trekken. Nederland
moet zoo spoedig mogelijk weer
paraat zijn den vreemdeling te bieden, wat hij wenscht.
Zwaal, N. van der (1946) De gevolgen
van den oorlog voor het toerisme. ESB,
31(1514), 317-319.

288

Jaargang 99 (4684) 2 mei 2014

Auteur