Ga direct naar de content

Baanvinders en baanwisselaars

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 9 1998

Baanvinders en baanwisselaars
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4182, pagina 972, 18 december 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Cijfers over de hoogte van de werkloosheid of de omvang van de werkgelegenheid, zoals afgebeeld in de kolom hiernaast, geven maar
een beperkt beeld van wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Ook bij constante werkgelegenheid kunnen er mensen de arbeidsmarkt
verlaten of een nieuwe baan vinden. Deze dynamiek op de arbeidsmarkt is aanzienlijk.
In 1997 waren er ruim 900.000 zgn. baanvinders: mensen die korter dan een jaar geleden in hun huidige baan begonnen zijn. Dit komt
overeen met 15% van de werkzame beroepsbevolking. Een derde van hen wordt aangeduid met ‘baanwisselaar’. Zij hadden kort voor hun
huidige baan een andere werkkring die minstens één jaar geduurd heeft. De periode tussen beide banen bedroeg maximaal drie maanden
(zie figuur 1).

Figuur 1. Baanvinders en baanwisselaars, x 1000
De situatie op de arbeidsmarkt is uiteraard van invloed op de mobiliteit van werkenden. Een sterke groei van de werkgelegenheid
bevordert de mogelijkheden om van werkkring te veranderen. In de periode 1992-1994, toen de arbeidsmarkt stagneerde, nam het aantal
baanvinders af. Vanaf 1994 groeide de werkgelegenheid in Nederland en nam ook het aantal baanvinders en baanwisselaars jaarlijks toe.
Vooral jongeren
Bijna de helft van de jongeren tot 25 jaar die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking, is minder dan één jaar geleden begonnen
in de huidige baan. Het zijn voornamelijk schoolverlaters en studenten/scholieren die voor het eerst een baan hebben naast hun studie.
Jongeren, ook zij die al enige tijd werken, veranderen vaker van baan dan andere werkenden. Onder de 15-24 jarigen is het aandeel van
baanwisselaars ruim anderhalf maal zo hoog als onder de gehele werkzame beroepsbevolking. Met de leeftijd neemt het aandeel
baanwisselaars onder de werkzame beroepsbevolking langzaam af.
Hoogopgeleiden veranderen wat vaker van baan dan mensen met een laag of middelbaar onderwijsniveau. In 1997 is 7% van de
academici van baan gewisseld. Mensen die na het basisonderwijs geen diploma hebben gehaald, veranderen het minst van baan. De
hoge werkloosheid onder deze groep belemmert wellicht de mogelijkheden om ander werk te vinden.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur