Ga direct naar de content

Arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren verbeterd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 20 2000

Arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren verbeterd
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4287, pagina 1055, 22 december 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De gunstige arbeidsmarkt heeft de werkloosheid de laatste jaren flink doen dalen. Ook allochtone jongeren hebben hiervan
geprofiteerd. Voor deze groep daalde de werkloosheid zeer sterk: van ruim 25 procent in 1995 en 1996 naar twaalf procent in 1999.
Toch hebben allochtone jongeren nog steeds een achterstand op autochtone jongeren.
De daling van de werkloosheid onder allochtone jongeren zette later in dan die voor autochtone jongeren. In 1995 steeg de werkloosheid
onder allochtone jongeren licht, terwijl dat bij de autochtonen niet het geval was. Pas in de laatste twee jaren begint de werkloosheid
onder allochtone jongeren sterk af te nemen.
Verschillen in arbeidsmarktpositie tussen autochtonen en allochtonen zijn voor een deel toe te schrijven aan verschillen in gevolgd
onderwijs. Van alle autochtone jongeren van 15-24 jaar had in 1999 vijftien procent (nog) geen enkel diploma behaald na het
basisonderwijs. Onder allochtone jongeren was dat twee keer zoveel. Autochtone jongeren voltooien vaker een mavo- of mbo-opleiding,
en ook volgen zij vaker een hogere opleiding (hbo/wo). Het gemiddelde opleidingsniveau van autochtone jongeren is beduidend hoger
dan dat van allochtone jongeren.
Verschillen in opleiding verklaren echter niet alles. Binnen de groep ongediplomeerde jongeren is de werkloosheid onder allochtonen
hoger dan onder autochtonen. Ruim één op de vier allochtone jongeren zonder diploma (in de beroepsbevolking) is werkloos. De
werkloosheid onder allochtone jongeren zonder diploma ligt daarmee bijna twee maal zo hoog als die onder autochtone jongeren die
geen vervolgopleiding hebben afgerond.
Voor jongeren die een diploma hebben behaald, zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk beter dan van ongediplomeerden. Een
afgeronde opleiding na het basisonderwijs doet de werkloosheid onder zowel allochtonen als autochtonen met de helft of meer dalen. De
werkloosheid onder allochtone jongeren met een vervolgopleiding is met twaalf procent echter nog steeds twee maal zo groot als die
onder autochtone jongeren met een afgeronde voortgezette opleiding.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3

Figuur 1. Werkloosheid onder allochtone en autochtone jongeren van 15-24 jaar, in procenten van de beroepsbevolking

Figuur 2. Allochtone en autochtone jongeren van 15-24 jaar naar hoogst behaalde onderwijsdiploma, 1999

Figuur 3. Werkloosheid onder jongeren van 15-24 jaar naar opleiding en herkomst, in procenten van de beroepsbevolking, 1999

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur