Ga direct naar de content

Amerikaans tekort herbergt financiële risico’s

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 10 2000

Amerikaans tekort herbergt financiële risico’s
Aute ur(s ):
Financiele Diensten Amsterdam (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4255, pagina 403, 12 mei 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het Amerikaanse lopende-rekeningtekort wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste onevenwichtigheden in de
internationale economie. Het tekort is gestegen van rond $ 60 mrd in 1992 tot bijna $ 340 miljard in 1999, gelijk aan ruim 3,5
procent van het bruto binnenlands product. De stijging van het Amerikaanse tekort ging gepaard met een daling van het
overheidstekort. Dit betekende dat de particuliere sector, zowel bedrijven als gezinnen, steeds meer is gaan ontsparen. Dat
Amerikaanse bedrijven een financieringstekort genereren duidt op hoge investeringen in uitbreidingen, o&o en menselijk kapitaal.
Dit gaat doorgaans gepaard met winst- en productiviteitsverbeteringen en kan leiden tot een duurzaam hoge groei en een lage inflatie.
Deze productiviteitsverbeteringen stralen op lange termijn gunstig af op de dollar. Het is dan ook niet toevallig dat de uitzonderlijk
hoge ict-gerelateerde investeringsgroei van gemiddeld tussen de tien en vijftien procent in de afgelopen vier jaar, gepaard ging met
een appreciatie van de wisselkoers (zie figuur 1).

Figuur 1. Financieringssaldi VS. Lopende rekening
Ook de financieringsbehoefte van Amerikaanse gezinnen is in de loop van de jaren negentig echter steeds groter geworden. Cijfers over
1999 geven aan dat in dit jaar voor het eerst sprake was van een forse ontsparing. Gezinnen genereerden toen bovendien een beduidend
hoger financieringstekort dan bedrijven. Hierachter gaan de nodige latente financiële risico’s schuil. In de eerste plaats is consumptie
éénmalig en komen er, in tegenstelling tot investeringen, geen productiviteitsverhogingen uit voort. Bovendien blijken
vermogenseffecten een bijzonder grote rol te spelen bij de consumptiedrift, zowel vanuit het aandelen- als het huizenbezit. Verontrustend
is met name de enorme stijging van de hypothecaire kredietverlening in de afgelopen jaren. Dit duidt er op dat het eigen woningbezit in
de vs breed wordt gebruikt voor het financieren van consumptie. De ontsparing van gezinnen duidt op een verslechtering van de
kwaliteit van het lopende-rekeningtekort en mogelijk een kwetsbare dollar op termijn (zie figuur 2).

Figuur 2. Gezinnen en bedrijven

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur