Auteur

Coen Hogendoorn

Too few women in the economics debate

The natural sciences are frequently said to be a veritable male stronghold. The equally striking ­underrepresentation of women in the field of economics is a less known fact. Still, this may very well have consequences for socio-­economic policy.

Weinig vrouwen in het economisch debat

Van de bètawetenschappen wordt er vaak gezegd dat het echte mannenbolwerken zijn. Minder bekend is dat de economie als wetenschapsgebied een minstens even sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen kent. Dit heeft mogelijk gevolgen voor sociaal-economisch beleid.

Vermeende onenigheid tussen economische theorie en politieke realiteit

Het principe van automatische stabilisatie schrijft voor dat de huidige hoge groei gebruikt moet worden om de staatsschuld versneld af te bouwen. De politiek-economische realiteit vraagt echter om extra investeringen en lastenverlichtingen. Die tegenstelling is minder groot dan ze lijkt.

Denk mee over de inrichting van de Nederlandse economie