Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 25 2006

agenda
Geschiedenis van het
Economisch Denken
Op 1 september vindt de onderzoeksdag
van het Vlaams-Nederlands genootschap voor de geschiedenis van het economisch denken plaats op de Roosevelt
Academy in Middelburg. Verschillende
deelnemers, waaronder Arnold Wilts (Vrije
Universiteit Amsterdam), Gert-Jan Hospers
(Universiteit Twente), Toon van Houdt
en Wim Decock (Katholieke Universiteit
Leuven), zullen spreken over economen
als M. Cobbenhagen (de eerste hoog­
leraar van de Economische Hogeschool
in Tilburg), August Lösch (Duits econoom,
1906-1945) en Leonardus Lessius
(1554-1623).
Geïnteresseerde bezoekers worden
verzocht zich vooraf aan te melden bij
dr Bert Mosselmans, Roosevelt Academy,
b.mosselmans@roac.nl

Mifid Congres
De Europese Unie heeft een richtlijn
opgesteld voor de markten voor financiële
instrumenten, Mifid, ‘Markets in Financial
Instruments Directive (richtlijn 2004/39/
EG). Deze nieuwe richtlijn gaat over de
kernbeginselen van de financiële markten.
Momenteel ontwikkelt het Ministerie van
Financiën nieuwe wetgeving naar aanleiding van de richtlijn. Op 7 september
zal in het Barbizon Palace aan de Prins
Hendrikkade te Amsterdam een congres
plaatsvinden over deze nieuwe richtlijn, de
invloed van de Mifid op de Nederlandse
regelgeving, de relatie van de Mifid tot de
Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en
de Wet op het Financieel Toezicht (WFT)
en de rol van de Autoriteit Financiële
Markten bij de Mifid. Sprekers zijn
onder andere professor Hans A. Degryse
(Universiteit van Tilburg), Matthieu
van Sint Truiden (Lovells advocaten)
en Simon Cohen (Simon A. Cohen
Vermogensbeheer).
Voor meer informatie zie de website
www.euroforum.nl of tel. 040-2974977.

Financieel Toezicht
in de Energiesector
Het financiële toezicht is compleet anders van aard dan het huidige toezicht
zoals geregeld in de energiewetgeving.
Marktmanipulatie, insider information
en een vergunningsplicht bij verkoop van
financiële diensten of producten spelen
een rol. Dit betekent in de praktijk dat
niet alleen DTe en NMa toezicht houden
op de energiesector. Ook de AFM gaat
een rol spelen. Op 31 oktober zal een
congres worden georganiseerd over het
financiële toezicht in de energiesector

414

ESB 25

augustus 2006

en de gevolgen van de Mifid voor de
sector. Professor Pennings (University
of Illinois, Wageningen Universiteit en
KU Leuven) zal tijdens het congres ingaan
op de ontwikkeling van de energiemarkt
tot financiële markt. Mr. W. Koster (Norton
Rose Advocaten) bespreekt de inhoud
en werking van de Wet Marktmisbruik
en de implicaties voor de energiesector.
Paul Koster (bestuurslid van de Autoriteit
Financiële Markten) zal uitleg geven over
het toezicht door AFM op de energiesector.
Het congres vindt in het Dorint Sofitel
Amsterdam Airport plaats.
Voor meer informatie zie de website
www.euroforum.nl of tel. 040-2974977.

Promoties
Op 31 augustus promoveert T. Mom aan
de Rotterdam School of Management van
de Erasmus Universiteit Rotterdam om
16.00 uur in de Senaatszaal. De titel van
zijn proefschrift luidt: ‘Managers exploration and exploitation activities: The
influence of organizational factors and
knowledge inflows’.
Op 15 september promoveert A. Wennekers
aan de Faculteit der Economische Weten­
schappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam om 13.30 uur in de Senaats­
zaal. De titel van het proefschrift luidt:
‘Entrepreneurship at country level:
Economic and non-economic determinants’.
Op 25 september promoveert
M. Stryszowska-Kolodziejczyk aan de
Faculteit Economie en Bedrijfsweten­
schappen van de Universiteit van Tilburg
om 14.15 uur in de aula. De titel van haar
proefschrift luidt: ‘Essays on auctions’.

Seminars
CentER
12 september: Financial innovation
and the transactions demand for cash,
F. Lippi (Bank of Italy).
center.uvt.nl
UNU-Merit
3 oktober: Social capital, innovation
and growth: Evidence from Europe,
S. Akcomak (Merit, Universiteit Maastricht).
www.merit.unu.edu

Personalia
Per 1 oktober 2006 wordt prof.
dr Jules Theeuwes directeur van SEO
Economisch Onderzoek. Hij volgt
prof. dr Coen Teulings op die 1 mei
jongstleden directeur van het Centraal
Planbureau werd. Jules Theeuwes
(1944) is sinds 1998 hoogleraar toegepast economisch onderzoek aan de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Universiteit van Amsterdam.
Hij is algemeen directeur van het
Economics Network for Competition
and Regulation (ENCORE) en sinds
2003 lid van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Hij is voorzitter van de adviesraad
sociale statistieken van het CBS en
founding editor van Labour Economics:
An International Journal. Na zijn overstap naar SEO Economisch Onderzoek
zal Jules Theeuwes zijn taken bij
ENCORE neerleggen en zijn werkzaamheden bij de WRR afbouwen. Hij
blijft hoogleraar aan de Economische
Faculteit van de UvA. Jules Theeuwes
was eerder al wetenschappelijk directeur
van SEO (1998 – 2002).
Dr Barbara Baarsma (1969) wordt per
1 september 2006 adjunct directeur
SEO Economisch Onderzoek.
Daarnaast blijft zij hoofd van het
cluster Mededinging en Regulering
bij SEO Economisch Onderzoek.
Dr Ellen van Schoten (1966) is per
1 oktober 2006 benoemd als onderzoeksdirecteur bij de Algemene
Rekenkamer. Ellen van Schoten is
tot 1 oktober 2006 werkzaam bij
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
Daarvoor was zij onder meer adjunctdirecteur bij het Instituut Onderzoek
Overheidsuitgaven en werkte ze bij
de Ministeries van Financiën en van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze
studeerde economie, promoveerde aan
de Vrije Universiteit en deed een postdoctorale opleiding accountancy. De
directie die mevrouw Van Schoten gaat
leiden, voert onder andere onderzoek
uit op het gebied van financieel beheer
en informatisering bij de overheid.
Ellen van Schoten volgt J.M. (Anneke)
van Zanen-Niebergh RA op, die onlangs plaatsvervangend secretarisgeneraal is geworden op het Ministerie
van Justitie.