Ga direct naar de content

Banengroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 10 1999

Banengroei
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4231, pagina 887, 26 november 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De werkgelegenheidsgroei is in de eerste helft van 1999 onverminderd doorgegaan, en bevindt zich al een paar jaar op een hoog
niveau. In het tweede kwartaal van dit jaar was het aantal banen van werknemers 400.000 groter dan in dezelfde periode van 1997.
Ruimschoots koploper wat betreft de banengroei in de laatste twee jaar zijn de zakelijke dienstverlening en de financiële instellingen. Ook
de gezondheidszorg, de horeca en de handel vertoonden een bovengemiddelde groei. Anderzijds zijn er sectoren waar de
werkgelegenheid niet of vrijwel niet is toegenomen, met name de industrie, het openbaar bestuur en het onderwijs. Er zijn zowel voltijdals deeltijdbanen bijgekomen (zie figuur 1).

Figuur 1. Banen van werknemers per bedrijfstak, mutatie 1999 t.o.v.1997, tweede kwartaal, %.
Meer deeltijdbanen is geen nieuw verschijnsel. De afgelopen vijfentwintig jaar is de deeltijdarbeid in Nederland voortdurend sterk
gegroeid. Terwijl in ongunstige jaren als gevolg van personeelsinkrimpingen en ontslagen het aantal werknemers met een voltijdbaan
afnam, bleef de groei van het deeltijdwerk doorgaan. Vooral vrouwen zijn massaal in deeltijd gaan werken. In bedrijfstakken als de
gezondheids- en welzijnszorg, de horeca, en het onderwijs werkt nu meer dan de helft van de werknemers in deeltijd. Terwijl in de
Europese Unie twee van de drie werkende vrouwen een voltijdbaan hebben, is dat in Nederland één op de drie. De ontwikkeling van het
aantal voltijdbanen hangt samen met de conjunctuur. In de jaren 1993-1995 daalde het aantal voltijdbanen. Daarna zijn er in toenemende
mate voltijdbanen bijgekomen. In het tweede kwartaal van 1999 was de procentuele groei (ten opzichte van dezelfde periode in 1998) van
het aantal voltijdbanen zelfs een fractie groter dan die van het aantal deeltijdbanen. De toeneming van het aantal werknemers met een
voltijdbaan betreft zowel mannen als vrouwen. Vrouwen met een voltijdbaan vormen nog altijd een kleine minderheid onder de
werkenden, maar hun aantal is de laatste tijd gegroeid (zie figuur 2).

Figuur 2. Banen van werknemers, jaargemiddelden, mutatie t.o.v. voorgaand jaar
x 1000

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur