Ga direct naar de content

Arbeidsdeelname ouderen gestegen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 31 2003

Arbeidsdeelname ouderen gestegen
Aute ur(s ):
Cees Maas (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4418, pagina 527, 31 oktober 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De arbeidsdeelname van ouderen is in de periode 1997-2002 in alle leeftijdscategorieën tot 65 jaar gestegen. Vooral onder 55- tot 59jarigen nam het aandeel werkenden toe, namelijk van 42 naar 54 procent. In de leeftijdsgroep van 60-64 jaar was er eveneens een stijging,
maar desondanks was de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep in 2002 laag (zeventien procent). De arbeidsdeelname van 65-plussers is
in de periode 1997-2002 onveranderd laag gebleven (vier procent). Van de mensen van
65 tot en met 69 jaar behoort nog maar een zeer klein deel tot de werkzame beroepsbevolking. Dit zijn voornamelijk mannen. In deze groep
treffen we veel zelfstandigen aan.
Bij de mannen is toename van de arbeidsdeelname het grootst in de leeftijdcategorie 55-59 jaar. De arbeidsdeelname van 55-59-jarigen
nam in de periode 1997-2002 met veertien procentpunten toe tot 73 procent. In de andere leeftijdscategorieën is de toename kleiner. De
gestegen arbeidsdeelname van mannen kan een gevolg zijn van de gunstige economische situatie in deze periode.
Grote toename arbeidsdeelname vrouwen
Bij de vijftigers wordt het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen kleiner. Vooral in de leeftijd van 50 tot en met 59 jaar
nam het aantal werkende vrouwen sterk toe. Behoorde in 1997 nog geen veertig procent van de vrouwen in de leeftijd van 50-54 jaar tot
de werkzame beroepsbevolking, in 2002 is dit toegenomen tot boven de vijftig procent. Ook in de leeftijdscategorie 55-59 jaar nam de
arbeidsparticipatie van vrouwen toe met ruim tien procentpunten.
Bij de vrouwen is de toename vooral het gevolg van een generatieverschil. Vrouwen uit jongere generaties werken namelijk vaker dan
vrouwen uit oudere generaties. Dit betekent dat het verschil in arbeidsdeelname verder zal afnemen wanneer nieuwe generaties vrouwen
de hogere leeftijdsklassen gaan bevolken.
figuur 1

Figuur 1. Arbeidsdeelname 50-plussers, in procenten
figuur 2

Figuur 2. Arbeidsdeelname mannen van 50-69 jaar, in procenten
figuur 3

Figuur 3. Arbeidsdeelname vrouwen van 50-69 jaar, in procenten

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur